Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

VOLEYBOL'DA ÇEK'LER FİNALDE Millî Takımımız Hollanda'yı yendi, Kızlar B. Almanya'ya yenildi: 52 Dünya Şampiyonzsı pazar günü başlıyor Son Kırmızılılar yann akşam Madridde Atletico Madrid ile karşılaşıyor T Avrupa Voleybol Şampiyonasııı» dün yapılan * • maçlsrla devam edildi. ÇEKOSLOVAKYA: 3 • D. ALMANYA: 0 Çekoslovakya ile D. Almanya arasında yapılan geeenin en iddialı karşılaşmasıru Çekoslovakya 3 0 kazandı. îlk seti 5 • 5 kadar berabere götüren D. Almanya daha sonra Çek'lerin arayı açmasına mftni olamadıysa da neUcede yine yetişti. Fakat seti 15 13 verdi. îkinci sette birden öne fırlayan Çekoslovakya hAkim oyununu sonuna kadar devam ettirerek seti 15 • 8 aldı. Üçüncü set ise çok mücadeleli geçti. 13 11'e kadar durumunu koruyabilen D. Almanya netlcede seti 15 11 vererek maçı da 3 0 kaybetti. Çekoslovakya şampiyonluk maçını Rusya ile oynayacaktır. ROMANYA: 3 İTALYA: 0 Romanya ile Îtalya arasında oynanan erkekler final karşılaşması 3 0 Romanya'nın lehine neticelendi. Diğer maçlarda Rusya Macaristan'ı 30 (158, 158, 156) mağlup etti. Polonya ise Yugoslavya'yı 30 (157, 1513, 1512) yendi. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) GİİNÜN PROGRfiMl İSTANBULDA (Erkekler Final): 14.30 Polonya • îtalya 16.00 Yugoslavya • Rusya 19.30 Çekoslovakya Macaristan 21.00 Romanya Doğu Almanya İZMİR'DE (Kızlar Pinal): 17.30 İsraU • Doğu Almanya 19.00 Çekoslovakya • Macaristan 22.00 Polonya • Rusya. Ankarada yann oynanacak taz ve erkek t»kımlannıo klâsman ve teselli maçlarının programı: ANKARADA: (Erkek, Kız Klâsman Maçlan): Selim Sırrı Tarcan Salonu 17.00 tsviçre • ttalya (Kızlar) 18.00 Belçika • Türkiye (Kızlar) 19.00 Arnavutluk • Holânda (Erkekler) 20.00 Fransa • Türkiye (Erkekler) Yaşar Doğu Salonu: 18.00 Romanya • Batı Almanya (Kızlar) 19.00 tsveç • tsraü (Erkekler) 30.00 Belçika • Bulgaristan (Erkekler) GUREŞ TAKIMI Y. DELHİ'YE 780 KİLO 1214 ERZAK İLE GİDİYOR BUGÜN BELÇÎKA İLE KARŞILAŞACAK OLAN KIZ VOLETBOL TAKIMIMIZ 780 KtLO YİYECEK GÖTÜRÜLÜYOR Hindistan Elçiligimizden gelen ikaz mektubu üzerine Güreş Federasyonu. Hindistana giderken beraberinde yiyecek ve içecek de gö türmeye karar vermiştir. 780 kiIo gelen yiyecek ve icecek bağajın da şunlar vardır: Muhtelif marmelât ve reçel. makarna, pirinç, un. konserve ve pişmiş et. kavurma, muhtelif seb?e konservesi, meyva suyu, domates suyu, şiş« ve maden suyu, kuru incir, çay, ekmek, kaşar ve beyaz peynir, bisküi. Ayrıca, Eiçüiğm ıkazını göz 6nünde bu'unduran Federasyon, iki elektrik oragı da götürmeye ve içilecek suları once kaynatmaya karar vermiştir. 7R(l kiloluk ba^aj dün uçakla Parise eönderilml" olup bugün Paristen kalkacak uçakla tstanbıı !a gelecek ve kafile ile birükte Hindistana eıdecektir 52 kilo • Mehmet Esenceli 57 Hasan Sevınç fi3 Nıhat Kabanh 7f) Seyıt Ahmet Agralı 7R Mahmut Atalay 87 Hasan Gungör 97 Ahmet Avık Ağır : Gıyasettın Yılmaz. • GOZTEPETİ ISPANYATA UĞURLADIK Kasım tarihleri arasında Hındıstanda Yenl Delhl'de yapılacak olan Dünya Serbest GUreş Şampiyonasına katılacak mil11 güres takımımız bugün saat 14 de uçakla yurdumuzdan ayrılacaktır. SON ÇALIŞMA YAPILD1 MU11 tatamımız dlin sabah Emlrgân kampma giderek açık havada son Idmanı yapmıştır. Çalışmadan sonra antrenör Celâl Atik, şunlan söylemiştir: « Güreşçilerimiz Dünya Şampiyonasına iyi hazırlandılar. Hindistanda ellerinden geleni yapacaklarına ds inanıyorum. Başarıya ulaşabileceğimizi söyliyebilirim.» Güreşçüerin kilo durumlan İse ayarlanmıştır. CtHAT USKAN ÜMtTLÎ Gilreş Federasyonu Başkanı Cihat Uskan da şampiyona için ümitli konuşmuş ve şunlan söylemiştir: « Çocuklarımıza güveniyorum. Çok iyi hazırlandık. lldlimi uygun olduğu için Mersinde kamp yaptık. Gerek ben, gerekse antrenör Celâl Atik, çalışmalardan ve güreşçileruı form durumlarmdan memnunuı. Hindistanda Dünya Şampiyonu unvanımızi korumak GITTILER Dün sabah Ispanya'ya hareket eden için büyük mücadele yapacağız. İnşaUah iyi haber Göztepeliler uçağa binerlerken görüliiyorlar. lerle yurda döneriz.» FEVZİ VE NEVZAT HAREKETTEN ÖNCE vrupa Fuar Şehirleri Kupası ıkinci tur eleme maçını yann Madridde Atletico Madrid ile oynayacak olan Göztepe futbol takımı dün sabah saat 9.30 da uçakla Ispanyaya hareket etmiştir. Naci Gözen'in başkanhğındaki 25 kişilik Göztepe kafilesinde Genel Kaptan Muhittin Ekiz., Antrenör Adnan Süvari ve Menecer Ahmet Gucun ve şu futbolcular bulunmaktadır: Ali, Seyfi, Gürsel, Halil, Fevzı, Çağlayan. Nevzat, B. Mehmet, Nihat, Sabahattin, Ertan, Mehmet, A. Ihsan, Ceyhan Hüseyin. nan SÜVARJ .ÇETİN İMTİHAN OLACAK.. Göztepe antrenörii Adnan Süvari kafilenin hareketinden önce Mad rıd'deki ilk maç için: «Göztepe de Atletico Madrid de memleketlerinde hâlen lider vaziyetindeler. Bunun icin mücadele zorlu geçmeğe namzettir: Çctin bir imtihan vereceğiz. Her şe.ve rağmen futbolumuzu en iyi şekilde temsil etmeğe calışacaŞız Tnnlu olarak Göztepe iyi durumdadır.» şeklinde konuşmuştur. Kafıledeki futbolcular da Atletico Madridın kuvvetü ve şöhretli bir ekip olduğuna değinerek: ^Rakihimizin şöhreti bizi korkutmanıaktadır. İyi oynayarak aldığımız Federas\onu vaptı4ı neticeyi yaldızlıyacağız» demişlerumnmî bir toplantıda 1 H M7 dır. Dünya Scira Sampivoıusına masrafların fazlalığı i iiziınden (60.000 lira) katılmama kararı almıştır. Nitekim hu sampiyonaya katılmaya hak knza A Gl'REŞÇİLERİMİZ YENAL İLE Bugun Hındistan'a hareket edecek oîazı gureşçılenmiz kendılerine iyi şanslar dileyen Genel Mudür Ulvi Yenal ile birlikte görülüyor. f. BahçeAEK maçı, ileri bir tarihe bırakıldı P erşembe gecesi Dolmabahı;e stadında yapılması gereken Fenerbahçe AEK maçı iki kulubun anlaşması neticesi ileri bir tarıhe atılmıştır. Fenerbahçe Kulubu Başkanı Faruk Ilgaz, Atına ile yaptığı teleion konuşmasında AEK kulubü yonetıcıleriyle göruşmuş, ve maçın ileri bir tarıhte oynanması ıçın anlaşmaya varmıştır. TARAFLAR ANLAŞTI Atina'daki yöneticıler şimdiye kadar yapılan maçlarm iyi bir intıba bıraktığını. bunun bozulmaması için maçın tehirinin iyi olacaSmı ifade etmişlerdir. Taraflar Denktaş hâdisesinin yatışmasından sonra bu maçın yapılmasının uygun olacağım belirtmıslerdır. FeneSTbahç* KulübU Ba»ltaru F v ruk Ilgaz iki kulüp arasında yapılan anlaşma sonucu maçın ertelendığini söylemiş ve dün akşam telefon ile Atinadan AEK Başkanı Makridis ile gorüştügünü belırterek onlar maçın en yakın tarihte ovnanmasını istiyorlar. Maç sırasında hiç bir olayın çıkmasının ihtımali bulunmadığı kanaatini taşıyorlar. Son olaylar yatışır şartlar yerine gelirse, büyük bir ihtimalle maçı Cumartesi gecesi oynavabilinz» demiştir. v \um ıs»ı\ İLUiıım Röporlajlar: AbdUlkadir YÜGELMAN Dünya Scira ŞampiyonasınD Selâmioğlu'nun yerine Hayri Karabilgin gönderiliyor G. Saraylı fulb o/cu'ar toolantıya çağınldı Şampiyonluk yolundan her geçen hafta bıraz daha aynlan ve pazar gunü Altay maglübiyetinden sonra puan cetvelinde dokuzunculuğa düşen Galatasaray futbol takımmdaki krizin atlatılması lçin San kırmızılı idareciler acele olarak tedbirler alr.ıak üzere harekete geçmişlerdir. G. SARAYDA DL'RUM Son haftalarrfa ust uste başarısızlıklara uğrayan Galatasaraylı futbolcular, ıdare heyetinın perşembe gunü yapacağı top lantıya dâvet edilmişlerdir. Sarı kırmızılı idarecilerin futbolcularla konuşmak istemelerine takımda gruplaşmaların bulunduğu kanaatına varmalan sebep olmuştur. Y nan Türkiye Snipe Sampnoım tbrahim Selâmioğlu'na da katılmama karan duvuruimu<.tur. Ancak daha sonra Orhan SaUa, Federasyon üvelerine daııısmadan bo sampivonaya katılma karan almıs ve katılacak sporeuyu da Hayri Karabilein olarak ilân etmiştir. Kendisi ile konuştujumuz Dünya Scira Teskilâtı Tiirkhe Sekreteri Aydın Oral. Federasyon karan sarih iken. Orhan Saka'nın re'sen böyle bir karar veremeyecegini, karar Federasyondan çıksa dahi önce keııdisinin tasvip etmesi icap ?der» demiştir. Okullararası Halter Tesvik Müsabakaları sonuclandı YAŞAR DOGUNT'N KABRLVDE ANNE AYVAZ1N EVINDE YAŞAR DOÖU KÂZIM AYVAZ 64 Oldükten soora madalya aldı H • ayata gözlerini yumduktan 6 upuzun yıl sonra bir madalya kazanmak belki de dünyad» ilk defa merhum Yaşar Doğu'ya nasip olacaktı. Yanm Asnn Kuvvet İlâhları yarışmasına katUan 177 bin küsur güreşseverin hepsinin de reyini alan rahmetli Yaşar Doğu, bugün Türk gflreşinüı sembolii olarak spor tarihimize geçmiştir. Cumhuriyet okuyuculannın reylerinin kimisi serbestte, kimisi grekoromende, kimisi 73 de, kimisi 79 da toplannuştı. Ama her gelen fişte de Yaşar Doğunun ismi vardı muhakkak. Bn reyler 1939 da Oslo'da grekoromen Avrupa ikincisi. 1940 da Balkan. 1946 da Avrnpa serbest, 1947 de Avrupa Rrekoromen, 1949 Avrupa serbest, 1948 Londra Olimniyadı, 1951 de Dünya Şampiyomı olan Yaşar Dojju'nun sembol oldnfunun bir deliliydi. Y1L 1955: Barcelonadaki Akdeniz Oyunlanna millî ekipimiz vapurla eıdiyor. Yaşar Dogu bStün güreşcilere sabah saat 6 da .fimnastik yaptınyor. Bu arada Hamit Kaplan da üşütüvor ve m8sabakadan bir gtin önce ateşi 39.5 dereceye yük«eliyor. Nuri Boytorun: «Hamit bu halde güreşemez» deyince Yaşar hemen oradan atıhyor: « N9 demek güreşemez. Mindere çıkacak ve güreşecek. Öiürse bayrağa sarar. kahraman gibl yurda götürürüz». Yine aynı vıl Akdeniz Ovunlannın fmali yapılıyor ve Hamit Kaplan Yunanlı ile final gfireşinde. Hamit Kaplan Yunanlıyı bastınp bir pnan alıyor ve ondan sonra da onunla âdeta ovnaşıyor Minder kenannda Yaşar, nbitir şu tşi» dive devamlı bağirmakta. Bir ara Yunanlı Hamiti köprüye getiriyor ve 3 puan alıyor. Yaşar bitkin minder kenannda hahire bağınyor. Nihavet Hamit Kaplan son dakikada Yunanlıyı köprüye tetiriyor re püreşi kazanarak Akdeniz şampivjnu oluvor Kaplan. sampivon nlarak minderden inerken Yaşar Doğu, yaradana sığınıp Kaplan'ın suratına öyle bir tokat vapıştınyor ki.. Kaplan korkusundan kaçarken sadece Yaşar'm şn sözlerini dnyabiliyor: «Beni minder kenarmda öldürmeye m) fcasdettin E » Yaşar Doğu'nun kriz geçlrerek tsveçte kaldığı eünlerdeviz. Takımımız daha sonra Avrnpa turnesi vapacak ve tsviçreye gidecek. Yaşar Doeuvu arkadaşlan hastahanede ziyaret ediyorlar ve fl. zülmemesini sövlüvorlar. Yaşar Doğu'nun cevabı ise gayet kesindir: «Sizler üziilmevin Ben nasıl olsa tsviçrede size yetişirim.» 1913 yilında Samsun'un Kavak'mda doğan Yaşar Doğu güreş havatında sadece bir kişiye kızmanuş, tek lâf edememişti. O da Celâ) Atik'tt. Zira Yaşar Doğu'yu mindere getiren ve o m teş*ik eden tek fcişi Celâl Atik'ten başkası değildl. Yaşar bnnu hiç unutmamış ve Celâl'e hayatı boyr.nca bir defa bile lâf etmemiştir. K Sen bir şampiyon annesi olacaksın!,, • üçükuıustafapaşanın Halice bakan dar sokaklarından yukarıya doğra çıkıyoruz. Elimizde ne adres var, ne de bir isim.. Ancak yola çıkmadan önce kime sormuşsak aynen su cevahı almıştık: «Küçükmustafapaşada kime sorarsaniî size Kâzım Ayvaz'ın evini gösterir.» Fotojrrafçı arkadasım Tfilây Divitçioğlu ile birlikte merdivenli voldan oflaya puflaya çıkıyor, her 50 metrede bir önümüze kim gelirse soruynruz: « Kâzım Ayvaz'ın evi nerede?» Hep aynı cevap. « Biraz daha gidin kime sorsanızz gösterir.» Nihayet son sorduğumuz bakkal işaret etti: «îste su karsıdaki tek katl: ııfak yer .» Şaşırmadım desem verl... Demek ki koskoca bir Olimpiyat Şampiyonu Kftzun Ayvaz Iste burada otnruyordn. Orormuyordn ya.. Şimdi tsveçe pidip yerleşmlş ve hattâ bir Isveçll İle hayatını da birleştinnişr!. Üçüncö çatışımızda kapı sçıldı. Yorgun, fimitsiz bir çift gözle karşılaştık. Kapıda birl karşılıyan Kâzım Ayvaz'ın annesi idi. 67 yaşm yorgunİuğundan, ümitsizliğinden çok «Benim de kapımı çalan olurmuş meğer» der gibl şaşırmış bir hali vardı. Ama Hayriye Hanım'a oğln Kâzım'ın kazandığı altın madalyayı verface bir damla yaş ya. naklanndan vuvarlanıverdi. Kâzraımdan bir ses, bir kolnı hissetmişti. Şaşırmış hareketlerle altımıza birer iskemle verdi. «Kâzım'ım 16 yaşında tken güreşe başlamıştı. HPIP bir eün hakkını yemlşlerdi. Sabaha kadar ağladı durdu. Gel bu işten vazgeç dedimse de dinletememistim Zira bana «Sen şampiyon annesi oiaraksm» derdi Hele bir defasmda çok uzaklara gitti Tofcyo Olimpiyatlannı kastediyordu çelince de bana bir madalya getirdi. tşte istedigim buvdu demişti bana.. Ama sonra Kâzımımı kav. bediverdim. Bir gün yine çok uzaklara gitti. Geidiğinde vanmda nişanlısı vardı.» tsveçli eelinini sevivor musun? deyiverdim birden.. « Tabit severim. Ama çok uzaklarda onlar. Ben ise burada yapavalnızım.» «Niyetin var nu? îsveçe gldecek misin?» diye bir »orn daha deviverdim. « Biz artık bambaska bir yolculuga çıkanz bu vaştan sonra» diyerek hayatta her sevini fca?bettiCini. iimidini vitirdiiHni tek cüm'p ile ifade ediverdi Hayrive teyze. Lâfı deeiştirdim: « Torununu seviyor musun'» «TabiJ ded" Kâzımımdan bir parça o » Sonra da devam etti: «Kâzımım çok iyidir Ell açıktır Hele bir seferinde totodan 17 bin lira almıştı önüne gelene verdi.» Biz, Kâzım Avvaz'ın annesi Hayrtye hanıms veda edip avnlırken o, (çinde madalya hulunan mahfazayi (röjrsüne sıkı sıkı bastırmış şunlan sövIflyordu: « Bu madalvavı kazandıgmı Kftzıma da yazm, ınUJdeleyln olmaz mı?...» S stanbul Halter Ajanhgının I faahyet programında yer ™ alan (Okullararası Halter TeşvıK Musabaakları) Şışlı kulübunde kalabalık bir seyircı kiitlesi önünde yapılmıs ve su sonuçlar elde edilmiştir: Horoz siklet : (T) Mahmut Yolaçan (T. Okul) 205 kilo, (5) Kerim Erçekin (t.M.O.O) 147,5 kilo, (3) Zakir Nalbulan (l.M.O. O) 142,5 kilo. Tüy siklet : (T) Halil Durmuşlar (Pertevniyal) 175 kilo, (5) Necdet Borucu (Pertevnival) 150 kilo. (S) Kerim Cengiz (l.M O.O) 140 kilo. Hafif »iklet : (T) Çetin Koç (tktisat Fak.) 210 kilo, (?) Yüksel Mıskat (t.M.O.O) 205 kilo, Orta siklet : (T) Nejat Akbıyık (Kad. Tic.) 250 kilo, (?) Ergin özaydın (Maç. San.) 222,5 kilo. (3) Nuri Bilgehan (Kabata?) 220 kilo Yan afır siklet : (T) Yılma? Akyosun (T. Okul) 245 kilo, (5) Veysi Şitilcı (Bakırköy L.) 160 kilo, © Recep Akbıyık (l.M.O. O) 140 kilo. Agır siklet : (î) Bülent Kaptanoğlu (Mec.) 230 kilo, (5) Suat Ülhan (Vefa L.) 120 kilo. •••••••••••••III SPOR TOTO Vefa Gençlerbirliği En son neticeler Vefa: Demirspor: Gençlerbirliği: Göztepe: Hacettepe: Bursaspor: Göztepe: Gençlerbirliği: Gaiatasaray: Altay: PTT: Eskişehir: Galata: Beylerbeyi: Toprakspor: Trabzonspor: Beşiktas: Ankara: Eskişehir: PTT: Demirspor: Vefa: Altay: Galatasaray: Altınordu: Şekerspor: Ankaragücü: Beşiktas: M. Id. Yurdu: Feriköy: Sekerspor: Altınordu: Bursaspor: Fenerbahçe: Feriköy: M. Id. Yurdu: Beykoz: Petrolofis: Karşıyaka: Usakspor: Boluspor: Samsunspor: Trabzonspor: Toprakspor: Kastamonuspor: Giresunspor: Taksim: Güneşspor: Bahkesirspor: Izmirspor: Giresunspor: Kastamonuspor: Tahmin 02 TOTO TOTO'DA 13 BİLEN YOK 13 bilen 12 bilen 11 bilen 10 bilen yok 35 kişi 606 kışı 5750 kişi Geçen hafta deplâsman takımlar başarılıydı Spor Toto'nun son haftası genellikle deplâsman takımlannın ba şansı ile kapandı. Zira deplâsmana çıkan 13 takundan 4 ü galip gelirken 4 ü de berabere kalarak, ev sa hibi takunlann ümitlerinl sildiler Bu durumda 4 maç (2), 4 maç (0), 5 maç ise (11 ile sonuçlandı. Hacettepe Göztepe Galatasaray PTT Galata Toprakspor Beşiktas Eskişehir 01 puvan durumu K1KMIZ1 GKUP Takunlar O G B M A Y P KpJ Ist. Spor 11 10 1 24 4 21 1 11 6 15 Antalyaspor Sakaryaspor 2 12 7 15 2 8 4 14 8 Denizlispor 2 15 11 13 9 Zonguldak 3 11 7 12 10 Adanaspor 3 12 10 12 10 Karşıyaka 1 8 7 12 10 Edirne 3 11 8 11 11 Sarıyer 3 10 8 11 11 Bandırma 3 13 12 11 11 Altuıdağ 3 13 12 10 12 Aydmspor 9 9 10 12 Manisa 9 13 10 12 Afyonspor 7 15 10 12 Ülküspor 4 7 10 12 Petrolofis 10 12 9 13 Orduspor 9 17 8 14 K. Gümrük Beykoz 3 13 5 17 Uşakspor 4 21 1 21 BEYA2 Takımlar Kütahya A. D. Spor tzmirspor Samsun Beylerbeyi Kocaeli Trabzon Balıkesir Boluspor Güneşspor Galata Giresun Konyaspor Toprakspor Kasımpaşa Malatya Kastamonu Sivasspor Kayserispor Taksim O G B MA Y P 2 20 6 17 11 2 18 13 17 11 2 21 13 16 11 1 11 7 16 11 11 2 12 6 14 11 3 18 12 14 11 2 13 10 14 11 3 15 11 13 11 3 13 8 12 10 11 3 16 12 12 10 10 10 8 10 İ U 11 9 10 10 U 11 6 14 22 8 14 11 6 10 14 7 15 11 6 11 16 7 l.i 11 7 11 18 6 16 11 7 6 17 6 16 10 6 8 16 5 15 10 7 6 15 5 15 m 6 5 19 5 15 Türkiye Kupasımn üç maçı yann ovnamyor Türkiye Kupasımn flç karşılaşması yann oynanacaktır. Ankara'da Şekerspor ile Demirspor karşılaşırken, Istanbulda da Feriköy, Düzcespor ile ve Vefa da Karşıyaka ile oynayacaktır. San LScivertliler Zonguldakspor ile karşılaşacaklardır. puvan durumu Takımlar Göztepe Beşiktas F. Bahçe PTT Altay G. Birliğl Ş Spor Mersin G. Saray Altınordu EsSdşehir Demirspor Feriköy Bursaspor Ankaragücü Vefa Hacettepe 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 7 8 9 7 8 8 8 O GB MA Y p 6 6 5 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 1 2 0 0 2 2 3 3 4 1 3 1 3 2 3 3 2 3 0 16 5 14 0 14 S 14 1 10 5 13 2 9 7 11 2 10 6 10 « 14 10 3 11 11 10 11 7 9 8 11 8 8 9 10 6 13 3 5 5 10 4 10 5 13 Demirspor Altay Altınordu Ankaragücü 0 8 M.îd.Yurdu Şekerspor Bursaspor Feriköv Kara Kuvvefleri Basketbolda Şampiyon Silâhlı Kuvvetler Basketbol Şampiyonası, Deniz Harb Oku]u spor salonunda yapılmıs ve Kara Kuvvetleri basketbol takımı birinciliği kazanmıştır. Jandarmagücü ikinci, Deniz Kuvvetleri üçüncü, Hava Kuvvetleri de dördüncü olmuştur. 10 Beykoz Karşıyaka Boluspor Tabzonspor Kastamonuspor Taksim Balıkesir Giresunspor 10 10 Kadınlararası disk atmada dünya rekoru SAO PAULO Batı Almanya'lı Liesl Westermann, kadınlararası disk atmada 61,26 m. ile yenl bir dünya rekoru tesis etmiştir. Eskl rekor 57.70 ile Rus Tamara Press'e aitü T« 11J.1965 de kııılmıstı. ÜÇÜNCÜ LtG Takımlar O G B M A Y P Kp Es. D. Spor 5 3 2 9 4 8 2 Kınkkale 5 4 1 14 13 8 2 Beyoğluspor 4 3 1 4 2 6 2 Çanakkale 5 2 2 1 8 4 6 4 Nazilli 5 2 2 1 7 7 6 4 tskenderun 5 2 1 2 3 3 5 5 Tekirdağ 4 2 1 1 3 3 5 3 Çorum 5 2 1 2 7 7 5 5 Hatayspor 4 2 1 1 4 5 5 3 Lüleburgaz 4 2 2 9 6 4 4 Kon. td. Yur. 5 1 2 2 6 5 4 6 Davutpasa 5 2 3 4 5 4 6 Tarsus t. Y. 5 1 2 2 7 11 4 6 Düzcespor 4 1 1 2 2 2 3 5 Elâzığspor 5 1 2 3 5 J 7 Ceyhanspor 4 1 3 7 » 2 « Muğl ıspor 4 4 5 13 t I n 12 13 10 Yedekler: Afyonspor Aydınspor (10), Edirnespor Antalyaspor (1), Denizlispor Bandırmaspor (10) •••••••••••••••••••••••••••••••••D
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog