Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

DI HABERLER 5O NCI YILDONUMUNDE 1917 IHT1LAL.1NIN Hir\AYE.oı KOR.HİLOV MUZ GÛNLEJÜ '• ı •SOMEA, legil, darbe emendeki siyasi değişiklik ihtilâl degil, bir darbedir. Çünkü Corahurbaşkanı SALLAL'ın şahnı hedef almıştır. Yeni Cnmuriyetçi rejim ile eskisi arasına göze batar bir renk ve yön ırkı olmadığı anlaşılıyor. Yeni rejim agzındaki baklayı I saat sonra çıkararak esrar prdesini kaldırmıştır : «îmamcı derlerle tcmas kurup beş yılk zalim iç savaşa son vermek, k ve en önemlı görevimizdir.» îlkel Yetneni Ortaçağ karanlıında kalmağa devama mahkum nen dram, 1962 eylülünde bir ıfak vakti başlar. Sonradan endine Mareşalliği yakıştıran ir askerin, SALLAL'ın ihtilâli, u çöl ülkesinin geleceği hakında hepimizi ümitlendirmişti. uam BEDR'in feodalizmi yıkılıış. cumhnriyet ilân edilmişti. avallı Yemenin artık ışığa kanşacaâını sanıyorduk. Ne yazık i, ihtilâl tam başarıva nlaşamaııştı. Berbat BEDR devrilmiş, ıkat yenilmemişti. Direndi, taati karsı taarruza geçti. Nüfnzau petroldcn yana zengin Araistan Yarımadasına da yaymak ıtirasıyla yanıp tntnşan NASIR' i eline buiunmaz bir fırsat geçıışti. Derhal yardıma koştu. 5.000 asker yığarak Cnmhnrietçileri kurtardı. Yemen NAIR'ın Vietnamı olmuştu. tngil?re ve Suudi Arabistanın çıarları NÂSIR'ınkine zıttı. Onır da Imamı desteklediler. löylece Yemen, iç savaşa dış uvvetlerin de müdahalesiyle ıraplararası ideolojik rekabein silâhlı çatışma alanı haline eldi. Fransa'da MIII yıllarııı | en biiyiik insnn avı I I I Hapisten kaçan O. A. S. üyesinin De Gaulle'ü vurmasından korkuluyor GÖZ ÇBKİLDllEJS . UEM UUKUJMETİ SOVVBT'I ır I PARİS, (A.P.) ransız polisi, Başkan De Gaulle'ün Cezayir politikasına karşı «avaşmıs bir Gizli Ordn Teşkilâtı (O.A.S.) tedhişçisinin hapisten kaçması üzerine, son yıllarm büyük insan avına girişmiştir. Tedhlşçinin, De Gaulle'ün taşra gezisine çıkmasmın arifesinde kaçmış olması üzerine polis bütün başlıca yollan tutmuştur. UlC SÜPUESİZ, ÇAt2U^ Y£NlDe=U UJftZcAZTI *Bİ2 SAÖ ŞAMPİYONU» ORTA Rusya, Vietnam'da bir Amerikan zaferine razı olantaz!» WASHİNGTON, (a.a • RadyoIar) Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova eski Büyükelçisi George Kennan, bir televizyon mülâkatında. Vietnam konusunda şöyle söylemiitir: «Sovyetler Birligi, Vietnam'da Amerika'lıların tam bir asker! zafer kazanmalarına göı ynmamaı. Bu yüzdendir ki, Rnsları ve Çin'lileri. Amerikanın zaferini ya da müdahaleyi kabul edecek bir dnrumda bırakmak tehlikeli ve zararlı olnr.» George Kennan ayrıca, Viet. nam gibi bir engel olmasa Avrupa'da buzların çözülmesi ıçin zeminın çok daha elverişli bir hal alacağını ıleri sürmüj ve. «O laman. Avrupa'da Amerikan ve Sovyet askerlerinin mevcndiyeti ve silâhlanma yarısı azalır» demiştir. Kennan aynca, Sovyet siyasetinin, Stalın devrinde «yayıU ma arznsu tasırken» şımdı «esas bakımdan savnnucn» bir sıyaset haline geldiğinı belirtmiş ve Sovyetler'in ihtilâlden berı ger çekleştirdikleri başanları Kişisel özgürlüklerde bazı kapıvlara yol açmasına ragmen • takdirle kar$ılandığını söylemiştir. tLAN NEw YORK «New York Times» gazetesi, yedisi gazete yazı heyetine mensup olmak üzere 424 yazar ve gazetecinin verdiği bir ilânı yayınlamayı reddetmiştir. Bu ilânda yazarlar ve gazeteciler. vergilerının Amerika'nın sava? giderlerine gi den kısmını ödemiyeceklerini açıklamakta ve Vietnam savaşına karjı girişilen bu protesto çeşidinin genelleştirilmesini istemektedirler. «New • York Times» vergi öde memenin bir «uç olması dolsryı•ıyla, ilânı yayuılamakla bir »uç ortağı durumuna düseceğıni ileri sürmüştür. Fransız lçişleri Bakanlığına vatan kaynaklar, merkez polis teşkilâtının «Rex» plânım yürürlüğe koyduğunu söylemişlerdir. Pazar günü, normal görevde bulunan trafikçiler de dahil, en az 12.000 polis yollan kontrol etmiştir. Bazı yollarda yollar engellerle kesilmis ve makineli tüfekü DO liseler arabalan aramışlardjr. Bu yüzden Paris yollarında traîilc uzun süre tıkanmıştır. Kaçan terihişçl 30 vasındakl Claude Tenne'dir. Cezayirde btr polis komiserini bicaklıyarak fildürlügü için 1962 nlında müebbet hapse mahlcum olmnstu Pnli« komiseri Roger Gavenry'nin 61durülmesi. De Gaulle'ün Cezayir poütikasına kar?ı koyan Gizli Ordu Teşkilâtı tarafından emredUmlsti. Cezayirde yerleşmiş Fransızlann taralını tutan O.A.S., bu memleketin Pransanın malı olarak kalmasını istemekteydi. Italyan generali papaz oldu H Güvenlik Araplar biitün ümitlerini FtNALPÎA, (AP) er iki dünya harbinde savaşmıs olan 67 yaşındaki 1 talyan generali Mario Bene dicti dün papazlıga kabul edilmistir. İki Dünya Harbinde ve Habesistan seferinde bir çok madalya almış olan general Benedicti, 1963 yılında emekliye ayrılmış ve sonra bu Riviera kasabasında bir manastıra girmişti. (Bunlar mantığı olan hayvanlardır» Kilise ve uzay hayatı N ahiyetı meçhul uçan cisimler uzmanlarının Mayance' te düzenledikleri Uluslararası yedinci konferansa Roma' dan katılan Cizvit Papazı Domenıco Grasso. «Dünya dışında canlılar bnlnnamıyacağını peşinen kabul etmek hatalıdır» demiş ve din adamlarının bu so runa yüzyıllardır eğilmekte olduklarını, fakat Kutsal Kitapta bu konuda her hangi bir belirtiye rastlamadıklarını belirttik ten sonra şöyle devam etmiştir: «Bn çesit varlıklar varsa, kili senin doğmaları bundan zarar görmiyecektir. Bnnlar mantığı olan hayvanlardan ibarettir ve bizim yaratılıs düzenimizin dısında yasamaktadırlar. Bnnlar «tlk günah» ın ajırlıgı altında ezilmeyen insanlar ise onlarda tanrı'nın yüzünfl görmek mümkün olacaktır.» Isviçre'li tarihçi Erich Von Daeniken de. aynı kongrede, ya bancı uzay adamlannın çok eskiden dünyayı ziyaret ettiklerini sandığını söylemis ve «Atalarımızın tanrılar olarak nit' ledikleri seyler, bazı balde y bancı gezegenlerden gelen n» adamlan olabilir» demiştİTj Konseyine bağladılar NEW YORK ( u Radyolar) New York'ta bulunan Ürdün Krah Hüseyin Ortadoğuda âdil ve devamh bir barış kurulması nı arzu eden Arapların, bütün ümitlerini Güvenlik Konseyinin çabalarına bağladıklarını söyle miş, «Araplar, tsrailin isgal ettiği topraklardan çekilmesi sar tıyla. Birleşmiş Milletler nezdinde bu ülke ile dahi görfismeye hazırdırlar» demiştir. llgilı taraflar arasında müzakereler açılabılmesine ilk şartın, îsrail'in ışgal ettiği topraklardan çekilmesi olduğu üzerinde ısrarla duran Kral, söyle devam etmıştır: «Bu sadece müzakereler ba kımından esas telâkki edilmemeli ayni zamanda her hangi bir çözüm seklinin de temelini trşkil etmelidir. Bu sart yerine gctirilirse. mülteciler meselesini. Siivevs Kanalından geçiç problemini ve dijer konuları, nisbeten çözmek mümkün olabilecektir.» Ortadoğu buhranı. Genel Kurulda taraflarca kabul edilebilecek bir barış plânı bulamadığından Güvenlik Konseyine devredilmiştır. Yemen, zafer yüzü görmemis Iısır Ordusu için küçük düşüücü bir maceradır. 65,000 asler, Yemen Cumhuriyetçi Orlusuyla birlikte Imamcıların [irenişini bir türlü çökertemenistir. Yemen macerası, modern iiâhlarla donanmış düzenli orlulann serillacılar karsısındaki ıczinin yeni bir örneğidir. NÂSIR, 1965 den itibaren Tenenden yakayı sıyırma çareleini araştırmağa haşlaroıştır. Taihsiz Yemen müdahalesi hem tiharım törpülüyor, hem de Hısır gibi gelişmekte olan bir konominin altından kalkamaacağı bir yük teşkil ediyordn. Vvııı yılın a&ustosnnda, kati tnunılu kuklası SALLAL'ın itiazlarına raSmen. Ciddede raki>i Kıral FAYSAL ile, kargılıklı ılarak çekilmeyi, meselelerinin ;özümlenmesini Temenlilere bıakmayı öngören bir antlasma mzaladı. Ama çesitll nedenlere rafa kaldırdı, Cidde Andlaşmasını nygnlamadı. Arapların 5 haziran Ortadoğn ?avaşındaki hezimett, NÂSIR'a yeni bir ders oldn. Mısır Ordu5unnn en seçkin birliklerinin Yemen'e baglanmasının tsrail karsısındaki yenilgide payı azımsanamazdı. NÂSIR ile FAYSAL eylulde, Hartnm Arap Zirve Konferansında tekrar snlaştılar. Yemenliler kaderlerini bir plebisitle tayin edeceklerdi. NÂSIR askerlerini 15 aralıkta tamamlanmak üzere peyderpey çekmege koyuldo. öfkeli SALLAL, kendisine danışılmadan imzalanan ikinel antlaşmayı da tanımadı. Mısırın boşluğunu Sovyetlere doldurtmak üzere teşebbüse geçti. Ancak, Mısır birlikleri bası önde çekilince bavada kalmıstı. Nitekim Moskova yolundayken nzlaşma taraftarı ılımlı unsnrlar tarafından azlediliverdi. öneeki günkü darbe, lyl habere susamıs Araplar acısından olumiu. sevinilecek bir gellşmedir. Yemende özlemi çekilen banşın önündeki en önemli engellerden biri, ortadan kalkmaktadır. Yemendeki bölücü iç savas sona erdiği takdirde, Arapların Yahudiler karşısında her şeyden fazla mnhtaç oldnkları birlik, sağiamlaşabilir. O zaman Yabancı Lejyondan tta Cip O.A.S. ye katılmış olan Claude Tenne yargılanması sırasında <Ben bir askerim. Bana öldürmeyi öğrettiler. Öğrendiğimi tatbik ettim» demişti. Tenne, Pransanın Atlantik kıyısmdaki La Rochelle şehri açıklannda bulunan tlle de Re adasmdaki bir hapishanede mahkumlyetini çekmekteydi. Tenne'in cumaeeeesi adadan kaçtıçı sanılmak tadır. Kaçış ancak cumartesi eünii farkedilmiş ve bu süre içinde mahkum bir hayli voi almıs bulunmaktadır. Simdiye kadar hiç bir ize rastlanmamıstır. HOOVER Servisi emrinizdedir. . . : . . : . : • • • » r " 1946 Yılından beri Eczacı TERİHA ÖZALPAY ile Askeri Hâkim SABRİ KTKİSOĞLU evlendller. Buna * S.U.1M7 T (Cumhuriyet : 13332) ISTANBUL MÜHENDISUK VE MİMARLİK ÖZEL YÜKSEK OKULU Okulumuz 9 Kasım 1967 perşembe günü saat 17.00 de açılacakür. Aday kaydmı yaptırmlş gaym öğrencilerımizin noksan işlemlerini tamamlamak üzere, o tarihte sabah saat 9.00 dan itibaren okulda bulunmalarıru nca ederiz. ADRES: Çiftesaraylar Sokak No: 2155 CAĞALOGHJ İSTANBUL îlâncılık: 3355/13317 Kısaca.. • STOCKHOLM İsveç Basbakanı Toge Erlander, Sovyet Başbakanı Aleksi Kosigin'in gelecek yıl tsveç'i ziyaret etmesinin mubtemel oldnfunn söylemiştir. • ADEN Dün sabah Aden' de rakıp iki milliyetçi teskilât olan «Flosy» ile «Fln» arasında ates teati edildiği sırada Şeyh Osman çarşısı atese verilmiştir. Polis, Küçük Aden'e sığınanlan barındırmak için bos evlerin kapılarını kırmaktadır. • SYDNEY Prenses Süreyya'nın ani rahatsızlığından iyilesir iyileşmez Münih'teki evine döneceği bildirilmiştir. Prenses Süreyya'yı Avustralyaya davet etmis olan Çoenk Saglıgı Araştırma Vakfının bir sözcüsü, halen otelindeki odasından çıkamavan prensesln hastalığinın mahiyetlni bilmedlgini söylemiştir. • MENİZALES Kolombiya'da sürekli yağmurlann yuznuşattığı toprakların oturdukları gecekondulann üzerine kayması neticesinde bes çocuk 81müştür. Evlerde bulunan 20 ki?i de hafif yaralarla kurtulmuılardır. Çamaşır Makinesi • Elektrik Süpürgesi • Cilâ Makinesi Bakım • Tamirat ve bol yedek parça. İSTANBUL MATAS TİCARET A.Ş. H.GAZİ Cad. No: 133 İttanbul Tel: 47 44 30 47 96 82 TRAKYA MARMARA BÖLGESİ MATAŞ TİCARET A.Ş. H GAZİ Cad. No: 133 İstanbul 47 44 30 47 96 82 ANKARA ve ORTA ANADOLU EGE BOLGESİ . MATAŞ TİCARET A.Ş. Fevzi Çakmak Sok. No: 36/4 Yenişehir • ANKARA T t l : 12 02 50 MATAŞ TİCARET A.Ş. F*vxi Paşa Bulvarı No: 8/A İZMİR Tel: 34 386 KAMISLI TİCARET Abidin Pata Cad No: 191/B Köprübatı. ADANA Tel: 27 19 x ADANA • MERSİN HATAY MARAŞ İLLERİ KARADENİZ BÖLGESİ BURSA • BANOIRMA ve HAVALİSİ ... REHA OTOMOBILCİLIK KOLL. ŞTI Ukele Cad. No: 24 SAMŞUN Tel: 17 47 GURŞEŞ TİCARET MUTLU URAZ Atatürk C*d. No: 91 BURSA Tel: 19 09 1$ Bankası Karjur No: 42 BURDUR Tel: 138 Kayhan SAĞLAMER GÜNEŞİN TATLI SICAKLIĞINI VERİR Keklâmcılık: 3989/133OT P.67 BORUSUZ PORTATIF GAZ SOBASI BURDUR ve HAVALİSİ .... HÜSEYİN ÇAYLAK GunSa, Hifler'den çok adam tuluklamış NEW YORK, (a.a.) unanlstan Merkez Birliği Partiji mületveklB Taofilos Kamberides ile Partinin G«nel Sek reteri Nikola Nikoladis. N e w York'un büyük otellerinden birüj* de yaptıklan konusrnalarda Yunardgtan'daki rejimin olunuuı bir blânçosunu çıkarmı?Iardır. Bln kadar dlnleyiclye hitap edan Ynoan ılyari sahsiyetleri Szellikl* r> noktalar fizertnde dnrmnşlardjr: Askeri cunta, Iktidara gelell altı •7 oldu&u haîde 21 nisan darbad nln lüzumunu lsbat edememi|tir. Ülkede bir tedhls havan hfl. kihn sürtnektedir. Toplama kamplan ile eezaeylerlnde, Hitler devria dektnden fazla uyıda tntnkln balnnmakUdır. Albaylar T«jlml Tunan lktiaadlyatmı çücmaza »okmuftur. 1965 te M mUyon dolfirlık bir fazlalık a n •den M«n« dengesind» hftl«n 54 milyon dolftrlık açık vardır. BİTLİS ve HAVALİSİ . ^ CUMHUR ÇALKAN Menteteağa Cad. No: 265 BİTLİS Tel: 35 ERZURUM • KARŞ ve HAVALİSİ ERZİNCAN ESKİŞEHİR GAZİANTEP KONYA KAYSERİ MALATYA ELÂZIĞ . DİYARBAKIR URFA . . . . CELÂL DURA Tebriz Kapı Belediye Mağazaları No: 124 ERZURUM Tel: 23 94 Y u . . ^ ELMAS TİCARETHANESI Trabıon C«d. No: 105 ERZİNCAN Tel: 128 , HALİL DOĞRAMACI Köprübafi Cad. No: 84 ESKİŞEHİR Tel: 18 59 •*» MEHMET KARSLIGİL Mütercim Atım Cad. No: 11/B GAZİANTEP Tel: 23 74 „.., KÜÇÜKARMAĞAN KOLL. ŞTİ. İttanbul Cad.No: 174 KONYA Tel: 12 38 SAİT PEŞKIRCIOĞLU • GALIP AKKAN Kale Önü No: 7 KAYSERİ Tel: 11 25 EDİSON TİCARET ve SANAYt KOM. ŞTİ. IRMAK KARDEŞLER İstaıyon Cad. No: 97 MALATYA Merkez Tel: 29 25 Ş.B. Tel: 16 25 . , KEMAL ERTEKİN Cumhuriyet Cad. No: 26 SİİRT Tel: 93 İSMET EKE Cumhuriyet Cad. No: 12 SIVAS Tel: 22 40 MİNE MAĞAZAS! Gazipata Cad. No: 60 ZONGULDAK Tel: 11 62 REKOR MAGAZASI Ankara Cad. No: 8 ZONGULDAK Tel: 1162 kalemi 75 seneden beri «dünyanın en çok istek celbeden» Parker dolma kalemlerinin eşsiz kalitesini, yeni Parker 45 modellerinde de bulacaksınız. Bilhassa öğrencilerin seveceği bu kalemlerin özellikleri: Kolayca değişebilen vidalı uç takımı, isteğe göre kartuş veya pompa ile kullanma imkânı, bol yedek parça..." •abahat T» t<M* Kartal JOgnllan T ü • O U T ' •• ç»)Ik SİİRT SIVAS r>4T« uçloS doğumuzıu akraba T* doıtlanna mOjd*lerl*r «.11.19*7 PARKER 45 Parker 45 .Arrow> •Itın utlu. 2 k«rtu«la Hır ikl medcl* d* uv»r pomp* S adtt Parkcr SOpcr Oulnk karruju^Tl.'J^ B«ymxıt , Cumburiyct 13S31 ZONGULDAK İLİ ........ TL. \%. DOKTOR Süreyya fitamal Op, Orolei Takılm Suaselviler 105/4 T«ü 44 97 44 ve bütün mahallî HOOVER acentalarına müracaat edebilirsiniz. tlinnılıkl 80Q7/1331» Moraa; 9606/13324
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog