Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Jji m ZŞAHESER ROMANLAR% En Buyük Yaıarlann Fr. A....I c«.ı.ı zv cwı«n . F. F W. KENTON , x y«3 Ay/n kitabmı sunar! BIR GDLGENIN ARDINDMf George Sand'm mac«raUrının ronunıl V. GULTEK1N 12.5 L Çcviren OOvEN YAYI NEVI 43. yı! sayı 15282 umhuriyet KÜRÜCUSD: CTJNUS NADİ Teigraf ve mefctup adresfc Cumhuriyet fatanbuJ Posta Kutusu: fstanbul No. 246 TeJefonlarî 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 * C B K iCAMB OYTJ'nu tfarlâmentonıy. Ünivec*esiyle. gençliğlyle, polisiyle. «dUy y ' basınlyle kısacası 7'den 70'e herkesi yıllaflîfctartışmaya sürüklemi" ve ^^• olan ELGELERLE '. NÜîKU İşte soluk «olui» okuylSâfınııjM», kitapta ancak jimtU çözümleatypr. J ^ * 'v% REŞİT CLHtflf ' m Fiatı 4 lira. Ödemeli isteyiniz. J3(apçılardan arayınız. OKAT YAY1N«^L Ankara Cad. 45 PK. 1017 İst»»ul Feza Reklâm 8361598 Solı 14 Şubat 1967 İthalât Damga Resmi Kanutuı yürürlüğe girdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1967 yıh Bütçesine 320 mılyon lira ek gelir sağlayacak olan «İthalât Damga Besmi Kanunu. dun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gırmıştir. Kanun, ıthalden ahnacak damga resmıni yüzde 15 oranına kadar artırmak ıçırı Bakanlar Kuruluna yetki vermektedır. Bakanlar Kurulu 11 Şubat 1967 tarihinde ithalden ahnacak damga resminin oranını yüzde 10 olarak tesbit etmistır. Bundan önceki kanun, ithalden alınacak damga resmi oranını yüzde 5 olarak tesbit etmiş bulunmaktaydı. Bakanlar Kurulunun kararına göre ithalât damga resmi oranı yuzde 10 olarak tesbit edildiğınden, ithal mallan gumrüklerden yuzde 5 fazla vergi ödenmek suretiyle çekilecektir. Ofokonfrol sislemini Homisyon kobul etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) yıündan beri uygulanmakta olan «Servet Beyannamesi» müessesesinin yürürlükten kaldınlmasuu öngören ve otokontrol sistemini getiren kanun tasarısı, Maliye Komisyonunun diinkü toplantısında kabul edilmiştir. Tasarı, önümüzdeki çünlerde MUlet Meclisinin gündemine alınacak ve bu yıl içindc kanunlaşmasına çalışılacaktır. Ikıncı maddesınde behrtıldığine gore, tasarının kanunlaşması halinde yürürlükte bulunan kanun uyarınca ahnmış bu lunan servet beyannamelerı Ma lıye Bakanhğınca tesbit edilecek esaslara gore sahiplerine gerı verilecektır. Bundar, boyle, vergi beyannamelennde «özel durum blldirim^» diye bır bolüm açılacak ve bu bolümde vergi mükellefı vatandaşlar servetlerinde bir artış olmussa, mevcut servetinde bazı şeyler satmış, ya da bazı şeyler satın almışsa beyan edebihr. NECLÂ TUTUŞ SERVET BEYANNAMELERİ GERİ VERÎLECEK Atina'nm Ikili Görüşme isteğini reddedeceğiz Yunan Kıraliyet Konseyinin karari Ankara'ya bildirildi Çet/n ÖZBAYRAK Kıbns sorununa bir ANKARAile çöztim yolu1966 yazıkesinamabulmak cıyla, Türkiye Yunanistan'ın başında Bobosım vuran kız teslim oldu 'Babamı, benimle sevişmek istediği ıçın öldürdüm,, Çoban YURTÇU bildiriyor Basit basma entarili, basma pantalonlu, üzerinde de pembe triko ceketi bulunan gcnç kız, adliye merdirenlerinden yavaş yavaş çıktı. Alt koridordaki kalabalığin arasına karıştı. Sağa sola baktı.. mahkemelerin levhalarını okudu. Savcılıpı sordu ve sonra da üst fcata çıkıp Adana C. Savcısı Ahmet Ercan'ın odasına Rİren>k «Aranan baba kaatili kız benim» dedi, teslim oldu. Yiizünde yorgvnluk okunuyordu. Saçları iyi taranmamıştı. Savcı Ercan, önce teselli etti, cinayetl niçin işlediğinı sordu. Adana Kız Lisesinin 4/D suufında okuduğoınu ve 2235 ntımaralı olduğunu söyliyen Neclâ Tutof, elindekl kâğıtlan Savcıya uzattt. Jki tarafr da doln olan bu üç parşömen kâğKbndft Neclâ her şeyi anlatıyordu: «Babam. benimle karı koca hayatı yaşamak istiyordu. Hem de öz krzıydun. Cinayete babamın bu turumu sebep oldu» diye özetliyordu. Maddeler Kanunun kapsadıgi maddeler özetle şoyledır : Q tthalât sırasında düzenlenen gumrük giriş beyannamesi ihtiva ettiği esyanın gumruk vergisıne esas olan kıymeti uzerinden damga resmine tâbidır. Gumrük gıriş beyannamesi düzenlenmemesi hahnde bunun yerıne kullanılan sair giriş tahakkuk evrakı da aynı sekılde resme tâbi tutulur. Bu mükellefiyet Gumrük Kanunu hükümlerine göre vergi ödeme mükellefiyetirtın başladığı tarihte doğar. Q Bu resmin nispeti yüzde I5'i geçmemek üzere, Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. Ancak, Bakanlar Kurulu lüzumlu gördüğü hallerde tesbit edilen bu rıispet üzerinde gerekli değiştirm°len yapmaya yetkilidir. Q Bu kanun gereğince ahnacak damga resmi gümrüklerde alınan istihsal vergisi matrahma ilâve edilmez ve makbuz mukabilinde gumrük vergileri ile birlikte gümrük idarelerince UHsö" olunur. Q Bu kanunun yürürlüğe gird ği tarihte fnlen ithal edilmemış bulunan eşyaya ait giriş tahakkuk evrakı da, bu kanunun gereğince damga resmine tâbidir. Kanunun geçici maddesinde, bu kanunun 31 arahk 1972 tarihıne kadar yürürlükte kalacağı belırtılmiştir. AZILI GANGSTER AGOP MUSAİLOGLU KAÇTI giriştikleri Ikili Görüşmelere, seçimle iş başına gelecek bir Yunan hükumeti göreve başlayıncaya kadar ara verüecektir. Türkiye Hükumeti, geçici Paraskevopulos seçim kabinesi ile Ikili görüşmelere devama şimdilik taraftar defildir ve bu görUşmelerin fayda sağlıyacağını sanmamaktadır. Öte yandan, Atina'dan gelen naberlere göre, Yunanistanda, erken seçimlere gidilmesi yolunda da çaüşmalar vardır. Bu Uıtimal gerçekleştiği takdirde, ikili görüşmelere, karşılıklı görüş birliğine varılarak, en geç 1967 yılında tekrar başlanacaktır. Bütün ihtimalleri gözönüne alan Türk hükumeti, Yunanistandaki siyasl dunımu enine boyuna inceledikten sonra, Yunanistanda önümüzdeki iki ayın, seçim havası içinde geçeceği kamsına varmış ve bu havadaki bir ülke ile, Kıbns sorununa çözum yolu bulmanın mümkün olmayacağı görüşünü benünsemiştir. Güvenlık tedbin 31/12/1960 tarihinde 193 sayıh Gelır Vergisı Kanununda değişıkhk yapılmak suretiyle vergi kaybını onlemek amaciyle konulan «Servet Beyanı» muessesesı, «Vergi ^üvenlik tedbiri» olarak kabul edılmıştı. Ancak.'hü kumet, ozellıkle iş çevrelerinın şikâyetlerını gozönunde bulundurarak «Servet Beyannftmesi» müessesesıni yururlukten kaldı• ran bir kanun tasansı hazırlayarak Millet Mechsine sevketmişti. OEĞERLENDIRMB Dışişleri Bakanhğı sözcüsü Oktay Işcen de, dün gazetecilerin bir sorusuna karşılık, «Yunanistanın son Kraliyet Konseyinden sonra da, ikili görüşmelere devamı istediğini ve durumu Büyükelçiliğimize resmen bildirdiğini» belirtmiş ve «İkili görüşmeler hakkındaki tutumumuzu Kıbns meselesinin bütün vecbelerini gözönüne almak suretiyle değerlendirmekte olduğumuz bildirilmişti. Bu değerlendirme son alınan bilgilerin de ışığı altında devam etmektedir» demiştır. Son zamlarla ilgıh olarak ll Başkanları ve vatandaşlar arasında tertip ettiğımız ankete bugun de devam ediyoruz : ZAMLAR İCİN NE DEDİLER ? Kırklareli Sami ÖZTURHAN (AP İl Başkanı): 1 Sigara ve içkilere yap. jn zamiaı verınded.ı nrıCaK, şekere ve sıgaraya yapılan zamlar tütün ve pancar ahm fıyatlarına da zam yapılmasım gerektırir kanaatındeyım. Çünkü tooljTiumurıın çoğunluğunu teşkil eden köylu ve dar gelirli vatandaşın kullandığı sigaralara cuzı bir zam yapılmıştır. 2 Hayat pahahhğı 1940 yılından bu yana memleketin genel bır meselesıdır. Bunun partıler, ve ıktidarlarla hiçbir ılgisi yoktur. Memleketin mali ve iktisadı vaoısı bunu perektırmektedır T»nkut AKALIN (CHP İI Başkanı): 1 Son zarrüarı tasvip etmıyoruz. Bu zamlar, vasıtah vergidir. Vasıtah vergilerin yurt(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Polisçe çok saddar bır gangster olarak nıtelenen 2 kişınin kaatili Ajop Mnsailoğlu, dün firar etmıştjr. Kendisi gibı, ıki kişinin kaatili olan arkadaşt gangster Turgut Işık'la birlıkte Ağır Ceza mahkemesındeki son cinayet dâvasından çıktıktan sonra dün saat 11 de muhafız jandarma erini kandırarak Kumkapı'daki bır bahk lokantasına gıren Agop, burada, gırdigı helânın arka penceresınden atlıyarak kaçmıştır. 34 yaşında, iri yapılı, çakır göz lu, kumral ve kibar gorünüşüne rağmen, kulhânı tıpli bir kişi olan Agop'un kaçısı, herkesten çok, tstanbul Cinayet Masası detektıkleri uzerınde çok tesırı yap mıştır. Saat 13 sıralarında, Agop Musaıloğlu'nun firar haberı Emniyet Müdürlüğunde bir bomba gibi patlamış, sabıka fişınden sağlanan resimleri derhal çoğaltılarak polis ekiplerine dağıtılmıştır. Bu arada telsızle, bütün illere durum bildirilmiş, Jandarma teşkilâtında da özel bir sivil ekip kurularak faaliyete geçirilmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 8 Je) Deniz İş Tasansı Mart'a kaldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün, Dcniş İş kanun tasarısının maddeleri gö rüşülmüş, fakat müzakereler temamlanamamjştır. Tasarının görüşü'mesi, Mart'a kalmıştır. Tümü bırlikte görüşüleri İş ve Deniz Iş Kanunlarının maddelenne geçileceği sırada AP li Hasan Türkay, Deniş İş Kanun tasansının maddelerinin daha az oldugu gerekçesiyle önce Deniz İş Kanunu maddelerinin görüşülmesini isteyen ıbir önerge vermiş ve önerge kabul edilmiştir. Bundan sonra Deniz îş Kanun ta sarısının maddeleri görüşülmeye başlanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) s Neclâ'nın iddialaıı Biraz sonra iki polisin nezaretinde 2. Sulh Ceza Targiçhğina sevkedilen Neclâ'nın «Baba kaatili» oldugnnu anlıyanlar, mahkeme önünde büyük bir kalabalık teşkil etmişlerdi. Yargıç Saniye Anış, bu kalabalığın daeıtılması için bir süre polisten yardım istedi. Neclâyı sorguya çekti ve Neclâ kendisine, savcılıkta verdiği kâğıtlarda her şeyin anlatılmıg olduğunu söyledi. Neclâ'nın iddiasına göre her şey, çocukluk çağından genç kızhk çağına geçerken, yânı üç yıl öncesinden beri, babası Ramazan Tutuş'un kendisiyle aşk hayatı yaşamak istemesinden başlamıştı. Neclâ iddiasında şöyle diyordu: «Türk Petrol istasyonunun ortağı olan ve bir kamyonu bulunan babam, ben ortaokulda iken, aşk teklifinde bulundu. Işi zaman zaman azıttı. Geceleri yatağından kalkarak yatağıma gelmeye başladu annemle birlikte yattığmı geceler, pencereden beni değnekle dürtüyor, dışanya çağınyordu. Sevişmek istiyordu. Ziyapaşa Ortaokulunu okurken ifühardaydun. Fakat evdeki bu huzursuzluk derslerımı de etkıledı. Edebivat öğretmenim bu arada «Ne oluyor Neclâ.. derslerde ağır gitmeye başladın» diyordu. Nasıl olur da meselenin içyüzünü aniatabilirdün kl... (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) SUKARNO'NUN TARAFTARLARI, ÖGRENCILERLE DÖGÜŞTÜ [DIŞ HABERLER SERVİSİ] CAKARTA Endonezya Cumhurbaşkanı Sukarno'nun taraftarlan Ue aleyhtarı öğrenciler arasında çatışma olmuş, 5 öğrenci askerî yetkililerc» tevkif edilmiştir. Öğrenciler, yıkıcı davranışta bulunmaktan sanıktır. "GlTMEĞE HAZIRIM,, Gezaevi arabasında tevkif müzekkeresini yüzüne kapayarak objektiflerden kaçuımış, sonra da •Herşey birtU demiştir. Resimde 19 yaşındaki Neclâ, Cezaevi arabasından inerken görülüyor. (Foto: CUMHURİYET Adana) Endonezya Yüksek Mahkemesi raporuna göre Sukarno, devlet fonlarından milyonlarca doları yabancı bankalarda kendi adına açılan hesaplara aktarmıştır. 120 sayfaük raporda, bunun hesabının Sukarno'dan sorulması istenmektedır. DOKTORLAR HEDİYOR? «Psikolojik test yupilmalı» Lise öğrencisi bir genç kı/ın kendisîyle aşk hayatı ya^amak isteyen babasmı tabanca üe öldürmesi konusunda tanınmış ilim adamlarımızla konuşmalar yaptık. Ord. Profesör Ihsan Şükrü Aksel, olayi çok ılgı çekicı bularak sunları söyledi: « Bu tarzdaki hâdiseler seksüel hayatın sapıklıjıdır. En ya kınlanyla cinsi mıinasebette bu lunmak hastalıjı vardır tıpta. (Arkası Sa. 7. sü. 4 oe) Yurda 2 milyon liralık kaçak asit sokanlar Ağırcezada yargılanıyor KONUŞMA TOKYO •Mainçi Şimbun» gazetesine göre, General Sharto ile Sukarno arasında geçen Cuma ma günü, şu özel konuşma geçmiştir: Sukarno: Ne gibi hatalar işlediğimi sanıyorsunuz? Suharto: Halk işlediğıniz hataları gösterdi. Sukarno: Benimle alay etme... Bana karşı sadece Cakarta ve Bandung'ta muhalefet var. Cumhurbaşkanı alcyhtarlan sadece bu iki şehirde güçlii. Suharto: Buna rağmen tenkidler bütün ülkeye yayıldı. Hatalarınız siyasi, iktisadi ve ahlâki alanlan kaplıyor. Bu konuşma sırasında Sukarno, ayrıca «İstendiği takdirde Endonezya'dan ayrılmağa hazır olduğunu» btldirmiştir. fisgari ücret altında dâva takibeden avnkat cezalandınlacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Geçen hafta Millet Meclisıne sevkedilen «Avukatlık kanunu tasarısı» nda baroların kuruluş ve görevleri ile «vekâlet ücreti» etraflı bir şekilde düzenlenmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. t da) > Piyango gibi... «Kat'iyen zam yapmıyacağız» diyen Tekel Bakanı, sonradan zamlar gelince, Senatoda «Ömrümde Uk defa yalan söyledim» demiş. Biz, devlet adamlanmız arasında yalan söyliyen çok görmüştük. Ama «yalan söyledim» diyenine Ok defa rastlıyoruz. Fena da değil, doğrusu. Ne de olsa. bir adımdır bu. İnşallah, ileride, şansımıza, «ben doğru söyledim» diyen, ve öyle yapan biri de düşer. D. N. îthali yasak olmasına rağmen bir yıl içinde 450 ton «asetik asiUi, uydurma bir kimyevi madde ismi altında gümrükten geçiren ve Türkıye'nın 200 bın dolârhk dovız kaybına sebep oldukları ilerı sürülen ithalâtçı Hayım Alhadef, 1. Besalet Barım ve Sebatay Kohen. dün, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargıianmıştır. Mılyonlarca lıralık kaçak asetık asıti getirmek suretiyle yerlı sanayii baltaladıklan da iddia edilen üç sanığın dısında bazı ıthalâtçı firmaların da kaçakçıhk şebekesıne dahıl olduğu Gümrük avukatı tarafından mahke* meye bildirilmıştir. HAREM. Kaçakçıhk nasıl yapıldı ? Dünkü duruşmada, tanık olarak dinlenılmesine karar verılen fabrikatör Rasih Duruer'in ihbarıyle meydana çıkarılan ve son yıllarda yapılmış «en büyük gumrük kacakçılığı» olduğu ifade edilen tonlarca asetik asitin ithali şöyle cereyan etmiştir : «Kemafor. Limıted Şirketı yöneticilerinden olan Hayim Alhadef, komisyoncu ve ithalâtçı Besalet Barım ve Sebatay Kohen, fotoğrafçıhkta kullanılan yeni bir preparatı ithal edeceklerini (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Onlar istedi, biz de aldık..., l^okurcun'un küçük kahvehanesi sigara dumanından nefes ahnamaz hale gelmişti. Mevsim kış olduğu için ne ormanda kesim, ne tarlada ekim vardı. Genç. ihtiyar köyün bütün erkeklerini sabahtan akşama kadar orada mermer masada iskambü kâğıdı şaklatırken bulabilirdiniz! 8 karılı, 34 çocuklu meşhur Sarı AH de bu kahvehanenin müdavimi ve sayıh «Blum»culardandı... Evdekilerden vakit buldukça, karşısma kim çıkarsa çık suı, onunla oturur ve başlardı oynamaya... Dokurcun'lu arkadaşları bana bunlan anlaürken. yaşlılardan biri dayanamadı; Bey dedi... Bizim Sarı Alinin bir hikâyesi var duydun mu hiç?« u Ve başladı anlatmaya: «Dikmen köyünde bir ev yaptıracakmış San Ali. Arsayı temizletirken bir ağaç köküne rastlamışlar. 8 kadın kazma kürek ha bire uğraşmalarına rağmen yerinden oynatamamışlar kökü.. Nihayet bir ıpe bağlayıp başlamışlar çekmeye... Güçlü 8 kadın bu şekilde uğraşıp dururken Sarı Ali de onlara nezaret eder, ga> ret verirmiş... Bir ara bu tazyike dayanmayan ip kopmuş ve kadınlar da sırtüstü yere düşüvennişler. Yalnız bir tanesi, çalışır görünüp ipi çekmediği için ayakta kalmış... Sarı Ali de ona basmış dayağı... basmış dayağıü... KATIKSIZ MAHPÜS YATIRIRD1 Hıkâyeyi duymamış olan bazı gençler de bu vesileyle bir havli bilgi ediniyorlardı. «Blum»cu arkadaşları hakkında» BEYflZ HOBETÇILER Erdoğan ARIPINAR DİSK KURULDV Devrimci Isçi Sendikalan Konfedera^yonu (DİSK) kurucuları Lâstıktş, Madenlş, Basınlş, Gıdalş ve T. Maden Işçileri Sendıkası Baskanları, konfederasyonun 67 asıl ve bir de geçici maddeden ibaret Ana Tüzüğünü dün Vali Vefa ?oyraz'a vermişlerdir. Emniyet Müdürlüğü Cemiyetler Masasma da tescil edilen konfederasyonun kuruluş dilekçesini veren Lâstiklş Sendıkası Başkanı Rıza Kuas, Madfnlş Cumhuriyet 1950 ... 1957 1960 .... 1967
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog