Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

A. KADİR'ın son başarısı Bırinci baskısı bir ayda tükenen kıtap 1938 HARP OKULU OLAYI ve NÂZIM HİKMET İKINCI BASKI Bugün çıktı. 10 Lira. Odemelı gdnderılir. P.K. 58 Beyazıt, İstanbul Cumhurıyet 1182 umhuriyet KURUCTISU: nJNDS NADİ İRGI.Sİ Varhk JpIjb^^pı «Dfinyaya^Açtığı Pencere» *C «pj^pgisinm şubat ^fflılı 4 sayısı Ç J İI^^Kunyapk 43. yı! soyı 15271 Telgraf ve mektup adresfc Cumhuriyet IstanbuJ Posta Kutusu: îstanbul No 246 TelefonJar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 97 22 42 9 8 2 2 42 «9 Cumo 3 Şubot 1967 zariarının en ^ i n s ^ y S z ı l İ p n î bir ara^ hikâyegetiren btı sayıaRfîk^H^un si Enver Paşanın J(pvas a^Blda **" bit oluşunu anlabyor^ TanjJH^^onesi 30 liradır. en ünlü Ita* Başbcılcaıilılc biitçesi görüşîildi Tural emirnamesi "BU EMİR Ordu içinde NEDEN üzüntü yaratmıştır,, YADIRGANDI? ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yıldız: Demirel: Yeni f iat ayarlamalan bekleniyor Son zamlar 967 bütçesine 1 milyara yakm getir sağladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) dalet Partısi HukumeU son ıkı ay içinde 1967 yüı butçesıne bır mılyar liraya yakın ek gelır sağlayacak olan zam tasan ve kararnamelenni kabul etmış ve bunlardan bır kısrmnın uygulanmasına başlanmıştır. Devlet Plânlama Teşkılâtı tarafından hazırlanan «Iktisadî Devlet Teşekküllerinin iinansman durumu» ıle ılgılı raporda belırtılen İktisadi Devlet Teşelc kullennın ısletme açıklannın karşılanması ıçın mamullerıne zam yapmaları hususu da huku met tarafından uygulanmaya başlanmış ve oncekı gun çımentonun tonuna 15 lira zam yapümıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) umhurıyet Senatosunda dun, Başbakanlık butçesi görüşülmuş, bu münasebetle Mılh Bırlık Grupu adtna bir konuşma yapan tabıi senator Ahmet Yıldız, Tural emırnamesının çoğunlukla orduda uzuntu yarattığını one surmuş ve bu arada Başbakanın tutumunu yermıştır. C S Görüşmeler ' llk sozu alan Mehmet Hazer (CHP) Başbakanın zaman zaman huzur bozucu bıldırıler ve sansasyon yaratan beyanlar verdığını one surmuş; «Bilmek lâzımdır ki bir bulanık sosjalist rejimden sonra onun en uca kadaı kdyıp gitmesini onlevemez» demıştır. [ Yıldız'ın konuşması Ahmet Yıldız, Mılh Bırlık Grupu adına yaptığı konuşmada once toplumun butun ana kurum ve orgutlerınde ıç çekışmelerın ve bolunmelerın arttığını, bu hızıpleşmelenn Sılâhlı Kuvvetlerın bıle ya kasını bırakmadığmı, 27 Mayısa saldırıların devam ettığıni bıldırmış ve Orgeneral Tural ıle ılgılı clarak şunları so>lemıştır «Büyuk biı saygı besledığimiz yü ce bir makamda bulunan komutanın, amacını hâlâ anlamadığımız eski bir mektubundan sonra şimdi de son dercce yadırgadığunız jeni bir emrine tanık olmakta>ız. Her lkisi de, yayuuüuı öflce, hükumet tarafından gorulımiş Te saym Demırelin ifadelerine (askerî elbisej giydirilmiş kı.vafelte gorulmektedirler. Hele son emir, hcpimizin dikkatli davranmamız gereken bazı konuların golgesinde, Adana ve Kızılay olaylan ile oğrenci hareketlerini bile kapsamına alarak yan lış bilgi ve maksatlı telkinlerin et•kisi aitmda iktidar çevrclcrinin düini kullanmaktadır. Sa>ın Demirel de, bu emri, > ayınlanmadan once gorduğunu soyluyor ve onu o\ uj or. Ordunun bıiyuk çoğunluğunan uzuntu ile karşıladığını oğrenmış bulunduğumuz boyle bir emri sayın Genel Kurmay Başkanına jayınlatmanın davandığı hcsaplarm yanlış çıkacağını ifade etmek isterim. Ihtilâlden once de çok iyi tanı dığunız, ıhtilal donemindeki gore\ini herkesin biidıği, >a>ınlanan bir kitapta ihtilâl icin kullandığı o\ucu sozlerini okuduğumuz sajın Tural'ın son emirnâmesindekı ihti lâlle ilgili sozlerini çok >adırgadı ğımuı uzuntu ile belirtmek isteTiz. (Arkası Sa. ?. Sü. 4 de) " * " 27MAYIS Yazan: Cemal TURAL (Tabii senator Ahmet Yıldız Senatoda yaptığı konuşmada Genelkurmay Başkanı Cemal Tural'ın 27 Mayıs devrimuıden sonra 1 ıncı Ordu Komutanı ıken yazdığı bir makaleden bahsetmıştır. MT.T3. nin o sıralarda bastırdığı «Hürriyet Yolunda» adındakı kıtaptan aldığırruz bu raakaleyi aynen yayınlıyoruz ) Tarilıler Hunetlerö*€~ » « 1 1 8 * rnhln, iradesiz ve güçsüz idarrierin hükum suremijeceklerini pek açık misallerle kaydetmektedir. MtUetlerin içerisinden biiyük fîkirlerin. bfiyük ideallerin, yümıyan iradelerin hürriyet rehberlerinin sökulüp atümak istenmesi ihtilâller doğuran mühim ve korkunç sebeplerdir. Kitleleri, fikir ve düşunce bakımından kısırlaştırmak, inküâplara ihanet etmek, fertleri mânevi ve ahlâki bir çokuntüye doğru götürmek ve vine fertler arasında maddi değerleri mânevi değerlerinden üstiin tutmak zihniyeti milletlere mutlak bir ihtilâl aşılıyan sebeplerdir. Böyle bir ihtilâli bekliyorduk. Flânlanmış şiddet ve imha hareketlerinin susturamadığı kuvvetler, 27 Mayıs 1960 sabahında bu şuurlu ihtilâli yarattı ve millet, kahraman ordusunun her fer dinde kendini kurtaran kirrveti buldu. l'inci Ordu Harb Oyunları. dun Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Tural'ın başkanlığında, istanbul Orduevinde başlamıştır. Harb Oyunlan, 27 Mayıs, dize getirilmek isteKara Kuvvetleri Komutanı Org. Yılmaz, Hava Kuvvetleri Korautaru Org. nen ilrain, ayağa Cüşürülen idealTansel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uran, Jandarma Genel lerin, kıymetini kaybeden gerçek Komutanı Korg. Sükan; l'inci Ordu Komutanı Org. Memduh Tağmaç, değerlerin asıl kıymetlerine, lâyık diğer general ve yuksek rütbeli subaylar tarafından takip edilmektedir. oldukları mertebelere ulastırıldı Bu arada Genel Kurmay Başkanı Tural, dun öğle yemeğini generallerle ğı tarihtir. birlikte Orduevinde yemiştir. Harb Oyunlan, bugün de devam edecektir. Ezilmek istenen alınlar bugün dikleşti, yok edilmek istenen bir gençlik ebediyen var olacağını bugun ispat etti. Hakikî Umin, hakikî ahJâkın ve fazfletin en üstün heyecan veren değerleri ancak bugün meydana çıktı. Hürriyetler üzerine yapılan tazyikier. genç dimağlara sıkılan kur şunlar, karanhk ve izbe dehlizlerde hapsedilen fikirler. hiç bir şekilde yok olatnıyacaklarım, bugun ispat ettilcr. Milletin kesesinden cömertçe harcıyanlar, gittikçe sefalete düşen milletimizin neler yapabfleceğini bugün hüsranla anladılar ve ANKARA, (Cumhuriret Bürosu) Petrol Ohsı run Istanbuldaki ruhi, maddi sefaletlerini tarihe Kuruçeşme, Çubuklu ve Ambarlı ışyerlerınde Turkıve Petrol. Kımya bir kara leke halinde damgalıyave Atom Işçılerı Sendıkası (Petrol Iş) tarafından uvgulanmakta olan rak yıkılıp gittiler. grev «Mılli guvenhğı bozucu» nıtelıkte gorulduğunden 30 gun ertelen(Arkası Sa. 7, Sü 2 de) mıştır. Eneru ve Tabıî KavnaKiar Ba kanlığının ısteğı uzerıne Bakanlar Kurulu grevın r'e'enme sıne 30 ücak ranhınde ksrar vermıstır. enatonun oğleden sonraki oturumunda, Başbakan Süleyman Demirel, Başbakanlık butçesi dolavısıvle \apilan tenkıdleri cevaplandırmış, CJIJ». Eozcusü Mehmet Hazer'e verdiğı cevapta, Hazer'ın, bir takım cerejanlardan soz açması ıle ılgıli olarak, «Türk devletinın bekasını tehdit edecek hiç bir cereyanın gelişmesine Turk Parlâmentosu, Turk milleti ve hükümcti göz yum mıyacak ve nza göstermiyecektir» demış ve ozetle şoyle devam etmiştır: «Türk balkı hiçbir zaman ken disini sevmiyenleri sevmiyecektır. Halktan yanavız demekle halktan yana olnndugn görul memiştir. Danıstay kararları ko nusunda hukumetin hareketi, hukuka ve kanunlar» nygnndnr.» "1967, Türk ekonomisi bakımından ağır bir buhran yılı olacak,, AMKARA (Cumhuriyet Bürosu) Genel Sekreterı Bulent Ecevıt son zamlarla ılgılı olarak baSına verdiğı demeçte, tekel maddelerı ıle çımentoya yapılan zammı daha zıyade orta ve az gehrlı vatandaşların hıssedeceklermı ıfade ıle «1967 yılının Türkiye ekonomisi için ağır bir buhran yılı olacağı şimdiden kesinlikle anlaşılmaktadır. Turkiye ekonornisini Demokrat Parti iktidannın yedi sekiz yüda getirdiği karanlık noktaya, AP iktidan 1,5 yüda getirmektedir» demıştır. Yeni fiat yukselışleruıin halkın geçım zorunluğunu busbütun arttı racağını belirten CHP Genel Sekreteri memurlann aldıklan avana ıle işçilerin toplu sözleşmelerden sağladıkları gelır fazlalıklannm şimdiden değersız kaldığını ıleri surmuş, dovız rezervlerımızın gıttıkçe azalmakta olduğuna değınerek bu konuda özet olarak şunları soylemıştir: «Altın ve doviz rezervlerimiz sur atle erimektedir. 1964 dc 435 milyon, 1965 de 520 milyon liraya v»yoo Ilraya diıştnüştur. Yani (fecen yıl sonunda butun altın ve doviz rezervlerimiz 24 milyon dolârdan ibaret kalmıştır. AP iktidan, devraldığı olumlu mirası sornmsuzca harcamışhr. Devlet, içte ve dışta borç ödeyemez, taahhutlerini yet rine getiremez duruma gelmiştir. :ı^^H 9 * '" i « B Hükumet bir yandan, dar ve orf ^ H t a gelirlilerm vergi yukunu, en adaletsiz vergi tuni olan vasıtalı vergilerle arrbrmakta, bir yandan da servet beyannamesi kanununu kaldırmak, vergi kaçırmak ve gay BULENT ECEVİT rimeşru servet sağlamak isteyenlerin bn isteklerini kola>laştıncı davranışlarda bulunması, hükumet politikasuıın adaletsizliğine başka örnektir.» Bulent Ecevıt, AP Hukumetinin iktısadı ve mali buhrandan halkın dıkkatini uzaklaştırmak amaciyle komunızm heyulâsı yaratmak ıstedığıni behrtmiş ve >Turki>ede komunizm tehlikesi artarsa, ancak sefaletin, haksız kazançlarm ve ge (Yurt Haberleri Servisi) nellikle sosyal adalete a>kın bir ik tisadi politikanm sonucu olarak Doğu Anadolu'da şıddetmı arttıartar» demışür. ran soğuk, hayatın felce uğramasına sebep olmuş, bu arada Sivas'ta Ecevit sozlerıne şöyle devam etısının (27) dereceye duşmesı somıştır: nucu, Kızüırmak Nehrı, 15 yıldan «Bugunkü iktisadi ve sosyal çık bu yana ılk kez tamamen donmuşmazdan kurtuluşun jolu, ortanın tur. solunda bir politikadır. AnasasaDoğu'yu saran soğuk dalgası, mız ve memleket şartları, iktidarGuney Anadolu'jTi da etkisı altına daki partilerin bövle bir politika almış, Mersin'de narencıye mahsu izlemelerini gerekli kılar.» lünü donmaktan kurtarmak ıçin. toplatılmasuıa hız verılmıştır. Adana ve Gaziantep'te hasarlara sebep olan fırtınanm dınmesine rağmen ısı duşmekte devam etmış ve don yapmıştır. ran ha rctervler, 196i da 219 JBİU A Yıldız'a cevap Başbakan, konuşmasının buyuk bir kısmını Ahmet Yıldız'a cevap olarak ayırmıştır. Başbakan ozetle şunları soylemıştır: «Ahnmt yıidiHı RtttfrnhanlıİT bütcesinden çok Başbakan uzerınde konuşmustur. Yıldız, tezadlann, yanlışlann yakıstırmaların sahsiyatın bir demetini vapmıs, üzerine 27 Mayıs DP münakaşasımn rozetini takmıstır. Ümit ederim ki bn münakaşalar şiddetini kaybeder. Biı ileriye bakıyornz, geriye bakmakta fayda yoktur. 1965 seçimlerinden bu >ana Demirel'e ve AP'ye bir hucum kampanjası vardır. Bu kampanyaya Yıldızın da katılmış olduğunu göruyorur. Ne kadar çok hucnma mâruz kalırsak o kadar iştiyakla Turk mil letine hizmete devam edeceğiz. Turk hukuk duzeni her orgamn yetki ve sorumluluklarını tesbit etmiştir. Bunlann dışında hiç bir kimse milletin hâmisi olarak göste rilemez. Ahmet Yıldız, kendi kafa sında bir hukuk duzeni duşunuyor. Kendisi, şayet Türk Anayasasmın, Turk kanunlaruıın kurduğu dıizen içine gelirse rahatsızlıktan kurtulur. Turk devletinde en muhim un surun vatandaş olduğunu kabul ede mediğinıiz surece bu munakaşalar içinde oluruz. Turk demokrasisi dinamizmini baskı gruplanndan degil, Turk gruplarmdan alır. Yıldız (Demirel devresi hiziplej me devresidir) diyor. Biz, hlziples me devTİnin sona ermesini istiyoruz. Halk muesseselere, muesseseler de halka sevgi ile temelde birleşirse milletin huzuru gelir. Turkiyenin bütünlüğu bizim en buyuk v arlığımızdır. Sosyal ve iktisadi meseleleri birbirine dıişman haline gelmiş halk kitlelerile hallctmck imkânı yoktur. Hiziplesmeler devri deSil, mil lî bütünlüğümiizun çok daha iyi anlasıldıgı bir devreye başlamış bulunuyoruz.» (Arkası Sa. 7, Sü. S de) HARB OYUNLARI BAŞLADI Kmlırmak, 15 yıldonberi ilk defa dondu Tekel maddelerine yapılan zam, Beledıye tarafından eğlence yerlenndeki içki fıatlarına intikal ettırilecektir. Beledıye bu konuda çalısma yaparken, bazı eğlence yerlerinin sahiplerı, yapılan zammı ileri surerek dunden ıtıbarei muşterılerınden 2550 kuruş arasında fark al maya başlamıslardır. Butçe açığını kapamak ıçin Tekel maddelerine yapılan «on zamlar, bir sureden beri fiatlarını artırmak amacı ıle hareket halinde bulunan şehrımiz esnafı nın ısteğının yenılenmesıne yol açmıştır. tlk olarak kahvecıler, ışkembecıler, sınemacılar bugunku tarıfelerıyle hayat nahalılığı karşısında zarar ettıklerını ılerı surmuşlerdır. Beledıve Iktisat Mudurluğu, sinemacılar, ıskembecılenn teklıflerınî uygun bulmamıştır Ancak, kahvecılerın zam ısteğı, hakh karşılanmıştır. Bır komısyon, malıyete tesır eden unsurları arastırmaktadır. Yapılan bır hesaba gore beş kuruş zam yapılması normal gorulmustur Lokantacıları temsılen bır grup, dun Beledıyeje muracaat ederek tarıfelermin yenıden ayarlanmasım ıstemışlerdır. Lokantacılar, et, yağ fıyatları ıle ışçı ucretlerının vukseldığım ge rekçe olarak gostermıslerdır. Zam teklıfı ıncelenmeve alınmı^tır. ZAM İSTEKLERİ ARTTI Çetin Altartın dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor ANKARA, (Cumhurivt Eürosn) Aksam Gazetesı Fıkra Yazarı ve TİP t^tanbul NMletvekılı Çetın Altanın dokunulmazlığının kaldırılması hskk'ndakı tezkereler dun \dalet Eakanlığından Başbakanlığa se\ k edılmıştır. Akşam Gazetesınde vazdığı bâzı yazılar sebebıle doku'iulmazlığının kaldırılması ırtfnen Çetın Altan hakkında diba once de bir kaç dokunulnaz.]k talebı Basbakanlıkça Mıüet Meclısi Başkanlığına sevK«»dılmıştır. LOKANTACILAR Petrol iş grevi Hükumet kararı ile ertelendi İSTANBUL'DA HAVA Meteorolojı'den bıldırıldığıne gore, bugun Istanbul'da hava, parçalı bulutlu olacak, sıcaklık da (1) ıle ( ^ 9 ) derece arasında değısecektır Sabah, lıman da sıs beklenmektedır Hindistan, bir Pakistan uçağını düşürdü YENI DELHI, (a.a.) Bir Pakistan uçağı, yere ınme emrını dınlemeyınce, duşurulmuştur. Tek motorlu uçak, Yusuf Malık adındakı bır oğrencının ıdaresındeydı. \edim Ökmen •liin vefat etti Eskı Tanm ve Malıye Bakanlarmdan Nedım Okmen, dun geçırdıgı bir kalb krızı sonunda vefat etmıştır. Kadın Haklarmı KorumaDerneğinin basın toplantısı Kadınların, erkeklere evlenme teklii etmeleri istendi toplantısı duzenlejen Kadın Haklarını Koruma Derneğıne mensup kadınlar, «Bundan sonra toplumumuzda kadınların erkeklere evlenme teklif etmeleri de normal karşılanmalıdır» demıslerdır Petrol Boru Hattı (PıpeLine) hısse senetlerinin bir kadın ıçın altın bılezık \eya pnlanta broştan daha akında pı>asaja çıkacak olan Petrol Boru Hattı Hısse senetlerının satışında kadınlarımıza bir onY celık tanınmasını teklıf etmek amacı ıle dun bir basın Nedım Okmen'ın cenazesı, bugun oğle namazından sonra Şışlı Camıuıden kaldırılarak, Zmcırlıkuyu Mezarhğına defnedılecektır. «SBF» deki boykot bitti ANKARA, Sıyasal Bılgıler Fakultesı ıkıncı, uçuncu ve dorduncü sınıf oğrencılen, yenı yonetmelığuı kendüerıne de uygulanmak istenmesi karşısında gırıştıklerı boykota, dun son vermışlerdır. Oğrencı'er, sına\ların 17 gun ertelenmesı uzerıne boykottan vazgeçmışlerdır. onemlı olduğunu belirten dernek uyesı Mız\â Gozen, «Kaduılanmızı erkeklerin baskısı altından kurtularak milli kalkınma savaşına ka(ılma\a çağırı>oruz. bileklerine sıra sıra altın bılezik takmak, kadınlarımız ıçin bir gururlanma sebebi olmasın, altının değeri "nflâsvonla >ükselir, hisse senedinin değeri ise memleketimizin kalkınması ile yukselecektir» demıştır Daha sonra kadınlarımızı hisse senedı almak uzere (Arkası a :, su i de) Beklenen zamlar sen halinde gelmeğe basladı. Akaryakıt fiatlariyle ithal mallannın fiatlannı artıracak olan tasanlar vakında Meclisten çıkacak. çimentonun tonunda 15 lira artırma yapıldı. Simdi Tekel zamlariyle karsılastık. Bunları dığer iktisadi Devlet Tesekküllerinin ayarlamalan takip edecek. Bütün bunlar çirdiğimiz fâsit daırenin içindeki olağan uvgulamalardır. Vasıtalı vergiler seklinde. ya da tuketim maddelen fiatlarının artırılması suretıyle gırilen «fazla gelir volu», dengelı, ıstikrarlı kalkınma düzeninı isteyenleri sukutu hayale nğratırken, öte\andan çıkarlannı enflâsyonist sidise bağlamıs olanları sevindirmektedır. Yapılan ve yapılacak zamların, biri resmî, fakat doğru olmavan, diğeri de dogru olan çerekçesı ve savunrnası var. Meselâ Tekel zamlarındaki gerekçe Tekel'in kendi kendinı yenilemesi, bu zamlardan üreticinin yararlanmasıdır. Yine savunma olarak, Tekel zamlarının sadece onu tüke amlar Savunmalar tenler'ın sırtına bineceği soylenmektedir. Yenılenme hikâ>esi asafı yukarı her zam sırasında ortaya çıkar, yine her zam sırasında yeni artınnaların sadece onu tüketenlerin omnzlanna yüklendiği gibi bir aldatıcı savunma yapılır. Hattâ Maliye Bakanı Sayın Bilgehan önceki günkü konusmasında daha da ileri giderek, «Vasıtalı vergilerin tesirinden az gelirlileri, deçismcz gelirlileri koruyacağız. Onun halka ıntikalini önliyeceğız» diyebilmıstir. Ayrıca bır akıllı yetkili de, meselâ içki zamlannın sadece o içkinin fiatını artırdıfını, tarifeleri etkilemi>eceğini sövlemistir. Sayın Bilgehan'ın müjdesi gerçekten göz yasartıcıdır. Meselâ avda 300 liravla evıni idareve çalısan emeklı, avda 500 600 800 liravla hem kira veren, hem karnını doyuran, hem de çalısma mucizesını eösteren memur, Savın Bakanımızın bu taahhüdünden elbette sevinç duvacaktır. Yalnız acaba halka tuketim oranında ıntıkal eden vasıtalı vergılerın OLAYLARIN ARDINDAKİ yükü onların omuzlarından nasıl kaldınlacaktır? Meselâ akarvakıt istihsal vergısıvle ıthalât resmi artırılıvor. Yanı akaryakıt fiatları artacak, ithal mallannın fiatları yükselecek. Bdylece bütçeye 630 milyon liralık ek gelir saçlanacak. Bu artısın dar gelirli vatandasa yüklenmesı nasıl önlenecek? «Tüketimini zorla kısarak» diye düsünülüvorsa, o zaten kısma amelivesini kendısı vapacaktır. Ama otobüse bınmiyecek mi? Yakında fiatları artacak olan dolmusa binmeden evıne vürüverek mı eidecek? Elektrik fiatını tutabilecek mısiniz? Bırakınız bunları.. tthal malları fiatlarının artısı dıeer **• (Arkası Sa 7 Sü B da) ANKARA Mıllet Meclısınde dun, Toprak Mahsullerı Ofısı ıle Devlet Malzeme Ofısi raporları gorusulmuş, AP lı bır Mılletvekıh, Devlet Malzeme Ofısı'nın lâğvedılmesını ıstemıstır Bu arada Meclıs, Bolukbaşı'va 3 ay izın vermıstır İSTANBUL Trakyadan Istanbula gelmekte olan 39 AG 343 plâkalı hususi otomobille Erdoğan Altınbasak idaresindeki 34 DL 080 plâkaIı benzin tankerı, dün Avcılar Kö>ü Kavsağında çarpısmıs, 2 kisı olmüstur. ölenler, hususi otomobili idare eden Rasim Yigit ile, volda vanıra aldığı kimliği bilinmiven bir kadındır. ADANA Ko/an îlçesınde ortaokul oğrencısı 16 yasındakı Hu>e\ın Atıcı, sevdığı kızın ağabeysı şofor Muzaffer'ı, dıreksıyon basında tabancayla oldurmuştur. Tevtıf edılen oğrencıyı, «Kız kardesıyle konusuvor» dıve maktulun dovduğu anlaşılmıstır. • Adana olavlan ile ilgili sanıklardan 6'sı hakkında, >anlıs adres verme ve durusmava ee'meme ıddiasiyle tevkif kararı ver'lmistir. İZMİR S Rusva'va giderek " o?el sektor hevetı. ne konu'ulacagını bı'memekten ^ıkâvetcıdır Tıcaret Odası MecIıs Başkanı Arya!, «Rusva'va v anacağımız gezi hakkında hıçbır şey bilmı\oni7 Bue, ne vapacaÇımız da bıldınlm» dı» demıştı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog