Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTJ 8 Kasım 1967 CUMHURİYET Türk Tiyatrosuna "derinliğine düşünce,,yî getiren oyun Sinema kulüplerinden haberler : Türk Film Arşivi de gösterilerine başlıyor... Atillâ DORSAY M A A yıhnda «Knlüp Sinema 7» adıyla kurulduktan | M I İ # sonra, geçen yıl adını «Türk Film Arşivi» ne çe' « • viren Güzel Sanatlar Akademisi'nın sinema kulübiı, bu yılki gosterilerine 14 Kasım gunü başlayacaktır. 5 yıldır çalışmalarına, gdsteriler, konferanslar, açık oturumlarla devam etmış olan kulüp, 6. faaliyet yıhnda üyelerıne bir haylı ilginç bir program vaadetmektecfir. Gostcrileceğı bildırilen filimler arasında, özellikle Griffith'in «Hoşgörüsüzlük», Stroheim'ın «Tutkn», Orson Welles'in «Yurttas Kane», «Şanghaylı Kadın» ve «Dâva», Murnau'nun «Son adam», Dreyer'in «Vampir» ve «Ordct», Eisenstein'ın «Ekim», «Grev», «Korkunç tvan», Fritz Lang'ın «Dr. Mabuse» ve «M», John Ford'un «Kannn harici», «Cehennem yolcuları», «Gazap üzümleri» ve «Mnhbir», John Hnston'un «Malta Şahini» ve «Elmas hırsızları», Vincente Minnelli'nin «Pariste bir Amerikalı», Satyajit Ray'ın «Apn» üçlemesi gibi filimler dikkati çekmektedir. Görüldüğü gibi, program gerçekten zengin ve çeşitlidir ve bir kıyaslama gerekirse, Sinematek Derneği'nin bu yılki programmcfan daha doyurucu gözükmektedir. Gösteriler Sah ve Cuma günlerı 14.30 ve 20.00' de Akademi «alonunda yapılacaktır. Gösterilerin ilk programı çöyledir : 14/Kasım, 20.00'de: Henüz kararlaşmamış bir Türk filml 17/Kasım 14.30 da: Griffth: Hoşgörüsüzlük (Intolerance), I. bölum. 17/Kasım 20.00 de ve 21/Kasım 14.30 da: HoşgSrüsüzlük II. böliim. 21/Kasım. 20.00 ve 24'Kasım 14.30 da: John Ford: Kannn Harici (My darling Clementine) 24/Kasım 20.00 ve 28/Kasım 14.30 da: Orson Welles: DSv» (Le Proces) 28/Kasım 20.00 ve l/Aralık 14.30'da: Mnrnau: Son Adam 1/Arahk 20.00 ve 5/Aralık 14.30'da: Carl Dreyer: Vampir 5/Arahk 20.00 de: Carl Dreyer: Jan Dark'ın tutkusu (La passion de Jeanne d'Arc) Sinematek Derneğine gösterılen ve Türkiye'de «sinema çafl» nın başladlğının başhca belirtılennden sayılan büyuk il Hemen söyliyelim ki, «MİKADO'NUN ÇÖPLERİ», ister beğenilsin, ister beğenilmesin, her şeyden önce günümüzün Türk tiyatro sanatmda bir süredenberi özlemi duyulan «derinliğine düşünce» yi getirmektedir. Melih Cevdet Anday bu oyunuyla «özlü dil> in, «yoğun düşünce» nin ve metafizik saplantılara düşmeden «mantık çelişmelerinin» başarılı örneklerinden birini vermektedir. ce bırbırlerını anlamak davranışına yönelmelerinin ortaya çıkardığı zıt durum» görülmekteKent Oyuncularında Müşfik Ken dır. Erkeğin, sokakta yalnız kalter ile Yıldız Kenter'in bu ikili omı? bir kadını korumak Emayun» konuşmalarında büsbütün yü cıyla kendi evine götürmesinceleşen Melih Cevdet Anday'ın dil'i, özellikle «şiirsel bir pınar den doğan bu rastlantı; her şeyden önce kadının kendini bir dan fışkırarak, oyun boyunca sü«eşya» olarak değil de bir «inrukleyici tempo'suyla «diyalog lek san» olarak erkeğe kabul ettirniği>nde çağlamaktadır. Bu durum. mek istemesine varmakta, uyni sahneye emek veren bir «Şair Ya tutumda erkek de kendisini anzar»ın gerçekten yaşıyan, temiz, latmak gereğini duymaktadır. akıcı ve etkileyici bir Türkçe ile Ancak iki insan birbirini anlaancak toplum sanatma yararlı ola mak yerine, birbirinden uzakbileceğini de gösteriyor. Türk Sah lasmakta, bir çözüm'e varamanesinin ileri yolda kurtuluşu yömaktadırlar. Oyunda ana tema nünde önemli nokta bu!.. Melih bİ7Cf «Kisisel bıın;>lımların öCevdet Anday bunu oyununda getesinde, insanın «nesnel» olarak rek zekâ ve espri yoluyla birbiri arkası sıralanan «düşündürücü> di değıl, havatla «insan» ularak tammlanması ve «insanca yaşayalog'lar, gerekse laman zaman «ha ma» nın savunulmasıdır. Acaba yal> ile «gerçek» arasında, hattâ bu ıkı insan herhangi bir «dü«romanesk imajlara bürünmekle zen» de karsılaşmıs olsalar birberaber «gerçekçi» nitelikler taşıbirlerınden hep uzaklaşacaklar yan monolog ve konuşmalar aracı mı? Davranısları, tutumları, ılişhğıyla yapmaktadır.. Türk tiyatkilprı aynı mı kalarak1 rosunun ancak yaşıyan, ve bağım sız Türk diliyle kendi yeteneğine Melih Cevdet'in önceki oyunu ve eylemine kavuşacağı bellidir. «Kelepçeler» de ele aldığı farklı Melih Cevdet Anday «Mikadonun durumdan sonra yazdığı «MikadnÇöpleri«nde aydm eğitilmemiş, nun Çöpleri», yazarın kendi deyiazınlık çoğunluk gibi ayrımlara miyle: «îçinden çıkılmaz durumdüşmeyen, doğrudan doğruya yaları aramak» istemesinden doğşıyan bir dil ile seyirciye etki yapı muş oluyor «Mikado» aslmda çuyor. Tiyatro dili bakımından bu buklarla oynanan eglenceli bir =a bir kazançtır. lon oyunudur. Melih Jevdet Anday bu oyunda «çubukların ayrılması» gibi tnsanlann da birbiriyAksiyon ve çözüm le çelişmesinı, «trajik bir durum» Bu oyunun «aksiyon»una gelınu ortaya koyarak vermek istemış ce: tir. Oyunda somut gerçekler ise •Mikadonun Çöpleri» gerek ha«modern tıyatro» türu içinde yorekct noktası, gerek yapısı ve gerumlanabılecek «soyutlama» lara rekse ulasmak istediği amaç ile Mikadonun Çöpleri Selm ANDAK Dil'in önemi 10 dokiko içinde 25 elbise sotıldı 8 Kasım 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Izcilerimiz Geçenlerde Italyan ızcılerın drada, yahut her iki şehird» den mürekkep bir kafıle şehrı satmak ıçin hazırlandığını haber mize gelmış ve burada bır mud aldım. Yalnız tarıhi kıymetl olsatılacakdet misafır kalmışlardı. Arala mayan mucevherler rında M. Mussolinı'nın iki oğ mış, bunların kıymetı 20 milyon lu da bulunan bu Italyan ızci îngıliz lırası tutmaktadır. Bırkafilesı şehrımizde son derece kaç ay önce îstanbulda bulun» hüsnü kabul görmüşlerdı. Mus duğum sırada sarayın mücevhesolinı'nın oğulları memleketleri rat koleksıvonunu görmek ıçın ne gıttıklerı zaman babalarına musaade almıştım. Hayatımda kadar ihtışamlılarını Türkıyedeki misafırperverlikten bunlar hararetle bahsetmislerdır M. gormemıstım » Mussolıni, bundan son derece mütehassıs olarak Türk ızcilerini Italyaya dâvet etmıştir. RoAtınadan bıldırıldığıne gore, ma Büyükelçimız aracılığı ile Atinada elli seneden berı görulyapılan bu dâvet hükumetimiz memış bir fırtına olmustur Bu ce kabu) edilerek önümüzdeki habere şiddetli yağmurlardan Hazıran ayı içinde izcilerinıiz Atına ve civarının göl haline den bır grupun ttalyaya gönde eeldiği ilâve edilmektedir rilmelen kararlaştınlmıştır. Maarif Vekâleti lstanbuldaki mekteplere gönderdiği bir ta Memleketimizde icrayı sanat mimde sınıflarında birden beşe eden mımar ve mühendislerın kadar derece kazanan talebele haTilarının dıplomasız olarak haher alınmıştır. rin bu seyahate katılabilecekle calıstıklar) Bunların fanattan men'i ve ri bildirilmiştir diplomasız mımar ve mtıhendısIprin imtihana tâbi tutularak kendilerine birer belee verilmeDaily Expresse gazetesi Tür si kararlastınlmıştı Dün Gü»?l kiyede müzelerde tarihî kıyme Sanatlar Akademisinde yapılın ti olmayan mücevherler hakkın imtihanla yedi kişi istirak etda tstanbul muhabiri Mr. Gıi mıstir. Halbuki belırtıldieine co nobl'ün şöyle bir yazısını ya re, diplomasız mimarların ,ıd'yınlamıştır: «Türkiye hükumeti di Pllirien fazla imis. Yarın da nin Osmanlı hanedanına, Os diplomasız mühendislerin TIÜmanlı sarayına ait meşhur mü hendis yüksek okulunda imticevherlerinin Pari^ veya Lon hanlan vapıiacaktır. Zeynep AVCI Atinada fırtına Mevsimin, yarara düzenlenen defilelerinden biri daha, dün Hilton Oteli salonlarında yapıldı. «Bntik lstanbul»un Verem Savaş Derneğı'ne düzenlediği ve 82 parça kıyafetin teşhir edildiği defilede, elbise ve paltoların çoğu, «Halk tipi» idî ve kumaşların hepsi, yerlıler arasından tercih edilmişti. Fiatlar ise, normal sayılabilirdi. Ufak bir buluz. 250 liradan başlıyor, 3800 liraya kadar yukseliyordu. Mimarların imtihani Saray mücevherleri Uzun etekler Dâvetlılerın sık sık gulusmelerine ve hayret seslerıne sebep olan uzun eteklı redıngot ve paltolar, defılenin en ılgı çekici kıyafetleriydi. Bu arada metal ve rferı aksesuarlar da buyuk ilgi topladı. Fakat, birkaç kıyafetin birden aynı renk, aynı desende kumaştan yapılışı, ustelık kumaşın senenin moda renklerıyle bir alâkası olmayışı. meraka yolaçtı. Defilede tercih edilen renkler, çeşıtlıydı. Sıyahbeyaz ahengi fazla kullanılmamış, buna karşılık kırmızı, sarı. açık ve donuk yesıller; on plâna alınmıştı. Aralarında İstanbul Valisi ile Belediye Baskanının eşleri de bulunan seçkın dâvetli toplulugu, daha kıyafetlerin hepsi teşhir edilmeden talip çıkmaya baslamıştı. Bu arada, beyaz perdcmizden Selda Alkor da, sıyah palto ve sıyah tayyor almak istedi. Palto ve tayyorlerin teşhirinden sonra verılen 10 dakıkalık arada, 25 parça kıyafet satılmıştı. Buna sebep de, elbiselerin pratik oluşuvdu. Gece elbıselen içinde en ilgi çekenleri, brokar takımlar, bu arâd«,^flrt Tek'orü Vırıp 3800 liraya satılan «Pelerinli Gece Elbisesi»ydi. Bunlara*an en fazla kullanılan kumaşlar; krep, brokar, saten ve kadifeydi. «Batik tstanbul>un defilesi, defileleri kaçırmayan hanımlar için, bir bakıma sürpriz kabul Bugün Marineleıden İtibaren Tercih edilen renkler SARAY SİNEMASINDA LONDRA YANIYOR • MANKEN TÜLÎN OKAN, DEVETÜYÜ BİR MANTOTU TEŞHÎR EDtYOR . (Fotoğraf: tbrahim KÖSEOGLU) edilebılir. Zıra, modanın son yenilikleri ucuucuna takip edılmese bile kıyafetler, rahat, pratik el örgüsü ve işlerın çok oluşu ile, değişikti. Modanın yenilikleri Turk zevklerine aa*apte edılmiş, buna karşılık aşırıya gidilmemişti. Ayakkabıların «Hayko» tarafından yapıidığı, «Güven Aydın» Orkestrasınm eşlık ettiği, kıyafetlerin genç mankenler Zülâl, Tülin, Deniz ve Nil tarafından teşhir edildiği defıle, özetle sâdelik ve pratiklık bakımından, (îefilelerin en iyisiyrii. Renkli Sinemaskop İngilizce Metro Goldwayn Mayer'in meşhur artistlerle harika bir filml Sophia Loren Gcarges Peppard Trevar Howard John Millis Richard Johnson Feza: 2058/13369 BAHÇE ve GUL Meraklıları Bahçelerinizi, salonlarınızı disleme't için yetişmig çok çeşit fidanlar, elli çeşit nadide güller. Ortaköy, Ankara Fidan Bahçesinde bulabilirsiniz. Tel: 48 22 43 nadide Reklâmcıhk: 4064/13371 Eiserıstein"in «Korkunç İvan» ı JU yıl Türk Filim Arşivinin gösterileri sırasında 2. ke7 Türk seyircisinin karşısına çıkacak ginin, Türk Film Arşivi'ne de gösterileceği umulur. Türk Film Arşivi, aynca zengin bir filim, fotoğraf, ses bandı arşivi kurmağa çahşmakra, bu amaçla, Akademi'de 250 filimlik, gerekli •»teknık #arUarı hau bir fıİMtt korumaodast yapjm* v« luüuö fi , limlık bur Filim koruma evi (Blockhaus) yapma hazırlıklarına girişmiş bulunmaktadır. SİNEMATEKTEKİ FÎLtMLER... Diğer taraftan, Sinematek Derneğı, Kervan Sinemasında gösterilerine devam etmektedir. İlk filim olan Eisenstein'in «Potemkin Zırhlısı», büyük bir ilgiyle karşılanmış ve beğenılmıştir. Isveç fıhmleri toplu gosterısinde, ilk olarak Mauritı Stiller'in sessiz filmı «Arne'nin Hazineleri» filmı gösterılmıştir. Hıkâyenın eskımesine karşılık, 1919 yapımı olan bu filim, Türk fılımlerinin 48 yıl sonra hâlâ enşemetfıkleri bır teknık seviyede olmasıyla hayranlık topladı. Bunu izleyen Alf Sjöberg'ın «Bayan Julie» sı, Strinberç'ın töresel dramını özlü bır biçımde sınemaya uyarlarken, tıyatrodan tam anlamıyla kurtulabilmiş değıldi... Inçmar Bergman'ın «Gezginciler Gecesi La nuit des forains»i, gezicı bır sirkın yorucu yolculukları süresınce kadın erkek ilışkilerinı acımasız, karamsar bir biçımde işleyen, anlatımı, tframatik gücüyle dikkati çeken bır büyük filimdi. Bergman'ın 2. fılmi olan «Yaban Çilekleri Les fraises sauvages» ise. birtakım alıskanlıklar, düşünsel saplantılar ve katılaşmalarla, yaşamın doğal, duygusal yonlerinı unutmuş, sevgiden uzak bır bencilliğe dalmış yaşlı bır doktorun, geçmişine yaptığı donüşü, hatalarını anlayışını hikâyeliyordu. Çok yoğun, çok başarılı bır ruhbilimsel inceleme, Bergman'ın en tipik ozelliklerini toplıyan anlatımıyla da, çok başanlı bır filimdi... Bu ayın ilk filmı olarak. Belçikalı yönetmen Andre Delvaus'nun «Rafası kazınmış adamı L'Homme au crâne rase» eseri gosterıldı. Bu da ılgı çekıcı bir ruhbilımsel incelemeydı... Yalnız, («Açlık.ı hatırlatan yönlerine rağmen) sinema dıll yönünden. sondakı bazı nefıs bölümlerin dışında, pek başarılı olduğu soylenemezcîı . Bundan sonra, Kobayashi'nın ünlü fantastik filmı «Kwaidan», Jean Pierre Melville'ın gangsterlik dramı «tkinci soluk Le 2. souffle» gösterilecek. ayın programı, 1935 45 arasında çevrılmış çok ılgı çekıcı bir Türk filimleri gösterisi ile (Muhsin Ertuğrul'un «Bataklı damın kızı Aysel» ve «Şehvet Kurbanı». Faruk Kpnç'ın «Kıvırcık Paşa», Baba Gelenbevî' nın «Deniz Kızı») kapanacaktır. Fiat rekoru En iyisi / LAN Malfene Beledîye Baskanlığından: 1) Kasabamız Maltepe Peyzullah menbaı lsale hattı asbest boru ferşi lmalâtı 2490 sayılı kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkanlmıştır. 2) thalesi 24 Kasım 1967 cuma günü saat 15 de Beledîye Encümeninde yapılacaktır. 3) Keşif bedeli 168.708.90 TL. sı olup mnvakkat teminati 9.700. TL. sıdır. 4) Eksiltmeye (rireceklerin, eksiltme şartnamesinin 4 üncü raaddesindeki sartlan baiz olmalan ve en geç 21 Kasım 1967 sah günü saat 17 ye kadar Belediye Fen tşlerinden alacaklan yeterlik belgelerini dıs zarfın Içine koymalan mecburidir. 5) Teklif mektuplannı en geç Ihale saatinden bir saat evTel thale Komisyonu Başkanlığına vermelerl sarttır. 6) TakıiL halindeki dosyası mesai saatleri dahilinde her gun Belediyede görülebilir. 7) Postada vâki gecikmeler ve telgrana miiracaatlar kabul oiunmaz. (Basın: 25608 l&Jtjl) İ LA N ERGAKİ BAKIR İSLETMjESÎ MÜESSESESİ MÜOÜRÜİGÜNDEN: MADEN Müessesemizde istihdam edümek üıere agır vasıta ehHretinl haiz soför alınacaktır. Taliplerüı Müessesemize müracaatlan Uân olunur. Mikado'nun Çöpleri... Yıl'iız v? Mii«fifc Kentcr birlikte. tüm olarak alışılmış ve ge leneksel tiyatro koşullarının dışında ve «modern sanat biçimlerU ile yeni anlayış içinde seyredilmiyecek olursa ne doğru değerlendiril miş, ne de hattâ anlaşılmış olur?! Başta Müşfik Kenter'in sınırsız bir rahatlıkla ve Yıldız Kenter'in daha •çerçeveli» bir oyun tekniğiyle ulaştıkları üstün başarınm seyirciyi etkilediği piyesin aksiyo nu <iki kişi> de toplanmaktadır. Oyunda aslmda belırh bir konu, bır çozum ve öğretıcı bır demeç aramak; bızce oyunun yorumlanmasını ve değerlendırılmesını ters bir rota'dan çızmek demektır. Buna rağmen «Mikadonun Çöpleri» nde uzerinde durulan «durum» u özetlenmek gerekırse denılebıhr ki: «Bır rastlantı sonunda syni odada başbasa kalan bir kadın ile bir erkeğin, alışılmış ve olağan ilişkiler üstüne çıkarak, önbürünmekteaır. Ancak oyunun çbzıimleyişl bir «umutsuzluk», bir «karamsarhlt» değildır! Oyundaki her iki insan da, yaşama fiicünü, inanma yeteneğini ve mücadele kabiliyetini y< tirmemektedir. İşte Melih Cevdet Anday'ın olumlu vönü buradadır ki küçümsenemez... «Mikadonun Çöpleri» taşıdıgı anlaşılmazlık iiteliğirıden ziyade; «psiko sosyolojik» faktörlerin ağır bastığı bir atmosferde «gerçek anlan» RÜÇlükle varma» özelliğini taşıyor... Bu oyunun, bır çoklannın Uzerınde durduğu gibi; E. Albee, J. Osborne gibi yazarların etkl ve paralelinde esınlenmesi İse, bizce ikinci derecede önem taşımaktadır. Ancak oyunun saaece aydın azinliğa ve '>.attft Snob seyirclye olumsuz yargılar düşündürmeıt telSıkesi de vardır. ıvîelih Cevdet in bu oyunu metin olarak okunursa daha çok zevkine v^nlıyor. (Basın: 25618 13364) istanbul sinemalar ALEMDAR: (22 38 83) Kız Kolunda Damga Var AYSU: (Karagümrük) (21 19 17) Zehlrll tiyatrolar ARENA HYATROSU. (49 18 84) ıSASAFRA D A İ LAR1NDAK1 RÜZGAR» Het fec* 21.15. Ç r s , C.tesı. Pz. 18.00 d« AZAK TİYATROSU. (22 63 46) Gönül Ourtl • Gazanteı Özctn toplulugu «AYR1LMAKSA MAKSADIN. Çrs.. C.tesi, Pz. 16.15 te P.tesi hariç, her gece 21.15 BAKIRKÖY TİYATROSU: (71 S9 4») .BAZILARI KIZ SEVER» Her gun 21.15 Pz. 15.00 ıKamgoz Hacivat Gizll AJaju çocuk oyunları. C.tesi. Çrs. 15 00 de BÜYÜK TİYATRO (Nejat Uygur) (27 71 88) tAYYAR HAMZA» Salı hariç her giın 21.15 te. Çrş. C.tesi. Pz. 16.15 to tREDKİT» Cocıık Temsilleri. C.tesi, Pz. 14.00 te DORMEN TtYATROSU: ıBİT YENİÖİı P.tesi harlc ber gece 21.15 Cra. 18.00. C tesi Pz İS.OC de JATİH TİYATROSU: (22 01 71) I E V V E L ZAMAN İÇLNDE. Her giın 21.00, Pazar 15.30 da tYAKUT BALIKı cocuk terasUlen. Çrş. 14.30, GEN AR TtYATROSU: (49 31 0U) »POLjSLER» P teal bartc beı gec* 21.15 C tesi. Pz. 15.00 de. GÜLRİZ SÜRURİ ENGtN CEZZAR FATİH TİYATROSU: «AYKJRlı Salı. Çrj 18.00 ve 21.15 te. C.tesi. Pz. 18.00 de .KELEPÇE» Prj. Cuma C.tesi. Pz. 21.15 te. Çrs.. C tesl. Pz. 15.00 te İSTANBUL TİYATROSU ELHAMRA: (44 22 36) «BENİ KİMSE DURDURAMAZı P.tesi hariç, her gece 21.15. Çrş., C.tesi. Pz. 15 00 te Alt) Oyunları: ıBAVULDAKİ ADAM «Sömine) Her gün 18.15 te KABAKE rîYATROSU. ıVATAN KUR1ARAM ŞABAN, Het gece 21.00 d» KENT OYUNCULAR1(44 36 63) «BIR GARİP Ç I F T J Prş.. Cuma. P.tesi 18.00 cMİKADONUN ÇÖPLERİ» C.tetl, Paz, Salı 18.00. P.tesi 21.15 te KÜÇÜK SAHNK: (49 S6 S2) MUcap Ofluoglu n y « t •u. cPEPSt» Het (On 31,19 da. Çargamba. Cumarted. Pazaı 17.00 d* KÜÇÖK TtYATRO (27 M 73) «JDELİ DOLU» P.te«l harlç her gece 21.15 te. ÇTS.. C.ted, Px. 17.00 de ORALOĞLU ItYATROSU: (49 48 35) rKADINLAR IIH DERSE> P.tesl barl«. bet gec* 21J0. Cra. C.tesi. Pz. saat 15.00 d« TEPEBASI TTYATRO3U: (44 79 58) «DAYAN BAHRİYELİ. Pz., P.tesl, Çars., Cuma 21.00 de ULV] URAZ ITYATROSU (AKsaraj KuçUlı Operada> (21 57 22) «MASALAR. P tesl. Salı hariç, her gece 21.15 Çrs., Prj.. Cuma 18 1» <MUŞTEBEK EV» P.tesi Salı. 18.15 ve 21.15 te Pazaı 15.00 ve 18.15 te ÜSKÜDAR TİYATROSU: (36 S5 III 5 Kasım P a zar saat 15 30 da ırOTHELLO». 5 Kasım Pazar ve diğer gunler saat 31 de tKOCADAĞLAR AÖAS1» VAHİ ÖZ rlYATROSU(il « « ) ıÇANIADA KEKLtK» P tesl harlc neı gUr i l l 5 Cars C tesl Pz. 16.15 te. nöbetçi eczoneler BAKIRKÖY: İstasyon, Yıldız BE5IKTAŞ: Ferah. Gül (Ortakoy). Arnavutkoy. Etiler BEYOĞLU: Tunel. Guven. Ayral EMINÖNÜ: Turkiye. Turkeli, Yıldız, İtlmat, Akgun EYUP: Eyup Sultan. Halk. Ümit (Rami), Aübeykoyu FATIH: Karagumruk. Gundoğdu, Çepeloglu. Hasekı, Yenı. Cerrahpaşa, Merhaba, Şıla GAZ1OSMANPAŞA: Ege. Hurnyel (Kuçukkoy) KAD1KOY: Ulutaş, Pars, Rıhtım, Feneryolu, Erenkoy, Afiyet KARAKÖY: Sema KASIMPAŞA: Dereboyu SARIYER: Mete. Istınye Merkez ŞISL1: Şışlı Bahar. Pelın. Tokaloğlu, Gul, L'mıt ÜSKÜUAR: Ahnıedive, Bağlarba51, Zı%a Hekımhan ZEYTINEURNU: Yeni Bakırkoy. Yeşilkov (T.r.) BULVAR: (21 35 78) Kız Kolunda Damga Var GÜNF.Ş: (21 61 40) 1 Öldürmezsen Ölürsün, 2 Silâtılar Konuşuyor İPEK: (22 25 13) Londra Yanıyor KULÜP: (22 72 77) Ayrılık Saati MARMARA: '22 38 60) Londra Yanıyor <S Loren) MELEK: (Eyüp) (21 58 76) 1 Kır Kolunda Damga Var. 2 Ovey Ana RENK: (21 15 25) Acemi Aşık ÇAFAK: (22 25 13) Kahraman Çerlf TINAZTEPE: (71 65 18) Profesoriin Aslanı YENl: (Balcırköy) (71 68 26) 1 Dokuzuneu Harlclye Koguşu; 2 Kırbaç AJtınd» 1879'da elektrik ampulünü icad eden Edison beyoglu AS: (47 63 15) Hayallmdeki kadın ATLAS: (44 08 35) Kiralık Sers«ıi DÜNYA: (49 93 61) Kızma Blrader (M. Dare) EMEK: (44 84 39) Hayalimdeki Kadın ERKOÇ: (47 07 82) 1 Vahşl Sevda, 2 Hındistan Cevizl FİTAŞ: (49 01 66) Kahraman Serlf KERVAN: (48 04 23) Kız Kolunda Damga Var KONAK: (43 26 06) Acemi Aşık LALE: (44 35 85) Üvey Ana LEVENT: (63 55 39) Kızlar Arasınd» LÜKS: (44 03 80) K l ı Kolunda Damga V » RÜYA: (44 90 07) Ayrılık Saatl SARAY: (44 16 56) Londr» Yanıyor (Slx>ren) SITE: (47 69 47) Kızma Blrader (M.Dare) 3AN: (48 67 92) Ovey An« ^ YXNt MELEK: (44 42 8») Biktaffl K ı z l n KulObO gerekli telefonlar İlkyardım Hastahanesl 49 30 00 Cerrahpasa Hastahanesl 21 60 SI Guraba Hastahanesl 21 60 00 H»sekl Hastanesl 21 26 80 31 42 91 Nümune Hastahanesl 36 59 06 Kuduz Haı»nane»i 22 90 32 36 30 50 Zeynep Kâmll 44 4» Of SıhbJ tmdat: Beyuğlu 21 15 95 tstanbul 36 15 .<6 Üskudar Yangın Istanbu) 21 42 i'l Bevoglu 44 46 44 Kadıkoy 36 08 VI Üskudar 36 0» 4S Yollan Bilet Satışı Türk Hava (44 47 00ı Danısma (44 02 96) Hava Alanı 173 82 VA 13 84 «I) Devleı Demırvolları Haydarpasa (36 04 75) Sufcecl (21 00 50ı Oenizyollan (4» 18 96ı tatil gunlert (44 02 07. Sehlr Hatları (44 42 83) Telefonis Telgraf • 04 kadıköy «BENİ KİMSE DURDURAMAZ» Istanbul Tiyatrosu (Beyoğlundaki Ellıamra sahnesinde) mevsimin ikinci oyunu olarak «BENİ KİMSE DURDFRAMAZ» adlı 3 perdelik komediyi oynamağa başlamıştır. Toto Karaca'nın çevirdiği ve Lutfullah Süruri'nin adapte ettiği bu oyunu Güven Şengil sahneye koyrrıuş, dekorlsrını Fazıl Üsterman hszırıpmıştır. Özellikle kadrosunda tanınmış popüler sanatçılan toplayan İstanbul Tiyatrosu bu komediyle seyirciyi neşelendirmektedır. Ayrca her eün saat 18.15 te «ALTI OYVNLARI» adı altında Louis Velle'in 1956 Tristan Bernard ödülünü kazanmış «BAVLXDAKİ ADAM > (Şömine) adlı komedlsl Ali Süruri'nin sahneye koyufuyl* tlgl uyandınnaktadır. SARFİYAT ATLANTİK: (55 43 70. Ovey An» BELEDİYE: (53 33 14) Grlngonun Dönüşü (R.T.) CEP: (36 06 82) Arkansas Altın Cehenneml ÇELİKTAŞ: (Maltepe) (53 35 07) Serserl Turirt EFES: (36 35 84) Sessiz Vuruşanlar FEZA: (36 35 84) Ayrılık Saati (T.F.) KENT: (36 96 12) Casuslara Karşı LALE: (36 51 86) Kız Koiunds Damga Var OPERA: (36 06 21 K12 Kolunda Damga Var ÖZEN (36 99 94) Övey Ana REKS: (26 01 12) Dt?1 James BOND SINEMA 63 (55 10 84) Saşkın Casu» SÜREYYA: (36 06 82) Tren (B.Lance«t«r) YENt: (53 41 26) Ayrılık Olmasaydı İlâncıkk: 3009/13352
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog