Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Kıral, orausuna ınaneı <uım?u ATATURK TURKIYESI nadolu'daki SBV»Ş sıratında. Ynnan ordnsuna ı »atırları yazarken, î u göılenıci olarak verilen ıan birlikleri de D o | u Hintli Süvari Tüıbaşısı Wittal. rrakya'yı tahliyeye baslaKüçük Asya'dakl yenilginln Içterlerin e oturmamış Ameyüzünü anlattı: üniforraalarıyla, hicret edi «Yunan askerleri birinci »ınıf • Somurtuk, sendeliyen. . doğuççulerdi; »ubay kadrolan er, biz geçerken bakıp bada Kemal'in ordusundan iyiydi. ülümsüyorlar. önde süvaHepsı Selânik't e Ingiliz ve Fran var. TerkettikleTi ycrlersularla birlikte hirmet etmistelgraf tellerini kesmişler; lerdi. Eğer ihanete uğramasalarin direklerden bayram kur dı, inanıyorum ki, Ank&ra'yı :ri gibi sarktığım görüyorele geçirir ve i»v8sı «ona erdi.. Saman kaplı barınaklarırirlerdi. »mufle edilmiş tnevzilerini ıakinalı tüfek yovalarını «Konstantin basa geçer geçetmişler. Tel drgttlerle domez, bas komutanından manga ıs, kaleleşmiş bu mevkller, komutanına kadar bütün subay lere karşı son direnmeye lar yerlerinden alındılar. Bu îu e olacaktı. baylar, hakkıyl» rütbelerine ;ik boynuzlu. çamura bulayükselmis iyi askerlerdi. Hepsi mandaların çektiği kalın yerinden oynatıldı ve boşalan L tekerlekli yük arabalan, yerlere, Tino Partisine mensup t yollarda ilerliyor. Askersubaylar getirildi. Bunlar san bir kısmı mandaları dürvaş sırasmda, sürgünde olduklatrken diğer bir kısmı da rı içın Almanya yahut Isviçre' aların üstüne. eşyaların tede yaçamış. çoğu hiç tüfek sesi r\e çıkmışlar. Birliklerin öduymamıs kimselerdi. Sonuç, le ve arkasında arabalar Yunan yenilgisine dayanan bir anmış. Biiyük Yanan sskeri topyekun çöküntü oldu.» erasının sonu bu'.... Yüzbsgı WIUal, bataryaların ko oyle olsaydı, boyle olsaydı» mutasını alan subayUrın nasJ yorumlar tatsız; ama Yuhiç birşeyden haberslz olduklanaskerî gücünün şu andaki ıımu da can sıkıcı. Ne var ki, nı ve kendi piyadelerini nasıl kat yenilgiden dolayı, Tunan aslettiklerlni anlattı. Barut yetine ni aorumla tntmaya imkân tuvalet pudrası, kurşun yerine ... Tahliy e gırasında bile, dudak boyası kulianan subaylarr, ıanlıiar iyi askerlere benziumursamazlığ] ve ilgisizliği cinalar. Eğer Mudanya'da bir hee olarak almayıp da, Ke yet dereccsine varan kurmay failiyetlerini de anlattı. l'in askerleri Trakya için samak zorunda kalsalardı, Türk «Yuzbaşı H'ittal devam etti:» epey güçlük çekeceklerdi. «Bır seîerınde, Anadolu'da Yunan Johnson sonra t»t»nbul'd»W er> dunun basın sözcftsü olacaktı) iyi bir topçudur. Kendi piyadel*rinı döven Yunan topçularuıa b*gırdı. Kumandayı almak için içi gidiyordu. Ama hiçbirşey yapama dı. Kesin tarafsızlığı korumak ıçin emir alnuştılt, bir şey yapamazdık.» «Kral Konstantin'in İhanetint ngrayan Yunan ordusunun hikâ yesi bu. Ve bu, Atina'daki ihtilklin nydurma olmayişuun sebeblni de teşkil ediyor. Bazıları böyle iddia etmekte. thtüâl, İhanete ug rarnıs bir ordunun, ihanete uğrayana karşı ayaklanmasıdır.. «İhtilâlden sonra, eski Venizelos'çu subaylai' geri geldiler »e Ooğu Trakya'daki orduyu reniden dttzenlediler. Yunanistan Trakya'ya, dö\Tişülmesl gereken son bir mukavemet merkezi göxüyle bakıyorlardı. ölüm veya kalımdı. Birlikler mevzilendi; herkes heyecanlıydı. Detken, muttefikler Mudanya'da, Trakya'yı Türklere verdiler ve Yunan ordu sunun tahliyesi baslatüdı. «Ordu, hükümetinin Mudanya' yı imzalayacağına inanmıyarak bekledi. Ama mzaladılar.. Bütün gün, onların yanından geçiyordum; kirli, yorgun, traşsız, rüzgar yemi? askerler, hat boyunca ilerliyorlar. Arkalarında, kahverengi, meyilli Trakya var... Yardım kuruluşlannın yerine, gecele Yunanlılar Truva'y» yine alamadı rl ldr» battaniyeler ve sirrisl nekler aımı;.. «Bu, ikinci Truva kuşatmasınu «onu...» A piyadesi iyi bir hücuına geçmişti. Durum parlaktı. Derken Yunan topçulan, kendi pıyadelerîni dövmeye başlacülar. Binbaşı John son, (Bir diğer İngiliz gözlemcisi.. Sebep? H emlnRway, 3 Kasırn 1922 UtTihli yazısmda, Trakya'daki Yunan tahliyesine sebeplsr bulmaya çalışmış. Anlattıklarının büyük bir kısmı da öoğru. Ancak dikkat edılirse, yenilginin üzüntüsü içinde olan bir Batıh gibi hissediyor ve TUrk ordusunu küçümsemeye çalışv yor... Ve unutuyor ki. Yunan subayları îngiliz ve Fransızlarla ne kadar birlikte çarpışmış olurlarsa olsunlar, İstiklâl Savaşını yöneten Türk subayiarı da, bir dünya savaşını, tecrübesini dört cephede çekip gelmiş tecrübelilerdi. YARIN : EDtRNE Yunanistan, tarihi boyunca iç kavgalara sahne oldu. Butün bü\iij£ devletlerin yardımma rağmen, bu kavgalar yuzünden daima kaybetti .. Anadolu'yu ıstüâ etmek istediler: arkalarında İngiltere vardı. Kıral • V» mzelos çatışması yuzünden ordu bırbırine girdi. Zaten bu çatışma o'.masaydı, Mustaia Kemal'in ordusu yenecektı onları... Yenılgi daha çabuk geldı. Sonunda Venizelos, 1924 jraıncla Kıral Konstantin'i devırdi ve 1936 ya kadar Yunanistan Cumhuriyetle yönetüdi. Resimdekı Kıral George II, faşıst dıktatör general Metaksas uı yardımıyla 1936 da tahta çıkacaktır. Elefteros Venizelos, Yunanistan'ın hem felâketine, hem de saadetine sebep olmuştur. 1910 da başbakan olmuş, İngilizler tarafında savaşa girmek isteyince de 1915 de Kıral Konstantin tarafından azledilmişti. Venizelos'u Girit'te ilân ettiği hükumetin başında ve Kıral'ı devirdikten sonra 1918 de Paris konferansında Yunanistan'ı temsil ederken görüyoruz. Uoyd George'ı, Anadolu istilâsına ikna eden Venizelos'tur. Venizelos, 1920 yılında seçimi kaybedip meydanı Kırala terkedecek, Türklerin Yunan ordusunu Anadolu'dan atması üzerine tekrar sahneye çıkacaktır. 1922 deki Kıral aleyhtan ayaklanmada Venizelos'un parmağı vardır. 1924 te Cumhurivet ilânı üzerine bir ay başbakanlık etraiş. daha sonra 1928 1932 arası beş sene Yunanistanı yine yönetmiştir. Istiklâl Savaşmdan sonra, Türk • Yunan dostluğunun kurulmasında büyük hizmeti vardır. Resim'de, İnonu Ue birlikte görülüyor. 1 1 1111111 1 2 4 1 Î34S67 89 3 6 mu n Dişi Bond IODESTY LAISE 1 • MSİB tSTANBUL 06 25 06 30 07.00 07 05 01.30 0" 45 07 50 07 55 08 00 08 15 08.45 09.00 09 15 09 30 09.40 10 00 10 05 10.20 10 40 11.00 11 45 12 00 12 10 12.25 12 40 13.00 13 15 13 30 14 00 14.15 14 30 14 45 15 00 15 05 15 20 15 50 İS 00 17 00 11.05 11.30 11.50 19 00 19 35 19.45 20 00 20.20 20 30 21.00 21.10 22.00 22 45 23 00 34.00 Açılıj ve program Gunaydın (1) Koye haberler Gunaydın (2) Haberler Istanbulda bugun Hafif muzik Sabah jımnastiğl Hafif muzik Sarkılar Valsler Beraber v e aolo turkuler Piypno soloları Şarkjlar Ev içın Ara haberlerl Hafif muzık Saz eserleri Arkası varın Sabah konseri Sarkılar M. Mukadder Ara haberlerı Turküler N. Camhda* Darvas ve »rkadaslgrı Sarkılar Receo Birııt Haberler. R. G. de bueun Sarkıiar T Yakarcelik Reklâm oroeramları Mavi Isıklar Sarkılar M Tooer Turküler A.Akküıc V/Ucaroeiu orkestrası Ara haberleri Sarkılar Sukran Akın R. senfoni orkestrajl Lied saati Okul radvosu Ara haberleri Erkekler faılı Kov odası Reklâm oroBramları Haberler v e h»v» durumu Ovun havaları Naıma tarihi Turküler F. Türkin Scıor eazetesi Sarkılar Orhan Sensr 24 saatin oUvları Yasadıkc» Reklâm Dro«ramlart Haberler v e hava durumu B a u muzıfei Kapanıs ISTANBLX IL RADVOSU 16.55 Acılıs v e Dromuu 17.00 Sizın icin 17 30 Kucuk koruer 18 00 Ivı aksamlar 18 30 Senfonık müıüt 19 00 Hafif muzık 19 30 Aksam konserl 20 15 Gençlerle beraber 2100 Fransızca s»rkllaı 21.15 Sonat saati 21.45 Hafii muzık 22.00 Gece konserl 23 00 Caz rrmzlti 23.30 Gunümuzun getlrdiklert 24.00 Gece varısı icın 01.00 Proeram v e kaoanıı 8 9 SOLDAN SAĞA: 1 Geçenlerde doksan yaşını geçmış oldugu halde kaybettiğim ^ eğitün ve yazı âlemımizin tanınmış sımalanndan olan zatın ıkı adı (soyadı Duru ıdı.) 2 Bır kadın adı, bir emir. 3 Stikftn vç, muUuluk içın işl (ik;,söz). .4 « üstlüğU bulunmayaralT meye düşmüş ış» anlamına ıki söz. 5 Her gun büyük kentlerde sıra sıra yukselmekte olan (çoğuO. 6 Yabancı, tersi delilerde bulunmıyandır. 7 Bıçan oraya dayandığında ınsanın sabrı tukenir derler. elektrık ölçusll. 8 «Çift sayıda birbirine benzer durumdaki demiryolu» mânasıP na iiç söz. 9 Çevrılınce bir j*Ş çeşıt su yolu olur, eşya konmai Ş. için duvarlara yapılmış tertıbattan. «Elbisenln içlne kaplanacak kuYVKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Mıllt Mücadelede Doğu sı maş mevcut» mânasma ıkı soz. 8 Arap aliaba nırımızdaki askerl bırllklerlmi7 8 9 smdekı bır har zın komutanı olan Generalin soy fın okunuşu. d* adı (karma söz). 2 «Hoş ve nız kenarlarıngüzel rica ve istek» karşüığı lki dakl kocaman soz. 3 Büyük problemleri insan ve korkunç taş ancak onu çalıştırıp yormalıla cınsı. 9 «On çozebüir, tersi bir soru edatıdır. tarafındakl boj 4 Çevrilınce «başkan namzedı» luğa do^ru fu> anlamına ikı soz belirir. 5 MAf lat!» anlamın3 den, tersi «derın ve kuvvetü tu ku»dur. 6 «Konut e!e geçn!» OOnkö ikı sozlü bır mânasma karma bir emir. 7 halledllmis jekU emir. Garth BULMACANIN HALLKDtLMlS ŞEK1J NASIL HALLEDTLECEK Yukaridaki rakamlı bulmacada «adece 4 tane anahtat (ipucu) ve 8 Une souuç vardır Boş kalan 12 karenın içıne 1 den 9 a kadar uyfın birer rakam küyıfak ve toulama. çarpma. cıkartma, bolme i$aretlenne dikkat ederek snldan sağa ve yukarıdun aşağıya butmacada göslerilen sonuçlan bulunuz. Birat vaktinizi allr ı m ı . bos vaktinizi hoşç» geçirmis "*"<«unvtz. Çevıren: Vohdel GÜLTEKİN Tiffany Jiones TIFFANY .1ONES POP $ARK1CI yANKI Sl BİR KIZA TECA VÜZ ETMEKLE SUÇLU' i 5i Caroline kavnanasına soğuk soğuk baktı. c Şimdi «ğlayacak halde bile değilim.» Derin derin, sarsıla sarsıîa bir iç çekti. <Hatamı anladım. 0nun elinden her jeyini almaya kalkmı?tım... bütün dakıkalarını, bütün düşüncelerini. Kurtulacak artık benden'> « Caroline!» ^ Yo, îrianda'ya gidiyorum. Ayrılık iyi olacak. Beni öyle goreceği gelecek ki! Sonra. ben dönüp gelince, bizi birbirimirden dünyada hiç bir jey ayıramıyacak. Hiç bir şey!» XVI Bjron: «Kıs geliyor» diyordu. «Düşüncesi bile ürpert:yor bcni. Yalnız, artık Caroline yok ya, Londra bir dereceye kadar çekilebilir. lstediğim yere gidiyorum, istediğim gibi yalnız kahyorum. Arkadaş ihtiyacı duyunca Hobhouse'la Moore elimin altında.» LadyMelbourne, biraz çıkıjır gibi: «Bizim bu dertlesmelerimiz için ne diyorsun?» diye sordu. « Hayatı her jeyden çok bunlar yasanmaya d«ğer yspıyor.» Lady Melboume buna pekâl» inanabilirdi. Caroline, annesiyle, kocasıyla îrianda'ya gideli bir ay olmuı, bu bir ay içinde Byron Melboum» Konağına hemen hemen her gün gelmiş. gelemeyince de, içini döktüğü. çok tatlı, mektupçuklar yazmışü. « E, l'amour'dan ne haber? Bir ttalyan opera jarkıcısma dair bir takım şeyler İ5İttim.> « Hoş bir kadın. Pek güzel değil am», benim simdilik hoşlandığım tarzda. Alev alev. Kocasına pçk bağh, ayrılmayı akhndan bile geçirmiyor.» Kısa bir süre İçin rahat kalmanın levküıi sürüyoryun, Byron Caroline gelecek, gene rahatını bozacak.» « Bu ihtimali hiç blr xaman aklımdan uzak tutmadım.» « Bak sana soylüyorurn, Byron: Caroline simdl kocasını trlanda Denizinin öbür yakasmda bırakır da gelirse o da. sen de tamamiyl» mahvolursunuz.» Byron kaslarını çattı. • Ne halt edeceğim?» « Bu iş için başvuracağın en uygun güvenlilc evlenmektir. Yoksa, çıkar uğruna evlenmek sana jairfine olmaktan pek mi uzak gelir?» « Çıkar uğruna «vlenmek mi?» « Kannı sevmiyorsundur ama, soylu bir ailedendir, oldukça da çok parası vardır. Saygıdeğer bir çift olursunuz, çocuklannız olur, Byron soyu, mutluluk içinde değilse de, «üreklillk içinde, göbekten göbeğe sürer gider.» « Kannı sevmiyortundur ama. dediniı. Yalnız, ievmlyorsanız bile, sayıyorsunuzdur, değil rai?» « A, o muhakkak. Saygı, coşkun bir mutluluk degJs* bîle, bir memnunluk yaratır.» Byron: «Saygı...» diye düşündü. «Size açıkça s8yicy«bilirim, Ledy Melboume, Caroline'le olan maceranın en çılgın »nlannda bile, bir başkasına bağh k»ldım . ajklg defilse de $u aşk sozünrîrn nasıl nef ırtt t&vorumt «vct, »evgiylt değüs» d« saygıyla. AN KARA Sümerbank Ordu Soya Fabrîkası Mudürlü^ünden: O R D U tşletmcmizde imâl ettiğimiz soya ve ayçiçeği küsbelerinin satısma başlanılmıştır. Arzu edenlerin fabrikarmza roüracaatlan ilân olunur. (Basuı: 25238) 13320 İstanbul jandarma Levazım Âmirîiği Satınalma Komisyon Başkanlığmdan: Jandarma Dikimevinin Ihtiyan için (10000) onbin adet astarlık meşin kapalı zarfl» satm ahnacaktır. Tahmini bedeli (150000) yüzellibin Ura olup geçici teminatı (8750) sekizbinyediyüzelü Uradır. İhalesi 18 Kasim 1967 cumartesi günü saat 11.00 de Demirkapı'daki Komisyonda yapılacaktır. Onbin adet astarlık meşinin tamamı bir tek istekliye verilecektir. Teklif mektuplannın ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi lâzımdır. PostadaVd gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi İstanbul, Ankara J Satın Alma Komisyon Başkanlıklan Ue tzmir Ege J. Bölge Komutanlığında görülebilir. (Basm 25093/1331S) 06.25 06.30 07.00 07.05 07 45 08 00 08.05 08.10 08.40 09.00 09 20 09.33 0«55 10.00 11.00 11.05 U.25 11.55 12 00 12.15 12.25 1J.30 13.00 13.15 13 30 14 00 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIGI Seyir r e Hidrografi Dairesi Baskanlıgından bildirilmiştir. DENİZCÎLERE VE HAVACILARA 127 SAYIL1 BİLDÎRİ 14 ilâ 16 Kasim 1967 tanhlerınde 09 00 ıle 17.00 «aatleri arasında aşagıdakı noktalan birleştıren saha içınde seyretme, demırleme, avlanma ve bu sahanın İ . Ü metreye kadar olan yüksekO U Ü liğj can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidır KARADtNtZ tSTANBLL BOGAZ1 METHAli 1 nei nokta: E 5832 No. lu Şıle fenenndetı 002 derece ve 18 mil roesafede enlerm 41 derece 28 dakıka Kuzey boylamı 29 derece 38 dakık» Doğu olan nokta. 2 nci nokta: SCnlemı 41 derece 50 dakıka Kuzey Boylamı 29 derece 38 dakıka Doğu 3 ncü nokta: Enlemı 41 oerece 50 dakıka Kuzey Boylamı 30 derece 17 d3kıka Doğu 4 ncü nokta: Enlemı 41 derece 2 dakıka Kur.ey R Boylamı 30 derece 17 dakika Doğu. DENÎZCtLERE VE HAVACILARA ÖÎT^MLE DUTÜKtTLTTR. 1&379/1U12) 14.15 14.35 14.55 16.00 16 15 16 35 16 55 17.00 17 30 17.50 19 00 19 30 19 35 19.55 Hava Eftitim K. lığı (Hv. Muhabere Okul «maneti inşaafa ihtlyacı için 3 kalem moloz ta?, kum, çakıl malzemesi kapah z«rf usulüyle satm alınacakhr. Bu işe ait muhammen keşif bedeli 52.500 Ura olup Geçici teminatı 3875 (Üçbinsekizyüzyetmişbeşi iiradır. îhalesi 30 kasım 1967 perîembe günü saat 11.00 de komisyonda yapjlecaktır. Ev»af ve lartnamesi Ankara, istanbul Lv. Amiriiklerinde y komUyonda gorülebllir, Teklif mekt\ıplar\nın en geç Ihale «a»tind«n blr wat Snc« komisyona verilmek sarttır. Postada vâki gecikmeler kabul ediluta. 1988 ÎSÎM) 1S332 Izmir Lv. Âtnirliğı 23 No. lu Sat. JM. Kom. Baskanlı^ından: Acılıs. o Gunavdın (1 Köve haberler Günavdın (2> Sabah müzifti Ankartd» bu«ün Kucük ilAnİM Her telden Yuksel Kio't«ı tarkılar Ev icin Sabah konserl Arkası varvn Ar» haberier • * K. Uanlar • Okul radvosu Hafif muzik Ali Rız« KöDrulöleroSludan sarkılar Balete ca8rı Ara haberler r t K. llânlar Baâlarn» T. O. b»v«l«n Kıbrıs saati Kucük ilânlar Turhan Too«r »« Scmthtt Özdenseiten s « k ı l w Haberler. R.G. d* bu«Q& Hafif müzik ReklSm Droer»ml»n H. Bulust»n türkülsr Kutlu Ptvasltdan M k ı l Buaün k l n «ectiklerimt* Ar» hsberler v« K. tlanlır Yıldız Avh»nfl»n türkület N.DemlrdBverıden »»rkıİK Melodlden melOdlY» Ara haberler v t K. Uanl&r Ince l a z 1950 20 15 20.40 21.00 21.10 31.30 32 00 2Î.0S 22 45 33 43 »55 14.M ts dOnvamu Reklim oro«r»mları Haberler ve hav» durumu KUcük üanlar B.Akartürkten türkültr C!e«n müzlSl UvXud»n Bnc» TUrit M. D. irt«W«t Kucuk konttr 24 saatin olıvlırı Ca»ımtzd» teknilc cellımeler < Rltilk T. M. toDİulutu Rafif müılk TBMM Mltl Haberler v» hıvi durumu Gec« n r ı ı i M dobu GünOn hsberleM Ktesnıı Ne yazık ki Caroline yuzünden beni adam etmekten umudunu kesü, taşraya, anasının babasınm yamna gitti.» Lady Melbourne şaşırmıştı. . Annabella'yı soylüyorsun, öyle mi?» Byron ayağa kalkıp eğildi. « Annabella'nın beni en çok çeken yanı şu: Onunla evlenırsem size resmen hala diyebüeceğım.» Lady Melbourne'un pek hoşuna gılmı^ü. « Seni dalkavuk, seni!» dedi. «Çopçatanlık rru yaptırmak istıyorsun yoksa bana?» « Sadece, fiUri olarak.» « Annabella pek temiz bir kızdır, sana göre değil o.» < Sizin o çıkar uğruna evlenmede temiz bır kız jart. Annabella ayrıca zeki de.» « Hem de çok zeki. Deha sahibi bir adamın da karısı zeki olmahdır. Yalmz, korktuğum bazı şeyler var, Byron.» Byron işitmemezlikten geldi. « Kocasının beğenebıleceği kadar güze! ama. başka bir alay erkeği çekecek kadar harıkulâde değil.» t Evlenme teklifin arasmda bunu da söylıyeyim mi?» « Söyleyin, mâkul bir kızdır.» « Peki. sevgınin hiç sözünü etmiyecek miyiz? Mâkul bir kız bile sevilmekten hoşianır.» « Sevgi! Kadın da buna katılırsa bir haftanın içinde olur. Peki, «kocasının heğenebıleceğı kadar» yerine «kocasının sevebileceğı kadar» dıyelım. Şunu da belirtın ki onu eli boş alacak değilim. Hanson yakında Newstead malıkânesini anırmaya çıkarıyor, yüz yırmi bin liradan aşağı vermiyecek. Borçlarım ödendikten sonra yüz bin liraya yakın bir para kalacak bana.» Byron konaktan pek keyifH aynldı. Evlenmekl hoş değilse de ılgi verıci bır yaşantı Yânı bır duygu. Sonra, vaktiyle Elizabeth Pıgot'un annesiyle babasınm mutlu evlilik hayatlarına ımıendiğinl hatırladı. Kajlarmı çattı. Çıkar uğruna bır evlenme değildi onlannki. Birbirlerinı sevd'.klerı içın evlenmişlerdi, bu sevgi de orta yaşlılığa kadar bütün tathllğıyla, sıcakhğıyla süregelmişti. Byron'un keyfi biraz kaçtı. Annabellaya karşı dürüst mü davranıyordu bunlan düşünmekle? Eve gelince birçok mektup buldu. Bunlardan biri Caroline'dendi, özel ulakla gönderılmışti, Byron'un bir halyan şarkıcı kadınla sevıştığinı duymuş. «Yabancı kadınlar tehlikelidır ama, Ingıliz kadmları, aldatıldılar mı, onlardan daha tehhkeli olurlar» diyordu. Byron az daha «Annabella'yla evlenmekten vazgeçtim» diye Lady Melbourne'a mektup yazacaktu Sonra, kısa bir pusla yazıp yoiladı: Rlca ederim, vaklt geçlrmeyin, yeğeninize hemen yazın., Lady Melboume yeğeninin verdıği karşılığı Byron'a Chçltenham'da büdırdi Doktor. Bvron da bir böbrek bozu'''uğu bnlmıış. tçmelen salık .frrmstı L^rlj Melbourne da damlası cın seldığml söylu>oıdu. (Uevamj vcr)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog