Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

M " ' ' •«"• ıııvıı 11 .r.r^ *ıoman suu BULUTLAR DAĞHJNCA Roman 500 LÂLE Yeni baskı Roman 500 BAHAR ÇİÇEĞI Yeni baskı Ro. 500 SEN ve BEN Yeni baskı Roman 500 KERİME NADİK SUÇLU Roman 500 MAHMUT YESARİ PERVİN ABLA Roman 750 İNK1LÂP vt AKA KİTABEVLERİ Üâncılık: 8650/1477 uumnurıyeı 43. yı! soyı 15278 KURUCUSU: YUNUS NADİ 2 2 42 Eğitim Bafitolığınca yayımlanan Ansiklopedisinıh^ 112. fasikülü (Ekua(Bbistan) maddeleri an bu fasikülıdır. bütün kitapktadır. ... i/1445) Telgraf ve mektup Telefonlar: 22 adresh Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 1 2 9 9 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 Cuma 10 Şubot 1967 1967 grılı Bütçesi Senatoda kabul edildi « Emirname » Meclis'te tartışmalara yol açtı İNÖNÜ: «Başbakan Demirel ile Genel İNÖNÜ Kurmay Başkanı Tnral tam bir ahenk içerisinde çalışıyorlar» DENİREL: «Emintantesi dolayısıyla Orgeneral TURAL'l kabahatli bulmuyorttm. Vazifesini yapmıştır > Bakan, yeni zamlar ve vergiler hakkında geniş izalıat verdi tıhtım Resmi 1 (anunu yürürlüğe girdi Yüzde yüz arttırılan resim Deniz yoluyla gelen ithâl mallanndan alınıyor Vedat ETENSEL eni Rıhtım Resmi Kanunu Resmî Gazetede yayınlanmıs ve 2 şubattan itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla deniz yolu ile gelen bütün ithal mallanndan yüzde 5 oranında rıhtım resmi alınmaktadır. Kanun, yabancı memleketlerden deniz yoluyla Türkiyeye taşınan mallann yüzde 5 orarundaki resimlendirme ölçüsünü şu esaslara bağlamıştır: 1 Kıymet esasına göre ithalden ahnan istihsal vergisine tâbi mallarda bu verginin matrahı üzerinden. 2 ölçfl esasına göre istihsal vergisi ahnan ithal mallannda, bu vergi matrahının gümrüklü değeri üzerinden. 3 İstihsal vergisine tâbi olnıayanlarda tse malın C.tJ". değeri üzerinden. Kanunun rıhtım resmini yüzde yüz arttırmaktan başka önemli yanı bu resmi bütün liman ve iskelelere teşmii etmesidir. Eskiden rıhtım resmi, belirli limanlarda alınmaktaydı. Şimdi ise ithal mah nereye gelirse gelsin ve hangi tonajdaki gemiyle, ya da motörle getirilsin, yine resim tahsil edilecektir. Aynca kanun, hediyelik eşyaları da içine almaktadır. Yine kanunun hükümlerine göre; Denizcilik Bankası, DD.Y. ve Türkiye Kömür Işletmeleri taraiından işletilen iskelelere getirilmiş mallardan alınan resim, bu teşekküllere verilecek, geri kalan iskelelerin geliri ise hazineye ait olacaktır. Böylece hazine ve bu teşekküller toplam olarak 350380 milyon lira ek gelir sağlayacaklardır. 2 şubattan itibaren bütün deniz gümrük kapılannda ve limanlarda uygulamasına geçilen yeni kanunun ithâl mallan üzerinde etki yapacağı ilgililer tarafından belirtilmektedir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1Qfi7 "tçesi, Cumhuriyet Senatol w U I sunda dün kabul edilmiş, oylamaya katılan 147 üyeden 9S'i kabul, 47'si red, 5'i de çekimser oy kullanmıştır. Bir konuşma yapan Maliye Bak»nı Bilgehan, «Vasıtalı vergi yoluyla yapılan zamların piyasadaki tüketim maddelerinde fiat artışına yol açtığını» söylemiş, ancak bunlardan elde olunan gelirin, millî ekonomi bakımından yararlılığı bulunduğunu iddia etmiştir. Senato, bütçenin kabulünden sonra çalışmalanna, 16 Şubat'a kadar ara vermiştir. Biitçe, muhtemelen 15 veya 16 Subat'ta Millet Meclisinde göriişülecek, en geç 1 Mart'tan sonra kanunlaşmış olacaktır. yı11 D e v I e t B Onerge Reddedildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) enel Kurmay Başkanı Orgeneral Tural'ın «Emirname»si ile ilgili olarak Hükuraet hakkında gensoru açılmasını istiyen TtP önergesi, Millet Meclisinin dünkü toplantısında, rcddedilmiştir. Tartışmalara yol açan önerge, böylece gündeme alınamamış, Başbakan Demirel yaptığı konuşmada. «Ne yapmış Genel Kurmay Başkanı? AP'yi Orduya karşı gösterenleri müfteri olarak itham ediyorum, Emirname dolayısiyle Tural'ı kabahatli bulmuyorum, ödevini yapmıştır» demiştir. Dinleyici ve dâvetli localarının tamamen dolu bulunduğu Meclis'te tnönü de konuşmuş, «Başbakan ile Genel Kurmay Başkanı, tam bir ahenk içinde çahşıyorlar» demiştir. Oylamada, yalnız TİP Grupu, önergenin gündeme alınması lehinde oy kullanınca, AP'lilerce yuhalanmıştır. Bakanın konujması Y Maliye Bakanı Cihat Bilgehan bir buçuk saat devam eden konuşmasında ekonomimizin çeşıt'i sorunlarına değinmiş, iktisadl devlet teşekküllerinin 1967 yılında 1 milyar 316 milyon lira açık vereceğini, bunun 707 milyon lirasınm bu teşekküllerin yaratacak'.arı kaynaklarla karşılanacağını, geriye kalan 609 milyon lirası için de bütçeye ödenek konulacağını ilerı sürmüştür. Bakanın bu sözlerinden anlaşıldığına göre, ikttsadi devlet teşekküllerinin zam görmıyen diğer mamullerüıde de fiyat ayarlaması yapılacaktır. İktisad! devlet teşekküllerinin mamülleri olan şeker ve çimento fiyatlarının arttırılmasiyle şeker ve çimento şirketi 300 milyon Hralık bir gelir sağlamışlardır. Bakanın ifadesinde, iktisadl devlet tesekküllerinin 707 milyon Hralık ek kaynak yaratacaklan belirtilmiştir. Bunun 300 milyon lirası şeker ve çimento zamlariyle karşılandığı gözönünde tulundurularak, Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafmdan hazırlanan gizli raporda belirtilen diğer zam'arın da uygulanacağı anlaşılmaktadır. Raporda, bilindiği gibi taş kömürü, elektrik tarifeleri ile Sümerbank mamulleri ve hadde mamüllerine zam yapılacağı belirtilmekteydl. Bugünkü gibi devam edecekse kalkmmadan vazgeçilmeli» Mimarlar Odası Gene! Başkanı Haluk Baysal dün düzenledıği basın toplantısında «Çabalar bagünkü gibi denrrsiz, yetersiz ve plânsız nevam edecekse kalkınma iddiasınrtan vazgeçilmesi lâzımdır» demistir. Şehirleşme'yi «Sefalet Şehirleşmesi» olarak nıteleyen Baysal sunları söylem:ştir: «B»çiin gehirlerlmiKde yaşayan nüfu§ sekiı mil>sna yaklasmaktadır. Ankara nufusunun •• / 64'ü, Erzincan'ın "• 53'fi. tstanbol ve Adananm '•'• 45'i tskenderun, Samsnn, Knturam, Izmir, Antakya ve Bnnaı>ın '/> 30'undan fazlası gecekondnlarda yaşamaktadır. E£er ülke yerlrsmcst . Konut • Gecekondu üçlü soruna burada ele alınmazsa IM85 yılı sonunda 12,5 milyon TOrk halkı gecekondnlarda vniavacaktır^ Her beş mımardan bırınin yurt dışına gittiçını «öyleyen Baysal, kalan mimarlsnn da an cak yüzde 50 sinden faydalanıldığını ileri sürmüş ve şcyle dedığını bildirmiştir. Konufmalar sınırlanıyor Meclis, saat 15'te Ahmet Bilgin başkanlığında toplanmıştır. Bilgin, kimseye gündem dısı söz vermeden gündeme geçmiş ve ilk olarak, Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimı yapılmıştır. Bundan sonra, Tİ.P.'in gensoru Bnergesinin gündeme alınıp alınmamasının görüşülmesine geçilmiştir. Bu arada A.P.'li Abdurrahman Güler ile Gültekin Sakarya, (hükumet adına yapılacak konuşjna hariç) diğer konuşmalann 30. dakika ile sınırlandjrılmasım istiyen bir önerge vermislerdir. önerge aleyhinde konuşan MP'li Memduh Erdemir, önergenin çok önemli olduğunu, sımrlandırmanın doğru olmıyacağını, sınırlandırma gerekıyorsa hükumetin de aynı sınırlar içmde konuşması gerektiğini öne sürmüştür. Konuşmaların sınırlandırılması önergesi lehinde AP'li Cevat önder söz almış, gensoru onergeleri ile Anayasanın tanıdığı hakların kötüye kullanıldığını ilerı sürmüş, bu gensoru önergesinin zamansız olduğunu, bütçe görüşmelerinin gensoru mahiyetinde olduğunu bildırdikten sonra. «Bu gibi gensoru onergeleri ile Meclis'in kıymetli zamanı heder olmaktadır. Yoksa denetimden kaçmıyornz. Hesabını veremiyecegimiz hiçbir konn yoktur» demiştir. Konuşmalann, hükumet sözcüsünün konuşması hariç, 30 dakika ile sınırlandırılmasını istiyen önerge AP'lilerin oyları ile kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı Sunay Senato'da Cıımhurbaskanı Cerdet Snnar bereberind* Senato ve Meclh Başkanlan olduğu halde Senatoda biitçe müzakerelerini tâkip etmiştir. \ Vasıtad vergiler Bakan, konuşmasında 1967 yılı gelir bütçesi tahminlerine değinmiş, grup sözcülerinin ileri sürdükleri gibi 1967 bütçesi gelir tahminlerinin şişirilmediğini belirtmiş ve şöyle demiştir: Harb Okulunun atışlı tatbikatı Ankara'da heyecan yarattı «1967 yılı gelir bütçesi 1966 yılında yapılacağı umulan tahsilâta nazaran 113 milyon tutannda ve ANKARA yüzde 20.4 oranında bir fazlalığı ihtiva etmektedir. (Cumhuriyet Bürosu) Buna mukabil 1966 senesi gelir bütçesi bir evvelki sene fiilî tahf ankaya sırtları ile Kara Harb silâtına nazaran 3 milyar 176 milV Okulunun bulunduğu mevkiyon lira tutannda ve yüzde 24.6 I den, dün sabah Başkente yayılan (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) sureklı süâh sesleri, halk arasmda büyuk heyecan yaratmıştır. Devamlı kar yağışı altmdaki Ankara1nın, hemen bütün semtlerinde duKaranlık görünen günler geçiriyoruz. Ama aslında bu boşluk, 1960 dan yulan makineli tüfek, hafıf top ve 1964 e kadar geçirdiğimiz sayılı günlcr gibi tehlikeli değildir. Bugün sapiyade tufeği sesleri süresince, gadece ya yorgunluğumuzdan. ya da işimize gelmediği için karşılıklı tartışzete bürolarının, askeri merkezmalar bizc başka türlü gözüküyor, onları gözümüzde büyütüyoruz. Hele lerın ve emniyet makamlannın ortaya atılan palavralar, yakıştırmalar da bunlara katılınca her dakika telefonlan aralıksız çalmış, merak bir şey olacakmış hissine kapılıp gidiyoruz. içindeki vatandaslar, «Şehire yaKüçük dünyalarmdan kurtulup dışarısını göremiyenlerin özellikle yılan bu silâh seslerinin nedenini» Meclis kulislerinde dedikodularla zaman öldürenlerin çevresinden dalga sormuşlardır. dalga Türkiyeye yayılmaktadır bu hava. Gerçekten Ankaranın politikacısı Şoförler, geçen ay yaptıkları âdcta bir başka âlemde yaşar. Onun dünyası, bırakınız başka şehirleri, L'lus Durum aydınfonıyor. 25 kuruşluk zam teklifini dün meydanını. Kızılayı bile kapsamaz. Oralardaki insanın ne düşündüğünü, yemlemişlerdır. Teklifi tekrar Heyecan verıci durum, nihayargılarının ııeler olduğunu bilmez. Meclis koridorunda sadece aynı düninceleteceğini belirten Belediye yet saat 3 de Turkıye Radyolayanın içindekilerle temas kurar. Dostlar hemen aynı çevreden seçilmiştir. Başkanı îşcan, «Zaruri ise, yaiının verdıği bir haberle aydınZaman zaman açılmak için, değişiklik için gittiği sinemada, operada. tiyatpılacaktır» demiştir. lığa kavuşmuştur. Radyo'nun, roda gece kuliibünde bile yalnız kcndi dünyasının suıırladığı olavlan, soHarb Okuİu takviyelı piyade ta ruııları düşünür. Böyle olunca bir küçük ve belki de tamamen başka biİscan'la görüştükten sonra şokımının bir eğitim yaptığı yoçimdeki olay tek açıdan değerlendirilir. büyütülür ve nihayet bir bardak forler, zam isteklerinin gerçeklundaki haberı, durumun aysu içinde çıkarılmış fırtmada kendisi de sallanmaya başlar. Yalnız 1960 dan leşmesi için Şoförler Cemiyeti dınlığa cıkmasına yardım etsonra değil, önce de böyle idi politika çevresi. Son yıllarda fırtma yaratve Sendikası olarak, Ankara'ya miştir. mak için sadece sebepler değişmiştir, hepsi o kadar... heyet göndermişlerdir. Bu arallgilılerın, Türkiye Radyolarıda, İETT tdaresi de Başkent'e na verdikleri haber şoyledır: bi rheyet yollamıs bulunmaktaYaratılan fırtınanın tipik örneklerinden biri son günlerde ortaya atı«Kara Harb Okulunun takvi(Ârkası Sa. 7, Sü. 7 de) lan imha listesi. Güya karar vcrilmiş ki listedeki yazarlar, politikacılar bir yeli bir piyade takımı, buçün, gece içinde bulundukları yerde imha edilecek, böylece memleket huzura • bir tatbikat yapmış, bu tatbikavuşacak. Yayınlanan ve dedikodusu yapılan liste. bir çorba. İçinde kimkat Genel Kurmay Başkanı Orler yok. Mesela; Faruk Sükan da var, Mehmet Ali Aybar da. Irkçısı, Nurgeneral Cemal Tural, Kuvvet cusu, Kürtcüsii, çok sosyalisti. az sosyalisti, tarafsızı, ortacısı, ortanın solKomutanları ve ilgili komutancusu. CHP lisi. MP lisi hepsi aynı torbada. Nerede hazırlanmış bu liste bellarca izlenmistir. li değil, sadece bir takım imâlar ve gözlerde «anlarsm ya> kabilinden paAlınan bilgiye göre, bu latbizarcı kumazının pırıltıları. Ankaranın politika çevrelerini, küçük dünyalı İstanbul Belediyesi. son zamkat Kara Harb Okulunun yıliıısanlarııv tanımayanlar, hele bacak arasında dolaşan fındık farelerinin lardan sonra şekerin perakende lık kıs eğitim programı içinde ne yapmak istediklerini bilmeyenler için bunlara inanmamak mümkün defıatlarını şöyle tesbit etmiştir: yapılmıştır. Genel Kurmay Başğildir. Bizim şaştığımız, taraf bilen ve tanıyaıılarııı da yaratılan sunî havaToz Şeker : 325 Kuruş kanı Orgeneral Cemal Tural ı e ya kendini kaptırmaları, böylece Türkiyenin bir kaos içinde bulunduğuna Kesme » : 355 » Komutanlar, temsilî eğitim ner inanmalarıdır. Küp » : 375 misi atışlan ile desteklenen ve Nitekim bu yüzden, Türkiyenin temel düzeni yakın gelecek için tehZamlı fıatlarla satışlara, bu başarıh bir şekilde geçen bir likeli bir yola sokulmak isteniyor. Mesela yine politikacı çevrelerinin ve (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) sabahtan itibaren başlanacaktır. onların etkisinde kalmaktan kurtulamıyanların belirli hâle gelen inançlarına göre Türkiye bir komünist örgütlenmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır ve hemen tedbirler, hem de pek sert tedbirler alınmalıdır. Bu memlekette komünistlerin bulunmadığını, gizli çalışmadıklannı İddia edecek değiliz. Tek parti devrinde, sonrasuıda da bu gibi faaliyetler olmuştur. Onun yanında bölgecilik cereyanları, şer'i devlet kurmak isteyenlerin çabaları, faşist akımlar da vardır. Bunlara karşı polis tedbir alır, millî emniyet görevini yapar, kanunlara aykın davranışlar adalete intikal ettirilir olur biter. Ama 32 nıilyonluk kitlede bir katre kadar bile etkisiz olan bu davranışları bahane ederek önüne geleni komünistlikle suçla mak, 5 er altından çıkacak bir takım adamlar hemen idareye el koyacaklarmış gibi telâşa düşmek neye? Hele bu telâs içir.de 1360 öncesine rahmet okutacak tedbirler istemenin anlamı nedir? Gerekçe olarak ordunun yüksek kademesi böyle istiyor lâflan dolaşıyor. Biz bunun da politika çevrelermde hazırlanan bir «dahili mâmul. olduğuna inanıyonız, Zira Türkiyede istihbaratı mükemmel işleyen bu müessese telâşlanacak bir durum olmadığmı her halde bilmektedir ve yine bilinmektedir ki Türk ordusu ilericidir, devrimcidir, Atatürkçüdür, dola yısiyle aşırı uçların karşısındadır. Aksiyona geçen tehlikeli bir akımı buf Qn de, yann da derhal önleyecek kudrettedir. O halde neden sert tedbi' isteği konıuta heyetinden gelsin? İster minareye kılıf hazırlamak için olsun ve ister hayal mahsulü ol »an, Ira gibi söylentfleri çıkaranlar asü tehlikenin böyle mârifetlerden Tarım Bakanı AP'li Bahri Dağdaş at eti yenmesini geldigin ve fena yolda bulunduklarını artık bilmelidirler. Aybar'ın konuşması Daha sonra Başkan, gensoru önergesi sahiplerinden T.İ.P. Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'a söz vermiştir. Aybar, konuşmasının başmda, bütçe görüşmelerinin gensoru ma(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) unün notıorı Söylentüer, gerekçeler Aç kurtlar iki kifiyi parçaladı (YURT HABERLERÎ SERVtSt) Doğu illerinde kış, bütün şiddetile devam etmektedir. Sivas'ta ısı, (24) dereceye kadar düşmüştür. Kurt sürülerinin hücumuna ugrayan merkeze bağlı Yapalı köyü muhtarı üe arkadaşı Ali Koca parçalanarak ölmüşlerdir. Midjat'ta karm kalmliğı 2 metreyl geçmiştir. 2 bin nüfuslu Dargeçit bucağuıdan 10 gündenbcri hiç bir haber alınamamıştır. Elbistan'da tsmet Tunç, tipide donarak ölmüş, eşeğınin köye dönmesi üzerine, ceseti bulunabilmiştir. Eamda • srar Demirel, TuraPla beraber yemek yedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Genel Kurmay Başkanı Tural'ın emirnamesi konusunda hükumet hakkında rensoru açılması isteğiyle verilen TİP önergesinin reddinden sonra Başbakan Demirel, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Tural ve Milll Savunma Bakanı Topaloğlu, Orduevinde yemek yemişlerdir. Genel Kurmay II. Başkanı Orgeneral Refik Tulga ile Genel Kurmay Harekât Başkanı Korgeneral Zeki tlter'in de bulunduğu yemek, geç saatlere kadar sürmüştür. Zamlı şeker satışı bu sabah başlıyor g IÇIII g l I I I I I Ş I S l D I iç m Londra Hava Alanmdı bütün emniyet tedbirleri almmıştı... Birden ortalıği çığlıklar kapladı... Polisler koşuştular ve yukandaki manzara ile karşılaştılar: YeYe şarkıeısı Micky Dolenz'i hayranları, bir kenara sıkıştırmışlardı. Sonunda, Kosigin için giden Polisler, Micky için çalışıp O'nu kurtardılar. i r î n oifmklfirılî Sov vet B a 5 bakanı g Meclis Maliye Komisyonunda Maskeli ve silohlı biri, Kazlıçeşme büfesini soydu Kazhçeşme tren istasyonundaki bufeyi işleten Fikri Şentür, önceki gün saat 0.15 sıralannda, kepenkleri kapamaya hazırlanırken, eli tabancalı ve yüzü maskeli biri tarafından soyulmuştur. Günlük hasılat olan 600 lirayı alan meçhul soyguncu, geldıği gibi kaybolmuştur. Büfeci Şentür, 3 çocuk babasıdır. Polis, samğın kimliğini tesbite çahsmaktadır: Sağlık Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumunu baltalamakla suçlandı Sosyal Sıgortalar Kurumu Hekim ve Eczacıları Sendikası Başkanı Dr. Tonguç Görker dün bir basın toplantısı düzenlıyerek Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığını, Kurumun faaliyetlerini baltalamakla suçlamıştır. Dr. Görker, Sosyal Sigortalar Kurumunun hazırladığı mahrumiyet ödeneği kanun tasarısının engellendiğinı ve hekimlerin Kurumdan kopanlmaya çalışıldığını belirterek, «Bakanhk buçün birkaç yöneticinin görevini muhafazası yaranna, fakat vatandaşın büyük ölçüde zararına olarak tek geçerli formül olan sağlık sigortalan sistemini baltalamaktadın demiştir. Dr. Görker, daha sonra sosyalizasyon ismi adı altında halkın aldatıldığını, Bakanhk erkânının yürütemedikleri hizmetleri ba5»nlı gösterme çabas] içinde ol Memurlarla ilgili bir teklif kabul edildi ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Genel bütçeden maaş ya da ücret alan memur ve emekliler ile bunlann bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin ücretsiz muayene ve tedavilerine dair kanun teklifi, Maliye Komisyonunda kabul edilmiştir. Teklifin esaslan şöyledir: O Memorlar, emekliler ve bunlann aile fertleri hastalıklan halinde devlet hastanelerinde parasız muayene ve tedavi edilecekler, ilâçlar ve kullanılan di| e r tıbbî malzemeler ve ilgili masraflar çalıstıklan kummlannca ödenecektir. A Memurlann bulundukları verde doktor ya da resmî hastane olmaması halinde bunlar resmî hastanelere ya da gereği halinde özel hastanelere gönderilecek ve buralarda tedavileri, çalıstıkları kurumlarca sağlanacaktır. O Bnnlann, ynrt içinde veya vurt dısında ölmeleri halinde cenaze masraflan baçlı bulundukları kurum tarafından ödenecek Niyet ve kısmet Sol, sol, sol... «lerken, Iş döndü dolaştı, ba demokrasi notasının ilk dersi olan, «do re mi fasol» hikâyesine döndü. Kimi «do» sesi veriyor, kiml «sol.» Galiba bütün bu acayip çalgıcıları bir araya toplamak ve her fcirine sen «mî», sen de «fa» ça«acaksın gibilerden ders verecek bir adama ihtiyaç var. Bu işi de rapsa vapsa Cemal Resid Rey üstadımız becerir. Bu politika kakafonisine ba«ka türlü son verilei"İTeceb gibi eörünüyor! tavsiye etti. Gazeteler D. N.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog