Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

NIL YAYINEVİ SUNAR IDA Büyük bir aşk romanı Yazan: Gny Des Cars (Ciltli. 10 lira). YENİ SATIŞ YERİMİZ: Cemal Nadir Sok. Büyük Milâs Han Kat 1 No. 102 İstanbul Feza: 789/1172 umhuriyeC KURUCUSU: YÜNÜS NADİ ÜRfi EDfiMYATINDfi KlTEveHOMAN etâfıt En de ikây* ve romanımn taKudre ıçır n*kına cildi çıkduğu mTştır. dar olan rç lık Yayınları arası almıştır. 43. yı! sayı 15270 Telgraf ve mektup adresfc Cumhuriyet İstanbuJ Posta Kutusu: îstaobul No. 246 Telefordar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Perşembe 2 Şubot '967 TURAL KONUŞTU 1967 yılı bütçesine3l7 milyon lira ek g£lir sağlamak "Butâmimunululmuş amacı ı'/e... olan Affatürk devrindeki Slalüye dönüşlür,, SIGARA ve IÇKIYE ZAM Alâeddin BİLGİ bildiriyor Bandınna Başkanı Orgeneral Cemal Tural, dün, Bandırma hava üssünde, Subaylar Gazinosunda gazetecilerin, orduya son emirnamesiyle Ugili olarak sorduğu bazı sorulan cevaplandırmış tır. Orgeneral Cemal Tural, bu emirnamenin verilmesine sebep neydi sorusuna: «Bu tamim, ilk değildir. Atatürk zamanında ilk defa milleti uyarmak için bu tamimlerde bulunulmuş tur. Benimki yeni bir çı&ır değil, unutulmuş olan Atatürk zamanındaki statüye dönüştür. Şöyle ki, ordu her zaman milleti uyarmada öncülük etmiştir. Ancak buna uzun süre ara verilmişti. Şimdi benim yaptiffim yeni bir şeymiş gibi lânse edilmektedir» cevabını vermiştir. (Arkası Sa. 7, Sfi. 1 de) MALİYE BAKAM Cihat Bilgehan "Enflâsyonist baskı her an zuhur edebilir,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanlığmca hazırlanan ve Tekel maddelerine zam yapılmasım öngören kararname üç gün önce Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından onaylanmıştır. Bu konudakı kararnamenin kabulünden sonra Gümrük ve Tekel Bakanı Ibrahım Tekın Istanbula giderek Tekel maddelerine yapılan zam oranlarını Tekel Genel Müdürlüğüne bildirmiştir. Tekel Genel Müdürlüğü önceki gece geç saatlerde Türkiyedeki bütün Tekel Müdürluklerıne yıldınm telgraf göndererek, bölgelermdekı Tekel bâyılerinde bulunan Tekel maddelerinin tesbıtim istemistir. Dün sabahın erken saatlerınden itıbaren bütün Türkiyede Telcel memurları bölgelerindeki satışı durdurmuşlar re Te*el bâyilerindeki maddelerin sayımını yapmıslardır. Bâyilerde sayımı yapılan Tekel maddeleri «stok vergisi»ne tâbi tutulmuş ve zamlı satışlar dün akşamdan itibaren başlamıştır. YAPILDI ESKİ ve YENİ FIATLAR SÎGARAYA ZAM Dün akşam üzerinden itibaren uygulanmasına başlanan zamla, Tekel maddelerinin fiatlan %14,35 yükselmiştir. Sigaraya yapüan zamlar aşağıdaki listede gösterilmiştir ESKİ TENÎ 1958'deki Fiatlar Fiatlar Fiatlar StGARALAR (Kuruş) (Kuruş) (Kuruş) Samsun (Fıltreli) Hisar (Fıltreli ve filtresiz) ... Yeni Harman (Sade) Yeni Harman (Filtreli) Diplomat Sipahi Camlıcs (Filtreli) Bogaziçi Yaka Yenice Bahar Bafra Gelincik Knlüp 27 Mayıs Birinci Ikinei „ Doçu Üçüncü Bafr» tütün Tatlı sert tütön Besinci Birinci tömbeki tkinci tömbeki Turk pipo tütünii Yayladag pipo tütiinü Yavladaf pipo tütiinü (kutu) Enfiye 300 300 250 275 600 225 200 170 150 140 12S 110 110 100 90 90 60 60 45 325 325 300 325 750 300 325 200 200 175 150 130 125 130 100 100 75 70 50 180 600 180 160 100 110 90 90 90 70 50 50 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda dün 1967 malî yılı bütçesinüı tümü üzerindeki görüşmeler sona ermiş, bütçenin tümü kabul edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. Maliye Bakanı Cihat Bilgehan, bütçenin tümü üzerinde yöneltilen tenkidleri cevaplandırmıştır. ^^^^^^^^^^^^^^^^ Önceki gece yapılan görüsmeler sırasında AP. Grupu adına konu şan Lutfi Tokoğlu (AJ>.), AJ>. nln özel sektor anlayışı «Bir avuç spekülâtöre vasıta olmak değildir» demıştir. A P. li Celâl Ertuğ da kendisinin hem spekiüâsyoncu özel sektöre hem de israf yuvası haltne gelen resmî sektöre karşı olduğunu bil dirmiştir. Kontenjan senatörü Enver Koç, cari masrafların arttınlmasından yakınarak «Ankara bir memur de posu oldu» demiştir. C.HJ». li Fehmı Alpaslan da özel sektör konusuna değinmiş ve «Türkiyede himaye edilen özel sektör değil, çıkar sektörüdür» demiştir. TÜTÜNLER unün notıon Tuhaf bir te< Ne kadar gelir Tekel maddelerine yapılan zamla 1967 yılı butçesıne 317 mılyon 134 bin 680 lıra ek gelır sağlanacaktır. Bu rakam «Milli bütçe tahmin raporu» nda açıkca görülmektedir. Raporda belırtıldiğıne göre, 1966 yıhnda Tekel Idaresi safı hasılatından 500 mıl , . yon lıra gelır sağlanacagı tahmin edılmıştir. 1967 yılı bütçesınde Tekel îdaresı safı hasılatı 997 milyon 442 bin 675 lıradır. 1967 yıhnda Tekel ldaresi safi hasılatından artacak satıslarla 680 milyon 287 bin 995 lira gelir sağlanacagı tahmin edilmistir. Böylelikle 1967 yıhnda Tekel maddelerine zam yapılmak suretiyle 317 milyon liralık ek gelır sağlanacagı bütçe rakamlarının tetkikinden anlasılmaktadır. 75 75 70 120 100 350 350 85 85 85 125 110 500 400 55 55 50 300 200 I 1400 250 1500 300 Herkesi aym şekilde düşünmeğe, aynı ağzı konuşmaya dâvet eden Adalet Partisi Grupunun bildiri karanndan hemen sonra, birbirine girmesi, tablalarm havada uçuşması, ağıza alınmayacak küfürlerin edilmesi, hattâ bazı millervekillerinin yaralanması tuhaf bir tesadüf. Daha doğrusu tuhaflık her iki eylemin aynı güne, aynı saatlere tesadüf edivennesidir. Aralannda mahiyet farkı olmasma rağmen sadece şu paradoks bile göstermektedir ki insanları. hele demokrasilerin, çok partili düzenlerin insanlaruıı Kmkkale tüfeği gibi aynı capta düşünmeğe. ya da onları aynı hizaya getirmeğe irakân yoktur. Hele 1967 yıhnda hiç imkân yoktur. Bütün zorlamalar. kanunî tedbirler polis zoru, kaba kuvvet hareketleri aksine sonuç verecek. özlenilen huzur büsbütün kaçacaktır. Nitekim, dünya siyasi tarihinde böyle olmuştur, Türkiyenin geçmişi böyle olaylarla doludur. Hem demokrasi diyeceğiz. hem çok partili Parlâmento diyeceğiz. hem özCiırlükten bahsedeceğiz. Hem de özgürlüğü sadece bir biçimde düşünme ve söyleme olarak uygulamaya çalışacağız. Temeli çelişik boyle bir düzen ncrede görühnüştür. *** Son günlerde çıkaıı tartışmalara tek taraflı karışan sayın Demirel'in, AP Grupunda tcrtipll konuşan Güler'in. nihayet Grnp Yönetim Kurulunun bildirisinden sonra parti dışmdaki davranışlara bakınız. Sorumsuz ve kendilerine milliyetci süsiı veren bir takım topluluklar yumruktan ve kandan bahsediyorlar. Ütopik politikacılann kışkırttığı gençler. karsilarmdaki alternatifbı devlet gücüylc pasiflestirilmesinden sonra. büsbütün azıtmtslardır. Ters seslerden rahatsızlık duyan ve siyasi iktidarın gerisinde, onu cıkmaz yollara sevketmeğe calışan. içlerinde diplomalıların da bulunduğu bu>ük şehir azınlığı sevincini gizlememektedir. Aslında gerek sayın Süleyman Demirel'in. gerekse AP Yönetim Kurıılurmn isteğinden söz ettiği milIct budur. Kısacası azdınlan azmlıklar bir operasyon. bir politika oyunu nSruna bize millet diye yutturuluyor. Tıpkı Yakup Demir tâkipçilerinin Türkiyede hcrkes sanki arkalanndaymış havasını yarattıkları. bnnu yutturdııkları gibi ve tıpkı Bizim Radyonun. Türk balkınm sesi olduğu iddiası gibi Oysa siyasi iktidarın göre\i aslında bu yutturmalara karşı olmak, objektif, uygar ve plüralist ölçülere dayanmak. hülâsa devlet idaresinde yetkileriııi kücük hesaplar oy kaygusu ile değil, tümü kapsayan ve sentezci jolla kullanabilmektir. Bugün maalesef bu değişmez formülün tersine bir gidiş gdrülmektedir siyasi iktidarda. tstenen, bir avuç insanın monoloğunu, bütün millcte malederek. özgürlük anlayışını kücük daire içine almaktır. Nitekim gerek grupta yapılan konuşma. gerekse daha usturuplu kaleme alınan bildirinin içinde bu anlayışın nitelikleri açıkca görülmektedir. Her düşüneenin bir karşıtı olacak ve bu karşıt ister açık. ister gizli, ama muhakkak belirecek; hattâ eyleme gececek. Türkiyenin siyasi tarihinde ise karşıtlarııı daima önlenmesi hattâ ezilmesi olayları birbirini tâkip etnıiştir. Tâkip etmiştir zira. biz demokrasiyi, özgürlükleri yukardan aşağı olmaktan. daha doğrusu ihsan. lutuf olmaktan kurtaramamışızdır. Osmanlılık döneminde sözde batı kültürü almış bir azınlığın zoruyla alınmış gibi görünen haklar ve özgürlükler aslında saray taratmdan verilmiştir. Nitekim saray, sonra bunu alıvermiştir. tkinci Meşrutiyetin hürriyet kahramanları kısa sürede hürriyet işlerine gelmediği. ya da o düzende iş görme\i beceremedikleri. rahatsız da olduklan için haklan ve özgürlükleri kısıtlamışlardır. Bu düşünceyi tek parti döneminde Vali Nevzat bey «komünistlik mi? Eğer istersek onu da biz yapanz» sözüyle pek güzel anlatmıştı. Daha sonra 1945 te tek şef'in verdiği özgürlükler, İkinci Meşrutiyet gibi, 1954 den itiharen alınmaya başladı. Simdi 1961 Anayasasının getirdiği ortamı biçime sokmak için uğraşıyoruz. Aslına bakılırsa hepsinde gerekçe birdir; yukarıdakilerin istediği kadar. onların istedikleri ölçüde özgürlük. Sayın Başbakanın 125 yıldan beri yapıldığını söylediği «hürriyet mücadelesinin temelinde bu alış\eriş yatar. Ve bu alışveriş de daima millet adına, millet hesabına yapılır. Oysa kaymak tabakasında süregelen mücadelenm milletle hiç bir ilgisi yoktur. Halk sadece didişmeyi hayat yükünün ıstırabı altında hüzünle seyreder. Hepsi o kadar... #** Yine AP Grupundaki tuhaf tesadüfe dönelim; Bu tesadüf. bizim yukarıdanbeti söylediklerimizi de doğrular durumdadır. Özgürlükler sınırlı bir alanda olacak, o alanda üst tabaka birbiriyle kavga edecek, kavga edenlerden kudreti elinde tutanlar sının daraltacaklar, çatışma ozgürlüğünü kendi istedikleri gibi biçhnleyecekler ve bu defa kendi aralannda çıkarlara dayanan başka biçhn bir çatışma sürüp gidecek, sonra da bunun adına demokrasi denecek. Kafalarda yatanın aslı bu. Şimdi yakalanan fırsatı bu değişmez düşüneenin uygulamaya geçebilmesi için kullanmak istiyorlar. Hele yapsınlar bakalım, uygulama sonuçları o biçim duşüoenleri mi, yoksa bizi mi haklı cıkaracak göreceğiz?.. (Arkası Sa. 7 Sö 2 de) T.M.G.T. Genel Sekteri basm toplantısı vaptı Bakan'ın konuşması Maliye Bakanı Cihat Bilgehan, dün sabah tenkidleri cevaplandırırken «Dürüst bir insan olarak memleketin malî ve ekonomik du rumunu apaçık anlattım. Sizlerden hiç bir şey saldamadım.» demış ve özetle sunları söylemiştir: «Bugün içinde bulunduğumaz iktisadî durum bizim meselemiz değildir. Vılların biriktirdigi güçlükler mcvcuttur. Cari masrafların artmış olduğu söyleniyor. Plânın korunmasından sadece hükümet değil, Meclisler de görevlîdir. Kanunlar çıkıyor ve bn kanunların karşüığı olan cari masraflan bütçeye koymak zorunda kalıyoruz. Hükümetimiz ekonomiyi istikrar içinde geliştirmeye kararhdır. Az gelişmiş memleketlerde enflâs yonist baskının her an zuharu rauhtemeldir. Bunun için tedbirli bulunuyoruz.» " Türk gençliğini, Türk Ordusundan ayıramazlar „ Yabancı sermaye Bakanm verdiği bilgiye göre Türkiyeye giren yabancı sermaye nin yiızde 34 ü «kâr transferi» oyurt dışına çıkarılmıştır. Bakan ayrıca son iöviz rezerr (Arkası Sa. 7 Sü « da) DemireL " İhtilâl söylentilerini yayanlar vatan hainidir., dedi ANKARA (a.a.) Başbakan Suleyman Demırel, dun saat 18 30da Altındağ AP ılçe merkezme gıderek halkın riert ve di leklerını dinlemıs ve «Türkiye Cumhuriyeti bir kannn ve nizam devletidir. Kanun ve nizam devletinde ihtilâl olamaz. Kanun ve nizam devletinde isyân olur. tsyan da kahraman ve şerefli Türk Silâhlı Kuvvetleriyle, Em niyet mensuplariyle ve vatandasiyle kahredilmeye mahkum olur. Bu söylentileri, yalanlan yayanları huznrnnuzda bainlikle itham ediyorum. Onlar vatan bainidir ve Türkiye Cumhnriyetini sabote etmektedir. Ama Türk devletirvn kanunlarının elinden kurtnlamıyacaklardır» de mıştır. Demirel. AP ılçe merkezinde 2.5 saat kalarak 69 dılek tesbıt etmıstir. Ecvet GÜREStN TUrkıye Milli Gençük Teşkilâtı Genel Sekreteri Salim Yavuz. dün bir basm toplantısı düzenliyerek, «Son günlerde Anayasayı ve derckratik düzeni tehdit eden bir takım davranış ve demeçler karşısında, Ne kadar elde Atatürkçülüğe ve 27 Mayıs Anayasasına bağlı her vatandaş ve kunım görevini yerine getirmek dUtumıındadır» demiştlr. edilebilir? Devlet yönetimindekı bütün ku Maliye Bakanlığı ılgılileri Terum ve klşılerin, Anayasa ve yakel maddelerine yapılan zammın Anıerikan yardnn programlan çerçevesinde Türkiye'ye verilmiş salann çızdiği yetkilerle baglı olocak ayı başında uygulanması olan 4 F5 jet uçağından ikisini yurda getirenlerden Binb. Çukgör. duklanru bellrten Yavuz konuşhalinde 317 milyon liralık ek gemasına devamla, hangi makamda linn sağlanacağını ıfade etmışolursa olsun, hiç kimsenin, Atalerdir. Aynı ılgilılerın verdıkleri türkçı'i gençük bareketlerini, kobilgiye gdre uygulamada alınan münistlikle nitelendırmeye hakkı sonuçlar Tekel maddelerine yaolmadığını söylemış ve şövle depılan zamdan sonra ilk ıkı aylık miştir: satışlarda önemlı ölçude azalma «Yakın eeçmişte gençlik bareolmakta, ancak ıkı ay sonra norketlerini, aynı sekilde iekelemek (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ANKARA, (Cumburiyr.t Büistiyen makam sahiplerinin batarosu) Komünizm propdgoiıları, yüzde Adalet Divanının kadası yaptıkları 'ddlasiyle ışten rarlannda sabit olmnstur. Aynı elçektırılen Amasya Lısesı öğret hataya son günlerde tekrar düşmenlennden ıkısı eskı görevlemek eğilimini gösterenlerin, mün rıne iade edilmiş, dığer IICISJ de ferit çıkışlannın, mensnp oldukBANDIRMA, Türk pilotlarının Atlantiği ilk defa aşmak başka ıllere atanmışlardır. lan knrumlarla hiç bir URİSÎ voksuıetjyle Amerika"nın California eyaletinm Hawthonıe şehrinden, Mıllî Eğıtım Baltanlığı ılgilıtur. Türk cençliğbıi Türk orduTüıkiye'ye getirdikleri F5 uçakları, dün Bandırma hava üssünde lerı, Amasya Val>.sı tarafmdan sundan ayırmaya çalışan her çeışten elçektırılen Amasva Lıseyapılsn törenle Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmiştir. Başta şit manevra hevesi başarısız kası Müdüru Necdet Eren, Mürtür Genel Kurmay Başkanı Org. Cemal Tural olmak üzere, Kara, Halacaktır. Gençlik ve orduyu birYardımcısı Halıs Keles Tjatpmabbinden ayırmak çayretleri, Türva ve Deniz Kuv\et Komutanlarmm hazır bulunduğu bu törende tık öğretmenı Hâmı .Jral ile Fakiyeye düşman kuvvetlerin işine Aıııerika'nın Hawthome şehrinden BandırmB'ya kadar olan 15 ık Günaltay'ın «uçsuz olauklayaramaktadır. Atatürk çençlieine bin 048 kilometrelik mesafeyi 21 saat içindo kateden 6 Türk pilorına karar vermıs ve ~>u ögıet atılan iftiralar karşısında, Türk ANKARA, (Cnmaorıyet Büro^una da, bu arada F5'leri imâl oden firma temsilcisi tarafmdan (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) silâhlı kuvvetlerinin, en az gençlik su) Adalet Partısı Genel Baş birer «plâket» verilmiştir. kadar üznntii duyduğundan emikan Yardımcısı Taıât As.al, dün. niz.» basına verdigı "iemecte TürkıTörendeki konusmalar yede Komünizm tehpke«'nın bu Diğer taraftan ynı konuda bir lunduğunu ıfade ;le. «AnavasaSaat 10 da başhyan törende ilk basm toplantısı düzenliyen tstannın güya müdafaasını vaparah konuşmayı özel surette gehniş bubul Üniversitesi Talebe Birliği lunan Amerikan Büyük Elçisi Hart Anayasa dısına ıRanlar htidleBaşkanı Ufuk Sehn emırnamsyapmış ve: Bugün kullanılmakta rini bilmelidirler. Tksı Haldr nin kasıtlı olarak, ordunun istısolan süpersonik uçaklar arasmda, Türkive'de badlerini nildı»erpı« marmda kullanıldığını söylemişkendi ağırlığı or.. ,ııca. en fazla ta merciler ve makamtar vardır tir. üfuk Şehri. T.MT.F ile ilgıll şınabilen yük hacmi olan F5, ger ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Nizamm dısına cikan'ann vrrı olaylarda ise, taraflann, mahkeme Bir meşhur hikâye vardır: Bir çekten müthiş bir silâhtır» demiş Dışışlerı Bakanhğı Enformaskananlara göre, crmıyetin dekararı verilinceye kadar hiç bır takım körlere bir fil göstermiştir. yon Dairesi Genel Muduru Okğil bapishanenin ıçidır» demişharekete geçmemelerinl ıstemişler. Kimi ayağını. kimi kuyruğutay Işcen, Moskova Buyükelçıtir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) nu, kimi kulaklarını yordamlatir. hk Müsteşan Doğan Turkmen'in mış, ve her biri fili bir ayn çemerkeze alındığını ve Baskâtıp şitte tarif etmiş. llhan Kıcıman'ın da Lefkoşe'ye Bundan da meşhur bir hikâye atandığını açıklamıstır. daha vardır: Hoca Nasrettin, her halde hoşuna gitmemiş olacak leyleği tutmuş. çok uzun bulduğu gagasmı yontmuş, fazla yüksek gordüğii ayaklarını kesmiş, yayvan kanatlarını daraltmış ve «İşÎZMİR (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) te şimdi kuşa benzedin» demis. Sol Yayınları sahibı, yazar MuAtatürk'ün Bursa Nutku'nu 28 Nisan olayla«Gülcemai» vapurunun seyır jurnalı ile Bursa Gidişata hakılırsa. ycr>üzünde, zaffer Erdost dün kısa bir sorguyu rının yıldönümü ile Atatürk Sergısı'nde bıldiri Nutku'nun suç teşkıl etmedığine daır eksenyeten azından bunlar kadar mesbur müteakip Birinci Sulh Ceza Mahhalinde dağıtan Ege Üniversitesı Fıkir ve Sanat le verılen bılırkışı raporlarının okunma^ından o'maya namzet, yeni bir bikâye kemesi tarafmdan Komünızm Kulubü eski Başkanı Ahmet Çehkkol'un duruşsonra sanık vekılleri, Savcının mehil ısteğının çıkıyor ortaya galiba: Türkivedc propagandası yaptığı iddiasıyla masına dün Bornova Asliye Ceza Mahkemesınde reddını talep etmişler, ekseriyetle venlen rapordemokrasi hikâyesi. D. N. tevkif edilmiş ve Cezaevıne göndevam edılmıştir. larla ıktıfa edilmesini ıstemıslerrtır. derilmiştir. Duru^mada, Denizcıiık Bankasıttdan sorulan (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) F 5 JET UÇAKLARI TESLİM EDİLDİ Komünizm propagandasından sanık öğretmenler görevlerine döndü HAVA KUVVETLERİMİZE Âsak «Nizamm dışma çıkanlarm yeri hapishânedir» Moskova Elçiliği memurları arasında değişikük yapıldı O JlKİK A : YÜ7 göz meselesi Muzaffer Erdost tutuklandı Çelikkol "Bursa nutkundan korkulduğu için ona hücum edilmektedir,, dedi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog