Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

SOBEL ÎAYDJLAKI Sunar BİR GECELÎK MtSAFİR Nobel Edebiyat Ödülünü alan i yazar Agnon'un büyük romanı m: Tahir Alangu. I. cilt 10 Lira Genel Dağıüm: BATEŞ Feza Reklâm: 861/1751 43. yı! soyı 15287 umhuriYet KURUCÜSU: YUNÜS NADİ Telgraf ve mektup adresfc Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 9 9 ^^^ M. Allam ısı 8 . Kruvazo 10 .. elbisesi ' 12 .. İş oaşında tyvu öldı 14 .. Düğünu 13""., Phndora' Hayduf^olis 17 .. 15 .""îiçklar Hapsetti Evleri soyan tiSkiro 18 20 . ÖIüği kral 19 . Kurbaı ^ toma aun ayakkabılan " 21 J» u 22 .. Kaybolan ~ ' r 23 6 .'"Kıçbır wBiy« kıtabını» Vakip *• * olariÇ^cağ) maceralariV 1 FANTOMA 2 3uve Karşı 3 .. 5 .. AsılıyOT Intikamı 4 ~ Kızi ; Pozor 19 Şubat 1967 Her blri Sjira; İKKILÂP ve AKA J% AP ve TİP Milletvekiİlerinin çatıştığı Medis'te Içişleri Bakanı TIP*i suçladı VİETH&M'A GÖUEMCİ Ö Ö ATASELER GÖNDERİLECEK Bahara özlem ejimlerin en kötüsü hangisidir, diye sorsalar acaba ne cevap verirdiniz? işi diktatörlüğü mü, orşi mi, fasizm mi, koraüniım lilletler kendi kaderlerini ıdileri seçmek olanağını ele irdikleri zaman yukanki sisılerden hiçbinne iltifat etmiekleri varsayıldığına göre, ıların tümüne birden köttt ngasını vurraak akla yatkın ebilir. ie var ki, milletlerin kendi lerlerini kendileri çizmesi ensibi çok defa kuramsal bir rüş olarak kalmakta, naıarit alanından gerçekler alanına lay kolay inememektedir. Yer zaman kosulları dikkate ahrsa, ber ülkede uyguUnan ren, çeşitli sosyal ve ekonomik clerin baskısı gonncu ortaya tmakta, tıpkı içinde yasadıfıız atmosfer gibi toplumu sarıp ıcaklamaktadır. Bu itibarla, soıt olarak su rejim ıyidir, su jim kötiidür diye önyargılara ırmak doğrn bir tnetot olmasa ;rektir. Tarihte milletine yaradokunmus diktatörlükler göildüğtt gibi, toplumu perisan Imis, anarşi içinde soysuzlas' ns demokrasiler de bol bol göülmüstür. Ancak unutmayalım ki, ta es.i Yunanistandan beri gelmis ;eçmis rejimler arasında en az;ın diktatörlüklerı gölgede bıracan bir hükumet sekli vardır. Myasal rejimlerin en kötüsü, en .ehlikelisi olduğundan kuskulanamıyacağımız bu hükumet sekli nin adı da biçimsel demokrasidir. Otoriter sistem, gücünü, şetin ya da bir zümrenin iradesinden alır. Ba böyle bilindiği için ortada insanlan tartısmaya, duraksamaya götürecek bir mesele yoktnr. Beğenen istiyerek jürekten, beğenmıyen istemiyerek, zorla otorıteye boyun eğer, rejira de sürebildiği kadar sürer gider. Halk idareye katılmadığından, istibdat yönetimlerinin sonu, hemen ber zaman ayaklanma, isyan, ihtilâl gibi sert ve kanlı bamlelere gebedir. Bu böyle bilindigi için de, beklenen âkıbetin patlak vermesi kitnseyi şasırtmaz. Gücünü halkın iradesinden alan demokrasilerde ise rejimin temeli fikir özgürlüğüne dayanmak zorundadır. Gerçek anlamıyla fikir özgürlüğüne de|er vermeyen bir demokraside halkın serbest iradesinden söz etmefe irnkân yoktur. Böyle olunca Anayasası ile, Parlâmentosu ile, Sayıstay, îargıtay ve Danıstayı ile koca sistem. {igüranların doldurduğu bir tiyatro sahnesi gibi ortada kalmaya mahkümdur. Izaktan baktığınız zaman, bütün demokratik mücsseselerin yerti yerinde oturduğunu görflrsünüz. Sayın senatörler, kerli Jerli yargıçlar, Bakanlar, profesörler, belki lüzuraundan fazla partiler, yazarlar, çizerler, yetkilerini kanundan alan derece dertce memnrlar, her detnokraside görüldiiğü üzere işleri ve gücleri ile mesçuldürlcr. Fakat bu görüntü sadece bir görüntüden ibarettir. Zira rejime ruh •verecek, onu yasantıya kavuşturacak olan fikir özgürlügü biçimsel demokrasilerde kısıtlıdır. Açık bir diktatörlükten çok daha kötü olan bu rejinti, 27 Mayıs dersine raftnen, şimdiki yöneticilerimiz tekrar denemek hevesine kapılmış görünüyorlar. Temel Hakları Konıma Kanunu adı altında bazırlanan tasarının başka bir amaç güttüğünü farzedebilmek için ortada en ufak bir beVrti bile göremiyoruz. Ve yurdumuzun yakın gelece| i hesabına üzüntümüzü saklayamıyoruz. Batman Erozyonun sonucu: grevinde Het yıl sel yeni olay: ve taştandan 6 polisle kayıp İOO 1 işçi milyon lita yaralandı Batman Özel lOgunden beri grevde bulunan •"• Petrol işçılerı ıle zabıta kuvvetleri arasında dün sabaha karşı yeni bir çaüşrna olmuş, altı polis ıle bir ışçı atılan taşlarla yaralanmışlardır. Günlerden beri TPAO'nm satış ve nakliye yapmasını onlemek için rafınerınin sevkıyat mahalli yanında gece gündüz nöbet bekliyen grevci işçiler, saat 05 sıralarında işletmenin akaryakıt nakledeceğinı öğrenmişlerdır. Evlerindekı kadm ve çocuklarını da alan yüzlerce işçi, ellerinde bayraklar olduğu halde sevkiyat mahaUine giden demiryolunun üzerine gelip yatmış ve «Üzerimizden geçmeden petrol nakledemijeceksiniz» diye bağırmışlardır. (Arkası Sa. 1, Sü. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) rman Mühendisleri Odasının dün yapılan yıllık Genel Kurul toplantısında, ormanların durumu açıklanmıştır. ANKARA (Cııınhuriyet Bürosu) illet Meclisinde dun. Milli Savunma ve Içişleri Bakanlığı bütçeleri kabul edilmiş, Milli Savunma Bakanı Topaloğlu, Vietnama gozlemci ataşeler gonderileceğini bildirmiştir. Içişleri butçesinin muzakeresinde AP ve TtP Milletvekilleri çatışmış, Içişleri Bakanı Sukan, •TlP'in Moskova'dan emir aldığını» one surmuştur. N Milli Savunma Bütçesi Milli Savunma Bakanlığı Butçesinin goruşulmesı sırasmda AP Grupu adına konusan Cevad Odyakmaz, «Orduyu bölücü, siyasi tabriklere maruz bırakıcı, emir ve kumanda makamiarını ve elemanlannı tezyif edici çirkin gayretleri büyük bir üzüntü ve derin bir nefretle takibetmekteyiz. Bunlara son ver(Arkası Sa. 7.SÜ. 5 de) MP'li Milletvekili JV. Güven de TtFin. kapatılma8inı istedi ANKARA, (Cumhutiyet Bürosu) îçışlen Bakanhğı Butçesinin Mıllet Meclısı'ndekı dunku muzakeresi sırasmda MP adına konusan Necati Guven, TÎP'ın kapatümasını ıstemıştır. Konuşmasını AP'hlerın alkışladığı Guven, yerıne oturduktan sonra, Tank Zıya Ekıncı ıle tartışmıs, Baskan Arar duruma mudahale etmıştır. Guven'ın, bu konudakı sozlerı. bzetle soyledır: «TtP'in Malatva'da yaptığı kongreden sonra yayınladığı beyanname, Moskova'da yapılan Sovyet partileri beyannamelerinin aynıdır. Bir zamanlar 2.5 liraya parti kapatanlar, ba beyannameyi nasıl gormemezlikten geldiler? Gönül areu eder ki, popüler İçişleri Bakanı, bu konuya el kofsun. Efer. bu parti içinde komünist varsa, Içişleri Bakanı, bunları yakalamalıdır. Ama, bu beyanname bile, bu partinin duruma için en iyi delildir. Ipucunu ben verivorum. tçisleri Bakanı, bu beyanname ile Anayasa Mahkeme<îine basvursnn.» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) C.KAJ.F. Gcnel Başkanvekili Mehmet AHınsoy, grup olmadıkla rı için bütçe görüşmelerlnde k o nusamadıkları gerekçesiyle bütçe üzerindeki görüşlenni bir tasın toplantısında açıklamıştır. «Mecliste fuzulî dinleyici haline geldik» dıyen nltınsoy, özetle şunlan söylemiştir: «Doğruvu beyan etmemeye aüşık bir hükümet başkanının bütçesi Mecliste görüşülmektedir. Başbakan ani zamlarla fakir fukarayı varlıktan vokluğa sürüklemektedir. özel teşebbüsçü olduklannı söylemekten usanmıyan Başbakan, yatınmlann çoğuna resmî sektöre ayırmıştır. Komünizmle mücadele edeceğini vaad etmiş olan hükümet başkam, aşın sol sözüne karşı mnvazene için aşın sağ deyimini icat eden solun tâblrini benhnsrmtş göriinmekte, mahiyeti henüz bilinmiyen tedbir tehdidi Üe etrafı huzursoz etmektedir. Aşın solun yayılmasında en büyük gayreti görülen müesseseler Başbakan tarafından özel himaye görmektedir. Oy verenlerin iradesinden aykın bir yö ne girmiş olan hükümet istifa etmeli ve millet iradesinin izhanna imkân verilmelidir.» i« «CRMPfuzuü dinleyici haline geldi» O TÖS Genel Başkam ~ Elazıg'ın bir köyiine suruldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğıtım Bakanhğı, Turkıye öğretmenler Sendikası Genel Başkam Feyzullaiı Ertuğrul'u Ankara ılkoğretun müfettışlığı gbrevınden alarak Elâzığın Başkıl ılçesıne bağlı Karagedik köyiine atamışta. TÖS Genel Merkezi, dün >ayınladığı bildiride, Ertuğrul hak kında şimdiye kadar herhangi bir sorusturma açılmadığını, kararın kendisine tebliğden kaçınıldığım, bu haksız islemin de TÖS'ün varlıgını hedef tuttuğiı öne sürülmektedir. Orman Mühendisleri Odasının hazırladığı «Memleketimizde ormancılık ve bazı hizmetlerin görülmesi Ue alâkalı Orman Mühendisleri Odasının görüşleri» adlı raporda, onnancılıkla ilgili konulara değinilmekte ve erozyon içm şu bilgi verümelrtedır: «Yerli ve yabancı menşeli etüdler göstennektedir ki, yurdumuz sathımn yüzde 50 sinden fazlasına toprak erozyonu Caal darumdadır. Memleketimizde sadece para ile ifade edilebilen yıllık sel ve taşkın zararlan 100 milyon liranın üstüne çıkmış bulunmaktadır. Raporun ekonomik ve sosyal gerçekler bölumunde Turkiyemn az gelişmiş ülke olduğu, tanmda verimin düştüğü, artan nüfusu beslemenın buyük bir problem haline geldiği belirtıldıkten sonra ış ve çalışma mevsiminde bile tarım sektoründe 15 milyon ışsızm bulıınduğu belırtılmektedır. LADİSLAUS TOTH ORMAN FACİASI Karadenızt>in S tayfasından Rapor, ekonomik ve sosyal durumun ormanlar üzerindeki etkısi konusunda şoyle demektedir: ülke genel yüzölçümünün 13.7 sini kapsayan ormanların 6,7 mil yon Ha. (yüzde 64) ü bozuk orman niteliğindedir. Ormanların yılhk verimi 9^ milyon M3 tür. Tüketilen odnn ise 22^ milyon M3 tür. Uretimle tüketim arasındaki fark (13 milyon M3) gizli kesimlerle ormalnardan çıkarılmaktadır. Bundan sonra orman nüfusu va yerleşme şartlannın şiddetle tenkid edüdığı raporda ormancı aılesi yılhk geliriıün 2500 lira olduğu bildirümektedır. kinci Dünya Savaşı sırasında Alman Yıldırım Ordularında S.S. subaylığı yapan Ladislaus Toth, zararlı faalıyetlerinden ötürü Türk siyasî pohsi tarafından smır dışı edümıştır. Sahte bir pasaportla sekiz ay bnce Türkiye'ye gelen Toth'un Beyoğlu'ndaki bır otele yerleştikten sonra çeşitli olaylara kanşmaya başladığı siyasi polıs tarafından tesbıt edümıştır. Cskl S.S subayının Rumen asıllı olduğu ortaya (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) SSSUBAYI TÜRRİYEDEN ÇIKAR1LDI I V AT t Vn\ITl>f\J T\ A V >I> Vefa Poyraı, dün 2 sasüren te "Temel Hak ve Hürriyetler Tasarısı,, Meclis'e sevkediliyor ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Uzun bıt suredır toplanmıvan Bakanlar Kurulu dün saat 15 te Başbakan Demırel'ın başkanlığında toplanmış, yakında Meclıse sevkedılmesı beklenen «Temel hak ve hürriyetler kanunu tasarısı» gorüşulmuştur. Bu kanun tasarısı, aşırı sol akımları onlemeyı, tomünızmle ügüi cezalan arttırmayı ve ayrıca ıhtisas mahkemelerının kurulması nı ongormektedır. Valinin lellişi, iki saallık ucuzluk yarattı Ihsan O N U R üzerindeki raEtiketlerinbirdenbire düştü. kamlar Alıs ve satıslar normal kâr hadlerine göre ayarlandı. Ne oluyordu? Çarsı ve pazarlardaki kaynaşma nedendi? Alışverişe çıkan lstanbullular saşırmışlardı. Bir iki dakika öııce kendileriuden kilosu için 9 lira istenen uskunırunun etiketi, 7 liraya, ayakları, bası ve iç organları ile kilosu 16 liraya satılan tavuğun etiketi 13 liraya, ekstra elma Z, portakalın tanesi 30 40 kurusa düsmüstü. Cüzdanlarını yokladılar. A\ın ortası idi. Bu furyayı kaçırmak istemiy orlardı. Zamla(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Resmî demeçlere göre zamlar'ın birinci sebebi tktisadi Deviet Tesekküllerini zarar eder durumdan kurtarmak, dolayısiyle ekonomik istikrarı sağlamak. Aslma bakılırsa ba gerekçe üzerinde uzun boyla tartısılabilir. önce zarar konusunun maliyet, satıs fiatı münasebetleri üzerinde durulabilir. tdaresizlikler üzerinde durulabilir. Kadro ise yine tartısılacak bir avrı meseledir. Ya tavuk fiatlannı da yüksek buldo. Kilosu 16 Lira idi. Yüzü asılan Poyraz: «Tavo|an basına, ayaklanna ve içorganlarına da para 5denir mi hiç?» diye Belediyecilere çıkıstı. (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) VAL1 KUIMIİUL1JA at i,,,, sırasında Tsi serbest bırokıldı MARSİLYA (a^.) 300 mılyon lira değerınde uyuşturucu maddemn ele geçırıltnesıni sağlayan Amerıkan a]anları, ^evv York'a donmus, tutuklanan «Karadeniz> yolcu gemısınin 5 tayfasından 2'sı, serbest bırakılmıştır. Bırlıkte çalışan Fransız ve Amenkan ajanlan, buyuk mıktar da baz morfın ve aiyonu ele geçırmeyı basarmış, fakat Amerı(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) 2 ÖĞRETMENİ YARALADILAR öte yandan dun Iskenderun'da oğretmen Fatih Doğan ıle Ferhat Sezer, behrsiz 2 kişinın tecavuzu uzerıne, ustura ve sopa ıle yaralannuşlardır. PRİM pılan zincirleme zamlann açıkları kapatıp kapatamıyacağı konnsunu da tartışabiliriz. Acaba zincirleme zamlar birbirini etkilemiyecek midir? Isçl ücretleri artmıyacak, yıl «onunda acaba yeniden açıU verilmiyecek midir? Het neyse bunlan bırakıp asıl o/taya atacağımız başka meMİeye gelelim: Türkiye'de zar.ılar vasıtalı \ergiler sos>a! adalete aykın olarak kitlelerın üıerine yüklenirken çoğumuzun farkına varmadıfunız bir baska yük, ithalâta prim yükü yıllardanberi bu memleket butçesinin, doiayısiyle hepimizin omuzlarındadır. «Para» ismiyle yayınlanan bir :itapta hazırlanan tabloları TÖzden geçirdikçe bonlann arkına nasıl varmıyoruz diye ^öğünmemek elden gelmiyor. Iste bir tablo: 1952 den 1957 ye kadar altı • ılda yapılan ithalâtta dolârın resmî kur'u 2JI2 dir. Oysa serbest kambiyo kar'u önce 3 liraya çıkmıs, 1957 de ise 16 ya kadar yükselmiştir. Kitabın mühendis yazan Orban Peker' in hesabına göre, aradaki farklar 18 kurnsla 13,18 lira arasındadır. Yani ithalâtçıya değeri yüksek olan dolâr 2.82 den satılmıs, böylece beher dolâra daima prim verilmiştir. Verilen primin altı yıllık tutarı 16 milyar 472 milyon Türk Lirasını buluyor. Yine aynı hesaba nazaran bu yıl yapılacak ortalama 700 milyon liralık ithalâtta demek ki prim tutarı asağı yukan 2 milyar lirayı geçecek. Zira dolârın halen resmî kur'u 9 liradır. Serbest borsada ise 12 liraya satılmaktadır. Simdi denecek ki, iyi ama dolârı ucuz satmak, bir anlamda müstehliki korumak icındir. E|er 12 lira olursa o zaman bütün itbal malları yükselecek, elimizde döviz sağlayacak mal da bulunmadığı için, denge yine kurulamayıp para kıymeti süratle düsecek. Kitap bütün bunlann cevabını veriyor. Bakınız bir örnek : «Meselâ ithalâtçı firma kotadan veya liberasyondan 200 bin dolâr lisans aldı ve 200 bin dolârlık da lisans topladı. 400 bin dolâr için 9.08 den 3.632.000 lira yatırdı. Bu firmanın Avrupadaki kardes fırması, hakikî kıymeti faraza 200 bin dolâr olan kota malını, fatura şisirerek, miktarda, kalitede, fiatta değisiklik yaparak Türkiye'ye 400 bin dolâr olarak gösterip gönderiyor. Böylece ithalâtçının Avrupada 200 bin dolârı kalıyor. Bu paranın değeri 2 milyon 400 bin T.L. dır. Halbuki buna Türkiyede 9.08 liradan 1 milyon 816 bin lira ödemisti. Doiayısiyle ithalâtçı sadece dısarda kalan parasından < Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) KUMAŞ1 TETKtK EDİYOR! Londrada Hilton Otelde verilen bir zivafette. son icatlardan >araılanarak hazırlanan ozel kumaslar lânse edilmis ve dâvetlilere gosteribniştir. Resimde. milyarder vatandaşımız Nubar Gulbenkyan. cazip model Liz Hooley'in mini eteğinin kumasını tetkik ederken gorülüyor. Yeni yanılan bu kıımaşlara «Kosak» adı veribnıştir. İZMIR Memleketimizin en guç lü sendıkalarmdan birı olan 60 bın üyelı Ege Tum GıdaIş Sendıkasınm lkıncı Genel Kurul toplantısı İzmir Muftusu Ahmet Karakullukçu'nun duası ile başlamıştır. izmir Müftüsü, Gıda Sş Kongresini dua ite actı Sand.ktan çıkan AP'lıler. yine sandıktan çıkan TIP'ı kaoalmak ıstıyorlar. Gazeteler AÇIL, SUSAM AÇIL.. KAPAN, SUSAM KAPAN.. ••• NADİR NADİ •Allahu Tâalâ Hazretleri: hepimizi butun kotulüklerden, komunizmdeıı korusun.. Beni buraja çağırma inancuıı sizlere verdiği için AUaha şukredij orum. Sizlere, yoneticilerimize 'eşekkur ediyorum. Pejgamber Efeııdimiı, daima in saıılık icin yaşamış, çalışanlarla haklılarla birlik olmuştur. Allal selâmı uzerınizde olsun. Hepin başarılar dilerim. Gclin hep be ber dua edelim.» dı>en Karak lukçu, uyelerle bırlikte elleı açıp duada bulunmuştur Toplantı\a kat.lan Reled Başkam Kıbar, biraz önce tı îon^ konuştuğu Başbakan De rel'ın. Muftunun konuşmasını duydugu memnuruyetı uyelere yurmuştur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog