Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

İNSAN İSKELETLERİ . Avrup» . PlArtik INSAN VÜCUTLARI Avrups PUstik KANDOLASIMI Motorlu . Avrupa BÜTÜN ÜZUVLAB Avrupa Plâstlk n z t K Î ALETLER . Çesitli ZOOU5Jİ BOTANİK TEKNOLOJI ÇEŞİTLİ HARITALAR CÜNEŞ SISTKMLKRt Dataıl Sergünizi gezlniz Kataloğ isteyiniz. Ders Araçları Bı Zcngfn Xn Ortttn Kalltell tNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ tlâncıhk: 86501552 43. yıl sayı 15281 umhuri KÜRÜCÜSU: YUNUS NADİ Telgral ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbuJ Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 09 R H A N « . E M A Lın vlerden Biri ınlandı. Fiatı on lira. tZZETTtN A M O'naa an Pazartesi 13 Şubot 1967 Kurtuluş Salariyle gerçek dı 5 nci cilt bas: sayfa İG llra. May Yayınlan Aı 1 kaimı? yanyayınlan:Ud 416 Istanbulda gıda maddelerinin fiatı bir yılda yüzde 24 arttı Bülent DIKMENER îsl?nbulda gıda maddeleri fiatları bir yıl içinde ortalama yüzde 24 ırtnıştır. Devlet istatisUk Enstitüsü bültenindeki 1966 şubat ayı ortalamaarı ile bugünkü fiat ortalamaları arasında yapılan mukayese, hayat pahaılığmın her geçen gün biraz daha arttığını ortaya koymaktadır. Yeni Avukatlık Kanunu Meclise geldi AVUKATLAR SOSYAL SİGORTAYA ALIHIYOR ARINDA BİR HAREM. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA Avukat lann görev ve yetkilerini yeniden düzenleyen «Avukathk Kanunu Tasansı» geçen hafta Millct Meclisine sevkedil • miştir. SARI ALİ IŞIKLAR KÖY EVINDEKİ ODADA Makarios "Yunan lıderleri iik defa ortak görüşte blrleştin dedi )ış Haberler Serrisi) LEFKOŞE Kıbns Cumhnrbaşkanı Başpiskopos Makarios, cumartesi gecesi Atina'dan bnraya dönüşünde, Kıbns sorununda bundan böyle izlenileeek siyaset bahsinde Yunanlı siyasi liderler arasınd» şimdiye kadar ilk defa olarak tam bir görüş birliSine vanldıgını söylemiştir. Konseyin kararları hakkında memnunluğunu belirten Başpiskopos: «Şimdiye kadar ilk defa olarak bütün parti liderleri Kıbns konusunda, partiler üstü birleşik bir siyaset uygulanmasını kabul ettiler^ Bu da Lefkoşe ile Atina arasında işbirliği için sağlam bir temel teşkil edebilir» tarzında konuşmuştur. Makarios'a göre, Konsey, Türk Ve Yunan hukumetleri arasında ikili müzakereler yolu ile bır çözüm yolu araştırılmasını kabul etmış, fakat toprak tâvizlerınde bulunulması veya Kıbrıslı Türk toplumunun Ada'nın yönetimine iştirak ettirilmesi esaslarına dayanan çözüm yçllarım hesap dışı tutmuştur. Fıat artışlarını gösteren mukayeseli cetvel 1967 Artıs şubat Bugünkü farkı ortalaması fiatı krs. 220 117 288 305 275 50 100 118 290 235 CÎNSİ Makam» Patates Nohut Kesme seker Toz jeker Lâhana Pırasa Koyun etl Sığır e ü Yumurta Zeytin Zeytinyağı Süt Sadeyağ Beyaz peynir Kaşar peynir Yoğurt Elma Portakal (tane) Limon (tane) Tuz Artıj Yüzdesi 32 100 9 16 18 20 70 11 20 29 16 7 13 22 17 13 5 17 17 18 40 Gül gibi geçinip gidiyoruz! orak bir toprak parçasmı andıran kırışık yüzünün ortasında heybetli burnu, onun üzerinde kalın camlı ıniyop gözlükleri vardı. Ağzının iki kenarından kavis çizerek inen iki hat, çenesinin altındaki çukurda birleşiyor; daha sonra, artık iyice sarkmaya başlayan gerdanı ona ayn, apayn bir anlam katıyordu.. 1000 1800 1600 S33 52 653 800 180 800 1200 1200 355 325 60 1T0 130 225 * 2100 60 750 900 220 900 300 300 55 25 1675 350 350 65 35 70 118 27 50 50 10 70 12 200 267 8 47 100 40 300 100 75 50 50 10 10 C Gül gibi geçiniyoruz Dikmen köylü AH Isıklar™ Namı diğer Sarı Ali, sadece üç beş beyaz tel kalan çıplak baçındakı eskı fötr şapkayı hafifçe arkaya iterek: Kadınlardan yana zorum yok! dedi... Hiç pisman değilım. Bilikis hayatırndan neranunum. Gül gibi geçinip gidiyoruz şu ölümlü dünyada .. Sonra. bastonun ucundaki de» mıri, ceğe» ile duzeltirken nyaklarmın kenarında dolaşan torunları mı, yoksa çocukları mı olduğunu seçemediği yavrulara sıtemli gözlerle bakıp ilâve etti: Ama... bu uşaklarla baş edemiyorum! Anneleri beni sayıyor, sözümü dinliyor da, küçuklerin umursadığı yok .. Mukayesey» esas olarak 21 gıda maddesi almmıjtır. Bunlar: Makama, ıatates, nohut, kesme şekeı, toz seker, tuz, lahana pırasa, koyun etl, sığır •i. yumurta, zeytin, zeytinyağı, süt, sadeyağ, beyaz peynir, kasar peynir, oğurt. elma, portakal ve limon'dur. Pirinç fiyatlan geçen yılki anormâl durum dolayısıyle mukayese dışı bırakılmıştır. Ortaiamalar Son zamlarla ilgili olarak î l üaskanları ve vatandaşlar araında tertıp ettiğımiz ankete bujun de devam ediyoruz : Bugünkü fiatlann ortalaması, Aksaray, Mısırçarşısı ve Şışli gıbi, şehrin üç karekterıstik böl gesindekl perakende satış fiatları esas alınarak tesbit edilmiştir. Bu arada ortaya çıkan entere san durumlardan birı de tstanbulun en ucuz yerı olarak bılinen Mısırçarşısında, bazı gıda maddelerinin diğer semtlere na zaran daha pahalı satılması olmuştur. Sarı Ali Işıklar kızı ve toruularıyla bir arada evinin bahçesinde.. 8 kadın, 34 çocuk semtlere göre fiatlar Kastamonu Mustafa Sarımsakcı ( A P İ 1 Baştanı): 1 Fıyat ayarlamaları •arurıdir. Çunkü memleketimiın kalkmması, millete bazı feiakârlıklan ıcap ettirmektedır. •lukumet çalışmalarına vatanlaşların bir mıktar daha iştıracını kabul ederım. 2 Vatandaşlarımızın gün geçıkçe satın alma gücü artmaktaiır. Bazı zamanlardaki fiyat de;.?ıkhklerı pahalıhk telâkkı edilemez. Mehmet Seydibeyoğlu ( C H P 'l Başkanı). 1 Zamlan tasvip jtmıjorum. Çünkü vasıtalı vergıdır. Daha zıyade dar ve sabit gelirlı vatandaşlara külfet tahmıl etmektedır. 2 Hayat pahalılığı görünür şekılde vardır. Ve bu geçim endekslerıyle de sabıttir. Son zamlar bunu daha da artırmaktadır. Muzaffer Esen (Çiftçı): 1 Zamlan tasvip etmıyorum. Yersız ve zamansız olmuştur. Bundan orta sınıf zarar gorecektır. 2 Pahalıhk vardır. Görünen köy kılavuz ıstemez. Zonguldak AP ll Baskanı ve teskilât üyelerı Ankara'da olduğundan fıkırlerı alınamamıştır. Mehmet A h Pestılcı (CHP ll Başkanı): 1 Tasvip etmiyo(Arkası Sa. 7. Sfi. 4 d e ) Gıda maddelerinin semtlere göre değişen fiatları şöyledır: Makarna: Aksaray; 220. Mısır Milli Türk Ta'ebe Birliğinin düzenlediği «Milliyetçiler Kurultayı» çarşısı; 290, Şışlı; 360. run dunkü toplantısında, «Ahlâk Buhranı» konulu bir konuşma yapan Nohut: Aksaray; 300, MısırDoç. Dr. Nurettın Topçu, muhtariyetini suiistimal ettiğıni söyleçarşısı; 300, Şışlı 315. yerek, üniversitenin lâğvedılmesiLahana: Aksaray; 150, Mısırni ve millî ahlâka uygun yeni bir çarşısı; 190; Şışh; 175. üniversite kurulmasını teklif etPırasa: Aksaray; 125, Mısırmiştir. Üniversitenin çahşmalarının ilmi mi idarî mi olduğımun ançarşısı; 13ü, Şışlı; 130. laşılamadığını da belirten Doç. Dr. Koyunetı: Aksaray; 1200, MıTopçu, «Eğer üniversite, ilmî bir »ırçarşısı; 1000, Şışlı; 1400. muhtariyete sahipse, neden çalışma Sığıretı: Aksaray; 1200. Mılar siyasi yönde oluyor?» demiştir. sırçarşısı; 1000, Şişli; 1400. Öte yandan Batı uygarhğına oZeytin: Aksaray; 700, Mısırlan eğilimi de, «Garphlaşma adı alTMTF. Genel Başkanı Sençarşısı; 600. Şışli; 800. tında taklitçilik diyerek yeren Zeytınyağ: Aksaray; 900, Mı cer Gunessoy dun duzenlediği Doç Dr. Topçu, «büyük şehirleribasın toplantısında; son olaylasırçarşısı; 800, Şışli; 900. mizde son günlerde yayılan Faşing rın «Kendi çıkarlarını ulusun Sadeyağ: Aksaray; 2200, Mıler de ahlâkın bozulmasının büyük çıkarlarından fistün tutan bir sırçarşısı; 1900, Şişli; 2300. bir belirtisidir» demiştir. takım kisiierin gayretiyle kıs• A r t ı j devam edecek men de olsa kamuva yanlıs yan sıtıldığını» belirterek, «Bizim Fiyat durumu hakkında kenyaptıgımız savaş, Türkiyede dılerı ıle konuştuğumuz yetkıhak v e hukuk, vatandasların liler, artışlarda hava şartlarınamus ve serefle yaşamasını gağ nın büyük bir önem taşımadığı lamak savasıdır» demiştir. nı ıfade etmektedirler. Yine beOlayları meydana getiren anlirtildığıne göre, gıda maddelelaşmazlıklann teker teker mahrı fiyatlan, ekonomik hayatın keme kararlarıyla gün ışığına düzensızlığı doiayısıyle artmaçıktığmı v e Turk yargıçlarının ğa devam edecektir. adaletı tecelli ettireceklerine BURSA Türkıye Öğretmen Zam şarkıları dair buyuk bir inanç besledikDernekleri Millî Federasyonu talerini ifade eden Güneşsoy sözrafmdan düzenlenen sohbet topADANA, (Cumhuriyet Bfirolerine soyle devam etmiştir: lantısı, kalabahk bır öğretmen topsu) Son yapılan zamlar, bölluluğu önünde yapılmıştır. Fe« Bizler Ulnsumuzun demok gemızdekı bar ve pavyonlarda ratik düzen içinde, hiç bir su derasyon Başkanı Hayrettin Uysal «Şarkı» lar haline getınlmekteile ikinci başkan Profesor Bahrı dır. «Seni ben, raallara zam ya retle hiç bir asırı davranışa taSavcı'nın ögretmene baskı ve öğviz vermeden yükselmesini ar* pasın diye mi seçtim» şarkısı retmen kınmı konusu uzerınde zu etmekteyiz. büyük rağbet görürken, «Sigatopladıkları konuşmaları, ılgı i'e (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) izlenmiştir. İlk konuşan Hayrettin Uysal, «Baskı yalnız işlem olarak belirmez. Bir korku havası yaratmak ve bunu sürekli olarak sürdürmpk (Arkası Sa. 7, Sü. 3 ciel Üniversitenin lağvedilip yeniden kurulması istendi TMTF Genel Başkanı basm toplantısı yaptı Uysal: "â\ı Sacandan öğretmenleri po itika kurbonı yapmamasını istiyoıuz,, dedi Sarı Ali, «Çocuklanm»... tAnneleri» deyince sız sakın hafife almayın... Ne bir, n e de iki anne . N e beş v e ne de on çocuk!.. 20. A s n n ortasında Adapazan Dikmen ve Dokurcun köy lerınde âdeta «Harem» kuran 70 lik genç, tam 8 kadının kocası, 34 çocuğun da babasıydı şımdılik!.. Evet şimdihk diyorum... Çünkü Sarı Alinin sonuncu karısı 25 yaşmdaki Huriye yedı aylık hamileydi!.. Haydı diyelim kı, 34 çocuğa babalık, 7080 kadar toruna dedelik yapmak pek zor sayılmasın!.. Fakat 8 kadına koca, tek koca olmaya ne dersiniz? Hangı bırınin nazını çekip, hangi birinı giydirır, kuşatırsımz? Gül gıbi geçiniyoruz.. Onlar da memnun, ben de, dediğıne göre, Sarı Ali bu işın sırrma ermiştı herhalde! Onunla bütün bu konulan uzun uzun konuştuk. Torunlarla birlikte 130 kişiyi bulan aileyi nasıl ıdare ettiğini hem kendi ağzından, hem de ayni köyün yashlanndan dınledik™ 8 kadmla bir arada «gül gibi (Arkası Sa. 7, Sfi. 6 da) Yurdumuzu kaplayan soğuk dalgası şiddetini devam ettirmeSte' dir. Dün de Karadenizdeki şiddetli tipi ve fırtına yüzünden Boğaza girış ve çıkışlar düzensiz olmuştur. Tipi ve fırtına küçük teknelerin Kefkene sığınmasına, büyük teknelerin ise açıkta volta atmasına sebep olmuştur. Yeşüköy Meydan Meteoroloji Istasyonunun bildirdiğine göre bugün şehrimizde hava parçalı bulutlu zaman zaman çok bulutlu geçecek, rüzgârlar Kuzeyden orta kuvvette esecek ve hava sıcaklığında bir değişıklik olmayacaktır. Dtinkü en yüksek sıcaklık 1 derece idl. Tipi yüzünden tekneler Kefken'e sığındı Hazırlıklan sırasında avukatlar ve Hukuk Fakültesi öğrencilerl tarafından tepki ile karşılanan avukatlık kanunu tasansı bu tepkilerin ışığı altında yeniden tocelenmiş ve bazı hükümleri değl?tirümiştir. 1 Aralık 1939 tarihinde kabul edilen ve hâlen yürürlükte bulunan «Avukathk Kanunu»nun bugünün sosyal ve ekonomik gelişmelerine cevap veremıyecek nitelikte bulunan maddeleri günün ihtiyaçlarına çözüm yolu bulabılecek şekilde tedvın edilmiştir. Tasannm getirdiği en önemll yeniliklerden birisi. sosyal haklardan mahrum bulunan avukatlann Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlanacaklan yolundaki hükümdür. Avukathk için staj süresi esklden olduğu gibi yine bir yıl olarak kabul edilmiştir. Stajm ilk altı ayı mahkemelerde geçecek, geriye kalan altı aylık kısmı da en az 10 yıllık bir avukatın yanında tamamlanacaktır. Yeni bir kanuna ihtiyaç TPAO Batmanda emniyet tedbiri alınmasını istedi DtTARBAKIR, (Mehmet MerTasarının gerekçesinde yeni bir can bildiriyor) Bır kısım is«Avukatlık Kanunu'nun hazırlaaçileri grevde bulunan TPAO ması zonınluğu konusunda şöyle Işletme Müdürlüğü kaymakamdenilmektedir: lığa yaptığı müracaatta 6 gün«1 Aralık 1939 tarihinde Yfirfaden beri ürettiği akaryakıtı lüğe firen 3499 sayüı Avukatlık satmaya v e nakletmeye çalışaKanununun, avukathk meslefinin cağını, bunun ıçın emnivet tedmemleketimizdeki gelişmesinde 8birleri alınmasını istemiştir. nemli tesirleri bulundnjhı mnİki gunden beri, Işletme Bolge Müdürluğünü ürehakkaktır. Gerçekten o zamanki tılen petrol ürününü nakletmek sartlara ve adlî hayatın ihtiyaçlaiçin çare aramaya başlaması nna uygun bulunan ve zamanına göre ileri sayılabilecek bir çok karşısında, grevciler, gece gün düz gruplar halinde dolum mahükümleri ihtiva eden bu kanunun hallinde nöbet tutmaya devam bazı hükümlerinin bugün dabi etmektedirler. (Arkaa S». 7, Sü. 1 de) Çağlayangil yurda döndıi t m i t GÜRTTJNA Italyaya yaptığı resmi ziyaretten dün yurda dönen Dışişleri Bakam Çağlayangil, Kıbns konusunda temasların sonucundan çok memnun olduğunu belirtmıştir. Bu arada Dışişleri Bakanı, Papa ile yaptığı görüşmelerden gayet müsaıt intibalar edindiğırü Papa'nm Türkiye'ye karşı dostluk ve sempatisini çok samiml bir şekilde ızhar ettiğini söylemiştir. ÇağlayangU 19.15'de Yeşilköy Hava Alanına indikten sonra doğruca öğleden beri uçak beklemekte olan Ürdün Ana Kraliçesı Zeyn'in yanına giderek iyi yolculuklar dilemiştir. Daha sonra basın mensuplaruıın sorularını cevaplandıran Dışişleri Bakanı seyahati hak(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Trabzondaki dram III Oğlunun karısını 500 liraya satan baba tevkif edildi Sinoptan İstanbula getirdiği on altı yaşındaki gelirıı Semıha KeIeş'i burada anlaştığı bırine 500 lira karşılıgında satan Mehmet Ali Keleş, Üsküdar Asliye Ceza Mahkemesi tarafmdan tevkif edılmıştir. Bir süredenberi Sirkeci semtinde eskicilik yapan, ve Üsküdardaki akrabalarmın yanında oturan, Mehmetali Keleş, aynı zamanda Semıha Keleş'ın teyzesmın kocasıdır Olay akrabalarmın üıbajl Uzerine meydana gıkmıştıı. EV YANDI Oh, ob... Amerikadan yine yardım geliyor!. Ah, aaah.. Amerikadan yine yardım geliyor!. Kuledibi Bekçi çıkmazında üç ahşap e v dün sabaha karşı çıkan yanginla kül olmuş, 20 kişi açıkta kalmış, sokağın «Bobi» si de üç yavrusunu kaybetmiştir. Yangın, Fatma Gümüştaç'ın yaktığı soba f, dan çıkmıstır Yanjrmzedeleri, en çok üzen «Bobi» nin yanan yav ^ lularını bulmak için bavlaması olmu^tur. Fotoğraha 'Bobi,, enkaz araunda jörülüyor. rotofrai; Selçuk AYBATAE Karadeniz Teknik Üniversitesinüı içine düştüğü durum, eğitim, öğretim meselelerinin oy avcılığı yüzünden, gösteriş yüzünden ve bilgisizlik yüzünden nasıl çıkmaza sürüklendiğinin ti pik ömeğidir. Teknik Üniversitenin çeşitli fakültelerinde öğretim üyesi bulunmadığı için dersler yapılamamış, hattâ sömestr tâtili şubat yerine mart ayma alınmıştır. Bu tedbir diğer üniversitelcrden buraya hoca getirilmesi ve hiç değilse öğrencilerin bir aylık ders KÖrebilmelerini sağlamak içindir. Ayrıca bir başka tedbir daha, yaz tâtilinde kurslar açıiarak kışın yapılamıyan derslerin bu kurslarda verilmesidir. Karadeniz Teknik Üniversitesinin dört yıl önceki kuruluşunu hatırlanz. Rakip partilerin millervekilleri seçmene hoş görünmek için birbirlcrini yemişler, üniversite açtırmanın şerefi, arttı ranın üzerinde kalmıştı. İlk yıllarda îstanbuldan, Ankaradan ge çici olarak birkaç hoca sağlanabildi. Ama yıllar geçtikçe. hiç kimse gurbet kabul edilen bu şirin ilimize gitmek istemedi. Şimdi dördüncü sınıfa gelenler, gelecek yıl üniversiteyi bitirerek meselâ yüksek mühendis ünvanmı alacaklar. Öğrencilerin söylediklerine göre. bir kısım dersleri görmeden, ya da alelacele getirilen bir hocadan kuşbakışı öğrendikleriyle bu ünvan kendilerine verilecek. Üniversitenin asıl amacı olan araştırma hazmetme yeteneğini kazanmadan nasıl olacak bu? ve bu gencler hayata atıldıklan zaman kendilerine güvenç hissini nasıl duyacaklar, mücadele içinde nasıl başan sağlayabilecekler?. Yıliardan beri dnşünülmemiştir işin bu tarafı. İdareciler hattâ öğrenciler kurulusundan bu yana âdeta ellerinde fenerle hoca aramışlar, hattâ hocalık yapabileceklere yalvar yakar olmuşlar, hükumetlere, Meclise başvurmuşlar, ama yine de bir sonuç alamamışlardır. Nihayet son günlerde yeni bir tasarının hazırlandığından bahsedilmektedir. Tasanya göre profe sörlere birinci derece maaşın bürüt tutannın yüzde yüzü ek olarak verilecek, doçentlerden aslî maaşı yüz liraya kadar olan lar üçüncü derece maaşın, asistanlar ise ikinci derecenin jüzde yüzünü yine ek olarak alacaklar. Ayrıca gerirtlecek gecici pro fesörlere günde 100 lira yövmiys kabul edilmektedir. Yeni tasanyla hoca sıkıntısı on lenebilecek midir? Büyük şehirlerde yerleşmiş. özel okullarda ders veren, ya da dışarda yaptığı işlerden zaten büyük kazanç sağlayan öğretim üyelerinin yeni ücretlerin câzibesiyle yerleştikleri yerden göç edecekleri pek sa nılmaz. Olsa olsa gençler bu görevlere rağbet gösterecekler ve üniversitenin öğretim kadrosn ancak bu gençlerin kariyerde yetişmesinden sonra, yâni yıllar sonra tamamlanabilecektir. Karadeniz Teknik Üniversitesl skandalı aslında tüm eğitim sistemi faciasınuı yüksek öğretimdeki ömeğidir. Plânsız, programsız ve parasız atılan temeller gibi, yıllardan beri Türkiyede öğretmen ihtiyacı hesaba katılmadan, okul artışınm öğretmen artışına paralel olması gerçeği düşünülmeden sadece oy avcılığı, gösteriş uğruna ortaokui ve liseler açılmış, öğretmen bulunmadığı için kasabamn, ilin memurlarından yanm yamalak bir şeyler öğrenen, ya da kendilerine meselâ matematik, meselâ kimya dersi verilmeyen gençler, âdeta otomatik diplomalarla bir yukan okula gönderilmişlerdir. Bu yüz den üniversitelerdeki başarı oranı her yıl biraz daha düşmüstür ve düşmektedir. Devlet daireleri ellerindeki diplomalarla hak iste yenler tarafından zorlanmıştır, zorlanmaktadır. Sonuç olarak yüksek okulda, ve hayatta başansızhğa uğrayan gençler. bu başarısızlığın yarattığı komplekslerin altında ezümektedirler. Kısacası tablo hazin. aynı zamanda eelecek hakımından ürkütücüdür. Ürkütüçüdiir. zira Türkiyenin gelecekte yüzbinlerce iyi yetişraiş olgun kafava ve kadrolara ihtiyacı vardır. Bugün biz yetişmiş insan sıkıntısı çekerken, yann nüfııs artışiyle aynı tempoya sokamndıçımız kalifiye kadro sıkıntısı büsbötün fazlalaşacak. dolayısiyle bocalamalarımız büsbütön vaygınlaşacakdr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog