Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFE ALTI Yener SÜSOY 6 Şubat 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Bobby Solo çok iddiah idi ama deıece alamadı Karadenizde fırtına «Yaşadığımız dünyanm neresinde olursa olsuıı böyledir Aç it fınn yakar » Özdemîr NUTKU Bir Festival daha geride haldı H aîıf muzik dunyasındaki en buyuk şenhk, İtalya'nın geleneksel «San Remo Müıik Festivali» dir. Dünyamn en unlu topluluk ve şarkıcılan her yü San Kemo'ya koşarlar. Buyük bır organizasyonla duzenlenmekte olan bu buyuk mu/ik şenliği. bu yıV 17 yaşını doldurdu. Geçen hafta içinde sonuçlanan 17. San Remo festıvahnin bir bzelliği vardı. Şoyle k ı : Festival her yıl bir komite taraîından hazırlanırdı. Oysa alınan bir kararla organizasyonun bu yıl Gianni Favera adh bir îtalyan müyonere verilnıesı kararlaştırıldı. Ve Ravera'rr.n j aptığı organizasyonla 17. San Remo festıvali Pazar gecesi kapandı. nkaıa Sanat TiyatOrhan Kemalin 72. Koğuşu ile başansım sürdürüyor. Orhan Kemal g^bi, bir yazann tiyatroya kazandmlmış olması. tiyatro edebiyatıımz yönünden btiyük bir kazanç olduğu bu eserle bir kez daha ortaya çıkıyor. Ya zann yülar önce uzun bir hikâye tekniğiyle ele aldığı konu, bu oyunla daha canU, daha elle tutulur bir duruma gel miş. Oyunun konusu, yazann bir ramanlar içinde yaşamış olduğu bir dünyayı tamttığı için, içten, doğn» ve beşeri bir yolda geüşiyor. TOSU, A 72, KOGUŞUN İNSANLARI Plâstik Evvelki gün başlayan tıpı ve fırtına, dün de bütun şiddetıyle devam etmiş ve komsu sahıllere ışleyen vapurlar işleyemez bir hale gelmıştır. Kar, tipi ve fırtına Karadenizde olanca hızı ile huküm sürrnektedır. Deniz Ticaret Müdürlugu, nakliyat ya pan bütun vapur acentelerine kumpanyalanna fırtınanın çok şiddetli olduğunu ve kaza ihtimalini belirten yazılar yollamış tır. Tahlisiye idaresi de Karadenızde gereken tedbirleri almıştır. larm ıstımlâkine başlanmşıtır. Pek yakında buramn duzgun bır hale geieceğinde şuphe yuk tur. Unkapanı Köprüsü Orhan Kemal'in «72. Koğuş» adlı oyunu Ankara Sanat Tiyatrosunda oynanmava başlamıştır. Bıırsa hapisanesinde geçirdiği günlerden kalan izlenimlerini anlattığı bu oyıuıda Orhan Kemal, hapisane dünyasuun büinmeyen yanlaruu usta bir şekilde vermektedir. Oyun bittiçi zaman görülmemiş bir tezahüratla karşüanrmş, sahneye çağırüan Orhan Kemal. dakikalarca alkışlanmıştu:. Orhan Kemal, «oyunu umduğundan çok daha iyi oynanır buldum. Bu, Ankara Sanat Tiyatrosunun seyrettiğim Uk oyundur. Bu kadar başarı kazanacaklanm ne yalan söyliyeyim, sanmıyordum» demiştir. sanatların korunması isteniyor urkıye Güzel SanatLar Federasyonu taraîından başta Cumhurbaşkanı, Senato ve BM.M. Başkanhklan, Basbakan hk ve Bakanlıklar, Kultür Musteşarhğı ve G.S. Umum Müdürluğu, butun milletvekıllerine ve butun partilere gonderilmek üzere bır bıldırı hazırlanmıştır. Bu bildirinin amacı: Turkıye' de bütün Plâstik Sanat kollanndakı sanatçılann ıs sahalarım çoğaltmak ıçın Federasyonca hazırlanan kanun tasarısına le* tek olroalarını sağlamaktır. Büdiride bzetle şu dılekler behrtılmektedır: «1 Bütün siyasî partiler programlarında plâstik sanatlara yer vermelidir. 2 Hükumet, kalkınma plân lannda ifadesini balacak sanat konuları ile ilgili kararlar alırken Federasyon temsilcileTini bnnun dısında bırakmamalıdır. Devltt Sanat Armaganları, sart lan ve »evlet serçilerl tahsisatlan âzerinde tatminkâr kararlara varılraahdır. 3 Resmî ve Bıel sektSrlerde ve benıeri teşekküllefde yap tınlacak bilumum yapıtlarda muayyen nispet dahilinde (meselâ •• 2) plâstik sanat eserleri konnlmalıdır. 4 Milletlerarası serşilere daha geniş çapta katılınmalıdır. 5 Devlet, Resim ve Heykel Sergisi Yonetmeliği de|iŞtirilmelidir.» I Belediye, Unkapam köprüîunün mukavelenamesini hazırlamış ve Şehir Meclisine sunmustur. Bu mukaveleye gbre muteahhit sartname hükümlerine fenni kaidelesre uyarak koprunün demir kjsırnlan ile üstündeki yolun ioşası için gerekli her şeyı yapacak, tramvayın geçmesmj sağlayacak ve Bele••• diyeden senede (250) bin Turk Romanyadan gelen yolcular, hrası alacaktcr. Tunanm tekrar donduğunu ve Yeni bütçemiz ısının eksi on altı dereceye duş tüğünü, halkın fırtma ve s.o Yeni sene tnitçesı Meclıse ve. ğuktan ve kann kahnhğı yüzün rilmek ve raebuslara dağıtılden evlerinden dışan çıkama mak üzere bastmlmıştır. Bu dıklarını anlatmışlardır. butçe tasansına göre geçen sene 194380554 Bra olduğu halda Beyazıt meydarn buna karşıhk bu seneki biıtçePek çirkin bir hale gelen Be mız (20638.045) lira tahmın oyazıt meydamnı çevreleyen Mu lunmuştur. rekkepçıler caddesinin harap ve Tahlisiye simitleri her an yıkılma ihtimali olaı Belediye, lımanda ışleyen mav dükkânları Belediye tamamen istımlâk ederek temizlemiş ve na ve kayıkların sık sık geçirÜniversite Fen Fakultesimn dikleri kazalan dikkate alaraic karşısına rastlayan ve nakıl va bütun kayıklatda tahlisiye sisıtalan için büyük bir tehîike mitlerinin buluremasını mechuri teşkıl eden Sabuncu hanı Köşe kılmış ve sandalcıları da Tntisindeki emlâk satın alınmi"î ve hana tabi tutmağa karar verFakültenin sırasmdaki dükkân miştir. öyle kam çekilmiş, igreti bir yolda ortaya çıkarümış kişiler değil, bu dünyanın terkedilmiş insatılan. Bütün ağırlıklan ile yasıyorlar aramızda, içimizde, her yanımızda. Toplum düzensizliğinden gelen bir siirüklenişle 12. Koğuş Bu yılki San Remo bidenen kirli, çirkin bir kalese düşrincisi tva Zanicchi. müşler; insan haysiyetinin yok olmo'da çok sâkin geçti. Nihayet duğu bu cehennemde ayakta dursıra 250 kişilık jurinin festival raağa çalışıyorlar. Baş gardiyanrn sonuçlannı açıklamasına geldi. «gazla yakmak» istediği, bu her Ve takdimcı Mıke Bongiorno şeylerini kaybetmiş yaraüklar, imıkrolona gelerek, 17. San Retilmekten, kakılmaktan öyle bir Festivalin ilk gecesi hiç par mo Muzik Fesüvali'nin sonuç. noktaya gelmişlerdir ki, bir lokma lak geçmedi. Üstelik de bir îalarını okumaya başladı: ekmek için duraksamadan adam öl cıa ile son buldu. Lnigi Tenco 1) cNon pensare a me» (tva dürebilirler. Bir cıgara izmariti festıval şarkısı olan «Ciao amoZanicchi ve Claude Villa). onlar için hayatları pahasıca döre ciao» adh parçasının elimine 2) «Qnando Dico che ti amo» olmasma üzülerek otel odasında vüşecekleri bir nimettir. «Bütün (Anna Rıta Spinaci ve Les bunlar yalmı U. Koğnş'ta degil. inühar etti. Bu üzücü olay herSurfs), kesi etkiledi. Hattâ bazı sarkıyaşadığıroıı dün>anın neresinde ocılar festıvalden çekilmek kara3) «Proposta» ( I Gıganti ve İursa olsnn böyledir: «Aç it fırın rını aldılar. Bundan önceki San The Bachelors). yakar», dıyor Orhan Kemal; o, inRemo festivallerinde. dört defa San Remo müzik festivallerisanoğlunun mayasında varolan birinci olan Domenico Modugnin gedıkhsi Domenico Modug•iylliğin nerede, hangı şartlar alno da bu kararı alailardan Viri no bu yıl fınale büe kalamaztında olursa olsun yokobnayacağıolmuş. Ancak, Modogno ve öte V«n Antoine «Pietre» adh sar na inamyor. îşte bu insanların hakıler aldıkları bu kararlarınJLın yatların» da bu inancınm ışığında zorlukla vazgeçırilerek festıvagösteriyor yazar. lin devamı sağlanabvlroiş. Bir kan dâvasuıdan «îölajn 11. tlk gecenin aksine olarak. iKoğuşa getirilmiş Rizeii Kaptan, kinci ve viçuncu geceler San Reinsanoğlunda hiç Bldürülemiyecek olan ıyihğin bir sembolüdür. Ashnda, insanca bütün duyguıan yaşıyan ve birlikte yaşadığı herkese, Surflarla birlikte 2. olan bütün aşagüıklanna rağmen insan Anna Rita. The sound of music olarak sevgi besliyen Kaptan'm kısı ile tinalde dıkkatı çekti. suç işleyişi yanhş bir toplum anllk üçe gıren şarkıların dışmJulie Andrenrs <Rca) layışının geürdiğı bir eylemdir. da ılgi toplayanlar ise sunlar : Calıfornıa dreamın ( • Kaptan, anasından gelen parayla «Canta ragazzs» (Bobby Solo), where you wanna koguştaki bütün herkesin kannla«La rivaluıiole» (Gene Pitney), ruu doyurur, onlara yatak yorgan go <••). «Non prego per me» (Hollies) Mama's and Papa's (Rca) ahr. Bu korkunç cehennemin içinve «Dove gredi dl andare» (Ser• Going back to Glorıa de koruyana karşı mahkumlann gio Endrigo). (SHHkO/There won't be içlerinde hayranlıkla karışık bir Bu yıl birinci olan «Non penmany corning home (kkk) sevgi doğar. tnsanlar arasvnda bir sare a me» adh şarkı, ayrılrnak Roy Orbison (London) kez sevgi doğmaya görsün; o zazorunda kalan ikı sevgılınin • a) Mack the Knıfe, b) man bu karanlığm en dibine yudramını dile getirmektedir. Ain't a grand, c) Pour pevarlanmış mahkumlarm gözlerinople of Paris (*••) / a) de bır ışık, yüreklerinde iyilik ve Vfınchester cathedral, h) kafalannda bır dırenme gücü beStrangers in the night, c) lirir; onları soyan, onları ezen NON PENSARE I lelt my heart (•••). Berbat'a karşı... Berbat haksız aMrs. Mills {Odeon) daletsiz, haşın bir adamdır. Ve pensare a me, ( Number one ikif) / continua pure la tua strada yıireklerinı dağlıyan bu sevgi ile Primo c'en tu {~k*k) senza mai 72. Koğuş'un Adem Babaları, inSerçio Christian pensare a me. sanlaşırlar; kötüluğe, haksızhğa (Sahibinin Sesı) Tantocosa vuoi karşı direnirler. S This is my house ( * c'e stata solo nna paTantesi Oyunu sahneye koyan Asaf Çiirit) j Boulevard de la Ira moi. yiltepe, gerek duygu gerekse Madelaine (•••)• Forse piangero hareket düzeyini o kadar ölçülü The Moody Blnes ma in qualce modo, bene işlemış ki, hıçbır sahne inandınc» (Decca) o male, beşerıliğinj kaybetmiyor. Bu ölçü, • I've seen the lıght ( * tu vtdrai oyunun gelişmesine iyi bir seviye mi arrangero •fr) / I was only playing gettriyor. Acüar, sevinçler, kavanche se mai piu gatnes (ichie)galar, kısacası bütün duygular sesaro lelice come qnando Unit Four plus Two yirci üıerinde büyük etki yapma(Decca) c'eri tu. sına rağmen, oyun düzeninde doz • Ağla gitar ( • + ) / Ye La \ita taşırılmarmş. Bu temsıl için Osman meni bağlamış {++)• continnerâ, Şengezer'm hazırladığı dekor, şirn Saşar Güvenir (Melodi) il mondo ş diye kadar yapmış olduğu dekor East sıde story (•••) I non si fermerâ, • East sıde story ların en iyisi. Bu dekorda hıçbir Non pensare a me, I Thınk about me (*•). Thınk about me (•**). I fazlahğa yer verilmemiş. St. Lonis tlnion (Decca) I il sole non sı speçnerâ I St. Lonis tînion (Decca) Ankara Sanat Tiyatrosu'nda son son ter. | . . ı ' lamanlarda görülen olçulü takım oyunculuğu bu temsilde öe izleniyor. Bu oyunda Kaptan'ı oynayan Ayberk Çölok üzerine söylenecek çok olumlu sözler var. Onu, ilerı nin en büyuk aktörlerinden biri olarak kutlanm. Çolofe. hazırladığı kompozisyonda bütün duygusal geliçmeleri ustalıkla vermekîe kal rnıyor, her harcketini, her sözünü hep zekânm getirdiği bir ölçüyle sağlıyor. Berbat'ta Türker Tekin, Kaya AH'de Çeün Öner, tzmirlı'de Erkan Yücel, Kara'da Rana Cebbar, Tavukçu'da Nihat Ziyalan, Sblezh'de Tunca Yonder ve Fat ma'da Elıf. Türkân, Çölok olçülü ve başanlı oyunlar çıkarıyorlar. Bütün bu saydığım oyuncularm birbirlerine karşı saygılı oyunlan var. Kimsenin önüne çıkrmyor. tşte tiyatro oyuncularından beklediğimiz anlayış'. Âşık MahzunTnin dinleyene etki eden ezgilerini de duyduğumuz bu temsil dört yaşına basan AST'ın bir sanat başarısıdır. Mlas Sinemasında Heflefl (The Bugün Matinelerden ttib«o:en Renkli İngilizcc Sinemaskop AZNAVUR'U UNUTMAD1 r Movtag Target) ' LAüKEN BACALL PAOL NEWMAN JANET LEIGH ROBEBT WAGNE3l SHELLY WtNTERS Seanslar: 12.00 2.15 4.30 6.45 9.15 Radar Keklam: 118 1296 HAFTA GORECEĞİNİZ EN GÜZEL FİÜMLER Roger Vadim'in Yarattığı Heyecanlı Bir Aşk Macerası SAU MATtNEIıE3ltNDEN tTİBARET ı KARDEŞ KANI (WtSE AND VtRTUE) Artisüeri ANNİE GIRARDO ROBERT HOSSElN Şehzadebaşı YENİ NEŞEU GÜNLER Beyojlunda 5 hafta gösterilen lilm RENKLt • SİNEMASKOP ÇARŞAMBA Maria Minh'in sinema dunvasurda şansı adlı Ulmi çevirdikten sonra açıldı «Postaac»» Çemberlitaş İPEK Çemberlitaş ŞAFA ÖLMEYEN AŞK KARTAL TİBET NtLÜFER KOÇYtĞtT PAZAETESt OÜĞÜN GECESl ZEKI MÜREN TCRKAN ŞORAT ÇARŞAMBA Rekîamcılüc (458) Hanoi'li güzelin yeni daraada düğün hediyesi Las Vegas dönüşü Aznavour, kendini bekle mekte olan sayısız düğün hediyeleri arasuıda bir de tablo bulur. Eski bir hâturannı etkisiyle yapümış olan bu tabloda skli bir heyecan, hayranhk ve melânkoli birbirlerine ka rışmış. Tablonun ressatnı bu hislerin çemberinden kendini kurtaramamış genç bır komedi artısti Maria Minh. Maria, Claude Bernard Aubert'in •Postacı» filminde Aznavour'un partonerliğıni yapmıştır. O sıralarda beyaz perdede Uk adımlarmı atan Maria için Aznavour, anlayış ve incelik dolu kıytnetli bir dost olmuştur, Birlikte geçirdikleri uzun çalışrna saatleri ve onlarm devamı baş başa akşam yemekleri Maria'da ar kadaşhk hislerinden daha bteye giden hîslenn uyanmas'na sebep olmuştur. 23 yaşında bir kızın böyle tatlı rüyalara dalması hakkıdır... Sanşın dilber Uüa ile Aznavour' un evlendikleri açıklandığı zaman esmer Maria'nın güzel gözlerini melankoli bulutları kapladı, A2navour'a olan bağhhk ve şükran hislerini belirtmek için portresmi yapıp ona düğünü için hediye etmeğe karar verdi. Şaşırmayınız tatlı artist Mana Minb'in resim kabiliyeti bir hayÜ ileridir. Arti?t olmadan evvel gayesi Güzel Sanatlara devam edıp kabiliyetini ge'iştirmekti Paris'te kapak kızlığı ve figüranhk yaparak hayatmı kazanan Maria, bir film yapıcısımn dikkatini çekmiş ve Aznavour'la birlikte «Postacı» filminde oynamak kszanmı?tır. Nerede • Ne zaman • Ne var CEZZAB topluluğru Çocuk TemBillen 1) Olmeyen Aşk (TF.) SÜREYYA: (36 06 82) «Cen ra Tiyatrosunda (44 lYoHsulıaı gız Hanı (Ö. Şenf2) Muradın Turkusu» Çarsarot» «aaı •Kurban»: Pazar. REKK: (21 15 25) «Kim pazaı saai 11 de tes). Persetnbe, Cv Korkar Hain Kurttam İST \N BUL TİTl ATKOSU: martesı: 18,15 te ŞIK (22 35 42) «Konforlu BEfOĞLU (44 23 S6) Cnabtaru Benâe> test 21,30. Cuma Neclâ» tY.SezginS Alkor) AS: (47 63 15 «Aşksız Vadur (Heı elın 21J» Ç M . ıPalto»: Salı 1S1 TlNAZrt.Pt '71 8b IS) (44 21 57) tlçimtaden BiSarnOa Cmnartesl • Pazaı MÜCAP OFLUOĞLl Neşeli Gunler (Julie Anri» Pazartesi, Çarşamba, ATLAS: {U 08 35> »HedeH 15 te mstlne Pa7ar»s> teroBOSU! cKaKtu* dreus) (Muzıkal) Cuma, Pazar, saat 21.00 de Arıyorums (R S (49 *B 51) IKUCÜ* (716826) ÇEHIK OPERASJ. «44 1» 58) Pll vnlçtuı DÜNYA: (49 93 61) «Neşeli TENl .BaKırkov. BAKIRKÖY TTYATROSU: (Teoebası Tivatrosu* 1) Senl Seviyorum ( T J . Gunler» (S hafta) (7 59 49) Orhan Ercin, 21 1» te •Rigolettot Salı, Perşem2) Iki Yabancı (T.F.) EMEK: (44 84 39) «Bekle«Çapkınlaı Kralı» paıarbe. Cumartes) 21 de. Salı tesl Pazaı 17 (SEM ' (23 S8 92) vış» (îsveç fılmvi (2halta) TENÎ tesi Salı nariç, beı gun t'LVİ CRAZ 18'de «Yılmayan Ajan» F1TAŞ (49 01 66» «Texas 21.00 de Pazar metine rENl KOMEDİ rtifATRO. Kurtları» K A I) I K O Y 16.00 da SOTO3A (44 04 09) (Nuhun si. Her gün: 18 İMCI: (49 45 95) «Duğun ATLANTIK: (55 43 70) «DuGemisi). Her gUn 21 00 ds KFNT OYUNCUlAIUt tesi: 2130 ve P Gecesı» (T.F ) (ZMuren) ğun Gecesis ıTF ) «44 «6 W «*AU1K K1Z» Pazaı 15.30 da raatine. te. KERVAN: (48 04 23) «Du ÇELIKTAŞ. (Maltepel (53 Çarşamba aaric oeı gün HENSa GRET11. ğun Gecesis (T.F.) 35 07) «Surkuî Denizler 18'de Pazartesı 1» « 21 15'«J« B1UVAR TİYATR (Çocuk Oyunu) IALE: (44 35 95) «Düğun (21 78 •a; Azu Fatıhı» KVR4CA TIYATROOA: ÇarşamDa U.30 Paıaı Gecesi. ıTSoray) Kenan SUke Ca FEZA: (36 33 84) «Yedi Da(44 M 03) «Demırele Soylesaai 1) a« KONAK: (48 26 06) «Kim rıç. heı gOın ğın Aslanı» rtm» Pa^arteal nan« heı «K» Çarsarnba Cuı Korkar Haın Kurttan» KADIKÖY: (36 49 24^ «Cıl FATÖl TTSATROSÜ (22 8171) »aro I U 0 ds ralebeye CutPinokyo» çoculı temslltaı 16.15'te • ) LEVENT: (63 55 39) «Guneğın Adam» (Sean Connery) ma rtesı Pazaı nartı: ber ak. lert Çarsamba 14^0, Pazaı üler> sın Kraiları» L\LE: (Üsküdar) (36 51 86) saro naik» nım» aksamları 11.00 de LUKS (44 03 80) «KonforARF.NA TtYATRf «Ölmeyen Aşk» tenntstt. «Çatallı K6y» (4S Kİ 19) lu Meclâs (Selda Alkor) OPERA (36 08 211 «Duğun DORMFN tt?ATKOSU: Her gun 21. Pazar 15 30 Pazartea oar HUYA: (44 90 0"î) «Ölmeyen (44 97 36» ttet Oeralr, Gecesi İT F > da. Pazartesi gunleri o 21 15 te Ca Aşk.> (TF. (KTıbet) Gök Bakır» Salı. Perşem» ÖZEN (36 99 94) «Düğun yun yoktur martesl Par; SAKAY: (44 16 56) «Vılmabe. Cuma, Cumartest. Pazaı Gecesi» ( T F ) ^EYTINBURNU CIVATRO» AZAR (Gonul V 21 ıa te Cum» "CurowteREKS (36 01 12) «Benl yan Ajan» (Henkli. İng ) SV): «Umu1 Çesmesı» Kl eazaı 13 M «ÂşşK». fer Özcan) (22 Rahateiî Etme» SITE (47 77 62) «Kmdeş Çarşamba «aal 14Ü0; «A$k Mem< Çarsamb» 1* • »115 te, • EFES : «Jamaıka Casuslarn Cumarteîi « « I î l Pa»a Kanı» tes) aaric n saal 11 de SİNEMA TEK: (49 81 43) SOJEMA 63 (5S II) 84) de CarsamC GEM AR TtîATROSD: rFransada Aşk» (J.Seberg) CSKÜDAB TİYATKOSü: «Marie Chantan Dr Khatesl Pazat ı (4a 3) iKtı YUbCU tıeı Suarede: «Aşk Kurbanlaya Karşı Fransa) (36 S5 11) <l$güzar* lumar" 8acs guo IIJSV Carjamoa 18 de, rı» (IThulm. MaxShell) 5AN (48 67 92) olkı •?abanfemslı eunleri HCT CarşamDa f Cumartesı Par»ı IS te SUNAR: (36 03 69) «Cengiz tun «aai 11 Paıa» » a t cı» GU1.B1Z SUBL'Rİ eNGİN AKSARAY HA Han» (Ö $eritJ Mason) IS 30 da matl&e YEN1 AR (49 64 72) «ÇayROSU: lak Hafıye Bır Mılyon (44 1( Sfl) Dolar Peştnde (H O S ) gârları» neı ?P.N1 ME1.KK >44 42 891 Carsamb» < «Aşksız Vaşanmaı» Z3i 16.15 tnnl EYÖP: Guven, Buyiak, Yeni, S i Devleı Demıryoıı&tı tiayaaroaça AKSARAY Kİ lâhtar (36 »4 15) SlrkeO (31 0U SU) De1 S1 ANBO L FATtH: BiTigül, Özen, Sehreminl (21 57 « ı nfczyoUarı) (49 18 96) (Tatil günleıl ALEMDAK: (22 36 83) «İki Merkez, Naraıkkemal, KocamustaiaDeıieı 8e (44 02 [fli ŞebU Hatlan; (44 42 83), Yabancı» (C Arkın) paşa, Çakmak Vanı Ö Î Turk Hav» VoUan BUet Satışı: BLT.VAR: (21 35 78) «Duare %\ ıaı C GALATA: Sema (44 47 1)0) IDanışraa. (44 02 96) ğün Gecesi» ( GAZ1OSMANPASA: Sit*. Sü» (Kü(Hava alanı (73 83 73 • 73 64 40), C.V"f<5 (2i 61 40) 1) Mevçükköy) 15 00 N»1»1 İükyardıro Hagtatıanesl: 149 30 00). GÜNEŞ: (21 61 40> 1) Cadaşlan tft KADtKÖY: Ulutaj, Par», Rıhtım, suslar Çarpısıyor; 2) NÖBETÇÎ ECZANELER heı gOn (8 " Caddebostan, Altın Gangsterler Şehri O R " oftLl) KASIMPAŞA Halk, Hasköy BAKIRKOY: Bakırkoy. Aytaç, KuİPKK: (22 25 131 oNeşell SARIYER: Alaettin. Emirgan (49 49 » 1 çukçekmece Gunler» J Andrews SISL1: Sevim, Hılton, Ulukan, Güllı. Perfem1 BEŞIKTAŞ: Tangun, Gul, Parlak, KTJLÜP: (22 72 77) «Dugun £un, Meral «EvlUlk O l«vent (Yeni) Gecesi» (T F.) hartc. n « ÜSKÜDAR: Tunusbajı, Omit, BeyBEYOÖLU: Çığdem, Şlla, Kuüay MARMARA: (22 38 60) «A«k lerbeyi EMTNÖNTJ: Büyuk. Istik»m«t, Al»ız Yajanmaz* 2EY.TİNBURNU: Sumtr, Sıhhat tın, Çıîa, Lalelı Feray Ut 18.00 < MEl.tR lEYUpl <Z1 » 19) SHİEMUAR jTİYATROURi Edebiyat yarısması Genç Istidatlar Külttir Kulübü, şür, hikâye ve arastırma dallannda bir Edebiyat yarısması düzenlemıştır. Katılma koşullannın kulubün Teşvikıje Bayır sokak 61/2 deki merkezinden öğrenilebileceği ya rışraaya giren eserler «Genç istidatlar» dergismde yayınlanacaktır. Yarısma içın katüma süresi Martın 15 ine kadar uzatılmıştır. RADYO'NUN BOYKOTU Ş ehrimizde ve İzmir'de konserier veren Herve Vilard geçen hafta içinde uçaMa Pcris'e dondü. Ünlü sarkıcı bu arada tstanbul Radyosunun «Birlikte Eğlenelun» adlı programına kalılmadığı içın, plâklannın radyoda yayını yasaklandı. Bu konuda göruştüğıimüz Herve Vilard bİ2e şunları söyledi: «.Radyo idares,» baaa telefon ederek bir programa solist olarak katümamı istedi. Perşembc eünü ögleden sonra telefon ettiler ve program da syru giin saat dörtte imis. Ben kcndUerinc gelemiyeceğiroi bildirdim. Çbnkü İstanbul'a gelirken hıç kimse bana radyonun şbyle bir programı var, ona katılacaksm diye birşey söylemedi. Bu hareketim üzerine İstanbul Radyosu, plâklarırtu çalmama karan almış. Nasıl isterlerse byle olsun. Ben ündmü çoktan yaptım». Resimde, Herve Vilard'ı, arkadaşımiz Yener Süsoy'la görüyorsunuz. HAFTANIN LtSTESİ J'attendrai (Claude François) Little man (Sonny and Cher) Green green grass of bome (Tom Jones) • GÜNEŞ YANIĞI . ARIBÖCEK SOKMASI • ADALE ROMATİZMASI • YARALAR. KESİK • PİŞİK. KAŞ1NTI •EKZEMA.ERGENÜK •DONUK j • DERİ ÇATUAKLA\ RINOA,MANİKÜRVE TPAŞTAN SONRA • GRtP. NEZLE • DlŞAĞRISl • YANtKLAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog