Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

138 HARB OKULU OLAY1 ve NÂQA HİKMET îır ayda tukenen bu bitabın ifcinci ıskısı çıktı ) 10 Lıra. TJGÜNÜN DÎÜYLE MEVLÂNÂ orduncu basta yenı çıktı. 6 Lira. ÜGUNÜN DILIYLE HAYYAM uks baskı. Bıtmek üzere X Lıra. 0 :SKİ ÇAĞLAR TARİHÎ Tanhı Kadım) 3 Lıra ÎOŞ GELDÎN HALIL tBBAHİM Jurgünluk şurlen. îtancı baskı. 3 Lara Ödernelı gondeıüjT. P K. 58 Beyazrt tstanbul Cumhurıyet 1319 N 5M ı 43 yıl sayı 15274 umhuriyet ÎBNHS NADİ Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t Istanbul Posta K u t u s u : t s t a n b u l N o 2 4 8 Telefordar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 r ±M> J 'ttj'rofesOT A^H&dir Karahan'ıOKha' nflşmış ol L gözden geçlnlmış y a r l Türk K & 1 sikleri anısmtJaTflkt^î» •Kt samandır bu kltatn arayanlar^>â uyunjAk Fiya.tı 2 liradır. '* Sf. 85361297 Pazartesi 6 Şubat 1967 komünizminde 3ni bir safha Küçük Kurultayda, 8 lerin faaliyeti zararlı görüldü BİLDİRİ BU GÜN YAYINLANACAK AO'cular ayvan'da Komün urdular OIŞ HABEBLER SERVİSİ HONG KONG Pekin Radosunnn bıldırdığme göre, •ekın'ın 200 mıl guneyındekı anayı şehri Tavvan'da, 1871 •aris komününü andıran bır kvnmcı ibtilâl organı kuultnustur. Mao'cn partızanar tarafından meydana getı•ılen bu «beledıye mechsı», ;öılcmcilere gore, bütun ülleye yayılacak ve hukumetm ılt kademedekı organlannın verine, mahalli komunler ve bır ulusal komun geçırılmesıni sağlıyacak bır harekete doğrn atılmış ilk adımdır. m uzmanlarına gore, Taydakı gelışmeler, Mao'nun letarya ıhtüâlı olarak nıteleL devreden katıksız komunızgeçme kararım gostennekteekın Radvosunca yenı komun, , van'ın butun sıyası, ıktısadı kulturel ışlerını yurutecek, devrımcı ışçıler, koyluler, encıler ve partı lıderlerırıden rulmuştur. îadyo, «bfijük tarihî olay» ve ao'nun fıkirlerinın muazzam teri» olan bu komunun 28 ocakılk toplantısını japtığını bıl•mıştır PARİS KOMÜNÜ Bilindigi çibi, Karl Marx, Pa1 komununü, praletarya ihtilı ıçin en guael ornek elarak telemıştı. Mars'a g»re, ihtilâln sonra da katıksız bir komüzm gerçekleştirilecektı, Parıs komunü, Üçüncü Napolın'un Prusya karsısında yenılesi üzeTine 1871'de kurulmusı. Bır hukumet darbesiyle işbana gelen komunistler bir sü• sonra tarıhin en kanlı katlinlarından bır nı varatan sagcı (Arkası Sa. 1, Sü g de) Ticaret Bakanlığı bütçesi Senato'da konuşulurken zamlar tenkid edildi Feyzioğlunun, Başkan " 1968 YIUMDAN İ1İBAREN, TÜRKİYE Vekilliğinden istifası GIDA SIKIHTISI ÇEKECEKTİR „ istendi ANRARA (Cumhuriyet Bürosu) Küçük Kurultayı dün de sabahtan itibaren cahşmalanna devam etmiş, soz alan Ö temsilcileri «Turhan Feyzioğlu'nun Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa etmesi gerektiğini» ileri sürmüşlerdir. Fey»ıoglu ıse bunlara verdığı cevapta Grup Başkan Vekılhğının maaşı olmadığını, çılesı olduğunu, ancak «tek başına karar veremıyeceğinı, Grup Tönetim Kuruluna konuyu sorması gerektığini» bıldırmıstır. Dunku toplantı da hareketlı geçmış, bır ara Suphı Baykam ıle Turhan Feyzioğlu sert bır »eiulde tartışmışlardır. Dnn gece yansına kadar çalışılıp hazırlanan ve bugun tasına açıklanacak olan bıldjride oğrenüdığıne gore, şu hususlar yer almaktacur. 1 Merkez Yonetım Kurulu çalışmaları başarılı olmuştur Ye nı Genel Sekreterm Ortanm Solunu vatandaşlara aniatmak ıçm gırışüğı çabalar, partının vararma olmuştur. 2 Merkez Yoneüm Kurulu Kurultay kararlarını aşmamıştır. 3 Merkez Yonetun Kurulu ıle meclıs grupları arasında çıkan ıhtılâf partıyı guç durumlara sokmaktadır. Bu bakımdan gruplarla Genel Merkez arasındakı koordınasyonu dolayısıyla CHP'nm hem yurt sathında hem de parlâmento ıçınde venmlı ve faydah bır çalışma duzenıne ulaşması ge reklıdır. Bu ana hedef ıtıbariyle koordınasyonu sağlama bakunından grup yonetım kurullarınm ve anlaşmazhkta başrolü oynıyan grup Başkanvekıllerının bu gorevlerınden ıstıfa I Arkası >a 1 su 4 del Bildiride neler var? ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunun dünkü birleşiminde Ticaret Bakanhğı bütçesi görüşülerek kabul edilmiştir. Akif Eyidoğan (CHP) yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanırun 1914 ydından bu yana altın fiatlanndaki artışlan incelemesini istemiş, son zamanlarda yapüan zamlann az gelirli vatandaşlar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, fiat etiketlerinin sıkı bir disiplinle uygulanmasuun zorunlu olduğunu ifade ile cmilletin kazıklanmaktan canı çıkıyor» demiştir. Eyidoğan ozet olarak şunlan soylemıştır: «Ticaret Bakaru gençtir, burnu ıyı kokn alır. Alttn liyatlarındakı artışı ınceleUırıp bunu bır ayna gibi karşısına almalıdır. Ancak bu sekilde ekonomık durumumuzdakı gelişmelerı bütün ayrıntıları ile görebi lir.» CHP Küçük Knrultayın akşamı, Parlinm Çankaya tlçe Başkanlığı bir yemek düzenledi. Yemek salonunun b6yük duvannda, Inonu'nun bütün duvan kapbyan yağlıboya bir portresi asıbydı. Gecenin yıldm, yine Bülent Ecevit'ti. Etrafında, Kemal Satır, Ibrahim öktem, Cih»d Baban eşleri ile oturuyorlardı. Hepsi Ecevit'in yanmda olmaktan zevk duyar haldeydüer. Partinin babalanndan Kemal Sattr, Ecevit'in koluna girip salonun orto yerinde, oyuna başladı, onlara, Lebit Yurtoğlu ve diğerleri de katıldı, Ecevitçilerin Elâzığ çevrelerinden oynadıklan çıra oyunu bol alfcış topladı. Gru{>u adına Görüşmeler Saat 9.30 da Genel Başkan İnonu'nun başkanhğında toplanan kuçuk kurultayda ılk sozu alan Sakarya ll Temsılcısı Raşıt Abasıyanık, 8'lerın CHP ye zarar verdıklerını one surnıuş, partıde ağır bır hava yaratan bu harekete bır son verılmeMiu ıstemıştır. Muğla delegesı Muammer Nann ıse her ıkı tarafın barıştırılmasını, uvuşma sağlanmasını ısteyen bır konusma yapmıştır. Konja ll Başkam Erdoğan Bakkalbaşı konuşmasmda bır Konj a mılletvekılımn Konya teşkılâtını genel merkeze, Geiel Başkana karsı kıskırtmaya v alış tığını ılerı surmuş, bu harf<cetı ıhanet olarak vasıflandırmış, Ecevıt ve arkadaşlarını destekle dıklennı açıklamıştır. Bakkalbası, Feyzioğlu ve arkadaşlarının şımdıkı gorevlerınden ıstıfa etmelerını ıstemıstır Istanbul delegesı Haluk TurKsoy, «Ortanın solu bir ülküdür. Herhangi bır (izmle) alikası yoktur» demış, Genel Başıcam tanımayanlan protesto etmı^tır. Turksoy sozlenne devamla Senato da butçe muzakerelennde Mılli Eğıtım Bakanlığı butçesı gorusulurken grup adına konuşan Senator Huseyın Atmaca' nın japtığı konusmaM, c<aha sonra Grup Başkan Vekıh \e sekızlerden Fehmı Alpaslan'ın reddettığmı, bu konuşmaya kattlmadığını belırttığını ıddıa Pttnıştır. Turksovun bu arıklıma(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Yaııılmı>orsam Kcmal Satır sojlemiş, «Insanın ihtitasj akluıdan bir latmak ılerde olursa sonuç da bı»le olurj. Prot. Feyıioğlu içın daha Kuulta> oncesinde sojlenmiş bir sozdur bu. Su var ki Feyzioğlu ve arkaı.ışları ne Keraal Satırın bu babacanca sozune, ne de başkalarının uyarnalorına aldırmadılar, sonunda şundıki hâle geldıler. Haydi Fejzioğlunuu htiıası akhndan ıJerı gıttı dıyelım Ya diğerleri? Meselâ bir Orhan Oırak l)it Turan Sahın, nasıl olup da dığerlerıni. hatta Feyzioğlunu (renletneğe çalışnıak jerine takıpçılikte mat ettiler, \e nasıl olup da lsmet Pasanın partıji iç mucdd»lede bırakıp, ortadan çekılecegi gıbi >anlış bir he>aba gırdıler? Dogrusu üısan şaşıyor bu gaflete. ünün Fıyaskoyla bıten ıt öt i Ö r ı oyun Almanyada, ışsız Türklerin sayısı 21 bine yükseldi (DIŞ HABERLER SERVİSİ) NURNBERG Son beş ay içinde Almanyadaki Turk işçilerinden 21 bin 9J i işsız kalmıştır. AP Ajansı tarafından verilen Nurnberg mahıecli habcrde. ışsızlığın geçen yıla nisbctle iki misli arttığı belirtilmekte ve ŞO>le deııılmektcdir «Çalısma Mudurluşunun resmen açıklaâığına gore, geçen ay Batı Almanyada ıssizlık 219,500 den ânı olarak 621,200'e fırlamıstır. Son yedi ytlın ocak aylarında ılk defa bu kadar fazla ıssızlik kavdedılmektedır. Bir sozcu, memlekette 492,900 erkekle 128,300 kadın ısçının açıkta kaldığını ve bu sayıların 19S6 yılının ocak ayına kıyasla, bu devre zarfında ıssizlığın ikı mislı arttığını gosterdiğinı soyKASTAMONU ( w . ) Kastalemistir. monu'nun tanınmıs ış adamlarmdan Tahsm Kabaşaban'a suıkast amacıyla japtırılan pastırmalı pıde bır hamalın komava gırmesıne ve bır başkasının da olumune sebep olmuştur Rekabet yüzünden kumarhane sahibi öidürüldü Bakırkoy, Şınnevler Mahallesınde «Kumarhane rekabeti» yuzunden cmayet ıslenmış \e sılâhh baskına uğrıyan Esnaflar Kulubu» nun sahıbı Hacı Ajduı tabancayla oldurulmüstur Kulubu kurşun yağmuruna tutan Kuçukkoydekı rakıp kulubun fedaılen, Maktulun ortağı İsnıaıl Bulut'u da ağır surette yaraladıktan sonra, arabaya bınerek kaçmışlardır Olavı 2 saat sonra ancak haber alan JandaiTna, 14 saatl'.k bır araştırmadan sonra sanıklarm kımhğını ve saklandıkları yeri tesbıt edebılmıştır. *•• Onceki gunku tnplantıda pusula>ı nice şaşırdığı gorunen Prof. Feyıloğlu sasunnıası snasında doğru bır laf etmıştu; »Cumhurıjet Halk Partısinje bir uısanla uğraşroanm en kolav volu. bu adarn lsmet Paşaya karşıdır dcmektır. Bu herkesçe bihnen > eldur » Gerçekten CHP nın tarıhındekı post kavgalarında boyle ıthamlar bol bol gorulmektcdir, \e bu ithamiatın en gelistırılraişı, en ınandıncı hale getırılraışı yakın zamanlarda, şımdi 8 lerin lıderlığıni yapanlar tarafından sahneve konrauş, Nıhat Erimle Kdstm Gulek Bah^elievlerdekı duşıııı salonunda partiden ihraç edili\ermişlcrdir. O gunlerde hazırlanan mukemmel mızansen, asluıda Inonüden şonrası için girişılen oyunun birincı perdesiydı. Ikinci perde 18 inci KuruHay oncesindekı hattâ 19«5 seçimlerinden sooraki sahnelerle başladı. Bu defa ışlenen tema, Inonuje karşı olmak yetine, CHP nin aşıcı sola kd\dınlması ıçın çahşıldığı idı. Tasfıye edılmek ıstenenlerin komunistlıkle suçlanmaları lsmet Pasa s'ıbi aşm sağ ile aşırı solu aynı tchlikode garen ve statukocu tanınan Genel Başkam yenı bır operasyona goturmekti Ojsa 1961 den bu vana koprulerin altından ha>li su geçruiş ve âdeta kuşaktar belırlı zaman sııresinden oncc değişmeye başlamıştı. 8 lerle lakıpçilen bu değışıklığın favkına varamadılar. Onun içindir kı hazırlanan ovunun 2 ncı perdesi fiyasko ile bıtmıştir. ve artık oyun afışten kaldırılacaktır. ll başkanlan, grup >onetıcıleridin ıstıfa etmesini, partinin iki başlılıktan kurtarılmasım istıjoılar. Dun de belirtmeve çalıştığımu gıbi bundar başka bır çozura jolu gorunmuyor. Bır siyası teşekkul içinde, rakipleıı bır yana bırakarak. kıvasıja doğuçen. hatta rakıplerden daha ınsafsız 'toğuşcn ikı kanat olmaz. Olursa, onun adına partı denmez. Yine bıt partının Parlâmento grupları. her ne kadar 8 ler Anayasayı kendılerine gore yorumluyorlarsa da. Genel Merkezın, en juksek orgap olan Kurulta>m karşısına geçemezler. Hele partıye ancak bıı yon verıriz iddiasında bulunamazlar. Bulunmak ıstetlerse aynlıp •veni bır parti kurarlar, onu istediklerı gibi yonetırler. Kazanırlar ja da kaybederler, ama o zaman yetkiyk bırlıkte sorumluluk da kendılerine aıt olur. Fe>7İoğlu ve arkadaşlarının ışi boile bır delılığe kadar goturecekleTİ.ıi sanmayız Onlar ıcın şimdilik en kestırmc >ol, ıhtırasla aklın hızaya girrfığını grup yonetıcilığınden ayrılmak suretıyle, gostertneleridir. *** Hdlk Parti^ınde dıkta heveshlerıjle aynı paralelde gorunenler, hattâ, onlar)a yakın temas kuranlar her zaman olmuştur. Gerek Jl şubat oncesinde. gerekse 21 mayıs macerasının hazırlandıgı donemde bunların neler yaptıklan bilinmeyen bir şey değildir. Kurultavlarda da açık açık hikâveleri nnlatılmıştır. Sımdi tnonunun açış konuşmasından ogrenıjoruz kı halâ boy le heveslerın pcşinde olanlar vardır. Peki ne yapmak isterler?. lsmet Pa«a cevap veriyor; Demokratık rejımı komunıst duşmanlığı perdesi altında kuşd revırmck, partıyi bolmek \e muhayyel diktaya gidebilmek i<;in onu âlet olarak kullanmak. Genel Başkanın uyarması \e suçlaması eğer son fEUıilerdekı olayların açısından değerlendirilirse, hele meşhur emirnameden sonra Adalet Partisınin insiyatıfi ele geçırmek içın telâşlı demcçlcri, bıldırıleri gozonune alınırsa bu sozlerden pek ılginç sonuçlar çıkarmak murnkundur. Ucmek ki CHP icindeki çekişmenin bir başka jbnü de gönullerinde aslan yatıranlara sıyasi kadrodan destek vermek daha dogrusu muhayyel yonetinıde bazı postlara şimdiden adaylık koymak. Ister faşist. ister komunıst olsun dikta yonetiminden önceki donemlerde bo}le davranışlara rastlanmıştır \c bunlar mârifetlerinin bedelinl de pahilı odemışlerdir Temenııi ederiz ki aynı oyunun içine girenler, lsmet p^canm n\armasi^le kendilerine gelirler ve memleketi maceraya gotur Bir tuccora suikost için hazırlonan zehirli pide, boşka birisinin ölümüne sebep oldu Bırleşımın açılmasından sonra CHP Grupu adına söz alan Şev ket Koksal, tarımsal uretımımızın artınlmast tçın çıitçıye az faızlı kredı verılmesının zoruniu bulunduğunu belırtmış. zamlar konusuna değınerek şunlan soylemıstır: «Son gunlerde sıgaraya, içkiye ve çimentoya yapılan zamlar vasıtalı vergi niteliğınde olduju ıçm özellikle dar cehrliler üzennde tesirinı gostermek tedır. Bn arada Snuroüzdeki gunlerde ıthalât damça resmi ile akaryakıta da zam yapılacaktır. Hüknmetin vasıtalı \ergi niteligindeki bn zamlannı asla tasvip etmiyomz.» Tıcaret Bakanlığı teskılâtmın bugunku durumu ıle ekonomık gelışmelere cevap vermekten uzak olduğunu behrten Sevket Koksal, Ticaret Bakanlığı Teşkı lât Kanununun bır an önce çıkanlmasmı ıstemıştır Kaçakçılık konusuna da dejınen CHP Grup sozcusu, kaçakçıhğın ekonomık tedbırlerle onlenebıleceğını, altın fıyatlarnın gunden gune arttığını, fıyat ıstıkrarının sağlanamaması vuzun den paramızın değerının duçtuğunu belırtmış ve hukumetm bu konuda tedbfr almasını ıstemıştır Ben Barka olayı ile ilgili 2 avukat 48 saat ara ıle mahkemede öldü PARİS (AP) Fas sıyasi lı' derlennden Mehdı Ben Barkanın geçen sene kaçınlışıyla ılgıll olarak açılan dâvaya bakan Rene Wıllıam Thorp adında 68 yaşında bır avukat onceki gun mahkemede bır mıras dâvasının mudafaasını yaparken yere yığılmış ve kaldırıldığı hastahanede olmuştur. Olaydan 48 saat evvel, yine Ben Barka dâvasıyla ılgılı Pıerre Stıbbz adında, 55 yaşında bır avukat cınayetten sanık bırının mudafaasını yaparken mah kemede duşup olmuştur. Türk ttalyan görüşmeleri ROMA, (a.a) ltalyan basım, Radyosu ve TVsı Turk Dışışlerı Bakanı lhsan Sabrı Çağlayangıl ve eşının Roma'ya yapmış olduğu resrnı zıyaretı ve bu zıyaret munasebetıyle yapılan ıkılı goruşmelerı ılgı ıle ızlemektedır. TV ve gazeteler yapmış olduk(Aıkasi S» 1 Sö S de) Milli Birlîk Grupu adına \ Mılli Bırlık Grupu adına soz alan Kâmıl Karavelıoğlu, Turkıve'nın 1%8 yılından ıtıbarpn gıda sıkıntısı cekeceeım belırtmış ve bıınun <=onucu olarak (Arkası Sa 7. Sü. 6 da) Henuz kımlığı tesbıt edılemıyen bu şahıs, onceki gun tbrahım Kayraak ısımlı hamala 2 5 lıra ucret vererek «Şu pastırmalı pideyi tplikçıler Çarsısında tuccar Tahsm Kabaşaban'a gotureceksın» demiştir Istenılen yere gıden hamal, Tahsın Kabasaban'ın pıdeyı kabul etmemesı uzerıne gerı donraus fakat pıdeyı kendısıne verenı bulamamıstır Daha sonra kımsenm sahıp çıkmadığı pıdeyı jemek ıstıven hamal ılk lokmada bır acıhk hıssederek, gerı kalanı ga zete parçasına sardıktan sonra bır elektrık dıreğının dıbıne bırakmıştır. (Arkası Sa. ?, Sü. S de) Kanlı rekaoet Dün saat 05'te, Kuçükkoyden arabayla Sırınevlere gıden Sabrı ve Enver Kaba kardeşlerle fedaılen, «Esnaflar Kulubune» gırerek kumar oynamak ıstemışlerdır Londrn Asfoltında zengin bir iş adamı soyu'du Otel ve otobus ı^letmecılığı yapan O«man Pala adında zengın bır sahıs dun sabaha karsı Londra asfaltında bır «ofor ıle arkadaM tarafından tak«ıvle kaçırılarak, olum tehdıdıyle soyulmuştur. İkı soyguncu. 16 saatlık takıpten sonra yakalanmıştır Bırer azılı sabıkalı olan sofor Satılmıs Hamza ıle fmncı Alı Sovleme7 tarafından saat 03'te «34 FL 680. plâkah taksı ıle Şırınevler cıvarına kaçırılan Osman Pala gece karanlığında bır tarlava goturuldukten sonra yere yatırılmıs v e gırtlağına bıçak davanan, Osman Pala. ancak cebınde bulunan 800 hrayı soygunculara verdıkten sonra gırtlağını kesılmekten kurtarabılmıstır SOTGUNCtLAR TAKALANDI Istanbulun en ı«lek a'faltmda cereyan eden bu olavın faıllerı, gene bır baska şoforun yardımı ıle vakalanabılmıstır Öğrencilere içki veren Diskotekler kapatılıyor Ancak bu kulubu ışletmekte olan Hacı Avdın rakıp kulubun sa hıbı olan bu ıkı kardeşın, hâdıse çıkarmak ıçın geldıklenm anladığından, oyun oynamalarına musaade etmiyerek, dışarı çıkarmıştır >e var kı, Kaba kardeslerle fedaılen dısarı ç'ktıktan hemen •sonra tibancaiarını çekerek, kulubu yavhm ate^me tutmu<;lardır Iddıava gore, Hacı Aydın ıle ortağı da, ıçerden a\nı sekılde, tabancayla mukabelede bulunmuş ve karşılıklı duello sıra^ında 4 kurşuna hedef olan Hacı hemen olmus, ortağı Ismaıl ıse ağır \aralanmı<;tır (Arkası Sa. 7. Sü 4 de) POLİTIKADA GUÇLU ! Cumhuriyeft İndira Gandhi Golda Meir Çin Zing Barbara Castle Ekaterine Furtseva Dr. Elizabeth Sch> vvartz Haupt Cerrahpaşa'da Konser Cerrahpaşa Hastahanesi Dahiliye Klıniğindeki hastalara Halk Turkulerı sanatcısı Muzaffer Akgun tarafından onceki gun bir konser verilmiştir. Neşet Oroer Anfisindeki konsere katılan hastalann, sanatçıdan olum, huzun ve aynlık temalannı işleyen turkuler Istemelerine karsılık Akgun: «Ben sizi neşelendirmeye geldım» demiştir. Konserler : 15 gunde bir tekrarlanacaktu. Fotoğraf, konserden bir ânı tesbtt ebnektedır f » l A . C Selcuk AYBATAB Ogrencilere ıçkı verip dansetüren dıskoteklenn dunden itibaren polısçe kapatılmasma başlanmıştır. Şehrunızdekı butun Kaymakam ve Emnıyet Âmırlerını dun ansızın Vılâyet'te toplayan Valı Poyraz, son gunlerde «kulup» veja «dıskotek» adı altında faahyet gosteren bazı ıçkılı ve danslı >erlere 18 yaşından kuçuk çocukların gıtmekte oldugunu bıldırmış ve kendı mıntıknlannda hu gıbı verlev «ıkı bır Bir köylü'nün ısırdığı köpek ö l d ü AYDIN, («..»> Çırıe ilçesıne bağlı T Koyünden Y.A'nın can aoısı ıle ısndığı komşvtsumın «Tarzan» ısvmlı kopeğı olmüştUr Aluıan bılgıye gore Y A. Öncekı akşam evıne gehrken komşusunun •Tarzan» Isımlı kopeginin taarrızuna uğramış, Y A Tarzan'la bogu şurken can acısı ile kttpeff bovnundan «ırmışür Şah damarı delmen
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog