Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Kalın naylon halatları yolda pervaneye sanlınca Basınköy Rotary llkolculu ^Turızm ve baiKanıaı Yılan yatağı ıo yıl içinde Turizm cenneti haline gelmiş «.zmir» gemisi ile 60 yolcusu tehlike atlattı «İzmir» yoku gemisi, dun akşam İzmire hareket tikten bir süre sonra, kıç taraftaki kalm naylon ılâtının pervaneye sarılması sonunda hareket ve anevra kabiliyetini kaybetmiş, «Gemlik» vapurunun serine düşmekten, zorlukla kurtulmuştur. «Gemlik*, ı sırada, şamandıraya bağlı bulunuyordu. «İzmir», onden çift demır atarak, guçlukle durmuş, daha son ra romorkorlerın yardımıyla Sarayburnundan geri donerek, 60 yolcusuyla tekrar Istanbul rıhtımına yanaşmıştır. Dort saathk bır çalışmadan sonra. pervaneye 9 defa sarıldığı gorulen naylon halat, iki dalgıç tarafından suyun altmdan kesilmış ve gemi, ancak saat 19' da yoluna devam edebılmiştır. TuıizfiTde devletçiligın fayda ve O zararlan ldukça modern ve liiks otelin ikinci katındaki salonda, vanyana getirilmiş masa İann orta kısmında o turan kır saçlı ve bıyıklı, orta boylu. gri elbise giymiş zat, gazetecilere gülümsiyerek baktıktan sonra bulgarca konuş maya başladı: « Bir süredir buradasınız. Bulunduğunuz ve gezdiğiniz şu yerlerde, çok değil, İ0 yıl öncesine kadar sadece yılanlar vardı. Bu yüzden insanlar çiremezdi. Kendi haline terkedilmiş bir yerdi..» Röportaj: w Alâeddin BİLGİ KURŞUN ALTINDA İLTİCA EDEN BULGAR GENGİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ Kırldarell sınınndan, Bulgar ivriyelerinln ateş açmasına rağen iltica eden 21 yaşındaki Pa;1 Marinof dun sabah ozel bir oıtnobıl ile şehrimize getirilmiş ve yas! polis tarafından sorgusu ya ılmak Uzere muhafaza altına alm uştır. Sofyadakl blr askerl birlikte çaştığı sırada Türk sınırı yakınları a gönderilen Pavel, devriyelerin öbet değiştirmesi sırasında Turk jpraklarına geçmişür. YAŞAMAKATAN BIKMIŞ Dunden itibaren sorgulaması ya ılmaya başlanan Pavel'ın her U Lca edenın sbylediği gibl söyleligi tek cumle, «Yaşamaktan bıkruştım» olmuştur. Siyasî polis, abancı ajan teşkilâtlanmn alt :ademelerinde görevli bulunan ve :üçuk çapta işler yapmak içuı tomşu memleketlere gonderüdiK erini tahmln ettiği bu tip kişiler uerınde önemle durmava başla•nıştır. llgililer, genç mültecinin, «siyasl mülteci» olmak. istediğini an:ak sorgusunun devara ettığinl. 5or;nılama bittikten sonra da mül tecılere a>Tilmış olan kampa alınacağını ifade etmışlerdir. Istanbul'daki Yunan uyruklular tesbit ediliyor Yunanistan'ın İstanbul Baskonsolosluğu lstanbulda yayınlanmakta olan Rumca azınlık Eazetelerıne verdığı bır ilân ile Istanbul'da bulunan tfunan uyrukluların Konsoiosluga ba»vurmalarını ıstemiştir. Dun ve bugün saat 12'ye kadar pasaportları ile Başkonsoloslufia giden Yunan uyrukluların kayıtları yapılmış ve Istanbulda ne kadar Yunan uyruklu olduğu tesbit edilmi<tir. «Basınköy Rotary İlkokulu», dün saat 12.30'da törenle hizmete açılmıştır. Vali Vefa Poyraz, Defterdar, Bakırköy Kaymakarru ve diğer ilgililerin hazır bulunduğu törende Rotary Kulübü Başkanı Halis Kaynar bir konuşma yapmış, llkokul binasının hayıriı olmasını dilemiştir. Vaü Poyrar da kordelâyı keserken, sunları söylemiştir: «Rotary Kulübünün bu hizmeti; millî, sosyal hayatta en önemli başarıdır. Biitün gayretlerimizle Istanbul'da okul yapmaya çalışmaktayız. Ancak gücümüz yermemektedir. Vatandas, vilâyet, müteşebbis elele verdiği takdirde okul dâvası, hallolunacaktır. OkıU mevzuuna Ugi gösteren müteşebbisleri tebrik ederim.» Resim, okulun açılış töreninde abnmıştır. törenle açıldı TEŞEKKÜR Cok ««vgill. değerll ejlm. kı zım, ablaımz Eczacı BADER BİLGİN'in acı ka.\bı dolayısiyle bizleri t e sellıye uğraşan, gerek cenaze torenine katılmak ve gerekse mektup, telgraf, ve telefonla aramak suretiylc acımıza iştirak eden akraba, dost ve tanıdıklarınma âlenen teşekkürü bir borç bıü rız. Aılesı And Reklâm 97213315 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı I 50 Takım Alüminyum Yangın Elbisesi 2 Gerekli ddviz Komutanhğımızca temin edılecektir. 3 Şartnameler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Dair« Başkanhğı Gemi Onarım Şubesi Müdürlüğünden 15. KASIM. 1967 günü saat 17.00 ye kadar alınabilir. 4 Teklifler. Türkçe veya Ingilizce olarak 15. ARAL1K. 1967 günü saat 17.00 ye kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Daire Başkanlığı Gemi Onarım Şubesince kabul edilecektir. 5 Teklif zarflarının üzerine şartname numarası v e teklifin hangi cihaza ait olduğu yazılacaktır. S Teklifler, bu cihazların herhangi, b i r kısmına veya tamamına verilebilir. 7 Komutanlık b u n l a n dilediği kadar fazla veya noksan »1makta veya hiç almamakta serbesttir. 8 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 9 Şartnameler posta ile gönderilmez ve posta ile gönderme taleplerine cevap verilmez. 10 Şartnameler ve teklif verme tarihleri hiçbir çekilde değıştirilemez ve b u mealdeki yazılı talepler cevaplandırılmar.. 11 Yetkili şahısların şartname aiırken, dilekçe ile müracsat etmesi, hüviyet gostermesi ve firma mümessilliklerini tevsik eden bir b«lgeyi ibraz etmesi şarttıt, 12 Teklifler Türkçe veya Ingilizce oiarak yapılacak W p t o formalar Türk parası veya Amerikan Doları karşılığı Fob, Cif, C£ olarak tanzim edilecektir. 13 Komutanlığımıza gerekli belgelerle müracaat etmiyerek şartname almadan verilecek teklifler üzerinde hiçbir iş* lem yapılmıyacaktır. 14 Yukarda belirli esaslar dışmdaki teklifler dikkat nazarına alınmıyacak ve teklif sahibi hiç b i r h a k talep edemiyecektir. (Basın A 13892 25286) 13357 Konferans.. Iktisat Fakultesı Mezunları Cemıyeti Ankara Şubesı. «Kamu tktisadi Devlet Tesekküllerinde çalısan hizmetlilerin, toplani pazarlık düzeninden faydalanmaları» konusunda bir konferans düzenlemiştir. îktiiat Fakülte?i mezunlarından Sosyalîş Sendikası Genel Sekreteri Hikmet Gurkaynak tarafından verilecek konferans, bugun saat 18'de, Cemiyet Lokalinrfedir. YEFAT Aydının eskl ailelerinden. rahmetli Hacı Mehmet Efendl ile Nıhat Hanımın oğlu, Mürfide Germen'in eşi, Türkân Pirinççioijlu. Ferihan Fenmen ve Yuk sel Germen'in babaları, Hikmet Pirinçcioğlu ile. Şefik Fenmen'in kayınbabaları, rahmetli Ragıp, Murat. Feyzi ve Mustafa Germen ile Faik Germen'in kardesleri, Guzıde Akkava. Ser%'er ve Enver Enon ile Feride Kosemen'in enisteleri. Ferdi Akkaya ve Enver Kosemen'in bacanakları, Ömer ve Nilgün Pirinççioglu'nun dedeleri, Aydın eski miUetvekillerindQTl 31 ekım 1967 tanhınde M. Kemalpaşa ilçesi yakınlannda mey tiana gelen trafik kazasmda 41 AE 382 plâkalı lzmlr oloh^unun Kâmıl Koç fırnM&ına ait olduğunu yazmıştık. Yapılan açıklamada, bu otobüsün Kâmil Koç firmasına ait olmayıp, Koç adı altındaki başka bir firmanın arabası olduğu belirtilmektedir. Bir açıklama TEŞEKKÜR Üstün bilgi ve tecrübesinin ısı£1 altında yaptığı başarılı ame llyatla bent sağlığa kavuşturan buyuk ilim hocası sayın Prof Dr. »meliyatımda kendılerine yar dım eden hastahanenin diğer operatorlerine, tedavim müdde tince üstün çaba gösteren Op.Dr. HİLMİ AKIN'a Mustafa Şerif Onaran'la Yüksek İhtisas Hastahanesi per »oneline teşekkürlerimi arzed» rim. Ağrı h&kimi HUseyta Yalçın Çiftçl Ter« 202713374 KAYIP Yapak köyü llkokulundan aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. Kamil Vlldırım Cumhuriyet 13380 vefat etmiştir. Cenazesl 8 Kasım 1967 gunü. öğle namazından sonra Hacı Bayram canüinden kaldırılarak Asrl Mezarhkta ebedl Istirahatgâhına tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. AİIMI u Dr. Mazhar Germen 8 Kasım Iklndl Şaban 5 2 < m (Has 280913374 Oatılll»e Mütehasısı Muavene «aati Her r\\T< 15'dep •onra Tel 21 S» «0 Lâleli Mesihnas» Cad No: U Aksarav 1 C V. E. ru Inuak E 16.37 ^ 1 | •O » Dr Mustafa Özdilet 11.58 14.40 [16 58 18 31J 4 58 1.38 6 591 9 41 12.00 1.33111 58 KarabÜK Demir Çelik İşletmeleri mamulü yuvarlak demirler fabrika resmî fiatlarmdan tonunda Daha sonra 1934 yıhndakı Bulgaristan'ın Karadenız sahillenndeki durumu anlattıktan sonra, 1956 yılında başlıyan turizm hamlesine sözü getırdi ve: «1960 yılında 200 bin tnrist gelmişti bize. 1967 yılınm 7 ayın da gelen turist sayısı ise. 1 milyon 300 kişiyi bnldn'.» diyerek konuşmasını bitirdi. Yukardaki konuşma. Bulgar Turizm Komıtesı Başmuavini Peter Ignatof tarafından yapıldı. Altınkumdakı gezımızın bıtme sine bır gün kalmıştı. Yarım saat kadar suren toplantıda. mem leketının turizm polıtıkasını ızah eden sayın tgnatof, Türkıye'yı gezmış, ıncelemış bır kişı ıdı. Onun. «Bize kıyasla, Tiirkiye çok daha sanslı bir memlekettir. De^erlendirilebilirse, turizm de sizin kazancınız, bizlerden çok daha fazla olabilir. Bunun için herşeyiniz var» demesi, bızi daha sonra çok düşündürdü. öyle ya, 10 yıl önce «yılan» yatağı olan yeri «turizm» cennetine çevırmiş olmalarına karşılık. biz bu 10 yıl içinde ne yapmıştık?.. Gerçi Bulgarıstan'da herşey devletindi, devlet yapıyordu. lşçi yok. adetâ memur vardı.. Ku ruluşundan bu yana turistik tesısler için 60 mılyon dolar harcamış, fakat bunu çoktan amorti etmesini de bilmişti. Bızde, Burgaz, Nessaber. Drujba ve Altınkum sahilleunın «u»»6() mı»» I î y e r "vardı. Onlar, TTTyilda S» ' bin 700 yataklı 660 adet otel yap mışlardı. Bunların dışında sahilde 120 yerde 70 bin yataklı kampingler kurmuşlardı ve bır kısmı baraka ev bungala idı. Ayrıca 3800 yataklı 1880 ufak ev yapılmış, gerektiğınde sahılde oturan Bulgar vatandaşların evlerı de tamamen boşaltılarak, turıstlere venlebılecek duruma sokulmuştu. Bu turistin yatmak problemını en ıyı bır şekilde hal leden bır şeydı. Devletçılık, plân ve programlaştınlan böyle büyük çaptakı iş lerı. kısa zamanda gerçekleşürmesi yonünden Bulgarıstan'a büyük bır fayda sağlıyordu. Turizm tesıslerının kurulması. ışletilmesı için devletçiligın rolü gerçekten de küçümsenemezdı. Yalnız Altınkum tesıslennde 8 bin ışçi çalışıyordu. Tüm Bulgarıstanda ı s e 30 bin turizm ışçısi vardı. Sahil ve güneşten fayda lanmanın yanısıra. dağcılık ve avcılık ta, turizm için büyük gelir kaynağı olarak plânlanrnış bulunuyordu. Verilen bilgıye göre, saüece bu yıl Bulgarıstan Türkiye'ye 40 bin yabancı turist göndermışti. • Bizden ise 500 torist gitmiş! • Bulgarıstan'la bırlikte Türkıyenin de reklâmını yapıyorlardı. • AUınkum'da büyük boy tstan bul reklâm afişleri göze çarpıyordn. • Bütün bunlar turizm de devletçiligın olumlu rolünü gbs teriyordu. Varııa kıyılarında Uluslararası Gazeteciler Sitesinin plâjında güncşlcnen iki bayan gazcteci gıdenlerin • hele Türkiyeden gidenlenn • bu d\irum fazlasıvle dıkkatlerıni çekebilecek nitelik te\ dı Nıtekım, bu mesele, Bulgarlarla aramızda da tartışılınca, bızlerı haklı buluvorlardı. Turizm personelı yetıstirmek için 2 yüksek okul, 2 Teknikum, 1 otelcıHk. 2 lokantacıhk 3 te ıç ticaret okulu açan. Uluslararası Turizm Enstıtusü kuran Bulearların. herşeyden önce, • niç değıl se turışjukyerleftip çaiısar lajı Üd ^ güler yüzlü duruma getırmesi ge rekir. Ve bunu gerçekleçtırdıkle ri gün ise. dıs görünüşü itıbariyle Batı ülkelerinden farksı» olan turistik sitelerı. gerçek anlamıyla demirperdenin dışına çı karmış olacaktır. Komünızm pro pagandasının yapılmayışı, kınl yıldızla v e ya orakçekiçlerle süs !ü köşelerın bulunmayışı, oraya gelen turısti • antı komünıst olanlarını • memnun etmeye yeterli değildir. EKSKAVATOR SJLTIŞI Gclecek iş mevsiminde (takriben Mart/Nisan 1968 de) İstanbul gümrüğünde teslim edilmek üzere muhtelif kapasite ve ekipmanlı Ekskavatörler en müsait fiyat ve vâdelerle satışa arzedılmıştir. M Ü R A C A A T : 30. TL. EKSİĞİNE DİMA TICARET A. Ş. Tünel Caddesi 18, Karaköy İstanbul Telg. FUNİTA İst. Td; U 43 81 Yeni Ajans: 8392/13340 •Jiuınıuıunuııııııııııi!iıuıııuıııııııııuuıtıııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııır= fabrika sahasır.da vasıtaya teslira satış!ar peşin veya 150 gün« kadar vâdeli yapılır. Tel: Ankara: 11 35 82 11 44 29 Tek Karabük : 513 712 Osman Düşüngel (HAS: 2815/13373) İstanbul Valisine, Polis Müdürünc ve Maliyecilere Gayrimenkul Satış İlânı KARTAL İCRA MEMURLUĞUNDAN 966/1405 T. Ipotekli olup paraya çevrümesine karar verilen ve bilirkişi tarafından tamamına 40J30 lira kıymet konulan Kartal, Maltepe Bağlarbaşı mahallesı Bağlarbaşı cadcîesinde kâin kütüğün 212 sahifesinde kayıtlı 30/1 pafta, 269 ada ve 69 parsel sayıh 4053 M2 lik tarla l.î. kanunu hükümlerine tevfıkan açık arttırm» iuretiyle satısa çıkarılmıstır GATRtMENKULÜN EVSAF1 : Gayrimenkul Maltepe Bakkallar durağından kuzeye doğru Feyzullah efendi caddesini tahminen 450 metre yürüdükten sonra yolun sol tarafma sapılarak Ergenekon sokağına ve bu sokaktan yine tahminen 100 metre güney tarafmd'a bulunan ve civarı bahçeli evlerle meskun olan deniz gorur manzaralı mahaldir. İMAR DTJRTJMU : Ayrık inşaat nizamına tabi olup bina yüksekliğınin 6,5, bina derinliğinin ençok 20, ön bahçe mesafesinin yollardan 5, komşu mesafesinin 3 ve arka bahçe mesafesinin de 3.25 metre olduğu Maltepe Belediyesinden verilen imar plâmndan anlasılmıştır. GATRtMENKULÜN HTJDTJDÜ : Tapu kaydı T» kadastro çapı gibıdır. GATRtMENKULÜN KITMETt : Metr» kareri 10 Urm hesabı İle tamamı 40 530 lira değerindedir. Satı? şartları : 1 Satış 15/12/1967 Cuma günü saat 10.30 dan 11 e kadar Kartal îcra Memurluğunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. o Bu artırmada tahmin edilen kıymetin /o 75 ni ve rüçhanh alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek sartı ile ihale olunur. Böyle bir bed"elle alıcv çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 25/12/1967 Pazartesi günü ayni yerde saat 10.30 11 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflannı geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin V 10 u nisbetınde pey akçesi veya bu miktar millî bir banka« nın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmı, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıy» aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile onbeş gün içincîe dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu »icll ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse tcra ve tflâs Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. îki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için cîairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği çönderilebilir. 6 Satışa iştirâk edenlerin şartnameyl gSrmüç ve münderecatını kabul etmiş «ayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 66/1405 T. iayılı dogyı numaragiyle rnpmurluğumuz» başvunnalan llin olunUT. 28/10/1967 (îe. îf. K. 126) ( + ) tlfUller tâblrine lrtlfak hftkkı tahlpleri fle dahlldtr. (B«tın : ««09/188M) ASİSTAN AUNACAK Orman Fakültesî Dekanlığından: Fakültemiz Orman Botaniği, Toprak İlmi ve Ekoloji, Orman Mahsullerini Değerlendırme; Orman Entomolojisi ve Koruma; Orman Hasılatı ve İktisadı; Orman İşletmc İnşaatı; Ormancılık Coğrafyası vc Yak'.n Şark Ormancılığı; Geodezi ve Fotoğrametri Kürsülerine imtihanla Asistan alınacaktır. İsteklilerin Orman Başmüdürlüklerine gönderilmiş bulunan müracaat şartlarında kayıtlı evrakla birlikte en geç 30/11/1967 akşamına kadar Dekanlığımıza müracaat etmeleri. (Basm: 25581/13359) Vergi kaçakçısı klüpPavyonlar Viskiyi nereden alıyor? Devlete vcrgi ödememek içm «Klüp» kuran bir takım pavyonlaruı içyiizünü geçen gün «bir vataııdaş gayet giizel ortaya kojdu... Ve İstanbul Valisini, Polis Müdürünü, Maliyecileri varifeje çağırdı... Ama gazetelcre gbz gezdiriyoruz da; hâlâ bu aleni kaçakçılığa karşı alınan hiç bir tedbiri bulmamız mümkün olmuyor!. Yoksa ilgililerin bu derete vurdumduymaı olduğunu kabul etmck mümkün dcgil... Kumar salonlarında para yemekle, tanınmış filim yıldızlarıyla dıışup kalkmakla. kısacası hovardalıklarıyla ün salmıj kişilcri, daha da palazlandıracak olan bu .Sosyal pavyon klüpler» «a jet vcrgiden muafsa... biz de bilelün... Vatandaş olarak susup otu ralım >erimize!.. Sosyal adalet yerine ilâhi adaleti bekleyelim.. Hem sonra: gözgore eöre vergi kaçakçıhğı yapan bu pavyon klüpcülerine dair çok sbylentiler dolaşıyor ortada... Bir defa her gece içilen 80100 şişe viski nereden aluııyor? Tekel İdaresinden mi? Yoksa başka bir yerden mi?. Bunun cevabını verebilirler mi?. 1617 yaşında çocuklar evlerinden kaçrp, satıp savnp oralarda para ^emcğe bzeniyorlar.. Binbir türlü dejenere kılıklara oralara giriyorlar bu da yalan mı? Bunlara goz yumanlara yazıklar olsunî. Sonra baba olarak.. aile olarak.. vatandaş olarak biz mücadele edeceğiı bu Maliyeyi sömüreıılerle.» İdareciler aldırmasalar bile... Oktay ŞAHtNXER Cağaloğlu Tasarruf Bonosı^ Kanımunun | iptâli için neden% dâva açilmıyor?ş Türkiye Büyük Millet Mecli E sinden. Anayasa'ya aykırı çıkan S kanunları Anayasa Mahkemesi = nin iptal yetkisini bütün millet ş biliyor. Ancak bu mahkemeye = başvurmak herkesin hakkı değil = dir. Kanun vazıı şüphesiz bir ş çok mucip sebeplerle bunu sı nırlamıştır. E Anayasa Mahkemesine iptal n dâvası için ancak; 1) Cumhur 3 başkanı, 2) Son seçimlerde mu = teber oy sayısının en az yüzde onunu alan siyasi partiler veya H bunların Meclis grupları, 3) Ya = sama Meclisinden birinin üye = tam sayısının 1 6 tutarındaki / üyelerı başvurabilirler. Demek ki bu nitelikte çıkan r b i r kanunla zaTar gören vatan = k yukanda = d a ş m h a k k ı m anca Madalyonun ters yüzü N cezalandırma? Bu ne biçim Caddesi daraltılıyor kiil ^ılllllllllllllUIIIIIIIIIIIHIIIIIIIllllllllllIlllllllltUllllllllUlllllllliUilllllUlllIilUllllllltlUlllllllllllllllllllllUlUlil Beşiktajı Maçkaya bağlıyan Spor Gazetelerde yine bir havadis? Bazı mahkumlara senede üç kere Caddesi hayatiyeti bakımından izin , bazılarraa gündüz dışanda önemli bir yoldu^ Bu sebeple 25 • gece cezaevinde. Bari tüm bıraksalar da veyahut binbir zahmetle 30 seneden beri yolun genişietUhakkı bulmaya çalışan adaletçi mesine çalışılmaktadır. Yeni apart hâkimlerin emekleri boşa gitme manlar her üci kısımda d» 2,5 3 mesi için şu ccza işinden vaz ge metre geri mesafeden insa edilçip, gücü yeten yetene olsa.. Ak mektedir. koyun kara koyun belli olsa. Fakat bu yolun Vişnezade keslHerkes suçlu ise cezasını çeksin. Elbette en az ben de mâsum minde daha evvel S metre geride kimsclerin cezalanmasını istemem olan apartman yıkılmıjtır. Bunun böyleleri bilinse de serbest bıra yerine yeni yapılan injaat 3 metre Ueriden başlamiîtır. kılsa. Bu gidişle suçlar grtacak re Ueriden başlamiîtır. Çevreye k l daazalmıyacak. Hak sahibi namuslu çirkin manzara katan v« yolu d • ' •' '•''•<• bu inş.aatm ruhsatı kimblvatandaşlar haksızların, hakkma raltan razı olmıyanlann zülmünden kur lir nasü »lınmıstır. Bu Inşa.ta nıh tulamıyacak kaba kuvveün eiane sat veren ilgilUer «idandılar mı. gine bal, ysnn bir afla da kayyoksa halkı mı »ldatıyorlar. tmza Mahfaz E m3k süriin bitsin su iş süriin bitsin su i«! imra Matınjz O halde muhalefet saym senatör partileri, = 1 sizlere soruyorum: Uzun za ş mandır umumi efkârı ilgilendi j j ren, yetkili kimselerin ve hu = kuk profesörlerinin Anayasa'ya «: tamamen aykın olduğu hususun da birlestikleri son çıkan ve iti ~ raz müddeti yakında bitmek Ş üzere olan Tasarruf Bonosu Ka 5 nununun bu niteliğini sizler Ş de bildiğiniz ve hattâ Meclis = görüşmelerinde hukuki bilgi ve s nosyonlanmza dayanarak itiraz S ettiğiniz aleyhinde konuştuğu = ettiğiniz, konuştuğu S nuz husunun s nuz halde niçin iptali husunun E da Anayasa Mahkemesine bas S vur i d g ı z bi k u d a S vurmaz, Inandıgmız birr konuda «5 pasif kalırsınızî Bir seçmen » e S vatandaı olarak bunu anlamak 5 istiyorura. S 8. t. SSkraen 5 ». l. soKTBBn g v e m i l l e t v e k i l l e r i =jj e var ki, madalyonun dığer yüzünü görmemezlık te ede mezdik. Büyük masraflar, büyük kazançlar, büyük organi zeye karşılık. bir Bulgar vatandaşının bu tesislerden nasıplendiğini söylemeye ise imkân yoktu. örneğin. kaldığımıı otellerde, gezdiğimiz eğlence yerlerinae, bizimle birlikte kalan Bulgar vatandaşına raslıyanımız olmadı. Bulgarlar, sadece garsondu, yani işçiydi, hizmet ^dıyordu. Çalışma saati bitince de, otobüsüne atladığı gibi, Varnaya gidiyordu. Bu devletçihğin en kötü bir yanı idi. Aynca, hizmet göreıüeT, bizde olduğu gibi. öyle canlabaşla koşmuyordu size. tşlennl. bir «anjarya» imiş gibi vapıyor hissini veriyorlardı. Kaldığımız otel, birinci sınıftı. 12 katlı bu otelde günün her saatinde s;cak su akıyor. her odasınna ttlefon, banyo bulunuyordu. Konforu tam olan bu otelde, bir maden suyu istediniz mi. size, 1 nci 2 kata çıkmanız ve oradaki bar kafeteryadan suyu almanız bıldi riliyordu. Zile bastığınız laman arzunuzu soracak ınsan ise, hiç çıkmıyordu. Garsonların suratı asıktı. «170 levaya, bn kadar «alışılır ancak» der gibi hallerı vardı tümünün.. Turizmde. tesis olarak. program olarak. kısaca madde olarak herşeyi halleden Bulgarlar, kendi adamlanna henüz birsey vere memışlerdi. Doğu blokundan gelenler İçin belki bir şahane yer olarak sayılan burslarda, çalışanlarıo hare ketleri • kendilerine de öyle oldu|u tçin belkl dikkatl çekmiırnı. B«tı ülk«l«riad*Q İ LA N Bilecik İli Pazaryeri İlçesi Belediye Başkanlığmdan: 19, 21, 23 ve 25 Ekim 19fi7 tarihli: İstanbul'da münteşir Son Saat Gazetesile ilân ettirilen 94.500. lira muhammen bedelli ve 5.975, lira geçici temiııatlı 2 adet elektroien grupu ile muhtelif yardımcı cih?zlar ve yedek parçalarınm açık artırma suretile satışı ihaîesine talip çıkmadığindan 10 gün müdöetle uzatılarak ihalesi »yni sartlar dahilinde, 13/11/ 1967 pazartesi günü saat 14,30 da Belediye Encümeninde yapılacakır. Talip olanlann yukanda belirtilen gün ve saatde Belediye Encümeninde hazır hulunmalan duyurulur. (Basın 25603 13358) TGDD. İşletmesi İstanbul AhmveSalım Komisyonu Reisliğînden: Pirinç ve Melal Gurufu Satılasak 1 43 ton metal cunıfu ile 30 ton piinç curufu 23/11/1967 perşembe günü saat 15 de Sirkeci'de 7. İşletme Müdürlüğü binasındaki Komısyonumuzda açık artırma suretiyle satılacaktır. 2 Taliplerin bildirilen gün ve saatte Komisyonda haıır bulunmalan lâzımdır. ; 3 Şartnamesi Komisyondan bedels z clsrak alınabilir. 4 TCDD satışı yapıp yapmamakta veya kısmen vapmakta ve tercib ettiği talioe yapmakta tamamen serhesttir. (Basın 2565503366)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog