Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

ORGANON Aristo Çeviren: Prof. Hamdi Ragıp Atademir Millî Eğitim Bakanlığınca yaynnlanan «Dünya Edebiyatından Tercümeler» serisinde yeniden basılmıştır. I: 150, n: 90, III: 500 kuruştur. Bakanlık yayınevleriyle bütün çılarda satılmaktadır. kitap umhuriye KURUCUSU: ¥UNUS NADİ MıŞTISIZM T/SAVVUF Mistik m'ının esa^ lanni.cevidfSını Yayınlan tabında bola toplanan olaylar aynağı ve niteliği mistik Senir? Belirtileri İslâm, Hindu mistisizılerdir? Bütüa bu soruıri Serouya'nıp Varlık lira fiyatla çıkan kit Lcdık: 8536/1228 (Basm 10978/1212) 43. yıl soyı 15272 Telgraf v e t n e k t u p adresfc C u m h u r i y e t T e l e f o n l a r : 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 İstanbuJ P o s t a K u t u s u : l s t a n b u l No. 246 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cumartesi 4 Şubot '967 Bornova Savcısı "Bursa Nutku,, dâvası icin açıklama yaptı Gazetenizin 26 Ocak 1967 tarih 15263 sayılı nüshasının 1 inci sahıfe 1 inci sütunda, (Bornova Savcısı «Bursa Nutku» duruşmasna bakan hâkimı şikâyet etti) trUığı altında bir haber yayınlan ti ?ı görülmüştür. Bu haberi aşağıdaki şekılde doğ ruluyor ve açıklıyorum: 1 Ortada bir şikâyet konusu vardır. Ancak sebepler muayyendır. Gazetenizce bazı ilâveler yapılmıştır. 2 Hâdisenin, gazetenizde yazılanlardan başka resnü ve hiç bir şahsl alâkam olmıyan şahitlerı de vardır. 3 Yazıldığı gibi zapta hiç bir ilâve yapılmamışıtır. 4 Kurul raporu için, «ileri geri iddialarda bulunmuştur» denildıkten sonra «Türk Tarıh Kurumu kendisi batıl, mezhebi muallel, ehliyetsiz bir kurumdur» şeklinde ifadeler kullandığımız ı(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Senato'daki Millî Savunma bütçesinin müzakeresinde Tunçkanat, anlattı Küçük Kurultay Amerikan üslerinde neler yapıldığını GENERAL VE AMİRAL SAYISINDA AZÂLTMA tSTENDI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yıldırım'ın konuşması Cumhuriyet Senatosunda dün Millî Savunma Bakanhğı bütçesi görüşülmüş ve söz alan Senatörlerden bazılan ordu mevcudunun azaltılmasını istemişlerdir. MLlli Birlik Grupu adına konuşan Haydar Tunçkanat: «Amerika, kcndi halkını ve topraklarını atom taarruzlarından korumak için kendisinln dışında yardım >aptığı dost ülkeleri kurban etmeyi göze almış gorünüyor. Bu şartlar altında NATO nasıl çatırdamasın?» demiştir. Sükanagöre «îiirkıye'de Sosyalistler, ikı kampa ayrıldılar» «HÜKÛMET, BUNLARLA İLGİLİ TED6İRLERİ ALMAKTADIR» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP içindeki anlaşmazlık bugün ele alınacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 'ler ve Grup Yönetim KuruUannın Genel Merkez ile anlasmazlığa düşmeleri üzerine, olağanüstü olarak toplantıya çağmlan, CHP Küçük Kurultayı bu gün saat 10'da CHP Genel Merkezinde, Genel Başkan tsmet İnönü'nün başkanlığmda toplanacaktır. 8 BATUMA SlfilNDI Karadenizin dev dalgalarıyla mücadele ederken hava şartlannın daha da kötüleşmesi sonunda Busya'mn Batum limanına sığınan Sümer şilebi, fırtınalı günlerin geçmesini beklemiştir. Resimde, Sümer şilebi mürettebatı Batum'da Karadenizin çetin dalgalannın tehlikesinden kurtulmanın sevinci içinde göriilüyor. Fırtına dunınca şilep, Türkiye'ye doğru yoluna devam etmiştir. CHP Grupu adına konuşan tstan bul Senatörü Cemal Yıldırun, General, Anıiral sayısının çok yüksck olduğunu öne sürmüş, ekonomik durumumuzla ordunun personel sa yısını kararlaştırarak personel sayısında bir tasarrufa gidilmesinı istemiş ancak, bu yapıhrken mubarip birliklere dokunulmamasını öne sürmüş ve şunları belirtmiştir «Bir memleketin askerî güciinün temcli o memleketin ekonomik güciidiir. Ekonomik »rüç sağlanmadan askeri göcün deramlı ve yeterli ol dugunu sanmak hatalı bir görüv tür.» Yıldırım. devamla lstanbul ve Ankarada adım başına rastlanan in zibat noktalarından yakınmış, bun lara bir son verilmesini istemistir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Demirel' €f unün Akılları ergeç ANKARADA DA ŞİDDETİNİ ARTTIRAN' KIŞTAN BİR GÖRÜNÜŞ.. mmmm Küçiik Kurultay başlarına gelir,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Basbakan Demirel. dun saat 17'de Basbakanhktan avnlırken; gazetecilerın. «Başbakan konuşuyor ama, kanunlar çalısmıyor, diyorlar. Ne dersiniz?» şeklmdekı soruya, şu cevabı vermiştir: «Kanunların çalısması hakkında tereddütü olan varsa, o zaman rejime ve devlete inanmıyor deraektir. Bn iddiada bnlunanlara yapılacak bir sey yok. Rejime ve devlete inancı olraayanlann akılları, ergeç başına gelir.» İçişleri Bakanlığı Biitçesi'nin Senato'daki dünkü müzakeresi sırasında tenkidleri cevaplandıran Bakan Sükan: «Türkiyede Sosyalistler, Moskova ve Mao taraftan olmak üzere, 2 ayn kampa ayrılmışlardır. Hükumet, bunlarla ilgili tedbirleri almaktadır» demiştir. İçişleri Bakaııı. TMTF olaylan için de, şöyle konuşmuştur: «Yapüan hareketler, Anayasa'yı yıkmağa matuftur.» Görüşmeier Halk Partisinin Küçük Kurultavı bugün toplanıyor. Bn Kurultav partinin yetkili organı olmamakla beraber, teşkilâtı temsil ettiği için, alacağı karar süphesiz pek önemlidir. Küçük Kurnltay'ın gündemi belli: C.H.P. içinde Genel Merkez'le 8'ler ve takipçileri arasında çıkan anlasmazlığa bir çözüm sekli bulmak, daba doğrusu 18 inci Kurnltay'ın kabul ettiği esaslar içinde çalısmalar yapıhrken bir kısım C.H.P.'lilerin bu çalışmaları engellemelerinin önüne geçecek karara varmak. 18 inci Kurnltay oybirliğiyle ortanın soln politikasını desteklemiş, ve bu politikayı yürütmek üzere yeni bir ekip seçmistir. Halk Partisinin parlâmento üyeleri içinde önce 74'ler adiyle kurulmuş olan bir grup bu politikanın karşısına geçerek mücadele etmişler, ancak oy çoğunluğu ile yenümislerdir. Kurultaydan sonra 7<Tlerden Parti Meclisine seçilen Turhan Fcvzioğlu ve 7 arkadaşı aynı mücadeleyi önce Parti Meclisinde, orada basarı sağlayamayınca Grup içinde yürütmege çalısmıslardır. Gruptaki mücadele, Yönetim Kurullarını ele geçirmis olduklan için, sonuç verecek gibi görünmüstür. Hattâ bundan cesaret alarak güven oyu istemine de gidilmis, usule aygun olsa da olmasa da, 84 oy sağlanmıştır. Sa var ki, güven oyu Turhan Feyzioglu \e arkadaslarının sadece kendi küçük dünyaları içinde kalmıştır. Kısacası, bu oylarla onlar kendi kendilerini tatmin etmişlerdir. Bu arada \erilen güven, geniş anlamda ve gerçekte. partinin üst kademesini tehlikeli sekilde ikiye bölmüştür. Böylece bir yanda Genel Merkez, Genel Baskan ve Grup üyelerinden bir kısmı. öte yanda Turhan Feyzioğlu'nun uydusu haline gelenler Türkiyenin bugünkü ortamı içinde karsı karsıya geçmislerdir. Nitekim C.H.P.'liler kendi aralarında boğusurken, 1967 Bütçe tasarısı komisyondan belirli taribten önce çıkmıstır ve Halk Partililcrden çoğunu bu komisyonda eörnıek mümkün olamamıstır. Dof! rusunu söylemek gcrekirse, iktidar part si milletvekilleri eğer tenkid etmemis olsalardı, kamu oyu, Bütce müzakerelerinin yapılıp yapılmadığını bile öfrenemiyecekti. Oysa bu bütçe açıkla gelmiştir. Açıfı kapatmak için vasıtalı vergilerin, çesitli zamlann dar gelirliler'n sırtına yüklenmesi önşörülmüstür. Türkiyenin ekonomisi bütün bunlann kabuiüyle bir fâsit dairenin içine itümiştir. Gerçi bütçe A.P. iktidannın bütçesidir, gerçi ana muhalefet partisi, «Yapsınlar görelim. Işler sarpa sardığı zaman nasıl olsa sesimizi çıkarır, parsavı toplarız» diye düsünebilir. Ama unutmamak gerekir ki, Türkiye 1950 1960 döneminin Türkiyesi olmaktan uzaktır, dolavısiyle yeniden içine gireceçimiz fâsit dareden eskisi gibi bol demagoji ile, mücadelelerin yönünü değistirmek suretiyle knrtulmak imkânı hemen yok gibidir. Bu bakımdan memleketin gittiçi çıkmazın sorumluluğn yalnız siyasi iktidarın üzerinde değil. muhalefet partilerinin ve herhalde iç çekismeler yüzünden görevini yapmayan ana muhalefet partisinin de üzerinde olacaktır. Küçük Kurultayın ele alacağını tahmin ettiğimiz bu önemli meseleden sonra, onun kadar önemli eördüjümüz bir başkasına değinelim : ; Kitle part leri mütecanis olmadıkları için, içlerinde çesitli kanadların bulunması tabiidir. Halk Partisi eski bir siyasi teşekkül, tek ya da bâkim parti niteligini nzun süre devam ettirdiğinden muhalefet kanadlan parti iç;nde ortaya çıkmıslar, çekismişlerdir. Hattâ C.H.P., çok partili düzene yeni bir partiyi doğurmak suretiyle girmistir. Su var ki, eskiden kanadlar, hizipler sadece başa geçmek ugrunda çekişirlerdi. Bu çekismen'n doktriner yanı yoktu. Şimdi ise Türkiye baska bir dönemdedir. Dolavısiyle C.H.P. de 18 inci Kurultavda yeni bir yön, yeni bir politikayla kendisini smırlamak zonınlulnğunn duymustur. «Ortanın solu» adı verilen bu politikanın gerek 18 inci Kurultaydaki konusmalarla, gerekse Kurultay sonunda yayınlanan bildiriyle sınırları aşağı yukan çizilmistir. Bu sınırlar içinde uvgulama anlavısı farklılıklan elbette olacak. Diyelim ki, plân konusunda, devletleştirmenin ölcüsü konnsunda. toprak reformunun kapsamı konusunda elbette herkes aynı sekilde düşünmek zonınluluğunda bulunmayacak. Ne var ki, düşüncelerde belirlenmiş sınırların dısına da çıkmayacak. tngiliz Isçi Partisinde Stedenberi müfrit kanadla mutedil kanadın mücadele ettiklerini görmüsüzdür. Son kongrede de bu çekisme, hem de havli sert olarak. yapıldı. Ama bütün çekismeler, tsçi Partisi ana görüşünün sınırlanndan taşmadı. Ovsa Turhan Feyziog(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de; Karda mahsur kalanlara askerî bir uçak bile yiyecek yardımı yapamadı Trabzon'un Of İloesine bağlı Göksel Köyünde avcı kıyafetine bürünmuş 100 köylüden, bir haftadanberi haber alınamamıştır. Köylülerin mahsur kaldığı Karadeniz'e 50 kilometre içerdeki «Maki Deresi Vâdisi»ne dün Kayseri'den gelen Kava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı, tipi yüzünden, yardım malzemesi atamamıştır. Karın kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgede mahsur kalanlar arasında, daha onceden köylüleri aramaya çıkan 4 Jandarma da bulunmaktadır. Göksel Köylulerı, ikı hafta önce Alabahk avlamak uzere evlermden çıkan bir aılenm 4 ferdını aramak uzere vâdıye yayılmışlardı. Arayıcıların erzaklarının da tukendiğı tahmin edilmektedır. Bu arada, tipiye tutulan öğretmen Asım Akpınar, 61müştür. Ote yandan, İkizdere Santralındekı bir ârıza yuzünden Trabzon, 6 gundenben karanlıktadır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) L (YURT HABERLERİ SERVİSİ) Millî Savunma Bakanlığı bütçesınden sonra, İçişleri Bakanlığı bütçesinin gorüşülmesine geçılmiştir. CHP Grupu adına Mukadder öztekin, Polis'ın her devirde siyasî mülâhazalarla yetkılerıni kotüye kullandığını öne surmuş, Polisin parti menfaatleri dışında tutulmasını istemıştır. Millî Birlik Grupu adına Suphi Karaman, Komünizmle mücadele metodlannın bilgisiz uy(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Toplantı İçin bir gündem hanrlanmamıştır. Ancak, Genel Başkan tsmet inönüiıUıı yapacağı ko nuşma ile 8lerin durumu ve bunlann geçen parti meclisi toplantısmdan sonra, ayrı bir bildıri yayınlamalan ile meydana çıkan, 8 ler Genel Merkez anlaşmazlığmın ortaya atılacağı ve görüşmelerin bu anlaşmazlık konusu U zerinde cereyan edeceği tahmin edılmektedir Bilindiği gibi, 8 ler parti mecll si bildirisini benimsemiyerek, 18. kurultay kararlanrun Merkez Yönetım Kurulu ve yeni Genel Sekreter Bülent Ecevit tarafından aşıldığını ileri süren ayn bir bildiri yaymlamışlar ıdi. Bu davranışın, kendisine fcarşı olduğunu belirten Genel Başkan ise, Merkez Yönetim Kurulunun, kurultay kararları İçinde kaldığını ve çalışmalanndan o'umlu sonuçlar slındıfını il&n etmiş idl. Böylece başlıyan Genel Merkez • 8 ler çatışması başka gelişmelere de yol açmış. mücadele zaman za man kızışmış ve gelişme 8 lerin taraftarlan olan grup yönetim ku rullannın ortak grupta güven oyu istemelerine kadar varmıştı. Bu sekilde CH.P içerisinde Genel Merkezin ayn, parlâmento gruplannın ayn bir çalışma yolu tutmalan ile parti organlan arasındaki tesanüd ve koordinasyon cıddî sekilde sarsılmış bir duruma girmişti. Aslında ortanm solu ekipi 11e buna karşı olanların mücadelesinden ibaret olan bu anlaşmazlıgın. küçük kurultayda ele ahnması Genel Merkezce. bir çözüm yolu olarak benimsenmiş ve küçük kurultay, bu şartlar altında toplantıya çağınlmıştır. DUN ITALYAYA G1DEN Tl«KtYE DIŞtŞLERI BAKANI ÇAÜLAYANGIL Türk İtalyan görüşmeleri bugün Romada başlıyor ROMA, (a^ı.) Dışişleri Bakam Çağlayangil, dün Türkiye sahava alanında italyan D' işleri Bakanı Amıntore Fanfani tarafından karşılanmıştır. Çağlayangil, İtalyan hükumeti ile iki memleket arasmda iktisadi bağlarm takvıyesi için temaslarda bulunacak, Papa Altıncı Pol'ü de ziyaret edecektir. Alanda demeç veren Çağlayangil. Temmuz ayında Ankara'da cereyan eden göruşmelerin çok verimli olduğunu, Roma'da yapacağı temaslann da verimli geçeceğini ümit ettığini söylemiştir. Küçük Kurultay nedir ? Küçük kurultay, CJîJ". nüı te»kilâtı bulunan 67 ibn C.H.P. başkanlarından ve bu başkanlann, teşkilât'an ıçinden seçerek Ankaraya getireceklen 67 temsilcl tle parti meclisinin 40 üyesinden kurulmuş bir organdır. Muzaffer Erdost tahliye edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Üç gün önce te\. edilen Sol Yayınlan Mesul Müdtfrü ve Sahibı Muzaffer Erdost, dün gece Ankara II. Toplu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmiştir. Erdosfun tevkifine sebep olan «Teori ve Pratik» adlı kitap, Dr. Uğur Alacakaptan tarafından incelenmiş, leyhte bir bilirkişi raporu alınmıştır. Bu rapor üzerine II. Toplu Asliye Ceza Mahkemesı, Erdost'un tahliyesine karar vermıştir. Erdost, geç saatlerde tahliye olunmuştur. "Gecekondu yapan vatandaş, müteşebbis ve vatanseverdir,, Beledıye Meclisı'nin dunku toplantısında bir uye «Gecekondu yapan vatandaş. müteşebbis ve vatanseverdir. Aleyhinde konuşmamahyız» demiştir. Gecekondu bolgelerınin tesbiti konusunda yapılan göruşmelerden sonra soz alan İETT Genel Müdurü. 20 bın gecekonduya elektrık götürmek için. yapılan hesaplara göre, 45 milyon lıra harcanması gerektığinı bildirmıştir. Dünkü toplantıda a>Tica, bazı Belediye Sube Müdürlerinın gecekondu konusundakı emirleri tatbık etmedikleri bildirilerek, bunların cezalandınlması ıstenmıştir. Kadın kollarının bildirisi Öte yandan, C.HJ». kadın kollan, dün yayrnladığı bir bildınde, Merkez Yönetim Kurulunun, kurultay kararları dışına çıktığı yolundaki iddialan reddetmiş ve «Kadın kollannın Genel Başkan ve Genel Sekreterin direktiflerine uyacağını. senatör ve milletvekillerinin birlik ve beraberlitc içinde çahsmalan için gavret sar fedeceklerini» belirtmıştir. m RESÎIİ GÖRÜŞMELER Çağlayangil, saat 19'da İtalya Cumhurbaşkaru Giuseppe Saragat tarafından kabul edilmiş, gece de Basbakan Fanfani, şerefine bir yemek vermiştir. Türk İtalyan resmî görüşmeleri, bugün Türkiye saatiyle 11.30' da, Farnesine Saraymda başlayacaktır. liP'in Hükumet hakkındaki önergesi reddedildi ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) Türkiye îsçi Partisi Meclıs Grupu tarafından venlen, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural'ın emirnamesı ile ilgılı olarak, hükumet hakkmda gensoru açılmasını ısteyen önergenın, okunması, İktisadi Devlet Teşekküllerı raporunun muzakeresinin kesılmemesı gerekçesıyle dün MUlet Merhsınde AP lılerin oylariyle reddedıl miştir. Birleşimin açılmasından sonra, Başkan Nurettın Ok. TİP Meclıs Grupunca verilen onergenın okunması halınde bun(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Çinli diplomat Moskovada dövüldii MOSKOVA, (AP) Otuz kadar Çinli dıplomatın. Çın Elçıliğı dışındaki propagarda vıtrinır.de teşhır edilen Sovyet aleyhtan propagandanın Rus Polısı tarafından yırtılmasını önlemeve çalısırken dövüldüklerı ve bunlardan bazılarının yaralandıgı. bir Çın kaynağı tarafından bildırılmıştır. Sovyet Dıs işleri Bakanhğı ise. dayak iddıasını, «Yalan ve tahrik» olarak mfelemıstır. Bu yeni husumet, 2 büyuk komunıst memleketı diplomatik münasebetlerı kesmenın eşığıne getirmiştir. [Kınl Çin"le ilçili haberlerimiz, 3'üncü sa>fadadır.] Sarhoş bir şoför bir kadın öğretmeni kaçırmak istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sarhoş bir şoför, gündüz otomobiline binen «N. D.» ismındeki tir kadın öğretmeni, zorla kaçırmak istemiştir. Ancak, feryatlara yetişen bir başka şoför, taksinın önünü keserek, öğretmeni kurtarmıştır. Şoför Ali Rıza îzdeş. tevkif edilnüştır. Öğretmenin. dolmuş zanniyle taksiye bindıği anlaşılmıştır. Mum ışığmda Beşız doğdu MEXİCO CİTT (a.a.) Çarsamba gunu Meksıka da kuçük bir kulübede bir anne. mum ısığmda. beşiz dunyaya getırmıstir. Bebeklerden bıri, olu doğmuştur. 28 yasmdakı annenın daha uç erkek çocuğu vardır. Bebeklerin babaM, doğurada doktora yardım etmiştir. Bebekler, bırer bu çuk kilo ağırlığındadır. Cıvarda baskul olmadığı ıçm, bebeklerın tartılması mumkun olmamıstır. OAKIKA : Af Kanunundan lavdalanan Reşat Akşemsettinoğlu Türkiye'ye döndii Yassıada'da müebbet hapse mahküm olduktan sonra Ankara'da tedavi edildiğı hastaneden yurt dışına kaçan eski DP Bo!u Milletvekıllerınden Reşat Akşemsettınoğlu, son Af Kanunundan faydalanarak, dün saat 16.30'da uçakla Prankfurt'tan yurda donmüştur. Yeşilköy Havaalanında A k şemsettinoğlu, «Memlekete dönmüş olmaktan çok bahtiyarım. Bıiyük ıstıraplar çektim» demiştir. Akşemsettinoğlu. birkaç gün tstanbul'da ka'dıVan sonra, memleketı olan Bolu'ya gidecektır. Biz bize yeleriz Bir bakıraa memleket düşmanla dolu. Meselâ, Bülent Ecevitc göre «sol» un karşısında olanlar «halk düşmanı.» Yine meselâ, eski Diyanet İşleri Başkanının bazı davranışlarım tenkid edenler «Din düşmanı.» Ve böylece, devletçilik düşmanı var, özel sektör düşmanı var. toprak reformu düşmanı var, okur yazar düşmanı var. öğretmen dü?manı var, sendika düşmanı var, öğrenci dernefi düşmanı var. velhasıl, hepimiz memlekete bir çeşit düşmanız. Tuhaftır. bir de, yabancı istilâsından telâş edenler var. Halbuki, bu durumda, memleket zaten yerli düşmanların istilâsına uğramış da bizler farkında değiliz gibi. Ötekinden endişe neye? D. N. «Dırdır» boşanma için yeter sebep LONDRA (a.a.) Yargıç Nevılle Fauiks. mahkemede evli bir kadının konusmasını 1.5 saat kadar dinledıkten sonra. «Bu kadar dırdırı kimse çekemez» deyıp, adamın karmndan bosanma istpğinı kabul etmiştir. Konu^ma. evde bir banda alınmış, koca tarafından mahkemede dın letilmıstir. Yargıç. hiç kimsenin gecegünduz^ öuna dayanamayacağını kabu}' ederek, manevi işkenceye tnlruz kalan Francis Ford ismin • deki koca ile 25 yılhk e<\ Doriı' in boşanmalarına ızm vermistir. Ecvet GÜREStN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog