Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

iŞAHESER ROMANLAR^ l : En Buyuk Yazarların En Güzel Eserleri • Birîncilikler kazanan oyunun romanı ^R ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR YAŞAR KEMAL S ? H YER DEMİR İ GÖK BAKIR CVEN iL YA VI N E VI 43. yı! sayı 15279 umhuriYef KURÜCÜSÜ: YTJNUS NADİ Telgraf v e m e k t u p adrest: C u m h u r i y e t istanbuJ Posta K u r u s u : t s t a n b u l N o 246 Telefordar: 2 2 4 2 9 0 224296 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 224299 K KITABEVTOUNAR basılan p ı j ^ i 2 senediı bir rağbet AT ILGAZ'tn prvE's KartoâNsap içinde AK KTSAP, K l K T İ I f e n ^ f D ARAÇLARLİj| Ankara Cad. No: 78 Is Tel: 22 47 43 Feza: Cumartesi 11 Şubat 1967 YENİ "EMLÂK VERGİSİ,, TASARISI MECUS'TE ZAMLARDAN ONCEKİ GÜN IpİIİDE Binolardon sflfi iral üzerinden %15 vergi alınacak DÜN SERBEST BIRAKILAN ÖĞRENCİLERDEN BİR GRUP STOKÇULAR ŞEKERE HÜCUM ETTİ Ü İstanbul'da zamdan dört güıı önce 646 ton 125 kilo şeker satümıştır. Bu miktar, norraal zamanlardaki ortalatna 15 günlük satışa eşittir. Bu da zammın önceden duyulmuş olduğumı ortaya çıkarmıştır. Şeker zammının uygulanması sırasında ellerindeki şeker miktarını tam olarak bildirmeyen tüccar, imalâtçı ve satıcılar üç aydan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılacaklardır. Ayrıca, sakladıkları şeker miktarına göre tesbit edilecek zam tutarları kendilerinden Vergi Usul Kanununa göre cezalı olarak alınacaktır. llgiüler, son günlerdeki satıslara göre, verilen beyannamelerin normai olmadığı kanısında olduklarım belirtmişlerdir. Bu yüzden önümüzdeki günlerde Şeker Şirketi ve şeker fabrikalarmdan alış yapanlann stokları kontrol edilecektir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bina ve arazi vergilerini yeniden düzenleyen ve Meclise gelmiş bulunan «Emlâk Vergisi Kanunu Tasansı» nın bu yıl içinde kanunlaşması için geçici komisyona havale edilmiştir. Tasan, tarun arazisinin de vergilendirilmesini öngörmektedir. Tasannın getirdiği en önemli hükümlerden birine göre daha önce 10 yıl vergiden muaf olan «halk tipi» konutlarına bundan böyle bir istisna tanınmıyacaktır. TMTF Genel Başkanı ile 9 arkadaşı tahliye edildi Yayınladıkları bildiriden ötürü 15 günden beri Sultanahmet Cezaevinde tutuilu bulunan TM TF Genel Başkanı Sencer Güneşsoy ile 9 arkadaşı, dün, 1000' er lira kefaletle tahliye edilmiştır. Kefalet paralan, öğrenci kuruluşları tarafından sağlanmıştır. Güneşsoy'la birlikte serbest bırakılanlar; TMTF 2. Başkanı Faruk Yalnız, 7 öğrenci kuruluş başkanlan, Baylan Kalebe, Husnu Temiz, Naci özdemir, Mehmet Kâzım Sancak, Demir Budak, Zeki Demirtaş, Erol Sönmez ve Şuayıp Dilmen'dir. Avukatlarının isteği üzerine 2. Toplu Asliye Ceza Mahkeme* sı. «Tntnklu öğrencileri daha faz Ia mağdur etmemek için> tahliye kararı vermiştir. Bilindiği gibi Savcılık, bu öğrenciler hakkında dâva açmış bulunmaktadır. Avukatlarına geç vekâletname veren Tuna Öztamur ile Najm Durmaz'ın tahlıyeleri için îse bugün Mahkemeye başvurulacaktır. ZAMLAR MECLİSTE TARTISILDI İş ve Deniz İş Kanunları görüşülüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün, Adana milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu, gündem dışı >ır konuşma yaparak, zamlar konustınu Meclise getirmiş, gümüş fiyatlarına da zam yapıldığını öne sürdükten sonra, Bakanın yalanlama yayınlamasma rağmen, Sümerbank ma mullerine de zam geleceğini bildirmiştir. îş kanunu ile Deniz tş kanun tasanlannı da görüşmeye başlıyan Mecliste. yine gündem dışı konuşan CHP. H Mustafa üyar, Ege bölgesinde tütün tiyatlarının bazı yerlerde 2 • 3 liraya dustüSünü, kendisi Eeede gezerken Ultüncülere, «TOtiinlerfıılzl oy tarlalarina defil, tütün tarlalarına ekiniz» âediğini söylemistir. Bina vergisi Tasarı bina ve arazi vergilerini ayrı bolumler halınde kapsamaktadır. Tasarıda yer alan hükme göre bina vergısi şu şekilde tesbıt edilecektir : «Bina vergisi matrahı, binanın yılhk gayrisâfi iradıdır. Binanın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tesbit olunan yılhk gayrisâfi iradından amortisman, sigorta, bakım, tamir ve sair gıderler karşılığı yüzde 25 indirıldikten sonra kalanı, yılhk sâfi irat sayılır. örneğin, gayrisâfî ıradı 10 bin lira olan bir binanın sâfi iradı, yüzde 25 sigorta ve diğer giderİer karşılığı ayrıldıktan sonra 7.500 lira olacaktır. 7.500 lirahk sâfi irat üzerinden yüzde 15 oranında bina vergisi uygulanacaktır. Tasannın gerekçesinde, 491 sayılı Kanunla kabul edılen esas(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Istanbul'daki satış durumu Ekim ayında, istanbuldaki Şeker Şırketı deposundan 1,427,175 kılo şeker satılmısken bu miktar zam soylenülerının çıkması üzerıne Aralık ayında 2,056.000 kiloya, Ocak ayında da (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) • Demirel: Geniş açıklamalorda bulunacağım,, Sâfi iradın yüzde I5M unun nil Havanda döğülen su Biz önce kendi kendimize yardım etmeyi beceremez. elimizdekini avucumuzdakini har vurup harman savurnr ve sonra da para istersek yabancıdan, elbette onlar verdiklerinin nereye gittiğini ya da kendi çıkarları için kullanılıp kullanılmadığını kontrole baslarlar. Senatodaki Bütçe görüsmelerinin sonunda bir Tabii Senatör, 4 Ağustos 1958 kararlarından söz ediyor, ve bu kararların Amerikalılarla yaptlan anlasma gereğince alındığını söylüyor. Sayın Senatörün istediği askeri ikili anlasmalar gibi ekonomik ikili anlasmalardan da kurtulmaktır. Türkiyede sanırız ki bir avuç çıkarcı dışında bunları istemiyen yoktur. Ne var ki, sadece istemek, hele vatan, millet edebiyatı içinde cayırtı kopararak istemek ve suçu tek tarafa yüklemek hiçbir sonuç vermez ve vermemektedir. Nitekim askeri ikili anlasmalara gitmekten, hem de en oturaklısını yapmaktan Millî Birlik Komitesi hükumeti de kaçınamamıstır. Kaçınamazdı, zira öyle bir noktaya getîrilmişti ki Türk Amerikan ilişkileri. me«eleyi kestirîp atmağa imkân bulamamışlar, imzayı basmıslardır. Bugün Amerika, ordunun en küçük ünitesine kadar çirmistir. I."çağımi7i oradan alınz, harb eemimizi oradan alırız. silâhlanmızı oradan alırız.. Dolayısiyle bu silâhların ve araçların yedek parçası Amerikadan gelecek. O silâh ve araçların kullanılması için ordu A m e r i K a a a n gcıevırıv. v* »••<>ı. . . . »., ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Demirel, dun saat 15.30'da Çankaya köşküne giderek. Cumhurbaşkanı ile bir saat kadar gorüşmuş ve Köşkten ayrıhrken basın mensuplarının sorularını cevaplandiTmışiır. Ba^bakan, «Temel ve Hâk Htlr rivetler Kanunu Tasarısı hürriyetleri kısıtlayacak mı? sorusuna, «Hürriyetler kısıtlanmıyacak tır. Ama, aııarşiye de müsaade edilmiyecektir. Anayasanın 27. maddesi sarihtir» cevabını vermıstır. Başbakan, Temel Hak ve Hürriyetler Kanununun bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e sevkedileceğini bildirmiş, tasannın son şeklini almadığını, üzerinde konuşulacağını, kesin şeklini aldıktan sonra Meclis'e sevkedileceğinı söylerruştir. Cumhurbaşkanı ile memleketin iç ve dış meselelerini görüştüğünu bildiren Başbakan. son zamlarla ilgili bir soruyu şöyle cevaplandırmıştır: «Yakinda, 5 • 6 güne kadar tstanbul'da bir basın toplantısı yaparak geniş açıklamalarda bulunacağım. Bunlar, önemli meselelerdir. Ayak üstü konuşulamaz ve izah edilemez.» Beyanname dışı bir kamyon dolusıı şeker elegeçirildi SAMSUN Çarşı Karakolu Polisleri, kaçırılmak istendiği iddia edllen beyanname harici blr kamyon şekere el koymuştur. Bir iş adamı ile bir ticaret şirketıne ait 68 çuval şeker, önce karakola yığılmış, sonra da Savcılığa teslün edilmiştir. Zamlar Gümüş fiyatlarına zam yapıldığını ileri süren Sarıibrahimoğlu, özetle şöyle devam etmiştir: «Yakında Sümerbank mamullerine de zam gelecek. Gerçi Bakan, yalanlıyor. Ama, Bakanlar yalanlar. ardından zam gelir. Devlet adamlan demire demir, kömüre kömür deraelidir. Kendi kendilerini tekzip ederlerse. istifa etmeyi bilmelidirler. Biz, bu (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) tstanbul'da dün hava birdenbire soğumuş, karla karışık yağmur düşrnüştür. Hava muhalefeti yüzünden Türk Hava Yollarının İstanbul • Bursa • Balıkesir • Bandırma seferleri durdurulmuş, küçük tonajl; tekneler, Karadeniz'e çıkamamış, kara trafiği de aksamıştır. Bu arada; İstanbul Biga, Finike Kumluca Usak ve Zonguldak ile telefon konuşmalan yapılamamıştır. Öte yandan, Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan alınan bilgiye göre, bugün Istanbul'da hava aralıklı yağmurlu ve yer yer kar yağışlı olacaktır. Rüzgârlar, Yüdız Poyraz'dan sert, zaman zaman kuvvetli esecektir. Hava sıcaklığı ise, 0 ile 2 derece arasınd» değişocektir. (Resimde; dünkü yağış sırasında, şemsiyeleriyle soguk ve sulu kardan korunmağa çalışarüar görülüyor.) Birsen, durumu ile ilgilenen Türk Konsolosunu geri çevirdi FRANKFURT (a^.) Nahide adındaki hizmetçisine işkence etmek ten sanık Birsen, tutuklu bulunduğu hücrede, üç uygunsuz kadınla beraberdir. Şimdi de. başını duvar dan duvara vurarak. kendi kendisine işkence ettiği öğrenilmiştir. Annesı Bayan Kutas'ın rıcası üzerine kendısiyle ılgılenmek ısteyen Türk Başkonsolo«luğunun alâkasını geri çevirmış ve türkçe değil, ingilizce tercüman istemiştır. Nahide ise, ledavi edildiği Üniversite Kliniğı deri hastahkları bölümünde, her gun biraz daha iyileşmektedir. Adını ifşa etmeyen bir zengin, Nahıde'nın burnunu yeniden eski haline getirecek bir estetik ameliyatın masraflarını karşılayacağını hildirmiştir. Adalet Partisi yedi ypsında ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel. partinin 7 nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle dün bir mesaj yayınlamıştır. Demirel, mesajında, yıldönümünü, miüetin inan ve güveni içinde kuladıklarını belirtmekte ve özetle şöyle demektedir: «Geçeo yıllar olduğu gibi 1966 yı Iında da mâmur ve müreffch Türkiye idealini gerçekleştirme, vatan sathında birlik. beraberlik, kardeş lik duyguiarını geliştirme ve huzuru sağlama yolundaki gayretlere özel itina gösterilmiştir. Bu anlayış ve tatbikat gelecek yıllarda da bas lıca rehberimiz olacaktır.» Demirel mesajında partinin ilk Genel Başkanı Ragıp Gümüşpalayı rahmetle anmaktadır. Sukarno. hesap vermedıkçe Endonezya'dan ayrılamıyacak Ankaıa Sıvas yolu kapandı 500 YOLCU DONMA TEHLİKESİ İÇİNDE! Kardan mahsur kalan Çelikhan ilçesinde de açlık başgösteriyor ANKARA (Anadolu Ajansı) Doğuda şiddetini arttıran karakış ve devamlı kar yağışı, bazı yollarm kapanmasına sebep olmuştur. Dim saat 20.30'da «Anadolu Ajansı» nı anyan Göksel Selçuk isminde bir yolcu, Akdağ Madeni ile Yıldızeli arasında 10'a yakın otobüsün ve bir o kadar da dolmuş ve minibüsün kardan yolda kaldığını bildirmiştir. Kendisinin, arkadaşıyla yürüyerek Akdağ Madeni Jandarma Karakoluna feelebildiğini söyliyen Selçuk, önceki sabah Ankara'dan otobüsle Sıvas'a haıeket ettiklerini, fakat saat 19'da yolda kaldıklarım ve 500'ü aşkın yolcunun yolda donma tehlikesi içinde bulunduğunu bildirmiştir. Halen Jandarma Karakolunda olduğunu ifade eden Selçuk, yolda kalanların kurtarılması için Anadolu Ajansı'nın yardımcı olmasını istedıkten sonra, şun ları «öylemiştir: «24 saattir yolda mahsur durumdayız. Yolcular donma tehlikesi içinde. Karayollarının haberlerinde Ankara Sivas yolunun açık olduğu (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Anamur Sorgu Hâkimliği, iki öğretmen içm takipsizlik kar an verdi ADANA, (Özer Öztep bildiriyor) Anamur Şorgu Hâkimliği, Cum hurbaşkanına hakaret, Başbakana hakaret ve komünizm propagandası yaptıklan için, şikâyet üzerine Savcıhk tarafından açılan dâvayı incelemiş ve 966/143 Esas, 967/2 karar sayısile Demirören Köyü llkokulu Müdürü Metin Hamarat ile öğretmen Abdiilkadir Bulut hakkmda «tâkipsizlik» karar». vermişür. Sorgu Hâkimiiği, ileri süriilen iddialann, suç teşkil edecek bir delil olmadığını, komünizm pro pagandası iddiasının da katiyen vâ rit bulunmadığını bildirmiştir. personeli Amerikan pçitimi görecek. Artık bugün için «süngü tak, çıkar», «sağa sola dön» eğitimi önemli değil. Elektronik aletlerin, silâhiann öğrenimi dönemi başlamıştır ve bunlar nereden alınıyorsa eğitimin de oraya göre uygulanması zorunluluğu ile karsı karşıyayızdır. Üstelik meselâ uçak almışız.. 810 inişten sonra değiştirilecek tekerleği de yine orası verecek; vermezse, o uçaklar kenara çekilip duracak. Velhasıl bir karısık iştir bu. Elimizi uzattıktan sonra, eğer kolumuzun gidebileceğini de hesaplasaydık, ya da giden kolu kurtarmak : iç n basından tedbirlere geçseydik, bugün «ah!» larla «vah!» lar arasında döfünmezdik. 4 Ağustos 1958 kararları da şüphesiz aynı karışıklığm ekonomik sonucudur. Amerikalı dostlarımızdan milyonlan, yardım diye, kredı diye almağa basladık. Hattâ bir ara onlar yetmedi, rüşvet yoluyla, bol faizli kısa vâdeli banker krrdilerine kadar uzandık. Bunları alırken, ister A.İ.D., ister Amerikanın arkasında bulunduğu uluslararası tesekküller, ister iş çevrelerinin finanse ettiği müesseseler olsun; kredivi verenlerin sartlarını da kabul ettik. Arkasından bu şartlan yerine getiremedik, hattâ büsbütün çıkmaza doğru sürüklendik. Sürüklendikçe onlar işlerin içine girdiler, kontrolü yoğunlaştırıcı anlaşmaları yapmağa bizi mecbur ettiler. Ve sonunda 4 Ağustos kararları alındı. Bu kararlar öncesi ve sonraşı, tıpkı askerî ikili anlasmalar gibi, el verdikten «onra kolu da kaj betmenin hikâyeleriyle doludur. 4 Ağustos 1958 kararları, dolaylı ve dolaysız, Amerikanın zoruvla alınmıştır. Ama hemen sövleyelim ki, başka çare de yok idi. Hem raütemadiyen istiveceksin, hem aldığını hesapsız kitapsız sarfedecek( sin, hem her sarta boyun eğeceksin, ve sonunda da »'ra satacaksın'. Böylesinc çelisme ne k'sisel iliskilerde, ne de uluslararası ilişkilerde eörülmüştür. tsin garibi şu ki, biz bu olavlarla ilk defa karşılaşmış da değilizdir. Lozan'daki Curzon mücadelesi aslında Cumhuriyet öncesinin kapitülâsyonlarına karsı olan mücadele idi. Lozan'dan 25 yıl sonra gcrçi Lord Curzon'un Ingilteresine el uzatmadık, zaten tngilterenin uzatılacak ele bakacak bali de kalmamışlı. Ama Marshall Plânı ve Truman Doktriııi ile sağlanan yardımlara öylesine sarıldık ki, sonunda Curzon'un falı, baska yoldan da olsa, doğru çıktı. Şimdi Amerika bizi sömürüyor, diye. sadece tek yanlı suçlama edebiyatı içindeyiz. Neden acaba Atatürk döneminde bunlar olmazdı? Neden o zamaıı, Osmanlı Devletinden devredilen borçlar ya da yeni krediler yüzünden hiçbir devlet bizim iç işlerimize karışmazdı? Ve neden gereksiz döğünmeler yerine, o döğünmelerin yarattığı düşmanlıklar yerine, dünya devletleriyle eşit şartlı ilişkilerimizi kurabiliyor ve yürütebiliyorduk? Bütün bunların cevabı 1923 ten sonraki çeyrek asırlık dönemin içinde vardır. Ancak bu cevaplar kürsülerde, yazılarda, bildirilerde Atatürk mersiyeleri döktürmekU bulnnmaz. *j' n™ ¥ Bajjlarbaşı'nda Bağlarbaşı'nı Beylerbeyi'ne bağlayan Gümuşyol Sokağı üstündeki 30, 32, 34 ve 36 sayılı evler, dün saat 20'de, çıkan yangın sonunda yanmıştır. Düğün yapıldığı bildirilen PoHs Mehmet'e ait 34 sayılı evde başlayan yangına, üst kattaki gaz sobasının patlaması sebep olmuştur. İkisı dört, diğerleri iki katlı olan evlerin yanışı sırasında can kaybı olmamıştır. Üsküdar, Kadıköy ve Fatih itfaiyeleri, rüzgârın sert esişi yüzünden yangım, çok zor ve geç kontrol altına alabilmiştir. ev v andı CAKARTA (a.a.) Askeri bir kaynaktan öğrenildiğıne göre, ordunun kuvvetli adamı general Suharto, Cumhurbaşkanı Sukarno'nun, vatana ihanet suçuyla hesap vermeden once ülke dışına çıkmasım önlemeye kararhdır. Sukarno'nun Salı günü Tokyo'ya gitmeye hazırlandığına dair Tokyo'dan verilen haberler üzerinde duran askeri çevreler, Sukamo'nun, ülkeden ayrılmadan önce verilecek hesabı olduğunu, 1965'dekı Komunist darbe hareketinde oynadığı rolü izah etmedikçe Japonya'ya gidemiyeceğını söylemişlerdir. Suhartonun, Sukarno'nun gitmesine engel olacağı haberi, kabine ve parlâmento kaynaklarınca da doğrulanmıstır. [Sukarno'yu iktidardan uzaklaştırmayı hedef tutan tasarı, bugün kongreye sunulacaktır. Bu konudaki haberimiz, 3'üncü sayfadadır.] Davudo yakalandı SttRT, (a.a.) Kış tatbıkatına başarı ile devam eden jandarma müfrezelerı, dün anlü şaki Davudo'yu ele geçırmislerdır. Koçero'nun öldürülmesinden sonra, üç yıldır ızinı kaybettirerek, bölgede faalıyet gösteren «Davudo» namıyla tanınan Davut Dikmen, önceki gece, Kurtalan ilçesinin Hisha köyünde kıstınlmıştır. Fakir Baykurt, TÖS G. Başkanlığından dün istifa etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye ösretmsnler Sendikası Genel Başkanı Fakır Baykurt, dun, bu görevınden ıstıfa etmiştir Öğrenıldığıne göre, Baykurt, Yönetım Kurulu'nun bazı üyelerinın toplantılar için «Huzur hakkı» alınması yolundaki ısrarlanna karşı koymuş, «Huzur hakkı» kabul edildiği ijin de ıs tifa etmıştır. Yonetım Kurulu Baykurt'tan boşalan Genel Baskanhğa Fevzı Ertuğrul'u setmistir. 3 mahkum kaçtı İZMİK Kemaı Ferveın. Rıtmazan Emir, Kâzım Ikipınar adındaki Qç mahkuın önceki gün Buca cezaevinin mutfak kapısından kacmıstır. Dolmuş zammı için İşcan; " Uygunsa kabul edilir „ dedi Belediye Başkanı Işçan'la dün bir görüşme yapan Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Kâzım Özeke, 25 kuruşluk zam, 15 gün içinde kabul edilmediği takdirde yürüyüş yapacaklannı bildirmiştir. özeke, İşçan'dan zam teklifinin biran önce kabul edilmesini istemiş, «Artık şoförlerin tahammülü kalmamıştır. Zam kabul edilmezse, bir liralık yerc ikibuçuk lira da verseniz de, gidemiyeceksiniz» demiştir. Belediye Başkanı; isteği, önceki gün Şoför • İş Sendikası Başkanı Suat Arın'a söylediği gibi, «Uygunsa kabul edilecektir» diyerek karşılamıştır. ; Sefalet şehirleşmesine doğru gidiliyor,, Türkün gecekonduda yaşamaya mecbur kalacağı ve bu yılda, gecekonduda yaşıyan vatandaşla, yeterli konutlarda yaşıyan vatandaşın miktar bakımından birbirine eş olacağı• belirtilmiş tir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) «Aleviler için din adamlan yetiştirilmeli» İZMİR Hacıbektaş Turizm ve anıtma Derneği İzmirT Şubesi Başkanı Mahmut Türkmenoğlu, dun düzenlediği basın top lantısında. Aleviliğin baskı altında tutulduğunu iddia ıle, «Aleviler için din adamı yetiştirilmesini» ıstemıştır. Turkmenoğlu. «Bugünkü Alevi Dedelerinin de, gerektiği gibi Aleviliğe yararlı olmadıklarını» öne sürmüştur. Derneğin folklor gösterileri, bu akşam yapılacaktır. Ecvet GÜRESÎN ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosuj Türkiye Mimarlar Odası Genel Kurulu, dün sabab Ankarada çahşmalarma başlamıştır. Birlik Genel Sekreteri Arman Güran'nın, Kurula sun duğu çahşma raporunda, «Bu gi dişle 1977 yıünda 12,5 milyon YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog