Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÂJÂNSLAR * RADYOLAR KENNEDY ViETNAM iÇiN «ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR ÇOK ÖNEMLİ» IYIMSER D lor: «A. B. D Millî Kuıiuluş Savaslarının her zaman kazamlmadığını gösfermeli» NEW nın Panoraması Mehmet Barlas Hayat pahalılığı ve zamlar NEW YORK, (a*. Radyolar) emokrat New Tork Scnatörü Robert F. Kenoedy, bnümüzdekl birkaç haftanm Vietnam meselesinln çözümünde dönüm noktası olabileceğini söylemiştir. Avrupa'dan dönen Kennedy, Papa ile görüşmüş olduğunu açıklamıs, şu üç sebepten önümüzdeki birkaç haftanın önem taşıdığını belirtmişür: (7) Kızıl Çin'deki kanşıklıklar, (5) Vietnam yeni yılı dolayısiyle Güney Kuzey birltkleri arasında yapılacağı bildirilen ateşkes. (3) Hanoi'vn daha barrççı bir tutum alması. Kennedy, ziyaret ettiği başkentlerde Londra Paris ve Roma dahil •Hanoi'un davranışmda bir değişiklik» Eezinlediğini bildirmiştir. «Avrupaiılar, bizden farklı temaslar kurmuşlardır; Avrupa filke lerinin edindiği bilgileri öğrenmek üzere gittim. diyen senatör KenM nedy, Başbakan Harold Wilson, Cumhurbaşkanı De Gaulle, Alman yetkilileri ve Papa Altıncı Pol ile Vietnam sorununu görüştüğünü bil direrek, Savaş konusunda herkes çok endişelidir» demiştir. WASHt?îGTON, New York De mokrat milletvekili Lester Wolff, Dışişleri Bakanhğınm izni ile, Ku zey Vietnama gitmek için vize iste miştir. Avrupa'da hareketli günler azetelerdeki haber değerlendirmelerine bakınca, Uzakdogudaki buhranh günlerin Türk kamu oyuna Avrupa'yı unutturduğu iyice anlaşıhyor. Bu yfizden, ttalya'da bnlnnan Çağlayangil'in temaslan da sıradan bir seyahate verilen dikkatten fazlasını toplayamadı... Unuttuğumuz Avrupa, belki de 2. Dünya Savaşından beri yaşanılan en onemli günlerin ortasında bulunmaktadır. Geçen ha!ta içinde, kendilerini bir turlü Avrupa kıt'asına dahıl saymayan Ingılizlerin Başbakanı Wilson, kıt'adaki bütün başkentleri dolaşmıs. cartık Avmpalı olmak istediklerini» var gucuyls anlatmaya çahşmıştır. 1949 dan beri sankı goklerin ötesinde yaşayan Batı Almanya, G Hallstein doktrinini rafa kaldırmak yolunda ilk adımı atmıştır. Doğu Almanya'yı tanıyan ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulmasım önleyen bu doktrinin hilâfma, Bonn hafta içinde Romanya ile siyasi münasebetleri mümkün kılan bir «nlaşma imzalamıştır. Yeni dünya Yeni sansölye Kiesinger'in iki hafta önce yaptığı Paris yolcnluğunnn olumlu sonuçları ise, çeşitli gelişmelerde belirlenmistir. Paris Bonn soğuklnğu ortadan kalkmakt», Avrupa liderleri artık denizaşın ülkelerdeki ağabeylerine danışmadan yeni bans çabalarına yönelmektedirler. Bu demektir ki, dünyadakı çı YORK, (a*.) DÜNYANIN EN KÜÇÜK RADAR VERİCİ CIHAZI İngiliz ilim adamlan diinyada en kiiçiik verici radar dhazı oldujru iddia edileo bir yeni cihazı geliştirip muvaffakiyetle denemişlerdir. Resimde rihazı bir dikiş ignesinin gözünde görmekteyizz. merika Birleşik Devletleri' nin eski Saygon Buyükelçisi General Maxwell Taylor, «Sommlnlnk ve Cevap» adlı son kitabında şunlan yazmaktadır : «Amerika Birleşik Devletleri, komünist (knrtulus savaşlan) nın ber zaman zaferle sonuclanmadığını Vietnam'da göstermelidir. Banunla birlikte, bir daha sefere, uzun süredir devam eden bir Kurtuluş Savasına karsı direnmeden önce yükütnlülüğümüzün «.onuçlarım iyiee incelemeliyiz.» A Romanya, Doğu Almanya'ya çattı Sebep : Bonn'la ilişkiler BÜKHEŞ, (a.s.) omanya Komünist Partisinin Orgam «Scintela» Romany» lle Batı Almanya arasında diplomatik Uişkilerin kurulmasına karşı Doğu Almanya'da yapılan eleştinnelere çatmakta ve Doğu AlmanT» Komünist Partisinin Organı «Nenes Deutschland» fazetesini Romanya'nın iç işlerine kanşmakla suclandınnaktadır. «Scinteia», Bonn ile BUkreş a ^ ^ ^ ^ rasında <Jiploma.Uk Uişkilerin ku1 rulmasının,' yâlnız Avrupa kıt'asmdaki Vlksterarasındaki Uişkilerin normalleştlrilmesi dfivasına yardımcı olmakla kalmıyacağını, aym zamanda Hallstein doktrininin de ortadan kaldınlmasını sağlıyacağını, zaten bu doktrinde ilk gediğin 1955'te Moskova ile Bonn arasında diplomatik uişkilerin kurulmasıyl açılmış olduğunu üerl sürmektedir. (Bilindiği gibl Hallstein doktrini, Batı Almanya'nın Doğu Almanya'yı tamyan ülkelerlle diplomatik ilişkiler kurmamasını öngörmektedir.) «Sclntea» yazısma şöyle devam etmektedir: LONDRA, (a. a.) Kitabında, Vietnam savaşıyla llgıli gorüşlerini izah eden General Maxwell Taylor, hukumetin tutumunu askerî ve siyasi yönleriyle desteklemekte, bu tutum dısında etkıli olabilecek bir jekil goremedığini belirttıkten sonra, komünistleri muzakereye zorlamak için Kuzey Vietnamdaki askerî hedeflerın bombalanması gerektıği tezini savunmaktadır. ÎHTÎYAT Daha genel sorunları da ele alan General, Amerika Birleşik Devletleri'nin ustleneceği taahhütleri itinayla seçmesi gerektiğıni belırtmekte ve şoyle devam etmektedir : «Zayıf ve dost bir ülkeye yapılacak yardım, bu ülkenin yaranna ve bizim için az bir kayıpla gerçeklestirilecek bile olsa harekete geçraeden önce başan şansımm dikkatle incelemeiiyiz. İtibarımızı, kaybedilmiş ya da kaybedilmesi için kuvvetli sebeplfer mevcnt bir dâva için tehlikeye atmamahyız.» R ^ 0 KAKAÇİ Karaçi radyolunun bildirdiğine göre, 1965 yılı nda kanlı olaylara sahne olan Sialkot bölgesindeki sınırda, Hintli askerler, Pakistan devriyeleri üzerine ateş açmışlardır. Atese ateşle mukabele eden Pa kistan askerlerinden ölen olma miştir. • KAHÎRE Cemal Abdünagiliz îşçl MilletvekiH Dr. Anlamsız!. nâsır, İsrael'i desteklediği için Isummerskil, Avam KamaracBnndan dolayı, yülardan beri Amerikayı takbih etmiştir. Nâsından, doğnmn önleyici ilâçsır, «Amerika'nın Filistın dâvabu Hallstein doktrinine karşı hafclar knllanan bir genç kadının, •«11 sını ortadan kaldırma çabaları lı olarak hücumlarda buiunan ölüm »ebebi aydınlatılana kadar, sonuç vermemistir» demiş ve Doğu Alman gazetelerinin, şimdl bu ilaçların piyasadan kaldınlBaşkan ile Baskan Yardımcısıbu doktrini ortadan kaldıracak masını isteyecektir. nın bırçok kereler İsrael'i desuluslararası bir siyasî harekete Geçenlerde Londra'lı 25 yaşıntekler mahiyette demeçler verkarşı çıkmasını anlamak mümdaki bh kadın âni olarak ölmüş, mış olduklannı b\ldirmiştir. kün değildir.» ve yapılan tahkikat neticesinde, • CAPE KENNEDY Dün «Scinteia» öte yandan, Bonn ile iki yıldan beri devamlı olarak sabaha karşı Cape Kennedy'den Bükreş arasında diplomatik ilişay istikametinde fırlatılan «Luhâmileliği önleyici haplar alan nar Orbiter 3» kamerası norkadının, bu ilâçlann kanda pıhtıkilerin kurulmasının «Batı Almal yolunu takip etmektedir. laşmaya yol açan tesiri sebebiymanya'da boş hayallere kapüan Czay ve havacılık ajansı sözcüle ölmüş olabileeeği üzerinde du ve uluslararası ilişkilerin gelişsünün bildirdiğine göre, Agena Tulmuştu. mesini engellemeğe çalışan gerifüzesinin üst katının ve kameDr. Snmmerskill, yine bnna ranın, füıeden aynlışı normal ci ve intikamcı kuvvetlerin harebenzer bir vaka üzerine, bir yıl eereyan etmiştir. «Lunar Orbiketinin önlenmesine yardımcı okadar önee de Sağlık Bakanına ter» halen, yerçekiminden kurlacağını» da bne sürmüştür. tulabilecek bir hızla aya doğru izah etmişti. yol almaktadır. PRAG Çekoslovak «Çeteka* Dr. Summerskill, aslında doğ• LİMA Peru kıyılarında ajansmın bildirdiğine göre, Sovrudan doğruya hâmileliği önlebir uçaktaki yolcuların ve muyetler Birliği Komünist Parti Mer yen haplara bir itırazı bulunmarettebatın gokte sapı olmayan dev çay fincanlarını andıran cidığım fakat, istedığınin. bu ılâçkez Komitesi Genel Sekreteri Lesımler gordükleri bıldirılmekteların zararsızlığının isbat edilonid Brejnev trenle Prag'a çeldir. Muhafazakâr La Prensa ga mesi olduğunu söylemektedir. miştir. zetesının bildirdiğine göre, uçak •••••••••••••••••999yolcuların çoğu, renk detaki ğıştiren 70 metre kadar çapta Türk kültür hayatınuzın en giizel ve en büyük eseri çay fincamna benzer iki eısim gormüştur. • LONDRA tngilterenin Simon Carves Şirketi, Adanadaki S.A.S.A. firması hesabına bir sentetik fibre fabrikası kurmak üzere 1.7 milyon sterlinlik (47,600,000 liralık) bir mukavele imzalandığını ve işin, çok ağır Alman rekabetine ragmen alındığını açıklamıştır. • ATİNA Monako Prensi Raınier ile Ağa Han, Han'ın yö Hifulık.raodern.ınsikiopfdik bilgilcr dergisl nettiği özel bir uçakla Atinaya gelmışlerdir. Prens Rainier ile 5. cilt, sayı : 1 Ağa Han, Yunan Kralının villâ sında Kıral ve Kıraliçenın miYarın çıkıyor safiri olacaklar ve bu sabah, henüz açıklanmayan bir yere hareket edeceklerdir. 1. cilt: * HAMİLELİGİ " ÖNUEYİCİ İLÂÇURIN TEHLİKESİ TARTIŞIUYOR F k\ 1 »J 7A\ 7 A 1967 YILININ İLK ÇEKİLİŞİNDE iç bir hükümet, hele se'çimle gelmiş olan hükümetler fiyatlara ve vergi'lere zam yapmak Istemez; çünkü seçime girerken daima bunun aksini vaad eder; ama fiyatban başlarından en tehlıkeli olan lara ve vergilere zam yapmadan bir tanesi, yanı Berlın meselesi bütçe kurmak, devlet masratlanve Alman problemı gerçekçi hanı karşüamak kabU değüdir. va içinde yeniden ele alınabilecek hale gelmektedir. Zamlan yapınca da hücuma maruz kalır. Hiç kimse «iyi ettin de Avrupa'nın ekonomısinde de zam yaptm!» demez. Her zam hükayda değer gelışmeler vardır. cuma uğramıştır. Fransa, sağlam para siyasetinin dozu kaçmlmış sertliğini giderBizde hükümetler ve Iktidar meye çahşmaktadır. Frank artık partileri siyasî pusulanın hangl hiçbir kısıtlamaya tâbi olmaksıyönünde olursa olsun, yüzde yüz zm sınır dışına çıkacak, Fransızdevletçiden, yüzde yüz liberale lar yurt dışına diledikleri kadar kadar herkes hükümetten bir sey altın götürebileceklerdir. Alman ister. ya ve Ingiltere, enflâsyon tehliİşsiz köylüye sorunuz: kesini işsizliğe tercih ederek re Devlet pavlika açsın, çalışaeskont hadlerinde indirimlere Iım! der.. gıtmektedirler.. Iş adamı: Ve Çağlayangil, bütün bu olay Hükümet piyasaya çeld dfllann ortasında yasıyan NATO'Iu zen vermiyor ki? diye şikâyet emüttefikimiz ttalya'da, gorüşder. meler yapmıstır Sendikacı: Endişe Hükümet natronlan kornTürkiye'de dış politikaya karyor,, diye yakınır. şı gösterilen ilginin sonucu olan Memur, emekli: «dış politika yetkililerinin ses Aldığunız para kir«""™ yetsizliği», bu Italya seyahati sümiyor, diye şekvacı olur. resince bizi yeniden endişeye sevkediyor. Plâncılar: Kamu sektörü her sene 7 Meselâ, Ortak Pazar'a girmek isteyen îngiltere karsısındaki dn milyar yatınm yapmazsa ortalama yüzde 7 IrailınniTia sağlanarumnmuz hakkmda. Dısislerimiz şimdiye kadar en küçük bir açık maz, der. Her dairede cari masraflar se> lamada bulunmamıştır. Halbuki nede yüzde 20 artar. Derken bir Ortak Pazar'ın istikbaldeki <tam> personel kanunu lâfı her tarafta ve şimdilik «yan» üyesi Türkiye, ve nihayet devlet bütçesinde yaînfiliz teşebbüsleriyle büyük ölnm milyarbk aksi malî yapar.» çüde ilgili bir dnrnmdadır. Böyie olunca bakkal, çakkal, giBilindiği gibi îngıltere Pazar'a yim kuşam fiyatlara bindirir. O girdiği takdirde, Sterlin bölgesi bindirince ücretlere zam talepleiçindeki ve Commonwealth'a dari başlar... Ücretlere zam olunca hil ülkelerle mevcut ticarî bağfiyatlar sıçrar. larını beraber taşımak arzusunu belirtmektedir. Yani, bizim Maaş zammı, avans paralar, caüretip Ortak Pazar'a sattığımız ri masraflar.. şu yatırım, bu yamallann, Pazar'a başka bir kaytınm... 19 milyarhk bir bütçe genaktan gelmesi ihtimali ortaya lir. çıkmaktadır. Bu arada Amerika E nerede bunun karsüığı? Taaracıhğıyla zaten zıncirleri içibü bütçeye zam.. ben elli senelik ne girdiğimiz «dolâr» ın, sterlin gazetecilik hayatımda bir hükümebiçiminde yeniden karşımıza çıktin bir vergiyi indirdiğini, bir teması tehlikesi belirmiştir. kel veya devlet mamulü fiyatım kırdığını görmedim. Yalnız bir De Gaulle, Ingiliz teşebbüsledefa Demokrat Parti şekeri 20 kurini «dolâr tehlikesi» yönünden, ruş mu ne ucuzlattı. Arkasından gerekli bir olumsuzlukla karşılamıştır. Italya ve Belçika ise, tekrar zam yaptı idl. «Ortak Pazar tanm siyaseti» yöDevlet budur. Ucuzlatma lâft nunden ileri sürdükleri itirazfalan bunlar palavradır. Dünyamn larla meseleye taraf olmuşlardır. her yerinde fiyatlar senede jiizde 4 kadar artar. Buna normal Yani Ingiltere'ye Avrupalılar diyorlarmış. Sebebi her halde bir çeşit ültimatom vermişler, «talep» in «arz» dan çok oluşu. «Avrupa'ya girmek istiyorsan bu da nüfus artışı sanınm.. onAmerikan nydnlnğnnu bırakadan fazlası bizde daima ücret eak, imparatorca özentilerini ve zamlan, yani alma kabiliyetinia bu arada birim paranı terkedeçoğalması, istihsalin onu takip eceksin» demişlerdir. dememesi, sert mevsim sıçramaOn/or bile... lanndan doğan geçici pahalılıklaBidm gibi zayıf paralı ve ih nn y.erleşmesi, ,^prgj ve ücret zam lan giiu şej letitt.. maliyete tesir racatı tanma bağlı bir ülkeyi etmesi pahaüüğa sebep olur. tehdit eden Ingiliz çabalarına karşı, Avrupalı zenginlerin gösBen sigara, içki gibi keyif madterdiği tepki böyledir. Dileriz delerine bir şey demem. Bunlar ki Çağlayangil, ttalya'da bu duher yerde vergi mevzuudur. Her ruma da değinmiş olsun ve Avyerde diğer maddelere nazaran rupalı ortağımız İtalya'ya, Türk pahahdır; ama şekere ve akarçıkarlannı da hatırlatmış bulunyakıta yapılan zamma karşıyun. Bu yanlış bir zam olmuştur. Aynı şekilde Doğu Batı yakınlaşmasında; Vietnam buhraHükümetler daima hayat pahanında, Almanya meselesinde, Ulığından mesul tutulur; fakat beynelmilel para birimi sorununhayat pahalılığı hele bugün da Italya ile ortak çıkarlarımız, yalnız hükümetlerin ayarlıyabileAmerika ile olduğundan daha ceği bir eereyan olmaktan çıkfazladır. miştir. ümıdimiz, bu gibi seyahatlerŞu veya bu zaruretten doğan den önce çesitli konularda kamu geniş ücret ve maaş zamlan, pioyuna, hiç olmazsa bundan sonyasada birdenbire mevcuttan yüzra, Dışişleri tarafından açıklade yirmi fazla bir satın alma gü mada bulunulmasıdır. Böylece cü yaratırsa. değil Türkiye gibi hepimizi yakından ilgilendiren ekonomisi pek düzenli ohnıyan konnlardaki resmî görüş hakbir memlekette, İngiltere, Alman kında biraı olsun aydınlanmak ya gibi bu işleri tanzim etmiş ül fırsatına kavuşaeagız. kelerde dahi fiyatlar oynar. O nun içindir ki, İngilterede İşçı Partisi ikinci defa iktidara geldi ği zaman sendikaların büyük mu kavemetine ve hattâ bunlarla bo zuşma nahasına, galiba bir sene için hem ücretleri. hem fiyatları BD.GE KARAKA3 dondurmuştu.. tngiliz lirasın lle başka türlii verinde tutmak müm kün olmıvacak, ıir devaîüasyons ERDOĞAN AKGÖNÜL gitmeye mecbur kalacaktı. Am Nlşaniandılar. rikanın ve A\Tupanın büyük ban 5 Subat 1967 İzmlr kalan da bu sosvalist hükümetiı parasmı düşürmek istemediler İngiliz lirası belini doğrulttu vı «Wilson» un aldığı tedbir müspeı Yeni Ajans 1066/1295 netice verdi. AGI BİR EA7IP Kendisinl okuluna ve öğrencl lerine adamış büyük insan, değerli arkadaşımız tarih oğretmenl MÜKERREM AYEL'i âni olarak kaybetraiş bulunuyoruz. Cenazesi 6 şubat 1967 Pazartesi (bugun) günu ögle namazını müteakıp Teşvikiye camiinden kaldırılarak okulda yapılacak merasımden sonra ebedî istira hatgâhına tevdl edilecektir. Kederli ailesine başsağlığı dileriz. Nişantaşl Kız Lisesi Miidur ve öğretmer.leri Bizde böyle bir şey yapamazsı nız. Ücrete zam ederseniz, fiyat lara da zam gelir.. bütçenin mas rafını arttırırsanız vergilere vı tekel maddelerine, istihlâk vergi lerine zam vapmaya mecbur olur sunuz. Bu zamlan yapmamak bü çe açığı vapar. Bizde açıkları dev let istikrazivle kapamak mümküı olmamaktadır. Çünkü daha ev velki bir kaç devalüasyon miU parava ve onunla alınmış devle tahvilierine karşı olan itimad sarsmıştır. Dört yapraklı yoncanın uğuruna inananların ceplerine su gibi akacak Cumhuriyet 1325 O zaman ne olor? Devlet pelirlerini arttırmak za rureti do?ar. Bu da vergilere vı devlet mamulleri fiyatlanna zan yapmakla olur. Ru zamlar da h yatı pahalılandırır. VEFAT İstikl&l Harbl Kumandanlarından Topçu Miralayı merhum Eyüp Sami Beyin ve Hatice Sa yay'ın kızlan, Hazıne avukatlarından merhum Ihsan Ayel'in eşi, Bali Paşa Okulu Mudurii Müzeyyen Tavşanoğlu'nun ablası, öğretmen Vehbi Tavşanoğlu'nun baldızı, Nişantaşı Kız ve Şlşli Terakki Liseleri Tarih ve YurtUşlık Bilgisi öğretmeni BiTKiLER VE HAYVANLAR 2. cilt: TARİH 3. cilt: Hapislen kaçtı ve geri döndü OPORTO, (AP) tomobil bırsızlığından hapis yatan iki kişi geçen akşam <saat altıda döneceğiz» diye bir not bırakıp buradaki hapishaneden kaçmış, fakat yalnız birisi sözünü tutmujtur. Portekizli Joao Ferreira ertesi sabah saat 6'da hucresine dönmüş ve otomobil soygunculuğundan çarptırıldığı bir yılhk cezasını çekmeğe devam etmi?tir. Fakat aynı suçtan 10 yıl» COĞRAFYA 4. cilt: O GARANTİ BANKASI MÜKERREM AYEL Hakkın rahmeüne kavuşnıuştur. Cenaze namazı 6 Şubat 1967 Pazartesi gunü öğle namazını müteakıp Teşvikiye camiinde kılındıktan sonra Nişantası Kız Lisesinde tören yapılacak ve Merkezefendi mezarhğında ebedi israhatgfthına tevdl edilecektir. Tanrı rahmet eylesin. AtLESt ELEKTRiK MEKANiKve AKUSTiK ile bütün cilt kapaklan ve eksik sayılar ödemeli gönderilir. Bundan şikâyet etmemek kabi deçildir: ama bu vapılmazs; devlet masrafları ödenmez. m < aşlar verilpmez. Kezalet olur Bı olmasın dive de banknot makinc si islemeye baslar Para çoçalır enflâsyon olur. İşler artar.. nedeı artar? Kimse eünrfr par^ tutmaz mala çevirmek ister. Alış • ver olur. Mallar artmadan ciro artat Fiyatlar artar.. para çoğaldıkci kıymetini kavbeder.. cebinde I I lirası olanın parası. altı ayd: 876 liraya düşer. Sabit gelir liler bunda yanarlar.. para birikti renler, zengin oldum samrlar. ha yaldir.. devletin parası itibarm <taybeder. beş on kişi çok zeıı gin olur. Geri kalanlar fukarala şır. | ARKIN K İ T A B E V İ İSTANBUL Birinci Cihan Harbinde Alman ya böyle olmuştur. Kalkınma. üc ret zammı, masraflı devlet Ida resi için enflâsyonsuz ekonom pahalılıktır; ya o, ya bu!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog