Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

A. KADIR'İN 5 KITABI 1. 1938 KARB OKULU OLAT1 v e NÂZIM HIKMET (Bir ayda tükenen bu kıtabın ıkıncı baskısı çıktı) 10 Lira | 2. BUGÜNÜN DİLIYLE MEVLANÂ Dördüncü baskı yenı çıktı. 6 Lira. 3. BUGÜNÜN DÎLtYLE HAYTAM Lüks baskı. Bıtmek üzere. 10 Lira 4. ESKİ ÇAGLAR TARİHİ (Tarihi Kadim). 3 Lira. 5. HOS GELDtN HALÎL İBRAHTM Sürgünlük şiırlerı. Ikinci baskı. 3 Lira ÖDEMELİ GÖNDERİLİR. P.K. 58 Beyazıt, tstanbul (Cumhuriyet 2023) u m h ur iy e t KURÜCUSü: YUNUS NADt $ÜP HE DÜRRENMATTın bir ^ffea^Hcuyai ağınız romanı «Edebî POÜa^P t i J •m en güzel örbu roman nekîerinden^»riJM y ı m YİRMİNCİ YÜMFjj SHpİKLEBİ arae sında yayınlandı V f ( «nT ^fijjmoğlu. 5 Lira. "** Genel DEğıtım 'Fşıa: 884'?022 43. yı! sayı 15296 Telgraf v e m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u : î s t a n b u l N o . 246 Telefoıılar: 2 2 4 2 9 0 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Solı 28 Şubot 1967 İnönîi, Onder, Alican, Aybar ve Yalçın, Grupları adına konuştular Gazyağına zam, tasarıdan çıkartı Id ı İSMET İNÖNÜ (CHP): «ŞİMDİ «TEMEL HAKLAR VE HÜRRİYETLER DEVRİ» Nî BEKLİYORUZ. KORKARIM Kİ BU REJİM AZGIN SAĞCI DERNEKLERİN ARZüLARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN GELİYOR.» Muhalefet Partileri Bütçeye kırmızı ov verecek J Demirel, zamlar için "Milletten f edakârlık istemeye mecburuz,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) illet Meclisinde. dün, 1967 malî yılı bütresi üzerinde parti sözcüleri son konuşmalarını yapmıslar, bu arada bütçe ile ilgili iktisadî konular yanında genel politika sorunlarına değinmişler dır. Böylece, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, sona ermiştir. CHP Grupu adına İsmet İnönü, M. P. Grupu adına Faruk Önder, YTP Grupu adına Ekıem Alican, TİP Grupu adına Mehmet Ali Aybar, AP Grupu adına ise Prof. Aydm YaJçm konusmuşlardır. Daha sonra Başbakan Demirel söz alarak komışmuş, muhalefet sözcülerinin değindikleri konulara cevap vermiştir. Öte yandan. bugün oylaması yapılacak bütçeye AP Grupu beyaz (kabul) ; CHP, MP, YTP ve TİP Grupları ise kır» mızı (red) oyu vereceklerdir. İnönü kürsüde Akoryokıro zam Neclis'fe kabul edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) eşitli akaryakıt madâelerine zam yapılmasını öngören kanun tasarısı dün Millet Meclisinde kabul edilmiş, fakat gazyağı zara dışında tutulmuştur. Kabul edilen tasanya göre, benzine kilo başmda 10, motörine 12, 4 numara fueloile, 13 kuruş zam yapıhnıştır. Zam, Gider Vergileri Kanununda akaryakıttan aünan istihsal vergisinin arttınlması suretiyle gerçekleştirihnektedir. FflRUK ÖNDER (MP): «SAYIN BAŞBAKAN, ARTIK MİLLETİN İTİMADINI KAYBETTİĞİNİ GÖRÜYOR VE ZORLA İKTİDARDA KALMANTN ÇARELERİNİ ARIYOR.» C EKREM ILİCflN (YTP): «LÂİKLİK VE DEMOKRASİ KONULARINDA MUTABAKATA VARMADAN VERİMLİ BİR DEVLET YÖNETİMİ TESİS ETMEĞE İMKÂN BULAMAYIZ.» M Akaryakıta yapılan zam dolayısiyle 1967 yılı bütçesıne 255 mılyon liralık bır ek gelır sağlanmış olmaktadır Bowling topunu bcmba sanan Gumrük Müdürünün ihbarı he yecan yaratmış, bu yüzden yol cu salonu dün saat 12.30 da boşaltılmıştır. Trabzon yolcu gemisinı Hac seferıne uğurladıktan sonra makanuna dönen Gümriık Müdüru Bedri Hakdıyen, gumrük bekçisi tarafmdan dışanda bu lunan ve sahipsiz eşya diye odasına koyduğu topun ne olduğunu anlayamaymca telâşlanmış ve derhal poltse giderek «Odama bombaya beozer 15 kilo kadar ağırlıkta delikll bir cisim koymuşlar» demiştir. thbar üzerine polis hemen tertlbat almış ve Müdür odasuus bulunduğu yolcu salonu da bu arada boşaltılmıştır. Bombanın zararsız hale getlrflmev si için tam askeri makamlardan yardım isteneceği sırada bir polis memuru bombanın sırrını çözmüştür. Uzun süre yanına yanaşılmıyan meçhul cismin gerek kutusunda, gerekse üzerinde «Bowling ball» yazısını gören polis, bunun Amerikada çok revaçta olan Bowling topu olduğunu anlamıştır. Daha sonra yapılan araştırmada topun bir Amerıkalı assubay tarafından unutulduğu anlaşılmıştır. Gazyağı Millet Meclısındekı ılk görüşmede gazın zam dışı tutulmasının kararlaştırılmasından sonra komısyon teklıfinı geri almış ve dun kabul edilen şekılde değiştirmiştvr. Bu konuda soz alan Geçici Komısyon Başkanı Rize AP Milletvekili Erol Yılmaz Akçal, Geçici Komisyonun da Millet Meclisinin değıştirisine uyarak gaz yağına zammın komisyonda da kabul edilmediğinı açıklamıştır. Gazyağına zam yapılmaması ile 56 mılyon liralık bir gelir noksanı meydana gelmiştir. Bu arada gazyağına zam yapılmaması yuzunden fueloıle gazyağı kanştırmak suretiyle yapılacak motonnın motörlere zarar vereceği ve zam yapılmaması yüzünden artacak talebi karşılamak için yıllık 40 bin ton olan gazyağı ithalinin 70 bın ton daha artacağı ileri sürülmektedir M. fiLİ AYBAR (TİP): « MİLLETLERİN TARİHİ SANRİKTAN ÇIKMAZ. AKILLAR BAŞLARA DEVŞİRİLMELİDİR. İŞÇİ PARTİSİNÎ KAPATACAKLARMIŞ. KİMİN HADDİNE. HODRİ MEYDAN» CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, 1967 malî yılı bütçe, görüşmelerimn kapanış konuşmasında, ekonomik, «KOMÜNİSTLERLE İŞBİRLİkültürel ve rejim yönlerınden hükumeti uyarmış. «Temel Haklar Kanunu. için endişelerini belirterek «BunĞİ YAPMAYI DENEMİŞ Lİların yanlış ve kökünden zararlı. telâşlı tedbirler olduğunu söylemeye mecburum. Siyasi iktidarların, kenDERLERİN NE ÂKIBETE VĞdilerine ve milletimize güvenerek normal yolda kalmaları, benim görüşüme göre tek doğru yoldur» demışRADIKLARINA DAIR ÇOK tır. MİSAL VARDIR.» İnönü «Temel Haklar Kanunu»nu «ciddi bir kaygı ile beklediklerini» sözîerine eklemiştır. Malî açığın tahribatından vatandaşın hıç bir tabakasının kurtulamıyacağına değinen İnönü, bu konuda ozetle şunları söylemiştir: «Daha bugünden yeni zamların geniş ölçüde daha ziyade gücü zayıf olan vatandaslara yüklenmesi ve hayat pahalılığının vatandaşı düşündürecek halde bulunması, 1%7 Bütçe müzakerelerı bitti. Hem de pek kavgalı gürültülü de kamu oyuna ıstırab vermektedir. geçmeden bitti. Ne var kı, müzakerelerin olgun gibi göriinmesi, yaBütçe harcamalannda da iktidar, kın günlerde aynı havanın devam edeceğine işaret etmez. Nitekim hükimet, söylendiği üzere, temel baklar daha doğrusa Anayasayı sosyal adaleti esas tutmamıştır. koruma kanununda israr eder ve hele tatile girmeden isi olup bitApaçık bir haksızhk olarak dutiye getirmeğe çalısırsa, gümbürtüden kartulraak pek kolay olmaran büyük ziraî kazançlardan veryacaktır. gi almak konusuna hiç dokunmayan ve gelişi güzel masraf eden Bütçe müzakerelerinin sessiz, ve sessizlik dolayısiyle olgun gibi görünmesinin tek sebebi yakın gelecekteki temel hakları koruma (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) kanununun bekleyisi de değildir. Belki ondan daha önemli olarak C.H.P. sözcülerinden büyük kısmının. «bahar havası» nı bahane ederek aslında Genel Merkeze karsı oldnklarını hissettirirken, öte yanda iktidar partisine de kur yapmalarıdır. 8'lerin takipçileri ve Genel Merkezin tamamen karsısında olanlar kur babında dozu öylesine kaçırmıslardır ki, ilk konusmayı yapan Genel Baskanla büyük bir çelismeye düstüklerinin farkına dahı varamamıslardır. Hattâ içlerinde dozu karınp A.P. sözcülerinden bile ileri gidenlerin, politıkada dalkavukluçun nerelere kadar vardınlabileceğini göstermek için yarısa girenlerin marifetleri yine bu yılın şasırtıcı olayları arasındadır. Sayın Demirel'in. A.P. içindeki aşın sağcı takımını korkutmak için söylediği iddia edilen «gidenler gitsin, ben de C.H.P. nin sağ kanadiyle koalisyon yaparım» sözii ister doğru olsun, ister olmasın, acayipliği, fakat avnı zamanda gerçeği ortaya koyması bakımından hayli ilgi çekicidir. Haik Partisı teskılâtı ne düsünür, bilmem ama, ön seçimle listelere soktnklan parlâmento üyelerinin çoğu Bütçe konnşmalarında yalnız bilgisizliğin değil, aynı zamanda çirkin politikacı tipinin de örneklerini vermisler, bu arada ana muhalefet partisi sözcülügünü yapmak bir yana, M.P. den de, T.l.P.'den de pek geride, pek pestenkeranî koııusmalarla parlâmento kürsülerini isgal etmislerdir. Aslında bu, onların kabahati değildir. C.H.P.'nin Bütçe konuşmalarivle içine düstügü Dtandıncı dnrom bilinen mücadelenin sonucudur. Grup vönetim kurullannı ele geçirmis olanlar mücadelenin lıderliğini vapmakta v e gruplar içinde birtakım adamlan hoparlör olarak, militan olarak kullanmaktadırlar. Bunlar yaptıkları hızmetın karsılığında elbettekı liderlerinden tâvizler isteyecekler, ya da bası çekenler nabza göre serbet verme taktiği gereğince bu üyeleri sözcü secerek pohpohlamağa çalısacaklardır. Aynı zamanda bu politika ile kendi söylemek istediklerini de baskalarına söyletmis olacaklardır. Kısacası bir tasla iki kus vurma stratejisi, ta\şana kaç tazıya tut hikâ>esi .. Ne var kı, taktik çerı tepmistir ve tepmeğe de devam edecektir. MAKBLLE TOK1H4K Zıra önce parlâmentolarda parti adına sözcülük bazı kurallara bağKapıcıları kandırmaK suretıylıdır. Her milletvekili. her senatör'e sözcülük yaptırılmaz. Bele Bütle bırçok tanınmış şahsın daıreçe gibi önemli konularda, partiyi ilzam edecek sSzcülerde birtakım sıne gırerek eşya çalan 17 yaşınnıtelikler, yetenekler aranır. Bu nitelikler arasında kültür vardır, dakı Makbule Tokmak'ın, dün o konuda uzmanlasmıs olmak vardır, söz söyleyebilme kabiliyeti avukatı tarafından Adlî Tıp'ta \ardır. nihayet tecrübe vardır. Oysa Grup yönetim knrulları sözcümusahede altına alınması ıstenlerini secerken pek azında bu nitelikleri aramıs, gerisini baslarınmıstır. dan büyük işlere sokmustur. Böyle olunca, 5 yıllık, hattâ 1,5 yıllık parlâmento tecrübesi olan, fakat Grup yönetim knruln tarafından 2. Ağır Ceza Mahkemesınde dikkatle seçildiği anlasılan A.P. sözcülerinin muhalefetten çok daha vapılan yargılanması sırasında aklı basında lâf etmelerine şasmamak gerekir. A.P. sözcülerinin çooldukça şık bır kıyafetle hâkımğu hükumetin getirdiği bir bütçeyi savunmak görevini yfiklendiklerın karşısına çıkan Makbule'leri halde belirli noktalara temas edebilmişler, ötekiler ise bir yannın, hemen her gorgü tanığmın dan konuyu bilmedikleri, öte yandan hem iktidara hem de seçmene aleyhınde verdığı ıfarieierı doŞselâm pesin hükmü. aynı zamanda kompleksi ile davrandıkları için rulaması üzerine avukatı: «Bu lâf salatalannı arka arkaya sıralamıslardır. Dogrusunu isterseniz olayı hoş karşılamak, elbet mümsimdi iktidarda değil, 34 yıl önceki muhalefet devresinde de ayakün değildir» demiş, ancak sanığının tozu ile gelen A.P. sözcüleri böyle komik duruma düsmemişğın şuurunun yerinde olmadığını lerdi. üerı surerek, müşahede altına tnançsızlık ve ona eklenen diğer nitelik fıkarahklan işte insanalınmasını istemıştır. ları böyîe yapar. Bu zevat sahısları adına lâf etseler kimscnin bir Savcı, aksi yönde mutalea verşcy diyeceği yoktur \e rlamaz; ne çare ki, partiyi arkalanndan sümış, mahkeme de müşahede iste[ rüklüyorlar ve onu sülünç durumda bırakıyorlar. gıni reddederek duruşmayı, başEcvet GÜREStN ka güne bırakmıştır. Prof. A. TALÇIN (AP): ünün itatıorı Böyle başa böyie tarak.. KARAKÖÎ Rıhtım u Tolcu Salonu dün tarihi günlerden birisini yaşadı. 610 haıı namzedini götüren .Trabzon» yolcu gemısi törenle uğurlandı. Fotoğrafta, hacı namzetlerinin uğurlanısı görülüyor. Hacı adaylarıni 15bin kişi uğurladı Petrol yüklü "ATAn da gece yangın çıktı İZMİT İPRAŞ Rafinerisine petrol boşaltmakta olan «ATA» tankerinde dün saat 20'de çıkan yangın, çevrede heyecan uyandırmışsa da, özel ekiplerce kısa zamanda söndürülmüştür. Yangının, petrol sızması ve bunun bir kıvücımla tutuşması sonunda meydana geldiği sanılmaktadır. Tankerin vasat bölmesinde infüakla başlayan yangın sırasında, TPAO Genel Müdürü Turgut Gülez de, rafineride bulunuyordu. Yangının çıktığı «ATA» armatör Hayri Baran'a aittir. Deniz Kuvvetlerince açığa çekilen tankerde ve rafineride ciddî bir hasar yoktur. Ankara'ya döndü Istanbul'dan kara yoluyla tzmit'e geçen Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, uçakla Ankara'ya dönmüştür. Sunay, İstanbul Izmit yoln üzerindeki Otosan fabrikasını gezmis, burada yapılmakta olan «ANADOL» otomobili hakkında bilgi almıştır. Tuzla Piyade Okulunda incelemelerde bulunan Sunay, Türk Otomotiv Endüstrisi, Çayırova Cam fabrikası, Hereke Kumaş fabrikası, Ipras ve SEKA'yı ziyaret etmistir. (Resimde Cumhurbaşkanı, tpraş rafinerisindeki toplantı arasında görülüyor.) Yaşlı üç dul kadın vapurda imam nikâhı ile evlendi Dun Hacı seferıne çıkan «Trabzon» yolcu vapurunda yaşlı uç dul kadın, dul kadınlarm hacı olamamasından dolayı üç yaşlı hacı namzedi erkek ile imam mkâhıyle evlendirilmişlerdir. Vapurun hareketı dolayısı ile Yolcu Salonu en kalabalık günlerinden bırin1 yaşamıştır. Uğurlayıcılar rıhtım, Yolcu Salonu ile «Gemlik» ve «Eg;» vapurları, aynca limandaki romorkor, motor ve caddelerde; sıyasî parti mitinglerini kıskandıracak bir kalabalık toplanmıştır. 15 bine varan kalabalık zanıan zaman trafığm Eminonüne kadar tıkanmasına sebep olmuştur. 6 Mart'ta Cıdde'ye varacak «Trabzon» da 610 hacı namzedi bulunmaktacUr. 5 Hacı adayı, vapuru kaçırmıştır. Bu arada, hacı namzetlerinm kıyafetlerınin, geçen yıllara göre daha dıizgün olduğu görülmüştür. Söylesem dinleyen Ifok. sussam gönül... Bülent Ecevit yine (bu beşincisi) Anadoluda tumeye çıkıyormuş, ve yine «ortanın solu» nu anlatacakmış. Anlasılan bu «ortanın solu» artık, iyiden iyiye, bizim eski pehlivan tefrikalarına döndü. Anlat, anlat bitmiyor. Yahut da, ne kadar anlatsan, Bülent Ecevit'in bütün güzel konuşmalanna rağmen, yine kimse anlıyamıyor. Daha yahut «turne» olduğuna göre, her halde, çok tutmuş bir tiyatro piyesi olacak. Bu durumun bir dördüncü izahı var mı, bilmem! D.N. Hırsız genç kız için müşahede ısteğf reddedıldı ısaca ÎSTANBUL Türk • İS Genel Sekreteri Halil Tunç'un, önceki gün DİSK'le ilgili olarak öne sürdüğü iddiaları ihbar telâkki eden Savcılık, dün kovuştnrma açmıştır. ESKİŞEHİR Türk İş 2. Bolge Temsılcilığinde Türk İş'e bağlı 16 sendika lideri toplanmış, DİSK yöneticileri sendikal çalışmaları bölmekle suçlandınlarak yerümiştir. ANTALYA Beş gündenberi kayıp olan Spor Toto Bayii Yetkin Kiraz. Antalyaspor solaçığı Şükrü Tok, İstanbullu er Süreyya Sümer, Bursalı er Mustafa Ayva ve Bolulu er Cemal l ysal'ın dün denizde cesetleri bulunmuştur. Beşinin de, askeri bir ciple birlikte denize uçtuklan ve içkili oldukları anlaşılmıştır. ZONGTJLDAK Karabük Demir ve Çelik Işletmeleri, zamlı demir fiatları üzerinden, satışlara başlamıştır. ADANA Vakıflar Bankası Müdürü Ethem Gün'ü makamında tabancayla öldüren aynı bankanın veznedan Mehmet Türkmen, dün 29,5 yıl hapse tnahkum edilmiştir. Karar karşısında şaşıran kaatü hiç birşey söyleyememiştir. KONYA Otobus işletme rekabeti yüzünden Osman Ertekin ile kardeşi Yakup tabancayla öldürülmuş, Çığıl Belediye Başkanı Musa Yalçın ile 3 arkadaşı da yaralanmıştır. [Denizli'de de bir meyhanede «gürültüyü kesin» diyen Mustafa Osan, bıçaklanarak öldurulmüştür.] BAYBURT Terzi Mehmet Yılmaz'ın evindeki yangın sonunda 2 ve 5 yaşındaki çocuklan, yanarak can vermiştir. Yangın. annenin komşuda bulundufu bir sırada çıkmıştır. [Adana'da da 3 çocuklu Emıne Sert, sobadan tutuşarak. olmüştür.] Cemal Nadir anıldı Turk kankatür sanatınm baş ta gelen kuruculan arasında bulunan, yenı bır karıkatür anlayışı getıren Cemal Nadır Güler, dün ölümünün 20 ncı yıhnda Zincirlikuyudaki mezan başında anılmıştır. 3 yaşında yanlışsız Kur'an okuyan kız rocuğıı basına tanıtıldı ANKARA, (Cumhuriyet Büroso) Üç yaşmda kendi kendine Kur'an okumaya başladığı iddia edilen Gülten Çelık adında üstün kabiliyetli bir kız çocuğu, dün Millet Meclisinde Senato Başkan Vekıllerinden Sırrı Atalayın aracılığı ile basm mensuplarına gösterilmiş ve kız çocuğu basın mensuplarının dnünde Kur'anı Kerim okumuştur. Karsın Hanak kazasına bağlı Yamaçyol köyünden gelen bu üç yaşındaki kız çocuğunun babası Ahmet Çelik şunları söylemiştir: «Hocalar da dinledi, hiç bir yanlışı cıkmadı. Anasının okumuşluğu yoktur. Ben ise biraz okuyabilirim. Simdi namaz da kılıyor. Ancak, iki rekât kıldıktan sonra selâm veri 11 subay olayı II 24 Aralık 1962 günü yapılan Meclis tahkikatı ve genel görüsme önergelerinin gündeme ahnıp alınmaması konusunda zamanın Basbakanı tnönü dün verdiğimiz açıklamadan sonra sözü yine ordunnn dnrumu ve tutumuna getirmiş, tahrikler üzerinde durmus, demokrasinin yasayıp yasıyamıyacağı endiselerinin yersiz olduğundan söz etmis v e demistir ki : «Ordu aslî vazifesi içindedir. Vazife hissi içinde kalıp siyasetten uzak bulunmak istemektedir. Ordu, kendisinin siyaset cereyanlarının tasallatundan kurtanlmasından baska bir arzu göstermemektedir. Ordu mensupları ellerinde olmayan hâdiselerden veya bazılannın beşeri hatalara sebep olduklarından dolayı bir kısım siyasi çevrelerin ve onlann yayınlarının kendileriyle ardı arkası kesilmeyen şekilde uçrastıklarını görmekten baklı olarak ıstırap içindedirler. Bu vesile ile bana akseden bu çeşit samimi yakınmalan ifadeye fır8st bnlmakls vazife yapmış olnyorum.» İnönü bu arada yine 11 hava subayı ve Hava Kuvvetleri Komutanının durumuna dönerek şunları söylüyor : «Şimdi 11 subay hâdisesini vesile sayarak ordu üzerinde tartışmalar açanlar ve beslemek isteyenler arasında türlü tefsirler vardır. Bu subaylar ihiiiâl içinde, ihtilâlden sonra, ve son olarak 22 Şubat hâdiselerini yapmıs olan maceracılara karsı demokratik nizamın savunulmasında ehemmiyetli \azifelerde bulunmuslardır. Bu sebeple onlann behemahal ceza görmelerinde maceracılar ve onlan yiğit gözü ile görenler gayretlidirler. Yakından bütün hükumetin, siyasi partilerin gördüğü veçbile 22 Şubat hâdisesinde Genel Kurmay Başkanı ve diğer Kuvvet Komutanları gibi en ziyade temayüz eden büyük kumandanlardan biri de bugünkü Hava Kuvvetleri Kumandanıdır. Maceracılar nazannda komutan da tabii hiç arzu edilmeyen bir kimsedir. Ordudan herhalde bir karısıklık üzerine hesap kn OLAYLARIN AROINDAKİ Bir dede, torıınuna işkence eden genç damadını öldürdü Sanyer Hacıosman Bayırırun Bağlarbaşı mevkiinde dün gece bır dede torununa işkence eden sarhoş damadmı av tufeği ile öldürmüstür. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) . ranlar da Komutanla maiyeti arasına girerek siyasi bir istismar gayretine kapılmıslardır. Bu arada bir senatöriin karısmıs olması senatörün lehinde ve aleyhinde olanları da harekete getirmiştir. Hükumet olarak kesin şekilde şunları Büyük Meclise arzetmek isterim: Milletvekili ve senatör veya Meclis dışında siyasi hayatta bulunan bir kimsenin ordu içinde tahrikler yapmasını hiçbir surette tasvip etmeyiz. Senatör ve milletvekillerinin ordunun yüksek kademeleri hakkında takdir yetkisini hiçbir suretle kabul etmeyiz. Ordunun sevk ve idaresi kendi kanunlan içinde siyasi heveslerin ve garazlann tesirinin flstunde olacaktır.» (ArkanKa ? Sö I de) •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog