Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

HAB DÜNYADA BUGÜN ERLER SOVVETl O&TAD6N İ Lin Piao, "Kosigin kligi yıkılacak,, dedi Anayasa konuşuyor | | I ENKTAŞ'm tutnklanma' sı, Türkiyenin Kıbrıs sornnundaki ağırlığını teraziye koyacak ciddî bir I ıınav tcşkil ediyor. • Tiirk Cemaat Meclisi Başka I nına MAKARtOS fiilî yöneti | mince reva görülen muamele, başından sonuna kadar Kıbrıs I Anavasasına aykırıdır. Bakın 14. I madde ne diyor: . «Hiçbir vatandası hangi sart I lar altında olnrsa olsun, Cum I huriyet dısına sürületnez veya . içeri girmekten alıkonulamazj» I 106. maddeye sıçrayalım: I «Bir Cemaat Meclisi üyesi, . flyclik sıfatı devam ettikçe, I Tüksck Mahkemenin müsaadesi ' olm.ıksızın, takip olunamaz, yakalanamaz veya hapis olunamaz. öliim veya beş yıl veya daha fazla hapis ile crzalandm . labilfn hir suç işlemesinde, suç I ln, suçüstü vakalandıjı takdirde. hu nıüsaadenin alınmasına MOSKOVA (a.a. A.P. • Radyolüzum ynktur. Bu halde yetkili makam tarafından derhâl halar) Bolşevik ihtilâlinin 50 nci berdar edilecek olan Yüksek yıldönümü töreninden önce konuMahkeme. ilgilinin, iiyelik siişan Savunma Bakanı Greçko, Viresince, takibinin veya tutukluetnam harbinin Sovyet Birliğinde lujunun devamına müsaade edip «büyük» endişe yarattığıni ve etmiveceçini kararlaştırır.» Sovyetlerin kendl savunma imMAKARtOS Rumlarınkini dakânlarını arttırmak ve kuvvetlengıtmıstır ama Türk Cemaat Mec dirmek için her çabayı gösterdiklisi hâlâ çalışmaktadır ve DENKlerini söylemiştir. TAŞ ta menfadaki Başkanıdır. Greçko, konuşmasuu Lenln'ln 106. madde sözü geçen Yüksek anıtkabrinden yapmış, yanında Mahkeme, «tki Elen, bir Türk Sovyet Komünist Partisi Başkanı ve bir tarafsız hâkimden kurulBrejnev, Başbakan Kosigin ve mustur. Tarafsız hâkim Reistir Cumhurbaşkanı Podgorni hazır ve iki reye sahiptir.» Ancak habulunmuştur len Kıbrısta Yüksek Mahkeme yoktur. Çiinkü tarafsız Federal Savunma Bakanı, Sovyet tutuAlmanyah hâkimi MAKARtOS' munun barışa yöneldiğini söyieun verilen kararlara savçısızlımiş, «emperyalizmin kalesi» olagı gerekçesiyle istifa etmiş, barak nitelendirdiği Amerikaya yal şını alıp gitmiştir. Yerine de nız bir sefer çatmış, Vietnam nar «Kıbrıs, Yunanistan Kırallıgı, bine bir defa deginmiş ve Kızıl Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Çinden hiç bahsetmemiştir. Kırallık ve Müstemlekelerinin» Greçko'nun 10 dakikalık konuşdışından kimse atanmamıstır. masından sonra resmi geçit baştş burada bitmiyor. Madde lamış ve Ruslar «yörungede yer159: leştirilmek maksadiyle kuUanıla«Dâvâcısı ve dâvâluı ayn cebileceği» ileri sürülen kıtalararası maatlara mensnp dâvâlara, Yük bir roketle 300 den fazla stlâh ve teçhlzat teşhir etmişlerdir. sek Mahkemece tâyin edilen "Rusya ihtilâle ihanet etti,, İhtilâl yıldöniimünde Sovyet Savunma Bakanı yumuşak konuştu [DIŞ HABERLER SERVİSt] PEKtN Sovyet ihtüâlinia 50 nci yıldönümü Pekinde kutlanırken. Mao Çe Tung, on bin kişinin katıldığı mitinge gitmemiştir. Mao'nun vârisi sayılan Lin Piao İse konuşmasında, «Dünyanın her tarafındaki ihtilâlci halkların Sovyetler Birliğini sevdiğini, fakat Stalin'in ölümünden sonra Kruçef, Brejnev ve Kosiginden meydana gelcn gerici grupunun parti ve devlet yetkilerini kötüye kullandıklarını» söylemiş, Sovyet lidprlerınl «Halkın ihtilâlci hareketlerini bastırarak Sovyetler Birliğinde kapitalimi yeniden can landırmakla» suçlamıştır. Mitinge ayrıca Dışişleri Bakanı Şen Yi, Kültürel İhtilâl Grupunun Başkanı Çen Po Ta, Başbakan Yardımcısı Li Fu Çun ve K'iltürel Ihtüâlin diger yetkilileri K» tılmıştır. Çin Savunma Bakanı ve Komünist Partisi Başkanı Yardımcısı Lin Piao, televizyonla yayınlanan bir konuşmasında da, «Kosigin kliği ile yoldaşlannın günlerl sayılır» demiştir. KERENSKI L AMA, ÇNUN 3ÜİUZ DA&BÇSMİ ZBtiDlŞİNE DE YÖNELTVSılNl ÖĞOEAİINCE k£>RNILWU P U r I T AZLETf/' SILAULAND'£D/LAP İ iM pÖ£NILOV'O*J A.B.O. yeni bir tasarı hazırlıyor Hüseyin «israil bir gerçektir» layacak ön çartlardan birinin, «Arap ülkelerinin, îsrail'i hayatın bir gerçeği olarak kabul etmelerı» oldnğunu söylemiştir. «Bu gerçeği sevmiyor olabili Washington, (a.a.Radyolar) • • rdün Kırah Hüseyin Geor I I town Üniversitesind* yap V tığı bir konnşmada. Orta Doğu'da barısın kurulmasını sa{ riı ve kabul etmiyebiliriı, Tıpkı Komünist Çini tanımamayı tefcih ettiğimiı gibi...» diyen Ürdün Kıralı. lsrail'in kendisini coğrafî değil, teknik bakımdan tanımlaması gerektiğini belirterek jöyle devam etmiştir: «tsrail devletini tanımamıı ls> teniyor. Bu sorunun ortaya elverişsis biçimde atılmış oldnğnnu sanıyoruz. Dünya tsrail'e, gS re Yanudiler için Arap dünyasında daima bir yer bnlunmuştur ve bulnnacaktır. Arap dünyasında Yahndilerin meşru haklarını daima tanıdık. Yahudilerin özçür bir halk olarak meşro haklarını daima tanıdık.» Kıral daha sonra Arap dünyası içindeki olaylann «Bir j ü n Israilin sionizmden temizlenmesini» sağhyacağı umudunu belir terek şunları eklemiştir: «Araplar ve îahudiler geçmişte barış içinde, dostça ve din özgürlügü içinde birarada vaşadık ları gibi yaşıyabilirlerse daimi bir banş knrnlacaktır^ Bu arada Kıral Huseyın'in konuşmasından iyimser sonuçlar çıkaran Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Mılletler'de. tsrail ile Arap komşulan arasında bir banş anlaşmasına varılmasını amaç tutan yeni bir karar tasarısının kopyalannı dağıtmıştır. Karar tasarvsına Arapların lsrail'in barış içinde yaşama hakkına sahip olduğunu kabul etmeleri şartıyla. İsrail birliklerinin işgal ettikleri Arap topraklarından çekilmelerini öngören, genel ifadeyle kaleme alınmif bir hüküm de bulunmaktadır. Yeni Yemen rejimi Imamcılarla temasa geçti saiioi Irok'la yerleşecek Kısaca..| • KAHİRE Mısır tkmal Bakanhğı, tsraillilerin geçen ay Süveyş petrol tasfiyehanelerini topa tutmalarından ötürü husule gelen durum üzerine memlekette gaz yağının salı gününden itibaren karne ile dağıtılacagını apklamıştır. • MONTEVtDEO Drnpıay Maliye Bakanlığından bugün bildirildigine göre. üruguay pe«o'sunun de|eri •/» 100'den faıl» düşürülmüştür. Resmi piyasada bugüne kadar 9899 peso'ya »atılan dolar bundan sonra 198200 peso'ya satılacaktır. • NEW YORK Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daiml olmayan üyeliklerine. gö rev süreleri 31 aralıkta sona exen Arjantin. Bulgaristan, Japonya, Mali ve Nijerya yerine, Macaristan, Cezayir, Pakistan, Senegal ve Paraguay seçilmişlerdir. Yeni üyelerin görev süresi iki yıldır. • VVASHtNGTON Kongo' dan dönen Amerika Dışişleri Bakanlıği sözcüsünün açıkladıgına göre, Kızılhaç Uluslararası komitesi, Amerika Birleşik Devletlerinden. Rnanda'da bulunan ücretli askerlerin ve Katanga kuvvetlerinin hava yoluyla tahll yelerine yardımcı olmasını istemiştir. D her iki cemaate mensup hâkimlerden mürekkep bir mahkeme bakar». Açıkça anlaşılıyor ki, DENKTAŞ'a reva görülen muameleyi Anaya.saya sıŞdırmak imkânsızdır ve hukuk tamamen Türkiye den yanadır. MAKARtOS, Anayasayı resmen yürürlükten kaldırmamıştır, fakat nynlamamak tadır. Türkiyeye göre ise bem yürür\üktedir, hem de uygulanmalıdır. Ama Türkiyenin Rutn yönetimine Anayasayı nygulatacak agırlıktan yoksnn olduğn, hiç degilse simdilik anlaşılıyor. «Sahır ve itidâl siyaseti» nin DEMtREL Hükümetinin itiraf edilemeyen güçsüzlük ve azim noksanlıgını gizleyen bir perde olarak kuUanıldığı şüphesi gitgide artıyor. Kayhan SAĞLAMER Greçenko konuşmasında, üikesl nin bugün «en son model silâhlara malik olduğunu» söylermştir. Savunma Bakanı bir defa da «İsrail saldırıs<ndan» bahsetmış Amerikanın Vietnamda «mücrima ne bir harb» yaptığını ileri 5ürmüştür. Fakat konuşması, 'geçFlorence, Kentucky, (APA mişte Sovyet Sawma Bakanları| çinde 27 yolcu ve 7 münin Kızıl Meydanda yaptıklan koI rettebat mensubu bulunan nuşmalara kıyasla hayli yumuşak • bir TWA jet yolcu uçağı addedilmiştir. pazartesi gecesi Cincinnati hava alamndan kalktıktan hemen son Greçko, Mayıs ayı rcsml geçlra düşmüş. fakat ilgililerin bildinde, Rusyanın Kuzey Vietnama âirdikierine göre kimse ölmeyardıma devam edeceğinl söylemiş ve yalnız birkaç kişi yaramlş, fakat salı giinü bunu tekrarlanmıştır. lamamıştır. Ayrıca, Mayısta Kızıl Çini yermesine rağmen bu sefer Kontrol kulesi yetkilileri, Los Çinin adıru anmamıştır. Angeles'e hareket eden Boeing 707 tipindeki jet uçağının pıstten Savunma Bakanı, Sovyet orduakabmde su ile donanmasının Bolşevik üı kalktığını ve hemen tüâlini korumak için her an ha bir tepeye konarmış gibi düştüğünü söylemiçlerdir. zır olduğunu ve dünyada gericl kuvvetlerin, başarılarla dolu SovAmerikan Hava Yollarına ait yetler Birligine karşı «nefret re bir Boeing 272 oçagı g kasım kin> beslediklerini söylemiştlr. 1965'te, şiddetli yağmur ve kesif sis şartlan altında inmege çalıMevsimin sonbahar olmasına şırken düşmüş, kazada 58 kişi rağmen Moskovada hava açık ve can vermisti. hatta sıcaktı. LONDRADAKt FECt TREN KAZAM Londra'da Hither Green bölgesinde, vinçler, tren kazasının enkazını kaldırmaya çalışırken görülmektedir. Güney Dogu Londrada vukubulan feci tren kazasında, 53 kişi ölmüş, 111 kişi de yaralanmıştır. Bir uçak diiştii, ama Ölen yok Temsilciler Meclisi dış yardımı kesip onayladı I Aden'de FLOSY çarpışacak FIRINDA Mâ6R UFA ile yapıldığı takdirde harika olur UFA, Türk yemeklerine ve tatblanna en uygun margarindu •UFA'nın tadını alanlar bir daha başka margarin kullanmazlar. VVASHİNGTON. (a.a) Temmnı 196730 Hazirsn 1968 tarihleri arasındaki mali yıl için dış yardım programlarına 2 milyar 200 milyonluk krediler ayrılmasını önören bir kanun tasarısım Temsilciler Meclisi krediler komisyonu onaylamıştır, Komisyon böylelikle hükümetin îstediği kredileT miktarıncl» "' 31 oranında indirim yapmıştır. Hükümet, dış yardım programları ,» için 3 milyar 230 milyon dolarhk kredi istemiştir. Bu tftş yardım programlarında şimdiye kadar yapılan en önemli indirimdir. Kanun tasarı smın müzakeresine önümüzdeki haftadan itibaren Mecliste başlanacaktır. Geçen perşembe günıi, Temsilciler ve Senatörlerden (Dış Haberler Ser\risi) meydana gelen bir karma parADEN Bagımsızhğına kalâmento komisyonu dış yardım vuşmak üzere olan Güney Araiçin 2 milyar 670 milyon tutarın bistan Federasyonundaki miilida maksimum bir meblâğ tesbit vetçi graplar yeniden kesin olaetmiştir. rak karşı karşıya kalmışlardır. Dün onaylanan tasanda Temril Bu arada işgal altındaki Güciler Meclisi Krediler Komisyoney Yemen Kurtuluj Cephesi (FLOSY), amaçlanna ulaşıncanu, dış yardım proeramının öya kadar Güney Arabistan'da nemini kabul ve teklif ettiği 2 çarpışmaya devam edeceğini bilmilyar 200 milyon dolarhk kre dirmiştir. dileri minimum meblâğ telâkki FLOSY'nin tehdidi, Güney ettiğini belirtmektedir. Bn açıkArabistan ordusunun, Ulusal Kurtuluş Cephesi (NLF), Fedelamadan sonra Temsilciler Mecrasyon halkının tek temsilcisi lisinin dış yardım kredilerinde olarak tanımasını izlemektedir. daha faıla indirim yapmıyacagı FLOSY sözcüsü, Federal Orduumulmaktadır: Hükümetin asnun bildirisini «kışkırtıcı» olarak nitelemıştir. kerî yardım için 5% milyon dolar istemesine karşılık olarak komisyon 365 milyon dolarlık krediyi öngörmüştür. Komisyon, 100 ülkenin içinde Geçlrdiğim trafik kazasını mObulunduğumuz mall yıl Atneriteakıp kaldınldığım SOSYAL SİGORTALAR KURUMU Eyüp ka'dan yardım göreceğini açıkHasUhanesinde gördüğüm yakın lamıştır. Tepkili uçaklar, ve füalâka ve ihtimamlanndan dolayl ze sistemleri gibi ülktra modern Hastahane Başhekimi sayın Dr. »ilâhlann az gelişmiş ülkelere sa Ferruh EHGENE. sayın Op. Dr. Hasan SÜR. sayın Jinekoloğ Dr. tışmı sınırlandırmak için, bu Ayten VARDAR ile diğer hasUtip silâhlar alan ülkelerın bu sih»ne sayın doktor, ebe, hemşire, lâhlarm fiatı tutannda krediden hastabakıcı, pansumancı ve bütün hastahane personeline sonsu» mahrum edilmeleri öngörülmekminnet v« teş^kkürlerimi arze tecfir. Yalnız bn kaide Milliyetderlm. BEYHAN AKTAN çi Çin, Filipinler ve Güney Kore'ye nyjulanmıyacaktır. Cumhurlyet 13368 BAGDAT (a.a Radyolar) ünkü Bağdat gazeteleri, Yemen eski Cumhurbaşkanı Mareşal Sallalın Irak hükümetinden iltica hakkı istemeye karar verdiğini bilcfirmektedirler. Bağdad Radyosu da, darbe sırasında Bağdad'da bulunan Ma reşal Sallal'ın, bu ülkede yerleş meye karar verdiğini açıklamak tadır. Irak Radyo ve basınl, Yemendeki darbedenberi Maresal Sallaldan ilk defa bahsetmektedir. Öte yandan Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Kadl El tryani, Kahiredeki Ortadoğu Haber Ajansına dün akşam telefonla verdiği bir mülâkatta, «Yemenin Amran kentinde toplanacak ulusal bir kongrenin tarihini tesbit etmek için öteki tarafın (Kıralcılar) kabile başkanları ile yaptığımız temaslarda ilerlemeler kaydedildi» demiştir. «öteki taraf» tan birçok şeyhin Cumhuriyete bağlıhklarım ifacfe için Sanaya geldiklerini söyleyen Kadı Iryani, kongrenin toplanmasındaki esas amacın tmamcılarla görüşmek ve onlan «Cumhnriyetin sancagi altında yaşamaya» ikna etmek olduğunu belirtmiştir. Iryani ayrıca, yeni hükümetin «thtilâli ve Cumhuriyeti korumak için» güçlü ve modern bir ordu kurmak istediğini açık lamıs ve bir ara da, ekim ihtilâlinin 50 nci yıldönümü törenlerinde ülkeyi temsil edecek bir Yemen heyetinin Moskovaya yollanacağını haber vermiştir. ULITN KARAL (DUBMUSOftLU) ile Y13SUF KARAL nikâhlandılar. 1 Kajım 19ff7 l«.3O Beyoglu Evlendirme Dairesi Cumhuriyet 13379 TEEPOL 9 TEŞEKKÜR ISTANBDl MUHENDISLİK VE MİMARLIK ÛZEl TUKSEK OKULH Okulumuzun hizmete açıhşı nıünasebeti ile düzenlenen toplantıya dâvet olunan ve İstanbul'da bulunan Sayın Senatör ve Milletvekiileri ile Protokala dahil zevata dâvetiyeleri postalanmıştır. Sayın misafirlerimizin ve ö^renci velilerinin 9/11/1967 perşembe günü saat 17.00 de yapüacak açJı^ törenine huzurlariyle §cref vermeleri rica olunur. ADRES: Çiftesaraylar Sokak No: 21 53 Cağaloğlu İSTANBUL Ilâncılık: 3372/1335'i TEEFOL iğne ile iplik kfiğıt ile kolem SU İle TEEPOL TEEPOL BÜYÜK BAKKALİYE VE SHELL İSTASYONLARINDAN ARAYINIZ P.67 BORUSUZ TATİF GA2 SOBASI UFAüstün lezzetli margarin 3^0/13367 GÜNEŞİN TATLI SICAKLIĞINI VERİR Beklâmcıbk: î»89/1334? temizliğin timsolidir Bekluocüık: 3770/13J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog