Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Bir iıatta içinüe ışlenen 3 cinayetin failini Polis bulamıyor Bulgar Ulaştırma Bakanı tersaneleri "i'urızm vetfaiKanıar Türkiye Aziziye'de Bulgaristanla birleşecek bölüm için 18 milyon harcıyacak DEMİR PERDENİN ARALANMAS1NDA TURİZM BAŞ ROLÜ OYNUYOR gezdi Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç'in dâvetlisi olarak memleketimize gelen BulgarLstan Ulaştırma Bakanı Marin Vaçkov dün sabah tzmir'den şehrimize gelmiştir. Konuk Bakan, tersaneleri gezmiş, yeni yapılan tekneleri görmüştür. Denizcilik Bankası Genel Müdürü Şükrü Kıykıoğîu'ndan bü^i elan konuk Ulaştırma Bakanı, bugün uçakla merrüeketimizden ayrılacaktır. Ulaştırma Bakanı Sadettin BUgiç. Romanya Devlet Hava Yolları «TAKOM» uçaklarının «Bükreş • İstanbul» seferlerine başlaması münasebetiyle, Romanya Hükumetinin dâvetlisi olarak, dün Bükreş'e gitmiştîr. Sadettin Bilgiç Romanya'ya gitti İstanbul (Jınayet Masası detek tiflerı arka arkaya ışlenen cinayetlerden sonra tam bir bunalım ıçın e gırjnışierdir. Bir rtafta önce Boğazkesende boğazları kesılerek öldürülen emekli kaptan ile eşının faıılerını tesbıt etmeğe çalışan detektifler, Kenne dy OteJindeki cınayet ile karşı laşınca bütün kuvvetlerini bu olayın soruşturmasına vermişlerdır. Ancak önceden hesaplanarak. herşey hazırlanarak Amerikan gangsterlerinın ışlediklerı cınayetlere taş çıkartacak şekilde ışlenen Kennedy veya mılyonerler cınayetinın ikı faılı de kolaylıkla polısın pençesın den sıyrılmasını ve sehirden kaç masını başarmışlardır. yurt içinde ve yurt dışında büyük bir kaçakçı şebekesini yönettiğine dair olan söylentiler. Şevketin memleketini terkedip îstanbula gelmesinden sonra daha da artmıştır. Iki yıl önce lzmirde işlenen bir cinayette parmağı olduju behrtilen Şevketin. bu cinayeti, yine büyük çapta kaçakçılıklar yapan başka bu şebekeyi ekarte etmek ve karşı tarafı sındırmek için yaptırdığı da söyientüer arasında bulunmaktadır. îbrahim Hergünkoşan koridorclr. yatıyor Herşey hazır mıydı? Lüks otelde ijevketi arkadaşl ile öldüren Metin Kahraman için karşı şebekenın herşeyi hazırladığı ve kaçmalarını ko layhkla temın ettiğı polisin şim d i » kadar bir ipucu ele geçırememesinden anlaşılmaktadır. Po lis kaatülerin ancak ıki gün son ra s;nır dışına çıkmaları konusunda terübat almıştır. EMNİYET KORIDORUNDA BAYGIN GİBİ YATIYORDU Kök derinde... Milyonerler cmayetinin sadece bir alacak veya eski bir kan dâvâsı konusu olmadığı yapılan soruşturmalardan anlaşılmaktadır. Öldürülen Şevket Çil'in Faili bilinmiyor... öte yandan Boğazkesende boğazları kesilerek öldürülen emekli kaptan ile eşınin kaatil veya kaattilleri için ae şimdıye kadar hiç bir ipucu bulunamamıştır. Polisin elinde <adece cinayet yerinde bırakılan 44 beden kanlı bir elbis e mevcuttur. Cinayetin bir cisi sapıklık yüzünden işlenmiş olabılceğine vüzde yüz ınanan cinayet masa sı detektıfleri, şehirdeki homoseksüelleri toplayıp bu elbiseyi giydırmekte ve elbiseye göre bir kaatil aramaktadırlar. "Cop,, lâfını duyan sabıkalı ayıhverdi Ağır suç masası detektiflerinm oturdukları odanm yan koridorun da bir adam Ooylu boyunca, taş parkelerin üzerine uzanmışü. Bir türlü kalkmak bilmiyordu. Nezarethaneye konulacak sanıklar, teker teker yerde yatan adamın üstünden atlıyorlardı. Memurlaledir. Bir parça esrar bulsa riirilivcrir. Ne sar'ası var ne de başka bir hastalığı» dedi. Sonra «Getirin copu buraya. Yok kuş olmıış, yok tayjare. Copu yedi mi insan olur» deyince her şey değişiverdi. Hergünkoşar canlandı, dili çözüldü ve, «Tamam. Ben Bir başkası Palamut alcını Kıyılnrımızda ve Marmara açıklarında görülmemiş derecede palamut balığı bolluğu vardır. Son 15 gün içinde 500 bin adet, üç gün içinde Çağlar, ne diyor? ise 70 biu çift birden palamut yakalanmiş. halk et yerine balığı teıBu konularla ilgilı olarak Emcıh etmiştir. Civar kıyı şehirlerindeki balıkçı motnrlarımn da katılniyet Müdürü Muzaffer Çağlar masıyla yapılan avlar, gerek batıkçılan ve gerekse satıcılan adeta şunları söylemiştır. «Boğazkesendeki cinayetin faillerini bulbayram havasına eriştirmiştir. Üç fiin öncesine kadar palamut bamak için arkadaşlar her türlü lığının tanesi şehrimizde 200250 kvruştaıı satıhrken, balık akınıgayreti göstermektedirler Faili nın artması ve üç gün içinde 70 bin çift birden yakalanması sonunda bilınmeyen bir cinayetin faılle125 kuruşa irınmtir. Balıkların büyük kısmı başta Ankara olmak rıni bulmak için zaman gerektiiizere kamyonlarla bir çok il ve ilçelere scvkedilmiştir. rir. Sabırlıyız ve kaatilleri yakalayaeağız.» Fotoğraf: Bandırma özel •illllllllllHIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllfllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIN: Sağmalcılar Altıntepsi mahallesinde 1 yaşındaki 9 karısını hunharca öldüren ve şehirlerara 5i kaçakçıhk yapan Ibrahim Doğanay da Jandarma müfrezeleri tarafından aranmaktadır. ünya turizm akımını Balkanlara çekmek amacıyla son yıüarda büyük çapta propaganda yapan Romanya ve Bulgaristan'ı doğrudan doğruya Türkıye'ye bağlayacak olan «Sahil yolu» ile ilgili çalışmalar, hızlı bir şekilde devam etmektedır. Türkiye, Kırklarelinden geçen ve «Aziziye» sınır kulesinde Bulgaristan'la birleşen bu yolun yapımı için, 18 milyon 500 bin lira harcamaktadır. Istranca ormanlanmn şahane manzarasını yolcuların gözleri önüne seren bu yolun, başlıcı özelliği: Karadeniz'i sahilden dolaşacak olan bir turistik yolla ilgili, Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin ortak projesinin de böylece gerçekleşme safhasma girmiş olmasıdır. önümüzdeki Haziran ayında trafiğe açılacak olan yeni karayolunun, Türkiye ile Bulgaristan arasmdaki demirperdenın aralanması konusunda önemli bir rol oynayacağı ve demirperde gerisi memleketlerle olan ilişkilerimizin özellikle turizm konusunda gelişmesinde fayda sağlayacağı ileri sürülmektedir. Türkiye'den geçecek sahil yo/u bütün Karadenizi dolaşacak... D Röportaj: ^. Alâeddin BİLGI Sahil yolundan sağlanacak faydalar.. | itekim, bu yolun bıtimıyle memleketimizin sadece turizm sahasında sağlayacağı faydayı anlamak için, Bulgarıs• ın içinde yapılacak bir gezi, ır.^ana çok şey öğretmeye yetecektir. Bu nedenle, Istanbuldaki Hatıpoğlu Turizm Şirketinin, Bulgaristandaki «Balkan Turist» teşkilâtı ile müştereken düzenlediği bir geziye çağnlan gazetociler, çok şey öğrendi. Bir turist, gideceği yerde ne;. 1 arar, neyi ister?.. Turist çekmek için neler yapılmalıdır? Ve Bulgaristan, kısa zamanda ttstrisinişHtsnl AHınkumda tenis kortları N ilkokul öğretmenlerinin bir dileği Bizler, Eğitim Enstitülerini dışardan bitirme »ınavlann» katılan ilkokul öğıetmenleriyiz. Size halimUi sırası ile anedlyoru». 0 Okumak ve focuklajrımızt okutabilmçk, arzu ve heyec«nı ile yurt •kSşelerrndmi, tefr'ftçık kapımt» olart'ftd oktftlafa koS«* yoruz. Hepimiz en aşağı 1520 senelik ögrermenleriz. • Imtihanlarımız hcr sınıf için lYaz ve Güz Donemi olmak iizere) 6 hak üzerinden yapılmaktadır. Her giriş hakkımıza katılmak iizere asgari (otel ,yemek ve vasıta parası olarak) 5*0 Ura harcıyoruz. 16 hakta 3000 lira eder). • Çeşitli sebeblerden (ailevi maddi . hastalık Iklim jartları gibil imtihana katılamadığımız zaman bu haklarımız da yanmaktadır. {Her zaman imtihan günii için rapor almak imkânı da bulunmuyor.) 0 Okullarımızda ders kitabı yoktur. Okul Derneklerinden aldığımız (satın aldıgımız) ders notlan ile imtihanlara girtyoruz. Bu notlar birer özet mahiyetinde olduklarından blzim bilgilerimiz de (Özetin Özeti...» mahiyetinde oluyor. • Siz büyüğümüze çok istirham ediyoruz. Birinci »ınıfta elenip moralman çökmememiz için: 1 16 derslik 1. sınıf imtihanlannda başan gösterilemlyen ders sayısı 2 ye düştüğünde, imtihana girme hakkının 78 hakka çıkarılması. 2 Tek derse düştüğünde, y« 10 hak tanınması (Bu durum ayni okulların ikinci »ınıflannda sonsuz hak olarak verilmiştlr) ve yahutta bir üst sınıfa borçlu olarak devam hakkının verilmesini diliyoruz. Egitim Enstitülerine harlçten devam eden ldfl öğretmen adına tbrahlm YILMAZ iüÜÜi Polisler sabıkalıyı kaldırmağa uğraşıyor İuv bütün çalışmaian bosa gidiyordu. Kaldırılıyor bankonun üzerine oturtuluyordu adam, fakat saniye geçmeden gözleri açık veniden yere uzanıveriyordu. Bu durum bir saat kadar böylesina devam etti. Sonunda adam, «Ben kuşum» demez mi? «Uçarım da, düşerim de...» Ağır suç masası detektiflerinm çeşitli suçlardan yakaladıkları ve nezarethaneye koydukları kişiler yerde yatan adam n üzerinden atlarken, «Eyvah. Herifi ne hale getirmişler. Biraz sonra bize de sopa var. Fakat yatacak yer bulabilir miyiz?» diye kimisi mırıldaruyor, kimisi de aklından bütün bu dayak fasıllarını geçiriyordu. Hattâ bunlardan biri, «Abi, ben sadece çok içmiştira de buraya, getirdiler. Hani kimseye de küfretmedim. Bana da böyle sopa çekerler mi?» dedi. ooruya, memur, «Burada kimseye dayak atılmaz. Poliste dayak yok. Anayasa var» diye cevap verince, ağzı hâlâ ıçki kokan adam, yerde cansız gibi yatana baktı. döndü memurun yüzüne baktı... «Doğru mu dayak yemiyeceğimiz» der gibilerden bir hareket yapmak istedi. Işleri çoktu memurların fazla söz, kendllerince «nağme» dinleyecek haileri yoktu. Sarhoş da yerde yalanın üzerinden arkadan gelen bir destekle! nezarethanenin kapısmdan içeri dahverdi.. HERGÜNKOSAR Sultanmahallede oturuyordu Ibra him Hergünkoşar. Bir hafta önce kabadayılık yüzürder Çetin Özcan'ı ağır şekilde yaralamış ve ortadan kaybolmuştu. Nihayet gece yine Sultanmaha'.lede bir içki âlemi sonunda yakayı ele vermış ve Emniyet Müdürlüğüne düşmüş tü. Fişinde bir sürü sabıka kaydı olduğu için başjıa geleceklerl çok iyi biliyordu Îbrahim Hergünkoşar. Îşte bunun içindir ki yatıp kalkıyordu koridorlarda ve kendisini tanımıyan genç memurlan aldatmak istiyordu. Tecriibeli bir detektif, «Bırakın bunu. Hergünkoşar bir gün yatar bu övyak yemiyeyim diye yattım yerle» re. Bana vurmayın da ne yaparsanız yapın» diye yalvarmaya bay ladaı. Bunu gören nezarethanedukiler de rahatladılar. Dayak fasSl yokmuş diye sevindiler. ortadan kalktı. Unutuldu gıtti. Fakat bu durum Bulgaristan' da gerçekleşti. Bulgarlar bu sloganı pankartlıktan çıkarıp bır «amaç» ve «prensip» haline aetırmcsinı becerebildi. Turizm konusunda en önemli sorun, «Organizasyon» du.. Bu yapılmadan. hiçbir şeyin, olmayacağı gerçeği de, bu gezimiz sırasında anlaşıldı.. Bizde, denızin en güzeli, manzaranın en şahanesi ve güneşin en sarı sıcağı olmasına rağmen, turizm konusunda, büyük bir gelişme göstermeyişimizin başhca nedeni de, organizasyon yokluğu değil miydi? piânlı zerine oturmuş ve gelişmişti. 1967 yılının son 7 ayında Bulgaristan'a 1 milyon 300 bin turistin gitmiş olması da bunu gösteriyordu. Ayrıca, sınır kapılarından giren her yabancıyı turist saymıyorlardı. Bulgarlara göre turist: iki günden az ve iki aydan çok kalmayan kişıydü. Her şey bu ölçüye göre ayar lanmış, plânlanmış ve yapılmıştı... tin en azından biriki defa merak ederek uğradığı görülüyordu. Yemek, yatmak, deniz, spor ve geziler için bizim paramızîa 7080 lira ödeyen bir turist, bu pavyona gıriş için, kapıda 2,5 dolarlık veya 5 levalık bir fiş alması gerekiyordu. Bu ıçerde ıçkı karşılığı idi. Fakat bir su veya fıstık istendi mi, biriki dolarlık bir fiş hemen geliyordu önüne. İki kisi, bu pavyonda geçireceği birkaç saat için, denebılır ki, yemek, yatmak, deniz ve gezi için harcadığı parayı, bir çırpıda veriyordu. İkinci gece, daha değişik bir yere gitmek, Akhisarlı fotoğrafçıların isteği.. | | 1 Işportacıların saltanatına kim mâni olncak? Şu sahipsiz Istanbulun sonsuz dertlerinden birl olan ljportacıların saltanat ve uygunsuzluklarından dert yanmak istiyorum. Sirkccide büyük postahaneyi Mısır Çarşısma bağlıyan Şah Rıza Pehlevi Caddesinin acıklı halinden bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi mezkur cadde tstanbulun Büyük Postahanesile Mısır Çarşısı arasında ve bilâistisna bütün yerli ve yabancı turistlerin ve lstanbulluların yiizde sekseninin geçtiği daha doğrusu germeğe mocbur olduğu şehriıı en işlek caddelerinden biri olduğu gibi. bütün yerli ve yabancı Bankaların en hareketli Banka şuhelprinin bulunduğu bir caddcdir. Bütün cadde boyunca ve hilhassa Yeni Valde Hanı öniindc işportacılar bir sefalet me?heri halinde kurduklan. yırtık pırtık cadırlarla nekadar en çürük çaıık mal varsa burada teshir etmekte. halkı aldatmakta. ?ikâyete sclenlere hakarct ctnıckte hatta gözüne kestirdiklerini de dövmektedirler. Bu hergün bir kaç defa tekrarlanan hâdiseler nlduğu sibi kcndi aralarında da münakaşa etmekte. dövü^mekte ve muharehe sahası haline getirmektedirlcr. Hiç kimse bilhassa kadm ve çocuklar hunların kötii bakışlarına ve lâf atmalartna maruz kalmadan geçcmemektedir. Halbuki Teni Valde Hanı önunrlcki geniş yer bunlardan temizlenip mükemmel bir oto parkı haline şetirilehilir ki: bövle bir oto parkına buranın şjddetle lhtiyacı vardır. Belediyemizden ve bilhassa sayın Haşlm Ucandan hiınu şehir adına rica cdiyoruz. Ve burasmı bir oto parkı haline getirilirse bütün bu çirkin durum düzelmlj olur. Hamlt KURTKATA Biz Akhisarda seyyar dakikahk = fotoğraf çeken çoluk çocuk sahi ZZ bi bulunan sanat erbabınm bu Ş dileğinin üst makamlara duyurul E masmı arz ederiz. ş Akhisar Ali Şefik Orta Okulu E nun sene'.erden beri kayıt kabül E zamanı dakikahk fotoğraflarını çe E keriz. Bu kere çektiğimiz fotoğ S raflar iyi vasıfta olduğu halde ha ZZ yır dakikahk fotoğraf istemeyiz E haftahk olacak diye çektiğimiz fo E toğraflan geri çevirip ikinci defa 2 zarara sokmuşlardır. Biz gelir ver s gisi veriyoruz. Çoluk çocuk bes E liyonız. Bu durumumuzun Maarif E Vekilliğine bildirilmesinl. ~ Dakikahk Foto Abdük Kadir Baran Fotoğrafçı Yavuz Fotoğrafçı Mustafa Selen Fotoğrafçı Mustafa Kara E E E = S E E E ÇaJdskları löObin üralık eşyayı kadınlarla yiyen iki hırsız yakalandı Iki ay içinde 100 bin üralık eşya çahp kadınlarla har vurup har man savuran Metin Kızı'.kaya ile arkadaşı Ali Demirok, üçüncü l«sım memurları tarafmdan yakalanmışlardır. «Kaldırımcılık» suretiyle magazalardan hırsızlık yapan Metin için nolis ilgüiler', «Bütün işi kadındır .Kadın delisi olduğu için çaldıklannı bar. pav yon ve genelev kadınlarma hcdıye ederek gününü gün eder» demişîerdir. Cezaevinden yeni çıkmış olan Metin'in daha önce Yahudi Melâhat adında bir kadına âşık o l duğunu ve bu kadın için çaldığını da belirten yetkilil r. son iki av da çahnan malları çıkarmak üzere sonışturmaya başlamışlardır. 11 ay cezaevinde yattıktan sonra çıkar çıkmaz yeniden suç işleven Metin, «Artık bu defa kurtulus yok» demiştir.Arkadaşı Ali ıse «Bejıi Metin yaktı. Ona uydum, şimdi her halde bana da hoş geldin demiyecekler» şeklinde konuşmuştur. Daha buna benzer soruların cevabını bulmak için, Bulgaristan'ın Karadeniz kıyüarını görmek gerekti. Burgaz, Nessaber ve Varna sahilleri birer turistik endüstri merkezi olmuşlardır. özellikle, Varna'nın 10 kilometre kadar kuzeyine düşen «Altınkum sahili» gerçekten görüimeye ve arkasından kendi hesabımıza bol bol düşünmeye değer bir nitelik taşımaktaydı. Burada ilk gördüğümüz manzara ise şu oldu : Sırtını ormanın yeşiline dayamış konforlu oteller.. Bunların hemen önünde geniş, tertemiz asfalt caddeler Dörtbir tarafa serpistirilmiş, orijinal lokantalar, eğlence yerleri, kulüpler, gazinolar, pavyon ve diskotekler.. Her çeşit kumarın serbestçe oynandığı kumarhaneler.. Yerli içki ve sigaradan çok, Amerikan sigara ve içküerinin satıldığı mağazalar. Vre bütün bunların ilersinde de, Ka radenize kucak açmış, 5 kilometre uzunluğundaki modern bir plâj.. Beni bedbahtlıktan § kurtaracak bir | arkadaş arıyorıım | Her türlü sosyal ve lnsanî E destekten mahrum, arkadaşsız = ve kimsesiz bir gencim... E Arkadaşsızlığın acısını ta kal E bimin derinliklerine. kadar bü Ş tün benliğimle hissediyorum. Bütün insanlardan nefret edi E yorum... E Zira çok bedbaht, bedbin ve E kimsesiz oldugum halde bana 7 hiçbir kimse dostluk elini uzat E mıyor. E Beni bedbahtlıktan kurtara =• cak bir arkadaş arıyorum. E M. A. E P.K. 161 = Galata • tstanbul j= 7 Kasım Şaban i 1 = " 1 = s ? 1 1 M V. E. | l 6.36 11.57 14.4116.39 18.321 4 57 1.36 6.58 9.41 12.00 : 1.33 1 1 3 8 « *•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | Hakkaniyet = tm imıdur? Çocuk bahcesinin Beşiktaç Kaymakamlıy bahçeBizler Ordu mensubu aileler olarak lojmanlarda 4 yıh aşkm sinde bulunan çocuk bahçesi blr bir süredir oturmaktayız. Ağus pİ5;!ik yuvasıdır. Bahçedeki bakımsızlıga ve meıto» 1967 nin başında loimanlarda oturanların ancak 4 yıl bu haktan beliliğe yavruların «ağlıgı bakıvarsrlanabilecekleri; en geç 1 0 mmdan makamlari buray» çok Ekim 1967 tarihinde lojmanları yakın mesafede bulunan Belediye boşaltacakları Resmt Gazetede Bashekimliginin. Hükümet Tabipyayınlandı. Elle gelen düğün bay liğinin ve diğer ilgilllerin çocuk ram! Ancak. Ankara İstanbul bahcesinin bu durumuna hiç »14tzmir v.s. gibi yerlerde oturanlara ka göstermemek için Sdeta blr kamezkur tarihe kadar evleri terk rar almış tutumlan var. emri geldi. Duyduğumuza göre Kaymakamın, Belediye yetkillburalar haricinde bu kanunun lerlnin her gün önünden geçtikleri uygulanmıyacağı söylentiii var. vt yüzlerce çocugun istifade etBü.vük yerlerde hayat şartlan ise meye çalıştıklan oyun bahcesinin malum. 5 kilo domatesin 100 ku pisliğini ortadan kaldırtmay» ve ru? oldutu yerleri de biliyoruz. devamh bakımmı sağlamaya, deHftl bu iken herşeyin ate? pahg mirden ve betondan ayaklan hasına oldufu yerlerde oturan bizle îir olan fskat tahtalan bulunmare ml gadece millet malı çok gö yan banklan oturulabillr hâle gerülöyor? Neden memleketln her tirtmeye acabı hangi m»kam emir yerinde uygulanmıyor. îlgililer verec«kilr. H?n sorulmasmı rica ederim. BIT Anne t Mahfuı Okul önlüğü | yardımı bekliyorlar| • Isparta. Şaraphane köyü tlkokuul öğrencileri arasında yar dıma muhtaç çocuklar vardır. Bunlara okul önlüŞü temin edebilecek müessese, tücear reya vardımsıvenlere duyururum. Adres: Şaraphane K5yü tlkoknln MOdürfl Gelendost/ÎSPARTA ı İ MiLLî PiYANGO 12KASIM'DA Ayda iki çekilişi ile MİLLİ PİYANGO yüzlerce bilet 8ahibini devamh olarak servete kavuşturuyor. Necmî Gü/sen'e duyuru Ameliyat Imkânınız temin edilmistir. En kısa zamanda tdresime müracaat ediniz. Nerlman BAR15 Işte bu gerçeği unutmayanlar bir MiLLî PlYANGO bileti ile talih köprülerini daima sağlam tutuyorlar. Bir gün oradan servet geçişini seyretmenizi dilerîz. » •• 4 •«• İTıllllllllllllllllllllllllllllllllllHIKIIIIIIIIUllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllIh lük tatil devresınin tüm geceleri eğlence yerlennde geçiyordu1... Gene, «Çingene bar» denilen yer vardı ki, gerçekten de orayı görmenin ayrı bir zevkti. Bizde «Sulukule» bir zamanlar kendine özgü bir havası olan, yabancıları olduğu kadar, verİileri de çeken bir yerdı, fakat oradakınin, yanında sözü dahi edilemezdi. Kapıdan bizim paramızla 1 2 Doları çaktırmadan liralık fiş alınarak girilen bu eğlence yerinde, insan kendisialmak meselesi.. ni adetâ bir «çingene obasında» sanıyordu. Ormanhk içinde konaklayan bir çingene obası.. urist, çoğu açıkgözlerın sanBüyük bir daire şeklinde sıdığı gibi, yolunacak bır ralanmış, göçebe çingenelere «kaz» değildir.. O, nereye, ait yanları açık, üstü kapah çinne şekilde parasını harcayacağıgene arabaları, ufak oriiınal nı, daha memleketinden ayrılsandalye ve masaları ile birer madan önce plânlamış, hesaplamıştır. Bütün kış, geçireceği ta loca oluvermişti. Ortada, rengâtilin plân ve programı ile geç renk elbiseleri, saçlarına takılmış gülleri ile, çingene kızları miş olduğu için, gideceği memgarsonluk yapıyordu. Meydanın leketi, insanlarını da bu arada ortasında, loş ışıklar altında en edinebildiği bilgi ölçüsünde güzel çingene şarkılan sövleetüd etmiştir. yen şantözler, çıgan müziğinin Biz de, öyle değil miyiz?. en güzel örneklerini veren keBırakınız yurt dışına çıkmamancılar.. Bu arada oryantal îşte böyle bir yerde, turistler yı, yurt içinde yapacagımız ge dansları, bütün kıvraklığı ile kaynıyordu.. Her tarafta, şortla, zilerde bile, her şeyden önce yapan çingene rakkaseler vardı. mayo ile dolaşan çeşitli ülke cebimizdeki paraya bakmıyor Her taraf. bir çingene havası ta insanlarını, rahatsız edecek hıçmuyuz?.. şıyordu.. Tabii açık havada. bu bir şey yoktu. Kısaca, istirahat Yabancılar da öyle.. dekor içinde bir kadeh içkivle ve eğlenmek için gelmiş insanîşte, bu gerçeği iyi bir şekilduracak insan az olduğundan, ların aradığı her şeyi kolayca de hesaplayan Bulgarlar, 16 gelsin biriki kadeh daha denibulabileceği bir tatil sitesi kumemlekette faaliyet halinde buyor, arkasından da gene fişler rulmuştu.. Geceleri, florasan lunan turizm büroları aracılığı çingene dilberince turistin önüışıkları ile pırıl pırıl ışıyan hu ile yılda 2 milyon dolar sarfene sürülüyordu. tatil sitesinde 90 otel vardı ve 16 bin 500 yatağın tümü de rio derek yaptığı propaganda ve Değirmen kulübünde, insan luydu". Oysa deniz mevsimi, ts reklâmlarda, ülkelerini «en u kendisini gerçek bir degirmecuz tatil geçirilebilecek» bir yer tanbulda çoktan kapanmış, plâj nin içinde, balık pavyonunda, olarak tanıtmaktadırlar. «Başka ve gazinolann çoğu kapılarıyerlerde harcayacağmudan çok gene böyle bir hava içinde görü nı kilitlemiş bulunuyordu.. yordu.. az parayla, bizde çok daha iyi Bir zamanlar, duvarlara j'abir şekilde tatilinizi geçirebılırAvcılar lokantası mı. kulübüpıştırılmış, vitrinlere konulmus siniz» sloganını; her geçen mü, pavyonu mu isimleri deği bir pankart vardı: «Tnrist döyıl artan turist sayısına bakılırşıktir diye bir yere gıtmıştik. vizi, döviz refahı getirir..» disa; tutturmuş gibidirler de.. Garsonlar, bellerinde lişeUler, ye yazılıyordu. Sözde biz bunu tam bir avcı kıyafetindeydilcr.. Gerçekten de, tasıt, otel ve «Ulnsal slogan» haline getireDekoru da, hep buna göre yayemek ücretlerinde «dampinç» cektik. Ne oldu?.. Her şey, panpılmıstı bu yerin.. yapan Bulgarlar, ilk bakışta hıç kartlann eskiyip, yırtılmasıyla «Hangi av hayvanın etinde kazançlı gözükmüyor hıssi den yemek iştersiniz?» vermelerine rağmen, Turizm Komitesi ikinci Başkanı Peter Diye sordular. îgnatof'un verdiğı bilgiye göÖnce «şaka» yapıhyor sandık, re geçen yıl 52 milyon dolar «Lâf» olsun diye, sıralayıverdik turizmden kâr sağlamasını beisteklerimizi: cerebilmişlerdir. Ancak bu 600 «Oeyik eti..» milyon liralık kârın çok üstü «Tavşan nktın hpnimki..» ne çıkmak çabası içinde olduk «Batıa da kekiik..» larını belirten Bulgarların, bu Cok değil on dakıka sonra İ?işi nasıl becerebildiklerini anlateHiklerimiz, nefis bir şekiMe mak için biriki örnek vermek önümiİ7» gelince, şaşmamak elyeterli olacaktır: de rieâildi. Bovle yerler dp. tabiî tarife de baskaydı VP turict. örnriirıHe Eğlence yerleri yemediüi. helki rie görmediği bir av eti vpmfk için. para vermekten çekinmivordu. ltmkum'da kaldığımız süre içinde, dikkatimizi çeken Kısaca. yııkarda anlatılan ve başhca şeylerden biri, Kıl örnekleri daha rA*oi'i' = bıl«>rı yos kadar ufacık bir yere yerler, ashnHa turi?tten dnları 235 hektarhk bir sahaya 30 ceken bir tu/aktı Övle tuzak'ar dan fazla eğlence yeri ve gaziki, turist. seve seve verivor, nonun yapılmış olması idı. vprHicine de asla pipman olmuPeşin verdiği para ile kalacaynrdu. gı süre, en konforlu otelde istiBıınlar. turisttpn doları çakrahat eden, gündüzleri, en gü tırmadan çekmek mesele«ıni zel lokantada yemek yiyen, gerçeklpştiren yerler veya müplâj ve spor sahalarından nr*u esseseler oluyordu!. ettiği gibi faydalanan turist, g«ce olunca orijinal dekorlu ıgYARIN lencs yerlerine ister istemez gitmek arzusunu duyuyordu. Eğ Turizmde devletçililence yerleri ise, peşin ödsnen ğin fayda ve p»r»ların rimnrî» hir ürrete t»zararlan CBasın: 25206'133191 b) icii. örnejin, Astory» Oteltnin ıltındaki pavyona her turi» I A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog