Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Kendi ithalâtı ve imalâü olduğu içitı kalite; sağlamlık; ucuzluk bakunından gıivenebileceğiniz tek müessesedir. daimî sergimize açık olup k&talog gönderilir. AK; KİTAP; KIRTASİYE DERS AEAÇLARI Ankara Cad. No. 78 İstanbnl Feza Reklâm: 2063/13393 AK DERS ARAÇLARI umhuriyel 44. yı/ scryı T5547 KTJRUCUSU: 1TUNUS NADİ Telgraf ve mektup Telefonlar : 22 42 adresi: Cıimhuriyet 90 22 42 96 Istanbul Posta Kuhısu: îstanbul No. 246 22 42 97 22 42 98 22 42 99 , ™©rŞ©mO© T „ KGSffli , l967 4 T 3 T O 1 veya Seyahat Acentenfe Plânlamaya göre köy niifusunun yiizde 2,5'u veremli ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanan «Köy ve Köylü Sorunu» raporunda, Turkıyede koylerde yasıyan nufusun yüzde 2,5 unun veremli olduğu behrtılmektedır. Rapord'a ayrıca bazı bolgelerde frengi, cüzam ve trahom hastahklarımn da yaygın halde bulunduğu ifade olunmaktadır. De\ let Plânlama Teşkilâtımn hd7irladığı raporun «Sağlık Hizmetleri» bolümünde şoyle denılmektedır : «Saglık personelinin, yurt 51çusündeki dağılımında, Turkiye ölçüleri içinde, çelismis bölgelerde asgari savıda olusu seklinde tezahür eden dençesiz dağılım, knve sunnlabilen belirli hizmetlerin daha da sınırlı hale gelmesine sebep olmaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Okullar 19 Mayıs'ta tatil olacak Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği yine değişti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullar sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bir değışıklığe gore, lise ve muadılı okullann son sınıfları dışındakı butun sinıflarda oğretıme 19 Mayıs akşamı son verılecektır. Yayınlanan \onetmelıkte lıse ve muadıli okullann son sınıflan dışındakı sınıflar'ın Mayıs sonunda tatüe gıreceğı belırtılmekteydı. Böylelıkle yonetmehkte yapılan değışıkhkle oğretim süresı 10 gün kı saltılmış bulunmaktadır. Lıse ve muadılı okullann son sınıflarında derslere 10 Mayıs akşamı son verılecektır. Dışişleri Bakanhğı Londra ziyaretinin masraftan î/e ilgili bir açıklama ycrpff SUNAY YÜRDA DONDU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, İngiltere'ye yaptığı resmî ziyareti İjitirerek dün Ankara'ya dön müş, Esenboğa Havaalanuıda verdiği demeçte İnffiltere Kıraliçesi II. Elizabeth ile e<uni Türkiye'ye dâvet ettiğini, onlann da geleceklerini söylemistir. Sunay demecmde bu zıvaretın «Hrr ortamda sıcak bir ilgi ıle karsılandığını, nnpminı her konuda çöstererek her vandan faydalı olduğunıs» belırtmıştır. CHP, Ozel Okullar Neselesini meclise getiriyor ANKARA (Tumhuriyet Bürıv. su) C.H.P Merkez Yönetım Kunılu diın Genel Sekreter Bulent Ecevıt'in başkanlıgında olağaniistti bir oplantı yapmı? ve «Ozel yüksek okullar konusu» nu bir Meclis araştırması halınde Parlâmentoya getirmeye karar vermiştir. Toplantıda, ozel yuksek okullar İle ilgili son olaylar ele alınmıştır C H P Merkez Yönetim Kurulu, durunrın btr araştırma konusu yapılmasmı ve bu konudaki hazırlıklann en tosa zamanda partinin Parlâmentodaki vetküi organlanna sunulmasını kararlaştırmıştır. özel yüksek oktıllann devletleştirilmesınt sa*'amak amacıvîa tstanbul Teknik Ün:versıte=:i, Teknik Okulu ve Yıldız Teknik Okulunda öncekı goın başlıvan bovkot dün de hâdisesız bır şekılde dpvam etmis sınıflann hiç bınnde ders yapılmamıştır Ankaraya doSrıı önrekı eun v"lriiyuşe baslıyan ?76 öğrenci, YaSa 7. Su. 2 de) DÜZELTME 3. Kasım. 1967 gunlü sayınızın bırıncı sahıfesinde, Adalet Bakanhğı Zatişleri Genel Müdürlüğune atandığı yaymlanan 1. Hakkı Madakbaşının sâbık Demokrat Parti ve onun Mersin Başkanlı§ı ile alâkası olmamıştır. Haberin Basın Ka nunu hukümlpri çerçevesinde aynı sahıfe. sütun ve aynı puntolu harf lerle (duzeltilmesiini rica ederim. t. Hakkı Madakbaşı Tanm ve Ticaret dersleri Yıne \onetmehkte yapılan dığer bır değışıklıkle ortaokullarda tarım ve ticaret derslerı seçımlı ders olarak kabul edılmıştir. Okulların oğretim kurulJarı kendı okullannda. mevcut olmanın mevcut olanaklara ve bolgesel koşullara gore ticaret ve tanm derslerınden hangılcrını okutacaklannı teabıt edeceklerdır. Burada seçım hakkı oğrencıve tanınmamakta, bu konuria okulların öğretmen kurulları karar verme yetkılerının bulunduğu behrtılmektedır. Örneğın Mersındekı bır orta(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Samsun'da seller mal ve con kaybına yo/ açtı SAMSUN Dun sabaha karfi başlayan şıddeth yağmur ve seller, bolgemızde can %re mal ka\bına sebep olmuştur. Sdmsun'da alçak semtlerd'ekı 1511 ev ve dukkân sular altında kcilmı«tır. Bu yerler arasında Topıak Mahsullerı Ofisi buğdav ambarları ile Jandarma Komutanlıeına ait sılâh deposu da vardır. Şehır ıçmdekı yoüar sulaıla kapland'ığından, trafık aksamıs, gece de elektnkler kesılınıstır. Samsun Trabzon volu Derbent mevknnde heyelân yuzunden kapanmış, %uzlerce aıaç saatlerce \ollarda kalmıstır. Yajmurun mevdana getırdıçı tcllerın tahribatı, Alaçam ılçesınde buyuk olmuş, 6 ev yıkıljnıs, bırçok ev de oturulmaz hale gelmıştır. Alaçam ın Bekıroğlu mahallesınde 80 yaMna'akı Err.ıne Karaoğlu ıle ORIU Bılal, \ıkılan evlerınden dısarı çıktık(Arkası Sa. 7, Su. 5 de) " Satılık arsfanlar maymunlar lamalar var,, Yanmca'ya vardılar Esenboğa Havaalanmda Cumhurbaşkanı Sunay ıle eşi ve beraberındeki heyet dun saat 16 15 de THY'na aıt «Topkapm DC9 jet uçajjı ile Esenboğa Havaalanına ınmışleıdır Cumhurbaskanını karşılavanlar arasında Senato Başkanı Atasagun üe eşi, Başbakan Demirel ıle eşi, tngıl tere Büytuce'çıs' ve e' uçaga yanaştırılan merdıvenın başında kar şılamışlardır. S' nav'ı karşılayanlar arasında Meclıs Başkanı Boztevlı. CHP GPIIPI Başkanı Tnonü, Bakanlar, Genel Kurmay II. Başkanı Orgeneraı Esen. Kuvvet Komutanları, Koraıplomatık men suolan. Yuksek D"v let Eıkanı hazır bulunmuJardır. ı Xrk.Tı Sa 1. Sii 1 de) Öğretmenler Demirel'ln müdahalesini istediler ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye öğretmen Derneklerı Millî Federasyonu Genel Başkanı Prof. Bahrı Savcı, Genel Yazman Ismaıl Hakkı Kaytanlı. Turkiye Öğretmenler Sendıkası Yönetım Kurulu üyesi Doç. Dr Türkkaya Ataov, dun Başbakan Suleyman Demirel ıle bır gorüşme yapmışlar, öğretmen sorunlarmın çozurnlenmesı ıçın âcıl Jİarak müdahale etmesını istemışlerdır Gorüşmede, öğretmen temsılcilerı, çeşıtlı olayları. Başbakana an (Arkası Sa. J. Sü. 3 de) KURKLU ŞEBEK AILESI. YENİ DOGAN YAVRU ANAS1NIN KUCAĞINDA (Foto: M. İSTEMİ) Ertem: "özel yüksek okullar faydalıdırlf ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğitim Bakanı tlhamı Ertem, ozel yüksek okulların devletleştırilmesı için yürüyüşe geçen Üniversite oğrencilerinin davranı şı ile ilgili olarak verdiği bir demeçte «Bugünkü şartlarda ozel yüksek okullar Türkiyede yeni imkânlar hazırlamakta ve fayda sağlamaktadırlar» demiştır. Millî Eğitim Bakanı, özel okullara ilgili olarak şunları soylemıştir: • Özel okullar hem Anayasanın 21 inri madde^ine. hem £25 sa yılı Örel Okullar Kanununa ve II. Beş Yıllık Plâııa gore kurulmuj müesseselerdir. Şu aııda S bin öğrenci ozel okullarda yüksek öğrenim yapma imkânına kavuşmu;tur. Özel okullarda okuyanların tamamen varlıklı ailelerin çocuklan olduğu söylenemez. Bu konuda istatistiklor cıkarılacaktır. Bu okullar. ucretsiz öğrenci de okutuyorlar. Ucretsiz öğrenci oranını gittik ce arttırmalarını, bu okullardan istemekteyiz. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de( 4 kişi öldü Havvanat bahçesinde yer darlıp başlayınca yaslılar gözden diiştü Orhan DURU ANKARA Yıldırım, Yıldız ve Topal Şevket satışa çıkarılıyor. Yıldııım bu durumdan hıç hoslanmamışsa benzıjor ve homurcfanıp duıuyor. Topal Şevket'ın ı«e sınırlerı uzerınde Hızını alamayıp eşını dovu\or Yıldırım. Yıldız ve Topal Şev kct Ataturk Otman Çıfthğı Hay\anat Bah(,esı'nın satılığa çıkardığı havvanlar arasında... Yıldırım, >elelerı ve homurtularnia ortahğı tıtreten bır ormanlar hakımı. vanı bır erkek arslan. Yıldız ıte onun genç eşı. Topal Sevkete gelınce Kuyruklu Scbek» cınsınden bır maymun Çacjlayancjil, tngilterenhı Denktaş için tçpcbhüpç ffeçtifjim acıkladı ANKARA. (Cumhurhct Bürosu) Cumhurbaskanı ıle bırlıkte vur da donen Dışişleri Bakanı Çaglayangıl. lngıltere hükümetinın Rauf Denktaş'ın 5erbc>=t bırakılması ıçın teşebhu^e geçtığını bıldırmıştır. (Arkası Sa. 7. Su. 1 de) «•>• unun Sağınar diyaloğu Turkıvede demokratık duzcnin gerektirdiğındeıı dana fazla dı\ar. Ancak bunun bır sağırlar dıvaloğu balınde devam edip S de acık aeık cbriılü\or. Birinin sövlediSine karsısındaki hade\ıp. arUasıııdaıı onu tckrarlı>or; bteki, biraz sonra, aynı se>i dnla\lı ^oldan s,o\le\erek hikmct >umurtladığını sanıyor. Tartısmaların südüklesmesının >a da sağırlar diyaloşu halıne jtelmesinin baslıca nedenı suphesiz meseleleri yeni veni oğrenmemiz \e meseleler uzerınde dcrınlesme yerine belledi|imiz kliseler araında dönüp dolasmamızdır. Son çünlerde düzcn de£ı§meli midir, defişmemeli midir? tartı^malarma bikınız: Bülent Ecevit, «Bu düzen desismelıdır» dedi \e kıyametler koptu. Koptu, çunku kimse degismesi gereken düzenden neyin kastedıldiçini arastırmadı, hattâ >areının davandığı mantık kurulusunu bile okumadı. Sadece baslandı \ervansin edilme^e. Çünkü onlara gore. mademki düzen deçisikliçinden soz edilmektedir, o halde bueünkü kapitalist düzen, >a da karma duzen gidecck. yerıne komunıst düzen gelecektır. Dahası \ar: kapitalizmle demokratik düzenı bırbırine karıstıranlar, değısıklik isteğini demokrasiye de kola>ca bağlayıp ördek Husnü misali sonuca varneri\orlar. Me^elâ sövledilileri sudur : Demokrası çidecek. komünızm gelecek, Allahsızlar iktidan alacaU. kov bakkalından baslanarak her sev devletlestirilecek, v.b.. Ovsa nedir degismesi gereken düzen? Fukara kövlüye toprak \ermek ıstemı\en, onu sbmüren düzen. Bankadan yüzde 8'e aldıfı para>ı en az vüzde 50 ile üretiche satan tefecilik düzeni. Türki>enın somürge kalması icın sana>i!esmeğe \anasma\an, eski Galata bankerlerinden de\ralınmıs aksuatacılık düzeni. Kooperatiflesmcnin, halka açık sırketlesmenin karsısında olan düzen. Siz bu değısikliktcn \ana mısınız. değil misiniz? Hür tesebbüsiı anladık. Ama hür tesebbus elbette kamu ^ararıııa olmalı \e elbette kamu, bircy için kullanılmamalı, birevler lamuıa \ararh olmak icın çalısmalıdır. Siz böyle bir değisikliği ister mısınİ7. ıstemez mısıniz? tste. hutun bunlar \e huniara bcnzer sorular bır >ana bırakılııor, varsa \oksa demokrasi lâfı. \arsa voksa tesebbus özgürlüğü pala\raları. Ae eilerinde kızıl boyalı fırça. sür babam sür . • >): >;< Aslıııa bakarsını? tek \anlı değildır bızde dogmatıklik. Sosvalizm konusunda da Ördek Hüsnii'cülüğun, körükörüne inanraıslığın mısallen tümen tümen. Marks filân sey için söyle demis, o hajde o filân se\ öjlcdir. Çünkü Marks'ın yargısı yanlıs olamaz, çünkü dıalektik mçtot hata \apmaz. Marks'ın ya da Lenin'in bütün söylediklerinı huçüne u%durmağa calısanlar, çercekte dialektik metot'la celisikliğe düstüklerinin farkında da degillerdir. Ne Mao'nun ııv çulamaları. ne fito tecrübesi, ne Stalin dönemı, ne Liberman sıstemi onların cözünü açmaz. Bu dogmatiklerin kafasındaki düzen aslında sekillenmemis, sekillenmesi de mümkün olmayan ütopik bir sos\alızmdir. «Her sey kamunun» dedikleri zaman, eğer «Nasıl \apılacak bu is?» di\e sorarsanız, cevap almak bir yana, ne kapitalistliğiniz kalır. ne devrim düsmanlığınız. Hele tnilliyetçilikten «n? ederseniz düpedüz halk düsmanı, düpedüz fasistsinizdir. ÎJS HAY\ANAT BAHÇESİ B'VKICILAKINDAN \BIDIN KAPICI ASLANLAR KAFESİ ÖNÜNDE (Foto: M. İSTEMİ) İki yabancı firına fihııkapı Harem arasında fünei yapmak için müracaat etti Bır öğretmen kaymbiraderinin kansmı öldüröp intihar etti Bir ilân Ha\%'dn&t Bahçesı geçenlerde bır ılân \erdı. Bazı hayvanları batışa çıkarıjordu. Bır erkek arslan 4000, bır dışı arslan 3000. bır erkek muflon kovunu 500, bır erkek kurklu şebek 1000. bır çılt ge\ık tanesı 751), ıkı çıft lama 5000 lıra muhammen bedel ıle satısa çıkarıhvordu Ataturk Orman Çıftlışı Muduru Ihsan Gurbuz ıle Hayvanat Bahçesı Amııı Hakı Şemsettınoğlu nun anlattıâına bakılırsa, Hayvanat Bahçesı son jıüarda pekçok hayvan yetı^tırmıs, bu arada ken dılenne fazla gelmeğe baslıyan hajvanları satmağa karar vervırmıstı. :': ^ : Kısacası. bır earıp donemdeyız. Daha doğrusu, yeni ile eskinin, Batılılık ile Do^ululuğun, ılkellikle ilericilik görünüşünün sarmas dolas oldueu bir kısır çember içinde \u\ar!anıp duruyoruz. Her sesden once, su kısır cemberli, su curcunalı düzeni değistirmek cerek. Ancak onıs desistinrsek ve çemberi vararsak meseleleri tallcdebilcccğız. Gerisi lâfı guzât Ecvet GÜRESİN Kanada'lı ve Isvıçre'lı ıkı fırmanın Beledı>eye \e Hukumete verdığı teklıf kabul edıldığı takdırde, Istanbul'un ıkı >akası ıçjıde hem kara, hem de demıryolu bulunan bır tunelle bağlanacaktır. 700 rrulyon lıraya malolaca^"' ı hesaplanan tunelın m^a masraflarmı Avrupa Demıryolları Bırlığı karşılayacak, gerektîğı takdiîde Dunya Bankasından da kredı sağlanacaktır. Ahırkapı üe Haydarpaşa • Salacak arasmdakı bır bolgede ınşa edılecek olan tunel, denız yiizunden 35 metre derinlıkte olaAYDIN Germencık ılçesinin ı caktır. Uzunkum koyu oğretmeni Veysel (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Beyrul, kausı hakkında kotü sozler soyle;. en ka>ınbıraderının karısı Zelıha Devecı'jı, tabanca kurKimler alacak? şunu ıle oldurdukten sonra, aynı ta banca ile kendisi de ıntıhar etmışPekı bu hayvanları kım alatır. cak'' Ha\vanat Bahçesı yetkılılerı «alıcı çok» dı>orlar. «Xur30 vaaındakı öğretmen, kayınbıdumuzdakı dığer hayvanat babraderının karısına: «Eşim hakkında kotu sozier soyleme;. e utanmıcclerine, çerekırse Orta Doğu jor musun? Sana yakışır mı» deülkelcrindekı havvanat bahçelemıştır. Ters cevaplar alan öğretrine bıie satarız. Sımdiden mümen, Zelıha'yı beynınden tek kurracaatlar var. Türkıvede özel BERLİN, (a.a.) Burada ikaşunla yaralamış; «Artık hayatım havvanat bahçesi kuranlar bile met eden 33 yasındakı Mesud mahvoldu» dedıkten sonra şakağıvar. Bunlardan bırı Hikmet adındakı Van'lı bir tuccann . ı na dayadığı tabancasından çıkan Tuzcu. Havvanlarımız çok dorumu saphe uyandırmıs ve Turtek kurşunla canına kıymaya kalğurduğu için fazlaları satıyornz.» kıje'ye a>da ıkıuç defa gıtmesı kışmıştır. (Arkası Sa. 7. Su. 4 de) uzerıne evınde araştırma yapılmıstır. Hakkında ıhbar da yapılan Iranlı Mesud'un Tuıkıyeden esrar kaçırdığı iddıa edı'.mış, ancak evındekı araştırmada fazla miktarda sucuk e!e ge'çmıştır Veteriner muayenesi yapılan sucuklarda at eti bıılunduğu da tesbit cdilmiştir. Iranlı, Turkıyeye yaptığı muntazam seferlerde sucuk getırıp Berlın'de çahşan Turk işçılenne satBoğazkesendeki çıfte cınayuzunden Kemeraltmda bır sa mı%tır. Açıkgoz Iranlının son getır yet, Kennedy otelmde mılyobıkalının dığer bır sabıkalıyı dığı partıden 900 mark kâr sağladıner Şevket Çıl'ın öldurulmesı. tabanca ıle delık deşık ederes ğı an aşılmış ve hakkında kaçakçıSağmalcılarda nne bır kaça'Kkaçması polısm çalışma sıstebk ve pıyasa.va at eti sumıekten çınm karısmın boğazını kesemınde değısıklık yapmak gekovuiturma japılmaya ba5İaruni5rek katletm"sı VP mh v et nnrelıtığını orta^a koymuştur tır. cekı gece bır geneiev kadını (Aık.ısı Sd. 7, bu. 7 dc) Büyük Atayı yarın anıyoruz ANKARA (Cumhuriyet Bürcsu) Buyuk Ataturk, olumunun 29' uncu yılı munasebetıyle yarın butun yurt'ta anılacaktır. TM TF'nın Ankara'da duzenledığı toplantıda, Inonu de konuşacaktır. 10 Kasım munasebetiyle TMTF 27 Mavıs Mılli Devrim Derneğı TOS, TODMF, Devlet Tiyatrosu ve gençlık kuruluşları tarafından hazırlanan torenlerin proğramları bellı olmuştur. Ecevit, TMGT'mn İstanbul'dakı toplantısında. Tabıı Senator Ahmet Yıldız. lzmır'de, Kadrı Kaplan da, Ankara'da konusacaklard^r. Gece, Devlet Tıyatro^unda duzcnlenen toplantıda ıse, Afet lnan v e Enver Zıya Karal. bırer konu<;ma yapacaklar. Nuvıt Kodalh ıse sıırler okuvacaktır. Afmcrnyer'ya kaçak sokulan sucuklarda at eti buiundu Son on gün içînde işlenen 4 cinayetin failleri bulunamıyor Venedik'ten deniz yolu üe şehrimize geleıı İsviçreli Gıraıd Adelheid''.n kendi kullandığı SO 32357 plâkalı arabasında doşemeler arasına istif edilmiş 5250 adet kaçak saat Kaıaköy Yolcu Salonundaki giunrük muayene memurları tardfından mcydana çıkartılmiştır. 27 yasuıdaki giizcl İsviçreli kiz, Karaköy Yolcu Salonu Gümlük Müdür Muavini Yücel Atıl Escntürkoğluna verdiği ifadede Turkiye'den transit geçmek istediğini sbjlemiştir. Öte vandan Samsun'da arastırma polisleıi, Fikri Bilgil adlı şahsın Cedit mahallesindeki eviııe yaptıkları baskında 52 tabaııca ile 1500 meımı ele gerirmişlerdir. Kaçakçıhk olayı mevdana çikınca F. Bilgil kaçınistır. Kayseri olayları için Sükan hakkında gensoru açılması istendi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) CHP Sıvas Milletvekılleri Mustafa Kemal Palaoğlu. Nazıf Ajlan ve Kâzım Kangal dün, Millet Mechsi Başkanlığma müracaat ederek Kayserıspor Sivasspor mâ çı olaylarından sorumlu olarak İçişleri Bakanını ve Kayseri Valisıni gorduklprini bildirmişler ve Anayasanın 89 ncu maddesi gereğınce içişleri Bakanı Sükan hakkm da gensoru açılmasmı istemışlerdır. Mılletvekıller'nin onergesın(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog