Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

PAUL LOUIS FRANS1Z SOSYALİZMİ TARİHİ Çeviren: Şerif Hulusî 464 sayia, endeksli 15 TL. DÖRDTJNCÜ YAYINEVİ Genel Dağıtım: Keraa) Karatekin Ankara Cad. No: 51 Yeni ÇıktL Bütun kitapçılarda araytnız. Cumhuriyet 1848 umhurivet KURUCUSU: rüNTJS NADÎ Ikincı bas ATLAS İSTANBUL1 İlâncıhk: 8681/1850 43. yı! sayı 15291 Telgraf v e m e k t u p e d r e s i : C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : Istanbul N o 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Perşembe 23 Şubot 1967 IHOHU TART1SMAYA GIRMIYOR • •• ÎNÖNÜ Bizi itham edenler o teşekküllerle işbirliği yapıp sonra da ihanet etmişlerdir,, diyen Ataklı, İrfan Tansel'in istifasını istedi •• Demirel: " Silâhlı Kuvvetleri politika içine çekme gayreti boşunadır,, ANKARA < Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, dün Mecliste basın mensuplarma bir demeç vererek Tansel, Özkan ve Ataklı tartışmasına değinerek bundan ne fayda umuldu ğunu bilmedigini, herkesin kendilerine yarduncı olması gerektigini soylemiştir. Tekel Bakanı "çaya zam yok,, dedi MP Sözcüsü: «Bakanın beyanatıni teminat olarak kabul edebilir miyiz» diye sordu. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün Ticaret, Gümrük ve Tekel ile Tarnn Bakanlığı bütçelerı gdrüşülerek kabul edümiştir. Görüşmeler sırasında YTP sözcüsü Muslih Görentaş, Gümrük ve Tekel Bakanhğımn lâğvını istemiş, böylece tasarruf sağlanacağını j öne sürmüştür. Bakan İbrahim Tekin, tenkidleri cevaplandırırken Bakanhğın lâğvını düşünmediklerini bildirmiş, aynca «Çaya zam yapılmıyacaktır» demiştir. ATAKLI Türk Irak sona erdi IstanbuTa geliyor görüşmelerı Arif bugün Ecevit "Ozkan'ın demecinden Partinin haberi olmamışiır,, ADANA (Cumhuriyet Bürosu) Akşamdan kalan Ticaret Bakanlığı bütçesi Başkan Ahmet Bılgin'in zaruri bir tabii sebeple Ticaret Bakanlığı Bütçesi görüşmelerını bıtirememış olması dolayısiyle bu görüşmelere dün sabah da devam edilmış ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde son konuşmayı dün sabah AP'li Mesut Erez yapmıştır. Erez 1966 programında yabancı sermaye kârlarına tavan tesbit edilmesi, yabancı sermaye miktan fazla olan teşebbüslerde yerli kredilerden istifadeye tahditler konulması şeklmde tedbirlerın yer aldığını bu sebepten hükumetin Türkiyeyi yabancı sermayeye sömürtüyor denmesinın doğru olmayacağını ««JYİemistir. Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İrtan Tansel'in Hava Kuvvetleri Eski Kuımay Başcanı, CHP Hatay Mületvekili Hüsnü Ozkan'ın idlialanna karşı verdiği demeçte, Millî Devrim Orlıısu konusunda yaptığı açıklama ihbar telâkki îdilmiş ve Ankara Basın Savcıhğı harekete geçniştir. Araklı ve Özkan, Tansel'in istifasmı istenişlerdir. Öte yandan ÖzkanTansel Piifiin arasındaki tartışmada DUIUİI adı geçen CHP Genel Başkanı İsmet İnönü başta olmak üzere, Tabiî Senatör Mucip Ataklı, Emekli General Hüsnü Özkan, CHP Genel Sekreteri Bülenl Ecevit, ayrı ayrı demeçler vermişlerdir. Başkentte günün tek konusu haline gelen özkan • Tansel tartışmasırun dün biraz daha genişlıyen safhası şöyledir: ANKARA, (Cumhuriyet Bürasu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın dâvetlisi olarak ülkemizi resmen ziyaret ermekte olan Irak Cumhurbaşkanı Abdurrahman Arife dün sabah. Ankara şehrinin bir altın anahtarı ile Ankara şeref hemşehriliği beratı verilmiştir. Bu münasebetle Hariciye köşkünde düzenlenen törende bir konuşma yapan Ankara Belediye Başkanı Halil Sezai Erkut, Türk Irak dostluğunu övmüş, Cumhurbaşkanı Artf de kendisine teşekkür etmiştir Ortak bildiri pazar günü önceki akşam sona eren iM Devlet Başkanı arasındaki görüşmelerde, özellikle Ortadoğu sorun ları üzerinde durulmuş ve bölgede sulhü bozucu dr.vranışlardan kaçmılması karşılıklı olarak temenni edümiştir Türkiye tarafının Kıbns sorunu konusunda, Irak tarafının da Kürtçülük harekâtı üzerinde birbirlerine bilgi verdiklerı görüşmelerle ilgili bir ortak bildiri pazar günü yayınlanacaktır. LNKARA, (Cumburiyet Bürosu) Dun çahşmalanna baslayan Yuksek SağliK Şurasında bır konuşma yapan Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı Edıp Somunoğlu bütün vatandaşların yarnrlanacağı Sağlık Sıgortasının kurulması ıçin çalışmalar yapıldığını açıklamıştır. Faralı ve parasız tcaavi edilen yurttaşların kesin bır öloü içinde tesbit edilemediğinı» behrten Sağlık Bakanı. Sag hk Sıgortasının gerçekleşme sı hahnde hütun vatandasların bedelsız olmak tedavı edıleceğinı ılerı surmüftür. Somunoğlu konuşmasına de • vamla Turkıvedekı butun hastanelenn tek elden yönetılmesı hahnde Sağlık hızmetlennın daha ıvi yürutüleceğını ıfade ıle, içme ve kullanma sulırmın dezenfeksıyonu ıle ılgıh olarak ha zırlanan bır yönetmelığin Yüksek Sağlık Şurasında gorüsüleceeını fövlcmiştir. Savohk harekete geçti Hava Kuvvetleri Komutam Orgeneral trfan Tansel'in verdiği demeçte «Millî Devrim Ordusu: hakkında yaptığı açıklama üze Irak Cumhurbaşkanı Ankara'nın altın anahtarını Belediye Başkanı Erkut'dan alırken Hitit müzesi'nde Cumhurbaşkanı Arıf, dün sabah ayrıca Hitit Müzesı, Hacettepe Sağlık Merkezı, öğleden sonra da Ortadoğu Teknlk Ünıversltesını zl yaret etmiştir. Başbakao Süleyman Demlrel ae Ariı şerefine, Meclis tören salonunda bir kabul resmı düzenlenmiştir. Gece de O perada, misafir Cumhurbaşkanı şerefine özel bir temsıl verilmiştir. Misafir Cumhurbaşkanı bu sabah, Kırıkkaleye giderek, Makine Kimya Endustrisı .isıslennı gezecek ve oradan Esenboğa hava alanına geçerek, İstanbula hareket edecektir. Fuat Köprülü'nün ödünç aldığı kitapların satıldığı iddia edildi Ihsan ONUR acıbektaş Turızra, Taıuıma ve Kultür Derneği Istanbu! Şubesi Başkanı İbrahira Karamarı, Hacıbektaş Müzesınden Fuat Köprülü tarafından okunmak üzere alınan tarihî değerdeki el yazması kitapların, Koprülünun \ansleri tarafmdan kendilerine ait kitaplarla birlikte Amerikahlara dört milyon lıraya satüdığını ilerı surmuştur. İbrahim Karaman, yıllardanberi el yazması kitapları aradıklarını, bir kayda dayanmadan verilişı yuzünden bulamadıklarıru açıklamış ve şunları soylemiştir: «Oğrendiğimize göre kitapların büyük bir kısmı Fuat Köprülünün evinde bulunan kütüphanededir. Kütüphane de, Köprülünün vârisleri tarafından Amerikaülara dört milyon lira karşıhğında satılmış.ır. Eserler yurt dışına ANKARA, (aı.) Dısışleri çıkarılmadan el konulmalı ve HaBakanlığı Enformasvon Daıreıi cıbektaş Müzesine iade edilmeliGenel Müduru üktay ısçen, dün dir. Artık, asırlar boyunca atalagazetecılerle yaptığı konuşmarımızdan kalan bir çok eserlerida, «Amerika ve Ingiltere'nin imizin Avrupa kütüphanelerinde, kili çörüşmelerin devamı husuboynu bükük yetim evlâtlar gibi sunda Türk hükumctıue baskıyabancı ellerde kalmasına gönlüda bulundukları» yoluuda çıkan müz razı değildir.» haberlerle ılgılı bır soruya cevap vermıs, «Türkıve, siyasetiDernek başkanı mahkemeye münin tesbitinde herhangi bir riıs racaat ederek, kıtaplara el konulbaskı kabul edemez* demistır. masını ve Hacıbektaş Müzesınden Isçen, daha sonra bu konuda alınanlarm tesbitmi istiyecektir. şunları söylemıştır: «Bildiğiniz gibi, yeni Yunan hükumetinin, ikili eörüşmelere devam olunması hususundaki teklifi, tarafıınızdan ıncelennıektedir. Tutnmumuz, Kıbns meselesinde takip ettUimiz temel prensipler ve Türkive'nin Kıbrıs'daki Türk cemaatjnin çıkarları göz önünde tutulmak suretiyle tesbit nlacaktır.* Türkiye Beledıveleri ZâDığer taraftan Dısıslen Babıtası Sendıkaları Fedeıaskanllğına yakın çevrelerden oğyonu Genel Başkanı Muftarenıldığıne göre, Yurıan HukuE Kocaman ve İstanbul Va ı metının Kıbns konusunda vaplâyetı Beledıvelerı Zabıtası tığı teklıf. Bakanhk ilgılılprı taSendıkası Başkanı Ferıt Bırafından ıncelenmıtır Bu koyıklıoğlu rtun du/fnıerlıkle nuda bır rapor Bikni'at K'j'ulurı toplantırta. « Helcdıye na sunulmak 'ı/ere Uışışlerı Ba(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) kanına veriimıştır. Başbakan bu konuda şunları soylemıştır: «Bir hâdise cerevan ediyor. Hâdise, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kumanda T,incirinde bulunan ve Silâhlı Kuvvetlerınuzin talim, terbiyesi \e disiplini ile mesgul olan, yanı asli vaıifelerini vapmakta bulunan Kumandanlara teker teker târiıde bu lunmak, söz atmak, onları konusmaya ve kendilerinı müdafaaya mecbur etnıek gayreti içinde olanlar var. Bu bir hesab meselesidir. Buııdan tayda umuluyor. Sunu ehemmıyetle belirtmek isterimfei.Türk Silâhlı K»vvetlerini politikanın içine çekmek gayretlerı beyhudedir. Türk Silâhlı Kuvvetlerini tedirgin etmek gayet mânâsızdır. Bu itibarla memleketımizin taidesine olmayan nir takım münakasaların açılmasına kimsenin vesile olmamasını rıca edıyorum. Bütün gayretlerimizi ileriye teksil etmvmiz gerekiyor. Mâzide kalmış hâdiseleri her gün münakasa konusu vapmanın ne faydası vardır. Bilmenı eğer maksat bu gün Devletimizin mühım vazıleleriuı de ruhte etmis bulunanları konuşmaya, kendilerinı müdaıaaya mecbur etmek ıse ve bunun üzerine münakasa j;mak ıse, bu maksada erısilir. Amn.netıcesin den ne tavda umulur bilmem 27 Mayıs 1 ( 0 ve onu takibe9> den günlerdekı alıngan. hassas. itimatsızlıklarla, ığlıirarlar, kuş kularla dolu bir devreyi kapatıp itimatlara, güvene, knskusuzluğa müstenit bir devrı açmağa mecburuz. lîunun için, gayret sarfediyoruz. Herkesın bize yardımcı olması lâzTndır. Çünki memleketin mentaatı buradadır. Bunon ıçin erayret sarfettik. Ve gayret sarfetmeğe de devam ediyornz.» CAKARTA (ajı.) Fndonezya Başkam Sukarno, Başkanlık ta kalmak için giriştiği mücadelede mağlubiyeti nihayet kabul etmiş ve bütün yetkilertni General Suharto'ya devretmlştlr. Istihbarat Bakanı B. H. Dıah gazetecilere Sukarno'nun bu konudakı mektubunu okumuştur Sukarno DU mektubunda «Hfiküm sürmekte olan anlasmazlığı gördükten sonra» Başkanlıktan ıstifa etmeye karar verdığım bildirmektedır. Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bundan sonra Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin görüşülmesıne geçilmıştir. CHP Grupu adına konuşan Mehmet Yüceler, Gümrük Kanununun şikâyetlere yol açtığını ileri sürmüş, bu arada çay konusunda tedbirler alınmasını istemıştır. (Arkası Sa 7 Sü 2 de) Bursa nutku dııruşmasında Savcı ile avııhatlar çatıstı ÎZMİR, (Cumhuriyet Bürosu) Ege Ünıversitesi Fikır Kulübü eskı Başkanı Ahmet Çelikkol aleyhıne. Bornova Savcısı tarafından açılan dâvaya dün devam edilmiştir Savcı Osman Kırkyaşaroğlu, idriianaroesinde sanığın Bursa Nutkunu nakletmesi ile Atatürk'e anarsistlik izafe etmiş bulunması ve Büyük Atatürk'ü küçük düsürdüğü gözönüne ahnarak, Atatürke karşı islenen suçlara dair 5816 sayılı kanuna muhalefetten yeni1 den iki dâva açılma :! için dosyanın kendisine verilmesini istemisttr. Dünkü duruşmada sanık avukatlan ile Savcı Kırkyaşaroglu arasında devamlı çatışma ol(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) İhbar telâkki ediyor musunuz? Başbakan, «Tanselın beyanatında hâlen ihtilâlci teskilâtlar bulunduğu ıddiası var,» sorusuna, «Tanselın beyanatını lyi okumamaşsınız.» dıve cevab vermış, «Beyanatı ihbar telâkki edı yor musunuz?» sorusuna ıse «O Savcının bileceği bir iş» demıştir. Türkiye trlanda'yı 21 yendi Avrupa Mılletler JCupası maçmda Millî Futbol Takımımız, Serbest trlanda ile Ankara'da yaptığı maçı 2 1 kazanmış ve puan cetvehnde ıkıncüiğe yukselraıştır. (Maça ait tafsilât SPOR sayfamızdadır.) rine Ankara Basın Savcıhğı, açık lamayı ihbar telâkki ederek soruşturmaya başlamıştır. Ankara Savcılığından bir yetkilı dün bu konuda bize şunlan söylemıştır: «Hava Kuvvetleri Komutanının Milli Devrim Ordusunun varlığından bahsetmesi ihbar telâkki edilerek soruşturmaya başlanmıştır. Konuyu incelivoruz. Şimdilik tahkikatın hazırlık safhasında bulunuyoruz. Delilleri topladıktan sonra olayla ilgili olduklan iddia edilen kimselerin ifadelerini alacağız.x Ankara Savcıüğı yetkılısi ayrıca Tansel tarafmdan Millî Devnm Ordusu Başkanı oldugu iddıa edilen tabil senatör Mucıp Ataklı ıle, teşkilâtın Genel Sekreteri olduğu iddia olunan Hüsnü Özkan' (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) H 8'lerin broşürü yayınlandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP ll Baskanları toplantısında soz konusu edilen brosur dun 8'ler tarafından yayınlanmıştır. Çesitli ısrarlara rağmen Celâl Kargılı'nın imza atmayı kabul etmemesı uzerıne 8'ler broşüre kendi adlarını koymuslardır. Brosürde, Kurultaydan bu yana 8'lerm ortaya attıkları ıddıalar ve yayınladıkları bıldıriler ver almaktadır. işcen: ''Türkiye, siyasetinin tesbitinde dış baskı kabul edemez,, dedi SLKAKM) Sukarno'nun durumu 1965 yıtı 1 Ekım günü gırişilen ve başarısızhkla sona eren komünıstlerın desteKlediği hükumet darbesınden soıra sarsılmıştı. Bir kaç aydanben ıstifa etmesi ıçin memieketı tflare etmekte olan üç Rışilik konseyin başkanı Silâhlı Kuvvetler Komutanı General Suhano kendisine baskı vapmaktaydı. Karşılılclı Agır kişisel ıâdialar karşısında Hava Kuvvetleri Komutanı Sayın İrfan Tansel'in yaptığı itham da ağırdır. Sayın Tansel demektedir ki, balihazırda M.D.O. (MUli Devrim Ordusu), Milli Devrim Derneği içinde kurulmns bir ihtilâl organıdır. Başkanı Senatör Mucip Ataklı. Genel Sekreterı ise Milletvekili General Hüsnü Özkan dır. Mevcut hiyerarsik bir kurulusta Hava Kuvvetlerine komuta eden Sayın Tansel'in bu açıkla. lasını bir ihbar telâkki edemeyiz. Zira General Tansel aynı zamanda Güvenlik Kurulunun tabiî üyesidir, hüknmetle temastadır. Binaenaleyh bildiklerini Güvenlik Kurulunda acıklamıs olması gerekir. Hattâ Hava Kuvvetleri Komutanı meseleve agâh olduğu andan itibaren Genelkurmay vasıtasiyle devletin emnivet kuvvetlerini harekete eeçirtmek zorunlu&undaydı. Bunlar yapılmıs mıdır, bilmeviz. \ncak Sayın Tansel'in sozlerınden çıkan sonaç sudur kı; ya yapılmıstır da. milli hnzuru ve eüvenliği le üzeri ithamlar ne gidılmemiştir, yahnt mevcut teşkilâtın gerçekten bir ihtilâl kurulusu olduğu hakkında yeterli delil elde edilememistir. Her neyse, şımdi Sayın İrfan Tansel ağır itbamını kamu oyu karsısında yaptığına göre, artık meselenin etraflı sekilde ele alınması ve varılacak sonucun yine kamu oyuna duvurulması hükumet için bir emrivakı haline gelmistir. Eğer M.D.O. «haühazırda» varsa ve bir dernek içinde faaliyette ise, bırakınız Türk Ceza Kanununn, sadece Cemiyetler Kanunu, amaç dısında çalısan bu derneği faaliyetten menedecek ve sorumlulannı ayrıca hesaba çağıracak yeterliktedir. M.D.O. meselesı 22 Subat olayından, hattâ 21 Mayıs'tan sonra zaman zaman ortaya a* tılmıs. bövle gizli bir tesekkülün varlığından bahsedilmistir. Bir zamanlann Başbakan Yardımcısı Turhan Fevzioğlu Meclis kürsüsünden, «M.D O.' nun içinde kimlerin bulunduğunu bilseniz dudaklarınız uçuklar» demis, fakat gerisinı getirmemistı Savın İrfan Tan Karaborsadan Belediye Zabıtası da şikâyetçi sel'in açıklamasından öğreniyoruz ki. elde bır dosva ve bu dosyada ımzalar da vardır. Hattâ dosva, devrın Basbakanı îsmet Inönü'ye verilmek istenmis, fakat redde uğramıstır. O halde mevcut vesikalar bugünkü hiikumete tevdi edılmeli ve gereken vapılmalıdır. Tevdi edilmelıdır. zira Sayın Hava Kuvvetlerı Komutanı, devletin güvenlıeivle ilgili ve halen faaliyetteki M.D.O. ile baglantısım devam ettiren bir önemli konuya a t delillerı sadece kendi kasasında saklavamaz. Bunlar. Komutanlığın bağlı bulunduğu (ırnrlknrmav Basbanlıfrına \e oradan da hükumete geçirilmeli, aynca kamu oyu karsısında nulanık kalan, va da hulanık kalmasında fayda mülâhaza edilen noktalar açıklığa kavusturulraalıdır. ••* (Arkası Sa 5 Sü I de) «BÂREKALLAH Bü GİDİŞ ATNI SELÂMET GİBtDİR...»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog