Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet VHL\h UYVAY1 TAAKHUT EDEK Sahlbl : NAZÎME NADÎ • Genel Tayıt) MfldBrll1 ECVBT Sorunüu Yazı fcleri MüdOrü KAYHAN SAÖLAMEB BaMD T« v«yan CUMHURJYE1 MATBAACILIK n Gazetecllik T A. 8 Cagaloglu Haucevl »okak No S94J CONKV tLLERİ: Meydanı EdLme Hanı ADANA Telefon. 4550 * ANKARA Atatürk Bulvan Tener Ap • Yenl«ehlı Telefon: 12 09 20 12 09 68 • 12 9S 44 17 57 S5 • İZMIR: Fevzipaşa Bulvarı Afjirojlu Uhanı 104105 Tel 31230 A RONF Senelık 6 «ylık 3 aylık ve t I Â M 75 00 40 00 22 00 198 00 99 00 t\ O U I E. Türklye l LHaricl V Ve A IV «50 Baglık (Maktu) W L O 3 s t 5 tncı tamieJerd* (cantlml) 4» 8 ? ocl saMfeleı M Ntşan Nlkab Evlenme Oogum (MaKtu) H 9 Ölüm Mevllt regdckuı n fcayıp arazru 9 CTD 100 ölüm Mevllt re«ekku> (3S eO) S em 1M SAYIS1 25 KURUŞ Öğrencilerin (Bastarafı 1 ıncî sabıfede) Dıger taraftan unıversıteje gıremeven o^rencılerden bır grup dun Humvet Mejdanından Tak^ıme kadar yuruyerek Mılli Egıtım Bakanının \e Rektor £krem Serıf Ege'ı'mn ıstıfaoinı ıstemışlerdır. Özel vuksek okulları protesto amacıvla Istanbul Teknık Unıversıtesı, Teknık Okulu ve Yıldız Teknık Okulu Tdlebe Bırlıklerının duzenledıklerı bov kot dun hadısesız başlamış, uzerınde, ^ e l okullar devletleştırılmell» \ azısı bulunan grev gomleklerım gıvmış gorevlı ogrencıler, sabahın erken saatlerınde kapıları tutmuşlardır Rektorluğun oğretımın normal şekılde devdm edeceğınl açıklamış olmasına rağmen, derslere gırmfk ıçın teşebDuse geçen olmamıştır Özel vuksek okulları protesto hareketının bır dıger safhası olan Ankara \uru\u>;u sabai saat 9 30 da Yıldız Teknık Okulu ogrencılerının hareketı ıle baslamı<, Maçkadan, Teknık Okul oğrencılerının Akaretlerde ve Gumuşsuv undan Teknık Unıversıte oğrencılerının Dolmabahçede ıştırakıyle topluluk tdma'n lanmıstır Bını aşkın yuksek ogrenım oğrencısı, ellennde f'.âma ve ba>raklar olduğu halde Kabataşa gelmışler ve araba vapuru ıle Üskudara geçmışlerdır Plânlama şunae Parı^e uğradıktan sonra tekrar Turkı\e'\e gelecek ve buradakı çalışmalarına devam edecektır. Dllllgil, f (Bastarafı I ıncı sabıtede) [Bastarafı SPOR sahıteındr] Bır haftadan ben Ankara'da takımını çalıştınyordu. ö yıl TokMalıye Bakanlığında çalışmalar yo Olimpiyadmda Japon fırtınası vapan Konsorsıvom Heyetınden esmiş ve Runeşin oçulları serbestMusavır Prof Berrıll ın hukute 3, grekoromende 2 altın iı*ANKARA, (Cumhurıvet Bümet e oldukça onemlı bır rapor dalva kazanmışlardı rosn) AP Mıllet Meclısı Gruverdıgı oğrenılmıştır Rıza Doğan 1931 de Ankarada punda dun AP Grupunun MecProf Berrıll, bu raporunda (Bastarafı 1 ıncı sahıfede) doğtnuş, Necati Hocanın ve Halıs Başkanlık Dıvanında 8 yebırıncı ve ıkıncı beş vıllık kalfuzenın «Ounvanın hıcbır ordulit Palamir'ın teşviklerivle gureşe rıne 7 uvevle temsıl edılmesi kınma plânlarını kıyaslamakta sanda bulunmadığını» so\lemışbaşalmış. 1954 de Türkiye şampıkararlaştınlmış, AP grupunun ve bu arada ıkıncı beş yıllık tır yonu olmuş. 1955 Akdeniz Ovunla başkanlık dıvanı acfajları seçılplânı ıncelemektedır Bu rapormıştır Yapılan seçıme gore AP nnda altın. 1956 dünva kupasın Neler gösterildi? da «Bırıncı bes yıllık kalkınrna da bronz, 1956 Melboume Olim Grupunun Meclıs Başkanvekılı Gti.it torenınde go^terılen ye adayı Nurettın Ok olacaktır. plânı, ıkinci beş yıllık kalkınma piyadmda fiımüş, 1958 Peşte dün bırlıkler, plânına kıjasla teknık ve raetod m sılahlar ıle jenı şampıvnnasındd altın, 1959 AP Meclıs Grupunda dun ilk ya şunlardır bakımından daba üstündür.» Balkan şampıvonasında altın. 1959 once, Yargıtay kararı uzerıne # Orta menzilli yeni tip füTurkler, son bes vılda plânlama Bevrut Akdenız Orunlannda »• ) AP den ıhraç edılen Adana Mılzeler, teknıgi bakımından ıjerilemışletvekıh Turhan Dılhgıl bır ve tın, 1962 de Toledo dunya şampi# Yenı model hafıf keşıf lerdır.» denılmektedır vonasında bronz madalva kazan da konuşması yapmış, «Bu fun tankı Raporda yer alan dığer husus mıştı. Bir sure Japonyada, bir den sonra tesrii havatımı sızler# tlk defa kurulan denız pilardan bazıları ozetle şu noktasüre de Korede «ntrenörluk vapden ayn fakat sızin anlavışınıvadesı bırlıklerı. (Sı\ah berelı, larda toplanmaktadır mış, bu arada juriodan da «iyah za parmlel yürütecefım» cTemışharekete hazır bu çıkartma bır(T) îkıncı bes yıllık kalkınma kemcr kazanmıştı. Koreden d5ntır lıklerı, Amerıkan denız pnadeplânında itbalât besaplarında dukten sonra nıdonun vurda vaDaha sonra BaşKanhk Dıvanın lerının So\\etler dekı karşılığl kullanılan metod vanlıştır. Yayılmasi içın falışan Rıza Doğan da AP nın temsılı meselesı go şimdı \nkarada jrureşın tamamen olacaktır ) tırım, tuketım ve ham madde ruşulmustur. Grup Yonetım Ku% Parasutçü denız bırlıeı. bilesımınde roakro hesap >andışında kalmıs ve hıdo antrenörulu adına verılen ızahatta Baş(Vıldnnumu ıle ılsılı dıŞer lışlığı vardır. Bu hesaplar sekru olmuştu kanlık Dıvanının teşkılı konubaberler 3 sa>fadadır.) torlerle tutarlı değıldır. « Gureşe hızmet etmek istiyo«unda TİP tarafından Anavasa (5) Türkıye'nin odıyeceğı dış nım ama olmuyor Bugün |udo Mahkemesıne başvurulduğu, Aborç odeme rakamları ıkıncı beş antrenorü olarak 690 lira para anavasa Mahkemesının cevabı ge yıllık kalkınma plânında az tuSunay ve Demirel, hyorum Haftada üç g i ludocu%n hnceye kadar geçıcı olarak rhtulmuş ve dolayısıyla dış fmans lan çahştırıvor haftanın dort vanın geçen vılkı gıbı kurulmaman ıhtıvacı kuçuk gosterılmışSO'nci yıldönümü gunü ise kendıme iş anyorum Zi sı ve 13 kışılık dıvanda 7 uyeytır. Bunun da sebebı dış borç ra 4 çocuk okutuyorum Benim le vetınılmesı ıstenmıstır Soz odemesı ıle ılgılı hesaplara 1966 mesajla kutladılar gıbı bırısmden neden favdalanmaz alan uveler genellıkle bu hava jılı rakamlarının esas ahnrnası lar anlamıvorum » ıçınde konu^muşlardır Ancak ANK\R\, ıCumhurıvet Burosu) ve 1967 de sağlanan dış borçların 1%5 ve 9 6 da grekoromen anA Cumh^rbaşkanı Sunav ve Baş Celal Nun Koç buna karsı çıkhesaplara konulmamasıdır trenöru olarak millî takımı çalıştı bakan Demirel, SSC Bırlıgı Yuk mış ve AP grupunun hakkından (î) Ikinci beş yıllık Kalkınma İktisat ve Eczacılar vaz'eçmemesını ıstemıstır. ran Rıza Doçan Finlandivadakl plânında belırtılen ve 1975 yı sek So\vet Prezıdyum Başkanı dunya şampıyonasından sonra anPodgornı ve Bakanlar Kon^evı lında Türkıye'nin dış yardım alkatılıyor BAŞKANLIK DtVANI trenorluğu hırakmış ve Koreye Başkanı Kosıgın e Sovvetler Bırmıyacak duruma gelecegıne daır ADAYLARI Ü>=kudarda îktısat Fakultesı fitmısti. lıgının kurulusunun 5ü ncı jıldoolan yargı yanlıştır. Turkıve, ve Eczacıhk Fakultesı temsılcıBundan «onra Başkanlık DıvaEn beğpndiEi guresçının Macar 1975 yılından sonra da dış var numu munasebetıyle bırer tebrık lerı flama ve bayraklan ıle ka dım almak zorunda kalacaktır. nı uvehğı adavlarının seçımme meüdjı gondeımişlerdıı Polvak olduçunu sovliven Doğan, tılmışlar, ozel yuksek okullar geçılmıştır Meclıs Baçkanvekıl Mesajlaıda ıkı memleket araunutamadıçt hâtırasının da Ja> öte yandan, bundan bır sure davasında teknık camıa ıle bır once Prof. Berrıll ıle bırlıkte lığı ıçın Nurettın Ok Idare Âsında gelışen olumlu ılışkılerden ponvada olrtusnnu söylbvor ve leştıklerını ve protestolarını desmırlığı ıçın Izzet Oktav, kâtıpşunları anlatıyordu: « Japon Turkıye'ye gelen Amerıkalı uı ı soz edılmekte \e dıınva barışına tekledıklermı açıklamıslardır. hkler ıçı Kenan Aral, Fuat Av takımının Olimpıyatlarda antreman Jımland'ın yazdığı bır ra olan ınançlar belırtılmektedır. Üskudardan Selımıve volu ıle cı, Bedıı Karaerkek ve Tevfık noru idım Gerek Hüseyın AkbaSOVYET ELÇILIGINDEKI porda gehrler ıle ılgılı hesaplaAnkara asfaltına geçılmış \e Koraltan adav seçılmışlerdır. şın, gerekse Mahmut Atalayın JaRE^EPSIYON ra. Turk uzmanlarınca ıtıraz ehep bırlıkte Istanbul Beledıve ponlarla yaptıkları final güreşladılmıştır. Turk uzmanlar, bu raSovj'etler Bırlıgı Buyukelçılıği sınırı olan Bostancı Koprusune rinı kaybedışlerini unutrmyacakamların, Amerıkalı uzman tanın dun »ece ıhtılâlın 50 yıldonükadar yurunulmuştur rafından ındı olarak duzervmu dolayısıyle elçılık bınasında Burada Ankara > a kadar vulendığını, gerçek rakamlann kul duzenledığı resepsıyonda, Iç^leri ru>ecek 300 cıvarındakı toplulanılmadığını ılerı surmuşlerve Dısışlerı Bakan Vekılı Dr Faluk arkadaşları tarafından uğur dır Bunun uzerıne Prof Berrıll. ruk Sukan Malıye Bakanı Bılge(Bastarafı 1 Inci sahlfede) lanarak \ollanna devam etmışJımland ıle konuşmak rakamhan, Enerjı Bakanı Sezgın, CHP dırmektır. Genel Mudıir, bu selerdır Dığer oğrencıler a\ nı jolların kaynağını ve yaptıgı heGenel Başkanı Inonu, Genel Sekkılde kaçamak vollardan temın la okullarına donmuşlerdır Yuksekkaldırım'dakı Genelevsaplara temel olan metodu ogreter Ecevıt, AP Grup Başkan Ve edılen bıtlı buğday ununu pıva ler Sokağında dun akşam uzerı, Ankarava kadar yuruvecek orenmek uzere bır gunluSune kılı Prof Yalçın ve partılerın ılerl sa>a surmekle, vatandas sağlığı lan gençler, Bostancı Koprusu 40 vaşlarındakı kahveci BurhaNew York'a gıdecek ve donugelenlerı bulunmuştur. nı tehlıkeve düşureceğını dusun altında arkadaşlanvla vedalasnettın Ya« 4 tabanca kursunujİSTANBLL'D\ mıivor.» mak ıçın verdıklerı molada, vula oldurulmuştur Sov \ et Başkonsolosu V StartGenel Sekreter, uç denız moruvuş sırasında çıkarmavacaklasen ve e^ı tarafından dun aktoru getırdığı buğdavlara aıt kon Uç çocuk babası Burhanettın rı bevaz a\ akkabılarını gı\mışşam l^tanbul So\\et Konsolo^iu sımentoları costerdıkten soira, ha=tane\e kaldırılırken, «Beni (Bastarafı 1 ınci sahıfede) lerdır. Bırlık Ba«kanları, bını ğunrta br l"V><n| P >rfı ^^ 1 oldurenı, Madam Ketı'v ı oldure«Kâmuran Bavdur, çre\ı kırmak Aşçıoğlu, Tekın 11e eoruşmpsi 1 aşkın topluluğa hıtaben bırer mıştır Kokteylde, mulkî ve as nin kardeşi kahveci Mustafa bııçın nekadar çaba sarfetse bıçkonusma japmışlar ve ozel \uk le llgili olarak şunları soylemıştır: kerı erkanla tanınmıs bazı ışbır olumlu soııuç elde edemıjelır» demış ve can vermı«tır Bır «tzinll bulunduğum 1966 yılının sek okulları bır kere daha tenadamlarımız bulunmuştur cektır» demiştir sure once Sıraselvıler dpkı ranAjhıstos ayının ilk haftasında Sa kıd etmışlerdır Yuruvuşçuler, Ordu\d buadav verılmıv eceğı devucu Madam Ketı yı, Hacı Su lih Raci Tekinir evinde konıış«Rızden buvuk patrona sclâna konusunda dağıtılan bıldırı de tum. Kendisi benl ertesi giinu olevmanoğlu adlı bırı oldurmuşolsun, durup durup ozel okul şo\le son bulmaktadırtomobili ile Amasrava götürdu ve tu açmasın, bu pis duzenı fırsat bi«Orduva ıtımadımız tamdır. ben de kendUerinden Zonpuldak lıp de, hes kurusa dıploma satPoln, eskı sabıkalılardan olan Mtastarnfı I ınci sahıfrde) Sev eı ve baglılığımızı bu vesıle Ile Karabük yolu kavşagında aymasın» «loganı ıle jola kovulBurhanettın ı oldurdukten sonmıyan ılk tesebbusun tenkıdı maile tekrar ederiz. Ancak, bu sev rıldım.» muslardır hıyetmı taşımaktadır | ra kaçan kaatılı aramaktadır. gı ve batlılığımızın T.M.O. taSovsal'ın dovülmesl olayımn dlDısışlerı Bakanlıâı Genel Sek I Yuru\uşçulere, volda ha^talarafından suııstımal edılme volnfer sanığı assubay Sadık Görmez reteri Zekl Kuneraip, makamına I nanların tedavısını sağlamak na gıdılmesı herhalde bızler kade olayla llglsı bulırnmadıgım lfadâvet ettığı Yunan Buyükelçısi De I Atatürk Üniversitesi amacıvla bır sıhhı malzeme nradar sizleri de uzecektirj» de ile «Hâdise rtnu saat 13 • kalivanıs ıle saat 17'de 10 dakılca ka ! bası mchUth dpr TuRayda gdrevimın basıtvla dMVgorujemuştur Kuneralp, IIZO' Iöğrencilerinden iki venlerın yıvecek ıktıy»cı ı s e , ton iroÇUaT gftıren idim ve aynı cün Yalova yolu Ile da ise, kabul ettığı ABD Buyük CKMP'li mahkum oldu Talebe Bırlıgı v e m e k h a n e s ı n d e n , şılebını tahlıve eden Denızcılık gundelık olarak, kam>onla goBurssya fittim. Soysal'ın dövülelçisi Parker Hart ıle bır saat koBankasmı protesto etmış ve ted KARS CKMP'lı unıversıte turulerek sağlanacaktır. düğiinü ıçazetelerden öğTendim» nuşmuş, bundan sonra Ingıltere bır kararı alınması ıçın mahkeoğrencısı M Alı Sovalan ıle demiştir Büyükelçilütı mas'âhatguzan Pimeve basvurmuştur Karafakioğlu Kutlav Doğan. dun, Kar* Aslıye gott'u kabul etmıştır TfCARET BAKANI TTRKEL, Soysal'ın sözleri Ceza Mahkemesınde 6'şar ay ha Teknık Unıversıte Rektoru Yunan Buvukelçısı gorusmeyi, ANLASMADAN L'MrTLİ. 8 Eylül 1966 günü saat 9 sıralapıs ve 500'er lıra para cezasına Prof Bedrı Karafakioğlu, ozel «Bir nezaret zivareti» olarak nıteANKARA Tıcaret Bakanı Ahnnda Işıne gitmek Içın bındiğl mahkum edılmışlerd'ır Öğrencıyuksek okulları protesto harelemıştır Amerıkan Buvukelçlsl met Turkel, Lıkat Iş grevjnın, bir otomobilde dövtilen tlhaml ler TİP'ın 24 Ekım'dekı mıtınketıvle ılgılı olarak, Unıversıte bırkaç gun ıçınde sona erebıleceise «Çeşitli konuları çoruştiık. Soysal olay günü otomobıli kullagınde Avbar'a, CKMP'nın dağıtYonetım Kurulunun gorusunu gını belirtmış ve TMO voneticiBunlardan biri. Denktas meseienan şahsın assubay YUksel Aşçıtıgı bıldırılen vermek ı^temış, aksettıren bır bıldırı vavınlaleıi ile Likat tş temsilcileri arasi\di. Diğeri ise. Ortadoğu'daki oğlu oldugunu ve kendısmi kesjnancak sıkavet uzerıne vakalanamış «öğrenciler, özel vuksek osında yeniden başlıyan muzakerenel durumla ileıliydı» demiştir. lıkle teşhls ettiğini bUdlrmiş ve rak Adlıve'ye gonderılmıştı. kulları protesto mahivetinde reler, olumlu bir havava glrmis Parker Hart, .lukumetının Lefkoyuruyus vapmak ve derslere gır «Beni dövrn Tüzde vüz Salih Rabulunmaktadır» demıştır şe de vaptığı teşebbuslenn sonnBu arada Erzurum'dan gelen cidir divemem. kendisini hayal memek kararı almıslardır. Ünicunu oğrenme amacını guden bir Atatürk Ünıversıtesı öğrenci versıte Yonetım Kurulu, bu ne meval eördüm> demiştir soruva cevap olarak, herhangi bir ' Derneği uvelerınden 150 kışı, M hareketlenn, universıtenın Soysal assubay Sadık Gormoz açıklama yapamıyacağıru belirtd\ın Adlıve bınası onunde gosöjretim faalivetine siravetinı ıçın de «Bu adam vabancı eelmlmış Turk hukumetınden herhan I terı vapmış, marslar sovlemışuygun bnlmamaktadır» demişCumhuriyet vast 103 75 yor. Arabaya binen t adamdan hl gı bır mektup Eİmadığını da sozle I lerdır Atanın Anıdına sıyah çeReşat tir. 177 00 178. rinin bu oldujhı kanaatlnderlm* rme eklemıştır ' lenk de bırakan gençler, «KahHamit 130 00 131 şeklınde konu$muştur rolsun, Kom&ni«tler!. Savmş, huAııı 113 i Üniversiteye Denktaş, kitap okuyor [ dutta basl.r!.» dıve bağırmışlarSoysal ifadesınde, olayı başınNapolvon ın | Avukat Alı Dânanm önceki giremiyenler dır dan sonuna kadar anlatmış ve ö15 48 13 50 I 24 âyaı ktalce gun Denktas ve ıkı arkadaşı ıle zetle şunlan soylemıştır Ünıver«ıteye guemeven oğrengoru'tuğu ve saglık durumları«Ben bındiğim arabavı sı\ah o cılerden bır grup dun Hurrıvet nın ıvı olduiu. gunlerını kıtap tarak hatırlıvortım. Salih Raci Te Mevdanından Taksıme kadar okuvarak geçırdıklerı oğrenılkin'e ait arabavi Akşehirde bulun de\am eden mıtınglerınde, Mıllı mıstır içıne eirdiıtlm zaman bunun döEgıtım Bakanının ve Istanbul Savcı, henuz herhangi bır suç Ünıversıtesı Rektorunun ıstıfaTÜldttjHim araba oldugunu forİ'nat etmedıgı gıbı Denktas ve sını ıstemışler, okumak ıçın hpr dum. Zira araba içindeki belli şey arkadas'annın haneı raihkcme çareje başvuracaklarını belırtleri hatırlıyorum.» de yargılanacaklarınm da belmıslerdır Raci Tekin ise «Traflfin yoğnn ll olmadığı Ankarava ge'en haolduğu bir saattr Emniyet Genel Hurrıvet Mejdanı, Sultanahberler arasmdadır. 1 Bu işe aıt şartname Müessesemızden veya MuesseMudürltitü önünden geçcn bir omet, Sırkecı, Karakov, Dolmasemızın Sırkecide 5 incı Vakıf Han altındakı Toptan tomobilin tçinde bır adam naııl bahçe yoluvla TakMme kadar kacınlarak dnvıilür. Buna havret devam eden mıtıngte gençlerın Mağazamızdan temın edilebıhr. Bir Wrk uçağı. taşıdığı dovızjer ıçınde ozellıkedivor ve özüluvorum» demiştir. 2 Teklıfler 30/11/1967 günü akşamıra kadar Muessesele sunlar dıkkatı çekmıştır • MidiM Adası Aşçıoğlu da MVII ve askeri ehmızın Bevkoz'dakı Merkezinde Muhaberat Şeflığıne «Mılletın Bakanı, hanı kımse aliyeti bulunmadığını, yalnız ta^ çıkta kalmavacaktı?», «Dıploma üzermde uçmuş.. verümıs olacaktır. bıkatlarda askerl araç kullandığltıcaretı açacağına, unıversıte nı belirtmış ve olavla ı!?ısının bu B. MILLETLER (a.a.) Yuna 3 Teklıfler arasında sartlarımızla ihtıyacımıza en uyaç», «Okumava and ıçtık».. lunmadıgmı tekrarlamıştır. nıstan'ın BM Buyükelçısi Dımıtrı gun olanları tercıh edılecektır. Yol bovunca tekrarladıkları Tanıklardan Idns Gülşen, tlBıtsıos, dun Thant'a bır mektup sloganlarda okumak ıstedıklerıhami Sovsal'ın ustu başı kan içmgondererek, bır Turk uçağının ge nı belırten gencler Taksım AnıSÜMERBANK de olduğu halde koylerıne geldlçen Perşembe gunü, Yunanıstan'a tna, «Rektor çelengımızi çaldı» ğını ve kendısmi traktorle yol kav aıt Mıdılh Adası üzerınde 10 dakı metnı jazılı olan bır dovız bırak DERİ VE KUNDURA SANAYİİ şağına goturerek bır kamyona bin kü kadar uçtugunu ıddıa ederek, mışlar, akşamdan hazırladıklan dlrdıklerıni soylemıştır. protestoda bulunmuştur. BuyukelMÜESSESESİ ve Unıversıte bahçesıne kovdukAlı Burhan ıse lay günü Sdçı, hızı saatte 450 mılı bulan Turk ları çelengı sabah verınde bulagutozü yolu üzerınde karpuz sauçağının, Yunan goklerıne 25 mü madıklarını sovlemıslerdır (Basm: 25192/13356) tarken bır arabarun Içınde dört kadar gırdığını ıddıalanna eklekisınin el ve kollannın hareket et mlştir Çadırlan söküldü tı§ıni belirtmış vj «Arabanın iÜnıversıteve gıremeven oğrenciçindekiler ya şaka va da kavga f lenn Unıversıte bahçesınp kurdutcedivorlardı» demiştir ları çadır gençler mıtınge gıttıkDuruşma başka gıine bıralollerı bır sırada 'îektorluğun emrıymıştır. le sokturulerek Eevazıt Karakoluna teslım edılmıstır AP Orupuna veda etti Rıza Doğan gım Âdeta mındenn kenarında kendımı ezılmlş hıssettım.ı TÜRKİYE İŞ BANKASI A. Ş. 1 Moskova'da Celal Atik GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Sabıkalı bir kahveci olduruldu Likat iş Soysal Denktaş için T Bastarafı SPOR sahifesinde] muştu. Ama hıç titremedi aya* lanm Ve ılk mıllı maçlarımı ka zanmaya muvaffak oldum » 1946 da 67 kıloda *vrupa Şam pıyonu, 1947 de çrekoromende \\nıpa ikincisi, 1948 de Olimptyai Sampiyonu. 1949 d Avrupa Şam pivonu, 1949 da srr*koromende A v rupa ikincisi. 1950 Stockhobn'de grekoromende dunva ikincisi 1951 Helsınkıde ^ rbestte dunya sampiyonu olan Celâl Atik daha sonra amatnrln^u ihlâl ettiği içın dıskalifıve olmus ve son katildıfcı Helsınkidekı uluslararası turnuva da da şampıvonluk kursusune cı karak çureşe veda etmişti. Celâl \tık hem 1J48 ın silindır takımmda ver almıs hem \kbaş. ların Dağıstaniıların BavTaklann Sillelerin devnm vaşamıs hem de Avıklarm (.unçorlerin devrıne ulasmıştı Sordum Atik'e «3 dev n de vaşadın Bır mukayese ya pabılır mısın9» « 1948 den sonra kazandığımız zaferler Londra OlımDivadını gol gede bırakacak mtelıktedlr 1956 da 4 dunya bırmcılığı 2 dunya 1 çunculuğu 957 de 4 dunya bırın cılığı, 2 dunya ıkincılığl 2 dünya ucunculuğu ve 1960 Roma Olım piyadmda 4 olunpıyat bırmcılığı 2 ıkmcıhk ve 1 üçunculuk aldık Şıındıkı takımımız İse eskılerl a ratmıyacak guçtedır Ancak bütün dunya gureşı oSrenmıştır BIZİTI ' bunlarla başa çıkabılmemlz ıçin gemş çapta bır faalıvete gırışme i mız şart » , Celâl Atik halen mülî takımın ' haşantrenöni. Ona şoyle bir «ual | sormak yerinde olaaktı: «Greko , romende daha iyi sonuç alabıhr | mıyız'» « Serbestçılenn hepsl köylerde bu ışı o»renip gelıyorlar Koylerın alafranga gureş dedıkleri greko romen <mreşı ıçın kuluplerde uzun vıllar çalışma şarttır. | Eger bır mektep açarsak grekoromende de hasanvB ulaşmamız mumkun olur » Gureşin içinde voğrulan Celâl Atik'e son olarak tatlı bır hâtıra sını anlatmasını ıstivorum: «19fî vılı ıdı Ankara sampiyonu olmuş tum Artık kendımı venılmez gor meve bas'amıştım Bır gun antrenmana tanımadı^ım bırisı aeı dı Adı Huseyin (Çetm) ımış Ben ıllrınce cilısmak i'tomed™ r > nunla Tanınmıs bır kımse degıl di çünkü Ama tutuştuk Beni o gun yerden yere vıırdu Sonradan oğrendım ki benım mi'U takım3 i girmem ıçın bu gurps^'yı venmem lSzımmış Omıt^'riısp dusfüm 'i ay kulube uğramadım Fakat sonra calıştım ve Ankaralı Hüseyınl yendım tşte o sünkü Ealibiyetimı hıç unutmıyacajım » Müfettiş Muavini Alınacak Bankamız Teftış Kuruluna. Sıvasal Bılgıler, Hukuk, tktisat, Orta Dogu Teknık Ünıversıtesı Idarı llımler Fakültelen, tktısadı ve Tıcarı İlımler Akademılen, Robert Kolej YOksek Kısmı İş tdaresı ve İktisat Bolümü ıle bunların Mılli Egıtım Bakanlığınca taoınmış vabancı memleketlerdekı muadıllerinden mezuo olanlar ara»ından, sınavla ve gerektıgı sayıda Mufettış Muavını alınacaktır. 1) Müfettiş Muavini olabılmek ıçın 18 Kasım 1967 tanhınde 30 yaşını doldurmamış olmak, askerlık hızmetıni yapmış veya tecıllı olmak, herhangi bır daıre veya kuruma karşı hızmet taahhüdu altında bulunmamak, saglık durumu Türkıye'nin her tarafında gorev almağa ve teftış ıcaplarından dogan beyahatlere elverışlı olmak lâzımdır. 2) Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere ıkı kısımdır Yazılı sınavlar 18 Kasım 1967 Cumartesi ve 19 Kasım 1967 Pazar gunlerı yapılacaktır Yabancı dıl sınavında ortadan aşagi not alanlar, dığer sınavlarda başarı gosterseler dahi sözlü sınava kabul edılmıyecekür. 3) Sınava katılmak ıstejenlerın. gereklı belgelerle bırlıkte en geç 11 Kasım 1967 Cumartesi günune kadar muracaat etmelen gerekır 4) Sınav konuları ve programı ıle ada>ldrdan istenecek belgeler hakkında bılgı edınmek ısteyenlerın Ankarada Teftış Kurulu Ba^kanlıgına şahsen ve>a mektupla. tstanbulda Gal.ıta Şubemızın bulundugu İş Hanının 7 katındakı Başmufettışlıge, Izmırde tzmır Merkez Şubemız Müdurlugııne, dıger şehırlurde ıse Türkıye İş Bankası Şube Mudurluklenne bızzat bdşvurmalan nca olunur. Yeru Ajans: 8395/13338 TAKSİMDEKİ (Bastararı I Inci sahıtede) Zemın katta bulunan garaj ve tanıır atolyesuun tahlıyesı ıçın «Osmaniı Bankası '»nın açtığı dâva sonuçlanmış, «Kurt Komandit !>ırketi» de dunden ıtıbaren burayı tahlıyeye jaşlanııştır Ancak, sokulen benzın tankJarı ıle bıdonlar bır kamjona yuklenmeden once ıyıce boşaltılmayınca, akaryakıt sızması olmuştur Tank ve bıdonların kamyona yuklendığı sırada bıtışıktekı bakkal dükkânının sahıbı İbrahım Arslan, elınde plâstık bır kapla sızan benzını almak ıstemış, bu sırada da korkunç patlama ıle feryatlar yukselmıştir. Garajm ıçlnde çalışanlardan Dervış Aygün, Kadır Demır, Salım öztunç ile kimlığı henüz belll olmıyan bır Işçi, yanarak olmüstür. Bakkal îbrahlm Arslan, Ali Osman Kaya ve daba 4 kışı de yaralanmıştır Infüâk ıle bırlücte başlayan yangının alevleri, 30 metre kadar yukselmıs, bu arada, yıiklerl alan kamyon da tutuşmuştur Sonunda vangın, ıki saatlık bır çalışmadaa sonra, sondürulebılmıştır D\H\ BLYtK BIR FELAKET OLABILIRDİ llgıliler, yangırun. garajın altm. dakı benzın tanklarına geçmesi halınde 6 katlı «Koşe Palas» apartmanının havaya uçabıleceguri, bıiyuk bır felâketın , tlatüdığuu b» lırtmışlerdır Sorusturmaya devam edllmelrt» dlr 12.11.1967 Pazar matinelerden itibaren İSTANBUL MERAKLA BEKLENEN EŞSİZ SİNEMASINA KAVUŞUYOR ŞÎŞLÎ ALTIN • • • • • . Hk defa görulecek. Gumuş jekpâre pcrdede pırıl projeksivon.^ . İlk defa gorulece'c Kauçuk kuştuyu rahatlığında koltuklar... . Ilk defa gorulecek Tabıî, net Hârika ses... . Ilk defa gorulecek: Temızlık: İntızamda son derece titizlik .. .tlk defa gorulecek Sınemanın en tanınmıs sanatkSrlannm çaheserlerl. ASI 20.000 Kg. 20x0.5 nt/m lik Kangal Halinde Ambalâj Cemberi ve 2,000 Kg. Çember Tokası Satınalınacaktır İ ŞT E İlk program : 1 CASUS AŞKI (Where The Spies Are)' David Niven • Françoise Dorleac 2. program : 2 DÜN, BUGÜN, YARIN (Hier Aujourd'hui Et Demain) Sophia Loren Marcello Mastroianni 3. program : 3 ÜMİTSÎZ AŞK (The Sandpiper) Elizabeth Tavlor Richard Burton 4. program : 4 TATLI BELÂ (Le Gendarme de NewYork) Louis de Funes Genevieve Grad 5. program : 5 SON OYTJN (Caprice) Doris Dav Richard Harris Ve Pek Yakında ANJELtK HAREM GÖZDESİ MİCHELE MERCÎER ROBERT HOSSEİN DİKKAT Kent kombıno müştenlennın hemen tcombıne numaralannı aldırmalan rica olunur NOT Kombme biletleri 13 Kasım pazsrteii «*ıare<3e bpslar Te! 47 77 62 Reklâmcılık: 4088/13372 Kartal ' Ma/tepe Asfcerı Satınalma ffom/syon Başkanltğından Aşağıda yaaü ylyecelt madflelen tılzalannda gösterüen gtln vs saatlerde kapaü zarî usulö Ue Kartal Maltepede bulunan esld Belediye btnası torsjsındakl KomisTonda satın almacaktır Evsal v» sartnameleri bu Komlsvonda ve Ankara tzmlr Levazım Amlrllklerlnde görülebillr Herfcalemayn üıale edilebilecektlr Tekllf mektuplanmn lhale «aatlnden blr saat Cnceslne kadar Komlsyona verümesl şarttır. Postada vâkl gedkmeler kabul edllmea. ınfkfan Kilo 5000 10000 8000 6000 8000 10000 50000 Muhunmen bedell C3n»t îspanak Lâhana Urm 4350 6500 6000 «200 12000 10000 Sakarya, yine bir REDÜKTÖRLER EhSiyet (B.ıştarafı 1 ıncı sahlfpde) bes'fr gibi sallandı Pırasa Havuç Elms Portakal Llmon (Adet) taooo Geçld temiDBtı Lira krş. 318 75 487 50 450 00 315 00 900 00 900 00 750 00 17 17 > » 17 » t GOn ve nafl Kasım 1967 15.30 Kasım 1967 » • Kasur. 1967 16 00 » 1 thale Tesllm Garninonu Alemdag Gebze (Bcsm 25113'13345) Sanıklardan Beıediye Meclısl tiyesı thsan Sarsmaz da olaym bır tertıp oldugunu ılerı sürerek, Trafık Şubesı yetkılılennı suçlamış, «Suçustu işleminuı vapıldığı pun ^ışlı deleee seçimlerinde bulundıifiınu» sovlemıştır ÖZEKE NE DIYOR Şoforler \e Otomobılcıler Comıvetı Baskanı Kazım Ozeke de, «Ola\. Şofor \e Otomobılcıler Federasvonu hakkında hazırlanan bır tertiptır Trafık Şubesi Muduru; Polıs Emeklileri Derneği ıle muştereken duzenlemiştır» demış, şunları eklemıştır «Eger ortada bır ruşvet alma \arsa, kuruldakı butun görevlüerin adlarının geçmesi gerekirdi. Ehliveti, Şoforler Federas>onu temsilclleri mi veriyor? O'.aM Bu\uk Mıllet Mecllsi'ne kadar goturecegız.» ADAPAZARI Uç vem deprem, Sakarya'vı bır beşık gıbı sallamış, halk heyecan içınde kalmıştır Sarsmtılar, oncekı gun saat 24 05 ile dün 05 38 ve 10 05'de meydana gelmfştır Saat 10 05'dekl sarsıntı, siddetli olmuştur. Helezonî Krom Nıkei alaşımlı çellkten rektifiye edilmiş dişliler 0,5 HR den 10 HR ye, 30 devirden 800 devire kadar. Sipariş uzerıne her takatte ve devirde REDÜKTÖR imâl edilir. 1 Sene garantili w ^ . DEVLE1 ORMAN IŞLBÎMESI EDREMI7 Bölgesl Deposn Malın Cins nevi ksüteri 3 SınKıs BÇ. Tom » ı Nor. » » > » » üzn. » » » Isk K ı s ^ Ç.Tomruk > Nor » » » Caro Sanayl Odunu MÜDÜRLÜĞÜNDEN M.Bed •• 7.: terainat / L. krş. L. feTs. 140 00 200 00 235 00 95 00 120 00 77 00 5000 00 53000 00 1450 00 4650 00 21900 00 2000 00 470 575 3531 2<59 81.373 652130 2431.811 345 739 Parti Mıktarı Adedl Adet M3 03 li 48 2 ı* 40 18 2223 10432 187 3030 «28 4?59 MEVUT Kıymetll Edremlt Tophane asfalt > aahll NURİ KOZİKOĞLU v» merhume büyuklerımlz merhum nun azız ruhların» lthaf edlbrıek uzere yarınkl s Kasım Perj«mb« gunu ıkınii namanndan aonra Şişli eamiınde okunacak MevIIdl Çertf v* Hatim duaıında bulun maları lfin, kendllerint Mven ahbap •• akrabalmn U* * n u buyuranlara duyurulur. EVLATLABl H.Refika KOZtKOĞLU MOhendlt' ZARE BEDEYAN Aıapkopı Oıkvipçu^Sek" No. 2 O T«l, 44 52 95 • 44 27 7O •ahllraaıiihı ADSB/llStt, «||«y>ffg»ffffSSS«Sr«SBBB«SBf ^ H ^ ^ V / *^^^^W j 1 tşletmemlz Tophane deposunda mevcut yukanda mtıfredaö vazılı orman emvaii hızalarında gösterilen muhammen bedellerl» açık arttırma suretiyle satışa çıkanlraıştır. 2 Sahş 20/11/1967 pazartesl günü saat 15. de Altınoluk Orman Bdlge Şefiiği bınasında toplanacak Komlsvor marlfetlyle yapılacaktır. 3 Alıcılann almak lstediklerı partl • 7S teminatlannı tşletmemlz vezneslne veya Alt;nolukta / « hazır bulundurulacak mutemedlmlze yaUrmış olduklanna dair temlnat makbuzlannı Komlsyona lbrazlan şart olup lhale saatlne kadar temlnat alınacaktır. i Bu ı&tışs alt şartname Orman Genel MUdurlüğünde, Balıkeslr Orman Başmüdürlüğünde, c r w lşletmelerde ve t?Ietmoml»le görUIebfllr. (Baauu 25588 13360)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog