Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE ALTI 7 Kasım 1967 CUMHURİYET Dikkat Komonist var! Özdemir NUTKU a nkaranın Küçük Komedi'sinde Nusiç'in yeni hir oyunu oynn, n yor. Bu tiyatro, Moüere'den daha cılız, ama Yugoslavyanın •*^ Moliere'i denilen Branislav Nusiç'in bir temsileisi oldu. Nu«iç değeri olan bir halk yazarı ortaya çıkardığı ustaca dolaplarla hem eğlendiriyor, hem de bir yaraya parmak basıyor. Bu yönden, Küçük Komedi'nin böyle bir yazarı seçmesi olumlu olabilir. Ancak seçimi iyi olan bu tiyatronun tetnsilleri acemllikten bir türlü kurtıılamadı. Oyun düzeni yönünden artistik bir kaygu pek hissedilmivor. Oyunculuk o kadar akortsuz ki, gülünç olabilecek bir sahne aşırı hareketler ve ses tonları ile gülünçlüğünü yitiriyor, donup kalıyor. Sahne üzerinde ölçüsüz gezinmeler, daha önce yapümış bir esprinin tekrarlanması, karşılıklı konuşmaların o Dönyanın en zengin modeli ama henüz en zengin yıldızı Elbiseler beni pek «lâkadar etmez. Tembel olduğum için elime geçeni »ırtıma takanm... Püskül gibi saçlarım, gözlerımin «ltında torbacıklar ve kocaman ellerim ayaklanm var... Canım müthiş sıkıhyor. İyi bir izdivaç için her şeyi fedaya hazırım ama nerede?.. Evçt bunları söyleyen günümiizün en fazla para kazanan modeli Jean Shrimpton. Twiggy isminde bir rakibi olmasına rağmen hâlâ dünyad» ençok resmi basılan ve günde 600 dolar alan bu güzel modelin böyle konuşması şaşılacak bir şey değil mi? Güzellik, kabiliyet, para ve söhrete sahip olmasına rağmen hayatından memnun olmayan Jean düşüncelerini »öyle «ralıyor: Altı yıldan beri modellik ediyorum ve bıktım. Modellik yapmak kuklalıktan farklı birsey değil. Ne söylenirse onu yapmak mecburiyetindesiniz. kendinizden hiçbir şty katamazsınız. Nihayet geçenlerde «Privilege» isminde bir film çevirdim. Aksi takdirde akiımı kaçıracaktım. Zira ya evlenmeli, yahutta film çevirmeliydim. Şimdilik kendimi evliliğe hazır bulmuyorum. Ama iyi bir artist olabileceğimi de sanmıyorum. OO AÇTK OLSA BH.E INANMATINIZ TARKOS UYUYORDUB Esrarengiz kuvvetlerin yol gösterdıği May Varkos Moda Dünyasma yenılıkler getıriyor 7 Kasım 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Fransa'da buhran Dün Anadolu Ajansının bildirdiğine göre Fransız kabinesi istifa etmiştir. Başvekil M. Poincaret'nin istifasına sebep olarak bir müddetten beri dine aleyhdar bir siyaset takip etmekte aluşu gösterilmektedir. Bu yüzden radikal sosyalistler Poincaret kabinesini düşürmeğe çalışmakta idiler. M. Poincare Misyonerlerin Fransadan çıkarılması ve uzaklaştırılmasına dair olan kanunun 70 ve 71 inci maddelerinin değiştirilmesini istemekte idi. Buna karşılık Radikal sosyallerden kabinede bulunan dört nazır çekilince kabine de düşmüştür. Bu dört nazırdan en kuvetlileri M. Herriot idi. Bu arada Gülhane seririyatı profesörlerinden Dr. Nazım Şakir bey de «Sünnet tıbben kat'i surett» elzem bir ameliye değildir. Bilhassa acemi ellerde bir takım ihtU lâtlara sebebiyet verir. Sünnetten önce insanlara asıl zararlı ve lüzumsuz bir uzvumuz var: Apandisit. Bunun çikarılması sünnetten çok daha lüzumludur. Ben kendi çocuklarımı sünnet ettirmedim ve ettirmeyeceğim. Aynı şekilde kız çocuklarının kulaklarına küpe tak mak için kulak yumuşaklarının, delinmesi de buna benzer cehaletlerdendir. Kanaatimce küpe takmak için kulağını deldirmekle bur nuna halka takmak için bumununu deldiren bir vahşi arasınd* hiç bir fark yoktur.» demiştir. Çizgilerinin en ufak teferruatı rüyalar âleminden bildiriliyor Uyurken yaratılan servet ervetin uyurken gelâiğini söylerler. Hakikatte pek az insan bu ata sözünün doğruluğunu araştırmak imkânını bulabilmiştir.Fakat Pariste bir kadın bu ata sözünün doğruluğundan asla şüphe etmemektedir. May Varkos adında Pariste yaşayan 28 yaşındaki bu kadın, moda dünyasında yenilikler yapmaya hazırlanmakta ve fikirlerin kendisine uykuda geldiğini söylemektedir. MAY YARKOS DtKİŞ TANRILARININ TELKÎNİYLE DİKTİĞİ «SAHARY> St İÇİNDE Sünnet meselesi Son günlerde doktorlar arasında Amerika ı çoçuklarm sünnet edilmesinin lü1 zum veya lüzumsuzluğu hakkınCumhurbaşkanlıği da bir münakaşa cereyan etmekAmerikada Cumhurbaşkanı M. tedir. Anadolunun şurasında burasında bir takım ehliyetsiz ve a Kuliz'in dört senelik müddetl cemi cerrahlar ve berberler tara tamamlandığından ötürü yarın Ayeni Cumhurbaşkanı fından yapılmakta olan bâzı sün merikada net ameliyeleri zararlı sonunçlara seçimi yapılacaktır. Seçime kadın varmakta oldugu iddia edilmekte erkek kırk milyon insanm iştiralc dir. Dün bir muhabirimiz bu hu edeceği ve kadınlardan çok oy susta yetkili doktorlarla görüş kazanacağı umulan M. Houver'in müş, bir kısım doktorlarımız sünCumhurbaşkanlığına seçilmesinin netin tıbbi bakımından faydasız ve çok kuvvetli bir ihtimal oldugu lüzumsuz olduğunu söylemişlerdir. bildirilmektedir. «DİKKAT KOMONİST VAR !» Ayşe Akıncı Ahmet Demirel Türkân Bora yuncular tarafından yenmesi, sahnedeki her oyuncunun daha çok kendisini ön plâna çıkartmak için oynaması gereken takım oyunculuğunu ve disiplini zedeliyor. Oyuncular çalımla vakit Keçirmek İçin âdeta birbirleri ile yarışıyorlar. Nusiç'in bu oyununda hiç bir şeyden haberi olmıyan hir klmpenin, sorumlu kişilerin işgüzarlığı, daha doğnısu bedavadan san kazanmak, cebini doldurmak istiyen kimseler tarafından bir komünist olarak yakalanmasını görüyoruz. l'ygarlijfrn henüz emekleme döneminde olan ülkeler için aktüel hir konu hu. Üstelik bir komedya havası içinde böyle bir oyun etkileyici de olabilir. Eseri sahneye koyan Attilâ Eldem. sahneve giriş çıkışları gösterdikten sonra. sanki bütün oyun düzenini ovunculara bırakmış. Oyunda tutarlı bir gelişimden çok. ovuncuların kendi başlarına geliştirdikleri hir dagınıklık var. Tukarda da dedigim gibi, her oyuncu kendi haşına gol atma&a kalktığı için hiç *ol olmuvor. Bu da eserin aleyhine, dolayısiyle tivatronun aleyhine hir tutum Eserin hasrolünde, yâni işçüzar kaymakam'da Ahmet Demirel'i jrörüyornz. Ahmet Demirel'i daha önce başarılı kompo7isyonlarda gördü$ümüz için tekrarlı ve renksiı bir oyun içinde jörünce yadırgıyoruz. Demirel sinirli, ölçüyü sık sık kaçırarak oymıyor bu rohi. Gerçi kendi çok yonıluyor bu rolde, ama seyirciyi de çok yoruyor. Anca'da Türkân Bora küçük rolünün içinde iddiasız, ama temiz bir oynn çıkarıyor. Mariça'da Ayşe Akıncı, roliinün yeteneji içide oynuyor. Viça'yı oynuyan : Ümran Ertok hem başarılı, hem de sahne sempatiHİni sllmiye' cek bir ölçü içinde; temsilde rol kesmiyenlerden biri. Anka'da Petek Bora, mübalâgalı, Jika'da Taşar Güner de mübalâgalı bir sarhos ve bu rolde yer yer kopuyor. Milosov'da Kaya Akar«u ölçülii. Milâdin'de Dinçer Cangür yinp iyl. Ama Coka'da Toncer Tenice'ye hiçbir şey diyemiyeceğim. Küçük Komedi, ikinci yılıııa basıyor, bence çok daha dikkatli olması gerpk temsillerini hazırlarken... Bir özel tiyatro esere güvenip işin sanat yönünü unutmamalı. Çünkii özel tiyatronun yasamasını sağlıyan tek unsur seyircidir. Seyircinin, bllinçsiz bile olsa, bir sanat eserini değerlendirebildigi bir gerçektir. S ANKARA'Ha SANAT 01 AYLARl Operada bir Berber... Daniyal ERiÇ eçtiğlmlz haftanın sonuncu günü Devlet Operası, belkl de otuz yıllık geçmişinde rastlanmadık bir olaya sahnelerinde yer verdi; sanat dünyasında konu yönünde gülünçlü, ama müzik ve sahneye konuş bakımından ciddl tanınan bir eser müzikli güldürü, vodvil biçimine sokulmuş olarak Ankaralı opera seyircilerinin karşısına çıkarılıverdi! Hem de öyleslne bir temsil ki içinde kibar bir sesleniş «cüşş...», nazik bir küfür «pis şebelc, aiçak köpek» yollu! Her nekadar operamn lçindeki güzel aryaların çoğu. rol alan değerli sanatçılann başarılı çabalanyla gerçeK değerini koruduysa da yine temsil bir operetle komik opera arasındaki değer ölçülerini aşamadı. Rejisör Ertuğnıl tİRİn'in yol açtığı eserin ruhuna uymayan bu mi sayesinde sesiyle rolü arasındurum bir yana bırakılırsa yer yer daki çelişikliği örtebudt. olumlu bölümler de izlemedik denilemez... örnek olarak Umur Konuşmaya dönen Pars güzel günlerinden birindeydi; kuvvetli olmamakla birlik'e recitatifler tatlı sesiyle operamn ilginç tipleSoprano Perhan Onat, Rosina, rinden birinl Kont Almaviva'vı yaözellikle reçitatiflerde hiçbir müçatmakta başan sagladı! Öte'<i zikal koşula uymaksızın serbest sanatçılar arasında Mete Ugur Fisöylemeyi tercih etti; böylece opegaro sahnede hareketlı rollerde dara bir «opera ı<omik» havasına ha çok başarılı olabileregini ispatbüründü. iüzik ögretmeni lalığıladı. Operamn en önemU aryana giren Almaviva'nın eşliğtnde lannı yüklenen sanatçı sesinin söylediği aryanın ise Rossini bessağladıSı imkânları iyi kullanmv tesiyle yakmlı&ı yoktu. Her nek»sını bildi. Konuk sanatçı Alfonso dar bu aryanın sinatçının seçeceMarchica • Don Basilio ise daha ği bir parça olması olağan ise de çok Verdi ooeıalanna gidecek oir operamn havasına daha uygunu sesle çok güldüriicü bir role çıkbulunabilirdi. Gala temsilinin mamn şanssızlığınr uğradı; 190 «kahramanı» sa'ilacak bir sanatmetrelik boyuyla makyajı ve giyiçı, ama sadece tuluata kaçan oyunu ve güldüriileriyle, Altan Günbay • Doktor öartholi'ydu. Genlzden okudugu aryalarla oyunu süUnutulmıyacak rüklemekten voksun kalınca rolünü aşırılıga götiirerek seyircinm bir sergi ilgisini ve alkıçını toplamak rellKızılaydakl Alman Kütüphan>»sör tlgin'tn nu yoksa Günbay'ın sinde geçen hafta çok önemll ve mı buluşudur bilmiyorunı ama o ilgi çekicl bir totoğrat sergisi gece optimist ve kalender mizaçlı açıldı; sanat yönünün, düşündübesteci Rossinl'nin bile kemlkleriicli taraflarıyla paralel oldugu rinin hayli sızladıgına süphem hemen göriilen 264 fotoğral ile yok... «tnsanoğlu nedir?» sorusuna karÖteki sanatçılardan Plorello şılık bulmaya çalışan, tematik bir Ali Köpük, Necdet Biber Ber gösteri olan, son yılların en ilginç ta, Subay • Muzaffer GUrgüneş fotoğraf sergisi... Aslmda AlmanFerdi Talay • Noter görevlerinl yada yayınlanan haftalık «Sternn dergisinin önayak oldugu, 30 ülke olumlu filçüde başardılar. Orkestra, uvertür hariç, zaman zaman nin en İyi fotoğrafçılannın dereaksadı, Rossinl'nin ritmik müzlce almış seçree fotolarmdan kuğine eşlik etmekte şüçltik çektl rulu bu sergide 37 konu, siyah Bunda Helmut Schatfer'ln aks»beyaz ışık Rompozisyonlarıyla voyan vuruşunun da etkisi büyüktür rumlanaidk ve böylece üısan ve Dekorlarm en ügincl sayılan »« toplum sorunlarına eğilüıerek olbir espri olarak yapüdıgını sandıgım birlncl perdenln iklncl sahnedugu gibl gösterilmiş buJunuyo' sinden gonra yer alan âvlu esklîçlerinde İM de Türk fotoğrafçıslnde saçak Itenarlarına verlestirlsının eseri bulunan bu sergl S Kal«n OkUz safalan g&la temmülnln •ım gUnüne değoı açıi duracai 6 Varkos gece veya günduz dilediği anda uyuyabilmektedir. Bu garip halini kendisi şöyle anlatıyor: Liyudnium zaman aeayip Ylldızlığa adım alan Jean bir Sleme dalıyornm. Ve orada Shrimpton tuhaf »eylerle karşıla?ıyornm. Halbuki etrafında onunl» beraEsrarengii kuvveiler T>iln» haa anlar î n ber"'V ''? Je>n i »adect yatta nasıl hareket edecegim hu güzel oldugu için şöhrete k» susunda yol gösteriyorlar. Bunvuşmu? olabileceğine inanmılara ne zaman itaat etmedimse yorlar, zira dünyada «Shrip» acı bir şekilde pişmanlık duydiye tanınan bu güzel modum. Bu kuvvetlerin emriyle del tam bir iş kadınıdır. l?e dikişe başladım. Bir vaıife yap daima vaktinde gelir, kendimaya mecbur olduguma inanısine hiçbir zaman bir şey hayorum. Birkaç aya kadar Parisli tırlatmak lüzumu olmaz, silere büyük bir «Sahory» (Hint nirlendiği vaki deeilflir ve kadınlarının geleneksel ebisesi çalışma esnasında yorulduğusari'nın yeni yazıhş şekli) konu hiç de belli etmez. leksiyonu teşhir etmemi de, baJean Shrimpton'un isım yapmsna hükmeden bn kuvvetler emsının sebeplerinden biri de retti .. her resimde isteneni vermesi, May Varkos medyum kabilibazen bir melek, bazen yarayetlerini öğrendiği zaman dokuz maz bir kız ifadesini kolaylıkgöre la takınabilmesidir. Bir za yaşındaymış. Anlattığına ruhu sükuna kavuşup kendisine manlar babasının bahçesinde uykusunda gelen emirleri iyi ağaçlara tırmanmaya bayılan »maçlar için kullanana kadar Jean, şimdi öylesine meşhurçok acı çekmij. dur ki alışverişe çıkmak bile onun için bir azaptır. DİKİŞ TANRILARI Shrip, bu hususta ?unları «öylüyor : Babası Martinikli, annesi Fren Halkın karşısına çıktığım za mz olan Varkos, aile çevresinde man beni inceden inceye tet Tanrıya yakınlaşmış bir insan kik ettiklerini biliyorum. Üsolarak görülmektedir. En ufak telik onlara istediklerini vebir problemle karşılaşıldığı zaremediğimi biliyorum. Her man Varkos gözlerini kapamakzaman bir fotoğraf gibi gezta ve birkaç dakika uyumakta, meme imkân yok ki uyandığı zaman ise probleme Çalışmadığı zamanlar kı Jean bir hal çaresi bulunmuj olmakpek çok teklifi recHeder Udır... Fransızca ders ahr, kütüph» nçlerde dolaşır ve yeni evine eşya almak için eskicilere gider durur. En sevdiği şeylerden birisi sinemaya gitmektir. Hafta sonlanııın çoğunu ailesinin riftliğınde at» binerek geçiren Jean'in evlenmesi bilhassa annesinin en büyük arzusudur. Fakat nedense Je^n. kendi ifadesine göre hep yanlıs erkeklere düşmektedir. llk aşkı. onu meslek hayatımn ilk gününden itibaren elinden tutarak jöhrete ulaştıran meşhur fotografçı Davıd Bailey' di. Birbirlerine o kidar y» kındılar ki arkadajlan onları bir evliliğe doğru itmeye çabaladılar. Fakat Jean son dakikada nişanı bozarak hürriyetinden vazgeçemeyeceği ni gösterdi. Son iki yıldanberl ııe Terence Stamp ile beraber görünüyorlardı. Şöhrete ulaşmak 1 çin mücadele eden iki insa nın saadete ermesi de oek ko lay olamaz. Nitekım bir kaç gün evvel gazeteler Jean Shnmpton'un Terence Stamp den' ayrıldığım vazdılar Güzel modelin kırılmasma belki Terence'in onun «inemaya geçmesine mani olmaya çalı îarak: cSenin perdede rol yapman benim bir hastahaneden beyin ameliyatı yapma nıa benzer* deraesl sebep olmu?tur. Halbuki film prodüktörleri hiçte Terence Stamp'in fikrinde değillerdi. Uzun zamandsnberi Jean'e teklifler yapmış lar ve nihayet Ingıliz reji»örü Peter Watkins'in ıPrivilege». filminds verdiği rolü kabul eden güzel model »rtistliğe baîlamı?tır. Şımdl en merakl» beklenen »ey kısa bir zaman tonra piy«saya çıkaeak olan filmde mu vaffak olup olamıdıgıdır. Tabii bunu en fızla kalbi çarparak bekleyen Jeaa'in kendlıidlr. Aynı usulü uygulayarak kadın giyimıne ait yenilikler keşfedeceğine inanmaktadır. Böyle bir usule başvurmayı Cardin'ler. Courreges'ler ve Saint • Laurent'lar henüz hatırlarından geçirmemişlerdır. D ı ı Dlt f l l a l f l î r f Modern otelcilık anlayışına DU D l l U i e i U İ I ı t ı odanm cepheye penceresi İşte Avustralyanm Sydney fehrinde odalanndan Sydney goriilmesl • Kçin rVi> jekiinde yapılan 24 katlı, 500 odalı lüks «Wentworth» oteli. göre her olmalıdır. llmanınıa son dereca 1 L Â IS Narlıdere Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemizce blrind kısım inşaatı ikmâl olunan gazlno binasının ikinci kısım ikmâl inşastıdır. 2 Bu işin keşif bedeli 83.211.83 lira olup, muvakkat temınaü 5410.59 liradır. 3 İhalesi 14 Kasım 1967 salı gunü Narlıdere Beledlye Encümenince kapalı zarf usulü Ue yapılacaktır. 4 İsteklilerin Belediye î'en Memurluğundan ihaley» giris belgeleri almalan gartür. 5 Teklif mektuplan Encifanene 14 Kasım 1967 calı günü saat 15 e kadar verilmesi, postada vâki gecikmeler nazara «liTnnıı» lhale «aat 16 dadır. İlân olunur. fBasın: t 5212 25257/13311) Istanbul sinemalar ALEMDAR: (23 36 83) Kız Kolunda Damgı Var AYSU: (Karagumrük) (21 19 17) Yıkılan Yuv> (C. Arkın T. A k m ) BULVAB: (21 35 78) Kız Kolunda Damga V«t GÜNEŞ: (21 «1 40) 1 Öldürmezsen Ölürsün, 1 SilâhJar Konusuyor İPEK: (22 25 13) Tren (Jeanne Moreau) KULÜP: (22 72 77) Ayrılık SaaU MARMABA: (22 38 60) Londra Yanıyor (S.Ior«ı) MELEK: (Kyüp) (21 58 78) 1 Kıx Kolund» Damga Var. 2 Ovey An» (TJ.. 2 Şaskın Hafly» (N£ul RENK: (21 15 25) Acemi A | i k SAFAK: (22 25 13) Kahraman Serll TINAZTEPE: (71 65 18) Profesörün Ajlanı YENİ: (Bakırköy) (71 68 26) 1 Dokuzuncu Harlcly» Kojuju; 2 Kırbaç Altınd» tiyatrolar ARENA TIYATROSU: (49 49 84) tSASAFRA DALLAIUNDAK1 RÖZGAB». Het gee« 21J5, Çr».. C.tesl. Pz. 18.00 d . AZAK IÎYATROSU: (22 63 46) GontU Oikt) Ga> zanfeı ö z c a o toplulugu tAYRTliMAKSA MAKSADIN. Ç n Cteat. Ps. 16.15 te Het guo 21.13 BAKTRKÖY TtYATROSTJ: (71 59 4») tBAZILARl KIZ SEVER» Her gün 31.15 Pz. 15.00 ıKaragoz . Hacivat Glzll A)an» çocuk oyunları. C.tesl, Çrj. 15.00 de BÜYÜK TtYATRO (Nejat Oygur) (27 71 86) «AYYAR HAMZA» Salı harlç her gün 21.15 te. Çrs. C.tesi, Pz. 16.15 te sREDKİT» Cocuk Tenulllerl. C.te»), Pz. 14.00 te DORMEN TtYATROSTJ: «BİT YENİÖİ» P.teıl harlc beı gec» 21.15. Cr». 18.00. C teat. Pz 15.0C d« rATİH TİYATROSU: (32 01 71) ıEVVEL ZAMAN İÇİNDE. Her gün 31.00, Pazar 15.30 da tYAKUT BALJK. çocuk temsilleri. Çrj. 14.30, GEN A S rtYATROSU: (49 31 W) tFOLİSLER» P teal baıic heı gece 31.15 C tesl. Pz. 15.00 de. GÜLRİ2 SÜRURİ ENGtN CEZZAR FATİH TİYATROSU: «AYKIR1» Salı, Crs. 18.00 ve 21.15 te, C.tesl, Pz 18.00 de. »KELEPÇE» Prj. Cuma C.tesi, Pz. 21.15 te. Çrj., C.tesl, Pz. 15.00 te. İSTANBUL TİYATROSU ELHAMRA: (44 22 36) »BENİ KİMSE DURDURAMAZ» P.tesi hariç, her gece 21.15, Çrj., C.tesi, Pz. 15.00 te Altı Oyunları: ıBAVULDAKt ADAM «Sömine) Her gün 18.15 te KABAKE TTYATROSU: cVATAN KURTAAAN SABAN, Heı gece 21.00 de KENT OYUNCULARI(44 36 63) «BİR GARİP ÇtFT» Prs.. Cuma, P.tesi 18.00 cMTKADONUN ÇÖPLERİ» C.tesl. Paz., Salı 18.00, P.tesi 21.15 te KÜÇÜK SAHNE: (49 S8 52) Mucap Ofluoglu riyat•u. cPEPSİ* Het gflD 31,15 da, Çarsamba. Cumartesi. Pazaı 17.00 de KÜÇÖK TtYATRO (27 98 73) cDELl DOLU» P tesl hariç her gece 21.15 te, CTS. C.tesi. Pz. 17.00 de ORALOĞLU itYATROSD: (49 49 35) .KAD1NLAR 1m DERSEı Ptesl baıic. beı gece ] U 0 . Crs C.tesl. Pz. saat 15.00 de TEPEBASI TİYATRO3U: (44 79 58) «DAYAN BAHHİYELİ» Pz.. P.tesl, Cars., Cuma 21.00 de, Pazar 15.30 da ULVİ ÜRA2 TtîATROSTJ (Akaaray Küçu» Operada) (21 57 22) cMASALAR» P.tesi, Salı harlc. her gece 21.15. Cnj.. Pr», Cuma 18.15 cMÜSTERKK EV» P.tesi. Sah. 18.15 7e 31.19 te. Pazaı 15.00 v« 18.15 te ÜSKÜDAR TİYATROSU: (36 55 11) 5 Kasım P a zar saat 15 30 da cOTHELLOı. 5 Kasım Pazar v e dlger günler saat 31 de cKOCADAGLAR AÖASI» VAHİ ÖZ ITÎATROSTJ: (31 48 »3) «CANTAJDA KEKLİK» P.tesi baric. uet gUD »115. Çars. C.tesl. PT. 16.15 U. nöbetçi eczaneler BAKIRKÖY: Caner, Yeşilyurt, Yeni BEŞtKTAS: Valideçesme, Yeni Şifa, Bebek, Akalay BEYOĞLU: Tepebası, Nerrdl, Candan. Yenişehlr EMtNÖNÜ: Evliyazade, Ersoy. Beyazıt Halk. Sultanhamam, Sarım EYÜP: Islâmbey. Sağmalcılar, Yeni (Raml), Nümune rATİH: Büyük Akdenlz, Yeni Fatlh, Can, Horhor, Duygu, Clball GAZİOSMANPASA: gükran, Şlîa (KUçükköy) KADIKÖY: ETgünsu, Rlfat Muhtar Sargın, Altıyo) Bayer, Ihlamur, Göztepe KARAKÖY: Zlya Doyer KASIMPAŞA: Azim, Yeni SARIYER: Büyükdere, lstlnye 0 » nal ŞİSLİ: Büyük Barbaro», Hürrlyet, Sargın, Ertan ÜSKÜDAR: Taihan, Doğancılar, Merkez ZEYTİNBURNU: Saglık Biçkinin en ufak tefemıatı, kol yenlerinin şekli hep rüyalar âleminden bildirilmektedir. Bu «Uykn ormanının biçkici kadını» nın Kahire'den getirttiği tergalla ipek karışımı kumasların desenleri bile bir tesadüf değildir. O. dikiş tsnnlanna danıs madan hiçbir karar» vırmamıktadır. Tek »ıkıntısı May Varko»'un eserlerini aralık ayında te|hir edeceği ve bu ama; için sık ıık uyumak zorunda kalacagıdır. İSTANBUL 7. SULH HDKUK HÂKİMLİĞÎNDEN beyoğlu AS: (47 63 15) Hayalimdekl kadın ATLAS: (44 08 35) Kiralık Senerl DÜNYA: (49 93 61) Kızma Birader (M. Dare) EMEK: (44 84 39) Hayalimdeki Kadın EBKOÇ: (47 07 82) 1 Vahj! Sevda. 2 HindistM Cevlzi rtTAŞ: (49 01 66) Kahraman ŞerU KERVAN: (48 04 23) Kız Kolunda Damga Vaı KONAK: (43 26 06) Acemi Asık LALE: (44 33 95) Ü v e ; Ana LEVENT: (63 55 39) Kızlar Araaında LÜKS: (44 03 80) K u Kolund* Damga Vaı RÜYA: (44 90 07) A y n l l k SaaU SARAY: (44 16 56) Kırbaç Altında SİTE: (47 69 47) Kızma Birader (M.Dare) ŞAN: (48 67 92) Ûvey Ana YENt MELEK: (44 43 89) Blklnill Kızlar KulüM 966/380 Dâvacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından dâvalı, îstanbul, P.K. 1180, Meşhur Fabrikalar Ansiklopedisi îstanbul Mümessilliği Rauf Yazar aleyhine açılan alacak dâvasının duruşmasında: Dâvacı vekilinin ibraz ettiği 2 subat 965 vadeli, 500 lirahk, Rauf Yazar imzalı emre muharrer senet hakkmda beyanda bulunması için ilânen yapılan tebligata rağmen gelmeyen dâvalıya ikinci lsticvap dâvetiyesi tebliğine karar verilmiştir. Durusma günü olan 29/11/ 1967 günü saat 10,00 da gelmediği veya cevap vermediği takdirde «enet münderecatını kabul etmiş sayılacağı H.U.M.K. nun 234. maddesince ikinci istievap dâvetiyesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur / LA N gerekli teiefonlar 49 30 00 llkyardıtn Hastahanesl 21 60 51 Cerrahpaşa Hastahanesl 21 60 00 Guraba Hastahanesl Hasekl Hastanesi Sl 26 80 • 21 42 91 36 59 00 Nümune Hastahanesi 22 90 32 Kuduj Has"»hanesJ 36 30 50 Zeynep Kâmi) Sıhhl Iradat: Beyoglu 44 49 « tstanbul 21 15 95 Üskiidar 36 15 36 Yangıa , İstanbul 21 42 22 44 46 44 Beyoglu 36 08 72 Kadıköy 36 09 45 Üsküdar YoUarı BUet Satışı Türk Hava (44 47 00) Damşma (44 02 96) (73 82 73 T3 «4 40) Hava Alanı Devlet Demiryolları Haydarpaşa (36 04 75) Sırkecl (27 00 50) Denlzyolları (49 18 96) tatiJ günlert (44 02 07ı Seh'.r Hat'.an (44 43 83) Teletnnla Telgrai : 04 kadıköy ATLANTİK: (55 4S 70) Övey An» BELEDİYE: (53 33 14) Grlngonun D«nü5fl (R.T.) CEP: (36 06 82) Arkamaı Altın Cehenneml ÇELtKTAS: (Maltepe) (53 35 07) Serseri Turitt ETES: (36 33 84) Yedl SUah«firleı KENT: (38 96 13) Çıtgın K u (RJavone) LALE: (36 51 86) Klt Kolunda Damga Var OPERA: (36 06 21 K u Kolunda Damga Vaı ÖZEN (36 99 94) Ovey Ana REKS: (36 01 11) Dlsl Jamea BOND SİNEMA 63: (55 10 84) Sajkın C&sul SÛREYYA: (38 06 83) Ser»erl rurlft YTNt: (51 41 M) Arrılık OlmiMydı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog