Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

HALlDE EDİP AD1VAR MOR SALKIMLI EV îlrinci baskın çıktı ATLAS KİTABEVİ İSTANBUL (İlâncüık: 8681) 1993 43. yıl sayı 15295 umhuriYeı KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektttp adresfc Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar. 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 97 22 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pozartesi 27 Şubat 1967 Riffauâ 750 Kuruş. ETBTINA ÇOCUKLARI Themos Koınaros. Eoman 10 TL. EVLEEDEN BtBÎ Orhan Kemal. Rornan 10 TL. Ve Tal&t Aydemir Konuşuyor. 15 TL. SÎYASÎ PARTİLER KANUNTJ 10 TL. AŞK'A ŞÖRLER Antoloji 4 TL. KARINCANIN MtNTANl Nejat tlhan. î Roman 750 kuruş. SAR1 DÜNYA JJmîâı Dimov. Romaa (Basüıyor). Bütçenin maddeleri üzeıindeki görüşmeler bitti "Hükumet karşılığı olmayan çek veriyor,, ANKARA, (Cnmhuriyct Bürosu) iUet Meclisinde dün, Maliye Bakanlığı ve GeHrleT Bütçesı görüşülerek kabul edilmiştir. BöyVece, 1967 mall yuı bütçesinin bütün bölümleri görüşülmüş olmaktadır. Gelırler butçesı uzerınde CHP Grupu adına söz aîan Uyas Seçkin, sektörler arasındaki vergi dağılımında adaletsizlik bulunduğunu, bunun Anayasanın sosyal devlet ılkesine aykın olduğunu belirtmış, vergi yükünün az gelirliler üzerindeki tesirini büyük ölçüde arürdığım, Türkiye'nin bugünkü huzursuzluğunun ve parlâmento çalkanhlannm sebebinin bundan doğduğunu ileri sürerek, «Maliye Bakanlıgımn istihkak sabiplerine verdigi çeklerin kar*ıli*ı Merkeı Bankasında yoktur. Ticaret Kanununa çöre, karsılıksıı çek vermek suçtur. Ama hükftmet, karşılığı olmayan çek veriyor. Bi* bu durumu 1956. 1951 yıllannda da gördük» demiştir. Seçkin, vergi yükünün sektörler arasmdaki dağılırmnm adaletsiz oVduğu yolunda özel sektör kuruluşlan tarafmdan hazırlanan bir rapordan parçalar okumuştur. Memduh Erdemir M.P. Grupu adına yaptığı konuşmada, hükumet tarafından hazırlanan ve MıUet Meclisi Maliye Komisyonunca kabul edilen Servet Beyannamesi Kanunu Tasansının Odalar Birligi tarafmdan yeterlı görüimediğini bildirmiş ve «öıel sektör servet beyanname«i yerine otokontrol sisteminin getirUmesini istemiyor. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir «ihniyetin itadesidir bu otokontrol» demiştir. Tasarruf bonolarının "Silâhlı Kuvvetlerin siyasi polemikler vergi haline getirilmesi istendi dışmda ANKARA "Mmhuriyet Bürosu) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Hükumet tarafından hazırlanan «Tasarruf Bouoları» hakkmdaki Kanun tasarısmdan sonra, Mes'ut Erez (AP) nin tasarruf bonolarının «iktisadi kalkınma vergisi» haline getirilmesini öngÖren kanun tekliîi de Maliye Komisyonuna verilmiştir. Halen Bütçe Komisyonunun gündeminde bulunan bu konudaki tasarı ve teklif muhtemelen mart ayı içinde Meclis'e sevkedilecektir. Hükumet tarafından hazırlanan ve Gelir Vergısine tâbi mükelletlerin ücret ve maaşlarınm 800 lirasının Tasarnıl Bonosundan ıstisna edilmesini öngören tasarımn gerekçesinde. Tasarruf Bonosu sisteminin 1967 yılı sonunda kaldınlarak yerine daha uygun bir ı sistemin getirileceği belirtilmektedir. «Tasarnıt Bonolan» ile ilgili hükumet tasarısında bu ko nuda, «bu çalışmalann somKtı alınmca bir hayli tenkid ve tepkilere sebebiyet venniş olan Tasarruf bonosıı tatbikatı da tama , men sona ermi$ olacaktır» denilmektedir. Maüye Bakanlığı ilgilüeri de, Tasarruf Bonolarının ileriki yıllarda ödenmeye başlanmasından sonra Maliyenin bir çıkmaz içine gireceğini, bunun önlenmesi için bonolarm veTgi haline getiriltnesinin zorunlu olduğunu Uade etmişlerdir TfiNSEL • OZKfiN TfiRTIŞMftSI İLE Mesut Erez'in iktisadi kalkınma vergisi teklifi Maliye Komisyonuna verildi İLGİLİ CHP ORT&K BİLDİRİSİ YRY1NLRNDI M Maliye Bakanltğt Bütçesi Maliye Bakanlığı bütçesi üzeTinde CHP Grupu adına söı alan Şelik înan, devlet gelirlerinin yüzde 70 inin vasıtalı vergilerden, yüzde 30'unun ise vasıtasız vergilerden elde edildiğini belirterek, «Y»pılan vergi s»mUrı ile esasen boznk olan dengenin daha da borulması olayı Tttortn çalışmalannın laruretini, daha da kacımlmaı hale getirmektedir. Bu ilmi gerceklere aykındır, antisosyaldır» demiştir. Inan, konuşmasma şöyle devam etmiştir : (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Ögretmen Dernekieri Federasyonu Tevetoflluna cevap verdi Üç görüş Adalet Partisi Grupu içindeki maliyecüer arasında Tasarruf B<> noları üe üsiU Uç eörüs Ueri.sürülmektedir. Bu görüşler »Öyle özetlenmektedir: 1 Tasarrul Bonolan tamamen kaldırümalıâiT. Zira uygulamada büyük aksaklıklar görülmüş ve (Arkası Ka. 7. Sü. 7 de) Inönü, Aybar ve Alican bugün bütçeyi tenkid edecekler ANKARA (Cumhuriyet Bürcsu) Millet Meclisinin dünkü birleşirainde bütçenin tümü üzerinde söz alacak parü grup sözcüleri belli olmuştur. Bütçenin tümü üzerinde CHP Grupu adına Genel Başkan lsmet tnönü, AP Grupu adına Ay dın Yalçın, MP Grupu auına Fa ruk Önder, YTP Grupu adına Ekrem Alican ve TİP Grupu adına da Genel Bas,kan Mehmet Ali Aybar partüenr.in görüşleri nı açıklayacaklardır. Öte yandan AP rnilletvekillelinin bütçe oylamasında tatn kadro halınde bulunroaları ıçin Ankara dışmda olan milletvekıllerine telgrai sekilerek bugünkü birleşimde hazır bulunma lan bildirilmiştir. Bütçenin tümü üzerindeki nıü zakerelerinin bitiruindea scnra Başbakan Süleyman Denürel bir konusma vaDacaktır. • ürkıye Ögretmen Uerneklerı MiUi Federasyonu, dün bir bildiri yayınlayarak, AP Senatörü Fethi Tevetoğlu'mın, Federasyona ve yöneUcilerine yönelttiği ıthamları red etmiş ve bu tutumundan ötürü senatörü kı namıştır. Federasyonun bildirisinde şoyle denilmektedir : «Cumhuriyet Senatosunda ö|retmenltrle ilgili genel ?<>rüşmede, Fethi Tevetoifclu, 75184 üyesi bulunan TÖDMF'nu ve onun yöneticilerini komünistlikle suçlamaya kalkışmıştır. Belirtelim ki, Tftrk vatandaşlıgından Tabii Senatör Ahmet Vıldız dün Amerikan vatandaşlıgına geçLozan Kulübünde «Dünya genel mek isteyen bir kişiden Türk durumu ve Türk dış politikasu öğretmenleri ve onun örgütü konusunda verdiği konleransta TÖDMF yöneticileri luiHiyetçi«Türk • Tunan dostluğunun oksilik dersi alacak de|ildir. Her şeyi ile Atatürk miUiyetçisi o jen çadııında büe yaşamıyacağım» söylemiştir. Yıldız devatnla «Bnlan TÖDMF yöneticileri ve nun günalu da Yunanistana aittir. Türk ö|retmenleri bu ufcurda Yunanistan Türkiye üzerindriu mücadele edecektir. Köylü Çoasalak yaşamak hevesinden vazgecuklarının, çecekonduda oturançemiyor.» demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) «Kıbnsla ilçili kararlıbir poütikamız olmadı» diyen Ahmet Yıldız, Türkiyede komünjzmin ne oyla ne de zorla gelme şansuım olmadığını belirterek dış politikamız konusunda da şunları söylemiştir: (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) t «Dikta ve diktacıHfcın her çe«idine, demokratik rejimi kötttleyen ve sarsmaga çalısan tahriklere karşı, Anayasa Ataeninfl ve insan hak ve hürriy<.tlçrine dayanaa hür hukuk Uevletım var gücüınüzle savunaaak, degişmez ülkumüıdÜT» denilen bil diride şunlar yazılıdır: PJ 27 Mayıs Devrimvnin getirdiği Anayasa ile kurulmuş bulunan, Atatürkrievrimlerine,insan hak ve hürriyetlerine ve genel oya dayalı çok partili demokratik rejımle: Milli, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine: Cumhuriyeün ülkesi ve milletiy le bölünmezliği esasına tam bir inançla bağlıyız. Dikta ve diktacılıgın her çeşidine, demokratik rejimi kötüleyen ve sarsmaga çalışan bütün tahriklere karşı, Anayasa düzenini ve insan hak ve hürriyetlerine dayanan hür hukuk devletini var gücümüzle savunmak, değiîmez ülkümüıdür. Nereden gelirse gelsin, dt.Tnok »atik inançlanmıza aykırı ve »aksatlı bütün iddia, isnat ve gayretleri kesin olarak reddedeQ Millî varlığımızm ve demok ratik rejimin teminatı ojan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin siyasî polemikler dısında tutulması lüzumuna inanıyoruz. Bir grup üyemizin demecinin parti ve gıup sorumlulularının bilgisi dışmda verilmiş şahsi bir demeç oldu6unu bir defa daha bfelirtiriz. Ş p Bugünkü Anayasa tîüıenımi zin meşru temeli olan 27 Mayıs Devrimine son zamanlarda yöneltilen pervasız lecavüzleri, haksız ve kanunsuz buluyoTUz. AP iktidanm ve mensuplannı, Altı gıinden berı. yurdumuzda bulunan Irak Devlet Başkam Ge bu konuda, kanunları uy^alama ner»l A. Aril, dün sabah ll'de öıel uça|t fle yntdumuıdan aynlmuşya ve bu gibi yayınlar karşısıntır. Yeşilköy Hava Alanında Devlet Başkanımız Cevdet Sunay, Başbada millet huzurunu korumağa kan Demirel, bazı bakanlar, generaller ve diğer yüksek nitbeli subayçağırırız. Ur üe yabancı misyon şefleri tarafından uğurlanan Ekselans Arif, Tür» kiye semalarından aynlmadan önce, Sunay'a «Sayın kardeşim» hitabryla başhyan bir telçral çekerek, gosterilen konukseverliğe teşekkür etnuştir. rİ7.. PdD T B M M s i V H r Grupu Yönetün Kurulu dün yayınladığı bir bildiri ile Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'le bir tartışmaya giren Hatay mületveküi Hüsnü Ozkan'm beyanatınm ve bazı açıklamalaruun parti ve grup sorumlululannın bügisi dıştnda yapddığuu ileri sürmüştür. tutulması lüzumuna inanıyoruz,, YILDIZ: «TürkYunan dostluğıu oksijen çadırında bile yaşayamazy> Baskına uğrayan Sendika Genel Başkanı ve Sekreteri arkadaşınu za ulayı anlatıyor. Iratc Devlet Başkanı gitti B\R SENDİKA BASILARt EŞYALARI KAÇIRILDI Alâeddin BILGİ Büro, teknik büro. banka, sigorta, eğitim, kooperatif ve ticaret rinin bağh bulunuuğu «Veni TraBürotş» Sendikasuun, Beşiktaştaki Merkezi, rakip sendikacılar tarafandan basılnuştır. Iddiaya göre, Merkezi Ankarada bulunan rakip «TezBürolş» Sendikası Genel nı ve sekreterince düzenlenen bu baskın sırasında 50 kadar işçi ve h ellerinde sopa ve levyeler olduğu halde, Ergun Hanm üçüncü ka sendikanın kapiüın! sökerek, içerdeki kasa, masa, defter. telefon da tün eşyalan bir kamyona yukliyerek kaçırmışlardır. Han bekçisini Gökayın basm topl başka bir odaya sokan mütecaviılerin bu arada kaçırdıklan kasa içinde on bin, başka masanın gözünde de 650 liranın bulunduğu ileri sürülmüştür. İnönü hakkında Bornova Savcısmm aradığı ögrenci bulunamıyor tZMİR Bornova Savcısı Osroan Kırkyasaroğlunun hakkında yeniden takibata geçtigi Pikir ve Sanat Kulübü eski Başkanı Ahmet Celikkol d.ün de bulunamamıştır. Savcı Kırkya^aroğlu, Ahmet Çelikkol'un beraeti Ue sonuçlanan önceki günkü duruşrnada, yaptığı müdafaası sırasında söyledigi sözleT ile kendisine hafcaTet edildiğml ileri sürüp, Çelikkol hakkında suçüstü zaptı tanzim etrni$ ve yaka'anmasını polise bildirmistir Polis, Çlikkolu kaldığı yurtta aramış, fakat bulama^ rnıştır. DiğeT tarattan Savcı Kırkyaşaroğlu beraet kararını temyiz edeceğini de bildirmiştir. Bülent Ecevit yurt gezisine çıkıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP. Genel Sekreteri Bülent Ecevit, 3 Mart'ta bir geziye çskarak, Konya ve çevresine «Ortanrn • • ' i Mart'ta da CumhuTbaşkanı Cevdet Sunay"m dâvetlisi Irak Devlet Başkanı A. Ariî'in Tüıkiye'ye yaptigı resml ziyaret ve görüşmelerle ilgili Türk. • Irak ortak bildirisi dün yayınlanmışür. Bildiride Türk, • IraJs dostluğuna geniş şekilde yer verilmekte, Irak'ın Milli Birliği, Kıbns sorunu, Füistin meselesi ve iki ülke arasındaki ticarî üişküere deginilmek,tedir. Bıiöiride öz«tle şöyle denilmektedir: ANKARA (Cmnhuriyet Burosm) TÜRK HtAK İLtŞKtLERİ Hatay miUetvekili Talât Kö«İki Başkan Türkiye ile Irak'ın seoğlu, dün Türkiye Büyük Milbölgede aherik ve tesanüd mevcut let Meclisi Birleşik Toplantısı bulvmmasını müşterek menfaatBaşkanhğına gönderdiği bir yalerine uygun olduğu yolundaki zıda, «11 havacı ve MlUi DevCumhurbaşkanı Cevdet Sukarşıhklı inançlannın, barış dârim Ordusu ile ilçili olarak o ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) nay, dün Ambarlı CleStrik SanTürkiye Millî Gençtik Teşkivâsına ve Birleşmiş Milletler yaCHP Genel Başkanı tsmet Inörıü tralını gezmiştir. Sunay, bu a zamanın Başbakanı Israet Inolâtı Genel Başkanı Alp Kuran nü hakkında Meclis s.ornsturmade, YüceVin ölümünün 6. yüdö sasının prensiplerine sadakatlanrada, «Fabrikanın \akin\ndaki dün bir basm toplantısı düzenlinın, komşu olmak dolayısiyle iki sı açılması isteği hakkındaki önüroü münasebetiyle bir mesaj köylerde hâlâ idare lâmbası gör memleketuı yararına sıkı bir iş mek biraz garip olmayor mu?> nergesinin, Adlivenin yurütmekyayınlamış ve eski Milli Eğitün te olduğu tahkikat sonnna erteBakanının üstün kişili|ini ve b * birliği yapmanın lüzumunu berademiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) berce hissetmelerinin, Türk Işarılı meslek hayatmı övmüştür. (Arkası Ss. 7, Sü. 1 de) tnönü'nün mesajuıda özetle şöy rak ilişküerinin inkişafı için sağlam bir zemin teşkil ettigi nusule denilmektedir: sunda mutabık katauşlardır. «Hasan Ali Yücel, müstesna baTUrkıye Devlet Başkanı, Irak'm sarıda bir MiUi Eğitim Bakanı Millî Birliğim konıma yolundaki olarak Cumhuriyet tarihimiıde agayreüerine ve elde etügi başanılacaktır. nlara değinmiş, Türkiye'nin bu aHasan Ali Yücel, tkinci Dnnlandakı alâka ve destegını teyıd va Savaşı öncesi ve içi, mali yönetmiştir. tki Devlet Başkam, bölden dar lamanlarda, büyük esernarak M.P.'li miUetvekilleri tagede banş, istikrar, ahenk ve işlerin temelini jtabamiştir. îöcel, rafından verilmişti, Meclis soHava Knvvetleri Komutanıbirligi havasımn hâkim olmasına ilköğretimde Köy Enstitülerinin ruşturması isteniyordn. Genel na karşı girişilmiş itham yüatfettikleri önemi, tekıar belirthem binalarının yapılması. bern görüştne açılmasını teklif eden ALP KURAN zünden başlayan gereksia tarmişler ve buna yardımcı olmak de yeni bir eğitiru lihniyeti ve diğeri ise AJ*. Gmpu adına tışmayı, hâlâ sürdürmek istiyerek, C.l.A.'den para aldığı tesprogramının uygulanması ile fcu hususunda gayret sar£etmeye deyenler var. Saveılık, Saym ' Sayın Cihat Bilgehan tarafınbit edilen Amerika Ulusal Talevam arzusunda mutabık bulunrucusu olmuştur. Bizim Köy EnsTansel'in konuşraasmı ihbar dan verilmişti. be Birliğinin W.A.Y.'den (Dünduklannı müşahade eylemişlertitüleri sistemimiz büyük dünyatelâkki edip tahkikata geçti|i Aradan geçen 5 yıl içinde ya Gençlik Teşkilâtı) ihraç edil(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) da ilk tecrubedir. Her tarafta halde bir yandan ortaya çeşit unutulmuş görünen bu müzamesi için olağanüstü Genel Kutaktlirle izlenmiştir. Demek Istt çesit isimler atılmakts, 5te yankerelerde önerge sahipleri merul toplantısı istenmesine karaı yorum ki, tnetnleket içinde oldudan meselenin Meclise getirîlseleyi ortaya koymuşlar, tekverdiklerını, bu konuda diğer ç» kadar, memleket dışında da mesine çalışılmaktadır. Bir liflerini savunrouşlardır. M.P.' ülkelerin milli komitelerı ile tedikkati çekmiştir.» milletvekilinin hazırladığı ve nin önergesi, zamanın Başbamasa geçeceklerini açıklamıştır. Sayın Demirel'in geri aldırtDiğer taraftan Türkiye Öğretkanı tsmet tnönü'nün C.H.P. Alp Kuran bu arada, C.l.A.'nın Irak Cumhurbaşkanı Abdurmak istedigi tahkikat önergeTürkiyedeki faaliyetlerinin ortaiçinde bazı gruplarla tenıas kuraen Dernekieri Milli Federasyonu rahman Arif'ın memleketine dösi de bnnlardan biridir, Bu ça(Arkası Sa. 7. Sü. Z de) ranların bulun dogunu imâ enüşü münasebetiyle dün Yesil(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) balarda varılmak istenilen a der yollu demeçleriyle, Sayın köy'de düzenlenen uğurlama tömactn, ordn ile bazı muhaleTansel'in yine 11 havacı ve renine katılmak azere Istanbul'a fet partilerini karşı karşıya gelen Başbakan Süleyman DeMucip Ataklı hakkındaki koKetirmek, dengeyi biraı daha mirel, dün 17'de uçakla Ankannşmalanna dayanmakta idi. bozmak olduğu anlaşıhyor. Zira'ya dönmüştür. Sayın Bilgehan ise 11 havacı ra 11 havacı subay olayı 1962 olayına sivillerin de adlannın Başbakan Demirel hava alayılında Meclise getirilmiş, tanında gazetecilere yakımla İskanştığını ileri sörerek, mesemanın hükümetinin yaptığı atanbul'a gelerek ertelndiği balenin açıklıfa kavnstarulmasıçıklamadan sonra önergeler sın toplantısını yapacp.5ını belirnı istemekteydi. ™"'il «•Hîkmet Sağar bildiriyor) Ksrlıova ilçesinin Hacıreddedilmiştir. terek «o zaman bol bol konuşaMeclis zabıtlarında bu konntelkinh demiştir. Başbakanla birda uzun tartısmalar vardır ve önergelerden biri lç Tüıüözellikle tnönü'nün verdiji iza»Bn 17] nci maddesine daya «ClA'nm Türkiye'deki îaaliyeti tahkik edilmelidir» Türk Irak ilişkileri geliştirilecek Hasan Ali Yücel anıldı soruşturması istegi tahkikat sonıma ertelendi Genel Bafkan neier anlattt ? Güpegündüz, yüzlerce ki§inin gö2 leri önünde cereyan eden ve polisin en ufak müdahalede bulunmadığı bildirilen baskın olayı. Yeni TezBürotş Sendikası Genel Baıkanı Muzaîfer Gökçeoğlu tarafından iigililere duyunılmuştur. Dün baskınla Ugili olarak gazetecilerle konuşan Sendika Başkanı GÖkçeoğlu, yerinden sökülen kapıyı ve bü tün eşyalan kaçınlmış, iki boş oda yı göstererek, şunları söylemiştir: (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) «Arjantin Brezilya d Türhiyeden t işçisi istiyc Sunay, Anbarlı Santralmı gezdi 11 subay olayı OUYURIN ARD1NDMİ Katıldığı, Dünya Gc Mülteci Konulannı Derneğinin koroisyon sından üç gün önce di Prof. Dr. Fahrettın l kay, dün düzenlediğı lantısında, dış ülkele lerimizin sayılarınm ( çe azaldıgını belirter ralva'dan sonra A Brezilya da Türkiye* n n işçisi ıstemekteı tır. Almanya'dakı ışçıl kında da çeşitli gi bulunduğunu söyle; bir sene ıçınde A Türk ışçılerının sa; bın kadar düştüğün buna rağmen Almaı (Arkası Sa Başbakan DemireV, Ankara'ya döndü Şeyhin emriyle çocuklarını boğdular hat, meseleyi ve davranışı ortaya koyması bakımından, hayli ileri çekicidiT. Zamanın Başbakanı konuşmasına olayın hikâyesini anlatarak şSyle giriyor : «Hava Kuvvetleri içinde bir kısım subaylar toplanarak kendi kotnutanlanm tenkid ederler. Geçmiş hadiselerde kendl hinnetlerini üstün görürler. Bunlann kendi komutanlanndan şimdi memnun olmadıklan asikârdır. Bu «ubaylar thtilâl idaresi sırasında ZZ Şubat hâdiselerinde komutanlariyle birlikte yakın vazite teması haUnde başariyle çahşmıslardır. Son tutumtarı her bakımdan ••• (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) .Kennedy C tanıklar ölüm zab gizleni DA1XAS, (AP) mes Hereld Gazete rinde Dallas Nüfı Başkan John F. K > li olayı ile önplâm rm ölümlerine daiı ları, basın dahil 1 mekte olduğunu y amıne evrakı ge açıktı. Şehir idaresi hu lex Bixley yasağ nedy. warren Koı nedy'nin kaatili Lee Harvey O Jack Ruby'nin öl suretleroinin çıl( dığını, ancak ba: bu evrakı gördüfc rebüeceklerinı s
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog