Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

AK KİTABEVİ SUNAB lütün dünya dillerine çevrilen ve milonlarca satan RİCHABD LLEWELLYN şaheseri çıktı. VADİM 0 KADAR YEŞJLDİ Kİ.. Lüks dltli şömlz içinda 15 lira. AK KİTAB, KIRTASİYE, DERS ARAÇLARI ıtanbul Ankara Cad. No. 78 Tel: 22 47 43 Feza: 817/1357 43. yıl sayı 15275 umhuriyet T e l g r a f T e mektup a&resfc KTmTTCTTSTT; VTTVTTS NADt Cumburiyet Istanbal Posta Kutusu: tstanbul No. Z46 Teiefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 9 7 2 2 42 9 8 2 2 42 99 Çıkan\Kitaplar : Tahsin BERKAND . RomarV 5.00 CA RoöHp 500 Roman """500 İbaskı Ro. 5 » | 5. Roman 500 500 LALE BAHAR SEN ve SUÇLU KURUCUSU: CTJNUS NADİ BHP Salı 7 Şubot 1967 MAHMUT PERVİN ABLA R İNK1LÂP ve AKA KİTÜBE İlâncılık: Bölge komutanlıkları konusunda Türkiye NATO'ya yeni bir teklifte bulundu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) T ürkiye, NATO'ya bir teklif yaparak, NATO askerî bölge komutanlıklarmın, bulunduklaülkelerin subaylanna devredilmesini istemiştir. înönü, 8'lere bir şans Keçiborlu Olavı 7 öğrenci okuldan atıldı 40 öğrenci de geçici olarak uzaklaştınldı [SPARTA 2728 Aralık 1966 rihlerinde, Bakanlık emrine nan öğretmen tlhan Alkan tayinleri yapılan bazı öğret;nlerin lehine ve okul idareıin aleyhine boykot yapan :çiborlu ortaokulu öğrencileıden 7'si tard edilmiş, 40 kar öğrenciye de okul disiplin rulunca 3 1 0 gün arasında ğışen okuldan uzaklaştınna zası verilmiştir. lard edilcn öğrencilerin ah* notlan 4 e, diğerlerininki ra düşürülmuştür. Aralık 1966 da Pariste yapılan I7ATO Bakanlar Konseyüıin ve NATO askerî plânlama komitesinin son toplantıları sırasında, «Fransanın NATO'nun askerî düzeninden çekilmesi dolayısiyle, • • Iınacak yeni askerî dfizen ve tedbirler» görüşülürken. Tiirkiye bir teklifte bulunarak, «Avrupa Müttefik Knvvetleri Yüksek Kumandanlığına bajjlı, bölge komutanlık lannın, bnlundukları ülkelerin su baylanna devredilmesini» istemiştir. NATO Askerî Plânlama Komitesi teknisyenleri tarafından halen incelenmekte olan bu teklif kabul edildiği takdirde, merkezl İzmirde bulunan Güney • Dogu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetlerı Komutanlığına ve merkezi Ankarada bulunan Kuzey • Dogu Ak deniz bölgesi komutanlığına birer Türk generali getirilecektir. Söz konusu komuta mevkileriode halen Amerikalı generalıer bulunmaktadır. daha tanınmasım istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Küçük Kurultayı dün sabah saat 3 te sona ennis ve 8lerin hareke tinin partiye zaTarb olduğuno belirten Grup Yönetim Kunıllarının yeniden düıenlenmesini istiyen bir bildiri yayınlanmıştır. Bildiride C.H.P. yi yıpratacak hareketler devam ettiği takdirde yetküi organlann gerekli işlemlerl yapması istenmekte ve «I81hci Kunıltay ka ranndaki (CHP sosyalist bir partl değildir ve olmıyacaktır) cüralesi hiç bir şekilde garezkâr maksatların tatmin ve partinin gelecektekl inkişafını kösteklevecek. Anayasa mızın sosyal ve ekonomik haklar böiümünün gereklerini gerçekles tirmiye mâtuf fanliyetleri kısıcı bir tarzda tefsir edilemez.» denilmektedir. Bildiri ile ilgili görüşmeler sırasında Genel Başkan Înönü, 8'lerlo ilgili bazı pasajlan çıkarmak istemiş, bunun üzerine Merkez Yönetim Kurulu bir toplantı yaparak tnönüve Bu durnm karşısında Istifa edehilerrklerinU bildirmislerdir. Merkeı Yönetim Kurulunun ve bazı il başkanUnnın isran üzerine bildiri komisyonu, yeniden toplanmış Ve bildiriye son şeklini venni} ür. Bildiri oylamasma 134 üyeden 90 delege iştirak etmiş, 69 üye bildiriyi tasvip etmis, 18 üye red ve 3 üye çekimser oy kullanmışür. 'Sekizlerin tutumu ıororlı ve fOıüğe aykmdır, C H P KUÇUK KURULTAYI BITTI, BÎR BİLDİRİ YAYINLANDI Tekel Bakanının zam konusundaki itiraiı "HAYATIMDA iLK DEFA YALAN SÖYLEDiM,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda dün, Gümrük ve Tekel Bakanhğı bütçesi görüşülerek kabul edilmiştir. Söz alan üyeler, geneüıkle Tekel maddelerine yapılan zammın, dar gelirli vatandaşların geçim şartlannı ağulaştuacağuıdan yakmmışlar ve Tekel Bakanınnı daha önce, yaptığı konuşmalarda, Tekel maddelerine zam yapdmıyacağı yolundaki sözlerinin son zamlarla bağdaşamıyacağuu ileri sürmüşlerdir. Bakanın ilk yalanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ibrahim Tekin, tenkidlere verdiği cevapta, zamlann esas olarak, bütçe mülâhazası ile yapıldığını itiraf etmek zorunda bulunduğunu belirtmiş ve özetle şunlan söylemiştir: «Hayatımda ilk defa, (Tekel mad delerine zam yapılmıyacak) diye beyanda bulunmakla yalan söylemek durumuna düştüm. Zam yapıl mıyacak desek daha sonra frülünc dunıma düşeriz. Zam yapılacak desek, stoka gidiliyor ve böylelikle vergi gelirl azalır, ânl olarak yaptığımız zamla stoku önledik. Zamlar zarnretten doğmuştur. Zamlarda bütçe mülâhazası vardır. Tekel maddelerine zam yapılmak suretiyle alınan vâsıtalı vergi âdii olamaz. Bn zamlan sosyal adalete uytran olarak yapmaya çalıştık. Az gellrli vatandaşların içtiği sigaraya az zam yapılmıstır.(Arkası Sa. 7. StL 7 de) CHP Pilotları ürküten Rns balonu, dün Maraş'ta görüldü MARAŞ Sovyetlerin ükrayna Bölgesindeki jeolojik denemelerde aydınlatıcı bir arac olarak kullanıldığı sırada bağh bulundugu çelik tellerin kopmasiyle Türkiye'ye doğru gelen balon, Gaziantep ve Maraş semalarında görülmüştür. 9X25,5 metre boyutlu balon, 3 ton ağırhğında olup, üzerinde 3 projektör bulunmaktadır. Bilındiği gibi bu balon, pilotlan ürkütmekteydi. 30 kilometre süratle 1200 metre yükseklikte seyreden balon, Gaziantep Oğuzeli üzerinden Suriye'ye doğru yol almışür. Geçiş sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü, Valiliklere yaptığı uyarmada, balonun düşme ihtimali olduğunu bildirmiştir. Moskova da yüzlerce Rus, Çin Elçiligine yürüdü Hong Kong'a Çin'den sızan haberlere göre Mao'nun öğretisini rehber olarak alan Kızıl Muhafızlar hareketi, bütün Çin'de ağir baimaya b&slamıştır. Bu arada KweiÇow eyaleti de Kızıl Muhafızlann kurduğu komite idaresine girmistir. Bir askerî kumandan Mao Çe TongJa şu mesajı göndermiştir: oDünyanın bütün ağaçlan kalem, bütün sulan raürekkep olsa yine de size olan aşkımız ve sizin bizlerin eğitimini nasıl düşündüğünü tariften âciz kalırız. Mao'nun fikirleri bizim yenilmez manevî atom bombamızdır.» öte yandan, dün Moskova'da yüzlerce Rus, Çin Elçiligine yüriimüş, hâdiseler olmırştur. (Bu konudaki haberlerimiz 7 nci sayfadadır.) J 14 TMTF'li ğrend hakkmda dâva açıldı TMTF olaylariyle ilgili olarak öğrenci hakkında Savcılıkca va açılmıştır. Hatırlanacağı üzere, Istanbul ıvcılığı, bir süre önce Hükuetten, dâva açmak için izin ismişti. Türk Ceza Kanunu'nun 9. Maddesine aykırı davranışn sanık 14 öğrenci kuruluşuın başkan ve yardımcısı haknda Ağır Ceza'da dâva açılıp ılmıyacağını, Sorgu Yargıçhğı »rarlaştıracaktır. Yargıçlık, bu ıfta içinde öğrencilerin ifadeni alacaktır. Bildiri Küçük Kurultay bildirisi aynen söyledir: •CHP İl Başkanlan ve İl Temsilcileri 46 şubat 1967 tarihlerinde Ankarada toplanmıslar ve Kurultaydan bu yana yapılan parti çalıs malarını, parti içi meseleleri görüserek aşagıdaki karara varmi5İardır: D s o n tartışmalann yaratablleceğl süphe ve tereddütleri tamamen fidermrk araacı ile, Genel Başkanın, Genel Sekreterin şimdiye kadarki bütün knnuşmaları. parti programı, 1965 secim biidirgesl ve 18 inci Kurul tay kararı ışığı altında belirtmek isteriz ki: CHP. karma ekonomiyi devamlı bir ekonomik düzen olarak kabul eden, milli ekonominin gerekleri ve kamu yaran sınırlan içinde ozel mülkiyet ve özel te şebbüse saygi duyan, genis halk kitlelerinin insanlık haysiyeti(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Sü DEPOZtTO ÜCRETLERt DE ARTTIRILDI Sular Idaresi, eski abonelerinden almakta oldnğn depozito bedellerini arttırmıstır. Sular Idaresi Genel Müdürii Kerim Esmer, 1933 ten beri değişmemiş abonelerin bulunduğunu bildiTerek, «Yeni tarifelere göre ödenen para artmış ve bu, depozitoların arttınlması mecburiyetini yaratmıştır.» demiştir. Yeni depozitolar, abonelerin son yıl içinde ödedikleri paranın dörtte biri nispetindedir ve bir an önce yatırılması istenmektedir. MARTÎNE CAKOL Papa, Çağlayangil'i kabul etti Tasarruf Bonoları için yeni teklif ANKARA (Cnmhnriyet Bürosn) Tasarruf bonoları ile ilgili kanun tasarısı Millet Meclisi Bütçe Komısyonuna gelmiş ve tasarı hakkında rapor hazırlayan Komısyon raportörü Kütahya milletvekili Mesut Erez (AP), tasannın değiştirilerek tasarruf bonolarının «Kalkınma Vergisı» haline çetırilmesini ve dar gelirlilerden bu verginin alınmamasını teklif Kıbrıs ve yardım konularına değinen Türk İtalyan ortak bildirisi yayınlandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'in îtalyaya resmi zlyaretl dolayısiyle, dün Ankara ve Romada bir ortak bildiri yayınlanmış; bu arada Çağlayangil, Vatikan'da Papa tarafından kabul edilmiştir. Çağlayangil Fanfani görüşmeleri konusunda bilgi veren ortak bildiride, «İtalyanın Konsorsiyum çerçevesinde Türkiyeye yaptığı yardımın önceki yıla göre artacağı» belirtilmekte, Kıbrıs sorunu için de, «İlgili bütün tarafların meşru menfaatlerinin korunmasını sağlıyacak âdii ve hakkaniyete uygun bir çözüm şeklinin tezelden bulunması ıtüzumludur» denmektedir. Bildiriye göre, Türkiye ile îtalya, «Dünya barışını takviye edecek müsbet bir âmil olarak» Dogu ve Batı Avrupa ülkeleri arasındaki ilişküerin gelişmesini istemiş, bunun için de çağnda bulunmuşlardır. Bildiride, «Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasındaki ilişküerin gelişmesiyle dünya gerginliklerinin azalacağı» belirtilmiştir. Büdiriye göre, Çağlayangil'in Fanfani ile yaptığı görüşmelerde, NATO'nun Güney kanadını sağlamlaştırmanın lüzumuna işaret edilmiş ve iki NATO ortağı, mezkur gaye üzerinde işbirliğinde bulunacağını belirtmiştir. Ayrıca bildiride, İtalya Başbakanı'nın Türkiye'ye dâveti kabul ettiği bildirümektedir. Diskotek ve kulüpieri Polis bastı Önceki gece şehirde yapılan kontrol ve baskınlar sonunda 28 kahvehane, 24 langırt salonu, 2 maç salonu, 5 kulüp, 1 dans salonu ve 1 otel lokali hakkında; «Kumar oynatmak, 18 yaşından küçükleri kabul etmek ve içki vermek» suçlarından zabıt tutulmuştur. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Polis Vazife ve Selâhiyetleri Kanunu hükümlerine göre yaptıklan baskınlarda kanuna aykırı hareketleri tespit edilen şu yerlerin kapaülması için harekete geçilmiştir: BEYOĞLU: 14 kahvehane, 2 maç salonu, 3 kulüp. (Arkası Sa. 1, Sü. 8 de) Martine Carol otel odasında ölü bulundu MONTE CARLO. (AP) Fransız film aktrısı Martine Carol, dün sabah Monte Caılo'da kaldığı otel odasında ölü bulunmuştur. Kocası, aktrısin kalb hastaiığından öldüğünü söylemıştir 46 yaşında olan aktris, tngiliz kocası Mike Gland ıle bernber Pazar gecesi Hotel de Paris'ye inmişti. Martine Carol ve kocası, Monte Cario televızyon festivali münasebetıyle bir bafta sonu partısıne katılmak üzere Pansten buraya gelrnıslerdi. MARTİNE CAROL, 16 Mayıs 1920'de doğmuşrur. Asıl adı «Marie Louise de Mourer» olan sa(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) İYOTB Kongresinde çekilen telgraflar îstanbul Yüksek Okullar Tabe Birliğinin dün TMTF lokande yapılan kongresinde, parti derlerine birer telgraf çekıle• , «Millî bünveyi zedeleyen ak rı akımları önlevici k'anunlan çıkanlması için partilerin ,rlik ve beraberliğe dâvet edillesi» kararlaştırılmıştır. Ismail ıral Göğüş'ün Başkanlığındaki ongrede; Genel Kurmay Başanı Orgeneral Tural'a da bir •lgraf çekilerek, emirnamesinin e kendisinin desteklendiği bilırılmiştir. 3 Istanbul'un su işi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara ve îstanbul illerinin lçme, kullanma ve endüstri suyunun sağlanması hakkındaki kanun tasansı. İçişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonlannca kabul edilmiştir. 890 milyon liralık yatırım İle Ankara, Kayas, Bayındır, Kurtboğazı, Çubuk 2, îstanbul'da Alibey ve Ömerli Barajlar: inşa edilecektir. YILDIZIN HAYATI 4 atrik Kalustyan: Ermeni meselesi kapanmıştır..,, Etiketleme Krediler artışının emisyon artışının, câri harcamalar artısının yanı sıra bütçe açığını kapatmak için girişilen vasıtalı vergi tedbirlerinin Türkiyeyi bir enlfâsyona götürdüfünü artık bakkaldan karamelâ alan çocuk bile öğrenmiştir. Tekel zamlarmdan, akaryakıt zamlarından sonra itbalâttan alınan damga resminin artmasından sonra bir de şekere zam yapılırsa, enflâsyonist gidiş daha da cümbüşlü olacak, hele arkadan geleeek Belediye Gelirleri Kanunu ile dar ve değismez gelirli vatandaş refah politikasının ne demek olduğunu iyiden iyiye anlıyacaktır. Bütün dünyada ülkeler vergi reformlarına gidiyorlar. Bu reformlarda genel prensip, fiat zamlan yoluyla ya da doğrudan doğruya vâsıtalı vergileri artırıp devlet hizmetlerinin yükfinü dar gelirlinin omuzuna yüklemek değil, aksıne bu vergilerin oranını azaltıp, vasıtasız vergileri adalet ölçüsü içinde geliştirmektir. Hattâ gelir vergileri yerine servet vergilerine bile gidiimektedir. Oysa bizdeki durnm tersinedir ve vâsıtalı vergi oranının vergi gelirleri içindeki payı ber yıl yükselmektedir. 1961 de vasıtasız vergilerin oranı yüzde 3H.2 idi. 1966 da bu oran vüzde 32 ye kadar ınmıstır. Bu yıl ise 30 31 olacağı tahmin edilmektedir. Böylece S yıl içinde kalkınmanın bedeli ve yükü dar ve değişmez gelirlilerin sırtına daha fazla yüklenmiş olmaktadır. Hükumetin, yetkili organların, durumun iyiye değil aksine kötüye gittiğini, üstelik pahahhgın artacağını, enflâsyonist baskımn yine büyük kitleyi cebrî yolla vergilendireceğini görmemelerine. bilmemelerine imkân yok. Çünkü rakamlar. istatistikler ortada ve devletin yetkili organlarının elinde.. Nitekim Ticaret Bakanlığı bütçesinde Bakanın baber verdiği «etiketleme tasansı» hayat pahalılığının süratleneceğinin yetkililer tarafından bilindiğini göstermektedir. Anlaşıhyor ki bükumet, yakın günlerin artacak fiatlanm 2 nci Dünya Harbi yıllanndanberi Türkiyede uygulanan fakat hiçbir ise yaramadığı görülen etiket yoluyla önlemek istemektedir. Milli Korunma Kanunuyla birlikte getirilen fiat kontrolü sistemi aynı zamanda etiketi de zorunlu kılmıstı. Ayrıca belediyelerin ellerindeki yetkilerle etiket usutünün yaygınlasması düsünülmüştü. Bütün bunlar yapıldı, hattâ cezalar da artınldı, hspsedilenler Türk Ermenileri Patriği Başiskoposu Şinork Kalustyan, Alerika'dakı bir kısım Ermenıler arafından üzerinde Türkleri tah ır edici cümleler bulunan bir nıtın Montebello şehrine dikilnesi için girişilen faalıyeti takıih etmiştir. Patrik, bu arada, ^alifornia Ruhani Dairesı Baş:anı Episkopos Siminian'a bir elgraf çekerek anıtın dikilmenesi yolunda çaba sarfetmesini stemiştir. Patnk Kalustyan. ayrıca, «Bufün Ermeni meselesi diye bir sev kalmamış, kapanmış ve tanamen tarihe mal olmuştur» iemiştir. SEKİZLER SİZ DIŞARDAN, BIZ İÇERDEN! Papa, Çağlayangil'le yarun saat görüştü VATÎKAN (AP) Türkiye Dışişleri Bakanı Çağlayangil, dun kabul edildiği Papa Paul VI. ile Vatikan Kütüphanesinde, yarım saat görüşmüştür. Yayınlanan bildiride, «Çağlayangil ile Papa'nın samimî bir görüşme yaptıklan» açıklanmıştır. Papa, Çağlayangil'e; 17. Asırdan kalma antika bir gümüş şam danlık ve bir Papalık madalyası, Çağlayangil de Papa'ya, antika bir Türk halısı hediye etmiştir Bu arada Papa. «Büyük Türk Milletine en iyi tetnennilerini» sunmuştur Daha sonra Türkiye Dışişleri Bakanı, Milano'va gitmiştir. YUNAN KRALÎYET KONSEYİ TOPLANDI MAKARIOS, ÇEK SILAHLARINI BARIŞGÜCÜ'NE TESLİM EDIYOR Kosta Daponte bildiriyor ATİNA 26 yaşındaki Kral Kostantin, Kıbrıs buhranının sona erdirilmesi için Yunanistan'ın Türkiye'ye ne dereceye kadar taviz verebileceği hususunu tespit etmek üzere dün, Yunan Kralıyet Konseyini toplamıştır. Saat 11'de açılan toplantıya an cak 14.30'da çağırılan Makarıos Havaalanında verdiği yazılı de meçte, «Türkiye'nin bir gerçinlik ve şantaj tutumu hazırlamakta ol duğuna inandığını iddia etmiştir.» Başpiskopos, bu arada, «Kraliyet Knnsevi toDİantısından bir sey çıkacağını sanmıyorum» demiştir. Makarios'un, ikili görüşmelerin gizli safhalan hakkında kendisine bilgi verılmemesi amaciyle toplantıya geç çağırıldığı sanılmaktadır. Geçici Hükumet Başkanı Paras kevepulos. Genel Kurmay Başka nı, Makarios ve 7 politikacının ka tıldığı gizli toplantıda, Kıbrıs'ta ki son askeri durumun gözden ?eçirildiği öğrenilmiştir. Bazı kaynaklara göre, Makarios. toplantıda bulunanlara, Kıbrı? Polis Kuvvetleri için eetirttiği Çek silâhlannın BM Barışgücüne teslim edileceğini bildirmiştir. Nitekim, New York'a ulaşan haberlere göre Kıbns; UThant'a, silâhlann Ada'daki BM Kuvvetlerinin kontroluna verilecegini bildirmiş bulunmaktadır. Türkiye, sUâhların tarafsızlaştınlmaması halinde, tek taraflı harekette bulunacağını bildirmişti. Ağnda ısı, 44 dereceye düştü AGRl Doğuda kış olanca şiddetıyle devam ederken, Ağnda görülmemış soğuklar rekor kırmaktadır. Isı ii dereceye kadar düştnüs, soguk hayatı tamamen felce uğratmıştır. Su boruları buz tuttuğunrian patla mış, şehır susuz kalmıştır. 24 saat yanan kok kömürü sobalan da evlen ısıtamams>ktadır Soğuğun tesirı ıle motorlu taşıt Batman'da grev BATMAN BiT yıldanberi T. P.A.O ile ücret, zamlar ve bazı sosyal haklar konusunda anlaşamıyan Petrol • tş Sendikası, T.P. A.O ya bağlı 6 işyerinde aJdığı grev kuıarını bugün saat 7 den uygulayacaktır. Sonuç... Kıralıyet Konseyi, 12.5 saatlik toplantıdan sonra, sece yarısı (Arkası S. 7. Sü. S da) oldu.. Netice ne oldu? Hiç. Fiatların artmasını önlemek yerine, aksine karaborsaya, mal saklamaya biraz daha prim verildi, aracı dalaverelerinin teknolojisı büvük gelisme gösterdi. Menderes, dükkânların önündeki kuyrukları fiat kontrolüyle. etiketle koparabileceğini sanmıstı. Sonunda kuyruklar biraz daha uzadı, 4 Ağustos 1958 kararlarının alınması zorunlulufu doğdu. Kısacası şudur : Enflâsyonist gidiş çeşitti yollarla körüklendiği zaman, her satıcının başına polis diküse, hiçbir sonuç âhnamaz. Aracı dalavereleri ?elişecek. riisvet artacak ve karaborsa yine yapılacak ve vatandaş vine kazık yiyecektir. Bunun çaresi. etiket zorunlulugu çibi pek demode nsuHeri veniden kesfetmek de{il. deneeli kalkınmanın bi1msel knrallanna nvmaktır. Gerisi lâf u güzaf.. ••*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog