Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

Üstiiıı yetenekli öğrencilere burs )İİNMIİİİM ANKABA. (»j.) ürkiye Bilimsel ve Teknik Arastmna Kummu tarafmdan, genc. hattâ çocuk yaştaki üstün yetenekli öğrendlerin bilim alanında yetiştirilmesi iein burs ve yarışma programlan dıizcnlenmi}tir. Kurumun «Bilim Adamı Yetiştirme Grupu». lise seviyesindeki üstün yetenekli öğrencileri bulup çıkartmak ve onlann bilim adamı olarak yetismelerini teşvik amacıyla burs vermek için seçme anavîarı düzenlemiştir. Geçen yıl ol duğu gibi bu yıl da, uygulanacak olan lise burslan programı çok ka demeli bir seçim sistemi esasına davanmaktadır. Secimin llk kademestal, llselerimizin. lise ve lise 11 Fen öğrenei leri arasmda matematik. firik. kim ya ve biyoloji derslerinde üstün ka biliyetli gdrdüklerini ayrrmalan teşkil edecektir. Lise madnrünün baskanhğmda, matematik, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinden kurnlu bir komitenin se^eteği bu adaylar, 20 mayısta tstanbnl, An kara, tzmir, Adana, Erzurmn ve Diyarbakırda seçme smavlarnuı fl receklerdir. Adaylann en geç 18 marta kadar lise müdürlüklerl ka naliyle kuraraa başvunnalan gerekmektedir. Burs seçme smavlan, zekâ testi, fen kabıliyet testi ve fen bUimleıi dallarında cereyan edecektir. Yazı lı sınavlan kazandıktan sonra sözlu sınavlarda da basarı kazanmak gerekmektedir. Aday öğrencilerîn, kunnna bas.vururken kullanaeakları basılı kâgıtlar lise Müdürlüklerinden sağlanacaktır. Yazüı smavı kazanan öğ renciler Ankarada bir bilim kurulu önünde gorüşme yapacaklardır. Kurumun burs vereceği öğrencOer bundan sonra belli olacakür. Lıse Müdürleri kanalıyla hazırfık başladı Öğretmenier Sendikosının Adano semineri ADANA Önceki gün Saadet düğün salonunda başlayan Türkiye Öğretmenier Sendikası semineri dün sona ermiştir. Sendika Genel Başkanı Fakir Bay kurt'un mesajının okunmasmdan sonra yapılan konuşmalarda, öğret men sorunlarına ve sendıkaya yönel tilen baskılara değınilmiş, buna karşı öğretmenlerin tutumu belir tılmiştir. Öğretmenlerin bütün politik akımların dışında mütalâa edilmesi gerektlğini belirten semincr dolayısiyle toplantıya katılan bğretmenler, Atatürk anıtına törenle çe lenk koymu; ve büyük kurtancıııın mânevi huzurunda saygi duruşunda bulunmuşlardır. Kafüeler, dunden itibaren şehrımızden aynîmaya başlamışlardır. Bütün cinayet haberlerinin son cüıtılesi hep aynıdır: Ceset MORG'a gönderildi Otopsi cinayet masasının yardımcısı SELÂHATTİN GÜLER evaz arabadan indirilen sedyenin içindeki katılasmış vöcndun fizerindeki örtü sarsıntıdan kaymağa başladı. Kumral saçları dafımk, ıslak bir erkek bası göründfi. Gözleri donnktn. Bnna rağmen etrafa bakar gibi bir hali vardı. Sag eli sedyeden dışarı çıkmıştı. Bir yeri isaret eder gibi durnyorda.. Dar ve ilâç kokan koridorlar.. Küçük dönemeçler, kulaklan tırmalayan madenî sesler.. Demir bir kapının ardına kadar açılifi. Sedyenin içindekı adam kıpırdar gıbi oluyor. Sarkmıs olan sağ kolu duvara «şap» dıye vurup kalıyor.. Î Arkadaşimız Fikret Otyam'ın Beyoğlunda acüğı < Gide gide Anadolua fotoğraf sergisi biiyük ilgi ile devam etmektedir. Resimde Otyara ve bir gnıp ziyaretçi görülüyor. Kort derisi 50 lira KİLtS Adana'dan Kilis'e gelen bau hayvan ihracatçılan, Avcılar Kulübüne bag\Tirarak kurt derilerinin tanesine 50 lira verebileceklerini söylemişlerdir. Avcılar Kalübii. bunun üzerine durumu bütün üyelerme bildirerek büyük bir av partisi düzenlemi$tir. Sağlanan kâr, Kilis Devlet Hastahanesi Yaptırma Derneğine bapijlanacaktır. Ö&renildığine göre kurt derileri islendıkten sonra Fransaya sevkedılmekte, orada çok lüks giyim eş yası yapımmda kullanılmaktadır. B ADAPAZARl 1966 yılı mahsulü pancarını fabrikaya teslim etmi} olan 19 bin pancar ekidsi, 1,5 aylık bir müddet geçtiği halde parasını alaraadığı için Şekeı Şirketi aleyhinde bir sessiz yüriıyüs yapacaktır. Mahalli basına müracaatta bulu ] nan ekici gruplan, borçlu durum j da olduklarım beürterek, Hüküme ı tin bn is,i ağırdan alması bizl üzüyor.» demekte ve şekere yapılacak 48 kuruş'.uk zamla birlikte pancarm kilosuna 1 kuruşluk bir zam yapılmasını istemektedir. Ekiciler sessiz yürüyiışten önce bir heyet ADANA Osmaniye ilçesine haîinde Başbakan Süleyman Debağlı Dervişli köyü muhtarı Ali mirele gideceklerdir. Beycioğlu, Kaymakamlığa müracaat ederek kendısimn ve arkadaş larının tarlada çalıştıklan sırada arazi yüzünden araları açık bulunan kbylüler tarafından üzerlerine ateş açıldığını iddia etmiştir. Muhtann «ikâyeti üzerine hakla nnda soruşturma yapılan köylüler de. Ali Beycioğlunun hazineye ait araziyi kanunsuz oiarak surdüğünü iddia etmiş ve şikâyetcj olmuslardır. Birbirlerini dılekçe ile şıkâyet eden taraflar Adlıyeye verılmişlerdir. Pam alamıyan pancar ekicileri yürüyecek OSMANİYE'DE TARLA KAVGASI Bir otopsi... (Soidan Sağa) Mubabirimiz, Dr. Mehmet Aykaç, Savcı Niyazi Kırdar, Pataloc Alâattin Yılmaztürk ve teknisyen Mustafa Benç. için yanına gidenler tarafından cinayete kurban gitmis hissini verecek bir darp veya enjeksiyonla öldürücfi mayi lerkedebilmesi ihtimal dahilindedir. Bogularak öldürülen bir sahıs için de bn böyledir. Otopsi masasında yakınlannın cesetlerini görüp bayılanlar, flzerine kapanmak isteyenler çok zaman görfllen •laylardandır.j> Duvarlan san boyalı binanm içinden bir an önce çıkabilmek gerçekten mutluluktu. Dip taraftaki döner mermer masanın üzerine yatırılan ceset otopsi yapılmak üzere hazırlanıyordu. Genç adam bir cinayete kurban gitmişti. Aykaç ve Morg'un Patoloji mütehassısı Dr. Alâeddin Yılmaztürk, teknısyenler Mustafa Benç ve Bekır Dedeoğlu, Savcı Yardımcısı Niyazi Kırdarm da hazır bulunduğu otopsiye basladıklan zaman, son getirilen ö> luye göziım takıldı. Başı sağa doğru kaymıstı. Otopsi, bir ameliyatın daha geniş bir alana uygulanması idi. Kann boşluğundan gırtlağa kadar açılan vücuttaki ıç uzuvlardan parçalar ahnıyordu. Sırttan ve yandan giren iki kursun'un izlediği yol aranıyordu. «Otopsinin anlamı, insanın kendi içini gönnesidir» diyen Aykaç. otopsi raporlannın bilâhare verıldığıni sbylüyordu Türkiyenin tek Morg Müdürlüffl olan lstanbul Mor? Müdürlnğfine bir yıl içinde 5M'ü askın ceset gelmiştir. Bunun dısınd» süpheli olayların aydmlatı için Türkiyenin her tarafından kafatssları, ceninler, iç uznvlar, gönderilmektedir. Türkiye'de ilk otopsi, bundan 140 yıl Snce Dr. Bernard tarafından yapılmıstır. 1908 yılında knrulan Tebabeti Adliye şubesine daha sonra Morg Müdürlüjrö ilâve edilmistir. Otopsi Hacılar direniyor KÎLİS Hacı adaylarınm yedişer otobüsluk konvoylar halinde yurt dışına çıkmamalan üzerine dün kendisiyle konustuğumuz Kaymakam Raif Erbirol, •Bakanlıfın bu konuda kesin karari var ama, srere kirse beşer otobüsluk konvoyluk halinde çıkıs yapmalanna da iıin verebiliriz» demıstir. Buna raemen bir kisım hacılar kacak eeçtiei gibi. bir kısmı da fran volundan tnrist pasaportuyla Suudi Arabistana jritmektedir. Ölüm kokan oda Oda olum kokuyordu. Geniş doner mermer masanın üzerinde bir başka insan yatıyordu. Beyaz örtu ortulmuştü boyunca. Ayaklara giyilmiş tabanları kalın tahta ayakkabılar, ölüm kokan odaya hayat veriyordu sankı. Doner mermer masaların uzerine konulan saçları dağınık ıslak adam, sanki üşüyordu. Sonra gozlerini tavana dıkti, öylesme kaldı. Oda hep ölüm kokuyordu. Duyulmayan haykırışlar sessizliğin daha da dennliklerine inıyor, bilinmeven âlemlerde kayboluyordu tçel yollan!.. Morg «Korknnç cinayeti yasıyor.. Tatak odasında bnlnnan kadının öldürüldü|fl söyleniyor. Polis şüpheli bir ölüm olayına daha el kovdn.j» Müvezzınin haykırışlarını okuyucu, satırlardan izliyor bu tip yazıların son satırlarını daima, «Ceset otopsi yapılmak üzere Morga kaldınlmıştır. Polis ve Savcı sorusturmayı Morg'nn vereceği otopsi rapornndari sonra genişletecek» Girdi'ğimiz oda Adlî Tıp müessesesinin Morg Müdürlüğü otopsi odası idi. Toplumda, morg ve otopsi kelimesi, ölülerin parçalandığı, bütün uzuvlarının çıkarıldığı esrarengız bir ameliyathane olarak nitelendirilir. Morgun Adliyeye ve polise ışık tutan bir MORGTAKİ BVZDOLABI teşekkul olduğuna ınananlar çok azdır. Morg Mudürü Dr. Mehmet Aykaç, «Maske takmağa liizum yok» dıyor. gıremıyor. Ancak kimlıklen meçhul cesetleri teshıs etmek ıçm gelenler var Bunlar da teşhıslerini bir roetre uzaklıktan >apıyorlar. ölüler otopsi yapılıncaya kadar devamlı kilit altında bulundurnlurlar. Bunun nedenlerini Parîs Morg Müdürlüğünde ihtisas yapan Ayka; şöyle izah ediyor : «Kesin sonnç almmadan morg» getirilen ölüler yakınlarına veya onları gSrmege gelenlere gösteriltnezler. Vttcutta yara veya bere bnlnnmayan bir cesedin eeeli ile öldfign. fakat düsmanlık İntihar etti ANTALYA Korkuteli ilçesinin Uzunoluk mahallesinden asker firarisi Ramazan Gür adındaki bir şahıs, yakalanacağını anlayınca evinde av tüfeğı ile kendlsini vurarak intihar etmiştir. Tahklkat sonunda Ramazanm dordüneü defa askerden kaçtığı anlaşılmıştır. Öte yandan Korkuteli ilçesinin Alâettin Mahallesindeki bir evde arkadaşlanyla içkili oturak âlenıi yapmakta olan Ali Güven adında bir şahıs, bir aralık aşka eelerek tabancasıyla havaya ateş etmif ve rıkan kurşunlardan biri oynamak ta olan Yusuf Uvsal adındaki arka daşına isabet ederek ölümüne sebrp oimuştur. Kaatil tutuklanmış hr. MEBStN tlgililerden alınan bilgiye göre îçel ilinde 586 kilomet resi devlet ve 638 kilometresi il yolu olmak üzere 1244 kilometre uzunluğunda vol mevcuttur. Karayollan Beslnci Bölge Müdür lüğü tarafından bu yollann 534 kilometresi asfalt kaplanmıştır. Ge| rive knlan 570 kilometresi Ise stakiüzedir. 19(6 yılında asfaltlSTOm v» onarı lan yollar için yapılan yatoım, 7.045 liradır. Beş yüz cesed Kilitlenen ölüler ş odanın sol tarafmda duvarın ıçme gömülü buz dolaplarında sıra bekleyen kadınlı erkekli ölüler var. Üzerlerınde, «ÖldBrmeden», «Şöpheli», «Zehirlenmeden», «Trafik kacasından» etiketlerı göruluyor.. ölüm kokan buz dolaplarında cesetlerin beklediğı odaya yabancılar Ümit Yaşar Gecesi Türk *Amerikan Üniversiteliler Demeği «Sair Ümit Yaşar Oğuzcan> gecesi düzenlemiştir. 8 şubat çarşamba saat 20.45 de yer alan programda ayrıca Timur Selçuk da|J piyano çalacaktır. Kaza MiLLî PiYANGO ÇekiUyoı Kazanırsanız, Bir milyon. yüıbinler on binler sizindir. Aksi halde kaybınız bir büet parasıdır. Sitmeden bir bîlef alınız. (Basm 10750) 1309 YARIN YARIN YARIN Yükleme Boşmima ve Taşıma işleri Yopılacaktır Toprak Mahsnlleri Ofisi İstanbul Bölge MBdürli'ğünden: 1 tstanbul çehir ve llmao dahllinde Ofisimiz narrana yapılacak nububat, nakliyat vesair maddelerın bir yıl müddetle yükleme, boşaltma ve deniz tasıtlan ile taşıma lsleri kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle lhaleye çıkarümıştır. 2 Teklif mektuplan 20 Şubat 1967 tarüune rastlayan pazartesi gtlnü saat 15 de tstanbul Bölge Müdürlüğü btaasmda teşekkul edecek komisyon önünde açılacaktır. 3 thaleye tstırak edecek Mmselerin 25 000. liralık geçici teminatlannı Ofis veznestne yatirmalan ve alacaklan makbuzlan teklif mektuplan üe blrlflrte Bölge Müdürlugüne tevdi etmeleri lâzımcür. 4 Ofisimiz artbrma ve eksiltme kanununa tftbi olmadığından üıaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vapmakU serbesttir. 5 Bu Ise ait şartlaşma ve sözleşme tasanlan 10. lira mukablllnde İstanbul Hububat Şube MUdürlUğünden temin edilebilir. 6 Şubat Şevval 26 (Foto: İbrahim KÖSEOĞLU) Konservatuvann dün Şan Sinemasındaki Şehir Orkestrası konserinde, bir süreden ben Konservatuvar Müdürlüğü tarafından konserlerde satümasma engel olonan «Orkestra» adlı aylık müzik dergisi Şan Sinemasının girişinde memleketimizin tanınmış müzisyenlerl, opera sanatçüan müzik yazarlan taraundan gelenlere satılmıştır. Bu saüş dergıyi engeHiyen ilgililere protesto mahiyetinde yapıbmştır. Derginin Konservatuvar Müdürlüğünce sattınlmamasına sebep, bir sUreden beri dergide Şehir Orkestrası ve bazı sanatçılar taakkında yerici eleşörflere rastlanmış olmasıdır. Şehir Orkestrasj elemanlarına bağlı bir müzik dergisinin bu şekUde baskıya uğratüa» rak sattarılmaması müzik ve sanat çevrelennde iizüntU ile karşılanmaktadır. Resimde, Dergiyi satan sanatkârlar görülmektedir. V. 7.05 12.28!l5.13|17.32,19.05 5.26 j 134 6 58] 9.43J12.0OJ E. VEFAT Merhum Kibar Rıza Eratak'ın esı, Haluk Eratak ve Süha Eratak'ın annesi ve Lâle Eratak'ın babaannesı Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 6 Şubat Pazartesi öğle namazını mütaakıp Şişli Camiinden kaldırılarak Üsküdardaki aile makberesine defnedilecektir. Çiçek gönderilmemesi rıca olunur. (Cumhuriyet 1328) İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Kiralık Emlak Sfmli Emırıonu Mahallesi Hobyar » So k a S ı Yenı Postahane Caddesi Yenı Valrle Han 5. Kat » > » > » Kapı No. 94 96 97 98 99 100 101 2 103 10 30 Cinsi Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Oda Aylık Mnvakkat kirası teminatı Lr.Kr . Lr. Kr. 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 275,00 200,00 200,00 300,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 247,00 180,00 180.00 270,00 225,00 112,50 Kibar Rabia Eratak (Basın: 10958/1315) 3 tonluk V KART SEYYAR VINÇ Fransa'da, Belçika'da, Holânda'da Portekiz'de, Almanya'da, İngiltere'de, Skandınavya'da, îspanya'da, tsviçre'«leF Japonya'da, Amerika Birleşlk Devletlerinde, Kanada'da Imal edflmekte ve saülmaktadır. İmalftt lisansı ve genel mümessillik verllebilir. İngilizce veya Fransızca olarak yazıh müracaat: ANTONİO VALLA and C. TEŞEKKÜR 27 Ocak 1967 günü vefat eden sevgili annemlz, FATMA ALBAYRAK'm hastahğı esnasında ıhtitnamla teda\'isini yapan Eskişehir Hava Hastahanesi Bastabibi saym Albay Turhan Alasya'ya ve bütun hastahane personeline. cenazenin naklinde kolayhk gösteren 1. Hava Kuvveti Komutanı sayın Tümgeneral EMİN ALPKAYA'ya, Kurmay Baskanı sayın Kurmay Albay Muammer tnal'a. raaddl ve manev! desteği ile bizlert teselli eden sayın Kurmay Albay İsmail Tunçman'a; sifahen, telefOD ve telgrafla başsağhğı dileyen bütün komutan, akraba, dost ve arkadaşlarımiT» fiıkranlarımızı nınarız. Hv. Knr. Bnb. Cevat Albajrmk ve ailesi Cumhuriyet 1320 1 0 » Emmönü Sandemir Kıble çeşme ve iğdıç 476 ada, 22 parsel, 75/1 54 No.lu Kantarcılar camı altı Pasaj kroki Kadıköy Zühtüpaşa Bağdat Caddesi » » » İ L A N » s. n. c, Via P. Tosi 20 MILANO (Italy) Basın: 30170/1308 DükkİK 250,00 Evin üst kat tavan 125,00 arası 2 oda. 1 mutfak ve zemin katta odunluk Millî Savunma Bakanliğı NATO Enfrastriiklür Daire Başkanlığından: Zonguldak ili dahllinde tahmini keşif bedeli 1.800.000, TL. (Y. Bir milyon sekizyüz bin lira) olan Bartın Tesisleri tkmal tnsaatı işi teklif almak suretiyle ve birim fiatı esası üzerinden ihaleye çıkanlacaktır. Mezkur işe talip olanlann, Müteahhit olarak bilfül benzeri iş yapmıs ve «NATO Emniyet Belgesi» nl haiz olmalan lâzımdır. Bu ise ait notifikasyonlann, 20 $ubat 1967 Pazartesi günfl saat 17.00*76 kadar aşağıdaki adrese dilekçe île müracaat edilerek bizzat alınması ilân olunur. A D RES : NATO Deniz ENF. Grup Başkanlıgı Paris Caddesi 52 Kavaklıdere ANKARA (Basın: 10966 A 706/1314) Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobiis İşlettıesi Müessesesi Umum m 13/2/1967 Pazartesi Yukarıda aylık kırası, muvakkat teminat bedeller ı yazılı gayrimenkuller günü saat 14.00 te muhammen kiraları üzerinden açık artırma suretiyle ıhale tarihinden itibaren 28^2/1968 sonuna kadar müddetle kiraya verilecektir. Taliplerin mezkur gün ve saatten evvel nüfus cüzdanı, ikametgâh senedi ve muvakkat teminat makbuzu ile birlikte Basmüdürlüğümüzde müteşekkil Komısyona müracaatlan ilân olunur. (Basın: 10842/1312) Armotör Satın Alınacaktır 1 Müessesemlzce, 1000 adet sokak tenviratı armatürü (Vanderm» tipi) teklif alma usulüyle satm alınacaktır. 2 Bu işe ait resim ve şartname Müessesemiz Ticaret tşleri Müdürlüğünden temin edflebilir. 3 Ügüfler şartnamesine göre hazırlıyacaklan tekliflerini %7,5 muvakkat teminatlan üe birlürte engeç 16/2/967 Perşembe günü saat 1750 a kadar Müessesemiz Yazı Işleri Müdürlugüne vereceklerdir. Teklifler bu tarürten itibaren 30 gün opsiponhj sayılacaktır. 4 Postadb vald gedkmeler nazan ltibare alınmıyacağı gibi telgraüa müracaat kabul edilmez. 5 Müessesemiz üıaleyi yapıp yapmamakta veya dllediğlne yapmakta serbesttir. (Hasın 110S1 768) 1310 İLAN İslanbul Emniyet Miidürlöğü Satınalma Komisyonu Başkanlıgından C tN S t: Miktan Kalem 18 Muhammen Bedeli Lira Krs. 14.457,50 îlk Teminatı Lira Krs. 1085. thale Gfln ve «aati 17/Şubat/1967 Cuma, saat: 15 Oto Malzemesl OLAĞANÜSTÜ KONGRE İLÂNI Sendficamız Genel Merkez Genel Kurulu olağanüstü toplanösı, aşagıdftki gündeml görüsmek üzere, 10. Şubat. 1967 Cuma günü saat 14'de Sendikanjn Nuruosmaniye Caddesi, Alibaba Türbe sokak özbay Han'dakl Genel Merkez'inde yapılacakür. O gün nisap temin edilemediği takdirde aynı olağanüstü kongre 12. Şubat. 1967 Pazar eünü saat 13^0 da Dariişsaraka Osmanbey Çemberlitas SitesJ ŞAFAK SİNEMASI'nda yapılacaktır. Durum 274 sayılı kanun jyannca duyurulur. Basın tş Sendikası Genel Yönetim Kurulu adına G Ü N D E M: Genel Başkan tbrahim Gfizelce 1 Yoklama ve Açıhş. 2 Baskaniık Divanı Seçimi, 3 Türktş'ten Aynlma Konusunun görüşülmesi ve Karar almması, 4 Yenı kurulacak Konfederasyon Kurucu üyeliği konusunun görüşülmesi ve Karar alınması, 5 Ana Tttzük degişikligi 6 Kapanıs. Cumhunyet 1324 Dr. KEMAL ÇAGLAR tdrsr Yollan ve m ı u t l HasUbklan Metebassısı Galatasarav l'unidcıbagı Sok No. 12 Ugur Apt Saat 1012 ve 13 18 Tel 44 14 3» ((llâncılık: 8559/1298) 1 Yukanda cins. miktar, muhammen bedeli, ilk teminatı ile ihale gün ve saati yazılı oto malzemesi. açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 2 Bu ıse ait şartname iş saatlerintle tstanbul Emniyet Müdürlüğü Şube 7 Kaleminde gSrülebiIIr. 3 Eksiltmeye istirak için ilk «eminatm yatınlmıs olması ve 1968 yılına ait Ticaret Odası vesikan 1brazı sarttır. (Ba«m: 10942) 1311
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog