Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Heıkealn snlayabUeceJi dllde Teknık kitaplar MOTÖR . Fikri Teviik Kardej 1000 MOTÖR ve OTO MEKANIĞİ 1500 PATLAMALI ve YANMALI MOTÖR 250 ELEKTRIK PRATIĞI Cilüi 1250 ELEKTRONIK ESASLAR 350 TORNACILIK Cevdet Pamir 750 KAYNAK Oksijen, ocak, elektrik 750 TRANSISTÖR t. Hayri Yelman 1250 ve diğer teknik yayınımız lçin katalog isteyiniz. İNKILÂF ve AKA KİTABEVLERİ umhuriyet 43. yıl soyı 15284 K U R Ü C U S Ü : YtJNÜS NADİ Telgraf ve mektup adresfc Cumhurlyet istanbuJ Posta Kutusu: Istanbul No 246 Teleionlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 8 9 , KiTABEVi sunar Yiikıllar Lüks cim ola^üflk^,. çıktı. Inlann çok üzerinde satan ÎRONİN'nin ölmeayeserlerinden "ı i^lİlİ r Yıllardan S^nra İlâncıhk 86501654 10 ŞUDOt 196/ AK KİTAB KİRTASJpl^ERS ARAÇLARI P Ankara CaA No: 78 İst. T * 22 47 43 Feza: 819/1641 rieınirc ılı yapılılı ANKARA Islenmış demirin <ılosuna 20 kurus zam yapılmıştır (Hadde mamullerine zam tapılmasını) on goren kararname bugunku resmı gazetede ya>ınlanarak yürurluğe girecektir. Devlet plânlama teşkılâtı tarafmdan hazırlanan ve bundan bır sure once gazetemizde yannlanan (çok gizli) raporda rurkıye Demir Çehk Işletmeleri srtaklığının işletme açığının kaoatılması için hadde Tnamulleriiın kılosuna 20 kurusluk zam ya Dilma<:ı ön gorülmekte idi. Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ciun Karabuk Demir ve Çelik Uletmelerı Ortaklığı Genel Müdurunu Ankaraya çağırarak had ie mamullerine yapılan zammı bıldırmıs ve saat 15 den itıbaren Karabukde demir satışlan durdurulmuştur. Hadde mamullerının kilosuna yapılan 20 kurusluk zam ıle Turkıye Demir Çelık İşletmelerı Kurumu yılda 43 mılyon lıra ek gelir sağlıyacaktır. Mi'iııııK Bütçe müzakerelerinde TİP sözcüsüne müdahaleler oldu 1 M. GÜVEN: Zuliim dünyasına özenenler, karşılarında Anayasa ve Türk milletini bulacaklardır. S. A R E N : İşçi Partisi Sovyet Rusya'nın çizgisini takip etmek amacında değildir. /illll CHP adına Feyzioğlu konuştu Bir çıkarma botu battı 4 erimiz şehit oldu D e n i z Ffilkivo Kuvvetlerine ait 508 numaralı çır e i l l l f B ~ karma botu önceki gece Akdenizde Yediburunlar mevkiinde batmış ve 4 erimiz şehit olmuştur. Çıkarma botunun, Fethiye Yediburunlar mevkiinde karakol görevi sırasında sahile çıkarma yaptığı sırada havanm patlaması sonucu su alarak battığı anlaşılmaktadır. Batma sırasında şehit olan ve «Büyükdere» muhribi ile Fethiyeye getirilen erlerimiz şunlardır: Mustafa Nal (Ünye), Nihat Öztürk (İstanbul), Aslan Gürol (Zonguldak), Şükrü Çökmez (Antalya). "Program 2 yıldır bütçeye göre yapılıyor,, FEYZIOGHİ GÜVEN ma botumuz çekilerek Fethiye lunanına getirüecektir. Fethiye Kaymakamı Necdet Onut, olay hakkında Donanma Komutanının fazla bilgi vermedığıni ve cesetlerin Sağhk Yurdunda muhafaza edıldığıni söylemiştir. Şehit erlerimiz bugün tzmir'a nakledilerek toprağa verileceklerdır. Dalgaların sahile attığı çıkar Ordu Sukarno'yu desteklemiyor CAKARTA Orta Cava Askeri Bolge Komutınlığı, Endonezya Ordusunun, Başkan Sukarno'iun gelecek ay iktıdardan resmen çekilmesınden sonra kendisini destekliyenlerin herhanRİ bir ayaklanmasını bastıracağını bildırmektedır. Batı Cava Bolçe Komutant Tumgeneral Dvarsono, ordunun artık Başkan Sukarnoyu Devlet Başkanı olarak kabul etmıyeceğını söylemiştir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) yılı bütçesinin ttiraü üzerindeki görüşmeler dün, yeterlik önergesinin kabulüyle sona ermiş ve bütçenin tümü kabul edilerek maddelere geçilmiştir. Sabahki oturumda ilk sözü AP adına Muhittin Güven almjştu. Daha sonra konuşan Prof. Feyzioğlu, programın iki yıldır bütçeye göre yapıldığını beürtmiştir. 1967 tstanbul milletvekili Muhittin Güven, «AP Millet MecJtal Gnıpn olarak. hükumettmizin başarılannda, devamlı ve verimli olmasını temtn gayreti içinde olacağız. Söylenmesi icap edenleri söylemekten kendimizi alıkoymayacağiz. Gerekli tavsiyelerde bulunmayı da bir vazife yapacağız. Muhalefetin haklı tcsbitlerini de, hiirriyetlerin bahşettiği en büyük nimetlerden telâkki edip istifade yoluna gideceğiz^ demiştir. Güven daha sonra, muhalefet sözcülerini bu ölçüler içinde dinledlklerini, ancak, «kendl topraklarında. kendi Insanlannı mahkum eden bir sistemi getlrmek için gay ret sarfedenlere karşı böyle bir öl Gensoru dolayısiyle geçen gün yaptığı konuşma tnönü'nün taçü içine girmemektc nıâzur olduksarladığı tutumu belli etmis çibiydi. Iktidar pariisinin «intikal hızı» lannı» kaydetmiş ve özetle şunlan bakımından az gelişmis olanları bu konusmayı kâh sessiı, kih a\söylemiştir: kışlayarak dinlediler. Oysa C.H.P. Genel Baskanının onlar tarafın"Sosyal" kelimesi dan en fazla takdir toplayan cümleleri bile, ilk bakışta elâstiki gibi görülmekle beraber, aslında gerçekleri yerli yenne oturtmanın ör•Atatürkün kurduğu içtimaj yaneği idi. Ertesi gün farkına vardılar ama, azıcık geç kalmıslardı. pımızı değiştirmek, müesseseleri Kimisi, Pasa korkusundan kaypak konnstn deyip geçiştirdi. kimisi birbirine düşürmek isteyenler Türk lüğün bir ihtilâl ile sarsılmıs, fakat bütçede nasıl olsa canına okuruz diye düşündü. milletimizin tarihinden aldıği kuv Bütçenin tümü üzerinde yapılan konusma ise, beyin hücreleri vetle yıkılmamış bu son müstakil pek yavas işleyenlerin kolayca anlıyacakları kadar açıktır. tsmet kalesini içten zaptetmeye çalısanPasa ber meseleye değeri ölçüsünde ve muhtemel gelismelere göre lar vardır. tnsan hak ve hürriyetdeç nmistir. Sözlerinde hücnm, tehdit, farfaralık değil, aksine uyarraa niteligi hâkimdir. Ancak deginilen meselelerin hepsi iktidar lerinin tiimünü bünyemize alan Anayasamızın sadece (sosyal) kemuhalefet münasebetlerinde yakın gelecegin herhalde nirengi noklimesinden istifade ederek sosyataları olacaklardır. lizm görüş ve düşüncesini Inhisan Meselâ yapılan zamların. tsmet Pasa, birer vasıtalı vergi oldualtına almak isteyenler ortaya çıka ğunu ve kalkınma yükünün gücsüz ve genis kitlelere yayıldığını bilir. fikir ve düşiince hiirriyetini söylemiştir. Bu vük elbette ki sosyal çalkantıları artıracak, çatısmakendilerine göre istimal ederek âde lar tehlikeli bir yola girecektir. Tehlikelere karşı alınmak istenilen ta komünizmi müdafaa eder yola \e gerekçesi temel hak ve hürriyetlerin korunması olan tedbirler cüretle girebiliyorlar. aslında memleketi karanlık bir ortama sürükleyecektir. Zira zor tedbirleri, iyi niyetle de alınsa, sonunda iktidarlar «daha zorlu» "Tahrik«er ve olanlanna, isteyerek ya da istemiyerek, giderler. tahripier,, İnönünün üzerinde durduğu önemli konular arasında parlâmenBu açık ve ağır vakıalar üzerinto iktidar ordu münasebetleri, daha doğrusu ihtilâlden bn nokde önemle durmak lâzımdır. Bir taya gelmis bir ülkede ordnya karsı sivil idarenin tutAimu, aşın zamanlar ayağunızın altından sürakımlar, suni olarak yürütülen komünizmle mücadele meselesi, öğatle kaydmlmak istenen zemin. ik retmenler. öfrenciler ve nibayet bütçenin durumu var. tidanmızın düşünce felsefesinde Ordu konusunda Ismet Pasa'nın parmak bastıgt noktalar ikidir. karşılığını bulan bir ağirlıkta yeBirincisi, zinde kuvvetlerin serefini kornmakta dikkatli davranmak rine tesbit edilmiştir. Fakat bu çev \e onun karsılığinda da ordndan, millet savunmasmdaki ödevinde (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ehliyet beklemek; ikincisi ise, Türk vatandaşına karsı ordu içinden kanun dısına çıkacak olanların mutlaka adalet ve yargıç önüne getirilmesidir. Kısacası, C.H.P. Genel Baskanı bir yandan görev ve yetkilerin ayırımında zinde kuvvetlerin yerini belirlerken öte yandan onunla münasebetlerde nasıl davranılması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Asırı akımlara gelince; yaratılan sartlar karşısında devlet tarafından beslenen dernekler, geçimlerini sağlamak için her gün yeni bir komünist yuvası kesfederler. Ve bu salgın büyfidükçe bükumetin terör yaratmaktan kurtulması zor bir is halini alır. Burada înönü, aklı basında olanların iki yıldanbeTİ üzerinde durduklan bir ANKARA, (a.a.) tktisadî dev meseleyi daha, tek cümle ic:nde ifade ediyor; «Türkiyede asın sol let teşekküllerinın çalışmaları ile akım gibi asırı sağ da vardır ve hangisinin daha azgın olduğu ise ilgili denetim kurulu raporu üzepek kestiriletnez». rindeki müzakerelerin, Millet öğretmenler ve gençlik konu<iunda ana muhalefet partisi lideriMeclisinde sona ermesi ıle Parnin söyledikleri hepim'zin her gün karsılastıgı ve bildiği dâvalar. lâmentodakı sıyasl partı ve grupÜğretmenler üzerindeki baskı ancak Basbakanın bu camiaya sahip lar yöneticilerı, parti ve gruplançıkmasivle ortadan kalkabilecektir. Yüksek öğrenim gençliğinin ise nın bu konudakl görüşlerıni açıkbnçünkü öğrenci sartlan içinde idare edilmesi «erekir. Nedir öğretlanuşlardır. menlere sahip çıkma? Ve nedir buşünkü öğrenci sartlarına göre (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) idare? Cevabı basit. Millî Eçitim Bakanlığında kurulan cuntayı dağıtıp öğretmenleri huzura kavusturmak; yüksek ögrenim gençli^i ve derneklerı hakkmdaki pesin yargıları, hele anarsist, komünist iddialarını bir yana iterek onlan nygar ülkelerdeki örnekleriyle aynı paralelde ele almak. Bütçe ve ekonomik dnrum üzerindeki sözleriyle îsmet Pasa, gelecegin tehlikelerine isaret ederken, aynı zamanda zor geçiti atlatmak için hem iktidara yardım edilecegini eösteriyor, hem de birtakım tedbirler salık veriyor. Banlar aslında dengeli ve plânlı kalkınmanın bilinen tedbirleridir. Böyle tedbirlerin uygulanamıyacagını, hattâ Basbakan istese bile A.P.'ye destek olan kuvvetlerin, dolayısiyle parlâmento çrupunun banları geri çevirecegini tnönü de bilir ve hattâ ne kadar yardımcılık vaadedilirse edilsin, yakın gelecekteki zor geçitin kolay geçilemiyeceğinin de tsmet Pasa farkındadır. O halde neden söyler, denilecek. Söyler, zira 1967 bütçesiyle yeni bir dönem baslamaktadır ve bu dönemde, yukarıda da isaret ettiçimiz gibi, nirengi noktalarını iyi belirlemek, yerine oturtmak gerektir. C.H.P. Genel Baskanının politika çizgisi ve stratejisi tecrübelere dayanılarak değerlendirildiği takdirde, nirengi noktalarının. ilerde kullanıimak üzre, en hâkim yerlerde bulunduğu hemen gözp carpar. Tabiîdir ki, bu noktaların kullanılması ilerdeki ortama bağlı olacaktır. unün notıarı Nirengi noktaları ADANA (Çoban Yurtçu bOdiriyor) Babasını tabancayla öldüren liseli genç kız Neclâ Tutuş hak kında Savcıhkça yapılan tahkikata devam edilmektedir Her geçen gün olay, yeni bir safhaya girmekte ve bir takım iddialar ortaya atılmaktadır. Diğer taraftan Neclâ'nm durumunu tesbit için Savcılık. kendisini Devlet Hastahanesine sevk etmiştir. Ancak, soruşturmayı yürütmekte olan savcı yardımcılanndan Eyüp Sabri Muhtesipoğlu, tahkikat safhasmda olduğu için raporun açıklanarruya cağım söylemiîtir. Neclâ, hakkmdaki tahkıkatm daha da derinleşürilmesi için henüz savcılık soruşturmasmda bulunan dosya, Sorgu Yargıçlığına sevkedilecektir. Ancak, işlediği suçun mahiyetine gore de dosyası tamamlandıktan sonra Sav cılığın kendisini idam talebi ile Ağır Ceza Mahkemesine sevkedeceği bildirilmektedir. Soruşturmayı yapan Savcı Yardımcısı Muhtesipoğlu, «Anne, baba ve çocuklan arasında işlenen cinayetlerin cezası, Türk KIŞ, İSTANBUL'DA DA HAYAT1 BİR SÜRE Ceza Kanununun 430'1. maddesine girer. Ancak mahkeme hafifletici sebepler bulursa bu ceza hafifleyebilir. Bu husustaki takdir hakkı da tabiatıyla mah kemenindir» demiştir. Uran'ın söz/erı ANKARA (a.a.) Fethiyedeki olayla ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı Necdet Uran «HâdLseden çok müteessirim. BUhassa dört çocuğumuzun şehadeti beni çok üzdü. Ailelerine ve donanmaya başsağlığı dilerim.» demiştir. ŞİDDETİNİ ARTTIRDI Fırtına ve don yüzünden dUn îstanbulda kara, deniz ve nava trafiğt aksarruş fakat günlerdir soğuk ve kış yüzünden meydana gelen bozukdüzeni kanıksayan t s tanbullulara önemli bir etki yapmamıştır. Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düşmesi yüzünden kara trafıği, özellikle sabah saatlerinde geniş ölçüde yapılamamıştır. Yeşilköy hava alanı pistlerinl kaplayan bir santim kahrüığındaki buz tabakası dolayısiyle kapanmıştır. Alanda uçaklann inişj ve kalkışına izin verümediğinden uçak seferlen de saat 12 ye kadar yapılamamıştır. Bu arada Pakıstan hava yollarına ait Londra Bağdat Karaşı seferıni yapmakta olan ve içinde 34 yolcu bulunan uçak, Yeşilköy hava alanına inerken atrondan çıkarak sol arka ve ön tekerleği çamurlara saplanmıştır. Ucuz atlatılan bu kazadan sonra uçağın hareketi tehir edilmıstir. KötU hava sartlan deniz seferJerini de etkileıniş bulunmakta<Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) RÂRÂMŞ FELt:E UĞRATTI. Foto: (Selâhattin GİZ) Olayın yankıları Öte yandan olayın yankıları devam etmektedir. Hayretle karşılayanlar olduğu gibi olayın başka birçok nedenleri olabileceğıni söyleyenler de bulunmaktadır. Onceki gün Adliye binasına gelerek teslim olan Neclânın annesi Gülten ile, Neclâ'yı kurtarmak için cinayet gunü: «Babamı ben öldürdüm» dedıkten son ra ortadan kaybolan 16 yaşındaki kardeşi Hüseyinin kayboldukları günleri sokaklarda geÇirdıkleri, kendi ifadelerinde ileriye sürülmektedir. Fiat artışını onlemek ıçın etiket kanunu hazırıandı Istanbuldan kaçırılan SS subayı Paris'te yakalandı Selâhattin GÜLER Istanbuldan esrarengiz şekilde kaçırılan Hitler Almanyası S.S. subayı Eitel Friedrich Müller'in Parlste yakalandığı, Fransız polisl tarafından Türk Müll Merkez Bürostına telsizle bildlnlmiştir. Halen Paristeki Sante cezaevinde lek klşilik hücreye kapatılan Eitel'in Paristeki cezasmın bitimmde Türkiyeye gönderilmesi istenmiştir. " Başka nereye sığınabilirdık „ iktisodî devlet teşekkölleri için politikacılar ne düşünüyor? Iddialarına göre; Neclâ'nın, 50 yaşındaki annesi Gülten, büyük oğlu Hüseyin, ikizleri Yusuf ve Fatma'yı yanına alarak tenha ve ara sokaklara dalmış, ellerın deki parayı harcadıktan sonra, son gecelerini tanıdıklarmın evinde geçirmişlerdır. Ağlamak tan gözleri şişmiş olan Diyarbakırh Gülten: «Ne yapabılirdık ı ki, sokaklar bizimdı, başka nereye sığınabilirdık ki • demişür. Bu arada Gülten, öldürülen kocasmın, Neclânın gazetelere geçen beyanında belirttiğinden daha beter bir sapık olduğunu ıddia etmiştir. Gülten, kocasının yap mak istedıklerinden bahsettıkten sonra bunları Ramazanın ba ADAPAZARl Sakarya pobası Yusuf Tutuş'a anlattığını, lısi dun Hendek ormanlarında babanın oğluna nasihat ettiğıni Câbır Süzer adında azılı bır kafakat Ramazanın babasını kovatılı yakalamıstır. 5 kişılik poduğunu soylemış ve şoyle delıs ekıbıne 100'den fazla mermi (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Pıyasada satısa arzedilen her turlu malın değer fıatından satümasını sağlamak amacıyle Ticaret Bakanlığınca hazırlanmakta olan «Etiket Kanunu Tasarısı» onumüzdekı gunlerde Bakanlar Kuruluna sevkedilecektir. Tıcaret Bakanhğı ılgılüerı tasarının son gunlerde özellikle (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Türkiyede yakalanışı Arjantindeki bir kalpazan şebekesınin Uçüncü derecede yetkill Yakalanan firarî bir mahkumun Dîizce cinayetinin fâili olduğu sanılıyor GİTEL M1LLER kişisi olan ve şebekenin Ortadoğudaki faaliyetlerini organize etmek için İstanbtıla gönderümişti. Fakat tstanbul polisi 20 devletin aradığı Eitel'i Beyoğlundaki bir otelde kıstırmış 500 bin lira karşüığı sahte dolar, 18 pasaport ve listesindeki devletlerin giriş ka pılarına ait mühiirlerle yakalanmıştı. Kaçınlıyor Mahkemenin yurt dışına çıkamıyacağına daır aldığı karar, polisin sıkı göz hapsine rağmen, S.S. subay, Hiltonda bazı kişüerle yaptığı görüşmenin gecesi esrarengız şekilde kaçınlmıştır. în(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Bir kaymakam tevkif edüdi KARS Digor Kaymakamı Orhan Nurhan Ceyhan dün tev kıf edilmiştır. Önceki gun Digor Belediye Başkanı Ağa Ağrap, Ziraat Tek nisyenı Necatı Ertuğrul, Kars'ta llkokul Müf3ttışUği yapan Fa ruk Şener ve bır öğretmenle ıç kı ıçen Kaymakamm «Edifon, (Arksu Sa. 7, Sü. 4 de) Ecvet GÜRESİN İKTİSADÎ HÜRRİYETLM1Z... SİYASÎ HÜKRİYETtMİZ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog