Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

ILB ORTA ŞASS'A umhuriyel KURÜCUSU: YTTNTJS NADİ Cumhuriyet 2 2 42 96 V A R L I K^fc ATATÜRK KtlM.fi Atotflrk dlyor H ^ f c * AUtürk SUrleri AntoteJİjJ ^j^ AtatürkJe kORUgmalaı Atatüık devrlml kronoloJİJİ (Öıerdlm) BayrakUjan Atatürk (Antolojl) Atatürk için dlyoriar kl Atatürk Yolu (Yajar Nabi) AUtürkçü olmak (C.A.Kansu) Atatürkçülüğün Ukelerl (l.Akay» Ataturk (H.Şehsuvaroglu) Atatürkçülük Nedir n mI 5 k 4 T 3 7 O l veya Seyahat Acentafe 44. yıl sayı 1SS46 Telgraf tre m e k t u p adresi: İstanbul P o s t a R u t u s u : t s t a n b u l N o . 248 22 4 2 9 7 22 4 2 9 8 2 2 4 2 8 9 Telefonlar : 22 42 90 Çarşamba 8 Kasınt 1967 İlâncılık: 5 5 2 2 5 3233/ 13351 1 I 1 1 1 1 Alb. Raci Tekin: "Soysal'ın döğüldüğünü gazetelerden öğrenince çok üzüldüm., dedi Plânlama tekniğinde bir gerileme olduğunu belirten Prof. Berrill, Hükümete rapor verdi SOYSAL OLAYININ DURUŞMASI BAŞLADI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Gazeteci İlhaml Soysal'ı geçen yıl bir otomobil lçinde dövdüklerl lddia edilen Albay Salih Raci Tekin Ue assubay Yüksel Aşçıoğlu ve Sadık Görmez'in yargılanmalanna dün Ankara Üçüncü Ağırceza Mahkemesinde başlanmış, samklar kendilerine isnat olunan suçu reddetmişlerdir. HM • . • • « Salonun çok kalabahk olması Mf 4fe m • • Uzerine Üçüncü Ağırceza Mahke 1975 yılından sonra da dışarıya borçlanacaâız I Ögrencilerin boykot ve Ankara yuruyuşıı başladı • • • • • İ YENİ SİLÂH İhtilalin 50. yıldönümünde Kızıl Meydan'da düzenlenen dünkü geçit resminde Sovyetlerin Uk defa dünyaya Kösterdikleri füzelerden birl.. Bu yeni silâh, 40 metre boyunda olup, 7 bin mü mesafeye gidebUmektedir. (Radyofoto: THA) ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Türkiyeye yardun konsorsiyomu müşaviri profcsör Berrill, ikin ci beş yıllık kalkınma plâm konusunda, Türk Hükftmetine verdiği bir raporda «Türklerin beş yılda plânlama tekniği bakımından gerilediğini» bildirmiştir. Eaporda, ayrıca 2'nci beş yıllık kalkınma plânında belirtilen 1975'ten sonra Türkiyenin borçlanmıyacağına dair görüşe cevap verilmekte ve «Türkiye 1975 ten sonra da borçlanacak» denilmektedir. Prof. Berrill. gelirler konusundaki bir hesap hatâsı ile ilgili olarak bir günlüğüne N'ew York ve Paris'e gidecek ve oradan tekrar Türkiye'ye gelecektir. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Snnay ve Demirel, Sovyet îhtilâlinin 50. yıldönümünö mesajla katladılar Alışkanlık kika ertelemiş, bu arada toplura polisleri, dinleylcilerin bir kısmı ru dışarıya çıkanaıştır. Koridorlarda da geniş çapta güvenlik tedbirlerinin alındığı gftrülmüştür. nayasamız, Meclis BaşSamklar duruşma salonuna slvil olarak gelmişler, Uk olarak T^\ kanlık Divanlannda parsorgusu yapılan piyade albayı SaJmm\ tilerin kuvvetleri oranınlih Raci Tekin, Sovsal'ı dövdüğü ü ü da temsil ediimelerîni yolundaki ithamları reddetmiş ve emretmekte, rakat Başkanlık için gruplarca aday gösterilmesini ya «Sayın İlhami Soysal'ın dövüldüğünü gazetelerden öğrenince fazaaklamaktadır. MUlet Meclisi Başkanlığı 1 Ka lasiyle üzüldüm. demiştir. aım günü bu usule uygun olarak «BİR İlGIM YOK» yapılmıştır.Her ikisi de çoğunluk partisine mensup olan adaylar aSorgusu sırasında ayaklannın rasındaki karşılaşma, üçüncü turtitrediği görülen ve devamlı olada sonuçlanmış, Sayın tsmail rak elleriyle oynıyan Raci Tekin, Hakkı Tekinel'in 132 oyuna kar özetle şunları söylemiştir: sılık Sayın Ferruh Bozbeyli 246 «Bu olayla uzaktan ve yakından oyla tekrar MUlet Meclisi BaşkanUgim yoktur. Esasen olay günü lığına seçilmiştir. ben görevimin basında idim. İdÇok normal, <ok demokratik bir dia edildiği gibi benim arabamın Bonuç değü mi? Oyunu kime verrengi siyah değildh v> rengini de nıiş olursa olsun, bu demokratik değiştirmiş değilim, bu husu« sonuçtan her tniUetvekilinln, her bilirkişi tetklkl sonncunda beUI partilinin, özellikle her .\.P. Unlo olabilir.» tnemnun olması gerekmez mi? «AYKIRIDIR» Fakat hayır! Adalet Partisinin basında sözcülüğünü vapan kimi Salih Raci Tekin, Soysal'ın döjazarlar, hem de milletvekili yavülmesl olayından 12 gün sonra zarlar, Sayın Bozbeyli'nin seçilgörevll olarak Kıbnsa gönderildlmesine fena halde sinirlenmişlerğini, samk iki assubayın daha öndir ve Sayın Tekinel'in aldığı 132 ce maiyetinde çalıştıklarını, Kıboyu ileri sürerek A.P. Meclis Grunstan geldikten sonra da Genel pu çoğunluğunun seçilen Başkanı Kurmay Istihbarat Dairesine tâtutmadığı tezini savunmakta, Bozyin edildiğini tfade etmiş ve «Gabe.vli'yi istifaya zorlamaU ister bir zete haberlerinde Soysal'ı Genel hal takınmaktadırlar. Kurmay Başkanı Tural'ın dövNe oluyorsunuz baylar? Ne bu dürdüğü yolundaki haberler milli hiddet, bu celâl? Yakır geçmişimenfaatlerimize aykırıdır» demizden aldığunız ibret derslerinin miştir. bir sonucu olarak Anayasamızda dile getiriien «parti prupları Mec«OLAY GUNÜ lis Başkanlığına aday gösteremezler» ilkesini ne çabuk unuttunuz? IZINLI İDİM. » Sizi memnun etmek için başınıza illâ bir Koraltan mı aramak lâSanık assubay Yüksel Aşçıoğlu ıım? ise olay günü izinli olduğunu ve Ankarada bulunmadığım, Salih Kişiliği hakkında olumlu olumRaci Tekin'in eski komutanı ol8uz hiç bir fikrimiz bulunmıyan dugunu, Tekin ile Ankaraya gelSayın Tekinel'e kar.ı bir vatanda? digi sırada evinde görüştüğünü sıfatiyle ancak saygı duyarız. Sesöylemiş ve «Olayla ilgisi olmadıçimi o kazansa idi mutlaka partiğını» iddia etmıştir. zanlığa sapardı gibi bir önyargıya kapılmış olmaktan uzağız. Ama ı Arkası Sa 7. Sü. 2 de) siz, iki yıl boyunca Meclis Başkanüğını liyakatle başarmış, elinden geldiğince yan tutmamaya önenı vermiş, muvafık muhallf Meclis çoğunluğuna kendini sevdirip saydırmasını bilmiş bir genç arkadaşınız tekrar seçildi diye böylesine kızıp küplere binmekle ard niyetlerinizi açığa vuruyor ve kürsüde partizan bir Başkan görmek özleminizi apaçık ortaya koyuyorsunuz. Sayın Bozbeyli'ye karşı kullanılan 132 oyun hep A.P. lilere ait o'.duğu hakkındaki îddianızı kahul etsek bile, milletçe inandığımız demokrasi kuralları açısından bunun hiç bir uğırlık taşımadığını bilmeniz gerekır. Yürürlükteki Anayasamız Meclis Başkanlığı koltuğuna çoğunluk oartisine mensup bir kişinin oturmasını kabtıl etmiş ama bu kişiyi seçme hakkını çoğunluk partisi Meclis Grupuna değil, doğrudan doğruya Millet Meclisi çoğunluğuna tanımıştır. Kaldı ki Sayın Tekinel'e giden 132 oy arasında G.P., M.P. ve Y.T.P. den verilmiş olanlan da vardır. ALBAY RACİ TEKİN, Bunları düşündüğünüz zaman A. DÜNKÜ DURL'ŞMADA... P. Meclis Grupu coğuniuğunun da Sayın Bozbeyli'yi desteklediği kolayca anlaşılır. * Görüldüğü jibi iktidar partisi hesabına gazetelerde sözcülük yapmaya heveslenen bir kısım yazarların sözleri havada kalmaütadır. Eski devri geri getirmek için çırpınıp duran bu (devri saTrafik ehJiyeti yolsuzluğu iddiabık) hayranları bir süredir Türsıyla yakalanan 14 kişiden Burhan kiyede değişen bir şeyler olduğuEsmer, dün 6. Sulh Ceza Mahkenu ve bu şeylerir polîtika hayamesindeki ük sorgusundan sonra tımızı, hattâ kendi partilerini yateykif edilmiştir. Serbest bırakıvaş yavaş etkilemeye başladığını lan diğer samklar hakkında, genel bir türlü görememekte. va da görhükümlere göre dâva açılacaktır. mek istememektedirler. Para aldığı iddia olunan ŞoförMilleti eteğinden çekip daha ler Federasyonundan Burhan Esdün güç belâ kurtulduğumuz çık mer, rüşvet iddialarını yalanlamış, n.azlara sürüklemeyi iş edinen lıu «Polis'te benim yediğim dayağı bayların asıl maksatları nedir, bikim ypse, yapmadıklarını da söylemeyiz. Bildiğimiz bir şey varsa ler. Ben, imtihan sahasında öğreno da ne denli çaba harcarlarsa ci çalıştırır ve bunlardan para alıharcasınlar. özledikleri yolda mıt rım. Ehliyet için bizim para almaletin arkalarından koşmıyacağıdır. mıza imkân yoktur. Zira, Komiv Onlar direndikçe direnecekler, her yonda 3 kişi bulunmaktadır. Rüşseferinde kafalarını gerçeğin katı TCt alınmışsa. Komisyondaki polis taşlarma çarpa çrpa belki bir ve Karayolları ilgilileri almıştır» gün uyanacaklardır. demiştir. (Arkası Sa. I, Sü. 1 de) NADİR NADİ m 1m w % II I II • *™ mesi Başkaıu, duruşmayı beş da Üniver8İteye alınmayanlar miting yaptı 6971 yfiksek okul ögrencisi, özel yüksek okulları protcsto etmek ve devletleştirilmesini sağlamak amacıyla, dünden itibaren derslere girmemeye başlamışlardır. tstanbul Teknik Üniversitesi, Teknik Okulu ve Yıldız Teknik Okulu öğrencilerinin boykotu, Ankaraya gitmek üzere yo la çıkmış bulunan 300 kadar temsilcilerinin yürüyüşü sona erinceye kadar devam edecektir. (Arkası Sa. T, Sü. 1 de) • Noskovo'doki lörende 40 melre boyunda bir füze göslerildi (Dış Haberler Servisi) MOSKOVA Sovyet İhtilâli'nin 50'nci vıldönümü, dün törenle kutlanmış, silâhlar arasında 40 metre boyunda, 7000 mil yolalabilen kıtalararası bir füzc, özellikle gözlemcilerin dikkatini çeknıiştir. Kızıl Meydan'daki büyük geçit törcni, Uzaydaki haberleşme peykleri vasıtasıyla Amerika. Kanada vc Japonya'da da izlcıımi^tir. İhtilalin yıldQnümünde Komünist Çin, Arnavutluk ve Küba, SovLikat İş, Toprak yet liderlerini tebrik etmemiş ayrıca 70 Amerikan kuruluşu bugüMahsulleri Ofisi'ni nü ;Komünizmin kurbanları için, dün yine suçladı «Matem günü» ilân etmiştir. BM Genel Sekreteri U • Thant, gönderdiği mesajda, Sovyet yöneticilerini kutlamış ve Rusların, son 50 yıl içinde, «İnsanlığın ilerlemesi yolunda daima başta gittiğini», II. Dünya Savaşında Faşizm ve Nazizmin yenilmesine kattıda bulunduğunu belirtmiştir. Rumlar, Türk mevzfferıne crfeş açtı LEFKOŞE (a a) Lefkoşe'nln Türk kesiminden bir sözcü, dün Rum muhafızların Türk mevzilerine ateş açtığını, bir süre ateş teati edildiğini bildirmiştir. Can kaybı yoktur. Denktaş için UThant'a yine başvurduk ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Denktaş konusunda dün aksam Yunanistan, Amerika, Ingiltere hü kumetleri nezdinde Ankara'da bazı teşebbüsler olmuş, BM Daiml Temsilcimiz Büyükelçi Orhan Eralp da, BM Genel Sekreteri UThant ile ikinci bir görüşme yapmıştır. Eralp'ın Denktaş'm serbest b^ rakılması konusunda UThant'la ikinci görüşmesı, bir sonuç alına(Arkası Sa. 7, Su. 3 de) • M///Î Eğitim Bakanı: ' Bu hareketler, hiç birşeyl değiştiremez, ANKARA Milli Eğitim Bakam İlhami Ertem, üniversite ve yüksek okullara giremiyen lise mezunu bâzı gençlerin Istanbul'da yaptıkları miting üzerine, «Kimin dışarda kalacağı kesin şekilde belli olmamışken, bövle bir harekete girişmek aceleciliktir» demiş, öğrencilerin bu hareketinin, «biçbir şeyi değiştirmiyecegini» söylemiştir. Grevcıfere göre piyasaya bitli buğday sürüldü Yeni silâhlar öte yandan, dün Moskova'dakı tbrende Kızıl Alanda gösterilen füzeler arasında gözlemcilerın dikkatini en çok çekenterden bin, nükleer bir başlık taşıyan ve yörünfieye yerleştirebilen uzun menzılli stratejik bir füze olmuştur. Sovyet raüyo • televizyonunun yorumcusu bu (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Doğan KEÇECİOĞLU Likatlş Sendikası Genel Sekreteri Bahattin Tanrıkulu, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin Ofisin son 3 gün içinde Gelibolu'dan getirdiği 274 ton bitli buğdayı İstanbul değirmenlerine dağıttığını ileri sürmüştür. Genel Sek reter, bu arada, Ofis Genel Müdürünün grev kırıcı hareketleri karşısında, Orduya da buğday vorilmiyeceğini söylemiştir. Toprak Mahsullerıne gelen buğdayların bitten temizlenmesi için silolarda ilâçlandığını ve bilâhare d'eğirmenlere dağıtıldı ğını bildiren Tanrıkulu, daha sonra şöyle demiştir: «Sayın Genel Müdür, grevden vatandaşların müteessir olmıya cağını, ekmek ve un sıkıntısı çekmiyeceğini söyledi. Gaye vatandaşa temiz un ve ekmek ye(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne ANKARA YCRÜYİ'ŞÜNE ÇIKAN ÖGRENCİLER, ARKADAŞLARI TARAFINDAN t'GL'RLAMYOR (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) İstanbul, Gazetenizin 26 / Ekim / 1967 gün ve 15533 sayılı nüshasının birinci sahifesinde «Viranşehir Kajmakamının ölüm, sebebi yeniden araştırılmaya başlandı. Başlığı altında yayınlanan yazıdan Kaymakamın intiharı olayını incelemek üzere Viranşehire Özel bir Savcının atandığı anlamı çokmaktadır. İlçemiz Savcıhk kadrosu bundan üç ay önce ikiye çıkarılmış ve C. Savcı Yardımcısı Fikret Ilgaz stajını bitirdikten sonra kur'a çekmek suretiyle Viranşehire atanmıştır. İntihar olayınm önemine binaen tahkikat birlikte yürütülmektedir. nelerin araştınhp soruşturulacağı da birlikte tesbît edilmiştir. Daha önceki tahkikatla ilgili olarak gazetenize 27.9.967 tarihinde bir açıklama göndermiş olmama rağmen açıklama bugüne kadar yayınlanmamıştır. Dıırumun gazetenizin ilk çıkacak sayıda Basın Kanunun 19 ncu maddesi gereğince aynı sahiie ve aynı sütunlarda yayınlanmasının sağlanmasmı rica ederim. 27.10.967 Viranşehir C. Savcı Yrd. îbrahim Sönmez «GELECEK YIL ALINACAK DIŞ YARDIMIN % "îl'i BORCA GİDECEK» Sunay'ın Londra'da Basın toplantısı Gazeteler Oacel okullar dâvası Ozel yüksek okullara karsı gençlikte haklı bir tepkj var. Bu tepkinin çeşitli nedenleri arasında başbcası şüphesiz devlet üniversiteleri, okulları Ue, özel yüksek okullardaki öğretim farklüığına rağmen, uralardan mezun olan gençlerin aynı unvanı alabilmeleridir. Gerçekten resnıi kuruluşlarla. özel okullar arasındaki başarı oranlarına bakıldığı zaman, resmîlerdeki başarı oranmın özellerin aşağı yukarı yarısı kadar olduğu görülmektedir. Meselâ 19«6 1967 ders yılında Teknik Üniversitedeki başarı oranı yüzde 45 idi. Buna karşüık bir özel mübendislik ve mimarlık okulunun aynı dönemdeki oranı yüzde 93 dir. Yine araştırmalar eöstermiştir ki tstanbul Hukuk I akültesindeki bir öğretim üyesinin sınavında başarı yüzde ^5 i bulamamış, fakat aynı öğretim üyesinin özel yüksek okuldaki sınavı yüzde 93 başarıyla sonııçlanmıştır. Bu iki örnek belki özel yültsek okullarda parayla sınıf geçirilmek gibi bir iddiavı tatn olarak ispatlayamaz. Ne var ki haşan oranları arasındaki farklar hayli dikkat çekicidir ve özel okullarda işleıin sıkı tutulmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Dünyanın her vanında öğrenimiii maliyeti yüksektir ve bu Tüzden Ozel rttksek okul Işletmeciliği fazla revaç bulmamıs, ya da kazanç amacıyla girişilen teşebbüsler, kalitesiz adam ?etişmesiyle sonuçlandığı için ülkeler bu işten genellikle vazgeçmişlerdir. Vazgeçmeseler bile öğrenimi disiplin altına almışlardır. Nitekim Japonya böyle bir dönemi harbden sonra yaşamıştır. Yakın zamanlarda özel okulların kalitesiz adam yetiştirmeleri karşısında. meseleyi devlet eliyle hal yoluna gitmiştir. Yüksek öğrenimüı maliyeti jüksektir dedii:. Gerçekten Türkiyede resm: üniversitelerde okuyan bir öğrenci yılda aşağı yukarı 20 bin liraya mal olmaktadır. Oysa özel okulların öğrencilerden aldıkları yıllık ücret halen ortalama 5 • 6 bin lira arasındadır. İşin garibi, özel yüksek okullar bu ücretle kâr edebilmektedirler. Hem de kira, vergi ödedikleri. öğretim üyelerine avuç dolusu ücret verdikleri halde. Denilebilir ki, birisi özel kurulmuştur, gereksiz masrafları kısarak maliyetini düşünnektedir. Resmî kurumlarda ise hesapsızlık, kitapsızlık vardır. İlk bakışta böyle bir iddia doğru gibi görülürse de rakamlar karsılaştırılınca. hele maliyete etki yapan unsurlar taıılil edilince id OLAYLARIN ARDINDAKİ "Türkiye'de demokratik müessese/er yerleşmiştir,, LONDRA Bugün yurda <îönecek olan Cumhurbaşkanı Sunay, dün burada düzenlediği basın toplantısında, «Türkiye, iyiniyeti itibariyle, Batılı bir devlettir» demiştir. Claridge Otelinrfe 60'dan fazla gazetecinin yazılı sorularını cevaplandıran Sunay, «Bagün Türkiye'de demokratik müesseselerin tam mânasiyle yerleştiğini ve balk arasında kökleştiğini» söylemiş, Kıbrıs sorununa da temasla şöyle konuşmuştur: «Ada da bngün çok güç şartlar altında yaşayan Türklere, anlaşmalarla sağlanan haklardan istifade imkânı verilmelidir.» B. Milletler'e ve NATO'ya bağlılığımızı belirten Cumhurbaşkanı; ayrıca «CENTO'nun, barış için faydalı rol oynadığı düsüncesindeviz» demiştir. Taksim'deki inf ilâkta 4 kişi öldü Ehliyet yolsuzluğu samklarından biri dün tevkif edildi dianın tamamen doğru olamıyacağı hemen sırıtır. Öğretim öyesine ücret ödenecek. gerekirse lâboratuar kurulacak, malzeme alınacak. kira ve vergi verilecek, sonra da öğrencinin yıllık maliyeti birinde 9(l bin, ötekinde 5 bin, en vükseği 6 bin lira olacak. Böyle bir farklılaşma aklın, mantığın alacağı şey değildir. Zira dörtte bir oranını, masraf lar ne kadar tnsılırsa kısılsın hulmak imkânsızdır. O halde nasıl oluyor bu iş. Oranlardan çıkan sonuç şudur ki özel yüksek okullar hizmetli kısıntısmdan başka fazla öğrenci alarak, sınıfları tıka basa doldurarak maliyeti düşürrr.ektedirler. Fazla hizmetli kullanmamakla elde edilen tasarrııf bir vana bıraktIırsa, ası! kısntı öğrenimden yapılmakta. dolp ısiyle öğrencller, özellikle araştrma istiyen branşlarda. veterli bileiden voksun kalmaktadırlar. Kısacası özel üksek okullar meselesi TürlJyc için. Türkiyenin geleceği çin bir önemli. bir hayatî meseledir ve her halde Meclisin. hüküme'in bu konu 3zerine eğibnesi gerekir. Kıta tazminatlan Aralık ayından itibaren ödenecek 1 ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) W Askeri Personel Kanununun r* subay ve assubaylara ongördüğü i kıta tazminatlan, 1 Arahk'tan iti \ baren ödenmeye başlanacaktır. >, Bu konudaki aktarma kanunu , tasarısı, Meclis'te komisyonlar kurulur kurulmaz, geoel kurula '* sevkedilecekür. jun Ölen kardeşleri için ağhyorlar... (Fotoğraf: Îbrahim KÖSEOĞLU) alisim Kazancı yokuşundaki bir garaj ve tamir atölyesinde dün meydana gelen infilâk sonunda 4 kişi ölmüş, 2*si ağır olmak üzere fi kişi de yaralanmıştır. Cihangir ve Ayazpaşa semtlerini heyecana düşüren infilâk, garajın boşaltılması sırasında bidonlardan blrinden sızan benzin yüzünden meydana gelmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) T **•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog