Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

İHTİMALLER VE HAYAT Emile Bolel Fransız Enstitüsünde Oye Çeviren: İbrahim Erbas Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan | öğretmen kitaplan serisinde çikan bu eser ihtimallerin kanununu incelemek| tedir. Bakanlık Yayınevleriyle bütün kitapçılarda 400 kuruş fiyatla sattlmaktadır. (Basın 10978/1878) umhuriyet KURUCÜSD: ITUNUS NADİ ftkaco Serisi ??' MACEKA ve KAHRAMANTJK 43. yı! soyı 15292 Telgrat » e mektup adresk Cumfeariyet IstanbuJ Posta Kutusu: tstanbtd N o 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 ! » Cumo 24 SubDt 1967 SERS BURİDAN KANLJ KIRALÎÇE İZ. MONTERO KÖPRÜSÜ DON JUAN İNKILÂP ve AKA IOTA Öğretmenlerle ilgili genel görüşme sırasında Tasarruf Bonoları karşıhğında ORTAKLIK PAY1 20 BtN ÜRAY1 GEÇMEYECEK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) eni Tasarruf Bonosu Kanunu Millet Meclisi Maliye Komisyonunda kabul edilmiştir. 500 bin miikellefi Tasarruf Bonosundan istisna eden tasarı, bu bonolarla devletin iştiraki olan müesseselerden 20 bin liraya kadar hisse senedi alınmasını öngörmektedir. Senalo'da dOn hfidiseler oldu İNÖNÜ: «Bunlar, öğretmenlerle çok uğraşıyorlar.. Temel Haklar Kanunu da geliyor, kuşa çevirecekler; ellerinden gelirse tabii ...» DEDİ AJNKARA, (Cumhuriyet Bürosu) umhuriyet Senatosunun dünkü toplantısında, «Millî Eğitiın Politikası hakkında Genel Görüşme» başlamış, önerge sahiplerinden Ahmet Yıldız'ın Millî Eğitim Bakanhğı yayınlan hakkındaki konuşması üzerine, hâdiseler çıkmış: savrulan yumruklann yanısıra, ağır sözler sarfedilmiştir. AP' lilerin sert tepkisine yolaçan konu§madan sonra vuku bulan olaylar, özellikle İsIdukça kanşık günler yakender Cenap Ege (AP) ıŞiyoruz. Yakın geleceğiile Tabiî Senatör Mucip 'mizi örten perdeyi hayalimizde araladığımız zaAtaklı arasında geçmiş, man biç de ışıklı görüntülere bu arada bazı AP ve CHP Taslamıyoruz karşımızda. 27 MaSenatörleri birbirine bayıs'ın, bir bahar sabahı kadar ğırmış. Senato kulisine de kısa sfiren yürek ferahlatıcı havası çoktan masal oldu. Hani taşan olaylar sırasında Ayolundan saptıgımız Atatürk'e taklı ile ÂP'lilerden Sabaartık bir daha avrılmamasıya hattin Orhan ve Hasan Oyeniden kavuşacaktık? Hani O' ral, itişip kalkışmıstır. nun bırakttğı yerden başlıyarak çagdas uygarlık yolunda güvenÖte yandan, İnönü; li adımlarla ve buzur içinde ilerdün CHP Grup Yönetim lemeye koyulacaktık? Hani siyaKurullannın toplantısmsal eğilimlerinden ötürii vatandaşa kimse bir fiske bile vuradan çıkarken, Senato'damıyacaktı? Hani partiler arasınki olaylann kendisine nak da uygar ilişkiler kornlacak, Aledilmesi üzerine, «Bunnayasa güvenliği altında her ditlar, öğretmenlerle çok uğşünce serbestçe tartışılabilecekti? raşıyorlar. Temel Haklar Çok degil, bnndan altı yıl önKanunu da geliyor, kuşa ce içimizi aydınlatan bu tatlı uçevirecekler; ellerinden ge mutlardan bugün ne kaldı elilirse, tabiî...» demiştir. m'zde? Anayasaya andiçenler Y iktisadi Devlet teşekküllerine ortak olunacak Kanserii mide çıkarıldı. sun'i ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral trfan Tansel, dün Irak Cumhurbaşkanı Arif'in Esenboğa Havaalanından uğurlanışından sonra, kendisiyle konuşmak isteyen gazetecilere, «Artık söyliyecek bir şeyi olmadığını» beürtmış, bu arada, beyanatına yer verişleri açısından, basın mensuplanna teşekkür etmiştir. Bu arada, bir gazetecinln, «özfcan ve Ataklı, şahsınızda ordunun serefini taşımanız açısından, sizinle tartışmanuı güç olduğunu, bu bakımdan istifa etmeniz getektiğini Ueri sürüyorlar» şeklindeki sorusuna, «Bu şerefi başkaları takdir ettiği gibi, biz de ederiz. Edemiyenleri ise kolundan tutup attık» cevabını vermiştir. ÖLDCRtLEN ONBEŞİNCİ ŞAHÎT PİLOT FERRÎE Onbeşinci şahidin ölümünden sonra Nereden nereye? den ya da içmeyenlerden bir kısmı, oldum olasıya Anayasadan hoşlanmamıştır. Bunlar fırsat buldukça Anayasanın temel ilkelerine yan çizmekte bir sakınca görmemişlerdir. Şimdi ise aralannda onu rafa kaldırmanın besabını yapanlar vardır. Düsünce özgürlüğü birçok kimsenin rahatını kaçırmakta ve rabatı kaçanlar, yurdumuzda özgürlüğü boğazlamak için, tıpkı 27 Mayıstan önce yapıldığı gibi, «hukukî» tertipler hazırlamaktadırlar. Ne yazık ki, devlet yapısının en üst basamaklarında oturan kimi görevliler, davranışları ile tertipcilere cesaret vermekte, âdeta onları destekler görünmektedirler. Toplumun güclü dayanağı bildiğimiz müesseseler içinde arada bir tehlikeli çatlamalar göze çarpmaktadır. Politika dışı kalması gereken kimi yüksek kisiler, kendilerini tutamayıp politikaya kanşmakta, sonra bu davranısları haklı olarak elestirildiği zaman da elestiricileri saygısızlıkla suçlamaya kalkmaktadırlar. Anarşiye doğrn soysuzlasma ve arkasından Anayasa özgürlüklerinin tütn güme gitmesi tehlikesini doğuran bu durum karsısında, ana muhalefet partisi de fren görevini başarabilecek mi, basaramıyacak mr, süphclidir. Zira, son zamanlarda onun da freni patlamıstır. Geride bıraktığımız yirmi yıllık demokrasi denemeleri boyunca en büyük sarsıntılara göğüs gercn, en çetin engelleri asan, bir ara Mecliste 30 kisilik bir grupla yetinmek zorunda kaldığı halde bir an umutsuzluğa düşmejen bu parti, ne bazindir ki, memlekete ve rejime çok yararlı olabileceği su sıralarda içinden çatlamıs, ağır bir yara almıs, bu yüzden de kendi derdine düşmüstür. Osa, ynrt hizmetindeki uzun geciTMsi, basındaki liderin tarihsel kisiliği ve politika hayatımızdaki azımsanamıyacak gücü ile ana muhalefet partisinden bugünlerde varlığını duyurmasını beklerdik. 27 Mayısın üzerinden bir silindir gibi geçip her seyi eski haline indirgemek hırsı ile cayır cayır yanan gerici, intikamcı ve çıkarcı gücler karsısında Atatürkçüler bugün parça parça, dağınık, perakende bir göriintü içindedirler. Bunların derlenip toparlanmaları, Anayasa ve devrim düzenini korumak ufruna el ele vermeleri şarttır. Bnnun gerçekleşmesi ise her şeyden önce karsımızdaki tehlikenin bilincine ermekle mümkündür. Toksa, 27 Mayısın üzerinden henüz 6 yıl geçmemisken yeni bir 27 Mayıs özlemine kapılmak gerçekten hazin olur. (Arkası Sa l Sü. 4 de) LSD'nin Türkiye'ye sokulduğu anlaşıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Amerika Birleşık Devletlerinde, geçen yıl piyasaya çıkan ve çıluşmdan çok kısa bir süre sonra kanun dışı ilân edilen «L.S.D.» adlı uyuşturucu ve keyıf verıci ilâcm şimdi de Türkıyeye sokulduğu polıs tarafından tesbit edilmiştir. Yoksul kılıklı turistîer «Beatnlk» \er taraîından tstanbula gettrildiği bildirüen «L^.D.» tün şımdilik, çok ymırlı bazı zengın çevrelerde kullanıldığı, ayrıca, ağır dir tempo ile «Asi Gençlik» çetelerine yayıldıgı polis yetkiîilerince belirtilmiştir. Polisin üstünde durduğu bir başka önemli husus da, «L.S.D.» nın, formüJünün çözümJenip, Turkiyede tmal edilip edılmediğidir. İstanbul ve Ankara po lisi, bu noktayı dikkatlç lzlemektedir. Gerıde bıraktığımız yıl, Amerikada ve Avrupada süratle yayılan «L.S D », öncelen ttskın edici bir ılâç sanılmış, ancak çok geçmeden üısana çıldırtı cı zevkler veren sert bir uyuşturucu» olduğu anlaşılmıştır. Mart ayı içinde Bütçe Komisyonunda gdrüşülecek olan «Tasarruf Bonoları» ile ilgili kanun tasarısının bu yıl içinde kanunlaşması içın çaba sarfedileceği ilgililer tarafından ifade edilmektedir. Tasarının getirdıği en onemli ye niliklerden biri, 800 liraya kadar olan maaş ve ücretlerden tasarruf bonosu tevkıfatı yapılmıyacağı yo lundaki hükümdür. Gelir vergisine tâbi mukelleflerin 1200 liraya kadar olan ayhklarının 800 lirası da tasarruf bonosu tevkifatınm dışında bırakılmıştır. İstisna hadlerinin genişletilmesi konusunda tasarıda şöyle denilmek tedir: • Böylece iktisaden zayıf durumda olan ve umumiyetle düşük fiat la bonoları elden çıkaran geniş bir vatandaş zümresi, tasarruf bonosu kesıntisinin dışında bırakılmak istenmiştir.» Yeni tasarıda ayrıca, gelirleri gö türü usulde tesbit olunan küçük sanat, ticaret ve meslek erbabının gelirleri, tasarruf bonosu tevkifatından tamamen muaf tutulmuş, ayrıca bir borç için icraen satılan gay rimenkullerin değerleri tasarruf bonosu mükellefiyeti dışmda bırakılmıştır. Bundan başka, genel bütçeye dahil daireler, katnıa bütçeli daireler ve kendi masraflarım karşılamakta güçlük çeken özel idare ve belediyeler tarafından yapılan gay rimenkul satışları tasarruf bonosu alımımn dışında kalmaktadır, Yaven Orgeneral Tansel 'in gazetecilerle konuşması sırasında, Hava Yüzbaşısı olan yâveri, gazetecileri kollarından çekiştirmiş, «Paşayı rahat bırakın» demiştir. Ancak, bir sonuç alamayınca, Deniz Kuvvetlen komutanı Oramiral Neo det Uran'a giderek, «Paşamı, bunların elinden kurtann» dediği duyulmuştur. Bunun üzerine Oramiral Uran, gazetecılerle Orgeneral Tansel'e yaklaşmış, «İşimiz var Tansel, gidelim* demıştir. Tansel ve Uran, bundan sonra, ayni otomobile binerek, hava alanmdan uzaklaşnuşlardır. Kennedy suikosfının onoltıncı şohidi: «Koruyun beni»diyor DIŞ HABERLER SERVİSİ NEW ORLEANS Kennedy suikastı ile ilgili olduğu iddia edilen ve New Orleans savcısı tarafından gelecek hafta tevkif edilmesi plânlanan pilot Ferrie'nin ölü bulunması, Dallas suikastı etrafmdakl şüpheleri arttırmıştır. Kennedy ola yına adı karışıp iki sene içinde esrarengiz şekilde ölenlerin 15 incisi olan Ferrie, geçen cumartesi, bir gazeteciye; «Savcı, Kennedy'yi öldürmek için düzenlenen etraflı bir komploda rol oynadığımı tanıyor. Herhajde bunun için benimle ilgi leniyor. Beni, fesatçılan kaçır • mak için tutulmuş bir pilot zanne diyor» tarzında konuşmuştu. Öte yandan. kaybolan 16'ncı şahit eski haflye Davit Levis, dün ortaya çıkarak: «Koruyun beni'. demiştir. «Gördüğünüz gibi midenin büyük bir kısmı kanserli, midenin tama mını çıkarmaktan başka çaremir yok.» «Midenin çıkarılması safhası bitti. Şimdi 12 parraak barsağından 30 santim kadar kesip nor mal büyüklükte bir mi" de yapacağız.» CHP Grnp Yönetim Kurulları son tartışma üzerinde durdu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Grup Yönetim Kurulları, dün Turhan Feyzioğlu'nun Başkan hğında toplanmış ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Irfan Tansel ile CHP Partı Meclisi üye si Husnü Özkan arasında ortaya çıkan tartışma üzerinde durmuş, bu konuda Genel Başkan lnönu ile bir toplantı yapılmasını karar laştırmıştır. Saat 17'de yeniden toplanan Ortak Grup Yönetim Kuruluna Inonü de gelmış ve konu, gözden geçınlmıştır. Ortak Yönetim Ku rullarının sabahki toplantısında özellikle Orgeneral Tansel'in, Hüs nü Özkan'ı ihtilâlcihkle suçlaması üzermde durulmuştur. Saat 17' deki toplantıda ise, Feyzıoğlu, 1nonu'ye durumu özetlemiş ve lnönu, 22 Şubat'ta olanlarla Ugı li bazı sorular sormuştur. Feyzıoğlu, bu defa Grup Yönetim Kuruüarının bir bildiri yayınlamayı düşunduklerıni söylemıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Önemli şahit New Orleans Savcısı Jim Garrison, Ferrie'nin ölü bulunmasından sonra yaptığı basm toplantısında •David Ferrie'nin intihar gibi (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Prof. Op. Dr Tarık Minkâri Türkiye'de ilk defa kendisi tarafından yapılan «sun'î mide» ameliyatı sırasında ÖNEMLl MADDELER Tasarmm getirdıği önemli maddeler şoyle ozetlenmektedir: 1 Tatbikatia büyük şikâyetlere yol açan ufak kupürler kaldırılmış ve en ufak kupür 100 lira olarak tesbit edilmiştir. 2 100 liradan küçük kupürlü bo noların piyasaya çıkmasını önlemek maksadiyle, bonoya kabıli tahvil ve kıymeti 10 lıra olan makbuzlar ihdas edilmiştir. Bu makbuzların yekunu 100 liraya yükselince bonolarla değiştirilebilecektir. 3 Tasarruf bonolarını, bono sahiplerinin izni ı!e devletin iştiraki bulunan muesseselerdeki ve kamu iktisadi müesseselerindeki devlet hisseleriyle değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidır. Bu şekilde sa»Arkası Sa. 1 Sü. 2 de) «ÜZÜNTÜLÜYÜZ. AMA, EŞIMIN TAHMİX » EDİLDİĞİ GİBİ SERVETİ ÇIKMADI. BANA DA 600 LİRA AYLIK BAĞLADILAR Irak Cumhurbaşkanı istanbuVda Ankara'daki temaslannı tamamlayan Irak Devlet Başkanı Abdurrahman Arif ve beraberindeki heyet, dün saat 17'de, Türk Hava Kuvvetlerınin özel bir uçağıyle şehrimize ge'.miştır. Yeşilköy Havaalanmda, askerl törenle karşılanan konuk Irak Devlet Başkanı, tören kıtasını denetledikten sonra, dofruca, kendisine aynlan Şâle Köşküne gitmiştir. Alandaki karşılamada Vali Poyraz, Belediye Başkanı Işcan, 1. Ordu Komutanı Org. Tağmaç, ile diğer sivıl ve askeri erkân ile yabancı misyon şeflerı bulunmuş: bu arada alanda toplanan yuzlerce Iraklı öğrenci, «Yaşasın Arif! Yaşasın Nâsır! Yaşasın, Arap Ülkeleri ilerici kuvvetlerinin kahramanları!» di ye bağırarak, tezahurat yapmışlardır. Üç gün şehrimizde kalacak konuk Devlet Başkanı, bugün saat 9 da bir basm toplantısı yapacak, daha sonra Istanbul'un turistik ve tarıhl yerlerini gezecektir. Bayan Köprülü: "Ödünç kitaplar çıkarsa iade edilecektir,, dedi Ihsan ONUR Behice Köprülü, eşi Fuat Koprulu tarafından Hacı Bektaş Velı Muzesınden okunmak uzere ahndığı ve ölümüyle kütüphanesinde kaldığı ıddıa edilen kıtaplarla ilgili olarak, «Kütüphane, Amerikan llmî Araştırmalar Ens titüsü uzmanlan taratından tasnif edilecektir. Tasnif sırasında Hacı Bektaş Müzesinden almdıgı anlaşılan kitaplar çıkarsa, iade etmek, en tabii görevimizdir» demiştir. Öte yandan, Hacı Bektaş Turizm. Tanıtma ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı İbrahim Karaman, dun 12. Asliye Hukuk Hakımlığine başvurarak, «Kıtapların tesbıtıni ve yeddı emıne verilmesini» istemiştir. Gorüştuğumuz Behice Koprülü, eşinın içinde çok kıymetli el yazması ve tek nusha kitapların bulunduğu kütüphanesini satma (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Çıkanlan kanserli mide yerine takılan ve ince bar•aktan yapılan suni midenin ameliyattan sonraki dnrnmn. Cerrahpaşa Hastabanesinin 6 nolu ameliyathanesindeyiz. Ameliyat masasuıda 40 yaşlannda midesi kan serli bir hasta yatıyordu. Prof. Op. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dr. Târık Minkâri, asistanlarının Cumhurbaşkanı Sunay, dün yardunı ile 27. büyük ameüyatının akşam üstü, kara volu ile Ankaen önemli safhasına gelmişti. Heradan ayrıîarak, tstanbulda son men hemen tamamı kanserli midebulacak bir haftalık bir yurt geyi tutmuş, basm mensupları ve stazisine çıkmıştır. jiyer doktorlara gösteriyordu. Daha sonra kanserli mideyi tamamen Geceyı Kızücahamam'da geçiçıkarıp hemşirenin uzattığı kaba ren Sunay, bugun Bolu ve Duzkoydu. Hasta, masaya yatınlalı iki ce'ye uğrayarak Sakarya'ya gisaati geçmiş ve ameliyatın ilk kısdecek, yarını ise Izmit'te geçimı bitmişti. Ameliyatın asıl güç recektir. kısmı başlamak üzereydi. Prof. Daha sonra Cumhurbaşkanı, 4 Minkâri ince barsağın bir ucunu gün kalmak üzere, Istanbul'a ge(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) çecektır. Sunay, yurt gezisine çıktı Demiryollarında arara karayolu rekabeti sebep gösteriliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün, Ulaştırma ve Çalışma Bakanlıkları Bütçeleri kabul edilmiş, Ulaştırma Bütçesinin müzakeresi sırasında CHP'li Niyazi Özgüç, «Haksız karayolu rekabeti karsısında demiryollanmız, tamamen gerilemiştir» demiştir. Ulaştırma bütçesi gorüşülürken Hüseyin Yağcıoğlu (MP1. armatörlerin sıkı kontröle tabi tutulmasını ıstemiş, Cengiz Ekınci (YTP1 «Uçakla Ankara . İstanbul arası 65 daka olmasına karşılık Esenboğa An ra arasının otobüsle 1 saatte alınması. uçak yolculuğunu komikleştiriyor» demiştir. TIP Grupu adına konuşan Kemal Nebioğlu, Karayolu nakliyatı yapan kamu işletmelerinin kurulması nı istemiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. l de) Suçlu aranıyor Hayat pahalıhgı artmaya baslayınca, vurulacak bir abalı aranması bizde olağandır. Fiyat artışları vaveylâ içinde belediyeIerin ilgisizliğine, kontrol görevlerini yapmamalarına bağlanır. Fiyatlann artmasına sebep olanlar, yani musluğun başında oturanlar da bu vaveylâyı ya bilerek kullanmaya, dikkatleri başka yöne çekmeye çalışırlar, ya da kontrollarla düşüklüğün sağlanabileceğine gerçekten inandıklan için, «polis» tedbtrlerine hu verdirmek isterler. Son zamlar ve ffize hızıyla art maya baslryan fiyatlar karşısında bu tutum âyan beyan ortaya çıkmıştır. Bir yandan Ticaret Bakanhğı etiketleme kanununu getirmeye uğraşmaktadır. Öte yandan belediyelerin murakabe iştne başladıklarından babsedilmektedir. Meselâ tstanbul V > a lisi Sayın Vefa Poyraz bugünlerde dükkân pazar dolaşıp, esnafa ahlâk dersi verir. aynı zamanda fiyatlan indirmeye gaTret ederken şehrin Valisi olarak Belediyeyi de suçlama gayretinde görülmektedir. Kontrollann iyi yapümadıgmdan şikâyetçidir Belediyenin iyi çahşmadığından şikâyetçidir. Oysa Sayın Vefa Poyraz'ın bir kısım Belediye Meclisi üyelerine, halkın feryadından bunalan büyüklerimize ve nihavet meseleleri üstünden gören vatandaşlarımıza pek empatik gelen bu davranışları hiç bir netice vermez. Olsa olsa bir süre için dikkatleri başka yöne çeker, hepsi o kadar. Çünkü önce serbest fiyat mekanizmasının kurulu olduğu bir düzende fivatlan tâyin eden faktörler bellidir ve bunlar kontrollarla. zor kanunlariyle değiştiriiememektedir. Perakendeci manav çeşitli aracılar eliyle kendisine intikal eden malı, arz talep dengesine göre, malın fire durumuna göre ve asıl önemlisi piyasadaki hava ya göre satar. Anlâkîlik durumunu ise onun iyi ya da kötij olması değil, piyasanın iyi ya da körü olması belirler. Fiyatlarda YANGIN VE INFIUK Fatih'te dün, bir torba yakıt imalathanesinde meydana gelen çok şiddetli infilâk ile, Tesvikiye Kalıpçı Sokakta çıkan yangın, her 2 semtte d? büyük heyecan yaratmıştır. Balipasa. Caddesi 59 rayılı apartmanın zemin katında; benzin, mazot ve talaş karısımından meydana gelen yakıtın torbalara konvlması sırasında vukubulan korkunç infilâkta 2 işçi ağır yaralanmıstır. Teşvikiyedeki yangında ise, 2 katlı ahşap bir bina (Yukarda< yanmıştır. NADİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 500 Kıbnslı Mücahit gencin, tahsillerine devam amacıyla Mart, 500 kişilik bir grupun da Ağustos'ta Anavatana dönecekleri yolunda ısrarlı haberler dolaşmaktaysa da; Dışişleri Bakanhğı, dün, bu hususu yalanlamıştır. Resmî açıklamada, «Bu gibi haberlerin dâvaya zararlı olacağı» belirtilmiş; Başbakan Demirel de, dün Cumhurbaşkanı Sunay'la yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere, Mücahitlerin komutanı diye bir şey yoktur. Bilindiği gibi Kemal Coşkun, Büyükelçilikte görevlidir. 6 7 ay önce de istenmeyen şahıs ilân edilmiştir. Bu konuda gereken her şey, Hariciye tarafından yapılmıjtır» denüstir. "Kıbnslı mücahitleı çekılmiyor,, genel olarak denge kurulabildiği, rekabet mekanizması işletilebildiği takdirde, satıcının atalâkı ister istemez düzelir. Hele üretimden tüketime kadar zincirleme gidiş düzeltilebilirse H lân efendi manav ahlâk bâbında, meleklerle bile yarış edebilir. Ancak enflâsyon musluğunun başında oturanlar bu muslukla mütemadiyen oynarlar. bütçedeki açıklan vasıtalı verçiler soluyla halkın sırtına rükleme yolıınu tutarlar. krediler gereginden fazla çenişletilir emisyon arttırılır kısacası denge bozulursa her satıcının başına îsterseniz bir jandarma dikiniz o, vtne piyasanın gidişine ayak uvduracak, elindcki malı daha *** (Arkası Sa. 7. Sfl. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog