Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

ŞŞAHESER ROMANLAR f>fnBuyüfe Vazarhrm En Guıe) Eıerlerf ^ t « »OMAN rfTAnn5fwzA TENÎ BÎR O I « kitabtnı sunar! 2 Chopin'/e George » • rnaceralarını» *< BIR GülfilMH MD'NDJUf Çevîren K£™N . V. CULTOaN 43. yjl soyr 15286 KURÜCUSÜ; rüNUS NADİ h £ ^^ jJr^l F A U L L0U1S Telgraf v * m e k t u p sdresfc Cumhuriyet IstanbuJ Posta Kurusu: îstanbuJ No 246 Telpfonfar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 NOTLAR CHP Nerede? DEMİREL 195060 DEVRÎNI OVDU ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde önceki gün Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi üzerinde konuşan Başbakan Sülevman Demirel, 1960 tan önceki 10 yıllık dönemi Över şekilde konuşmuş, bu arada MP Jiler iJe AP liler arasmda birbirlerine bağırıp çağıranJar olmuştur. MP sdzcusu Hasan Özcan'ın konuşmasına cevap veren Demirel, ozetle şunları soylemıştır: «195060 devresine keşmekeş devri denilemez. 27 Mavısı araentü şcklinde ikide birde dile getirmek dofrn değildir. Hasan özcan, (1960 a kadar iş başındaki hükumetlcr hiçbir sey yapmadı, çıksrlanna calıştılar) diyor. Hcrhaide jmaları 195060 devresi için olacak. Buna ınsaf derim. Bu bir baksızlıktır, miidafaasını yapma imkânına sahip olmavan insaıılar için böylesine isnallar orta\a atmak en azından hakşinaslık olamaz. Köye kadar griden kalkınraa hizmetleri 1950 ile baslar, .,özü geÇen devredeki bükumetler vort için çalışmışlardır. Köy mefhumu bu devrede ele alınmış, en ücra yurt köşelerine hizmet gö türülmüstür.» Başbakanın bu sözlerini MP liler protesto etmişler, Neeati Guven (MP), «Kjrşebiri hatırla» dıye batjrmı?t:r. AP li Neriman Ağaoğlu ayağa kalkarak MP lilere müdahalede bulunmuş, bu sırada AP lilerle MP liler arasıada *ert soziat sari*. dilmiştir. Başkan kavga çıkraasını güçlükle önlemistır. Plânlama Bütcesi sırusında M. P 'liler ile A P 'liler catıstı urıyefS Cumortesi 18 Şubaf 1967 M MİLLET YAPAR,, kampanyasında 23,500,000 lira bağış tofilandlı Kendi imkânlarımızL 4 muhrip, ıo avcı botı yapacagız ANKARA (a.a.) Orhan DURU A.VKARA Çat burada, çat kapı arkasında.. önemh olan bu değıl.. 1967 malî yılı butçe goruşmelerinde CHP nerede? Onu bulmak asıl onemü olan. 1967 yılı bütçe görüşmelerinin en önemli özellıği bu olsa gerek. CHP yok ortada. Muhalefet gorevıai de TİP'liler üzerine almıs gorünuyorlar. Adalet Partısi, sozculen, Bakanlarıyla ve Başbakan;y!a TİP'le cebelleşiyor. CHP'hler ise AP ile T l P sıraları arasında kendilerinin uzerınden uçuşan iâf atmalara başlarını bır sağa, bir sola çevirerek bakıyorJar. Son derece rahat bir halleri var. tnonıi'nün Genel Başkan olarak butçenin tümü üzerinde yaptıfı konuşma, ince ve yer yer sert dil konuşmaydı. Ama ondan sonra CHP Grupu sözcüleri Inönii kadarıy2a bile muhalefet yapmadılar, Gerçekten, înönu'nun konuşması öile CHP sıralarında heyecanla karşılanmadı. CHP Grupu uyelerinin hepsinin alkısladığım bile söylemek mümkun değildi. CHP Grupu kısaeası Genel Baçkanlarının konuşmasını «Mütecanis» bir biçimle iz(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) r Sümerbank, yeni mamullerini yüksek fiatla satışa çıkardı ANKABA, (Cumhuriyet Bürosu) Mevcut mamullerine zam U3'gulamayan Sümerbank Müessesesi, yeni çjkardıği manifatura çeşitlerini yüksek fiatla satmağa başlamıştu. Ilgililer taıafmdan «Kamufle» ya da «Gizlenmiş» zam şeklinde nitelenen fıyat yukseirneleri ozellikle Sümerbank müessesesinin geçen ha/talar içinde çjkardığı yeni mamuller üzerine uygulanmağa başlamaştır. Örntğin 15 gün öncesine kadar Siimerbankta satılan erkek kumaşlanrun ea iyi kalitesi 95 lira iken, yeni çıkarılan kumaşlar 114 ile 116 lira arasmda satılmaktadır. Sümerbankın yüksek fiyatla satışa çıkardıgı erSek kuîraşlarınm kenar kısımlannda «Lüks» yazısı eklenmiştir. öte yandan Sümerbank, özel^fe likle pamuklu mensucat çeşitlerini de çoğaltmıs, boylelikle, bu yeni mamullerine yüksek fiyatlar uygulamıştır. 375 kurusa kadar satalan emprime basmalann, yeni ,çeşiUeTiaia üyaUarı 45â fcuruş olarak tesbit edilmiştir. Sumerbanlt önümüzdeki günler de özellikle yeni kurulan fabrikalannda imal edilen pamuklu monsucatları yüksek fiyatla satışa arzedecektir. CHP Makarios'un emrivakilerine müsamaha edilmesinden yakmdı ANKAKA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Mechsı'nde dun, Dışış\exi Bakanhğı bütçesinin müzakeresıne geçildiği sırada, Grup adına yapılacak ılk konuşmaların belli bir süre ile sınırlandırılmaması konusunda verilen bir önerge, kabul edılmi^tir. Gorıişmelerin bajladıgı sırada CHP Genel Başkanı Inonü, Genel Kurul salonuna gırmis ve müzake"rele'rî izTenîişrff. îrfSırfi'aen' » n ra Başbakan Demirel de Mecîise gelmiş, bütçe muzakerelerıni takıp etmistır. îlk olarak CHP Grupu adına söz alan CHP Grup Sözcusu Prof. Nihat Erim, dünya durumu ve Türkiye'nin içindeki yeri konusunda yorum japarak, özetle şunları söylemiştir: (Arkası Sa. 7, Sö. 1 de) ürk Donanma C Genel Başkanı Em miral Refet Arnom lı kuvvetlerimjzin ihtiya gemilerin yapılabilmes Cemiyet ve Deniz Kuv Komutaniıgınca ortakla yıllık bfr program hazı ğını açjklamış ve «... B re içerfstade kendi ters rimizde 1950 tonluk dört kat tnuhribi ve 160 tonl adet avcıboto vapmayı 1 laştırdık. Bu proçraı muhrİDİerden Uki Mart başmda Gölcük tersane kızağa konacaktır. Beş programm malî portesi 54 yon liradır» demiştir. 'Bilindiği gibi «Millet Tapar panyası» 1964 yılının Mayıs da CtJMHîTRÎYET çazetesiniı şebbüsü ile başlamıs ve yuı her köşesinde milll bir heyı dalgası halinde eserek halkın nj$ ilgistni toplamıştı. Vatandaşlann teberru ettiği yonlarca lira daha sonra yine O huriyet'in teşebbüsü ile Jrurn «Donanma Cemiyeti» ne devre mişti.) TUrk Donanma Cemiyetlne yük bağışlarda bulunan hamiyı vatandaşlarımıza ve millî müess lerimize tevcih olunan altuı gümüş madalyalann takdimi t iayısiyle Deniz Kuvvetleri Korr tan'ığında düzenlenen törende 1 nuşan Eefef Arnom, özeüe şöy üevnm etmisMr«Kendi Kcmilerimizl Jtenı tersanelerlmizde yapmak snretî le gemi înşa sanayiimiz de gelişı cektir. GemJ inşa sanayii Belişiı fren, afır sanayi ve ceşitH yan SÎ nay» de geliştirilecektlr. Bun lardan başka, gemi inşa sanavi Cok miktarda insan gucüne ibti yaç rösteren bir sanayi obnasi dolayısiyle işsizliği de büyük 51 çüde azaltacaktır.» r Kabul edilen bütçeler Başbakanlık ve D.P.T. AP'li Mevlut Yılmaz, üzerindeki konuşmalardan bütçesl sonra sabaha kadar çalışan Millet MecTİP'in kapatılmasını lisi, Damştay, Dıyanet İşleri, ve Devlet İstatistik Enstitüsü bütçeistedi lerini görüşmüş ve kabul etmişfir ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP li Balıkesir milletvekili Mev lüt Yılmaz, dün bir açıklama yapa rak, Türkiye îşçi Partisinin kapatılmasını istemiştir. AP li Yılmaz, açıklamasında TÎP'in Marksist ve Leninist olduğunu iddia etmiş ve Siyasi Partiler Kanunu gereğince kapatılmasmı öne sürmüşlür, Bu konuda yaptığt açıkiamada Yılmaz, orduya komünizm tehlikesine karşı uyaran Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Turalın emirnamesine ilk tepkinin TÎP'den (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Dün de Meclis; Beden Terbiyesi, Tapu ve Kadastro, Vakıflar bütçelerini göruşerek kabul etmiş, daha sonra Dışişleri bütçe , sinın müzakeresine geçmiştir. ' Ek gelıt Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanan iktisadi devlet teşekküllerinin «finansman durumu» üe ilgili raporda belirtildiğine göre, Sümerbank müessesesi mevcut mamullerine "b 10 oranında zam uygulamadığı takdirde 1967 yılında 114 milyon lira işletme açığı verecektir. tlgililer, Sümerbankın yeni mamuller çıkararak bunlan yüksek fiyatla satma sı sonucunda bu müessesenin tah min edilen işletme açıgmın büyük ölçüde azalacagını ifade etmişlerdir. Sümerbank mamullerine de zam yapılacağı yolundaki haberler üzerine, Sümerbank magazalarındaki satjşlar son günlerde büyük ölçüde artmıştır. Bu bakımdan, büyük talep artışları karşısında bazı magazalarda, Sümerbank ma mullerinin hepsini bulmak mümkün olmamaktadır. ADANA CINAYETİ Dıyanet İşleri Damştay Başkanlığı bütçesinde söz alan mubalefet sözcüleri karar'arın uygulanmamasım tenkid etmişler, hükümetin en yüksek .vargı organına karşı tutumunu yermişierdir. Bakanın bu tenkıd lere cevabmdan sonra Dijranet tşleri bütçesine geçümiştir. C.HJ". (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Neclâ'nın öğretnrcni de ifade verdi AüANA (Cumfitiriyet Bürosu) ise öğrencisi Neclâ'nın babasıru öldürmesi olayı üstündeki Savcılık soruşturması devam etmektedir. Neclâ Tutuş'un veliliğini yapan Adana Kız Lisesi Ev İş Öğretmeni Feriha Mansuroğlu da bu konu ile iîgıli olaralc Cumhuriyet Savcılığuıda ifade vermiştir. Elektrik zanınnnm îstânbuFdâ geniş yankıîarı olacak fPTT GeneI MİIIete güven 21 Mayıs 1965 tarihinden itftaren faaliyete geçmiş olan Türlc Donanma Cemiyetinin bueün vurt ta (64 il ve 296 ilçe) 360 şubesl bulunduğunu ve 23 milyon 500 bin liralık bagış topladığını da açıklayan emekli Amiral Refet Arnom, konuşmasmı şöyle tamamlamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ZAıM silsilesine son günlerde odun da dahil oldu ve 36 liralık narkı az bulan oduncular fiatı 5055 liraya yükselttiler unün Müzakereîerde mmmma özellikler Bütçe müzakerrleri Scnatodaki durtrunluktan kurtulup hareketlendi. Bu müzakerelerin göze çarpan özelliği bir kaç noktada toplanıyor: 1 C.H.P. grupu adına butçenin tümü üzerindeki konuşmayı Genel Başkan Iııönü >aptı, ikincisinde ise Grup Başkanvekili ve 8 lerin lideri Turhan Feyzioşlu konuştu. AnJaşılıyor ki Feyzioğlu bütçe konuşmasui] Grup adına yapmak üzere daha önce hazırlamış, ancak İnönii insiyatif. ele alınca, bunda biraz kısaltma yoluna gidip müzakerelerin somıncla okumak zorunJuluğunu daymuştur. Her iki konuşma incelcndiği zaman Prof. Feyzioğlnnu kürsüye iten neden apaçık görülüycr. Grup Başkanvekili aslında Sleclis kürsüsiinden «8 Jer» in savunuculuğunu yapmaktadır. Işlediği temalar aşafı yukarı büyük kurulfavda, il başkanları toplantısında söylediklerinden hiç farklı değildir. N> var ki pek aceleye getirilen kısaltma yiiründen eknnomik konularda ve anlayışta, Genel Başkanla ister istemez çelişikliğe düşmiiş ve bu çelişikliğin karşılığıni A.P. Grupunun alkışlariyle görmüştür. A>Tica CJIJ'. Grup Başkanvekilinin İnönüyle partinin genel politikasiyle çelisraesi karşısında iktidar sözcüleri 8 ler liderini dvmekte âdeta birbirivle yarışa girmişlerdir. 2 Yine göze çarpan özelliklerden biri, Genel Başkan İnönü'nün konuynasını C.H.I'. Grupundan bir kısım miUetvekilIerinin alkışlamaruış olmalarıdır. Halk Partisi gibi kitle, fakat aynı zamanda tâbulaşnus; lider partisindeki bu olay Gruptaki bölünmeyi göstennesi bakımından ilgri çekicidir. Gruptaki pasif gösterinin İsmet Paşanın konuşmasma karşı bir reaksiyon olduğunu sanmayız. Zîra Genel Başkan, yakın zamanlarda kendi grupunun gözyaşlan içinde tasvip ettifi konuşmaların çiz^îsinden dışarı çıtonamış, aksine Halk Partisini yeni ortam için hazırlamaya çaiışmıştır. Bu da gösteriyor ki mesele bir parti politikası. muhalefetin bugün ve yakın gelecekte denetun görevini daha iyi yapıp yapmarnası ve nihayet yaptığı ölçüde 1969 seçimlerinde başârının sagUnması dâvası değil, dofnıdan doğruya, bölünmede kanırlı olıııak dâvasıdır. 3 Müzakeıelerdc T.t.P e karşı davranışlarm meselâ geçen yıla förp lıayli değisik olduğu, Başbakanın bile, zaman zaman, ölçülü kalmak isteıtıesine rağmen A.P. içinde gelişen akımın etkisinden kendini kurtaramadı.âı pıize çarpıyor. Hücumiarda T.İ.P. i aşın sol köşeye sıkıştırmaktan ötede partiyi kapatma besaplarının açık işaretleri görülmefetedir. Meselâ A.P. sözcüsü Genel Başkan dahil 4 milletvekilinin T.İ.P. den ihraç edilmesi gerektigini, bu ounadığı takdirde partinin kapatılabileceğini s>öyJemiştir. Gerçi bir partinin, taele Parlâmentoda grupu ola.ı ' ; r «iyasî teşekkülün adara ihraç etmesi, etmediği takdirde kapatılması ne iktidarın. ne de iktidar sözcüsünün isteğine bağlı değildir. Bilindiği gibi Anayasa ve Siyasî Partiler Kanunu kapatma yoUarını keyfî davranışları önliyebilmek için, hayli engellemiş, bu yetkiyi siyasî iktidarın elinden alıp kademeli olarak ve özel büküıtılprle yargı organına bırakmıştır. Ourum böyle iken iktidar sözcülerinin ve grupunun isteklerini açıkça ortays atnıalan, hattâ bu konuda ısrarlı davranmalarının bir takım nedenleti olsa gerektir. Bu nedenler bazı çevrelerî tatnıin taktiğinde toplanjyorsa politikada böyle şeyler olur denilip geçilebilir. Ama, eğer yakmda getirileceği bildirilen yeni tedbirlerin önce havasını hazırlamak VP tedbirlerden sonra da siyasî partiler kanununu değiştirmek amacını çüfliMorsa her halde isteklerin üstünde dikkatle durmak zoruoluluğu \ai(Ur. l Marsilya'da basılan ^Karadeniz'de ı 3 5milyon liralık morfin bulundu OLAY. İSTANBUL'DA YAKALANAN SON ŞEBEKE İLE ALÂKALI GÖRÜLÜYOR Malî polis, îstanbul ve Bilecik'te çalışan 5 kişilık bir eroin şebekesini ortaya çıkanrken, Fransiz polisi de, Akdeniz seferini yapmakta olan Denizyollanna ait «Karadeniz» gemisinde 1,5 nıilyon lira değerinde morfin ve afyon ele geçirmistir. • ••• * * Saffet Gurtav dün Etibank tarafından yapılan 2ammın Istanbulda meskenlere verilen elektrik fiatının yü'2de 100, sanayie verilen elektrik fiatımn da yüzde 200 artırılmasını gerektirdiğıni açıklamıştır. Bu arada elektrikli banliyö trenlerine kilovat/saati 15 kurustan verilen elektrığin de 45 kurusa çıkanlması gerekmektedır. Bu da îstanbullulan banliyö tarifelerinin de artırılması gibi yeni bir problemle karşı karşıya gefirraektedir. Ayrıca istenen zamlar yapıldığı takdirde maliyet, toprak seramik ve ağır lâstik sanaj'iinde yüzde 9 10, ana sanayi kollarında da yüzde 35 civarında yukselecektir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Müdüru DevJet Meteoroloji İşJeri Genel Müdürlüğüne göre Pek yakından ve çok iyi olarak tanıdığı Neclânın sık sık babasından şikâyetçi olduğunu söyliyen Mansuroğlu bu konuda şöyle demistir : «Neclâ bir gün bana şöyle dedi: (ifocam. ben dersleriroe çalısırken, babam elimden kitaplarımı alıvor, lâmbayı söndürüyor ve bana her türlü fenahfı yapıyor.) Ben buna, yani (her türlü fenalığı .vapıyor) sözünü, derslerine çalışmasına engel oluvor, mânasında aldım ve üzerinde durmadım. Hattâ aklıradan bile geçmedi,» Öte \andan dâvayı ücretsiz olarak alan Avukat Kemal Çetinsoy. Neclânın durumu konusunda bazı tanıklar bulmakta ve onların beyanlannı Savcılığa gefirıp dosvava geçırtmektedir. Bugiin 5'inci sayfamızda tafsilât ve resmi verilen Îstanbul ve Bilecik'teki eroin şebekesi olayı ile Marsilya'da meydana çıkarılan hâdise arasında yakın bir ilişki bulunduğunu belirten polis ilgilileri, «Olayın derinliklerine iniyoruz» demişlerdir. Polis'in bir tahminine göre, 500 bin liralık eroin ham maddesiyle yakalanan Türkiye 'deki şebekenin elebaşısı Hüseyin Keleli, Fransa'dan gelen bir istek üzerine uyuşturucu madde yapımına geçmişti. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Tatariler için Savcı, 312 yıl hapis istedi DemiryoHarı tarifelerıne zam yok ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Demiryollan Genel Müdürü Kâzun Yurdakul, dün bir mu habirimize, «Kömür ve elekrrik öat larınıjı arttınlmasuıa rağmen, demiryollan tarifelerıne zam yapma yı düşünmüyoruz» demistir. Yurdakul, îstanbul Belediyesinin, elekt rik târifelerini yükseltmesi karşısında da banliyö trenlerine zam yapılmıvacafını belirtmiş, «Zaten balkın ödeme gücü azalnuştır» diyerek, İETT Genel Müdürü ile dün bu konuyu görüştügünü büdirmiştir. Kar yağişt duracak Devlet Meteoroloji l$len Genel Müdu'rlüğünden verilen bilgıye göre, yurdumuz kuzavdPn gelen soe.uk ve kuro bavan;n etkisi altındadır. Bugünden ıtıbaren, Batı bölgeierımızde hava sıcaklığı yavaş yavaş artacak, dort ffunden beri devam eden kar yağişı aza lacaktır. Öte yandan, bir süredenben yurdumu<:u ctkjsi altına alan Kınm üzenndekı yuk<:ek basıncm Doğuya kayması sebebı ile, îstanbul'da rüzgârlann karayelden lodosa çevrileceği ve kar yağışımn duracagı bildirilaııstir Ccvet CİÜKEStN NECLÂ TLTUŞT.V SrNIFINDA BOŞ KALAN YERI (ÖĞBETMENİN YANINDAKİ SIBA; \T MtT^E£Jl ABKADAŞLATJ Piyasaya sahte 500 lük sürmekten sanık olarak tutuklanan Remikâyetîere yol açan mevsim so zi Tatari, oğlu Mehmet, gelini Emel DOĞÜM YAPAN nu ve tasfiye satışlannı, bir Tatari ile ortağı Faik Gerede'nin düzene koymak amacı ile tstan 3 KADIN ÖLDÜ dün, 3 ile 12 yıl arasında hapis cebul Ticaret Odası bir süredenberi KO\TA YolJarın karla kazasma çarptınlmalan istenmiştir. yaptığj çahşmalan bitirmiş ve 16 panmasından, Çayırbaşı'nda do5. Ağırceza Mahkemesinde yapımaddelik yeni bir tüzük hazurla| u m yapan 3 kadm, hastaneye lan duruşmada mütalâasım bildi(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) kaldırılamıyarak ölmüştıir. ren Savcı, sanık babaoğul ile Faik Gerede'nin piyasaya sahte 500 liralık sürdüklerini ve poliste, bütün suçlarını itiraf ettiklerini belirterek, Türk Ceza Kanununun 316/3. maddesine göre mahkum edilmelerini, istemiştir. Savcı, sanıklardan Eme! Tatarinin ise, diğer sanıklara verilecek cezanm yarısı nisbetinde cezalandırılmasını talep etmî"=tir. Öte yandan, babaoful Tatarileri savunan avukat, müvekkillerinin tahliyelerini istemiş ve şunları söylemiştir: •Hemzi ve oğlu tutuklu iken Faik Gerede serbcst yargılanı yor. Oysa, her üçünün de aynı suça iştirak ettikleri iddia edüraektedir. Bu adalete uymaz Avukat, ayrıca sanıkların polisteSURIYE Turizm Bürolarının Avki itiraflarının gerçeğe uymadığını, rupa memleketlerinde dagıttıği dayak zoru ile bu ifadeierin kendi baritalardan biri lerinden almdığını da iieri sürerek, «Savcılık hazırlık dosyas'tda, uriye Arap Cumhuriyeti Turizm Müdürlüğü öte yandan, son günlerde dış ütkelerin Türkidayak yediklerine dair rapor vartarafından turistlere dağıtılmak üzere bastı ve turizmini baltalayıcı yaymlarına bir ek olarak, dır. Gefirtilmesini istiyorum» ciemış rılan ve Suriye ile komşulannı gösteren bir tir. haritada, Hatay ılımizın hâlâ Surıye'ye aıtmış gi rngilterede 1965 t e basılan ve «Collins. Ba^ımevıMahkeme, babaoğul Tatariler bi gösterilmesi, Türk ve yabancı turıstler arasında ne ait «New Gem Dictionary» ad)ı cep sörlügünhakkındaki tahliye isteğinin reddisaşkınlık yaratmıştır. Yurdumuza gelen turıstJer, de, Ararat <Ağn) Dagmın Ermenıstana dahil gösne, söz konusu raporun ise getirtil ellerindeki bu harita ile gerçek Türkiye hantasını terilmesi, ilgili çevrelerde tepki yaratmıştır. mesine karar vermiştir. Durujma, karşılastırınca, Hatayın kime aıt olduğu mesele'=i I sanıklarm savunmalarını yapmalarehberlerlc tnri««ı n için 20 gün snnr»«. ı«• Mevsim sonu * satıslarının sartları açıklandı Suriye, Hatayı kendi hndutîart içinde göstermeh huyundan halâ vazgeçmedi S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog