Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

GENC KAL ÇOK YAŞA İKINCİ BASKI Hauserin genç ve dinç kalarak uzun yaşamanın yollarjnı gösteren kitabı yeniden çıktı. Dağıtım Yeri: BATEŞ Cumhuriyet 1951 umhuriyet KURUCUSU: YUNTJS NADİ \İğ Türk. ağzının tadını bilir! yemekleri ne kadar lezzetll ise, [şirmesi de o kadar hüner ister I. Cilt:" MUHİTTtN YEĞEN'in ve ALAFRANGA 'y.'#* ÖĞRETİMİ .. ^ ^ Ura. II. Cüt: ALAFRANGA * ; TATJ ALATURKÂ LEB, SOĞUK SALATALAR, Bir arada, ne: 43. yı! sayı 15294 Telgraf ve m e k t u p adresfc Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 4 2 9 0 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pozar 26 Şubat 1967 BİNGÛLde çığ [nönü hakkmda Meclis 11 kişinin Soruşturması istendi ölumüne sebep oldu Alaca şırı akımlara karsı kimi çevrelerde gördüğümüz aşırı hassasiyet, politika hayatımızı yalnız çıkroa2a sürükletnekle kalmamış, aynı zamanda ilkel, akıl dışı, traji komik bir hale sokmuştur. Sölüra ona özgürlükler rejimini korumak uğruna öyle düşünceler ortaya atılıyor ki, bunlari üstünkörü inceleyen bir insan, o döşünce sahiplerinin ya özgürlük nedir bilmediklerine, ya da akıllarını oynattıklanna kolayca hükmedebilir. Bu arada en göze batan nokta, bir kısım «rejim koruyucuları» fikir diye ipe sapa gelmez yutturmacalar ileri sürerken, bir kısım tartışmacıların bn kadarcık zahmete bile katlanmayı gereksiz sayarak ağız dolusn hakaretlerle birbirlerine saldırmalarıdır. Doğrnsunn isterseniz, yaşadığımız ortama göre bu durumu pek de yadırgamamalıyız. Fikirden kaçan politikacılara yutturmacılıktan ve sövücülükten gayrı is kalır raı? Gözden kaçmayan bir nokta, aşırı akıtnlar genel deyimi ile bunların kastettiği daha ziyade sol akıtnlardır. Ama hangi BOI akımlar? Ayrıcasız hepsi. Hatta uzerlne BOİ etiketini yapıştıramıyacağımız antiemperyalist eğilimlerden tutunuz da lâiklik, kadın hakları, e|itim birligi gibi, Atalürk tniltiyefçiliğinin bundan kırk yıl önce kalkınmamız için sart koştuğu temel ilkelere varıncaya kadar, bize çağdaş nygarlığın kapılarını açmaya yarıyacak ne varsa, bnnlara göre aşırı solun marifetleridir. Bir yanda gericiler «şeriat isteriz!» diye açık açık yazarlar, din işlerinin dünya işlerinden ayrılmasının tslâmiyette söz konusu olamıyacağını bağıra bagıra söylerler, kimse ses çıkarmaz. Beri yanda petrollerimize, madenlerimize sahip çıkmamızı, halkın sömürülmesine engel olmamm savunan biri çıktı mı, vay halinc! Elbirliğiyle derhal adama çullanılır. Czerine atılan çamurun damgası en azından aşırı solculuktur. Dırenirse, Moskova ajanı. satılmıs, usak da derler ona. Hattâ hırslannı alamazlarsa anasına babasına. karısına kınna sövmekte de hiçbir sakınca görmezler. Yirmi yıldır adım adım içîne gaplandığımız ve 27 Mayıs'a rağmen kurtulamadığımız bu düzensizliğe bir son verilip milletin aydınhğa kavusturulmasından ödü kopan biri, hem de adının önüne Prof. etiketini yapıştırmakla övünen bir düsünür, aklı sıra özeürlükler rejimini savunur çörünürken bakınız gerçekte nasıl baskı tedbirlerine kapı hazırlıyor : «Bilindigi gibi, 27 Mayıs meşru devrimi temeline dayanan 1961 Anayasamız belirli bir doktrine bağlanmamakla beraber, felsefesine çizdiği hürriyet sınırlarına uygun olarak, demokratik düzeni kabul etmiyen veya iktidara geldikleri vakit mantığı gereği demokratik düzeni ortadan kaldıracak o!an doktrinlere Anayasamız toplumumuzun kapı!arını kapamıştır.» Gördünüz mü işi? Yani bir parti kurulacak ve «Vatandaşlar biz demokratik düzeni kabul etmiyoruz. Oyunnzu bize verin, bütiin güçlükleri bir anda yenecek, disiplinli bir yönetim kuracağız. Üst yanına siz karışmayın!» diyecek. Gerçi bu eğilimi taşıdığını sezdiğimiz yüksek mevki sahibi tek tük şahsiyetler görüvorsak da yurdumuzda böyle bir parti kurulmasına, kurulsa bile halk tarafından ciddiye alınmasına imkân var mı? Yahut, bakacagız: «Evet, bütün siyasal kurullar görünüşte özşürlükten yana. Ama falanca partinin doktrini hürriyet kavramı ile bağdaşamıyacak. tktidara gelirse bu parti hürriyet rejimine son verecege benzer.. lyisi mi. şimdiden kapatalım şunu!» diyecegiz. Ynrdumuzda olmayan höyle bir partinin bir gün kurtılabilecegine, kurulsa bile seçmenden iltifat görebileceğinz, ha:1i gördü diyelim, yürürlükteki kanunlarımızın bu partiye yaşam hakkı tanıyacaçına siz inanır mısınız? Bizım bildigimiz, gerçek demokrasilerde bireyler de siyasal kurullar da gizli niyetlerine göre degil, açık davranıslarına sö(Arkası Sa. 7, Sü. 4 ae) Bir AP Milletvekili, 11 havacı olayı ile ilgili bir önerge verdi MuşElâztğ demiryolu hapandt Bursa Nutkımu yayınlayan öğrenci beraet etti Savcı, kendisine hakaret ettiğî iddiasıyla, Çelikkol hakkında yeniden takibata geçti tZMİR nmhuriyet Bürosu) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) I I atay milletveküi Talât Köse* * oğlu, eski Başbakan Ismet Inönü hakkında, Türkiye Büyük. Millet Meclisi toplantısı iç tüzüğünun 12. maddesl ve Anayasanın 88. ve 90. maddesi hükümlerine göre bir Meclis soruşturma öner gesi hazırlamış, dün Türkiye BUyük Millet Meclisi birleşik toplan üsı başkanlığına venniştir. Hava Kuvvetleri Komutam Orgeneral trfan Tansel'ln bun dan bir süre önce yaptığı açık lamaya dayanarak Inönü hakkında Meclis soruşturması istiyen A.P. milletvekitinin önergesi şöyledir: «Emekli General C.H.P. milletveküi Sayın Hüsnü özkan'm 11 havacı subay olayı ile ilgili iddialanna karşı, Hava Kuvvetleri Komutanı Sayın trfan Tansel 22 Şubat 1967 tarihinde gazetelerde neşredilen cevabını vermiş bulunmaktadır. Yakın tarihimizde işlendiğl iddia edilen biiyük suçlan ihbar mahiyetinde telâkki edilen bu cevap, eğer bir gerçeği ifade ediyor ise o zaman bu suçlara devrin Başbakaru bulunan Sayın tsmet tnönü'nün de adının kanşmamasma imkân ve ihtimal yoktur. ÇünkU bu cevapta aşağıda arzedilen husus lar yer almış bulunmaktadır: Q l l havacı subay ihtilAl hanrlığı yapmışlardır. Bunlarla ilgili dosyayı yapılan bir Milll Güvenlik Kurulu toplantısında Sayın Tansel, devrin Başbakanı bulunan Sayın îsmet Inönü'ye bu dosyayı verdiği halde. Sayın înönü dosyayı almadığı gibi mevkii mua meleye de Jcoymamıştır. Q Milll Devrün Ordusu ihtüftl teşkilâtının Genel Sekreteri Hüsnü özkan ve Baskanı da Mucip Ataklı'dır. Başbakan tsmet tnönü nün bu teşkilâttan haberi ve ilgisi vardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Hikmct SAĞIR bildiriyor BİNGÖL İlimiz köyleıinden Canbora'da çiğ, felâkete yol açmış, iki evi önüne katıp dereye sürüklemiş, 11 kişinin ölümüne sebep olmuş tur. Dağdan yuvarlanan büyük çığ, bir çok kaya ve ağacı da yerinden sökraüştür. İki evi ve ahırlarını, içindekilerle beraber önüne katan çığ, dereye kadar sürüklemiştir. Köylüler tarafından yapılan kazıda 200 kadar hayvan ölüsü ile 2 aileden 11 kişinin cesedini çıkarmışlardır. İki aılenin tamamen ölen fertlerinden yalnız 3 yaşında bir kız çocuğu ağır yaralı olarak kurtarılmıştır. Beşi çocuk olan ölülerden kimlikleri tesbit edilebilenler şunlardır: Sait Baltaş (50 yaşında), Asiye Baltaş (45 yaşında), Besire Baltas (70 yaşında), Fehmi Baltaş (27 yaşında), Ahmet Ak (27 yaşında), Şefika Ak (25 yaşında). Muş Elâzığ demiryolu Kale istasyonu yakınında meydana gelen bir heyelân yüzünden 3 gün denberi kapalıdır S eçen yıl 28 nisan olaylarmın yıldönümü münasebetiyle Atatürk'ün Bursa Nutku'nu bildiri halinde yayınlayan ve Bornova Savcısı Osman Kırkyaşaroğlu tarafıodan 4 yıl hapsi istenen Ege Üniversitesi Fikir ve Sanat Kulübü eski Başkanı Ahmet Çelikkol, yargılandığı Bornova Asliye Ceza Mahkemesinde dün beraet etmiştir. Kalabalık bir gençlik grupunun büyük bir dikkatle izlediği dünkü duruşmada, kendisine sa nık vekilleri tarafmdan hakaret edildi#ini ileri süren savcı Kırkyaşaroğlu, duruşma hâkimi Abdullah Sünnetçioğlu'ya, «Böyle giderse celseyi terkedecegim» demiş, buna karşılık hâkim da kendisine, «Terkederseniz bsşks sı gelir efendim» cevabını vermıştir. Tartışma başlıyor HAYDARABAT Nizâmı Osman Ali Han'm torunu, Mfikerrem Jah Bereket ile evli olan Esra Bereket, Nizam'ın huzurunda, tatlı bir sohbet sırasında görüliiyor (Başı örtülü, oturan). Kapının yansnda ayakta duran da eji Mükerrem Bereket'dir. Gelini Esra, Haydarabat Nizammı anlattı Zeynep AVCI I zun boylu, çekik gözlü genç kadın tspanyol tarzında inşa edilmiş lüks villada bir ölüm haberi bekliyordu. Hinciistan'ın zenginlerinden Haydarabad Nizamının ölümü bir türlü kesinleşememiş, genç gelini Esra Bereket'in her dakika merak içinde bulunmasına sebep olan bir mesele haline gelmışti. Kayınpederinin bu sefer gerçekten aramızdan aynldığını söyledik, inanmaz gözlerle baktı, «Bilmem ki» dedi, «siz benden daha çabok haber alırsınız ama hâlâ inanamıyornm, o kadar sıhhatli, neşeli bir insandı ki.. » Ailece tanıştıkları Haydarabad Nızamının torunuyla Londra'da evlendikten bu yana, eşinin büyük babasını çok az görmüş olmasına rağmen, bu görüşmeler, onun hakkında tam bir fikir sahibi olmasına yetmiş: «Kısa boylu, ufak tefek bir insandı, eviiliğimden beri sarayından çıktığını hiç duymadım. Çok yaşlı olmasına rağmen hafı(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Ankara . İstanbul yo/u GEREDE Gerede'de başlayan tipi bütün şiddetiyle devam etmektedir. Ankara İstanbul yolunun kapanmaması için gayret sarfedilmektedir. ALBAY KEMAL OOŞKÜN Kara saplondılar SEYDİLER Kar yüzünden, Seydiler Kastamonu Devrekâni yolları kapanmıştır. Kara saplanan 3 otobüsün yolcuları, güçlükle kurtarılmıştır. u Mücahitlerin lideri ##Bozkurtl# yurda döndu Makarios tarafından istenmeyen adam ilân edilen Kıbrıstaki Türk mücahitlerinin lideri «Bozkurt» namıyla ünlü Albay Kemal Coşkun dün yurda dönmüştür. Beraberinde eşi Seher ve oğlu 7 yaşındaki Gültekin olduğu halde, Yeşilköy Havaalanına gelen 43 yaşındaki Kemal Coşkun. Kıbrısla ilgili bütün soruları cevapsız bırakmış, Kıbnslı mücahitler hakkında •Maşallah sıhhatleri çok iyidir» demiştir. Sivil olarak uçaktan inen «Bozkurt» bir THY uçağı ile Ankara'ya gıtmiştir. SV1SAY; BVGÜJS İSTANBUUDA tZMİT Cumhurbaşkanı Sunay, dün şehrimize gelmiş Kâğıt Fabrikası ile Pirelli, GoodYear ve Royal Lâstik Fabrikalarını gezmiştir. Top atışıyla kar şılanan Devlet Başkanı, ilin ihtiyaçîarı konulu toplantıda bulunmuş, Orduevine uğramış, geceyi Kâğıt Fabrikasında geçirmiştir. Cumhurbaşkanı, bugün Istanbul'a gidecektir. Daha sonra avukatların konuşmaları sırasında Savcı Kırkyaşaroğlu, kendisine hakaret edildiğinı ileri sürmüs ve avukatlar aleyhine dâva açacağını söylemistir. Savcının avukatlarla tartışması sırasında Yargıç söylenenlerin başkana *öy!enmesi gerektiği hususunda Kırkyaşaroğlu'nu ikaz etmiştir. Duruşouula, pan bütün sanık vekilUri savcının tutum ve davranışlanmn Anayasa dışına düştüğünü, Anayasanın uyanık bekçiliğini yapmadığını ileri sürerek, «Bn sebeple bizler sanık degil. asıl dâvacılanz» demişlerdir. Sanık Ahmet Çelikkol ise yaptığı savunmada sağ duyudan yoksun duygularla mahkeme hu zuruna çıkartıldığını, Ata'yı inkâra kalkışanların devrim düşmanı olduğunu ifade ederek, sözlerini «Ata'yı yargılattıranlan bulunduklan hu tnakama lâyık görmüyomm» şekünde tamamlamıstır. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Adalet Bütçesi üzerinde tartışma irak Devlet Başkanı gıdıyor Irak Cumhurbaşkanı General A. Arif, bugün saat ll'de özel uçağı ile yurdumuzdan ayrılacak, Yeşilköy Havaalanında Cumhurbaşkanı Sunay ve Başbakan Demirel tarafından uğurlanacaktır. Uğurlamada bulunmak üzere, Içişleri, Millî Savunma ve Maliye Bakanlariyle birlikte dün gece uçakla Istanbul'a gelen Demirel, bugün öğle üzeri. yine uçakla Ankara'ya dönecektir. Bâzı AP'liier, TiP'li Koçak'ın üzerine ^ Dinçer: «Temel Hak ve Hürriyetler Tasarısı, hürriyetleri koruma tasarısıdır» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün Imar ve tskân Bakanlıgı bütçesi kabul edildikten sonra müzakeresine başlanan Adalet Bakanlıgı Bütçesi tartışmalı geçmiş, bâzt AP'İi Milletvekilleri, kürsüde konuşan TtP'Ii Koçak'm üzerine , yürümüştür. Bu arada, muhalefetin tenkid ettiği «Temel Hak ve Hürriyetler Tasansı» üzerinde konuşan Adalet Bakanı Dinçer, «Bâzı arkadaşlar, vehim içinde. Halbuki, Temel Hak ve Hürriyetler Tasansı, hürriyetleri koruyan bir tasarıdır» demistir. Coşkun Ankara'da ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Beş yıldır Kıbns'ta. Türk cemaatının güvenliği ve başarısı için tehlikeden tehlikeye koşan Kemal Coşkun, dün saat 14'de, askeri bir uçakla İstanbul'dan şehrimize gelmiştir. Yurda dönüşü son derece gizli tutulan Coşkun, Genel Kurmay Başkanlığı Kıbns Masasında görev alacaktır. Coşkun'un, Elçiliğimizdeki 2 ylllık görev süresinin bittiği için yurda döndüğü bildirilmiştir Yedi ay önce, Makarios yönettmi tarafından deşifre edilen Kemal Coşkun, «İstenmiyen şahıs» ilân edilmiş, ancak Türk hükumeti, Makarios yönetiminin bu kararını tanımamıştı. Bir muhtar, odaya kilitlediği öğretmeni I feci şekilde dövdü 't „ I ÖNCEKİ gün vefa« eden Haydarabat Nizamı Osman Ali Han'm her iki | gelini de Türktür... Yukardaki fotoğrafta Mükerrem Bereketle evli I i olan Esra Bereket ile Muffakhan Jah Keramet'in kansı Esin I Keramet gürülüyor. >| I AFYON Şahsı bir işi için izin alarak bir günlüğüne ilçeye giden Emirdağ llçesi Tez Köyü Öğretmeni Ceyhan Köken, muhtar Mehmet Eryıldırım tarafından, «izin almadan gittifi» gerekçesiyle köy odasında feci şekilde dövülmüştür. Öğretmenin direnmesi üzerine, odanın kapısını kilitliyen köy ihtiyar heyeti üyeleri de muhtarla bir olarak, dayağa katılmışlardır. llköğretim Müfettişliğinin olayla ilgili raporuyla Vilâyet, öğretmeni ayni ilçenin başka bir köyüne nakletmiştir. TUZLA PİYADE OKULUNDA Irak Cumhurbaşkanı, dün Tuz la Piyade Okulunu gezmiş, yapılan tatbikatı izledikten sonra okulun Şeref Defterine şunları yazmıştır: «Piyade okulunu ziyaret ettim. Bu müesseseyi örnek bir okul olarak buldum. Ders malzemesi mükemmeldir. tdareci ve hocaların okulu pek mahirane surette düzenlediklerini müşahede ettim.» (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Cenaze töreninde yaralananlar oldu HAYDARABAT (a.a.) Haydarabad Nizamı Ali Osman Han' ın cenaze töreni sırasında, tabutu taşımak için birbirleriyle yarış eden cemaat arasında birçok kişi, ayaklar altında kalarak yaralanmıştır. Yarım milyon kişinin bulunduğu defin töreni, kalabahğın kontrol edilememesinden, sık sık aksamıştır. Nizam, annesinin mezarı yanında toprağa verilmiştir. Oswald'ın asıl hedeli Fidel Caslro imiş! OIŞ UABERLER SERVİSİ New Orleans Savcısı'nm kanaatine göre, bâzı Castro aleyhtarlan, Küba Başbakanını öldürmeyi tasarlamış, fakat sonradan Kennedy'yi hedef seçmişlerdir. İleri sürülen nazariye gereğince, Castro'ya karşı düzen lenen suikastte tüfeği Lee Harwey Oswald kullanacaktı. Ancak, Oswald'ın Kübaya girememesi üzerine suikast plânları suya düşmüştür. Bazı işadamları, Savcı Garrison'a, tahkikatı yürütebilmesi için, ayda 50 bin dolar (500.000 lira) sağlamayı vâdetmişlerdir. Bunun için, «Gerçek ve SonuçUrı» adlı bir dernek kurulmu»tur. Özel sayı LEFKOŞE, (AP) Kıbns Türklerinin burada yayıniadıklan «Zafer» Gazetesi, dün özel bir sayı çıkardığı Kemal Coşkun için, «En büyük mücahit ayrılıyor... Türk toplnmu, bugün düşmana köle olmadıysa bunu, Coşkunnn kabiliyetine borçludur» demektedir. • «COCA COLA» Yemende yasaklandı SAN'A, TEMEN (AP) Yemen, Coca Cola'yı yasaklayan ilk Arap memleketi olmuştur. Arap ülkelerinin «Israil'i Boykot» bürolannın yöneticileri geçen yılın Kasım'ında Kuveyt'te yaptıklan bir toplantıda, Israille iş yapan yabancı firmaların mamullerinin ithalini yasaklama yı kararlaştırmıslardı. Köprülü Kitaplığı için Önerge verildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Malatya Senatörü Mehmet Zeki Tolunay, Senato Başkanlığına bir önerge vererek, Fuat Köprülü'nun kütüphanesinin Millî Kütüphane tarafından satın alınmasının düşünülüp düşünülmediğini scrmastur. Tolunay. önergesınde aynca, «kitapların bir kısmının da esas sahiplerine iade ediimesi düşünülmekte midir?» demektedir. Görüşmeler CHP Grupu adına Atıf Şohoğlu, parlâmentonun Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçmekte geciktiğini fcelirterek, parlâmento'dan bu yetkinin alınmasını istemiş, danıştay kararlarının hükumetçe uygulanmamasını da şiddetle tenkid etmiştir. Şohoğlu, bu arada: «Mahkemelerde verilen kararların âdil olması, süratli ve (Arkası Sa i Sü I de) O AKIK A İ Kökii kurudu mu? Rivayetler çeşitli: Amerikalılar Türkiyede bazı kimselere. bilmem ne kadar, para dağıtıyorlarmış. Difer taraftan bazı kimseler de Ruslardan, bilmem ne kadar, para alıyoriarmış. Bunlar ne tekzip ediliyor, ne de mesele etrafında bir tahkikat açıbyor. O halde, oldu olacak, bari paraları döviz olarak getirtip, Merkez Bankasmda bozdursalar. Hiç değilse döviz açıjhmıza bir yardımı doktınurdu. Buncacık olsun vatanperverlik yok mn? D. N. NEW ORLEANS Savcı Jim Garrison, Kennedy'nin suikastiyle ilgîli tahkikatınm, Başkanı öldürmek için bir kaç komplonun hazırlanımş olduğunu gösterdiğini söylemektedir. Savcı, bu konuda daha fazla tafsilât vermemiş, «Fertlerin adlariyle, topluluklar bilinmektedir» demekle yetinmiştir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yunan basınının, Türkıye'nın Kıbns Ada'sına kaçak silâh soktuğu yolundaki haberlerı. dün Dışişlerı Bakanlığımız tarafından, yalanlanmıştır. "Türkiye, Kıbrıs'a koçok si âh sokmadı NADtt NADt LYNN (AP a.a.) Onbir kadmı, boğazını keserek öldüren ve önceki gün tedavi edildiği akıl hastanesinden kaçan «Boston Canavan», dün, bir elbiseci dükkânında yakalanmıştır. Böylece, koca bir şehir ve çevresi, rahat nefes almıştır. Üzerinde bahriyeli uniforması bulunan Albert de Salvo'nun, tutuklanırken hiçbir direniş göstermedigi bildirümektedir. «Boston Canavarı» dün ele geçirildi KENNEDT CİNAYETt... Kennedy clnıyetüün 15 lnci {abidl de öldü. Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog