Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makale



Katalog


«
»

UYMAY1 TAAHHtJT EDEB Gueteetlik T. A. 8 • C«Jtloğhj Hal*evi nkaJt No 3941 17 57 35 # IZMIB. Fevııpaşa Bujvarı, l$hanı 104109 Te!: S1330 «rj»rogıu 32 00 49.50 Ölüro MevLtt. Teşekküı (33 eO) 5 em İKATIŞ.Ofis'tekiithâl malı 850 ton pirincin curtlandığını iddia etti İZMİR (a.a.) Lıkatls Sendıkası Genel Başkan Yardjmcısı AhKurt, dun bas'n mensuplarına, Gazıemır ve Çardak sılolarında nan 8511 ton ıthal malı pirincin, bakımsızhk ve ılgısızlık yuzunkurtlandıçını ıotfıa etmıştır. Pırınçlenn temızlenmesı ıçın kullanılan «Fostoksin» Uâcının inSdğlığına zarar verdığını de ılen sâren Kurt, ayrıca, 2 ay once jmu tesbıt eden askeri ılçılılerın, «Sıhhate mugayırdir» gerek.le ıthal malı pırırç alımını durdurduklarını sovlemıştır. MO Bolge Mud"ur Yardımcısı ın Arlıso%, Askemenın ıtmalı pırınç alımını durdurunu kabul etmış, fakat pılerm kurtlandığı jolundaki aların doğru olmadığını soyıstır r'.ı^ov: a\ rıca, \alnız pırınçT değıl, sılo\a annan dığer ubatm da «Fostoksin» ıle ıandığmı, haşerelerı olduren ılâcm ıse, ın«an saSlıgına bır ırı olmadığını sozlerıne ekıştır Açık mı, kapalı mı? (Baştarafı 1 inci sahifcde) lo savgıdeeer kısılerın agzından Anayasa ılkelerı ıle bafdaşamaz sözler duvabılnoruz. Bununla bcraber durumu (azla yadırgamıvalım. Büvük sıçramalar gerektıren fıkır hareketlerinin arkasından herkes avnı hızla kosamıvacaktır. Bırden scikiilup atılamı\an alıskanlıklar vardır, tutuculann mâne\i baskısı vardır. çıkarcılann vürüttutu propasanda \ardır. Kısa zamanda hunların üstesınden gelmek elbette kolav olmıvacaktır. Ama vürürlüktekı Ana\asavı sovsuzlastırıp rata kaldırmak ıstevenler de muratlarına eremiyecek, erçeç ha\al kırıkhîma ufravacaklardır. Gozle sorulur, elle tutulur bir liderlerı voksa da 27 Mavıs'ı varatan eüclcr dün oldufu eihi hugün de adsız kahramaniar olarak gorevlerinin basmâanırlar. (Bastarafı 1 incl sahifede) İdam söz konusu değil Ote vandan Denktaşın avukatı Aİ! Dânâ bıze şu bılgıyı vermiştır: «Cumartesi gunü Denhtaş ve »rkadaşlan ile goruştum. Sağlık \e moral durumları ividir. Kendi lerine kitap goturdum. Bugun de göruşeceğim. Cuma gunü hâkim huzuruna çıkarılmaları soz konusudur. Her üçu de aynı suçlarla itham edilmek tedir. Idam diye bir ceza soz konu su değildir. Bu sucların âzami cezası muebbed hapıstir. Aııcak, boy le bir ccza da kendileri için hiç bir sekiide duşunülemez. yuksek mahkemede yargılanması gerekmektedır. Ancak, bu mahkemenın başkanı olan Al man hukukçusunun ayrılmasından bu vana mahkeme yurumemıştir. Bu durumda, Denktaş'ın Rum mahkemeleri tarafmd^n jargılanması ıhtımali ortaya çıkmaktadır. ROMflNYfi HflYfi TOLLARI 1STANBUL • BÜKRES yalnız60dakikada direkt ve konforlu seferler YALANLANIYOR # «Temcnnimiz, en son çareye başvurmak mecburiyetinde bır akılmam amızdır » Istanbuldan her Pazartesi Bükreşten her Pazar hareket Askerîyenin un çekmesine ızîn verildi Toprak Mahsullerı Ofısı sılolarında baslayan grev dun de hâdsesız devam etmıştır Turkı>e Ltkat • Iş Sendıkasırun aldığı kararla, askeri birliklenn ekmekhk un ıhtıyacı, grev gozculennın kontrolunde sılolardan çıkanlacaktır Sendtka Sozcusu; Ofıs'ın, askeri bırlık ıhtıyacını ılerı sürerek mal çıkardığını iddıa e ıiştır Öte yandan, ışverenın Harem lskelesınden faydalanacağı yolunda çıkan haberler üzerıne sendıka, ıskeleye grev gozculeri koymuş tur Gozculer Harem ıskelesmden yapılacak buğday yukleme boşaltma ışinı, engellıyeceklerdır. Bu arada, Lıkat • Iş Sendtkaiı Marmara Şubesi ""aşkanı Osman Aktuğ. dün, Toprak Mahsulleri Ofısi Genel Mudurü Kâmuran Baydur'u, kanunları çtğnemekl» suçlamıs, lstıfaya çağırmıştır. Rum basmında ikilik NADİR NADİ ALTIN ıt ıhurıjet lit ol\ nn >ar kulçc Cumhurbaşkanı Sunay, beraİkinci mesaj bennde Dışi'lerı Bakanı CaJLONDRA Bır ekspres trelayangıl olduğu halde, «Downinin on vagonu dun gece LonBaskente gelen habeılere goATIP Kâzım Karabekır ning Street 10» da, îngıltere Baş dra \aUınlarında \oldan cı^mıs re, Denktaş, Rum yonetımı kajkulundan aldığım 206509 sabakanı Wılson'u ziyaret etmistır. ve yolculardan 53 kişi ölmuş, l nah ıle \e kendl el yazısı>la pasomu kajbettırn. Hukum109 kişi de yaralanmıştır. | Türk Cemaatıne ıkıncı bır me Sunay, bu zıvaretten sonra, Baş dur. bakanın îerefıne verdiği öğle saj yavınlamıştır. Denktaş, bu Kaza jerıne derhal sevKedıAyşe Çın jemeSınde bvılunmuştur. len yuzlerce ışçı, olu ve \arah mesdjında. «Tutuklanması olavı(Cumhurijet 13336) lyı haber alan kaynaklar» g6re, nın sojukkanlılıkla karşılanmaları vagonların enkazı altından Sunav ve Başbakan Wılson, bu sını \e kendisine yardımcı olaçıkarnvstır. ölenlerin çofeu. aizıvaret sırasında. kısaca Kıbns cağı kanaati ıle kanunsuz \ollaleleri ile beraber hafta sonu çemeselesıne de değınmışlerdır. Inra çidilmemninı bassaten rıca zintisinden ddnen çocuklardır. gıltere Ba?kanı, U thant ın temettıçini» behrtmektedır. Kaza \erınde doktorUr ıkı sahası olan oğretmenlığın kendlsılcısınm çalışmalarını ozellıkle Dısışlerı Bakanhğı vetkılılerı(Rastarafı 1 ıncı sahıfede) yaıah\a onemh ameh\atlar >ap lerıne venlmedığınden ve Anad > destekledıgıni belırtmış, Bari1: Güne gore, Denktaş'ın serbest bımıslardır. n zaman kavga halını alan sert ludaki okullann bır çogunda yetcu'nün Ada'dakı varhğına îngılrakılması konusunda hukumet 12 vagonluk trenın on vagonu tışmalar olmuştur. Bir ara ders kısız kışılerin d rs verdiğınden slcıddıyetle duımakta, gerekli \e t»re'nın ozel bu onem • ""ıl Pinı bu>uk hır hızla gırierken volıılan son sınıla boykotçu o%mumkun olan teşebbuslere dekâyet eden Genel Sekreter, BasoylemışUr. Ikı Uder, CENTO'ya dan çıkmıs, kıvılcımlar ve ciler gırmiş ve gurultu yapavam etmektedır. kanlıktan .Tiuspet bir cevap alada kısaca değınmış, fakat muzaalevler saçaıak parçrflanmı'tır. dersın devamını onlemişlermazlarsa bnümuzdeki gunlerde Gene baskente gelen habedekerede bulunmamışlardır. Hat bovunda oturanlar enkaz Prof. Bulent Davran, dersi re gore, Denktaş'a suçları heboykota gideceklerinı açıkJamışarasınd<tn çığlıklar ve ınıltîler Ikı saat suren goruşmede Sunay •ıda kesmek zorunda kalmışnu7 resmen bıldırılmıs deçıldır. du\duklarını soylemı^lerdır. tır. ve \Vılson. NATO'nun guçlu olaTutukluluğu, Adaya gızlıce gırTrenın makınıstıne hıçbır" sey rak muhafazası gerektığinde muJovkot komitesi temsılcılerl bu Yıldız Teknik Okulu mek ve kaçak sılâh tasımak olmamıştır Öndekı ıkı vagon tabık kalmış, Ortadoğu buhranıolaylann çıkmasını istemedmsuçlarından dogmaktadır. SoruşBM Akşam kısmında bir . yoldan çıkmamı^tır proıektor turmanın ne safhada olduğu he nına dayolu aracılığıyle çabuk bır ını, fakat son sınıf öğrencıleKurtarma ekıpleıı, çozum bulunmasının bnemlın, artık vonetmelıkle bır ılgınuz kesın olarak bıhnmemektelerın IMÇI altında vınçlerle v anı behttmışlerdır öğrencinin boykotu i kalmadiSı ıçuı, bovkota uydır. Bundan oturu hangı suçgonları kaldırıp. ok?ıjen lâmhaYıldır Teknık Okulu Aksam k ıstemedıklermı üerı surmusAçılan Türk serçisi larla yargılanacağı da bellı deları ıle demır jığınlarını ke«ekısmına devam eden 100 oğren, dâvalarında haklı olduklarıru Sunav ve beraberındekı'er, ğıldır. Bılınen tek nokta savcırek enknz altından olulerı ve cı, dun eece derslere pırmemışbo>kota devam edeceklerlnl be «\ıctoria And Albert» Muze«ınhğın a\ın 3 unde başlamak uzecan çekı^enlen çık.ırmı^lrirdır. lerdır Öğrencıler okula geldıktmışlerdır de du7enlenen «Türk Sanatları re 8 gunluk bır tutukluluk kdTayfundan ölenlerin ten sonra, konferans salonunda Sergisini» açmı^tır. ran aldığıdır. Bu sure cuma guSavcıhk el koymuş toplanmış, burada bo\kot karasayısı 170 i buldu nu «ona ermektedır Kukuk Fakultesı Dekanı Prof. rı aldıktan sonra, bahçeye geçMANtLL\ Oncekı eeıe Hangi mahkeme? •ha Pornv, dun. son ola\lara mij,, çaoTır kuıup mesaleler > a me\dana gelen tavfunda olenleTias ederek. ";unları «ovlemışkarak, sabahlamışlardır Avnca rın savısı 170 kı^ıve çıkmıştır. Bu arada dıger bır nokla da «Huzursu?luk çıkaranlann oğrenciler, u^erlennde «öıel oBunlardan 100 u, CumarteM an Denktaş'ın hangı mahkemede reketi, buçün de devam etkullsr devletleştirilmelidir» \anu batan gemıde bulunan kadın yargılanacağı hususunun henuz ıstir. Buna raSmen, 4. ve kıs zılı gomlekler gıymıslerdır. lar. çocuklar ve erkeklerdır. bılınmemesıdır Sadece adı suçrn 3. sııııfta (Jersler yapılmısTa%fun 750 mılyon l ı r | cıvarınlann yargı^nmasında esas, • '<^«?Üniversit«ye'"'* • Son sınıfta derse çiren bir . da z^rar mevdana getırmıstır. Turklerın Tur\, Rumların Rum ofesor, ^apılan hareketler üA\ rıca haberle^me "imkanını mahkemelerınde yargılanacağı, AS'KARA (Cmrthuriyet Bfirosu) giremiyenler rine sınıfı terk lorunda kalkestığınden, olvı saNi^mın vukher ıkı cemaatı ilgılendıren suçMıllet Meclısi'nln 9 dakika süBlr kaç gundenberi, Ünıversif« ıstır. Hocaların \e öşrencileselmesınden endışe edümektelara ise ortak mahkemelerde ren dunkü toplantısında, bağımbahçesinde bir çadır kurup, den derslere çırmelerine zor knl bakılabıleceğı bilınmektedır Ordır. sız Mllletvekılt Mehmet Ali Arvamlı orada kalarak durumlarını nılarak enıçel olunmuştur. Suç tak mahkemeler dağılmı? oldusan'm Denktaş'ın durumuyla U kamu ovuna duyurmak istıyen, Uskil eden çesitli olaylar üzeriğundan bu mahkemede vargıgıli bnergesi de okunmuştur. rüversıteve gırenjyen öğrencıler, • duruma, Sa\cıhk el koymuslanma"sı ?nz konu«u değıldır. Önergede; «Hükumetin Kıbns'bugun sabah saat 10 da HurTiyet r. Bu hareketler. ögrenci olDokunulma7hgı olan Denktaş'ın ta gplişen son olaylar ve Rauf meydanında toplanarak, Taksıme avan, belge almıs. öfcrenci sıDenktaş'ın tevkifi konusunda bilkadar devam edecck bır protesto ttarı kalmavan kisiler tarafın gi vermesi» ıstenınektedır. Ba*mıtıngl yapacaklardır. ın yapılmıstır.» kan Bozbeyli, bnergeden Hüku Mıtıng içın metın haberdar edıldığml, geleÖ*el okulları protesto dırımı yapmışVılâyete gerekli bıl(Baştarafı 1 inci sahifede) olduklarını açıklacek birleşımde gundem dışı bır Sar^maz ı suçlamış ve şunlaÖzel yuksek oku'lan protesto yan oğrencıler ünıversite onun(YIRT HVBERLERI SERVISt) konuşmayla bu konuda Meclıs'e rı «ovlemıstır «tbsan Sarsmek ve bu okulların devletleşde yapılacak bır konuşmadan son Dınardan bandıMı>d gıtmekbilgı verıleceğıni soylenaştır. maz'ı tanımadan önee baskarılmesını sağlamak amacıyla, ra Dıvanyolu, Sirkeci, Karaköy ve te olan 03 HP 715 plakah taksı. ları ile isbırliji yapıvordum. Partl gruplan, baskanlık dieknık Üniversıte. Teknlk OkııDolmabahçe yoiu ıle Taksıme ?1farlarının ansızın sonmesı üzeIhsanı tanıdıktan sonra beravanının teşkıli konusunda anlaı ve Yıldız Teknık Okulu öğrendeceklerını belırtmışlerdır rıne >ol kenarına park etmış o i her calısmağa basladık. Aldışamadığı İçin kısa süren dun'eri butrunden ıtıbaren boykot Unıversıteye gıremıyen ogrencllan traktor romorkunun altına ğım paranın bir kısmını kenkü toplantı, Grup Başkan Vekll1 ınarak derslere gırmiyeceklerler, avnca aralarından seçtilcleri gırmıştır. Bu kazada 4 kışı oldisine vcrivordum.» Burhan lerının verdıği ortak bır önerge:r Ankarava yapılacak protesto üç kısılık bır temsılcl grupunu muştur. ın bu ıfadesını ve suçlamasının kabulıi üzerıne, 10 Kasım jruyuşü sabah saat 9 da Yıld.z Ankaraya yollıyarak Mılll Eğıtitn Sejdıkov vakınlarında da onnı kabul etmeven Beledıve Cuma gunü saat 15'e bırakıleknık Okulundan hareketle başBakanı ve Başbakanla goruşmeler cekı gece 35 DR 861 plakah bır Meclısı ve Şoforler Federasmıştır. vacaktır. Ö^rencüer Beşıktaş • yapmaya çalışacaklardır. otomobıl, karsıdan gelen 35 DU yonu uyesı thsan, «Sö^Ienenkaretler volu ıle Maçkaya gıdfl626 plakah kamjonla çarpısmış, ler tamamen iftiradır. BurYERLİ* İLÂÇ Tartışma istiyorlar ek, burada Teknık Okul oğrenotomobıldekı Se\fettm Erçağlar han ile hiçbir sekilde iİ Şışlı Özel Iktısadı \e Tıcarı 1ılerını aldıktan sonra hep blrve Fıkret Turalı derhâl olmusv ok ve bn islere de SANAYIÎ İLE İLGİLİ lımler Yuksek Okulu dun torenkte Gumuş^uvuna gıdeceklerdır. tur. dim» rlemi"îtiT le 6 oğretım jılına ba^lamıstır. 'ç \nksek okulu temsılen. 300 ci5 ÖLÜ 16 TARALI Burhan Esmer'm iddıasma göBİR İDDİA: Okul Muduru Prof. Gıvasetanndakı bır grup oğrenct, TaltÇal'dan Denı?h\e geimekte ore, olayla 12 klşinin ilglsl vardır. tin Akdeniz m açış konusmasınım anıtına çelenK kovduktan son lan Şe\ket Docan \onetımındeGenış bır sebeke halınde çalıştıKa araba vapuruyla Uskudara s;e dan sonra soz alan Talebe Cekı 20 AD 964 plakah volcu otoları anlasılan sanıklan yakalamak mı\etı Ba^kanı Gurkan Gunerek Ankarava do*ru yuru^^u>e busu, fazla hızdan Degırmendeve soruşturmayı tamamlamak için deşoğlu «Ne büvük bır tesadüfaslıyacaklardır Her üç okuldakl re vırajını alamı\arak 50 metre polıs, ozel bır ekıp kurmuştur. tür ki, özel yuksek okullara Uar ıcvkot Ankara \iıruvuşu tamanıaşağıdakı deıe\e uçmuitur. Şosı baslatılan şiddet politikası ile anmcaya kadar devam edecektır for Şevket Doğan ıle \olcular5 kişi daha busün 5. kurulus yılımızı idrâk dan Mehmet Gulkun, Cemıle îlÖzel vuksek okulları protesta edi>oruz, Bizlerce malum bazı nezarete alındı han, Melahat Karakaş. Mahmut •den gençler, avnca şehrm kalakisilerin >uröttukleri bu kam Guicun olmuşler, 16 kışı de ya>ahk bolgelerınde duvarlara ozel Dun aksam geç saatlerde po[ıaına \e çösterıler, Türk ejıralanmıştır. ıkul'ann durumunu anlatan çelı«, ehlıvet yolsuzluîuvla ılgıll tim problemine ne getırecektir? ıth afısler asmıslar Uzerleri vaolarak. Şoforler Cemıvetı'nden Bu kadar lıse mezununu de\let ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ıll grev somleklerı ıle sokaklar5 kışının nezaret altına ahndığmı a unı\ersiteleri okutabılecek miYerh ılaç endustrısıyle ılgıh ia dolaşmıs'ardır çıklamıstır. Bunlar, Eşref Ündır? Bu »etersızlvkler karsısında olarak kurulan Mechs Araştırveren. Cahit Karaca\. Mecit Kocevap elbette ha\ır olacaktırj Edebiyat Fakültesinde ma Komısyonu Başkanı Sabahat ca, Ali Sert \ e Recep Ersen dır. demıs. Turk eğıtımını bazı tertın Savacı (AP). Komısyon çatıpcılerın sufli gosterılennın kur bovkot lışmalarıyla ılgılı soruları cetaramıyacafiını so\lemıstır. vaplandırmış, bu arada. «Bazı Edebivat Fakultesl Talebe CeBaskan Gundesoğlu, protestoilâç firketlerinin masraflan yük mıvetı Genel Sekreten M Alı Poj a gıden oğrencılerle her turlu sek gösterip fiatları indirmemek (Baştarafı 1 inci sahifede) ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) latsay. dun bır basın toplantısı tartışmaNa gırmeve hazır oldukiçin kendi işçilerini greve tes Neden beğenmemışler sanki? Sana\ı Bakanı Mehmet Turâuzenhyerek, Edebivat Fakultesi larını da bıldırmıstır gut, dun, verdığı bır demeçte, Rahmethler gomulseydı buray» , vik ettiiini haber aldık.» demışmezunlarınm ıs bulamama'arıntır. (Izmirde de >üksek özel oçok iyi olurdu. «Sümerbank'ın halk tıpi bazı dan şıkâyet etmıştır Edebiyat Pakul ögrenci dernekleri başBaşından beri bu konuşmalan Komısyon, geçen yıl dönem mamullerindekı tenzilâtlı satıskultpsı mezunlan ıçın başlıca is kanları TMTF vönetıcilerini larına a\akkabı, şa\ak ve pa dmleyen genç bır adam: «100 bln sonunda kurulmuş, dunku Mecaçık oturuma çafcırmıslardır.) verse vermezler bu yeri başka blt hs toplantısında çahşma süresı, muk ıplığı de dabil edılmıstir» vatandaşa. Bakalım kime niyet, klıkı ay daha uzatılmıstır. demıstır me kısmet?» dıyerek konuşa, koBır çıft a\akkabıda 5 lıra, bır Savacı. Arastırma Komisyonu rRastorafı SPOR <?hıfesinde] metre şa\akta 6 lıra ve bır kı nuşa onlar önde, bekçi arkada yol« nun çalışmalarının memnunıvet İZMIR'DEKI MAÇLAR indıler. ' verici bir şekilde gehştığmı belo pamuk ıplığınde 80 kuruşluk NEVIN ATES t Mıllı \ o ' e \ b o l t * ' " mi7 klâs Sabahtanberi gelep gidene cevap tenzılat japılmış ve bu tanfe lırtmış: «Bunda, hükumetin ve ıle > man maçlarmda Holânda'yı çevermekten bıkan bekçı, mezarlar uzerınrien satışlara başlanmışçesitli kuruluMann çöstfrdiji METIN ATALAT ^ Kısmelı bır mu^abakadan «onra yapılacak gerekçesıyie yıkılan kutır yardımın da pavı vardır. Bütün 32 maglup etmıştır Setler: evlendıler İubenın tahta parçaları ve üstun» belçeler, erarimize verilmistir» SanaM Bakanı, demecınde av(1915 lSfi fln. 156 16141 zimmetli ıkı sandalyeyı merdivendemıştır. nca CHP Mılletvekıh Kemal Kadıkoy 6 111967 Kızlar fmalınde rtun İ^raıl'i 3 0 lerın dıbine koyup bır barıkat yapSatır'ın, tekstıl ve demır ıstıhÇalışmaların simdıden etkıli (157, 151, 15 11 mağlüp eden tı. salının duştuğune daır olan ıdolduğunu soylıyen Savacı, yurt Herış715/13333 Husya şampıyon'uğu garantılemısBekçi başını sokacak yeni bir ku dıalarını «Mesnetsiz \e tamadışından ham madde ıthali yatır Macarıstan. 3 Hollanda 1 lube, inşaatı tamamlanan mezarlar men yanlış» olarak nıtelemektepan bazı jabancı ılâç şırketlenSetler 152, 154, 1215, 15 5 da getınlecek cenazeleri beklıyor. dır. nın. ham madde fıatlarını anıPolonva 3 Bulearı<=tan 0 Setden duşurduklerini de ifade etler 15fi, 15 10 ı59 mıştır. (Bastaralı 1 mcı sahifede) Cekoslovaîaa 3 D Almanya 0 Sana, bundan sonra ne kadar Se'ler (159 1513. 1571. "Karışık ycrğ sık >azabilece|imı kestiremıANKARA'DAKI MAÇLAR jorum. Fakat, sartlann elMıdılli eşrafından Hulusı Bey ve Fatma Hanımın oğulları, Kız mıllî takımımız B Almanya\erdığı olçude sık yazacağım. Vedıa Alageyık ve Şukufe Bıgat'ın babaları, Gulten; Gülgün olayında suçsvzum,, ya cekışmeh bır maçtan sonra 3 2 Senden ıstediğım sey daım» \e Garan ıle Halıt, Mıthat ve Ayşe Bıgat'ırı dedelen; Ömer Alamaglup olmuştur Setler (8 • 15 İZMİR Karışık zeytınyağı daima sıbhatlı, neseli ve ügeyık, merhum Sadık Bıgat ve Günduz Garan'ın kayınpederolayı sanıklarından ve Gomel 715 15 9 1512 12 15) mıtlı olmandır. Lütfen çofırması sahıplerınden Samı GoDıger kız marlarında ıse Isvıçlerı; Melâhat Saylan; Nebahat Zeytina ve çocuklannın dayıları cukları telâşa verme, üztne. mel, dun Beşıncı Sulh Ceza re, Belçıkavı 32 (158, 615, Neşelerı ve ümitleri bu endiMahkemesınde yargılanmıştır. 515 15 • 6, 15 • 7 Romanya tsseler \üzünden kırılmasın. «Kanşık yağ »atma» ıddıasıyveç'ı fl5 3 1510 154) mağlüp Beni «even, affeden, anlayan la hakkında dâvâ açılan Samı esimden tatlı hatıralarla ve etmıştır Gomel duruşmasında suçsuz olen ıvi şekilde onları ben ora6 Kasım pazartesi gunü Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. CenaFransa 3 Bulgarıstan 1 Setdayken yaptığım gibi ber geduğunu ıddıa etmıştır. ler (158, 15 10 815. 159). zesi bugiın öğle namazını mutaakap Kadıköy Osmanağa Camiince öp. Gomelın bu dosyası da, 8nüîsraıl 3 • Belçıka 2 den alınarak Karacaahmetteki ebed! isbrahatgâhma tevdi edimuzdeki günlerde Ağır Ceza Setler (5 15, 15 9, 315, 15 Rauf DENKTA5 lecektır Tanrıdan rahmet dileriı EVLÂTLARI Mahkemesıne havale «dılecek oNot : Mektubu sansur oldnin 12 1614) Un diger dotyalarla bırlejtırileArravutluk 3 t?"eç 0 Içtn ingilizce yszmak lorund»Cumhuriyet 13335 1 Seüer. (15 1, 157. 156). yımj 104 00 177.00 130.00 112 0(1 116 00 15 50 104 25 178. 131. 113. 117 15 55 Londra'daki tren kazasmda SZkişi öldüT09yaralıvar Buradaki Rum gazetelerinin bazıları, yargılanmasını. bazıları da konunun daha gonış olarak e\e alın mak suretiyle > arRilanmamasını istemektedirler. (Yargılanmasın) diyen kanat. Denktaş >argılanacak olursa Adadaki durumun daha da vahim bir hal alacağıııı \e >eni olayların ortaja çıkabileceğini ileri surmektedirler. Tıirk renıaatindc sessiz bir bekle yiş \ardır. Bu »essiz bekleyiş, Rum yonetiminın alacagı kacarlaru bağ lı olarak şekilleııecck niteliktedir. Serbest bırakılnıası için benim vaptığım tcşebbııslprm dışında çe sitli kanallarla yapılan dıplomatık ve siyasi teşebbuslcr dc\am etmektedir. Henuz olıımlu bır sonuç alınamamıştır. $unay,Londra'da Kıbrıs sorununa temas etti LONDRA, (a.a) Londra'dakı Kıbrıs Turk Cemıyetı, oncekı gece Hılton Otelınde, Sunay ve Turk Heyetı şerefıne bır resepsıyon vermıştır. Resepsıyonda, vuzlerce Kıbrıslı Turk bulunmuş, Sunav yaptığı konuşmada, "Kıbrıs'ın, Turkiye'nin yegâne dftNâsı o\duğunu, Kıbrıslı Turklerle iftlhar ettiğini. behrterek. •Temennimlı, en son câreye bnsvunnak meeburivctinde hırakılmamamızdır» demij'ir Bilet ücretleri : 48. DoJar gidiş 91.20 Dolar gidişdOnfla İzahat v e rezervasyon için müracaat : TÜRK H1TA YOLlfiRI Şişhanelstanbul Tei.fon: 49 es 53 '13323) Sunay. Wilson'u dün ziyaret etti V E F A T Surmene eşrafından v«> Kars rüecarlanndan Şohret Kurşunoğlu'nun e«i, Hüseyin ve Embiya Kurşunoğlu'nun kardesi, Zınnet Durgun, Ayşe Güney, Seher Temelli'run ağabeyleri, Seyyare; Alı S'Ani; Saadet; thsan: Orhan; Puhııtav: Oktay ve Sevinç'in sevgili tjabaları, Kasım Kurşunoğiu vefat etmişbr. Cenazesi 7 Kasım 1967 salı günü (BUGÜN) öğle namazını mütaakıp Fatih Camıinden kaldunlarak Ednnekapı Şehıtlığmde Aile Kabrıstanına deinedilecektır. Mevlâ Rahmet Eyleye AİLESI NOT: Çelenk gönderijmemesi rica olunur. Reklâmcıhk: 4071/13327 Öğrencilerin V E F A T Kasım Kurşunoğiu vefat etmistır. Cenazesi 7 Kasım 1967 salı günfl (BUGÜN) öğle namazını mütaakıp Fatih Camiinden kaldınlarak Edimekapı Şehithğinde Aıle Kabristanına defnedilecektır. Mevlâ Rahmet Eyleye. AKPET PETROL LTD. ŞTİ Reklâmcılık: 4071/13328 SırVehmiz kıınjcuları İhsan ve Uıhan Ku 1? unoclu nın babdiarı, şırkcrimiz hamisi Denlttaş'ia ilgili önerge, dünkü Mçclis'te okondn Üç Ira/ifc kazasmda 11 kişi ö/dü Ehliyet "Bazı şirketler işçilerini greve teşvik ediyorlar,, Sümerbank ioîik ve ayakkabı fîa.larında indirim yapıldı Naaşlar Vo/eybofda 1 (Baftarafı I ınel sahifede) rın eğıtim sorunlarımız üzerina 19flŞ"yıboda Turkiyede oisumaj«niden d}k*atle eğılmelerı sart' yaztna bılmeyenlerin oranının tır. yüzde 52 olduğunu, 1967 de okuma yazma bılmeyen nufusun 11 mılyon 500 bın gıbı önemlı bır ADEN (aa) Güney Arabistan rakama ulaştığını ve 1977 de buOrdusu, rrullıyetçl rakıp siyasi ku(Baştarafı 1 inci sahifede) nun 18 mılyon kışıye çıkması tehruluşlardan yalnız MUU Kurtulu« «Memlekete hizmet için, önee lıkesıyle karşılaşılacağmı belırCephesını «FLN» tanıdığını bildirhalkı sevmenin Ifizım geldigınl» ten Prof. Üstunel, «Harf Devrimış, otekı kuruluş FLOSY'ye (iv soylemıştır. minin yapılmasından yarım asır gal altındakJ Güney Yemen KurtuTenkidden korkmadıklannı besonra Atatürk Türkivesinde, hâluş Cephesi) karşı bir tutum alllrten Demirel, daha sonra şoyls lâ 18 milvon insanın kara eabil mıştır. kOTiuşmuştur: olarak bırakılması yüz kızartıeı Eadyo ile duyurulan bu karar, olacaktır. Bunun sosyal ve eko«Biı, hükümetiz. tenkid ola> Flosy komandolarırun Mansura nomik alandaki olumsnz ethileeaktır. Hükümetler, daima tenbolgeslnde ordu karargahını kuri ise asla küçümsenmemelidir» kid edilir. Aslında, bugünku şattıkları ve bu bolgede kanlı çardemıştır. aartlar içinde bükümet etme, kopısmaların haşladı'ını bildlren halay bir is değildir. Tenkidin hatc Turkıyede «okullaşma oranlaberleri ızlemiştir. Ordu birlikleri. lısını, haksızını ayırt ederız. n» nın eğıtımın her aşamasında kuşatılan karargâh mensuplannı Haksızımn cevabını veririz. Hak son derece dusük olduğunu, tekkurtarmak içın harekete geçmlş ruk ogretıme gereken onemın ve lısından da iyi intibalar alırız. ve radyo Mansura bolgesındeki siAma tenkid maskesi altında yarılmedığını, «bılgı geh^mesı» ve vıl halka çetın savaşların cereyan pılan \alanlarla mücadele, zor oğretım metotlarındakı hızlı geedeceğı bu bolgeyı terketmelermı iştir. Hele. herşeyin açıkça söylışmelerı eğıtımcılerımızın ızlebüdırmıştır. lendiği bir düzende ortava çıkyemechklennı de belırten Üstumaktan korkup fısıltı şeklinde nel ozetle şunları soylemıstır : • valan yayılırsa, bunun karsı«Herkesin feza çajında bilgi sında millet ve memleket IÇIB ve arastırma alanında yarısmaçalışan insanların şevklerinın ya çirdiği bir dönemde bizde (Baştarafı 1 İnci sahitcde) kırılmamasının tek bir teraınaU («emavi ve uhrevî konulara) Son haftalarda Sallal'ın, Nâvardır. O da, mületin sağduyuafırlık verılme hevesleri jenisır ıçın bır dert olmaya başlasudur. den belırmıstır. Bu tutumla, Türdığı hı^sedümekteydı. kivede gelecek kusakların eği«Uukuk devletinin gücüne, Bır Cumhurıyetçı olmakla betılmesı sorununu çözemeyiz ve kımse karşı çıkamıyacaktır» dıraber, tryani muhafazakar duTürk toplumunu ( u n feodal) ven Başbakan, «Türk Mılleti. şunuşlu bır şahıstır ve Yemen' japiMndan kurtarıp tnodern bir yolunu seçmıştir. Bu, gayret ve ın beş yıldır devam eden ıç har endüstrivel toplama donüstürealınterinın bâkım olduğn düzen bınde bırbırlerıyle çarpışan kadir. Bunun dısında bir düzen abıleler uzerınde büyuk nufuzu ramak, beyhudedir. Talan, niProf. Üstunel'e gore, Turkıvebulunmaktadır. fak, tahrik. fesat ve milleti tede hızlı ve dengelı kalkınmavı Daıma başında sarık, sırtmda melden bolme çabalarının sonu, gerçekleştırmek ısteyen butun cuppe \e behnde ucu kıvrık hüsrandır.» eğıtımcı plâncı ve pohtıkacılabır hançerle dolaşan kadı îryanî gorunuş bakımından eskı tmam El Bedr'ın adamlarından farklı değildir. Bır yıl Kahırede surgünde kalan ve 27 ekımde Sallal ıle barışmak ıçın Yemen'e donen lryani, dığer surgunlerle beraber geçenlerde Sallal ıle ıkı gun suren bır goruşme yapmış ve Cum hurıyetı korumak için ışbırlığır.ı kabul etmıştı Fakat Sallal, Mısır ve Suudî Arabıstan taraJından desteklenen Yemen BaBUGÜN rıs Komısyonunun çalışmalarını MATİNELERDEN baltalamaya devam etmıştır Yemen eskı Başbakanı M. İTİBAREN Numan, «Sallal, biçbir sevi an\ lamamıstı. Ne kabilelerden, ne de ordudan kendisini destekle\en yoktu» demıştır. Numan, venı \onetimin başına geçen uç ıhmh onderden bırıdır, Başkanlık Konseyı uvesıdir. (Yorumumuz üçüncö sahifede, «Dunyada Bugün» sütunnnda) Aden'de Ordu, yalnız FLNyi tanıdığını iiân etti Kara cahil Demirel Yemen'de KAHKAHA FIRTINASI GELİYOR Mahpus değil Başkanlık Divanı VEFAT konusunda dün de anlaşma olmadı ANKARA (Cnmharıyet Bürosu) Mechs Başkanı Ferruh Bozbeylı, partı grup temsılcılerı ıle partı gruplarının Baskanlık Dıvanında nasıl temsıl edıleceklerı konusunda dun yenıden bır toplantı yapmış, bu toplantıdan da kesın bır sonuç ahnamamıştır Bu toplantıda bazı grup temsılcılerı, Baskanlık Dıvanınm geçen yıl olduğu gıbı tanzım edılmesıni ıstemışlerdir. Ancak, bu ıstek uzerıne AP ve TİP temsücilerı kendi grup tann» dsnısmBk lorunda olduk larını behrtmışler ve bunun üxerin* topltnü dâğümı»Uı. SON ZAMANIN BÜTÜN DÜNYAYI GÜLMEKTEN KIRAN İKİ MEŞHUR KOMEDİ ARTlSTI NAMIK ESMEN FRANCO FRANCHI 2 ŞAŞKIN, 002 GİBİ İSlMLER ALTINDA DA TANIDIĞINIZ BIDIK ıle DUDUK (RİNGOnun OĞULLARI) ^ İlâncılık: 3363/13334 zen Fhm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog