Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

urrihuriyet ! I N A HLÂ K Y A S A S I N A IAYI T A A H H Ü T EDER SahlDi: NA2IMJE NADI ft G«nel Yayın Müaürüi tCVBT GtREStM % Sorumlu Yazı İslerl Müdürü: EROL DAIAI • Basan T* Yayan: CUMHÜRİYOT MATBAACIUK va Gazetecillk T. A. 5 Cağaloğlu Halkevl gokak No. 3941 Meydanı Edirne Hanı Adana . Telefon: « 5 0 + ANKAKA: Atatürk Bulvmrı Ycner Ap. . Yenlsehlı Telefon: 12 09 30 12 0» M 12 95 44 17 57 35 # İZMİR: G u i Bulvan No. 18 Tel: 31230 ClfNbZ ABONtvelLAiM Senelik 3 aylık 3 aylık Türkiye 75.00 22.00 22.00 Haricî 198.00 49.50 49.50 2 3 4 5 incl lahlfelerde (sanumn *u 6 7 n d aahifeler 35 Nlşan, Nıfcâh, Evlenme, Doğvım (Maktu) 75 ölüm Mevllt resekkur v« Kayıp arama « a n 90 Kayıp (Keltaesi) 1 25 KÎJRUŞ F e kanadını ele geçirtne, seçiremez lerse yıkmak gibi taktiklgr v»rdır. Aşırı nçlar birbirlerini besler. Bizun savasımız ber îki uca ksrşıdir» demiştir. Feyzioğlu, yeniden Aydın mi\ r lider </oğmu$tur letvekili Şükrü Koç'un yazısmı yon delegesi Fikret Özdilek, 8 ele almış, «CHP l«!ne burjnvaproleter tefriki sokarsanız, Parîenel Merkezle birlikte olmati dinamitlenir, sosyalizm mosm takdirde kendilerini bırayaliım lâfı edilerek oy alınklarmı ifade etmiş, Antalya »esi Hasan Ali Gülcan da aynı maz» demiştir. Feyzioğlu aynca kendisinin hiçşü savunmuştur. Burdur debir zaman yalan söylemediğini bild Nadir Yavuzkan, Feyzioğluatmış ve Ecevitin çalışmalannı dirmis, Yazar tlhami Soysal'ın iiştür. Samsun delegesi Nuret yazdıklarından söz açmaya kalkm:erioğlu. parti içinde başka bir ca. delege'er kendisine «Yeter ı yaratma gayrctleri olduğunu artık, bırak bunları, bıktık. Söyrmiş, Eceviti desteklediklerini liyeceğin başka şey varsa onlan •miştir. Tokat delegesi Ismail söyle» diye bağırnuslardjr. Bu a, n Birler «CHP içinde bir lider rada Ismet tnönü, F^yzioğlundan luştur. Bu lidere sahip çıkma konuşmasını ne zaman bitireceği» demiştir. ni sormuştur. «ALLAH RIZASI İÇİN» rler konuşurken Feyzioğlu söz Devam eden Feyzioğlu «CHP ık istemiş, bu arada gürültüler sosyalist defildir demek ne büııştır. Birler devamla «Feyzioğ yük günahmış. sosyalist kültür C1A Ajam derlerse üzülürüz, derneklerini organize edenler buFalih Rıfkı, diğerleri için Mark rada Parti Meclisi üvesidir. Bu er grupu derse daha çok üzülü ıı» demiştir. Tokat delegesi 8 olur mu? Atatürkçülük başka şeydir, sosyaliznı başka şeydir. İnsan ı davranışlarının partiyi iki kıyma makinesi haline gelmesin ı hale getirdiğini öne sürmüş bu mekanizma. Bir birleşme çizîvlerinden aynlmalannı isteir. gisi vardır. Bu çizgi Kunıltay kaıziantep delegesi Mehmet Te rannı aynen benimsemekle mümkfindür. AUah rtzası için iyi niyeılp: «Burada orta yolu değil, timize inanınm» ru yolu bulacağız. Parti içinde Bu arada Feyzioğlu, Beşlktaş ısi ayaklanma gibi davramştoplantısmda Turan Güneş'in ortaya çıkarsa hoş görürlük bıCHP'nin sosyalist olduğunu söylıyot. Bu memlekette faşistler lediğini, Nihat Erim'in Parti Mecgeziyor. Bir faşist ihtilâii tehlilisindeki sözlerinin yanlış aksetinden söz acılıyor. Biz doğrn yo tirildiğini öne sürmüştür. mlmak için çalışalım. Orta yol P nin yotu değildir demiştir. Feyzioğlunun konuşması bittikümüşhane delegesi Nurettiu Öz ten sonra İnönü; «yarım saat koıir. Feyzioğiunu destekler şenusacaktı, birbuçuk saat konustu. le konuşmuş ve Inönünün ihtilâ Birçok noktalara temas etti. Şimdi lalletmesini istemiştir. herkes cevap vermek istiyor. Ama u sırada konuşmalarm bea da bunlara söz vermiyeceğim» demiştir. aya indirîlmesi için bir önerge Bunun üzerine Seyfi Sadi Penilmiştir. Başkanlık aden înönü cap. Mustafa Kemal Palaoğlu, ıun üzerine şunları söylemiştir: Nazif Arslan, Şükrü Koç, Nermin 3ir arkadaşa daha söz vereceNeftçi ve Selâhattin Halskı Esatoğı. Sonra Feyzioğlu yarım saat lu imzalariyle bir önerge verilmişıuşacak. Bin türlü işimiz var. tir. Okunan bu önergede şöyle deta benim en mühim işim teşkilâ nilmekteydi: bugünkü dunım için görüşleri•Feyrioilu hayatında yalan söyalmaktır. Saat 6 da il başkanları lemediğini söylüyor. Kendisi gecen evde bekliyorum. 8 de buraya yaz ?rup toplantısında göriişmelcr ir ve devam ederiz. Bu arada ben devam ederken (Bırakalım ortanın konusacağım.> 3undan sonra söz alan tzmir De solu gibi deyimleri. tnönü bunu ağ esi Coşkun Karagözoğlu, Fey zından kaçırmıştır. Demokratik sos ığlu'na çatraış, gösterdikleri de yalizm derseniz ben de sizinle bcraber olurutn) demiştir. Bizler buerin yetersiz olduğunu, söylena tanığiz.» ş, «İnönü başkanhfındaki CHP Bu önergenîn ekunması üzerine * sosyalist parti olmıyacaktır. yerinden kalkan Feyzioğlu: «Ceınun için bir Feyzioğlu'nun bin vaptan müstağnidir. Çünkü fanzası yzioğlu'nun mücadelesine ihtiolan Şükrü Koç. esasen» diyerek ba ç yoktur. Parti Meclisinin karağırmaya başlamvştır. Bu sırada Sırp ıa karşı ne hakla bildiri neşrehi Baykamla Feyzioğlu arasuıda porlar» demiştir. sert bir tartışma olmuştur, Baykam syzioğlunun konuşması «Şükrü Koç iki devre milletveklll seçilmiştir. Ne istiyonranuz?» deBundan sonra Înönü yarun saat miştir. Feyzioğlu ona cevaben: in Feyzioğlu'na söz vermiştir. •Atatürk Partisini, Şükrü Koç pat îyzioğlu konuşmasmcu. Grup Yö tisi yapamazsınız. diye bağırmıçtır. itim Kurulu olarak tnönü'ye Gürültüler üzerine Înönü şöyle ko mderdikleri mektubu yeniden nuşmuştur: cumuç ve l » mektutua iyi ni«Ne olnyor? Sabrnnız tiikeniyor. :tle yazıldıgını, buraektubungönHayatım böjic çekişmelerle geçi» erildigine dair haberin de iyi yor. İki sonedir uğraşıyornm. tk] senedir Feyzioğlu hep böyle uzun lyetle verildiğmi büdinniştir. konuşmalardan çıkıyor. Sonra bek eyzioğlu, 8'lerin bildiri yayınlaliyorum, bir de bakıyorum daha ladığını, açıklama yaptiğım, bugeriden bajlıyoruz. Sabnmız tüke un da Parti Mecüsi görüşmeleTiniyor^ in dışarıya maksatlı yayıldığı itnönü daha sonra Turan Güneşe In yapıldığıru söylemiştir. söz vermiç ve Güneş, Beşiktaşta ya Feyzioğlu ozetle şöyle devatn pılan Parti Meclisi toplantısında tmiştir: «Benim dHimde tüysöylediklerinin tamamını okumuş litti. Tesanüde mubtacız. CHP* ve Feyıioilunvm bahsettjği şekillin sosyalist olmadıği inancımı de CHP sosyalisttir. demediğini aok defa söylemişimdir. Bunun çıklamıştır. çin sosyalist yazarlara yarana«KISIR ÇEKÎSMELER. nadık. Bn mticadele buçün basTuran Güneş'ten sonra söz alan amadı. Bu mücadele bneiin baNihad Erim, parti içindeki bu çe1a karşıdiT. Yann komünizme ve kişmelerin kısır olduğunu belirtiosyalizme direnenlere karşı miş ve «Bu çekişmeler partfanizl îlacaktır.» yıkacak niteliktedir» demiştir. Feyzioğlu «Genel Başksna Erim, Eosyalist misin, değil mikarşı mısımz?» şeklindeki bir sin konusuna da değinerek şunlasoruya, «Genel Baskana karşı rı söylemiştir: olmadığını» belırterek cevap •Ben daha önce de söyledim, sosvermiş, bunu daha önce de he~ yalizmin Marksist ve hürriyetleri lirttiğini söyleroiş, bilâhare eskısıtlayıcı prensiplerinin dışmdaki konuları açarak «CHP olarak ki prensiplerindcn korkmamak, hattâ iftihar etaıek gerekir^ t%5 seçimlerine iktidarda gidebilirdik. Milli Bakıye Kannnn İNÖNÜ KOMJŞUYOB fizerinde fazla israr etmemeliyGenel Başkan İnönü, Erim'den dik. O zaman da beni tnönüye sonra kendisinin konuşacağını bilkarşı olarak gösterdiler. Ismet dirmiş ve yaptığı konuşma boyunPaşaya her zaman yanlış bilgica. Feyzioğlu ve çevresindeki seler verilmiştir. 1950 den önce kizler grupuna çatmış ve «KurulCHP'nin htr yerde kazanacafı tay bildirisinde yer alan Sosyalist söylenmiştir. Bir büyük liderin değiliz hükmü grup kurma iftirade tenkid edlimeye ibtiyacı varlarma imkân vermeyecek bir esadırj» demiştir. sa bağlanacaktır» demiştir. Bu arada, zaman zaman, FeyziKendisinin istifa etmesini isteyenlere karşı Feyzioğlu, «Bn oğlu ve Emin Paksüt, tnönü'nün nun maaşı yok. Çilesi var. Ben sözlerine itiraz etmişler, ancak, il başkanları ve temsilciler tarafınparah makamlan bile reddetdan susturulmuşlardır.. tim. Bn konnda tek başıma karar veremem. îönetim KnrnlnÎnönü, konuşmasmın başında, ı » götürtce|im» diye cevap ver CHP'nin sosyalist bir parti olrnamiştir. dığını söylemiş ve «CHP sosyalist değildir demiyorum. Sosyalist bir Yön dergisine, sahibinin CHP parti değildir, olmayacaktır diyoParti Meclisi üyesi olduğunu rum. Son zamanlarda Atatürkçü belirterek çatan Turan Feyziolduğunu iddia eden biri, benim oğlu, «Türkiyede sadece faşist 3A yıldır sosyalist olduğunra ilân tabrikleri değil, aşırı sol tatariketti. Kızmadım. almmadnn, ben leri de vardır. Komunizm takdiyorum ki, CHP'liyim, bu partitikleri arasında bir partinin bir (Baştarab L incJ Sahifede) slegeler taraündan heyecanarşılanmıştır. Parti Meclisi i Ferda Güley, «Dogrudnr. u hale gelmiştir» demiş'ir. i o ğ Iu ye giren, CHP'nin programını okuyarak, benimseyerek ginnistir. CHP taklit Mr parti değildir.» demiştir. Kendisine karşı olan kişilerin karakterlerini de belirten İnönü, bunların, peşinden arabayla geldiklerini. sonra da gazetecilere dönüp (Bakmayın ona bunamıs) dediklerini ileri sürmüştür. «GÖRÜNEN KÖY..» Inönü, parti meclisi ile parlâmento gruplannm ahenk içinde, birlikte çalışmaları gerektiğini, bunu temin etmenin genel başkanmın görevi olduğunu bildirerek sözierine şöyle devam etmiştir: •Anayasaya göre, memleketi idare eden organ meclistir. Meclis'e dışarıdan baskı kanşma kabul etmem. Ancak şimdi gelelim bizim meseleye, parti meclisimizle, meclis grup yönetim knrullanmız birbirine karsıdır. Bu böyledir. Görünen köy kılavnı istermi. karşıdırlar işte.» İnönü bu arada, özellikle 1965 seçimlerinden önce, Feyzioğlu'nun tutumunu incelemiş. ve Feyzioğlu'nun 1965 yıhnda Ortanın Solunu yermek için olmadık şeyler yaptığını. melek şeytan hikâyeleri anlatıp, seçimlerin kaybını bunda aradığını belirtmiş, «Senato secimleri sırasında da Nurenluk konusunda milleti uyanrken, (aman Paşam oy meselesidir bu) dediler» demiştir. FEYZİOĞLU MÜDAHALE EDİYOR İnönü'nün konuşmasının burasmda, Feyzioğlu oturduğu yerden, «Ben mi söylemişim bunlan» diye bağuTnış, bu sırada, Muammer Erten, ayağa kaikarak, «Buraya da mı. Kur'anı Kerîm getireceğiz» demiştir. Feyzioğlu'nun yanında oturan Orhan Öztrak da. «Biz böyle şeyler konnşmadık» diyerek müdahalede bulunmuştur. Feyzioğlu ve Öztrak, il başkanlarının ve tetnsilcilerinin. Susun da genel başkanı dinliyelün» şeklindeki sert çıkışları ile susmuşlardır. «BÜLENT KURTARICI OLMCŞTUR. Bu sıralarda ve Ortanın Solunun parti içinde tartışm» konusu yapıldığı ilk günlerdeki durumları inceliyen İnönü. konuşmasına şöyle devam etmiştir: «Iste o günletde, bu Bülent ve bir kaç arkadaşı kurtancı olmuştur benim için. Bunlarla bir fikrin mücadelesini yapmaya çalışırken, diğerleri bana, Doğu'da Nurcudan bahsetmiyeceksin. ama Saidl Nursi'den bahsedeceksin, Batıda ise, Saidi Nursiye hücutn edeceksin diye akıl veriyorlardı. KöklU fikir sahibi bir parti ile seçhn zamanı oy toplamaya gayret eden tecrübesiz bir parti arasmdaki fark buradadır. Seçim zamanı oy alacagım diye aldatıcı söz söjiemem ben.» GCVEN OYU GEÇERSİZ İnönü daha sonra, sekizlerin son guveo oyu istemelerine değinmiş ve bu konuyu, tecrübeli, Meorrsiiyi tanıyan htlVölScu ar 2kadaşlanna incelettiğini, sonun ida işlemin hukuka uygun ve tamam olmadığı kanısına vardığını söylemiş ve «Turan Güneş, Zeki Kummlu, Fuat Sirmen ve Zihni Betil arkadaşlarım ineelediler» demiştir. İYİ NİYET DEGİL» Sekizler Grubunun bütün bu davranışlarınm, bazı çevrelerce, iyi niyet alâmeti olarak yorumlandığım da söyliyen İnönü. bu görüşü paylaşmadığını ve durumu öyle görmediğini söylemiştir. İnönü şöyle devam etmiştir: «Meclis Gmpları kendi içinde çalışacak, parti meclisine karısmayacaklardır. Mesele bir ta raftan beraberiz deyip, öte yandan apayrı bir tutum izlemek olmaz, grup başkan vekilleri ile aram ciddi şekilde sarsıldı. Hiçbir sözierine inanacak halim kal madı. öte yandan hakkımda broşürler hazırhyorlar.» PAKStÎT KARIŞIYOR İnönü bunlân söylerken, Emin Paksüt, ayağa fırlayarak, «Benim hiçbir çizli işim olmamıstır. Benim herşeyim açıktır» diye bağırmıştır. Bu arada İnönü'nün karşısında oturanlar arasında da, «Fejzioglu yazıyor» dendiği duyurulmuştur. Bunun üzerine Feyzioğlu. ayağa kalkarak, «Kim söylüyor, ben yazdığımın altına imıamı atanm» demiştir.. Feyzioğlu'nun bu sözleri, Selâhattin Hakkı Esatoğlu'na söylediği anlaşılmış, Esatoğlu da, kendisine, anlaşılmıyan bazı cevaplar vermiştir. İnönü, bu tartışmadan sonra, sekizler hareketinin başlangıcını anlatmış, çeşitli zamanlarda ken disine geldikîerini. «Biz daha da kalabalığız» dediklerini, kendilerine «150 kişi olmamzı bekliyorum» karşılığını verdiğini söylemiş ve nihayet bu hareketi yönetenlerin sekiz kişi olarak or taya çıktıklarını belirterek, «İna nan difer Milletvekilleri ve Se natorler masumdurlar» demiştir. «POLİTÎKADAN ÇEKİLİYORDUM» Genel Başkan İnönü, 1966 seçimlerinden sonra politikadan çekilmeyi düşündüğünü belirterek, şunları söylemiştir. «Bakın şimdi, size ilk defa burada açıklıvorum. 1965 seçimlerinden sonra politikadan çekilmeyi düşfîndüm. Ben çekildikten sonra bir şey olmadan, sarsıntı geçirmeden, parti iktidarı devralınsın diye çalıstım. Lider olabilecekleri. teker teker çağırıp konnştum. (Erkendir, a man Paşam kimse duymasın) dediler. Bu defa Senato seçimlerini beklemeye karar verdîm, sonra da yine meseleler çıktı, kimse ilgilenmedi, bu meselelerBentm yakınlarım, dostlanm ve arkadaşlanm benim yasım itibariyle bir şeyle ilg;ienirler, (Ne zaman ölecek) diye, memleket açısmdan merak ederler, her sabah bakarlar, (Birşey olmamış bugünü de geçirdik) derler, Bir kısıra da vardır hayıflanırlar, (Bu adam bin sene yaşıyacak) diye.» koyarak, şöyle konuşmuştur: «Meselâ, Caşkan Kırca, kalkmış, grnp adına sö» almış sonra da Devlet Bakaıunın kanunları veto etmesi hakkmda müta lâa bcyan etmiş. Ben gazetede oku dutn. Sordum, gurup başkanvekilinden, bilmiyormuş ince • ledi geldi. Evet doğruladı. Peki ben neciyim, kalkıp nasıl Devlet Başkanı hakkında konuşuyor, bunu daba halledemrdim. j Ben burada, komünizm maskesi altında demokratik rejimi ka şa çevirmeye kalkanlara müsaade etmiyece|im diyorum. Mehmet H»zer kalkıyor (Senato'da, Hükumetin komünizm konusundaki tedbirlerini benimsiyoruz) diyor. Benim söylediğimin tam tersi. Şimdi bir de, bir Senator gmp adına Milli Eğitim Bütçesini tenkid ediyor, konuşmasının metnini BaskanvekiU Ferit Melen'e de göstermiş, konuşuyor. Sonr» bir başka BaskanvekiU kalkıp bu srkadaşın konuşmasını UTSOI ediyor. Böyle şey olmaz.» BtLOtRİ ÖNEMLİDİR İnönü konuşmasmın sonunda, tl Başkan ve temsilcilerine, yayınhyacaklan bildirinin çok önemli olduğunu bildirmiş ve «Bn bildiriye Bülendin çalışmalannı takdir edip etmediğinizi, sekizlere karşı olup olma dığını acıkça belirteceksiniı. Parti Meclisinde alınan karan siz bir bükum haline getirmiH olacakunız» demiştir. ALPASLAN ATMACA TARTIŞMAS1 tnönü konuşmasını bitirdikten sonra, Fehmi Alpaslan'a, iti razlar arasında söz vermiştir. Alpaslan. Senatör Hüsevin Atmaca'nın Senato'da bir şahsın şerefi ile ilgili sSzler sarfettiğinin kendisine bildirilmesi üzeri ne, tavrih yaptiğım söylemiştir. Söz alan Atmaca ise, konuşma sımn metninin Melen tarafından onaylandıgını, belirtmiş ve Alpaslan'ın iddiasının doğru ol madığını anlıyan üyeler Atroaca'vı alkışlamışlardır. Bu arada. saat 15'e geldiği sırada oturuma ara verilmiçtir. Küçük Kurultay saat 16.15 de yeniden toplanmış ve Fevzi Assın, Ali Sohtorik, Talât Orhon, Erdoğan Bakkalbaşı, Ahmet Tirali, Zihni Kutlar, Behçet Nergis bildiri komisyonuna üye seçilmişlerdir. Komisyon üyeleri başka bir odada çalışmak için giderlerken, İnönü onlara, «Konusmamda bildiri konusunda bazı fikirler söyledim. Bunlar sizin için bağlayıcı değildir.» demiştir. Bu sırada dört il başkanı tarafından bir önerge verilerek grup yönetim kurullannın istifasınm rica edilmesi istenmiş tir. İnönü böyle bir karar almanın doğru olmayacağını bilı»i ITYI i Türkiş bir oçıklama yoptı ANKAKA (Cumhuriyet Bürosu) Türk • tş, dün bir açıklama yaparak, önümüzdeki günlerde, Mecüs'te müzakeresi başlıyacak iş ve deniz iş kanun tasarılarının, işverenler tarafından baltalandığmı \leri sürmüş ve bu gavretleri şiddetle yerilmiştir. Türk Is'in açıklamasında şöyle deniİTnektedir. «Yeni iş ve deniı iş kanunları birkaç gün içerisinde Meclis'te çörüşülmeye başlanacak ve en kv sa sürede çalışm» hayatmuzda yerini alacaktır. Tasarılann Meclis tarabndan bir an önce ele alınarak çıkanlması konusunda mutabakata varılmıştır. Ba arada üzuntü Ue kaydedilmesi gereken husus, isveren çevrelerinin bu kanunlara karşı giriştikleri kampanyadır. Bir kısrm isverenler. ba tasanların kanunlaşmasını önlemek için her çeşit yo1» bssvurmuş, hattâ tstanbul seyahatı sırasmda. Başbakandan «ka> nunun çıkanlmamasını» istemislerdir. Çalışma hayatımızı 1936 yılmda çıkajılan kanunla yürütmek, hatta daha da geriye götünnek istiyen işverenler, Türk t ş tarafından daha önce de uyanlrnışlardı. Zaman, işverenlerin kanunlan engelleme çabalannın hiçbir Jayda sağlamadığını göstermlstir. Tasarıda yer alan para cezalarını çok bulan, hapis cezalannm olmamasını istiyen işverenlerin iyi niyetine kimse inanmıyacaktır. Namuslu, işçisini istismar etmeyi düşünmiyen bir işverenin, kanundan da, kanunun gerektirdiği müeyyidelerden de korkusu olmamak gerekir. Türk tş bu göriişün ışığında, işveren çevrelerinin, çalışma hayatımız ve çalışma banşı için tehlikeli olacak çabalanna difckatı çeker.» KEÇE ve MANŞONLAR TOZ TUTMA FİLTRELER! •• Kâğıt ve Selüloz * Asbest Çimento boru ve levha * ~k Pamuklu Mensucat • Sun'i tahta • Deri ve Kösele ArMatbaacılık kÜtü Makineleri ir Montaj Sanayii • ve sair Sanayi kollarının bilumum A Slparişe göre istenilen evsaf ve eb'adda Ithât malı kalitesindc garantili olarak imal edilmektedir. KEÇE ve MANŞONLAR» ENDÜSTRİNİN Hİ2METİNDE SEMANKA KEÇE SANAYİİ ve TİCARET Ltd. Şti. Sultanahmet Ahırkapı cad. 15 Istanbui Tel : 27 08 41 (Reklâmcılık: 356/1305) Lâstikiş kongresinde fiot ortış'arı tenkid edüdi mrnin^liîrbrt SefCTSra tamamrnln'"B!r bro şür halinde yayınlanması kabul edilmiş, Kars temsilcisi Ali Erhan, Genel Başkanın meseleye hal çaresi bulmasını istemiş. An kara il başkanı Fevzi Arsın, Genel Merkezi desteklediklerini bildirmiştır. Niğde delegesi Mevlut Ocakçıoğlu, Ecevitin başarıh olduğunu söylemiştir. Denizli delegesi llhan Açıkalın Feyzioğlu ve arkadaşlanmn gruptaki görevlerinden istifa etmelerini istemiştir. İNÖNÜ ÇAY VERDİ Toplantıya bundan sonra tekrar ara verilmiş ve topluca înönü"nün Çankayadaki köşküne gidilmiştir. İnönü burada Küçük Kurultay delegelerine bir çay vermiştir. TOPLANTI KAPALI OLARAK DEVAM ETTİ.. Saat 20 den sonra küçük kurultay kapalı olarak yeniden toplanmış ve komisyonun hazırladığı bil diri taslağı görüşülerek karara bağlanmıştır. Bildiride neler var (Baştarafı 1 inci sayfada) ederek yerlerini genel merkez de bir paralelde yürüyebilecek üyelere bırakmaları zorunlu bir durum olmuştur. İstifalarınm sağlanması gçrekli görülmektedir. 4 CHP sosyalist bir parti değildir. Ancak bu hususun kasıtlı olarak tekrarlanması doğru değildir. 5 8'lerin son parti meclisinden bu yana giriştikleri faaliyetler CHP'nin zararma olmuştur. Oğrencilere (BasUrafı 1 İncl Şahifede) şekilde kontrol etmelerini istemiştir. Nitekim, dün akşam Şişlı Emniyet Amirliği ekipleri, kendi mmtıkalarında yaptıkları kontrol sırasında, «Antuan, «Knlüp Orhan» ve «Kafehan» gibi diskotek ve kulüplerde 14 ilâ 17 yaşmda kız öğrencilerin çok sayıda bulunduğunu ve içki içtiğini tesbit etmiştir. Polis adı geçen diskoteklerle Şişli civarında ki 4 langırt salonu hakkında, zabıt tutarak, bugünden itibaren faaliyetlerine son vermiştir. Öte yandan, Beyoğlu Emniyet Amirliği de gayelerinden uzaklaşan kulüp ve diskoteklerin kontrolünü arttırmış ve «Kartiyen» kulübü bu gerekçeyle kapatmıştır. önlemek amacıyla Bakanlıkça «etiket mecburiyeti» kanunu hazırlandığını, tasannın bu devre Meclis'e sunulacağını ifade etmiş ve «Pirinç destekleme alımı uygulanmaya başlanmıştır. Böylelikle geçen yU 750 kuruşa kadar yükselen pirinç ffyatlannda istikrar sağlanmıştır. Bu yıl. ay çiçeği destekleme ahmı yapılacaktır. Yurdumuzda büyük ölçüde fiat artışı olduğu yolundaki iddialar doğru değüdir. Enfiâsyon söylentileri, fiyatlan pisikolojik yönden etkilemektedir. Dış ticaret açığının programda belirtildiği gibi, 360 milyon dolan bulacağı kesinlikle söylenemez» demiştir. Yabancı sermaye konusuna değinen Müftüoğlu, Yabancı Sermaye Kanununa göre, bu şirketlerin yurd dışına transfer edeceği döviz tutarında mamullerini yabancı memleketlere satmak zorunda olduklannı belirtmiş. ancak kendi ihtiyaçlarunıza yetecek oranda mal imal eden yabancı şirketlerin ihracat yapamadıklannı ileri sürmüştür. Daha sonra, Ticaret Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ Saat 16'dan sonra, Sağlık Bakerelere geçürniş CHP Grupu akanlığı Bütçesi üzerindeki rnüzadına söz alan Mardin Senatörü Türkiye Lâstiklş Sendikası tst. Abdülkerim Saracoğlu, BeatnikŞubesinin dün yapüan kongresinler konusuna değinmiş ve: de, genellikle son günlerde yük«Son günlerde basında büyük selen üatlar tenkid edilmiş ve bir yer işgal eden vurdumuza döisçilerin gittikçe daha kötü şartviz yerine morfin. eroin, kokain lar altında yaşamak zorunda bıiptilâsıyla türlü cinsî sapıklıklan rakıldığı ileri sürülmüştür. getiren acaip kılıklı beatnikler vaÇok kalaballık bir kitlenin issıtasıyla frengi vak'alarının büyük lediği kongrede ilk konuşmayı yaşehirlerimizde çoğaldığı iddia epan TtP milletvekili Kiza Kuas, dilmektedir. Bakanlık bu konuda işverenlere işçiyi sebep göstermene gibi tedbirler almaktadır» deden işten çıkarrna yetkisi veren miştir. Kanunun Anayasa"ya aykın olduBAKANIN KONUŞMASI ğunu belirterek özetle şunlan söyTenkidleri cevaplamak amaAP Grupu adına lemiştir: cıyla söz alan Sağlık ve Sosyal AP Grupu sözcüsü Relet Ren« Anayasada yer alan i«tçi hakYardım Bakanı Edip Somunoğlu deci de yaptığı konuşmada, Ti ^özet olarak şuotera söylemiştir: lan ve işçidfn yana ilktler bir c«ret Bakanlığına bağlı OHİesse •, «Sağlık hizmetlerini \ .tandaşın jrajfOan Hükumetin savsaklamşselerin durumlannı etrailı bif şe •yağına götüren sistem olarak basıyla bir yanda da işçi teşekkülkilde anlatmış, dış ticaretimizin lerinin üst kuruluşlannm işverenlen 12 Uimizde uygulanmrkta oyeniden gözden geçirilmesini isden yana olan tutumlanyla kâğıt lan sağlık hizmetlerinin sosyaltemiştir. üzerinde kalmıştır. Bütün işçileleştirilmesi projesini 1967 yıhnda rin insanlık onuruna yakışır bir Rendeci, AP iktidarının kapi10 ile daha, teşmil etmek suretiy»sçari ücrete kavuşturulması, bu talist bir düzeni savunmadığı, le 22 ile çıkaracağız. Hükümet ve sendikacılık RÖrüşfi yoksul vatandaşların durumunun Hâlen Bakanlık teşkflâtmda 489 Ue imkânsızdır. İşsizlik Sigortadüzeltilmesi için çareler araştırtedavi kurumu ve bu kurumlard» sı hayaldir. HCT isçitıin blrer kodığmı belirtmiş ve sözierine 40.638 yatak vardır. Diğer kurunut sahibi olması da aldatmacaşöyle devam etmiştir : luşlarda 185 tedavi kurumu ve dır.» «A.P., Türk toplumunun yara31.477 yatak vardır. Buna göre nna çalısan bir partidir. Bu ba Türkiye'de 435 kişiye bir yatak kımdan A.P.'nin kapitalist düzedüşmektedir.» ni ssvunduğn yolundaki iddialar (Baştarafı 1 incl sayfada) ; dogru değildir. AP bir lümre ve sırufın çıkarılan yorumlarda, görüşmelerin eko • nomik yönden büyük gelişraeler • nı koruyan bir parti de değildir. Anarsik hareketler ve sokak kaydettiğine değinmekte, Nato ve j gösterileri ekonomimizi olumKıbrıs sorunlarmın müzakereler suz yönden etkilemektedır. AP arasında yer aldığına işaret etdış ticaretin devietleştinlraesimektedirler. ne şiddetle karsıdır. Dış ticareSİENNA ŞEHRİNDE tin devletleştirileceği yolundaki Çağlayangil ve Fanfani dün be söylenti ve arzular, halkımızı raberce ve Roma Floransa arasınrahatsız etmektedir.» da tarihi önemi olan «Sienna» şehFehmi Baysoy (CHP), hükurine gitmiştir. metin özellikle hayvancılık üzeSiyasi gözlemciler, iki Bakamn hayvancılığm birlikte seyahat etmelerini «görüş I rinde durmasını geliştirilmesi halinde dış ticaret melerin samimi bir şekilde devamı arzusuna» bağlamaktadırlar. I açığımızın ortadan kaldınlacağı nı ileri sürmüştür. Bugün müzakerelerle ilgili bir orÖmer Ucuzal (CHP), «Tanm tak bildiri yayınlanacak. Daha son , ra. Çağlayangil Vaükan'a gide ! âletlerinin pahalı satılması sebebiyle entansif tanm yapılmacek ve Papa Altıncı Paul tarafınraakta ve üretim azalmaktadır» dan kabul edilecektir. demiştir. BAKANIN CEVABI Tenkidleri cevaplamak amacıyla söz alan Ticaret Bakanı Sadık (Baştarafı 1. nci Şahifede) Tekin Müftüoğlu, Ticaret BakanGazeteyç sarılı pide daha sonlığı Kuruluş Kanununun 1939'da ra Şükrü Çabacı adında başka hazırlandığııu, t>u kanunun bubir hamal tarafından alınarak günkü ihtiyaçlara cevap veremediyenmiştir. ğini ileri sürmüş, yeni tasannm önümüzdeki günlerde Meclis'e geIbrahim Kaymak kahvede, ratirileceğini, söylemiştir. hatsızlık hissedince hastahaneye kaldırılmış, Şükrü Çabacı ise ETİKET MECBÜRİYETİ pidenin orta kısmını yedikten GETİRİLİYOR hemen sonra ölmüştür. Müftüoğlu, sun'î fiat artışlannı (BaşUratı 1. nci Sahüede) Amerikadan tarımsal üriinler almak zorunda kalacağıroızı ifa de ile, «Amerika bundan sonra tarımsal ürünlerini aneak döviz muksbili satacağını açıklamıştır. Ba dttruma göre, tanmsal ürfin ithal etmemiz yeni bir emperyalizmin çıkmasına yol açacaktır. Tarımsal ürünler ithalinde bazı tâvizler vermek dummuna gelebiliriz. Hükumet bu konnda çok dikkatli olmalıdır» demiştir. Karavelioğlu, yayınlanan istatistiklerden anlaşıldığına göre en çok milyoner'in Musevî vatandaşlar arasında bulunduğunu belirtmiş, kanunlardan en çok bu vatandaşların yararlandınlmaları sonucunda bu durumun ortaya çıktığını ileri sürmüştür. Milli Birlik Grupu sözcüsü konuşmasına şöyle devam etmiştir : «Dış ticaret politikasını yürüten Tîcaret Dairesi yetersizdir. Tanm ürünlerine değer fiattan pazar bulmakta güçluk çekilmektedir. 1967 yıhnda 260 milyon dolâr dış ticaret açı$ının buİunduğn belli olmuştur. Bedelsiz ithalât, sınırlanmızda yapılan kaçakçılık ve PJC'lerde yapılan kaçakçılık yüıünden yurdumuza programın çok üstünde tflketim mallan girmektedir. Hükumetin bu durumn boşgörü ile karsılamasını asla tasvip etmiyoruz. Ürünlerimize pazar bulmakta güçlük çekmekteyiz. Hükumet yeni pazarlar bulmak zorundadır. Ticaret Bakanlığı yurt dışında açtığımız fuarlar üzerinde de durmalı ve buralarda kaliteli mallarımızın teşhirini sağlamalıdır. Ticaret Bakanı MAOcular (Baştarafı 1 inci Sahttede) askerler tarafından iktidardan nzaklaştınlmışlardı. Pekin Radyosuna göre, ülkede «Paris Komünü» ilkelerine dayanan genel seçimler yapılacaktır. Daha sonra. seçimler, düzenli aralıklarla yapılmıyacak, ulusal, bölçesel ve belediye «Halk Kongreleri» ne katılan temsilciİer, seçmenler tarafından istendiği anda geri alınabilecektir. 1871 Paris komününden, kültürel ihtilâii 16 maddeyle açıklayan Merkez Komitesi bildirisinde de söz edilmişti. Geçen yaz yayınlanan bu bildiride, ihtilâlci unsurlann bütün kademelerde Paris komünü örnek alınarak örgütlenmesi isteniyordu. l/k Sovyet kafHesi Pekinden döndü MOSKOVA (AP) Moskovı radyosu, Rusya'ya dönmekte o lan Pekindeki Sovyet diplomat lan ailelerinin hava alanında al' tı saat müddetle zorla tutuklandıklarını ve Kızıl Muhafızlar ta rafından tehdit edildiklerini bil dirmiştir. Radyo akşam haber bültesin ed, 90 kişi taşıyan Sovyet uçağı nın nihayet kalktığını ve Mosko vaya gelmekte olduğunu ilâv etmiştir. îki komünist devi ara smdaki ilişkilerin gittikçe bo zulması üzerine Sovyetler Birli ği Komünist Çindeki Sovyet dir. lomatlarının ailelerini tahliyej başlamıştır. Acı Bir Kayıp Merhum Ibradüı hâkim Al Kıza Tekeli, ve Şerife Tekeli'nin kıymetli oğullan, Merhun Yüksek Mühendis Kâzun Te keli'nin ve Refika Tekeli'nir kardeşleri, Deniz Yolları Müfettişlerinden merhum Hilm Türegün'ün Yeğeni, Mes'ut Ülkü'nün dayısı, Ali Tekeli'niı smcası, D. Demir Yolları în şaat grup âmirliğinde teknü eleman 411967 tarihinde vefat etmiş tir. Cenaze 7.1.1967 Salı gün öğle namazını mütaakip Şiş] Camiinden alınarak Zıncırl: kuyu'daki ebedi istirahatgâhı na tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. Aile Cumhuriyet 1 FAZIL TEKELİ Türk Itolyon Bir töccara Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş: PmarhisarLüleburgaz yolu klm. 030 arası onarımına lüzumlu stablize malzemenin çikarüması taşınması ve fîgüre işi olup keşif bedeli 47!X»0.00 liradır. 2 Eksiltmesi 20 şubat 1967 pazartesi günü saat 11.00 de İstanbul Küçükyahdaki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme evrakı Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için : a) îsteklilerin 1966 yıluıa ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi ile usulü gereğinee 22550.0C liralık geçici teminat venneleri, b) İsteklilerin engeç 14 şubat 1967 salı günü mesaî saati sonuna kadar dilekçe ile Karayollan 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri, müracaatta evrak kaydı tarihi muteberdir. Dilekçelerine en az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir iş yaptığına dair belge He bu eksiltmenin iiân tarihinden sonra alınmış malî durum bildirisi ve bunu tevsik eden banka mektubu ile plân ve teçhizat taahhüt beyannamelerini eksiksiz olarak bağlayarak bu tş için yeterlik belgesi almalan lâzımdır. Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 5 İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon BaşkanlıÇına verır.eleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler nazarı itibare almmaz. Bayındırlık Bakanlıği Karayollan Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden: 1 Etaürmeye konulan iş: Maltepe • Esenler HalkaU yolu klm. 27 arası granit muntazanı parke kaldırım ve müteferrik üst yapı inşaati lşi olup keşif bedeli 330.000.00 Uradrr. 2 Eksiltmesi 21 Şubat 1967 salı gtinü saat 11.00 de tstanbul Küçükyalıdaki Bölge Müdürlüğünde kapalı zart usulü üe yapılacaktır. 3 Eksütae evrafcı Ankarada KarayoUan Genel MUdürmğü Malzeme Müdürlüğünde, tstanbulda Bö^e Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebamek içnv. a) tsteklUerin 1968 yılma ait ticaret vey» sanayl odası belgesi fle usulU gereğince 16950.00 liralık geçici teminat vermelerl b) tşteklilerin en geç 15 Şubat 1967 çarsamba günü mesai saati sonuna kadar dilekçe lle Karayollan 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri, müracaatta genel evrak kaydı tarüü mutebetdir. Dilekçelerine BayinoırUlt Bakanlığından ahnan C grupundan en az bu tşin Keşil bedell kadar müteahhltlik karnesiyle bu eksiltmenin tlân tarüıinden sonra Jmrmş 26400.00 liTank Banka reteransı plânTCteçnizat taahhüt ve tefcntt personel beyannamelerinl efesütsiz olarak bağlıyarak bu ls için yeterlik belgesi almalan lâznndrr. Telgrafla müracaatlat fcabul edilmez. 5 îsteklilertn 2490 sayılı kanuna göre bazırliyacaMan teklif mektuplarmi üıale saatinden biı saat evvelme kadar Komisyon Baçkanlıgına vermelert lanmdır. * * ı i *1«irt M««rı iHh^ra aîınmaz. * 'SABAHCEYIN t YATAKTAN KALKARKE^ HÎSSEDİLEN KIRIKLIK VE VÜCUT AĞRIL'ARINA KARŞI. Rekobet yüzünden (Baştarafı 1 inci sayfada) Jandarmamn basından 15 saat gizlemeye çalıştığı bu cinayetin baş faili olarak, 22 yaşında Enver Kaba ileri sürülmüştür. Verilen bilgiye göre, Enver, kulüpte kendisine küfredildiğini ve savunmak için tabancasını çekerek ateşlediğini söylemiştir. Henüz birçok yönü aydınlan GRİPİ GRİPÎN, baş, diş, adale," sinir, lumbago, romati ma ağnlarını teskin etmek bakımından faydahdı GRİPİN, 4 saat ara ile cünde 3 adet alınabili GVRCP SÖZCÜLERt BASKA SÖYLÜYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog