Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

SULTAN II. BÂYEZİTİN SİYASİ HAYATI Tazan: Dr. Selâhattin Tansel Mevcut yazmalann titiz bir sekilde incelenmesiyle meydana getirilen bu eserin içinde bir çok vesika da mevcuttur. Milll Eğitim Bakanlığmca yayınlanmıştır. Bakanlık Yayınevleriyle bütün kitapçılarda 3050 kruruş Ciatla satılmaktadır. (Basm 10978/16781 umhuriyet KURÜCUSÜ: YUNUS NADt MUHASEBE MAKINALARI BÜROMAKÎNA 3caret ve Sanayi Limited Şirketi İstanbui Bankalar Cadd. 54 Telefon: 44 21 19 49 77>81 Ankara Sümer Sokak 7/4 Telefon: 12 83 10 % (Basın , 43. yıl sayı 15285 Telgraf v e m e k t u p adrest: C u m h u r t y e t Istanbul Posta K u t u s u : t s t a n b u ) N o 246 Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 96 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 17 Şubat '967 1İLLET MECLİSİ'NDE BAŞBAKANLIK BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ TARTIŞMALI GEÇTİ DEMİREL ' 'Programımızda zam yapmıyacağız lemedik, , Kar; deniz, kara ve hava trafigini aksattı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Istanbul da elektrığe TEKLİF, BELEDİYE yüzde 50 MECLİSİNDE KABUL zam EDİLİRSE 1 MARTTAN İTIBAREN VYGVLANACAK istendi Orhan ERiNÇ Etibank tarafından yapüan zam dolayısıyla Istanoul'daki elektrik fiatlannuı 1 Marttan itibaren yüzde 50 arttınlması gerekmektedir. Belediye MecUsı kabul ettiği takdirde kilovatsaat satış ücreti meskenlerde 36, ticarethanelerde 60, sanayi tesislerinde de 279 kuruş arasında olacaktır. ^ Halen meskenlere 24, ticarethanelere 40 ve sanayi tesıslerine de 196 kuruştan elektrik verilmektedir. 5 Başbakan Demirel, Millet Meclisinde dün, Başbakanhk bütçesi üzerinde yapılan konuşmalardan sonra. tenkld ve temennileri cevaplandırarak, «Hükumet proğramımızda ve seçim beyannamemizde (Zam yapmıyacağız), (Vergi almıyacağız) diye en ufak birşey yoktur» demiştir. TİP'i, sınıf kavgasını tahrikle suçlayan Başbakan, bu arada 5 muhalefet partisi bulunmasınuı iktidar olmajı güçleştirdiğini» söylemiştir. İlk ve ortaokıdlar birer saat geç açılıp erken kapanıyor HtÇ bir yaratık, kar ve tipi altıncıa direge baglanarak terkedilmiş şu zavallı at kadar yalnız olamazdı. Sebepler Oğretmenler konusunda genel göröşme açılıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunun dünkü oturumunda tabii Senatör Ahmet Yıldız ve 6 arkadaşının «Öğretmene yapılan baskı, oğretmenler arasında haksız nakıl ve tâyinler ile izlenen Mılll Eğitim Polıtikası» konusunda genel görüşme açılmasını isteyen önergenin gündeme alımp alınmaması görüşülmüş, ve kabul edilmiştir. Önergesinı açıklamak üzere uzun bir konuşma yapan Ahmet Yıldız önergesine yol açt olaylarla ilgilı genış bılgıler vermiş ve «Ofretmenler, çeşitli dernekler taraftndan bölünmektedir. Bir dernek Bakanlık içine oturup nakil ve tâyinlere karışmaktadır» demiştir. Yıldız, bu arada dil uzerınde yapılmak ıstenen baskılara da ışaret etmiş, bu davranışlann yersizliğini belırtmıştır. Önerge lehinde oy kuüanacaklarını bildirerek kursüye gelen AP Gurubu Sozcüsü Fethi Tevetoğlu ise Yıldız'm görüşlerinin tam aksıni savunmuştur. Nakil ve tâyinlerin çok küçük ve suçlu öğretmen kıtlesmı kapsadığını ileri süren Tevetoğlu, bu öğretmenlerin «Komünizm, dinsiz(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Demirel, üç gündenberi Mecliste devam etmekte olan bütçe mUzakerelerinde, mılletçe karara bağlanan bir çok hususların yenıden münakaşa konusu yapıldığını soyleyerek sözlerine başlamış, «Şurasını bilmek lâzım ki, temel felsefede, temel inanışlarda müşterek anlayış içinde olmadıkça, Meclis çaüşmaları randımansız sekle girecektir» demiştir. Bunun, aslında bir Anayasa munakaşası olduğunu söyleyen Başbakan, 1961 Anayasasının milletimizin referandumuna sunulduğunu ve yüzde 62 oyla kabul edildiğini kaydettikten sonra, şöyle devam etmiştir: «Şunu demek istiyorum: Şayet, Türk Anayasası, sosyalizm maskesi altında komünizme açıktır diyenler varsa, Anayasa bu şartlar altında mı Türk Milletinin referandumnna sunuldu ve kabul edildi? Bu meselenin münakaşası, daha uzun sürmemelidir. Ayni münakaşalar geçmişte, bu kürsüde yapılmıştır ve bu, zatnan israfından başka birşey değildir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) "Rumelihisarı,, bir yalıya bindirdi, iki vapur da çarpıştı lstanbulda üç günden beri devam etmekte olan kar yagışımn zaman zaman fırtına halini alması yflzünden, deniz ve kara trafiğinde birçok kaza olmus, hava seferleri saat 14'e kadar yapılamamıştır. Tipi yüzünden, tnkılâp ve Kanlıca vapurlan, Saraybnrnu önlerinde çarpışmışlar, fırtınadan dümen zinciri kopan Rumelihisar vapuru da Kandillideki yalılara bindirmiştir. tlgililer, kar yağışının önümüzdeki günlcrde de aralıklı olarak devam edeceğini bildirmişlerdir. Fıatlarda bu büyük artışa, Etibank'ın lETT'ye yapmakta olduğu yüzde 30 tenzılâtı kaldırması başlıca sebep olarak gösterılmektedir Bunun yanı sıra şımdıkı satış fıatına yapılan zam ile ışletme masraflarındakı mahyet yuksehsı de yüzde 20 cıvarında bır artısa yol açacaktır. JETT Genel Müriürü Saffet Gürtav sımdıkı malıyet ve satış fıatına göre 1 Marttan itibaren uvgulanması gereken fıatların yüzde 50 zamlı olması gerektiğinı, aksi halde lETT'nın görevlerini yerine getıremez ve personeline maaş ödeyemez duruma düşeceğini belirtmiştir. ÎETT Idaresınde, Belediye Meclisine yapılacak yenı tarife teklifinin kesinlikle tepbıti için gerekli çalışmalara başlanmıştır. tstanbuldaki elektrik fiatına "Itömürun tonuna vapılan 25 liralık zam da büyük ölçüde etkl yapmaktadır Iktisadi Devlet Teşekküllerînin açığını zamlar 168 milyon liraya indirdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hükumet tarafından tktlsadi Devlet Tesekkülleri mâmullerme yapılan zaralar (Sümerbank hâriç), .İktisadî Devlet Teşekküllerinin durumu» Ue 1İRİ1İ •gizli» bir rapora uyularak yapılmıştır. Raporda iktisadl devlet teşekküllerinin 1967 yıhnda tavsiye edilen zamların uygulanmaması halinde 1 milyar 347 milyon lira işletme açığı vereceği belirtilmiş.tir. Yine aynı raporda belirtildiğine göre, bükumet. zam tavsiyesi ile diğer ted birleri uyguladıgı takdirde iktisadt devlet teşekküllerinin îşletme sçık ları 1967 yılında 168 milyon liraya inecektir. Hükumet ilk olarak, Çimentonun tonuna 15 lira zam uygularms. bun dan birkaç gün sonra da Şekerin fiyatı kiloda 50 kunış arttınlmıştır. Yanılan bu zamlarla, 1967 yılında Türkiye Çimento Sanayii Anonim Şirketi 37 milyon, Türkiye Seker Fabrikaları Anonim Sırketi ise 260 milyon lira ek gelir sağlaypoaklardır. Demir, elektrik ve taşkömürii H yatlanna yapılan zamlarla 1967 yı lmda Türkiye Kömür İşlermeleri Kurumu 125 milyon, Türkiye Çelik İşletmeleri Kurumu 37 milyon, Etibank 190 milyon lira ek gelir sağ layacaktır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Resmi daire'erin elektriği kesilecelc Kömürün bugünkü ton fiatı 198 liradır ve bir kilovat/saat elektrik elde etmek ıçın 12 kuruşluk kömür yakılmaktadır Son zamla kilovat/saat kömür maliyeti 14 kuruşa vükselecektir. Bu yüzden tETT'nın elektrik satış fiatı, Etibank'tan alınan elektriğin malıyetı ile Sılâhtarda üretilen elektrığın malıyetlerinın ortalaması bulunarak hesaplanacaktır. İETT yönetıcileri, azami 5 kuruş olarak tesbıt edilen elektrik zammı ile ilgili kararın lstanbulda uygulanamıyacağını belirtmektedirler. Çünkü esasen simdiki fıatlann, Etibank tarafın(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Denizde panik Fırtına şeklınde yağan kar, dun denız trafiğıni felce uğratmıştır. Bu arada Kadıköy Köpru seferı yapmakta olan «Kanlıca» vapuru ile Köprüden Kadıkoye giden gene Şehir Hatlarına ait «Inkılâp» vapuru, Sarayburnu açıklarmda, aralarına gıren bir motöre çarpmamak için sabah 7.30 da birbirlerıne bindirmıslerdır. Gemilerdeki yolcular hemen paniğe kapılmıslarsa da ılgili personelin gayretleri sonunda herhangı bir olayın meydana gelmesi güçlükle önlenebılmıştir. Iskele tarafından hasara uğrayan «Kanlıca» vapuru seferden kaldırılmıştır. öte yandan Boğaz seferi yapmakta olan «Rumelihisar* vapurunun dümen zincirinin kopması sebebiyle, gemi sahillere do^ru sürüklenmis ve Kandilli sahilindeki bir yalıya bindirmiştir. Vapurda çıkan panik sonunda 4 yolcu hafif olarak yaralanmıslardır. Kargasalık devam eder(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) MP, Senato'nun Iüzumsuz • olduğunu ılerı surdu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dün, Ahmet Bilgin'in baskanlığında toplanan Millet Meclisinde, Anayasa Mahkemesi ve Başbakanlık bütçeleri görüsülerek kabul edilmiş; MP sözcüsü Mustafa Akalın, «Senato'nun luzumsuz olduğunu» ileri sürmüştür. Anayasa Mahkemesi bütçesinin muzakeresınde ilk sözü alan Van Mılletvekili S. Yıldız, CHP Grupu adına yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi'nin gorevlerını saymış, kurulduğu Tarihten bu yana karara bağladığı dâvalardan bahısle «Anayasa mahkememiz, kendisine intikal eden islerde, son derece müsbet ve verimli bir çalısma göstermistir» demiştir. AnayaM Mahkemesi'nin kadro yonunden olan ihtiyacını da dıle getıren CHP sözcüsü bugune kadar, 53 tur yapıldığı hal de Cumhurıyet Senatosu'nun Anayasa Mahkemesı'nde münhal üyelığı tesbıt edemediğini tenkid etmiştir. Daha sonra, MP Grupu adına konuşan AJyon Milletvekili Mustafa Akalın, Anayasa Mahkemesının kurulduğundan bu yana, 774 dosyayı ıncelediğıni ve bunlardan 760 nın neticelendırıldiğıni söylemış, «Buna (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) ARALIKSIZ devam eden kar, dün lstanbullulara sık sık böyle azizlik etti. İste, yollarda rastlanan olaylardan biri . Baz morfin ve eroin ımal eden bir şebeke ele geçti lstanbulda baz morfin ve eroin yapan bır şebeke mall polis tarafından meydana çıkanlmiştir. Bir kolu Pransada bulunan şebeke ile Bilecik Gölpazan yakınlarında sılâhlı bır çatışma olmuştur. Gölpazarı civarındaki baskma paralel olarak Bakırkoy Bahçeliev lerde de aynı anda eski sabıkah eroin yapıcılarından HUseyin Kolahnın evi sarılmıştır. Koy yolunda üç saat devam eden (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) İŞLETMELERTN GELİRLERİ "Zamlar üreticiye intikal edecek mi?,, ANKARA (a.a.) Adalet Partisi Tokat milletvekili Osman Saraç, A.P. Millet Meclisi Grup Başkanlığına bir önerge vererek son yapılan zamların ür "iciye intikal ettirilip ettirilmiveceğinin hükümet sözcüsü tarafından cevaplandınlmasını ıstemiştir. Önergeyı veren Tokat mılletvekili Saraç, halen bademcık ameliyatı geçirdiği Ankara Hastahane sinde tedavı altında bulunmaktadır. Adana Cinayeti NECLA'NIN CEZAÎ EHUYETI TESBIT EDİLECEK ADANA Babasının kendisiyle metres hayatı yaşamak istedığmi üeri sürerek beynine iki kurşun sıkıp öldüren Kız Lisesi öğrencisi Neclâ Tutuş'un nirafları ile cinayeti işleme gerekçesi ve bu arada Ramazan hakkında bazı bilgiler, yeniden bir inceleme konusu yapılmasına vesıle olmuştur. Bunun üzerine Adana Savcısı Ahmet Cevdet Ercan, soruşturmayı yöneten Savcı Yardımcısı Eyüp Sabri Muhtesipoğlu. İl Jandanna Kumandanı Albay Fahri Peközcan ve diğer yetkilıler dün sabah bir toplantı yapmışlardır. Toplantıda, gerek Neclânın ifade leri ve gerekse tanıkların beyanlan incelenmıştır. Bu arada otopsi raporunda. Ramazan Tutuş'un batstanbul, Ankara ve tzmir'de şmda iki kurşun yarası bulunduğu dün birer basın toplantısı yapan Türk Mimarlar Odası yetbelirtilmiştir. kilileri, Hükumetin mimarlara Annesi cezaevınde karsı gösterdiği tutumdan, bu arada, bâzı yatırımlardan şikâNeclâ'nın 50 yaşındaki annesi yetçi olmuslardır. Gülten Tutuş, önceki akşam geç saatlerde Adana Barosu avukatlaÎSTANBUL'DA rından M. Kemal Çetinsoy'la bır(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Turk Mimarlar Odası Genel Başkanı Mâruf Önal, dün düzenlediğı basın toplantısında mımarların çalışma özgürlüğünün kısıtlandığından bahisle, «Son günlerde meslektaslarımızın başka görevlere tâyinlerinın sıklaşması toplumumuzda ılgi ile izlenmekte, gerekçesız olanli avukatlar tarafından ele alınlar. baskı olarak nitelendırilmıştır. mektedır. Plânsız yatırımlara tzmırli 25 avukat adına narekekarşı çıkan, plânlamayı savunan mimarların görevlerınden te geçen Lutfi DoŞutü. k Ceneız îlhan, Ilhan Ege, Nurullah Tuğsa I uzaklaştırılmaları yoluna gidilvul ve Süna Çıllngiroglu, Turls. Ta ' mektedir» demiştir. rıh Kurumu hakkında Savcı Kırk Mimarlar Odası Başkanı dayaşaroğlu'nun yazdıklannı ele al na sonra, kamu ve özel sektörmakta ve Yönetlm Kurulu üyele1e bâzı kuruluşların, vabancı rinden dftva açmak Içln vekâiet ( fırmalara, yurd dışında. proje yapılmasuu tenkıd etmiftır. istemektedııler. «Ben, kaatilim, Vali Amca'ya teslime geldim* Dun, Vilayet'te makam polisir ne bas\ uran bir genç, «Ben, bir kaatilim, Vali Amcaya teslime geldim» demiştir. 17 yaşındaki Sabrı Isler, Ankara Atpazan'ndaki Arslanhane Camiinde çalısan Faik Demir'i, kendisine «Hırsız» dediği için kürekle öldurduğünu, sonra da kömürlüğe gömdüğünü, sımdi ise vicdan azabı çektiğini söylemiştir. Genç, nezaret altına alınmış, durumun tesbiti için de Ankara Polisine bilgi verilmiştir. KARS Digor Kaymakamı Orhan Nurhan Ceyhan, cezaevinde birgun yattıktan sonra, avukatının itirazı üzerine, dün tahliye edilmiştir. Avukat, «Muhbir, komUnistliğin ne olduğunu bilmiyen, DP zamanında da aynı şeyleri yapan bir kimsedir» demiştir. Digor Kaymakamı tahliye edildi Mimarlar, Hükumetten şikâyetçi DEVAM EDİYOR Tekel maddeleri, şeker, tuz, nihayet demir'e zam yapıldı. Arkasından taşkömürü gelecek, elektrik gelecek Bittabi onları zincirleme olarak izleyecek zamlar da var. D.D.S. mnhakkak fiatlarına bindirecektir, elektrik artışı bütün mamullere tesir edecektir ve zaten perisan olan ev bütçeleri ama dar ve değismez geIirli kitlelerin bütçeleri büsbütün çıkmazla karsılasacaktır. Geçen gün Cnmhuriyet'in tstanbulda yaptıeı küçük bir araştırma en fazla tüketilen yiyecek maddelerinin yüzde 24 oranında yükseldiği sonucunu vermişti. Yeni zamlarla, hiç şüpnemiz olmasın, bu oran yüzde 50 yi balacaktır. Memnrlara verilen yüzde 15 oranındaki avans'ın neden takside bağlandıği arka arkaya gelen zamlarla ve vasıtalı verçilerle büsbütün anlasılıyor. Tekel maddeleri bn zaramın hemen bemen yüzde 75 ini kar«ıladı. Şeker'i de onun üzerine eklersek görürfiE ki, bir eliyle ulufe dagitan devlet baba hayli kazançhdır. tthalden alınan damga resmi, nhtım resmi, akarvakıt vergileri, elektrik, kömür, demir ise kârdan sonraki cabalan.. Tasarrufsuz, tasarrufu vergi yoluyla yatırımlara kanalize etmeden elbette kalkınma olmaz. Ama lutfen söyler misiniz, nasıl kalkınmadır ki bu, bir yandan büyük ve zaruret içinde kıvranan kitlelerin nzkından kesiyorsunuz, öte yandan alay eder gibi servet beyanını kaldırıvor ve otokontrol diye yeni bir sistem getiriyorsunuz. Bir yandan ihraç edilen emekten gelen ve 11.40'a aldığınız dolârları 9 liradan ithalâtçıya satıyor, dolayısiyle dolâr basına 240 knrusu, daha mal ithal ederken ona prim olarak veriyorsunuz. Sonra da bırakımz kaçırdığı dövizi ve primi, büyük gelir sahibi îthalâtçının yeni vergilerini yine büyük kitleye yüklüyorsunuz. Böylesine sosyal adalet, böylesine vergi adaleti nerede görülmüstür? Ta tanm kazançlan, ya takas ve lisans dalavereleri? Buradan gelen kazançlar vergiye tâbi değildir. Gayrlmeşrn yolları sorarsanız, ilgililerde cevap hazır: «Efendim ne yapalım, Maliye detektif gibi çalı OLŞYLARIN ARDINDAK! 250 kişi boğuldu TAHRAN, (a.a.) Umman Körfezinde fırtınaya tutularak alabora olan bir geminin 250 yolcusunun boğulduğu bildirilmektedir. Kayhan gazetesi, Bahreyn'den Dubai'ye gitmekte olan gemide, İran'h, Hintlı ve Arap yolcular bulunduğunu açıklamıştır. Körfezde hava ve deniz araçları ile yolculann aranmasına başlanmıştır. TURKIYE HI1TIRALARI "'':• • Yazan : ,' • .: (\,''*"'~<v:.'' Bornova Savcısına karşı avukatlar harekete geçti İZMİR, (Cumhuriyet Bürosu) Atatürkün Bursa autkunu yayınlayan Ege Onıversitesi Fikir ve Sanat Kulübü eskı B^şkanı Ahmet Çelikkol"u 4 yıl hapis talebı İle mahkemeye veren ve bu arada da Derneğin feshı ıçln ayn bir dâ va açan Bornova Savcısı Osman Kırkyaşaroğlu'nun dâvanın Bornova Aslıye Hukuk Mahkemesln de reddedilmesi iizerlne davayı temyız içın yazcügı dllekçe îzmir S. L ARALOV Sovyet Rusyanın ilk Türkiye B.. Elcisi Üçüzlerden biri evde, diğerleri hastanede dünyaya geldiler KONIA Beyşehir tlçesinde Guldane Kıllç üçuz doğurmuştur. Çocuklardan biri evde, diğerleri hastaneye gotürülürken takside dünyaya gelmişlerdir. Yavruların hepsi de kızdır. Şeker ha«tası olan anne, tedavi altındadıı. Bugün 4. Sayfada samaz. Kaçakçılık nasıl mevdana çıkarıhr?» derler. Bütün bunlar ve buna benzer olaylar Türkiyenin bugün içinde oynanan oyunun sahneleridir ve simdi bu sahneler ortaya konmasın diye «temel hak ve hürriyetleri koruma» maskesi altında yeni bir tasarı hazırlanmaktadır. Bu tasarı kanunlasırsa elektrik zammınm emekli bütçesindeki tahribatını ortaya koyamazsınız, seker zammı yüzünden vlda kaç kisinin daha verem olduçunu belirtmemize imkân voktur. Vasıtalı vergiler'in neden artınlıp, vasıtasızlara eidilmpdi?ini soramazsınız ve hele fakir fukaranın, uygulanan kötü poltika sebebiyle eıdasız kaldıeını söyleyemezsiniz. Kısacası, simdi zamlı kalkınmayı avnı zamanda hürriyetsiz kalkınma haline getirmek istemektedirler. Hem de yakın tarih önlerinde apaçık durdngn halde ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog