Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Nobel Yayınlorı sunor JOHN STEINBECK ALTIM KUPA Steinbeck'in bu tek tarihî romanı yalnız Amerika'da 18 baskı yapmiş ve filme alınmıştır. Çeviren: Nihal ÖNOL. Fiatı 10 Lira. Genel Dağıtım: BATEŞ Feza: 876/1844 umhuriYeC KURüCUSü: rüNUS NADt EESİN 1VUKATI M İL B YENİ B. alâkadar eS2*l,. mevzulaı âyet, KaymakarriMfc Beledikanunlar^frfc^^ihtilâflarda, rnŞhkemelerde ^âva^VarakJkdâva açıinîasi dâvalı olaraUaHoafa^Brl^ıtiraz; Terayiz ve Danışta^ ^ p i ^ ç ^ B ait istida mimuneleri v.s. CiTÖi l^TKt İNKILÂP ve AKA KİTAjflPfcERI İlâncüık: j 43. yı! soyı 15290 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 TelefonJar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 rnrrnnikn 0 111111111 V '? 0 9 l L Cllhnt U 0 U l 9 %y lOAT °* Konuşan ORGENERAL TANSEL inönü'yü de itham etti | «11 lerin dosyasının Hükumete gönderilmesini inönü istemedi» ORGENERAL TANSEL Erol Akçal: "Gerekirşe meseie AP Grnpuna götürülecek ,,dedi «A plânı diye bir şey yoktur, olması mümkün değildir» "MDO'nun Başkanı Ataklı Sekreteri. de • • •• . Ozkan'dır,, Milli Savunma Bakanınm demeci Çetin OZBAYRAK ANKARA'dan Biidiriyor Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İrfan H ava Şubat olayuıda adı ön plânda geçen 11 Tansel, 22 havacı Gazyağına zam'da ısrar ediliyor (ANKARA, Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinin akaryakıt zam tasansmı görüsen Geçici Komisyon Başkanı Erol Akçal (AP) dün komisyonlannm gaz> yağına zam yapüması hususunda ısrar edeceklerini, gerekirse konuyu AP Grupuna götüreceklerini söylemiştir. Bılındığı gıbı, crı.ekı gün, Millet Meclisi akaryakıt zam tasarısını görüşürken lasarının birincı maddesınden gazyağına ya pılan zammı çıkarmak kararı vermiştı. Bunun üzenne tasarının bu maddesi ile diğer maddeleri yeniden tanzim edılmek üzere Komisyona peri verilmişü. Komisyon Başkanı Erol Akçal, konu ile ilgili olarak özetle şunlan söylemiştir: «Benzin, motorin, feul iol'e zam yapıldığı halde gazyağına zam yapılmaması bazı mahzurlann ortayi çıkmasına sebep olmaktadır. Tasarı, gazyağı zammı olmadan kanunlasacak olursa hükümet kı sa bir süre içinde yeniden gazvağı zammı öngören bir kanun tasansı getirmek zorundı. kalacaktır. NiUStim 1963 yüında da gaz(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Baymdırlık Bakanlığmm Iâğvedilmesi istendi «Özkan'm sinirleri bozulmuş» ANKARA, (Cumhoriyet Bfirosn) Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, dün, Hava Kuvvetlerinde, Orgeneral Tanselle bir gö rüşme yapmış, bu görüşmeden son ra da gazetecüerin, Özkan'ın açık lamalariyle ilgili sorunlarına şu ce vabı vermiştir: «Ben, o zaman İçişleri Bakanıy dım. O gece saat 20.30'la 22 arasında, Hüsnii Özkan vicdanlı insansa, Irfan Tansel'in İsmet Paşa ile tclefon konuşması var, o'nu açıklasın. Hava Kuvyetleri Muhabere Merkezinde, İnönü Tansel'le telefonla konuşurken, kendisi de yanımdaydı. İsmet Paşa, bugün onun Genel Başkanıdır; kendisine sorsun ve açıklasın». Topaloğlu, «Bu olaylarla ilgili olarak Orgcneral Tansel'in istifa edip etmiyeceği» yolundaki bir so ruya da, «Niye çekilsin? Tansel, ^azifesini her zaman yapan bir insandır. Herhalde, Özkan Paşa' nın sinirleri çok bozulmuş ki, bu beyanatı verdi» demiştir. dan Hatay Mületvekili Hüsnü Özkan'ın öne sürdüğü şahsıvla ilgili iddialanna cevap vererek, «Halıhazırda Millî Devrim İhtilâl Teşkilâtı'nın (MDO) Genel Sekreteri Hüsnü Özkan dır. Başkanı da Mucip Ataklı'dır. Bu teşkilât, Millî Devrim Derneği (MDD) içinde bir organdır» demiştir. Tansel, zamanm Başbakanı İnönü ile 22 Şubat gecesi yaptığı £ telefon konuşmasını da aTANSEL çıklıyarak, «İsmet İnönüye ihtilâlcilere hiçbir tâvis hakkındaki vermemesini söylediğini, iddialara karşı 11 havacının ihtilâl hazırlığiyle ilgili dosyayı kenG. Kurmay'ın disinden almadığını» bilaçıklaması dirmiştir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Önce konuşmuyordu Hava Kuvvetleri eskı Kurmay Sabah erken saatten itıbaren kendısı ile konuşmak ısteyen gazetecilerle once konuşmak ıstemiyen Orgeneral Tanse!, öjla tatilınde, Hava Kuvvetlerının arka kapısından çıkraış, anrak daha sonra, Saracoğlu mahallesmdekı evinde kendilerini kabul ederek, uzun bir konuşma yapmış ve çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Millet Meclisi'nde dün; Bayındırlık ve Sağlık Bakanlıkları bütçeleri görüşülerek kabul edilmiş, müzakeresi tamamlanan Ticaret Bakanlığı bütçesinin oylaması ise, bugüne bırakılmıştır. Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında AP Grupu adına konuşan Huseym Balam, Bakanhğın gorevlerının elinden alınmakta olduğunu ilerı sürerek Bayındırlık Bakanlığımn lâğvedilmesmi istemış, ayrıca müteahhitlerin çok müşkül durumda olduğunu belırterek, «Tfirkiyede devlete karşı laahhüde girmek bir maceradır» demiştir. TÎP sözcü«ü Saban Erik ise, devletin kendi işlerinı kendisının yapmasım, müteahhıtlere bı rakmamasını istemış ve «Bir tnşaat Ofisi kurulmalıdır» demiştir. (Arkaaı 9«. 7. Sfl. • de) Gazyağı Orhaıı DURU ANKARA. Akaryakıt zammını öngören kanun tasansı, AP Grupu içindeki «Yaylacilar>m bir kısmmı beklenmedik bir anda ortaya çıkardu AP lilerden 15 kadar üye, tasandaki gazyağı zammma cephe aldılar, muhalefetle birlikte bu zammm tasannın birinci maddesinden çıkarılması için oy kullandılar. Komisyon temsilcilerinden AP li Erol Akçal ile Nuri Bayar, gaz yağına zam yapılmamasının mah zurlarmı çırpınarak, aleyhte oy kullanan AP lilere anlatmaya çalışıyorlardı. Gazyağı zammı tasarıdan çıkanldıktan sonra da koridorlarda tartışmalar devam etti. Nuri Bayar, adını veremiyeceğimiz bir AP li milletvekiline: <Bak> diyordu. «Gaz yağına zam yapılmazsa, gazyazı ucuz kalacak. Bu durumda bazı kimseler FuelOil ile gazyağını karıştırıp motorin elde edecekler, daha fazla fiatla satarak büyük paralar kazanacaklar. Bunun mahzurlan daha önce de biliyorsun. Niye gazyağı zammı aleyhine oy kullanıyorsun?» (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) "Böyle bir plân yoktur,, Tansel, Eski hava generali Özkan'ın «Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının bir dış ülkeye götürülmesi ile ilgili plân konusunda» demiştir ki: (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) ünün Seçmen'e selâm meseie tamam Meclisin gazyağına zammı reddetmesi, milletvekillerinden bir kısmının nihayet meseleyi kavradıklannı gösterir. Ne var ki bu kararın seçmene selâm mahıyetinde olduğunu da hemen söylemeliyiz. Red kararı belki doğrudan zammı önliyecektir. Ama, diğer dolaylı ve dolaysız arttınnalarla köylüııün cebinden fazla para çıkmasının önüne geçemiyecektir. Aslında bütün tehlike de köylünün, yani Ureticinin cebinden fazla paranın çıkmasında görünüyor. Bu tehlike enflâsyonun hızlanmasıdır. Şöyle ki; Yapılan zamlar, bu arada sadece iktisadî devlet teşekküllerine ek finansman yaratmak için girişilen fiyat arttınmlan yılda ortalama 900 milyon liralık gelir sağbyacaktır. Ayrıca akaryakıt vergisinin artışı ithalâttan alınan çümriik resmi ile bu gelir 12 milyan geçiyor. Doğrudan ve doiaylj artışların elbette ki mardul maddeler üzerinde aksi olacak. Şımdi göründuğü ve hesap edildiği gibi aks'in genel fiyat seviyesindeki oranı, her halde asgari yüzde 15 i bulacak. Demek ki vatandaşın sarfettiği para Lu oranda artacak, ve tasarrufu eksilecek, yahut tüketimini kısacak. DemokrasUerde oy veren seçmen kitlesi somut olaylara göre iktidarın tutumunu cleğerlendirir. Büyük kitle özgurlüğe aykın gidişin Anayasa aykırılığının etkilerini çok ko'.ay hissetmez, ama cebindeki dengenin bozulduğunu akşam yaptığı hesap sonunda hemen farkeder. Iktidarlar ve siyasî partiler de bu gerçeği bilirler, dengeyi bozmamaya gayret ederler. i'a da bozulmuşsa düzeltmek için bu defa tedbir alma yoluna giderler. Ahnan en kolay tedbir ureticinin malını değerlendirme ismi altında devietçe tâyin edilen ahm fiyatlarınm arttınlmasıdır. Onun yamnda açığı kapatmak için tarım kredileri yan tedbir olarak görünür. Değişmez gelirliler seçimde etküi kabul edilmedikleri için onların feryadına tazla aldırmazlar. Simdi son zamlar karşısında iktidar partisi milletvekillerinden, muhalefetten «ureticinin malını değerlendirmek gerektir. yargılan duyulmağa başlamıştır Hükümet ne kadar direnise dirensin sonu «oy» a dayanan, grupta çoğunluğa dayanan isteklere karşı duramıyacak ve «reel tasarruf artışlan ile finansman sağlamak» politikasını bir yana bırakarak oy deposundaki istekleri yavaş yavş yerine getirecektir. Kredileri arttırinak, fiatlan ayarlayarak ve belki de emisyonu zorlayarak getirecektir. Seçmenin cebindeki dengeyi sunî tedbirlerle sağlamanm yolları ise bir kere açıldı mı artık bu yolun dönüşü kolay olmaz. Zamlar, zamlan tâkip eder, paranın iç değeri, dış değeri mütemadiyen düşer ve ekonomi kısır çember'in içinde döner durur. Üretici gttnlük dengeyi tutturduğu için önceleri mcmnun olabilir bu gidişten, spekülâtör'ün neşesine ölçü yoktur. Hele karaborsa başlaymca ki yavaş yavaş başlıyor tatlı kârlara alışmış olanlar, iktidarın destekçisi haline gelirler. Hattâ enflâsyonun hıziyle yatırımlar da süratlenmiş gibi görüııür ve büyük büyük rakkamlar Meclis kürsülerinden döktürülür. Ne var ki manzara aldatıcıdır, zengin daha zengin fakir daha fakir olacak. konuşmayı, düşünmeyi yasaklayan kanunlar da çıkarılsa sessiz tiyatrodaki pantomim'e benzeyen sosyal çalkantılar artacaktır. Eldeki rakkamlar, kürsüdeki sözler. davranışlar nihayet tecrübeler telılikenin bu noktada bulunduğunu gösteriyor. Bakalım olaylar, benim ismim falan filâıı diyenleri mi, yoksa gidişi çok tehlikeli görenleri mi? haksız çıkaracak. Başkanı Eraekli General CHP milletvekili Hüsnü özkan'ın 11 havacı subay ile ilgili ıddiaları ve Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel hakkında ılen sürdüğü hususlar dün Genel Kurmay Basın ve Halkla Münasebetler Dairesı Başkanlığınca bir bıldırı ile cevaalandırılmıştır. Bildiride aynen söyle denilmektedır : «Askerlik disiplini ile asla bağdaşmayan heyanlarda ve isteklerde bulunarak her zaman vazifesini yapmış ve yapmakta olan Hava Kuvvetleri Komutanına ve derece derece diğer komntanlara satasılması an'anelesmiş Türk Ordusu meslek terbiyesine sığmaz. Kaldı ki, her komutan vazifesini Anayasa çerçevesinde millî menfaatlerimize ve memleket hayrına nereden ve nasıl yapılacağını sorumlu kimse olarak en iyi kendisi takdir eder ve tatbik eder. Bu bir komutanlık hakkıdır. Komutanlık hak ve yetkilerine maiyetin müdahale hakkı ise dünyada ve hususile Türk ordusunda görülmüş ve işitilmiş şey değildir. Polomiklere girmemek düşüncesi ile efkârı umumiye've bu kısa bilginin verilmesinde fayda mülâhaza edilmiştirj Su altma gizlenmiş olan bir Vietkong çetecisi meydana çıkanldıktan sonra bir Amerikan askeri tarafından jumruklanıyor. Amerikan Birinci Tiimeni askerleri son harekât sırasında su altına saklamnış ve bambıı kamışlan ile neles a lan iki çeteciyi ele geçirmişlerdir. Tümenin bir taburunun bir ay içinde 120 ölü vermcsi Amerikan askerlerinin esiı edilen çetecilere s«rt davranmalarına sebep olmuştur. Bu konudaki haberler 3. sahifemizdedir. Irak, Kürt meselesi hakkında bilgi verdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Irak Devlet Başkanı Arif Ue Cumhurbaşkanı Sunay arasında, Türk Irak ikili görüşmeleri, dün Çankaya'da yapümıvtır. Karşıhklı dostluk ve arüayış havası içinde geçtiği bildirilen görüsmelere, Türkiye tarafından Başbakan Demirel, Dışişleri Bakanı Çaglayangil, Ticaret Bakanı Müftüoğlu, Dışişlen Bakanlıgının bazı memurlan ile Irak tarafından Dışişleri Bakanı Paçacı, tktısat Bakanı Mehdi, Tümgeneral Ansari ile diğer ilgililer katılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Plânlama Teşkilâünın Raporn: Yabancı sermayenin ortalaraa kârı /, 50 Bülent DİKMENER ANKARA Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından yayımlanan «Yabancı Sermaye Özel Ihtisas Komısyonu Raporu»nda belirtildiğine göre, 1951i%6 yılları arasında yabancı özel sermaye yatırımlan için verilen müsaadeleıın geıçekieşme oranı yüzde 41,72 dir. Bu arada yabancı sermayeli şirket ve iş yerleri 19591964 arasında sermayelerine oranla yüzde 50 kâr eünişlerdir. Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından kurulan cYabancı Sermaye Özel Ihtisas Komisyonu»nun raporunda 1951 den 1966 yılının ilk üç ayı sonuna kadar yabancı sermaye yatırımı için verılen musaadelerin tutarınm 1.230.608.000 lira, bu izne dayanarak memleketımıze fıılen gelen toplam sermaye tutarının ise 513.354.00 lira olduğu ileri sürülmektedir. Bundan anlaşıldığına göre yabancı özel sermaye yatırımları ıçm verılen musaadelerin gerçekleşme oranı (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) «Bclediye Hizmetleri iyi yürütülmüyor.» Poyraz; İşcan'ı stıçladı 0 İşçan da: «Dar imkânlar içindekilcri suçiamak koiay» dedi Vefa Poyraz, dun BeledlV ali Meclisinde konuşmuş, «Beye «Gazetecilerden kaçıyorum» diyen Marlon Brando, KaraçPye gitti lediye hizmetlerinin iyi yürütülmediğini, yolların bozuk ve sebrin pis olduğunu» söylemiştir. Daha sonra konuşan Haşim İşçan da, «Belediye bütçesi, borçlu bütçedir. İmkânları dardır. Ençok derdi olan şchir. İstanbul'dur. Belediye Başkanını bu dar imkânlar içinde hizmet görememekle suçlamak ve yıpratmak, kolaydır» demiştir. Poyraz, konuşmasında, dolmuş şoförlerinin istedlği zamma da değinmiş, şoförlerin fazla para almakta olduğunu belirterek, «Haklılarsa, haklarını kabul etmeniz; haksızlarsa durumu açıklamanız lâzundır ki, cezalandırmaları yoluna gidilebilsin» demiştir. (Arkası Sa. 7, Sfl. 2 de) Dallı ve Ersoy Agır Ceza'da Yayınlanin bir karikatürle, «Hükumetin manevî şahsiyetinin tahkir ediW:ğiı> iddiasıy;a gazctemiz Yazı İşleri Müdürtt Erol Dallı ve Karikaıürif i Ali Ulvi Ersoy hakkında açılan dâvanın duruşmasma, dün 3. Ağır Ceta Mahkemesınde başlanmıştır. 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteğiyle yargıhınan Dallı ve Ersoy, 10 Temmuz 1966 tarihli «Cumhunyetate cıkan «Görünen Hükümet Görünmeyen Hukumet» lejantlı karikatürün, Amerikan Millî Emniyet Teşkilâtını (CIA) temsil ettiğini, Türkiye büiıfınıcti ve Başbakanı Ue en ufak bir ilgisinin bulunmadığını belirtmışlerdir (Ta&ilâtlı lıaberimiz, 5'inci sayfadadır.) [Rfcsıınde; Yazı Işlen Müdürümüz Dallı ile Karikatüristirnîz Ersoy ve kfndilenni savunan Avukat Cehdi Türel, diinkü duruşm^da görülüyorlar.] Soygun yapıp Hacca gideceklerdı Diyarbakır yolu üzerindeki Hacıkâmil deresinde iki otobüs He 5 kamyonu soyan maskeli şakîler yakalaııdıkları zaman, «biz bu paralarla Hacca gidecektik» deraişlcrdir. Siverek ilçesinin Sadettin köyündc yakalanan soyguncuların Başkanı Hasan Kılçık, intihar etmek amacıyla jiletle karnını yardığından hastaneye kaldırılmıştır. Resimlerde, yakalanan şakîlerden dördü silâhları Ue jörülüyor. (Foto: Ömer OKUTAN URFA) Ecvet GÜRESİN Ciddî tutumları ve kendisini rahatsız etmedikleri için basın mensuplarına uzun uzun teşekkür eden Amerikalı aktör Marlon Brando, «Gazetecilerden sıkıldığını ve kendisini rahat bırakmadıklarını» söyleyerek, dün ani olarak uçakla Karaçı'ye gıtmıstır. M. Brando, daha önce İstanbul'da 5 gıin kalacağmı bildirmişti. Kendisinden 2 saat önce de, «Özel sekreteri» Hester Andgerson'u, İran Hava Yollarmın uçağı ile Londra'ya yolcu eden Brando, dün arkadaşı James Baldvrin'le bile görüşmemiş, kaldığı 2 gün içinde ise sadece, üc defa dısan çıkmıştır. önceki gece Hester And(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) > Amerika casusluk teşkilâtı (CIA), öğrenci teşekküllerine sızmakla suçlanıyor. Amerikan basını
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog