Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ÖIUM VE TİCARET • • • lflm, insanoglunn en çok düsündüren konulardan biri olmuştur. ölümü olagan kabul etmefe bir türlü yanaşmayan ve onu önlemekte de tam bir çaresizlik içinde bulunan insanoğlu Ölümden sonra kavusnlacak hayat üzerine spekülâsyon yaparak avlınma yolunn tutmustur. Hemen bütün dinlerde kurallann ve inançların büyiik bir çoğunlugu öliim ve sonrası etrafında toplanmıs ve din adamlan zamanına, yerine göre bu olayı kendi çıkarları açısından de|erlendirmekte şaşılacak bir başarı göstertnislerdir. Müslümanlıkta Ise son 56 yuzyılda din adamlarının bütün çabalarını ölüm öncesi ve sonrası olaylarına yönelttiklerini rekinmeden söyliyebiliriz. Dünya fânidir, ebedi saadet ahrette elde edilecekfir, Dünyayı sevmek, dünya için çahşmak günahtır. ölüm taerkesi günde beş defa mezara çagırmaktadır... Ahrete dönük olan bn bayat görüşünün halka durmadan asılanması ve yüzyıllar içinde topluma kök salması, dünya için çaba göstermemek, aklı kullanmamak, ber türlü yeniliği reddetmek, baska toplumların neler yaptığını izlemeye teneızül bile etmemek sonucunn doğurmuştur. 11 Prof. Fehmi YAVUZ ;jj; i ve BELİRTILER1 gösterırler. Normal zamanlarında çok iyi v« mükemmel bir şekılde anlatabilecekleri. isliyebileceklerı bir konunun ıçınden çıkamazlar. Düşüncelerini toplıyamazlar. Anlaşılır bir tarzda açıkhyamazlar. Ne yapacaklarmı şaşırırlar. Soylıyeceklerıni. yapacaklan sey lerı unuturlar. Bazan da söylemek ıstedıkleri şeylerın tersını soylerler. Halk deyımıyle, pot kırarlar. Çam devırırler. Kendilerıni ve başkalarını zor duruma duşürecek, sıkacak şeyler ortaya atarlar. Bu davranışları karşısında büyük bir rahatsızlık duyarlar. Becenksizlıklerınden dolayı kendilerini kınırlar. Yererler. Bir daha böyle durumlara düşmemeğe karar verirler. Verirler ama. aynı akibetten uzak kalamazlar. Benzer durumlarda aynı davranışlarda bulunmaktan kendilerini kurtaramazlar. Kurtaramazlar; çünkü, daıma bilinç altlarında yer alan aynı nedenın etkıleriyle hareket ederler. Utangaçlık bunalımlannda varlıkiarında bir bolünmenin meydana geldığini bilmezler. Bu bunahm boyunca bu bolünmenin etkilerini gosterdiğinin farkına varamaz lar. Bu bblünmeden sonra kendilerınde kaianı gerçek bir kendileri olarak kabul ederler. Bir şehri Stanbul ki... i O Ç nsanı etkileyen olaylann başında gelmesl, jjjj ölümii din adamlan açısından belli başlı :::: n&anlar vardır. Sürekli ola«ermaye, sürekli bir gelir ve geçim kaynağı ha JJj: rak ve fazla terlerler. Özelline getirmîştir. Bunun çok üstünde ve ilerisin jjj: hkle. avuçlannın terlemede ölümü din adamlan baskı aracı ve gövde :::: gösterisı için fırsat olarak kullanmıslar ve bun :::: lennden yakınırlar. Bu yüzden dan sonra da knllanacaklardır. Ölüm olayı ile :[•:başkalarınm ellerını sıkmaktan kuruluakıl meydanı hisse, türlü inançların egemenli :::: çekinirler. Agıziarının ğiııe bırakır. Bö> le zamanlarda ölü varlıklı bir i\". ğundan dert yanarlar. Durmadan ailedense, din adamlarının hipotez hakkı gün jj:[ yutkunurlar. Çabuk kızarırlar. lerle, aylarla, hattâ vıllarla sürebilir. Iskatçı :::: Sararırlar. Bazan sıkıntıh bir ma hiyet gosteren konuşma zorluklardan bazılan bu türlü ölülerin günahlarının iarı ile karşılaşırlar. Goğüs kaaffını, cennete şitmesiııi, sigorta etraişcesine fesleri daralırlar. Nefes almada primlcrini almaga devam ederler. zorluk çekerler. Ses telleri gerıOin adamlan ölümden gövde gösterisi için lırler. Butun bunlann da sonucu de faydalanırlar. Bunun çapı toplnma, ölenin olarak. kesik kesık konuşurlar. kimJifine göre deîisir. Büyüklü, küçüklü birKekelerler. Değışık ses tonlarına çok şehir ve kasabada bueün ölüm haberleri sahıp olurlar. Soyledıklerıni baş•••• • ••• hoparlörden de faydalanılarak, esselât'iarU kalarma duyurtamazlar. Kendihalka duvurulmaktadır. Varlıklı kisilerin ölülenni dmlıyenlerın kolayhkla münü komsu birkaç kasabada duyurma deneanhyabilecekleri bir şekılde konuşamazlar. Kasları gerılirler. meleri de çelismektedir. Onlar ba yollardan Bu yüzden de hareketlennde bedünyaya bağlılıeın kötülü|ünü. ahret hakkında yapılan telkinlerin dotruluâunu açık, ya • • • • ceriksizlikler gösterirler. Parmak ları titrerler. Kalplerı duracak:::: da doladı bir biçimde anlatmak isterler. Vn mış gıbı olurlar. Utangaçhklarına kazanmıs kimseler icin yapılan büvük cenaze yol açan birdurumla karşılaştıkmerasimleri ise halkın dine bağlılığını, din :::: •••• lan, endişe. korku duyduklan adamlarına olan savçısmı anlamavanlara. ka•••• •••* zaman bıtkın bir hal alırlar. Ter hul etmevenlere öjretecek bir çövde çösterisi ıçınde kahrlar. Kederlenirler. jmanlı lmparatorluJunun din! bir devlet olarak bütün ayrıntılan ile düzenlenir ve nyBir şey yapmak istemezler. Daolması. toplnm hayatının her alanında ditculanır. Bunda çojn zaman ilçili ölülerin aileha doğrusu. ıstıyemezler. Kendınin Ustünlüçünü ve din adamlarının söz sahibt lerini alet ve maske ?ibi knllanan bazı politilerıni bırakırlar. Heyecanlandıkolmasını serektirmistir. Efitim, kiiltür, i? hakacıların, cerici hasının büyük rolü olmaktaları zaman ıyı göremezler, ışıteyatının tümü (azınlıklar bunon dısında kalır). dır. Din adamlan oliimü bir tehdit aracı olarak mezler. Kendilerine ıbylenenleri sailık hattâ politika din adamlarının sıkı kontknllanma yol ve yöntemini de gelistirmisleranlamakts güçlülc çekerler. Zalolü ve baskısı altındadır. tçtibat kapısının kadir. Mazeretsiz arka arkaya iiç cuma namazını man zaman veya sık sık mide ra:::: panmıs olmaM vüzünden dUıi kurallar dondu•••• terk edenlerin cenaze namazının kılınmıyacafı •••• hatsızlıklarını gösterirler. Çesıt•••• rulmus ve hilei ser'iyeierle soysuzlastırılmısftözü, Alevî cenazelerinin Sünnî din adamları li vücut ağrılarından yakınırlar. tır. Bütün bunlann sonunda din özünü kavbetarafından yıkanıp kaldırılmaması gelenefi bo Geceleri iyı uyuyamazlar. Sa< derek sekil ve kalıplar yıgını baline «lmistir. konuda bazı örneklerdir. bahları yataklarından kalkarken 30 nci yüzyılın basına kadar bn düzeni kenkendılerını yorgun bulurlar. tşledi çıkarları bakımından koruyan ve fakat gerinı ağır yaparlar. Çalısırken çari memleketler arasındaki yerimizi perçinleson günlerde gazetelerde tartısılan üç 51ü::i• buk yorulurlar. Sıkılırlar. Bunun tiren din adamlarının mirasçıları. Atatürk in< •• için yorgunluğu gerektıren zor •••• nün Eyüp'e nakli olayı da gövde gösteri•••• kılâplarını anlamavı ve benimsemevi bir türlü islerden kaçarlar. Uzun çalısma si açiüindan dejerlendirilmelidir. Eyüp'ün sebasaramamaktadırlar. Cok partili havata çirisekillerinden hoşlanmazlar. Çaçilmesi ile çösteri siireklilik. ölüler de evlivalinceye kadar irill nfaklı ayaklanmalar dısınhsırken sık sık dinlenmek ıhtılıja kadar varan dereceler kazanacaktır. Buda, bnnların seslerini kıstıkları görülür. Bu yacını duyarlar. rada asıl amaç ölüm ve ölü söz konusn olnnca Riire içinde bile ölüm din adamlarının temel aklın yerini hislere ve türlü inançlara bıraktığı sermayesi ve pekçofunun geçim kaynağı ol•*•• •••• eerce^inden favdalanarak, belli çevrelerin ne mustur. «Din adamı yetistirilmezse ölülerimizi :::: kadar çüclü oldngunn çöstermek ve basarılakim yıkıyacak?» sözü kendi varlık nedenlerinl özetle^en ve cok tutnlan bir parola olarak burına venilerini katmaktır. Otopark ihtivacı eün de yasamaktadır. yÜ7de bir bile karsılanmamıs, trafifi peri.san tangaç lnsanlar gözlem b«olan tstanbnl'da. bir park yerinin ölülere tahkımından da yetersizhk ok partili hayat. din adına toplnm üzesfsî icin karar alınması. imar plânı tâdiline cigösterirler. Bılinçaltlarının rindeki kontrol hakkını kaybetmenin hasdilmesi. vetkililerin basında yer alan samimigenıs dlçüde daralması yuzunreti içinde vanıp tutusan din adamlarına ve onyetsiz. va da kacamaklı bevanlan da akıl ölçüden dış dunya ile kurdukları ilışlann el altından yetiştirdikleri filizlere yeni iünden nzaklasm»"in iizücii sonuçlarıdır. kilerinde gereken başarıları goslimitler netirdi. Ezanın Arapça okntulması, Köv teremezler. Içe dönük oldukları F.nstitülerinin kapattmlması. bazı okullara din çın daha ziyade varhkları ile ılderslerinin konması, 40 binden fazla Knr'an "WT y c ölil olavındn eerici çevrelrrin gıli soruniar uzerınde dururlar. kursunun. 50'ye vakın tmam ve Hatip Okulu^"^ toplum üzerindeki kontrol alanlarını geD:ş dunya sorunlanna kendılerinnn, 4 Tüksek tslâm Enstitüaünün açılması, Dinisletmede kendilerine bol tavizler vermis olan nı veremezler. Utangaçlıklanna yanet îsleri Kurulus Kanunn ile din adamlarıbir iktidarı temsil edenleri bahane ederek tövyol açan olayların etkilerinden na binlerce kadro tahsisi kapısının »çılması .. de gösterisi yapmaktır. Zinde kuvvetleri 27 Makolay kolay kurtulamazlar. Bu eskiye haflı olanlsrın belki Snceden hayal bile vıs Devrimine adım adım eötüren nedenlerin "TMajiar dışında k^an «eylerle edemedikleri sonnçlardır. basında, Atatürk tnkılâplarından, özellikle lapek ılgilenemezler.'rBir »eyle uğyiklikten kopanlan parçalarla demokrasiyi sovTüzyılların alıskanlığinl Tİrml yılda §Sküp rasamazlar. Yine bilinçaltlarının »uzlastırmanın geldı'îini bunlar anlamalı ve üç atmak şüphesiz kolav ve mümkün olmazdı. daralması dolayısiyle çevrele6lü konnsondaki sornmlnluklarını da kabnl etHerkesin benimseyebileceîi «aydın din adamı rinden gelen uyarmalara zamamelidirler. Bn alandaki gecikmeleri kendileriyetiştirmek ihtiyacı» parolast yukanya sıralanında cevap veremezler. Gerene fazla birse? kazandırmıyaoak, belki aklın dıçımız sonuçların alınmasını kolaylastırmıstır. ken tepkılen gösteremezler. Tam ve ilmin volandaki ilerlememizi. kalkınmamıBnna oy avcılıjı için gerektiğinde her türlü tabir tutukluk içinde yaşarlar. Zekâ zı ve sonuç olarak dünva mıüetleri arasındaki vizi vermeye hazır politikacıların her partide larmdan, duşunme güçlerinden şerefli yerimizi almamızı epciktirecfktir. Buyararlanamazlar. Çok zeki olsabulunması ve zaman zaman inisiyatifin bunlann ise aklını kullanabilrn herkes Türk milleti lar bile bazı durumlarda, özelrın eline gecmesi de eklenince. pekçognmuzun için ödenmesi, katlanılması gereksiz ve ycrsiz likle, utangaçlık bunalımı içinde Atatürk'ün öldügü günlerde aklından bile gebulundukları. heyecanlandıkları bir bedel olarak kabul eder. çirmediği gerilemeler oluvermiştir. anlarda zihin bakımından tamamıyle yetersız bir insan gibı hareket ederler. Tam bir şaşkınlık ••«••ıııııtii I I Soy8uzlaştırıldı Rahat uyumak t»ngaç insanlar geceler! de rahat edemezler. Korkulu ruyalar görürler. Rüyalarında sık sık tehlıkeli durumlarla karşılasırlar. Bu tehlikeler kar »ısında kendilerini savunamazlar. Kosamazlar. Kaçamazlar. Ruyalarında yüksek yerlere tırmanırlar. Bir tepenin üstüne, dağın tepesıne, bir kuleye çıkmak ısterler. Tırmanmaga başlarlar. Tam hedeflerine ulaşacakları zaman ayaklan kayarlar. Ellerı tut mazlar. Yuvarlanırlar. Uykularında yataklarından düserler. Yüksek yerlere çıktıklan taman basları ddner. Yine rüyalarında bir teyahsta hazırlanır. Bavullarını alırlar. Yola çıkarlar. Tam istasyona gıttıkleri zaman trenın kalktığını gorurler. Kendilerıni zaman zaman sokaklarda, umumı yerlerde çıplak veya acaıp kıyafetlerle bulurlar. Baskalarının kendjlerine guldüklerini, Jtendıle'riyle eğlendıklerini lanırlar.' Buyıik bir sıkıntı içinde uyanırv lar. Uyandıktan sonra da bir süre rüyalannın etkileri altında kahrlar. Bundan baska. utangaç ınsanlar. genel olarak geceleri yataklarında kıvrılarak yatarlar. Onların korkulu rüyalarda kaçamamalarının nedenlerinden bıri de budur. Kıvrılarak yatmalarıdır. BAŞKALARÎTLE ÎLİŞKİLER KLRMAK ZORUNLL'GU: Utangaç kimseler çoğu zaman, başkalariyle düzenli, sürekli ilıskiler kuramazlar. Başkalariyle anlaşamazlar. Yakınlık duyduklan insanlardan da çabuk soğurlar. Buna karsılık. baskalarının kendıleriyle ilgilenmemelerınden, so guk hareketlerınden yakınırlar. Utangaç insanların başkalarıyle anlasamamalarının. yararh, düzenli ilıskiler kuramamalarının en önemli nedeni varlıklariyle llgılı bütün «orunlara kar«ı aşırı derecede hassasiyet göstermeleridir. Kendileriyle ilgih herşeyı büyütmeleridır. Çabuk alınmalarıdır. Çok çabuk kırılmaları, gücenmeleridir. Küsmeleridir. Sinirlenmeleridir. Sinirlendiklerı zaman sert tepkiler göstermeleridir. Saldırgan olmalarıdır. ö t e yandan, utangaç insanlar baskalarma inanmazlar. Güvenemezler. Baskalarının kendilerini beğenmedıklerım, »evmediklerini sanırlar. Yanlannda alçak ses le konusanların kendilerini yerdıklerını. çekıştirdiklerıni, bıraz uzakta gülenlerin de kendilerıyle eğlendıklerini düşünürler. Baş kalarınıa bütün davranışlarında, •özlerindç kendilen ile ilgıli gizh bir mânâ ararlar. Baskalarının biriyle Ugili olumsuz düsüneelerini. duygulannı kendilerin» mal ederler. Kısacası, herkesin kendilerini kendileri gibi tanıdık lanm lanırlar. Sürekli olarak kutku içinde yagarlar. Başktlannın yanında kendilerini baskal»rının «racılıklan ilt değerlendirirler. Baskalannın yanında gerçekliklerin» inandıklan kendileri ni görürler. Kendilerine ıztır»p reren gerçek kendilerinden uzaklasabilmek için bajkalannm yanından uzaklasmak arzusunu duyarlar. Başkalanndan uzak kalsbilmek için de başkalariyle anlaşamamanın çarelerini ararlar. Başkalanyle bozusurlar. Çatısırlar. Böylelikle, hem baskalannı uzaklavtınnak, hem de b«»kaltlanndsn uzaklasmak olanağını (imkânmı) elde ederler. Başkarından uzak ktlmanın en elve İİİİ Gövde gösterisi u imkânsızhğı :: :: Belirtiler U Sonuç : Şimdilerde yeni icatlar çıktı. lstanbulda yaşamıyan okurlarımız bilmezler. Beyoğln eski Bejoğlu değil, Şisli eski Şişli defil, Fatih eski Fatih değil.. Teşvikiyeden Topaşacına doğru giderken sıra sıra apartman. düzensiz bir mezarlığın taslan sçibi, birbirine çatılmıs. Apartmanların kapılannda otomobiller üstüste. Toldan geçerken insanın göğsü daralıyor. Netes alabilmek için teras katına çıktınız mı secekonduları grirürsünüz. ijehir bir yandan gecekondularla yayılırken, bir yanda apartmanlarla yükseüyor. Bn enine ve dikine gelismenin yanında bir de içerlek değişim var : Eski meyhanelerin cümlesi restoran oldu, oteller motel, lokantalar kafetarya, ve barlar naytklöb.. Neonların yerini pleksiglas'lar rışlı gerekçesınl hazırlarlar. Onaldı. Isıklı reklâmlar, Batının büyük kentlerinde hanşi zevk icadı ların bu şekılde hareket etmeleçıkmıssa anında tstanbullu müşteriye sunuyor. ötede beride, darinin nedeni baskalarının yanınfılmıs bir tesbihin taneleri çibi, diskotekler. Diskoteklerin dumanda kendilerini daha önemsız bulîı loslnklannda minieteklerle blucinlerin ahensi Dilencilerin malarıdır. Daha doğrusu, daha baremi yirmibes kurustan başlıvor artık, bahsis bir liradan. Kalda önemsizleştiklennı duymaladırımlarda otolardan yürünmediği için yayalar caddenin ortasınrıdır. da. Yaya sallana sallana arabanın Önüne çıkarsa rnhunu (atmin Bununlı beraber bu insanlar, ediyor. soför gaza basarsa. Temiz bir lokantada ö$le yemegi bir başkalanndan uzak kalmaktan memurun yarım aylıçı. Vitrinlerde zevksizlikle lüks sarmaş dolas. da üzulurler. Yalnu Kalmalannın Son model Mnstang'ların direksiyonunda on sekizini bitirmemi? nedeninı başkaları tarafından istıfıllar. Kaldırımlar boyunca otostop için bekliyen püskül saçlıtenmemelerinde aramaktan uzak lar. Gece kulübün^e bir «drink» elli kâsıt. Bir gece beş yüz bankkalamazlar. Kendilerini guven not. Mesin ceketliler, kesler, haraccılar, külhanbeyler, kabadayııçınde görmezler. Baskalarının lar, arabulucular.. Kaldırımlar çeceııin kusmuklannda yıkanıp sayakınhklannın yoksunluğu acıbahın tükrüklerinde benckleniy or. Kaçakcılığın adı Amerikan palarıyle karjılasırlar. *arı, itibarın adı hileli iflâs, namusun adı budalalık, yalanın adı politika. hırsızlığın adı ticaret, ikhüzlülüçün adı nezaket. \'e Galata Kulesi, başına yeni givdirilen külâhıyla saşkın sa?kın >edi tepeve bakıvor; Bizanstan beri böylesini görmemişti zavallı Bitmeyen duvarlar bovunca hünsa ses sanatkârlarının reklâmları. Gazinolarda kadınsı erkeklerle erkeksi kadınlar revaçta. Her sinemada, her barda, her salnnda. her eğlencede, kadmlar matinesiııdc. çocuklara yardım balosunda, voksullara lutuf çayında, mitangaç lnsanlar her yerrle safir devlet baskanlarının kabulünde. vabancı spor kulüplerinin ve daıma endıse. korku ıçın a^ırlanmasında. siva>ii partilerin yıldönümünde. zelzele felâkeızede yaşarlar Yaşarlar; çundelerine iane toplamak için koktevlde, göbek atraksiyonu! Aşajıkü çevrelerıne gerektığı gıbı uya dan, yukardan, ortadan, ondan, yirmiden, elliden, yüzden, yüzelmazlar. Çevrelerını kendilerine liden.. dost layamazlar. Çevrelerını. her Keseyim mi? an kendilerine zorluk çıkaran, Kessssss!.. kendilerine ıztırap veren bır yer Yath çöbek. büyiik göbek. küçük çöbek, taze jöbek, ssrkık jrögıbı gorurler. Her an üzucü. sıbek; biraz cin, biraz limon, biraz naue ruhu, biraı tuz mbn.. Ve kıntıh durumlarla karşılaşcaklasonra çalkala. Çalkala yavrum çalkala! rını sanırlar Sürekli olarak tehLüks salonlardan turistik eazinolara kadar Halime'yi tamanlıkeli, sıkıntıh hayat şekıllennı lıkta basmak ihtirasıvla dumanlı gözler memlekete attıkları katasarlarlar. Kendilerine ınanmadıklan. güvenmediklen için her zıkların binde ikihucııîunu. okul, eğitim derne;i, voksul çocuklara yardım. zelzele felâketzedelerine iane diye ayırıp ertesi »abah yayeıde ve daıma yanlış hareket yınlanacak Babıâli eazetelerine flâsların ısı^ında poz vermekle edeceklerine, becerıksızlikler yameşçuller. Ve çöp tenekelerinde kedi ve köpeklerle birlikte nasıp pacaklarına, dolayısiyle, başkaarıvan yoksul yavruların sabaha kadar Bizans surları mağaralaları için bir eğlenme konusu olarıvla Beyoilunun kuvtuluklarında satıldı^ı gecenin şafağı bir tek caklarına ınanırlar. Gıttıkleri, dizedir : bulundukları her yerde bunun Sartnıs yine âfakını bir dudu muannit ! endışesını, korkusunu duyarlar. Gümrükle adamını bularak, icrada bosluğunu arıyarak; nayKendilerini. kendilerine aıt hıçlon faturalarla paravana sırketlerin hokkabazlığında milyonları bır şeyı. yakınlarını beğenmezvurarak, aldım sattım üstüne kurulmus bir ahlâkın kaçak katler. Bunun ıçın de, başkaları talannda yasjvan Bizans Osmanlı kırması, her köşebaşmda bir özel rafından beğenılmıyeceklerını du oknl ticarethanesi knrmus. Sehrin yüzüne yeni bir rençin pudrasışunurler. Baskalarının yanında dır bu. Makivaj tamamlanmak üzeredir. Ver üç bln, ver beş bin, kendılerinı beğenilmiyen ınsanal sana hir sınıf, al sana bes profesör.. Devletin sana vermediği lar gıbı gorurler. Bu yüzden başprofesörü. sen banknot verirsen özel aracılar sana snnacaktır. kalarının yanında kaldıklan suVe öfcleye doçru cenazeler. rece küçük görülmekten korkarHıristiyan cenazeleri. Musevî cenazeleri, Müslüman cenazelelar. Sıkıntı duyarlar. Geleceklen ri, güneste. yaçmıırda, otomobiller, çelenkler, dualar, namazlar, nı bugunlerine bakarak değerlendırirler. Geleceklerının de geç günlüklrr, buhıırdanlar .. Kesmekesin kesinde felce nçramı» trafik, artık bir daha yflrümışieri ve bu günleri gıbı olacayemiyecek birisi için durnıus bekliyor. Cenazelere bakarsanız ko»ğına Inanırlar. Bugünden olduju koca kentte bir kisi vok ki imansız olsnn! Insan, ancak öldüfü zagıbı gelecekten de endişe ederman namussuzluğuııdan, ahlâksızlığından arınır: ler. Yaptıkları bütün ışlerde ba Merhtımu nasıl bilirsiniz? sarılı olamıyacaklarını düşunur İyi biliriz ! ler. Başarısızlıklarının oiumsuz Kamvonların gıcırtısı, polislerin düdüklerl, çek defterleri hısonuçlarmdan korkarlar. Onun sırtısı. vaporların dumanı. yavalann ayak sesi, rabrikalarm nfuliçin bır iş yapmamayı tercıh eder tnsu, rizli pazarlıkların gürültüsü, cinavetlerin vankılan, insanlaler. Birçok öğrencilerin derslerın sürfüsmesi, kalabalıkların yalpalanmasından dojan rüzgâr.. rıne çalışamamalarının. basarılı sömürünün homurtusu ve. soygunno b(r|lU«ıR Her »a birine çarpaolamamaiarının, tembel tpnınbllirslniz vöriirken, günah çıkarır gibi / malannın en önemli nederjlerınden blrt de budur. Başârılarına tstanbnl. Bizansın son günlerinden bn yana tarihte gorfilmeinsnamamalarıdır. Başarısızlıklamfs bir batakhane gihi islemektedir. Orada, taa uzaklarda, bir darının yaratacağı tepkilerden çejhn tepesinde. ya da hir ovanm kenarında nnutulmns köylü e/enkinmeieridir. dimiz! Sefaletinin doruğunda yasarken sen, bnna böylece ve ivice bilesin. Halis ÖZGÜ Sürekli endişe ve korku U Kendisini beçenmek zorluğu ve nedenleri tangaç insanlar kendilerini beğenmekte zorluk çekerler. Çekerler; çünkü, kendilerınde beğenilebilecek birşeylerin bulunduğuna inanamazlar. Kendilerini olmak istedikleri bir varlık halinde göremezler. Gerek vücut, gerekse ruh yapılarmda daima kusurlar ararlar ve bulurlar. Yetersiz olduklannı düşünürler. Bunun için düşüncelerinin duygularının. davranışlarınm yetersizliklerine inanırlar. Özellikle, baskalarının yanında düşüncelerini, duygularını belirtmekten, birşeyler yapmaktan kaçınırlar. Severek aldıklan kumaşlardan diktirdikleri yeni elbiseleriyle baskalannın karsısına çıkmaktan fazla çekinirler. Baskalannın gözlerine çarpmaktan, bajkalarmın dikkatlannı üzerlerine çekmekten korkarlar. Kendileriyle daha yakından ilgilenen, kendilerini daha yakından tanıyan kimselerin eksikliklerine inandıklan varlıklan hakkında daha esaslı bilgiler elde edeceklerini düîünürler. Kendilerini olduklan gibi görmek istemedikleri için başkaları tarafından da olduklan gibi tamnmaktan çekinirler. Kendileri karşısmda daha fazla saklanmak, gizlerunek zorunluğunda kalmamak için başkalanndan uzak kalmağa ufrasırlar. y^ ^ ^ w • ^^^ g U BU SAYISI DA BÜYÜK HADfSE YARATAGAKTIR Mustafa Kemal İhtüâli Bitmemiştir • Sunay Istıia Etmelidir • Ra'jf Denktaş'ı Kimler, Kaça Sattı? • Kurtlar Sofrasında Kavga • İki Utanç Belgesi Daha ...• Türkiye NATO'dan Çekilmelidir • «Che» nin İstifanamesı. . • Ve ellinci Yıldönümünde Sovyct İhtilâli, Ekonomisi, Jış Politikası, Edebıyatı ve Sineması • En Seçkin İmzalar... Cumhuriyet 133?6( • Aylak Musa J V<UAlLA MlfJ CE A«WI ETBGl S E V l £JxGIWı B f c r ^ r M TELEFOkiU 45. SAYIYI MÜTLAKA OKUYUNUZ! Sayın Doktor ve Eczacılara Şeker hastalarınızın zevkle kullanacağı Tadı tabii şekerinkine en yakın müstahzar. DULCARYL (efervesan tablet) piyasada kâfi miktarda mevcuttur. 100 tabletlik ambalajlarda, fiatı 350 kr. tur BİLİM LABORATUARI Hâncüık: 2986/13313 Yarın Utanfançtağin nedenleri fsfanbul Belediyesi Temizlik İşleri Miidiîrlüğünden: Müdürlüğümüz motorlu çöp arsçlr.rırda istihdam olunmak üzere 20 lira yevmiyeli, 150 Krs. ücret zamlı, 75 lira yemek bedelli; 10 lira çocuk zamlı ve yılda iki maa| tutannda ikramiye ve fazla çalışmak istenildiği takdirde tazla mesai, yazhk kışlık elbise, iskarpin ve mesin ceket verilmek suretiyle münhâl kadrplara şofcr ahnacaktır. Bilumum şoför ehliyetini hj,iz şoför adaylannın Edirnekap'da bulunan Müdürlüğümüze müracaatları ilân olunur. (Basm: 24923/13330) Atatörk Universitesi Rektörlüğünden Öğretmenler için Fulbrıght Bursu 196869 ders yüında Amerika'da tetkiklerde bulurunak üzere iyi İngilizce bilen ilk orta, ka» vs meslek okulu Öğretmen ve idarecilerine 6 aylık bura verilecektir. Adaylık jartlan : 1 Türk vatandaşı olmak, 2 Yapılacak İngilizce imtihanmda basan göstermek, 3 Enaz üç yıl kesiksiz öğretmenlik yapmış olmak ve halen öğretmen reya öğretim 11« Ugill id»red olarak meskkt« bulunmak, 4 Şimdiye kadar burs ile veya 4489 sayıb kanun ç«rçevesl dahilinde bir defada üç aydan fazla bir aüre ile yurt difina çıkmamış olmak, 5 2550 yaşlan arasmda bulunmak, Müracaat formları v» fazla bilgi a«ağldaki adreslerden t«mi.ı edüebilir. Genel Sekreterlik: Gajd Mustafa Kemal Bulvan 7/U Alüu« Sekreterlik: 132, îstiklâl Caddesi. Beyoğlu İgtanbul. Doldunılmxış îormların en geç 20 Aralık, 1967 »kym»ı O*ael Sakreterlik adreaind* bulunman I 1 Cniıersıteraız müstaademier) İçin asafıda yazılı giyim esyaları 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi geregince Kapalı Zarl tsnlü ile diktirilecektir. C l nsı Miktan Fiatı Mahammen bedell Eibıse dıkımı 190 takım 150, 28.500, TL. (Butun ışçıiık dahil) Z thale 25 Kasım l»t>7 Cumartesı günü saat 11.00 de Atatürk universitesi Satınalma Komisyon Başkanlıgı odasında yapılacaktır. 3 Bu ışe an şartname ve lüzumlu evrak her gün Oniversıte Satınalma Bürosunda gorülebılir. Toplam muhammen Dedel 2Ö.5UÜ. TL. olup muvakkat temmatj 2.137,5ü TL tnr i Talıplilerin geçici teminat mektnba veya makbuza ile cârı vıla ait Ticaret Odası vesikası ve ikamet ilmiihaberı ve ındırım vapacakları Kapalı Zarfları ile bırlıkte ihale saatinden bir saat evvel makbnz mnkabilı Komiüyon Baskanlıgına vermelerl flân olnnnr. Bn saatten sonrakı müracaatlar ve postadakl vakl gecikmelerden tdsre mes'nl dejfldlr. (Basın: 25379 Ş. 618/1330») CumhurİT»! 13325 TEŞEKKÜR Kjim MEVLİT Mrrhum Bm. P. Albayı, b«b«m ESKİSEHİR BELEDİYESİ Sular İdaresi Müdürlüğündan: 1 îdaremize 6 kalem suborusu ek parçalan He 2400 metre P V.C. su borusu kapalı zarf eksiltme suretiyle 30235.35 lira muhammen bedeüe satın ahnacaktır. 2 İhalesi 14/11/1967 tarih ve saat 16 da Belediye Encümeni Odasında yapılacaktır. 3 Muvakkat teminatı 2267 63 liradır. 4 Taliplerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları zarflan adı geçen gün ve saatten bir saat önce Komisyon Kalemine vermeleri; Fâila bilgi ve sartnanjeyi görmek lçln tdaremize muraeaat «dilmeai. 5 Postada râki gedkmeler kabul edllmez. CBasın: 25084 E. 694'Î331O1 SUDt ATDINİÇ'in cenaze törenln* «iker (öndererck kıtılan Eski Muharipler Cemiyetin» ve tören» gelen «rlerc, Şijll Tvrakkl Ltseıi. Atatürk Erkek Llı«si, Pertevnlyal Llsesl öjretmen vt öjrencîlerine, dostlarına, ak rab»larına; ayrıca ılyaret T« U lefonla acımı paylasan dlger dt»tlara •• gönderilen elçeklcr için mlnnet ve fükranlarıraı •unartm. Aydurt» SEYİT CELÂL BERKER ıı« •nntm, merhum» MEDİHA BERKER'in ruhlaruıa ithaf «dllmık üz*t*. g Kasım 1967 Çarjamba günü. ög. 1* namazından «onra, Fatlbtek] Dülgerzad* eamlindc MfTÜt o kunanktır. Aıtu «dea doıt, tkraba r» dtoda»lann t«(rlflerl rica ohmur. m. a««U Bafnt Cumburtr**
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog