Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Memet Fuat'ın seçtikleri TÜRK EDEBlYATI Edebıyatımızm . bir yılını en guzel omeklenyle elımzın altına getıren antolojı 10 lıra Bütun büTuk kitapçılarda DB YAYTNEVI. VILÂYET HAN CAĞALOĞLU umhuriyet KURUCUSU: CTJNUS NADİ eseri VarlA Yayinlan arasmda, ^ l > a d » n ı yaptı. Bır süredir mevcud» tadîunrnaA» eseri tıell nıiz okumamış olanlara ederız Fiyat» 4 liradır. : 8536 '1272 Cumhurıyet 1254 43 yıt soyı 15273 Telgrai ve mektup adresh Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pazor 5 Şubat 1967 İNÖNÜ, KÜÇÜK KURULTArDA "CHP SOSYALIST OLMAYACAK,, DEDİ jf; «Sekizler rakipleritnizden ha insafsız, fisebilullah ci~ had açmış bir tutumu benims&mişlerdir* «îl başkanları, sizin başarınız parti için temeldir, sizin başarınıza yardımcı olmak 6enim için şereftir» Dikta heveslilerine rardımcı olmayacağız,, DÎONU Bütün öğretmenler Bakan, Senato'da: yol «öğretmenlere baskı yaptığımız, hazırlığı gerçek dışı bir içinde,, iddiadır» dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) nmhurivet Senatosnnda dün Millî Eğitim Bakanlıği bütçesi g5rüşulerek kabul edilmıstır; üyeler, genelhkle öğretmenlere işten el çektirme, Bakanlık emrine alma ve atanmalarının son günlerde yogun bir hale geldiğini ıleri sürerek, Millî Eğitim Bakanlığını suçlamışlardır. Bakan Dengiz ise, öğretmenlere baskı yapıldığının gerçek dışı bir iddia olduğunu öne sürmüstür. FAZLA KURCALAMAYIN C 1 BAŞKANLARI, GENEL \ERKEZ\ DESTEKLEDİLER 7 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, Küçük Kurultayın dünkü toplantıda, «ortanın solu sınırlaruu aştıklan» iddiasiyle, Merkez Yönetim Kuruluna ve Genel Sekretere karşıt çıkan Sekizler Grapumm bu iddialarını incelemiş ve geniş cevaplar vermiştir. inonu, CHP'yi Sosyalîst japıyorsunuz» tarzındaki bır suredır yapılagelen ıddıalara karşı, sert ve kesın b i r ıfade kullanarak, .CHP'nin adı Cumhuriyet Halk Partisıdir. Sosyalist Parti değildir. Sosyalist Parti olmıyacaktır. Biz, Turkiye'nin meselelerine en uygun. en medenî tedbirleri buhnaya ve uygulamaya çalısmış bir partiyiz. Dunjadaki Sosyalist partilerinin nicelerinden daha ileri sosyal tedbirleri almışız ve muvaffak olmuşuzdur. Ve nice SosyaUst partilerin gercekleştiremediği teşebbusleri Devlet eliyle kurmuşuzdur. Bu teşebbusler biz iktidarda olmadığımız zaman bile değıştirilemiyecek kadar millet malı olmuştur» demıştır. CHP Genel Başkanı İnonu, ayrıca, Demokratık rejım üzerındekı hassasıyetını de ortaya koyarak sbyle konuşmuştur: «Demokratik rejimi, Komunist dusmanlıfcı peroesl altmda kuşa çevirmek isteyen dfflrta hevesBlerme de yardımeı olmıj acağız.» tsmet tnonu, Sekızlerin, Merkez Yönetim Kuruluna karşı giriştıkleri tutuma da değınmış ve kendilerini ağır şekılde suçlayarak şunları soylemistın •Sekizler vasfı ile şohret bulan arkadaşlar Parti Meclisine eş ohnak yetkisi takınarak yeni bir bildüi yaymladılar. Sosjalist Parti olmamak kaydınm Parti Meclisi bildirisüıde yer almamasını protesto eder manzarada gorunduler. Memleketin siyasî hajatı Sekizlerin gayreti ile, CHP'nin yeniden tıpkl bize karşı seçim zamanlarında Komıinistliği silâh olarak kullanmış olan rakiplerimiz gibi ve hattâ onlar yalnız seçim zamanlarında bu yolu tutmak insafını gostermişlerken, Sekızlerimiz bu insafı da aşarak CHP'yi Komunist olmaktan kurtarmak için fisebilullah cihad açmış olan bir tutumu benimsemişlerdir.» CHP Genel Başkanı, uzun konuşmasında, çeşıtlı konulara değındıkten sonra, II Başkanlannı ve îl Temsılcılerinı, CHP'nin başanya ulaşması yolunda şu şekılde uyarmışür: «tçeriden ve dışarıdan CHP'ye zarar verecek bozguncu tesirler olacaktır. Bunlann zararlaruıa en çabuk çare bulmak durumunda ve odevinde olan II teşkilâtınızdır. Uyanık olacaksmız ve partiyi koruyacaksmız. Sizin kararınız parti için temeldir. Sizin başarınıza yardtmcı olmak benim için şereftir.» CHP Grupu adına eyzioğlu: «Bir insanla ığraşmanın en holay yolu nönü'ye karşı göstermek» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Küçük Kurultayının ılk oturumn çok bararetli ve tartışmalı geçmıs, Genel Baskan tsmet lnonu 8İerı karşısına alan sert bir konuşma yapmıstır. İnonu konuşma?Jndan sonra 81erden Turhan Fe\zıo|lu'vj soz vermiş, Fe>zio|lu konostuktan sonra da Genel Sekreter BUIent Ecevit bnna cevap vermiştir. Bu arada, söz alan tl Baskanlannın Inönü ve Ecevit'i destekledikleri golülmüştfir. TJsul hakkmda bır konusma yapmak ısteyen 8'>rden Emın Paksut, «Barada demir perde gerisinde oldugu gibi Unetleme karan alınamaz» deyınce öelegeler kendısını yuhalamıs, lnonu de Paksut'un kendı burosunda broşurler hazırlattığını soyle3*erek Paksut'u azarlamıştır. Feyzıoğlu konuşurken Inönü, sık sık Feyzioğlu'nun sozunu kesmıstır. Bu arada goruşmeler sırasında yer yer tartışmalar, uyeler arasmda bağırarak bırbırlenne yoneltilen ıthamlar ol(Arkası Sa. 7. Sü. 5 del CMF. Grupu adına söz alan Huseyın Atmaca «Bugun Millj Eğitim çahşraalanndan şikâyetçi ol mıyan tek kişi varsa o da Millî Eğitim Bakanıdır» demiş, Türk millî eğitim tanhınin hıç blı dev rinde gorulmıyen oğretmen kıyımının devam ettığıni ilerı surerek ozetle şunları soylemıştir: «Bugünün görülen manzarası, köydeki eğitmenden vüksek okul lundaki müdürüne kadar bütün öğretmenler denk hazırlığı içindedir. Tâyinlerde, namuskârbk ve liyakat gibi objektif ölçuler yerine, hangi dernek veya zihniyete gore işlem yapıldığmı anlamak guçlügu ıçindcyız.» CHP. grup sdzcüsü sözlerine devamla, Bakanlığın yanlış tutumu yüzünden oğrenci ve gençler arasında ayrılık tohumlannm atıldığını ve öğrencı teşekküUerl a rasındaki çatışmalann topluroun huzursuzluguna yol açacak b»r hale geldığını belırtmıstır. Meclis'te tartışma Koçak, Tural'ın aleyhinde konuşunca yuhalandı ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) Kaınu flrtısadi teşebbüslennin. rapoılan Uıenndekı dünku Millet Meclısı muzakerelerının bıtimınden bnce TtP Grupu harıç olmak lizere, diğer parti gruplarınca verüen «e müzakerelerın bır gün ertelenmesı konusundaki onerge, tartışmalara vol açmıştır. Önergenin aleyhinde söz alan Yunus Koçak (TİP) «Türk Ordusunun başına gebniş bir Orgeneral, her akımı suçlayarak, kendi gorüşlerini, düşüncelerini söyliyerek herkesi ezmeye kalkıvor» demış, bu sozleri, APIıler taraîından buyuk gurultuyle karşılanmıs, yer yer yuhalanmıştır. Gurultuler ve «Yub» sesleri arasında konuşmasına devam eden Koçak, sozlenne şoyle devam etmıştır. «Bu Orgeneral, Parlâmentovu ve Anayasa'yı çiğmiyor. Darbe yapmağa kalkısıjor. Genel Kurmay Başkanmıu emirnâmesiyle ilgili gensoru önergemiz çok âcildir, görüşulmesi lâzımdır.» Yunus Koçak, protesto gostenlen arasında kursuden ınmış, bundan sonra Meclıs çalışmalarına, bır gun ara verılmesını ıstıyen önerge kabul edılmıstır. Millet Mech«ı, Pazartesı gunü toplanarak, Kamu îktısadi Teşebbuslerımn raporlarını müzakereve devam edecekt r Diğer tenkidler Millî Bırhk Grupu adına Selâhattm Özgur, oğretmenlenn ısden elçektırılmesını tenkıd etmış, «Devlet Opera ve Balesine musallat olan kişisel etkiler, bu etkıler, bu rauesseselerehomüesseselere zarar vermektedir» demıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Bir Senatör, köylüye «Kabak Tathsı» yapümasının öğretilmesini istedi YASLI KENNEDYT£R Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Org. Kemalettin Gokakın baskanlığında dün Vılâyette, ilgilılerin katıliığı bir toplantı yapılmıs, «Güvenlik Tedbırleri» incelenmistir. Gökakın, Vilâyet'ten ayrılırken. soruları ce\apsız bırakmış. sâdece: tOlağan hâl plânlama hazırlıklannı, tahlive plânlannı, sivil savunma tedbırlerini gozden geçırdik» demıstır. GÜVENÜK TEDBİRLERİ ... iç savaşa kadar gider BİR İNGÎLİZ AJANI KENNEDY SUİKASTIYLA ÎLGİLİ İDDİALAR İLERİ SÜRDÜ unün belli cjibi... İnönü'nün tl Baskan ve temsılcileri önıinde >aptıği konnşma, toplantımn nasıl bir seyir takıp edeceğı hakkında yeterli fikır veriyor. önce Küçük Kunıltay için hazırlanan muzakere nsuliınden anlasılmaktadır ki. C.H.P. Genel Baskanı \e yöneticileri 8'lerle, Genel Merkez arasındaki bilinen kavganın bu toplantıda da yapılmasını ve temsileiler toplantısının bir sen ben çekismesi haline getırilmesini istememektedır. Gerçekten mesele zaten ortadadır ve açıktır. 8lerin Parti Meclisindeki davranıslan, Grupta girısilen ovnnlar, nihavet basına verilen demeçlerle, Genel Baskanın bıldirileri sadece teskilât sornmlnları tarafından değil, karan oyunca da bilinmektedir. Üstelik Inönü açıs konuşmasında, Feyzioğlu ve arkadaslannın 1965 seçimlerinden bugune kadar süregelen maceralannı teferruata kadar inerek anlatmıs ve arkadan 8'ler adına konnsmak üzere Feyzıoğlu'na soz verilmistir. Boileee teskilâtın temsılc'leri meselevî bir kere daba taraflann ağzından öğrenmislerdir. Şimdi Kuçük Kurultay bn çekismeye son vermek için ne vapılması çerektiğinin tartısmasına girecek \e her taalde dejenere olmaya yüz tutan ibtilâfı, teskilât adına halledecek karara varacaktır. Ilk günün konusroalarından edinilen kanaat sndnr: C.H.P. Genel Başkanı, her ne olnrsa olsnn, hattâ is, aynlmalara kadar çitse de, 8'ler meselesini ortadan kaldırmakta kesin kararlıdır. Prof. Feyzioğln ve arkadaslariyle takipçilerine karsı giiveni kalmadığını açık açık söylemektedir. Tine açık ithamlarından birisi ve belki en önemlisi, 8'lerin, rakip parti AJVden daha insafsız görülmesidir. tsmet Pasa bn itharaiyle Tnrhan Fevzioğln ve arkadaslarını, partiyi ıçerden kundaklamak ve vıkmak istemekle damgalamıstır. inönü'nün başından sonuna kadar açık ve seçik suçlamalariyle devam eden, aynı zamanda, aşırı uçları yeren, dikta heveslilerine de ihtarı ihtiva eden konusması vanında tıemen «ov'helım ki Turhan Feyzioğlunun savunması ve şikâyetleri çok cılız, çok komik, hattâ çok çocuksu kalmıştır. 18 inci kunıltay toplantısında da görfildüğfi gibi Fevzioğln inanmadığı bir dâvayı ya kişisel ihtiraslan yüzünden, ya da bilmediğimiz nedenlerle yünitmeve çabsan insan dnrumundadır. Bu bakımdan bilimsel hüviyetiyle, yakın zamanlara kadar savundnklari>le, bngnnkü inancsızlık arasındaki çelisme onu 18 ıncı kurultayda da, dünkü toplantıda da gerçekten üzülünecek durnma getirip bırakmıştır. Genel Baskanın ve yeni ekipin kurultay karannm smırlannı ashğını iddia eden Prof. Feyzioğlu'nun ortaya sürdüğü delillere bakınca 8lerin savundukları dâvanın ne kadar temelsiz, hattâ ortada savunulabilecek bir dâvanın bulnnmadığı bile görulüyor. Zira Feyzioğlu küçük kurultaya bir kaç gazete yazısiyle, sorumsuz kişilerin kendileri hakkında söylediklerinî getirebilmiş, şikâyet niteliğindeki konusması kendisinı ve aTk^da"îlannı acındırarak haklı çikarmak tak tiğinin çocuksu \e beceriksiz brneği olmuştur. Kısacası Feyzioğln ve arkadaşları kuçük kurultayda daha ük günunden mücadeleyi kaybetmiştirler. Hiç değilsc bundan sonra oyunun kaybedildiğini idrâk ederler, bulundukları postlan sarumluluğu vuklenecek politikacılara bırakmak akılhlığını gösterirlerse hem kendilerini daha kötü duruma düşmekten kurtanrlar, hem de bir zamanlar lider kadrosunda bulundukları partiye karşı iş'edikleri günahlann kefaretini ödemiş olurlar. Karda mahsur kalan irtibat kurnlamadı 100 kişi ile dün de PARİS Bır îngılız ajanma gore, tngıltere'nın resmi casusluk teşkılâtı (întelhgence Servıce), Baskan Kennedy'nın Dallas'ta uç keskın nışancı tarafından oldurulduğunu büdırmektedır. Aynı ajan yaptığı açıklamada " Kendilerini davet soyle demıstir: «Baskan Kennedv'nin öldürülmesi uzerine yeni ettim ,, Cumhurbaskanı Johnson ile Basİnonü, CJIP. Parti Merkezınin kanın kardeşi Robert Kennedv, üst katındakı Parti Meclısı toplan bazı bükumet üyeleriyle birlikte tı salonunda, kuçuk kurultayın agizli bir toplantı yaptılar ve çık oturumunda yaptığı konuşma «bir kere patlak verdi mi iç saya şoyle başlamıştır: vasa kadar gidebilecek kargasa«Tuzüğümuze gdre, üler toplanhklar çıkması tehlikesini önle€€ tısında görüşme, yalnız Merkez mek üzere» bn konuda geçici oYönetim Kurulu ile il başkanlan larak snsmayı kararlastırdılar. ve temsilcileri arasmda yapüır. Böylelikle Robert Kennedy, karAncak partimiz tarihinin bugündeşinin kaatilleriyle hesaplaşkü tartışmalı devrinde toplantımayı daha sonraya bırakmsyı mm Parti Meclisi üyelerinin ve kabul etti.» Grup Başkanvekiüerinin de dinButun bu iddialar Fransız derleyici olarak izlemelerinde fayda gisi «Planet» te, «Amerıkan tarıgördüğıim için, kendilerini dâvet hımn en utanç vencı komedısı» ettim. baslığı altmda yaymlanmıstır. tddıaları öne suren îngılız ajanı (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) George Langelaan, Baskan Kennedy'nıa oldurulmesınden (22 kasım 1963) ıkı gun sonra Ruby' nın Lee Harvey Oswald'ı bldurduğunu hatırlatarak, Oswald'm bu cmayetı tesvık edenlenn elınTurk Devrim Ocakları Başkam Prof. Tank Zafer Tunaya, dun düde bır oyuncaktan baska bır sey zenledığı basın toplantısında komünizmle mücadele pohtıkasraı tenolmadığmı ilerı surmekte, Oskıd ederek, «Komünizmle mücadele adı verilen politika, resmi bir wald'ın tutuklanması ile olumü ideoloji haline getiriunekte, komünizmin ne olduğu anlatılmadığı için, (TURT HABERLERI SERVISI) (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) insanlar bilmedikleri bir seyle Doğu Anadolu'da bir felâket savasa sokulmaktadır. Havali halinı alan karakıs, devam etbir biçime sokulan komünizmle mektedır. savaş, birçok > anlıslıkları, kuTrabzon un Of llçe=ıne başh surlan, suçları orten bir perde Goksel Ko%unde ka\bolan 100 olmaktadır. Komünizmle mücakısıden, dun de bır baber ahdele, az gelismislikten kurtulnamami";tır Kılis Iskenderun ma savası yapmava hazır, müs3 olu kardan kapanmıs, Kilis'te pet kafalı insanlan da komusular donduğundan, halk ıçme nist boyasına daldırmaktadır» suyu bulamaz olmuştur Gaziandemıştır tep'te 2875 su saatı patlamı"; An | Komünizmle mücadele polıtıkatakya'va da kar yağmıstır Adası, öğretmenler meselesi, gençhlc na'da ıse, bır bahar havası humeselelerı, Genelkunnay Başkakum surmektedır nının genelgesı ve demokratık rejımde tartışma konulannı ele alan Prof Tunaya konuşmasına deÇıldıran genç anne vamla, «Antıkomunıst politika tek yonlu ışletilmektedir. Turkıçocuklarını kuyuya yeyı sosval ve ekonomık bakımatıp intihar etti dan tehdıt eden tehlıkeler, doğudan da gelebılır batıdan da» deCHIETÎ Italya (AP) Çılmış ve öğretmenler meselesini e dıran genç bır dul kadın, 7 ve 2 le alarak şunlan soylemıştir: yasındakı erkek çocuklarını 7 metrehk ku\uja atarak oldur«Öğretmenlere yapılan baskılar, muş, sonra da yavrularının umutlaka knllananı yaralıyan, gezerıne atlavıp ıntıhar e+mi'itır ri tepen bir silâh olacaktır. Fakat asıl yaraladığı memleketin 27 } a^ındakı Luısa Scıou, 3 ay YERALTI FAALtYETt vucudiı, yetişen yeni kuşaklardır. once elektrık carpmasından olen Devrim Ocakları Başkanı Prof. Tunaya Komünizmle mücadele politikasını tenkid etti ANKARA Cumhunyet Senatosu'nun dunku toplantKinda, Millî Eğitim Bakanlığı butçesının gorusulmesı sırasında, Kayserı AP Senatoru Husnu Dıkeçhgıl «Köylülere, kabak tathsı' nın nasıl vapılacağımn öğretilmesini» ıstemıstır. Dıkeçhgıl, balkabağı yetıştıren bazı bolgelenraız koylulerının, tatlı pışırmeyi bılmedıklen için kabağı attıklarını sozlerıne eklemıstır. Komünizmle savaş müspet kafalı insanlan da Komunist boyasına daldırmaktadır „ Polilikada kadınlar Altı üfkede A/tı yöneticin/n hoyot hikâyeleri SALI günü CUMHURIYET'te RUMELİ YAKASINDAKİ VAPL'R İSKELELERİNİN KALDIRILMASI İSTENDİ Dun yapılan goruşmeler sırasında AP Grup Sozcusu İsmet Angın ozellıkle Kumelı yakasındakı vapur ıskelelermın kaldırılmasını ve Boğaz'dakı vapur seferlerımn Boğaz'ın ıkı yakası arasında karsılıklı yapümasını istemiştır İzmir'de 40 kiş: 'Dıkkat' komutu ile gece bır pavyonu bastı IZMIR (Cumhuriyet Bürosu) Kordon'da bır pavyon, bncekı gece, otomobıllerle gelen 40 kı şılık bır grup tarafından basılriuştır. Pavyona tek sıra haünde gıren ve ıçerdekı müşterılere yerlerınde oturmalannı ıhtar eden grup başkanı, orkestrayı susturup yennden fcJırdıktan sonra, arkadaşlarmı pıste «ü» şeklınde dızmıştır. Garsonları ve artisüeri de bir kenarda toplayan grup başkanı, daha sonra «Necdet» isımli arkadaşını, «Dikkat!» ve «Hazırol!» komutlanyla ıçen sokmuş ve selâmlatmıştır. Muştenlerle Mr alıp verecekle nnm olmadığını soyleyen Grup Başkanı, pavyon garsonlarıyle ıdarecılerine ve artistlere, «Bizle' re tapaoaksınız. Pavyonla gdrüle cek bir besabımız vaı> demış daha sonra da gruptakıler, pavyonun cam ve çerçevesını kırmış, garsonları da tartaklamışlaF dır. Grup, müteakıben, olay yenn.' den uzaklaşmıştır. Hâdıse üe ılgıli olarak, hera Polıs hem de Merkez Komutan lıgı. tahkıkat yapmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog