Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

« Şubat 1967 CÜM nosıl küfülacflh? Ferid KROMER emleketlmlzde devlet ve özel sektör deneilik faaliyetinln gayrisafî millî hasıladaki yeri '«1,5 n asamamıştır. Bn, dünya metnlefcetleri arasında ve Türkiye'nin jeolojik imkânUn karşısında hiç de iç açıcı bir dnrnm değildir. özel tesebbüsten bn dnrntnnn tslahı için çok »eyler ümit edilebilir. Bu fimidi cesaretlendireoek emareler de mercnttuT. Filnakika, madenlerin keşfi bakımından Türkiye'de devlet elinde olanlar dahil, biiynk madenlerin çogn meraklj ve gayretkes vatandaslar iarsfından bnlunmustur. Madenlerin uretimi ve ihracatı bakımından da öxei teşebbüs son zamanlarda hamle yapmıstır. Xe var ki, madeneilik alanında finansman miiesseselerinin yoklağn, yeterli malî rizikolara girebilecek büvük madencilik sirketlerinin teşekkfil etmemiş olması. sermaye piyasasmın mevcut olmayışı ve nihaiet raadencilik için mevcnt kredi müesseselerinden nmumiyetle kredi sağlanamaması dolayısiyle özel teşebbüs kendisinden beklenen neticeleri elde edememistir. Bn neticelerin elde edilebilraesi içîn memleketin madencilik alanında genelerdenberi boşluJn hissedilen bfr özel finansman müessesesinin, yani bir bankanın knmlması eo basta yelen tedbirler arasındadır. Bn maksatla Türkiye Odalar Birlifi, bfinye•inde çalısraakta olan ve bütçesine 5 senedenberi yardımda bulnnan Maden Yardım Komisyonnnnn elde ettişi tecrfibe ve neticelere ve Birlik eamiasının yakın alikasına istinaden 1%5 başlangiemdanberi bir maden bankası knmlması için iüznmlu tesebbiislere reemis bnlnnmaklsdır. Bn tesebbüsler neticesl A.I.D. teşkilâtından 33 milyon liralık bir yadım vaadi almmıstır. Aynca devletten de 20 milyon liralık uzun vâdeli bir borçlanma öngörnlmüştür. Noden Bonkosı MiLLETLERi •••• •••• Mr. VVilkinson skandal Millî Birlikçi Havdar Tunçkanat'ın Senato kfirsüsfiı göre, Türkiyede faaliyette bulunan AngloAmer sit şirketinin, hissedarlanndan Mr. VVilkinson aynı zanu kiyeye Yardım Konsorsiyumu» nun üyelerindendir. Türldyeye Tardım Konsorsiyumu nedir? Avrnpal Amerikab ağababalannın öngönnesi fi*erine bir kurul lar. BB knrnlnn görevi, «Hasta Adam» m kalkınmasına mek, Türkiyeyi elinden tntmak.. Osmanlı tmparatorln lamanlarındaki hale düşmüsüz. Bir yandan Amerikan Yi küâtı, öte yandan Tardım Konsorsiyumu ikide birda Sffitler, direktifler, ve de her yıl 160 180 milyon borç ^ Hye iktisadiyatını bn para karsılıgında kontrol altında knromlar Amerikan yabancı kumpanyalann Türkiye çıkarlarını gözetmekle mukelleftir. Türkiye Osmanh Imparatorlnfnnnn Abdülhamit çağıı ri Dünya Savaşmın çöküntüsüne giderken nerse şimdi o daK Türkiyeye Tardım Konsorsiynmnndaki Mr. Wilkinso kiyedeki AnçloAmerikan borasit kumpanyasmın orta bnyiik bir skandaldır. Türkiye Petrol Kannnunu bazırl Max Ball tievr Tork'taki is çevrelerinin adamıdır, Taban ye Kannnnnn hazırlıyan Mr. Randall da Syle.. Ve Made' tasansını bazırlıyan Mr. Ely de öyle... Mr. Wilkinson gerçeğinin ısıfında Osmanlı tmparatı son gunleriyle bnçünkü hâlimizi karşılaştırmakta fay( Tabancı kapitalizmin pençesine düşmüş Hasta Adamia* ki benzerlikleri bir sıralayaUm : 1 Osmanh Devletinin son günlerinde politikanın 8ı kişileri şn, ya da bn yabancı devletin mntemetleriydl. knmpanvalar, tramvay imtiyazı, tünel imtiyazı, demiryol n gibi çıkarlarını bn satılmış Osmanlılar vasıtasiyle ko lardı. Şimdi de iktidarın ön saflanna yükselmis politiks lirli malî grnplann adamıdırlar. Kimisi Morrison'nn adaı si Amerikan petrol şirketinin, kimisi tngiliz boraks knn nın .. Tabancılarm maşası eski Osmanlı Paşalannın yerinı ımtik düzen edebiyatmdan faydalanan komprader takımı tnr. Z Osmanlı Devletinin son günlerinde yabancı kaj Türkiye üstündeki çıkarlarını yürütmek için borç mııslag kapar, ve şantajlannı bn nsolle etküi yaparlardı. Çıtlatır tılmış Osmanlı politikacılanna : Hahfei Âli Osman, ve ınakamı saltanatm Istekler makbulüroüzdür: ne var ki, bizim de Padışah hazretleri' küçük ricamız vardı: Şu borasit madenlerinin imtiyazı 1 madı. lstical ve himmet buyurulsa da karşıhkh dostluk ve lasma munaçebetleri hızlansa^ Kapitalist devletler (yani dünkü adiyle Devleti Mu aynı politikanın içindedir bnjrün.. Ve de Mr. Wilkinson'l»r ketin parsel parsel alım satımmda basrolü OTnaraaktadı oyunnn yerti «ynncnlan da cümlenin malumndor. 3 Osmanlı tmparatorlnğunnn son devirlerinde ordn n çevrelerinde Alman bayranlıfı revaçta idi. Alman knnu n âdeta ordnmnza htikmetmekte, ve bn haysiyet kıneı Mnstafa Kemal gibi şerefli askerler tarafindan siddetle edilmekteydi. Askerlik sırrı diye bir şey kalmamıştı. Milli manın harimi ismeti'ne girmişti bir yabsneı devlet. Atsl balin mahznrlannı saya saya bitirememis, ve Alman knma riyle çekişmiş durtnustnr. Tarihi açıp ba sayfalan oknma nacak dersler vardır. Burön de milli savvnmamızın kilit noktalanna kadar t bizim olması gerekenler yabancılara teslim edilmiştir. An çavnşları bizim snbayianmızdan daba yetkili kişilermiş % talıkta salına salına dolaşmaktadırlar. Bazı anlaşmalarls Tı generalleri Amerikan tümgenerallerinin emirleri altına cok lardır. 4 En biiyük tehlike millî savnnmada lpin ncnnnn v yetkisinin bir yabancı devlet elinde balunmasıdır. Osmani letinin son günlerinde de böyle idi» Ve bi* Alman knmand nın bir emrivâki yapmasıyla savaşa rirdik. Birincl Dfinya şında 400.000 Türkün sebit olması bn sorumsuzlnfnn «onn Bngün de Türkiye bir yabancı de vietin istegiyle narbe »üriî bilir. Amerikalı knmandan istediği an Türkiyeyi gava*» sot 32 milyonn topyeknn yokedecek bir tehlikenin ngsıns Am çıkarlan ngrnna sürebilir. tştt bSylece Mr. IViIkinsoniar, General Browne1ar bltler namnznn vcnndan tntrans götürüyorlar. Ve tıpkı Osmanlı Imparatorlngnnnn son yıllarında oldn| gittikçe borçlanarak, borçlarımızın taksit ve faizleri altınd tikçe bognlarak, din iman elden gidiyor, komünizm geliyoı naralar patlatarak memleketi nçurnma sürüklüyorn*. M T. MOhendiri v* T. Odalar Maden Yardım Komisyonu Müdjrü 6zel madenciliğin kalkuıması giiçtür. Binaenaleyb, çok düşük faiz mefbnmu ile câri yüksek para maliyeti tatbikatı arasında mâknl bir «eviyenin bnlnnmssı larari görülmektedir. T. Odalar Birliği para maliyetinin seviyesini elde edeeeği malî yardımların şartlarına bağlı olarak ' 110,5 civannda tntnlmasını önçörmü?tiir. Maden Tardım Komisyonnnan ikraz maliyeti balen bn seviyeyi asmamaktadır. Neler yapabilecek? evdnat bankalarmdan farklı olarak bn müessesede maden sabası ipotefi ve çıkmıs cevher terbini usnlleri kolaylıkla işletilecek, biçbir şekilde teminat sösteremiyen maden sahiplerine banka ile ortaklık knrması fırsatı verilecektir. Projenin tatbiki süresince bankanın sevkü idaresinde çslışacak bn ortaklık proje devresi sonnnda maden sahası ile birlikte tekrar maden sahibine iade edilebilecektir. Mevdnat kabnl etmiyecek olan bn proje / kredi müessesesinin «Maden Kalkınma Bankası» hoviyeti altında karnlmasımn daha nygnn olacafı dfisünülmektedir. Hemen ber kalkınma bankası gibi bn müessese özel sektör madencilitine idarî ve teknik yardımda bulunacak, lâboratnvar ve pilot tecrübeleri yapacak, madenciliŞe özel sermaye yatınmını teşvik ve bn sahada esham ve tabvilât piyasasmın kamlmasrna ve inkişafına yardım edecek. madencilikte ihtiyaç dnynlan teknik ve idarî personeli yetiştirecek ve piyasada müşavir Maden Mühendislifi mesleğinin teşekkfil ve inkişafına destek olacaktır. Bn izabattan da anlasılıyor ki, maden kalkınma bankası, kfiçSk veya orta çaptaki madenciyi rantabl bir maden \e proje sahibi olarak meydana cıkaracak, bn proje sahibini difer bankalardan yatınm kredisi alabîlecek dunjma getirmis olacaktır. örkiye Odalar Birliği, Maden Kalkınma Bankasının mer'i Bankalar Kannnn ve mevznatı içinde ve kendisi de dahil adedi 20 yi bnlan Ticaret ve Sanayi Odalanmn iştirakiyle knrmayı dOsfinmüs ve statiisünü bnna göre hazırlamıstır. Filvaki mer'i Bankalar Kanunn hiikümleri altında knrulacak bir bankanın yukarıda bahsedilen madencilik operasvonlarını yürütmesi müsküldür. Fakat bankanın süratle knrnlması ancak bn şekilde mümkün göriilmüs, icabeden tadilât ve hattâ kannn yolu ile desteklenmesi sonradan ele »Iınacak bir mevzıı olarak düsünülmüştür. Şartlar müsait ofdufıı takdirde bn bankayı Bankalar Kannnn hükümleri dışında bırakacak bir kannn >ardımı ile knrmanın en isabetli yol olacağı a?ikârdır. Banka knrnlnsn maksadiyle bnjrune kadar T. Odalar Birlifi yetkililerinee hükumetin mnhtelif Bakanlan nezdinde mfispet temaslar yapılmıs, ancak bn teşebbüs Maliye Bakanlıfınca ne red, ne de tasvip edilmistir. Maliye Bakanlığının tnInmn bidayette bn bankanın 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekküilfri Kannnn içinde knrnlması seklinde belirmis, bilâbare bn göru'sten rücn edilerek maden bankasının hnsnsi bankalar patronajı altında kurulm*«Lt.ezi Jl«i sürülmiistür. Bn konadaki düsnncejrr vj> umutfl hankasınm knrnlnş gaye ve malcsaflsn fiakkındaki fSrüsler açıklanmamıs olmakla beraber, hnsnsi bankaların T. Odalar Birlifine vaadedilen AJJ>. vardımını kendi lehlerine tahsıs edilmesini istiyecekleri aşikârdır. Bankanın T. Odalar BirliŞi patronajı altında knrnlması mevznn balen Maliye Bakanlığınca tekrar tetkik mevznn yapıtmıstır. m skiden kendini guvensiz duyan ilkel insan silâha «anlırmıs.. Ça ğımızm uygar insanı ise kaleme •anbyor. Hiç $üphe yok ki ba gelijim insanhğın uygar!ık »lanında eristiği mutlu bir sonuçtur. Kalkınma yolunda düşe kalka iler lemeye çalışan Türkiye Cumhuriyetinin otuz milyon yurttaşından bi riyim ve çeşitli yurt sorunlarımn önemi karşısında, yöneticilerin kayıtsız tutum ve davranıjlamdan dolayı tedirginim. Bu tçdirginhğim, sayın Ecvet Güresin'in «Millî Eğitimdeki Durum» konusundaki yazısını okuyunca daha da arttı ve vicdanımm sesine uyarak kaleme sarıl dım. £ ÖĞRETMEN KIYIMI Öyle »anıyoruz ki Türkiyenin az gelişmis bir ülke olmasının ağırlığını en çok duyanlar öğretmenlerdir. öğreünenlerimizin, cehaletin ayaklandardığı gerici ve çıkarcı güç lerin her çeşit saldınlanna göğüs germeleri yetmiyormuş gibi şimdi de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gülünç gerekçelerle ve hattâ bir gerekçe göstermek geregi bile duyuimadan birçok öğretmenin yer leri değijtiriliyor, görevine son veriliyor ve verilmekte... Bütün bunlarm iki ay gibi kısa bir süre içinde olmasına rastlantı diyemiyeceğiz. Çünkii Idarenin tu tumunun hukuka uymadığı gerekçe siyle Daruştayda açılan dâvalar. hep öğretmenler lehine karara ba£ lamyor ve bağlanmakta. Görülüyor ki duruma nereden ba kılırsa bakılsm. ortada öğretmenlere karşı girisilen açık bir haksızlık vardır ve buna demokratik bir toplumda sadece birkaç öğretmen kuruluju ile bazı gazetelerin tepki göstennesi düşündürücüdür. îlkçağ Yunan düşünürü Sokrat; «bir toplumda, herhangi bir kimseye karsi yapılan haksızlığı toplum kendisine yaprlrmş gibi duyar ve bu duyguya göre hareket ederse, o toplumda demokrasi vardır» diyor. Duruma bu açjdan bakılırsa, toplumumuzun ha nüz demokrasinin bilincine erişmis olraadığını kabul etmek gerekecektir. ••*• • •«a • ••• • ••• • ••• • *•• • •*« »•<•• :::: dirme yeteneğin» sahiptir. «Milli hayuyeti pazarlık konnsn yapmak» ithamını yazara iade ediyorum. Bay Arsel'in bu pazarhğm çoktan yapılmıs olduğunu öğrenmesi gerekir. O zaman yapbğı işin, «pazarlıkçılar»! savunmak olduğunu kendisi de görecektir umanm. A r s e l tarafsızlık, bağuusızlık ve fikirsizlik kavramlannı kanştır dığı içindir ki, hem görüşleri açık değildir, hem de yanılmaya dü$mek tedir. Üstelik toplum ve dış siyaset )e ilgili bir meselede «tki kişi dovü sürken kanşmamak ahlâki değildir. Bir tarafı tııtmak geıekir» demeye getirip, kişilerarası bir örneklerae yapıyor. Ama şu soru uzerinde hiç durmuyor: Kendi çıkarlan için.. O halde hakh olan hangisidir? Adalet kimden yanadır? «Güçlü olan haklıdır» diye bir ta rafa yamanmak siyasal görüş noksanlığmdan ileri gelir. Tarafsızlık ise her şeyden önce fikir ve siyasal görüs sahibi olmayl gerektirir. Bay Arsel bilmelidir ki gerçekler örnekierle açıklamr ama, örneklere uymuyor diye gerçekler karalanmaz. Akm OFAT tnsaat Yüksek Mühendisi pılan vüzlerine kapamaktadır. Esasen bir bucalım içinde bulunaa »abıkalı kisi bu bunalımdan kurtulma çareletini aramak ta ve bunun neticesl olarak suç işlemeye yönelmektedir. SOATUÇ K anaatimce bilerek IUÇ isleyen kiınse yoktur. Olsa bile bunlar kaideyi bozamazlar. Fakat cemiyetin tesiri altında, bunalım neticesinde suç işleyen ve eezaevine girince uçurumun kenanna gelen nıçluyu burada tamarnen uçurtıraa iteklemeyip onu bütün bunahmlarından arın mış olarak cemiyete iade edip ir.sanca yaşamasını sağlayacak cezaevlerine karuştuğumuz zaman biraz olsun »uçlann »zalacağı ve suçluların ıslahı probleminin hal yoluna gireceği Jtanaatindeyim. Hallt AKIN Hukuk Fakütteai •••• *••• •••• *••• •••• :::: ::':: :::: •••• Suçların azalması ayıa tartışmacılar Dr. Ziya Akkaya ve Muhsın Hesapçıloğlunun fikirlerine ıştirak etmekle beraber kacuolann scrtlestirilmesi koausunda 647 sayılı cezalann infazı hakkındaki kanun ile ilgili göruşlerimi ar» etnoek istiyorum. Bugüne kadar yapılan tatbikatın neticesinde yeni kanunun Adli Sicildeki cezalann silinmesi maddeleri hariç diğer bütün kısımlar esasen işleri çok olan Adalet Teşkilâtında yeni bir kırtasiyeciliğin ve angariyenin doğmasına sebep olmuştur. Bu kanun suçluların ıslahmda, suçların azalmasma yardım edeceği yerde, aksine suçlann artmasına sebep olmakta ve suçluların biran önce cemiyetin içine <uç islemek için salmaktadır. Bu kanun suçlan çoğaltraakt»dır; çünkü sanığa verilen ceza onun malî ve içtimai durumuna bakılmaksızın para cezasına çevrilmekte ve bu cezayı ödeyemeyecek durvuftda buluuan sanık yeni bir sujl?, para cezasını öde memek «uçu i!e kar^f kar$ıra gelmektedır. eza para cezasına çevirme hallerinde ekseriya sarnğın mallarına tedbir veya haciz konulmasına karar verilmekte ve muamele de ayrı bir fartaslys ciliğe yol açmaktadır. Kanunda bahis konıısu olan İktisadi Devlet Teşekkülleri, Devlet ve sair amme hizznetlerinde çalıstmlma lan hususu ise bugün için tatbiki rnümkun olmamaktadır. Bu kanun suçluları biran bnce suç işlemek için cemiyete salmak tadır. Çünkü hükümlü, mahkum olduğu cezasının üçte ikisini iyi hal ile geçirdıği takdirde geriys kalan üçte bir cezasını çekmeden saiıverılmektedir, bir nevi affa mazhar olmaktadır. Bugün ceza evierı Batı anla ı " mında bir okul oîacağı yerde hâ | l i bir cezalandırma müessesesi , olarak yerinde saymaktadır. Tur ' kiyede meveut suçla sayısma gö > re iş ve tarım cezaevlerinin sayısı gülünç denecek kadar azdır. Bir iki büyuk sehrimizdeki cezaevlerinin dısında kalanlan ise yürekler acısıdır. Bu durumda herhangi bir tuç sebebi ile eezaevine giren kimse ekseriya girdiği gibi çıkmakta, bazı durumlarda ise suç uzerinde ihtisas sahibi olarak cemiyete iade edilmektedir. Suç isleyen kişilere değil cemiyet devlet bile sahip çıkmamakta bütün k« Öğrenci teşekkülleri S Ne antıyoruz? ONTROLLU PROJE/KREDt MÜESSESESî : Adedi 3 bini astıgı bilinen (Taşocaklan sahipleri dahil) madencilerimiz arasınd» Maden Kanununnn ve teknifin icaplarına göre rssyonel çalısanlar nispetinin binde biri aşmadıgı, madencilik yapmak maksadiyle bir ticaret bankasından 200.000 liradan fazla kredi alma duramnnda olanlar nispetinin ise S l altında bulnndnfn madencilikle nğrasanların malumndnr. O balde kurnlacak bankanın daha ziyade bir proje vapan ve bn projeyi Maden Kanunn rubu altında ve ilmi yollardan latbik ettiren kontrolln bir kredi müessesesi olması icabedeceği aşikârdır. Toksa, bir mevdnat veya ticaret bankası hüviyetinde olması hiçbir zaman düsünülmemiştir. KÂRDAN FERAGAT : Kârdan feragat zihnlyetine bafclı olarak ralışmanın normal bankaeılık zihniyet ve gayeleriyle telif edilemiyeceği aşikârdır. Ne var ki, madenlerin sranıp bnlunması ve inkişaf ettirilmesini bedef tatan bir kredi rafiessesesinde bn feragati peşinen göze almak madencilik faaliyetinin tabiatına en nygnn bir anlayıştır. Iktisadi bir knrnlns olarak banka elbette kâr edecekiir. Fakat, kannni ve lüznmln tefrikleri yaptıktan sonra bsnkanın bn kârı ihtiyatlanna veya yardım fonlanna aktarması T. Odalar Birliğinee peşinen kabnl edilmig bir husustur. AKIL FAİZ HADLERİ / TARDIM FONLARININ BESLENMESt : Madencilifin rlzikoln işlerinde yapılaeak kredi yardımlannda faiz hadlerinin çok diişük olması düşünülemez. Kalkınamayan madencinin sikâyeti madencilik tesebbüsüne esasen hiçbir şekilde ve hiçbir rarabadan (M.Y.K. bariç) mali yardım btılamayışıdır. Difer taraftan madenciliğin kredilendirilmesinde ;ok diişük (aiz baddinin tatbik edilmesinde de naddi imkânsızlık zubnr edebilir. Zira, bankanın ıvakta dnrabilmesi, fonlannı besliyebilmesi anak raovaffak olan ve borçlarını ödeyecek dnrnna setirilen zengin madenlerden sağianan faizier ayesinde mümkün olacaktır. Diğer bir deyimle anka rizikoln operasyonlar isteyen cıhz jeoloik tezahüratıu aranmasına mnlavassıtlık yaptnış lacaktır; bn âdeta zengin madenlerin fakir veya zikoln madenlere yardımı demektir, Aksi balde n müessese devlet hazinesinden başka bnlamı* acağı bir malî kaynağın subvansiyonnyla yasala znrunlnğnna girecektir ki, bn ise T. Odalar iriiğince benimsenmemektedir. K T •••• S •»•• • ••• • ••• • *•• • «•• • ••• • *•• • «•• • *•• SONUÇ urada son olarak Atatürk'ün. «mllletleri knrtaranlar yalnı* ve ancak muallimlerdir» diyerek öğretmene verdiği değeri de an mak isteriz. Fakat ne hazindir ki bugün, öğretmenlerin birer kurta•ncı olabilmeleri için, önce bugunkü durumlarmdan kurtarılmaları gerekmektedir. Bu da, Ata^fîrk dev"•jrtmlerine yureic«jj bj^CT herkesin anaca ulasana dek. tum demokratik olanaklardan gücü ölçüsünde yararlanmasıyla gerçeklesebilir karu(indayız. Ertan UBCNGA Hukuklu B M C tabiî rimll bir şekilde seferber etme mecburiyeT ürkiyeBnnnn kaynaklarını en sfiratli ve vetindedir. için özel sektör madenciliğinin Sonuç Tarafsızlık [, Fakat, madencilik realiteleri göstermektedir memleketimizde busünkii para maliyetiyle tesviki ve maden bankasının biran ervel knrnlması zaruridir. t'zerinde bassasiyetle dnralması icabeden nokta bu bankanın madenciliğin hususiyetlerine nyyun, ihtiyaç ve zarnretlere en iyi cevap verebilecek nitelikte knrnlmasıdır. Bir taraftan T. Odalar Birh'ti kendi teşebbfisIeri ile, diğer taraftan bususi bankalar Maliye Bakanlıfınuı direktifleri ile bir maden bankasını kurmava namzet bnlnnmaktadırlar. T. Odalar Birliği, kurmak istediği ve mevdnat kabul etmemesini önçördiiğü bn bankanın bir proje'kredi müessesesi gibi çahşmasını, kârdan feragat göstermesini ve para maliyetini mâknl seviyede tutmasını memleket madencilik realite •»e ihtiyaçlaruıa ayşun görmektedir. üzerine S • •*' • »• 3* ayın Arsel'in yanlı? bir temel« oturtuimuş savunma yaasını eleştirmeden önce, yazıda bize çatan dip notuna değinmek istiyorum. Yazann, tartışmacı arkadaşunu eleştirisini «hafiflik»le nitelendirmesini, ilira adamlığı ve iyi bildiği miz nâzik kişniği ile bağdaştıramadık. Fikirle karşı çıkmak gerekırken, suçlanıalarla meseleyi örtbas etaıiye çalışmak, hem tartışmacı ar kadasa, hem de okuyucuya yapılmıs bir saygısızlıktjr. Çünkü her iki yazı da belge halinde ortadadır ve okuyucu elbette ki fikirleri değerlea ayın Prof. Reşat Kaynar'ın «Teknik Üniversıte hocalannın davranışı» adh yazısmda öğrenci teşekküllerinin bugunkü halini belirten ilginç kısımlar vardı. Bugün Türkiye'de ekseriyetini yıllanmıs talebelerin yönettiği çeşitli öğrenci teşekkülleri \ardır. Bu teşekküller, yapılan son seçimlerinın de ortaya koyduğu gibi, ideoloji ve parti çatısmalarınm açık meydanı haline gelmişlerdir. Bu çatışmaların izlerine, gazetelere verilen beyanlarda sık sık raslamaktayız. Öğrenciler arasında elbette çeşitli düşüncelerin, ideolojilerin savunuculan olacaktır. Yüksek tahsil sıralanna gelmis kişilerin aynı düsüncede olmalan istenemez, Bunların meydana getirecefi örgütierde, bünyeleri«de çeşitli düşüncelerden öğrencileri barındırmak zorusdadırlar. Bu ayrı düşünceden olanlar örgüt içinde beraberce bulunmalıdırlar. Öğrenci teşekkülleri, kendilerinç musallat olan parazit geçinmeye alışmış, «yöneticiliği meslek edinmiş», örgütü ideoloji propagandalanna aîet etmek isteyen kimselerden arınmalıdır. Böyleleri gelecekteki siyasi çınelleri uğruna yatınm yapmak için, tesekkülü, parti organı haline getirmekten çekinmezler. Türkiye'deki öğrenci tejekkülleri ögrencilerden kopmuş ve onlann üstünde varlıklar haline gelmislerdir. öfrencilerden kopmus bu varlıklar elbetteki esaı gayelerinden uzaklaşacaklardır. Ben demiyorum ki öğreflci teşekkülleri sadece fiğrenci dertleriyîe uğraşsınlar, günlük olaylarla ilgilenmesinler. Memleket meselelerini günü gününe takip etmelidirler. Yerine göre yanhş hareketleri protesto etmelidirler ammı belirli sınjn asmamalc sartiyle. Salih SITKI A. Ü. Hukuk fak. öğrenciıi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• MEVLİT 7 Şubat Salı günü Suadiye Camiinde MUSTAFA GULER'in ruhuna, ikindi namazını mütaakıp Mevlit okunacaktır. . Arzu edenlerin teşrifi rica olunur. Eşi Lfitfiye GtLEB ve çocuklan Cumhuriyet 1327 ğm Aylalc Musa Atlantik Dlş F1RÇALAR! (Raklâmcılık: 444/1304) sağiığında Sayın doktor ve eczactfara TESHİN, HAVALANOIRMA ve KURUTMA TESİSATI YAPTIRILAGAKTIR «SSmerbank Genel Mudürlüğünden) 1 Sümerbank îsparta Halı Yıkama Tesislerl teshin, havmlandınna v» kurutma tesisstı (birim flyatlar, mliteahhlt tarafindan teklif edilmek esası üzerlnden) eksfltmeyB çıkarılraıştır. 2 Eksiîtmeye iştirak edecek müteahhitlerin bir mul»T»lede (tenzilâttan sonra) kati hesap bedeli 250.000. TL. olan bir (bava ile ısıtma) tesisatı lşinl müteahhit olarak bizzat yaptıgına ve kafl kabulünü yaptırdığına dalr resika ibraz etrnesi şartür. 3 Eksiltmenin muvakkat teminat mCrtan 25.000. TL. dır. 4 Taahhüdün testiro müddeti 145 takvim günüdür. 5 Eksiltme evrakı. 25. TL. karşdığında Sümerbank Anksra Şubesinden veya (Karaköydeki) îstanbul Şubesin• den temin olunabillr. 8 Teklif zarflannın, en geç 6 Mart 1967 pazartesl günü ssat 15 e kadar Sümerbank Genel Müdürlüğtl Muhaberat Serrisine gelmlş olması lâzıradır. 7 Genel Mudürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta Teya istedlgine yapmakta serbesttir. (Basın: 110M A 807/1318) with PHENOBARBJTAL (Mepen2olate Bromıde + Phenobarbıtal) pıyasaya arzedilmistir. LAKEStOE LABOf?ATO(?lES, fNC. U S.A Llsansı İle imâf eden O.E.V.A, SANAri v« TİCAR£T A.5. . İSTAN8UL • İngilizceyi Ingifterede öğreniniz. Eğitün ve Bilim Dairesince tasdikli PITMAN ÎNGÜJZCE ORULr; yıl boyunca sumüllü bir tngilizce eğitimi sağlar. Konuşulan îngilizce (yazjşma ve konuşma dili, deyiraler), For.etik, Ticarl Muhaberat, Edebiyat, Üniversiteye Glris Sertifflkası v s. dersleri müfredat programına dahildir. Aynca Temmua, Ağustos ve Eylül aylannda Londra, OXFORD »e EDINBDRG YA2 OKULLARINDA yogun ders programlan uyBütün talebelere lojman bulma htetnetleri üoretsiz sağlanır. Sosyal ve Kültürel faaliyetleri bulunan Pitman fciıih,ir>= hnu; u« (Reklâmcılık: 403/J306) Istanbul Levazım Amirliği 2 No. lu Satmalma Komisyon Başkanlığfindan (Sirkeci Demirkapı) Kapalı zarf suretıyle <3.928) çift derı eldıven satın slınacaktır Tahmını tutarı (54.992> lira olup geçici teminatı M.0O0) liradır. îhaiesı 24 şubat 1967 cuma günü saat 11.00 de yapı!acaktır. Tekiıf mektuplarımn ihaleden bir saat evvel Kom. na venlmesini, postadaki gecıkmeler kabul edilmez. $artname, evsaf Anksra trmîr T .. i:uıi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURÜL TOPLANT1SI Sendıkarruz Genel Kurul olağanüstU toplantısı. aşağıdaki giindemi görüşmek üzere, 12 Şubt 1967 Pazar günü saat 12.30 da tstanbui Çemberlitaş Darüşşalaka Sitesi Şafak Sinemasında yapılacaktır. Durum, 274 sayılı kanun uvannca duyurulur. Lâstiktş Sendikası G Ü N D E M: Genel Yürütme Kurulu 1 Yoklama ve Açıhs, 2 Baskanlık Dıvanı Seçimi, 3 Türklş"t«n Aynlma Konusunun görüstılmesi vn tr»™ • TÜRKtYE MADENtŞ SENDİKASI Genel Başkanlığmdan > L  N SendJkamızm olaganüstü XVI. Merkez Genel Kurul Toplantısı Gttadem aşağıdadır: Ügilüere duyurulur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog