Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Ders Araçları bJSAN İSK£LETLEHİ Avrup» . Plâstlk İNSAN VÜCUTLAM Avrup» plArtik KAN DOLAŞIM1 MotBrlü Avrup» BÜTÜN UZUVLAR . Avnıpt Plartik FİZİK! ALETLER . Çejitli LEYBOLD FİZİK TAKIMI ZOOLOJİ BOTANİK TEKNOLOJt ÇEStTLİ HARİTALAR . GÜNE$ Slıtemlcrl Dalml Sergimizi gezinlı ^ Katalol lsteyiniz. En Zengin En Üjtun Kaliteli İNKILAP ve AKA Kitabevleri Ankar» Cad. No. 95 İstanbul İlâncılık 323413363 umhurivel KURUCUSU: TUNUS NADÎ 44. yıl sayı 15544 Telgraf v e mektup adresi: Cumhuriyet Telefonlar : 32 42 90 22 42 96 İstanbtü Posta Kurusu: Istanbu] No. 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 © KOSim ITO/ 4 7 3 T O 1 veya Seyahat Acenteriz Demirel: "AP'nin çalışmoları votonını seven herkesi Başbakan Suleyman Demirel, beraberinde bazı bakanlar ve parlâmento üyeleıi ile basın mensuplan olduğu halde, bazı tesisleri hizmete açmak, bir kısun lesisin de temelini atmak üzere dün Adana'ya buradan da Mersin"e gelmiş ve •AP'nin çalıs maları vatanını seven herkesi memnun edecektir» demiştir. Demirel Adana'da, merhum Haeı Ömer Sabaneı'nın eşi Sadıka Sabancı tarafından Yeşilevler sem tinde 1,5 milyon liraya inşa ettirilen v e ders yılı başından beri hizmette olan ilkokul ile bir narenciye usare fabrikasımn açılış törenierinde bulunduktan sonra Mersin'e gitmiştir. Müteahhide geniş olçude yardım sağlanıyor Ertem'e öğretmenlerden kuvvetli olmndığı hnlırlatıldı Yıiksek Plânlama Kurulunda görüşülmekte olan 1968 programınMALATYA (Bahattin ERDEM da müteahhitlere genış ölçüde kolaylıklar sağlanması öngörülmuşbildiriyor) TÖS Malatya Şutur. Programda, makinah inşaatla yatırım yapan kamu kuruluşlabesi, senaikacılık ve öğretmenrının ^ahip oldukları araçlartn müteahhitlere devredıleceği belirtillik sorunlariyle ilgili bir top mektedir. lantı yapmıştır. Bunun uygulanması için maGenel Başkan Fakir Baykurt kinah inşaatla yattrım yapan yaptığı konuşmada. Milli Eğitim kamu kuruluşları yıl içınde Bakanı Ertemi milli eğitim koprogramlar hazırlayacaklardır. nularını, öğretmen sorunlarını Böylelikle kamu kuruluşlarının bilmemekle suçlamıştır. sahip oldukları araçlar, özellik• Baykurt özetle şunları söylele Devletin ihalelerine katılan miştir : müteahhitlerin istifadesine su«tmkân buldukça biz bu bas nulacaktır. kıları idarî yargı mercilerine ÎO1968 programında bu konu ile türdük. Bu yüzden direneceğiz. ilsilı olarak şöyle denilmekteElimîzde o kadar çok imkân var dir: ki, baskılar duruncava kadar «Makinalı inşaatla yatırıro pabirer birrr uygnlavacağtz. Sayın Bakan bilsinler ki. kendisi ög I pan kamu kuruluşlarının sahip retmenlerden zayıftır. Baskılar ı oldukları araçlardan teknik ve ekonomik örerünü doldurmus ola. adaletsizlikle bir egemenlik lanları servis dışı bırakmak ve kurmasına imkân yoktur.» ellerinde mcvcut araçları da TÖDMF Genel Başkanı Prof. (bakım için elde tutulması geBahri Savcı da şunları söylemişrekü olanlar hariç). müteahhittir : lere devretmek için bir program (Arka«ı Sa. 7. Sü. 4 de) hazırlayıp oyjvulamalan sa^la• nacaktır» tlgılıler. programın bu hüknıünun makinalı inşaatla yatırım yapan kamu kuruluşlarının ellerindeki makinaların özel şahıs olan müteahhitlere devrtdil mesinin sakıncalı oldujunu, talstanbulluların yüzde öğrenci kuruiuflan. özel yükmamen müteahitlerin korunmasek okulların devletleştirilme92.8 i hayat pahahİığınsı amacını güttüğünü böyleliksi konusunda siyasi parti gele kamu kuruluşlarının kendan yakınmaktadır. nel başkanlarının görüşlerini açık dilerinin yapacağı yatırımlan Kendilerine «Sizce halamaralarını ve konuyu Meclise ge olumsuz yönden etkileyeceğini tirmelerini istemişlerdir. yat pahalılığı var nıı, ileri sürmüşlerdir. Bu konuda, TMTF, İTÜTB, tYTyok mu?» sorusu yö(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) OTB, ODTÜÖB başkanları, parti neltilenlerden hayat paliderlerine birer yazı göndermişlerhahlığı olmadığı görüdir. Yazıda: (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) şiinü savunanların ora Prof. Erim XYurt Haberleri Servisi) edecektir,, memnun Kamn knrnluşlarınm makinalan devrediliyor ve avans miktarı °/o 10 dan °/o 20'ye çıkarılıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yemen'de darbe: Sallfil devrildi Yeni yöneticiler Mısır'a bağlıhklarını bildirdiler Dış Haberler Servisi Denktaş'ın tevkifi için i4 Uluslararası Skandaldır,, dedi «Müstesna zekâda, iyi yetişmiş, fedakâr bir liderdir» GAZİANTEP, (Özer Öztep bildiriyor) CHP Merkez İlçe Kong resinde bir konuşma yapan CHP Meclisi Grup Başkan Vekili Profesör Nihat Erim, Rauf Denktaş'ın tutuklanması ve yargılanması, milletlerarasi bir skandaldır» demiştir. AP iktidannın, özelHkle ekono mik politikasma çatan Nihat Erim, Rauf Denktaş olayına da değinmiş ve şöyle demiştir: . Denktaş. Kıbns'ta tanıdıgun müstesna zekâda. iyi yetişmiş, fedakâr bir liderdir. Türk Hükumeti, onu. bu sekilde Rumların, papaz Makarios'un elinde bırakamaz. Denktaş'ın tutuklanması ve yargı lanması milletlerarası bir skandaldır. Ktbrıs Cumhuriyeti Anayasasıııa core de Denktas tutuklanamaz. Çiinkü. Türk Cemaat Meclisinin Başkamdır. Dokunulmazlıei vardır. Ayrıca. milletlerarası «ele nekler ve ahlâk yönün<i»n de Rum ların Denktaşa yaptıklan zulümdür. Erim, Hükumete. daha cesur. daha azimli ve daha akıllı olması lü zumunu hatırlatmış, Denktaş faciası dışında da hükumetin uyusuk ve uyuturu politikası yüzünHen Kıbrıs her geçen gün Enosise bir adım daha yaklaştırılmakladır» demiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) ABDULLAH ES SALLAL Kamu yoklamosı J Demirel Mersin'de Demirel, Atatürk meydanında toplanan topluluğa karşı yaptığı konuşmada, «Türk milleti aydırılık olalım diyor. Türk milleti daha evvel okul, yol, su istiyordu. Bunların büyük bir kısmı yerine gelmiştir» demiştir. Başbakan bu arada, (Düzen değişmelidir) propagandasını yapanlara çatmıs, «zor işi göze almak lâzundır. Bunu göze alamayan bir takım kimseler, yurdun dört köşesinde (Düzen değişmelidiri propagandasını yapmaktadır lar. demiştir. Suleyman Demirel, 15 gün sonra Fırat nehrinin sularını, milyonlarca liraya yapılmış olan tünellerle çevireceklerini, nehrin su larınuı yurdu henı karanlıktan hem de işsizlikten kurtaracağını belirtmiştir. Demirel. daha sonra Akdeniz Sun'i Gübre tesislerinin ve Mersin Termik Santralı tevsi inşaatının temeilerinı atmış. daha sonra Kadıncık barajına giderek. ikinci kısım inşaatının temeline ilk harcı koymuştur. Başbakan Demırel ve beraberindekiler, dün gece 22 40'da uçakla Aikara'ya dönmüşlerdir. Istanbullulara soruldu "Pahalılık var mı ?,, Araplararası ayrüığın başlıca sebeplerinden biri olan Yemenin Cumhuriyetçi kesiminde, dün hükumet darbesi olmuş ve hâlen Irakta bulunan Abdullah es Sallal yönetimi devrilmiştir. Sallal'm bugiin Moskova'ya çitmesi bekleniyordu. lyi haber alan kajnaklar, darbenin Kahire'de sürgünde bulunan ve geçenlerde Yemen'e dönmeler.ne izin verilen subaylar tarafından yapıldığıru söylemişlerdir. Darbe Cumartesi gece yansı yapılmış ve kan dökülmemiştir. Başşehirde sokağa çıkma yasağı ilân edilmisse de halk evlerden dışarıya fırlamış ve yeni rejimi kutlamıştır. Darbeye hfhangi bir karşi koyma teşebbüsüne rastlanmadıgı gibi. harekât sırasında bir tek kurşun atılmamıştır. Sallal'ın 1500 kişilik muhalız birlifi dağıtılmış, Yemen'ln havs alanları, liman ve hudutları itapatılmışür. Sallal hukumetinde tçişlerl Bakanı Vekili olan .Ubay Ahmet El Rumi, politikacıları, subaylan ve kabile şeflertni toplayarak, kendilerine ordunun iktidarı ele almı? olduğunu bildirmiştir. Sallal'a vekâlet eden Yargıç Abdurrahman tryani'nin geçici Devlet Başkaıu yapıldığı El Rumi tarafından llâve olunmuştur. Sallal'a muhalefetiyle tanınan tryani de Mısır'a sürgün edilen ve geçenlerde dönen şahıslar arasındaydı. Öteyandan Yemen rad'yosunun açıkladığına göre. Yemen Cumhuriyeti Başkanhk Konseyi. Si(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) 0 öğrenciler parti Hderlerine başvurdular % 92,8 Evetf % 7 f 2 Hayır cevabı veıdi nı ise sadece yüzde 7.2 dir. Sakatlar Derneğinin üyeleri faaliyct raporunu inceliyorlar fcevil: "Oftanın Solunda hem Devlet hem özel Teşebbüs vardır,t ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevıt dün CHP Ankara Merkez ilçe kongresınde bir konuşma yaparak özellikle «solcaluk tartışmalarına» oeğınmiş, aksaklıklarla dolu mevcut düzenin demokratık ve ınsaııi şekilde değistırmenın yolunu Anayasamızın EÖsterrhğinı belirtmiş ve «(Bu düzeni degistirmiyecepiz) diyenler. Anayasaya karşı gelenlerdir» oemis ve söyle devam etmiştir : « Meselâ bir üniversite rektörü sörüyoruz. üniversiteyi açı? konnşmasında (solak davranıslar) gibi, bir bilim adamına yarasmıvacak deyimler kullanabiliyor. Bazıları da (snsyal demokrasi) (tibi. (demokratik sosvalizm) gibi kavramları reddediyorlar. ( ö y l e şcy yoktur, Bunlar isi yumusatmak için nydurulmuştur) diyorlar. Oysa, şu sırada Sayın Cumhurbaskanımızın resmen ziyaret etmekte oldnğn tnçiltere. (uydurma) denen demokratik sosyalizmle yönetilmektedir.» Ecevit, «ortanın solu» konusun' aa şunları söylemiştir : (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Işçi çocukianna tahsil bursu ve kredisi vehlecek Oto Bakım Tamir Belediyenin şehir içindeki oto bakım ve tamir yerlerınin şehir dışına çıkarılması konusundaki kararı üzerine Maslak yolu üzerinde buyük bir sitenir, inşaasına başlanmıştır. Sanayi Bakanlığımn da desteklediğ;i ve 18 milyon liraya çıkacak olan sitede 418 atölyeden başka benzin istasyonu, iokanta, mokamp, sosysl tesisler, mescit ve banka bulunacsktır. Bir kooperatif tara£:ndan yaptırılan sitenin dükkânları standarttır ve bahçesi ile 150 metrekare genişlikte olacaktır. ANKARA Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem, Anadolu Ajansı için verdiği özel demeçte «Tah> silde bulunan isçi çocukianna burs ve kredi verüeceğini, ayrıca yüksek öğrenim yapan işçi ço cukları için öğrenci siteleri inşa edileceğini» açıklamıştır. Bakan. «Burs ve kredilerin sadece yüksek öfrerim çağındaki işçi çocukianna değil, aynı zaman da orta öğretim ile sağlık mesleK okullarındaki işçi çocukianna da verileceğini ve uygulamaya önümüzdeki yıldan itibaren başlanacağını» sözlerine eklemiştir. Erdem, «Tahsildeki işçi ÇOCUKlarına verilecek burs ve krediler için, önümüzdeki yıl asgarl 10 mliyon İiralık fon ayrılacaktır. Yetmediği takdirde, bu fonu lhtiyaca göre, 15, 20 ve hatta 25 mılyon liraya çıkaracağız» demiştir. Çalışma Bakanı Ali Naill Erdem, «İşçi çocukianna verilecek (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Örnekleme metoduna göre AROB Araştırma Bürosu tarafından düzenlenmiş olan halk oyu yoklaması, aylık gelir, yaş, cinsiyet ve eği tiro durumlan ortalamasına göre Istanbulu gerçek anlamda temsil eden 600 kişi üzerinde uygulanmLştır. 600 kişilik anagruptan 551'i hayat pahahlığı olduğunu belirtmiş, 43 kişi ise aksi fikri savunmuj tur. AROB Araştırma Bürosunun halk oyu yoklamasına katılanlaruı mesleklere göre dağılunı göyledir: 204 Ev kadını: 123 Esnaf 79 İşçi: 77 Öğrenci: 44 Serbest meslek: 28 Devlet memuru: 21 Özel Şirket memuru: 16 Tüccar: 5 Emekli: 2 Subay: 1 Mesleksiz: 1968 yı/ı ithalâtının mal gruplan tesbit edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1968 yılında 835 milyon dolâr olarak öngörülen ithalâtın mal gruplan ve finansman kaynaklan itibariyle dağıhmı 1968 programında tesbit edilmiştir. Buna göre genel ithalât içinde li berasyon yolu ile yapılacak ithalâ tın payı 350 milyon dolâr olarak tesbit edilmiştir. Liberasyon yolu ile yapılacak ithalâtın 95 milyon do lârı yatırım malları, 225 milyon dolân haro madde, 30 milyon dolârı ise tüketim mallan ithalâtı için ay nlmıştır. 1968 yılında 100 milyon dolân ya tırım mallan, 120 milyon dolârı ham maddeler, 30 milyon dolân da tüketim mallan olmak üzere 250 milyon dolârhk tahsisli ithal mallan ithalâtı yapılacaktır. Anlaşma lı memleketlerle yapılacak ithalâtın miktan ise 100 milyon dolâr olarak tesbit edilmiştir. 700 milyon dolârhk program itha lâtının dışmda 18 milyon dolârhk özel sermaye, 2 milyon dolârhk NATO enfrastrüktür. 15 milyon dolârhk da bedelsiz ithalât yapılacağı önşörülmüştür. Öte yandan genel ithalâtın mal gruplan içindeki dağılımı ise şöyle dir: Milyon dolâr Yahnm mallan 332. Ham madde 418. Tüketim mallan 85. Toplam 835. Cevap yüzdelerî Lyelerden ikisi kongreyi izlerken Fotoğraflar: İbrahim KÖSEOĞLU Dozfoeyli'nin oyları Bozbeyli'nin Meclis Başkanlıgı meselesini hâlâ devam ettirmek isteyenler var. Bunlara göre Ferrnb Bozbeyli, kazanmasını sağlayan oyları daha çok mnhalefet partilerinden almış, A.P. Grupu ise yarıdan fazlasivle Başkana oy vertnemiş. Şirndi diyorlar ki, maderaki Grup Bozbeyli için güven göstermedi, öyleyse istifa etmelidir. Meseleyi kstı particilik açısından görenler, v e hâlâ eski alışkanhkta, daha doğrusu kafalılıkta israr edenler için hesap doğradur. İsmail Hakkı Tekinel önce 144, ion tnrda ise 132 oy almıştır. A.P. Grnpu 243 sandalyeye sahip olduğuna göre demek ki Bozbeyli 244 oyluk çoğunlufu iktidar grupundan değil, mnhalefet iktidar karmasından sağlamıştır. Bozbeyli alcyhtarlarının bu görüşü karsısında taraftarlar, iddiaları çürütmek için uznn nznn hesaplar yapıyorlar. Şn kadar kişi oylamaya katılmıs, mnhalif partilerden su kadan Tekinel'e, su kadan Bozbeyli'ye oy vermiş, Tekinel'i A.P. Grupundan ancak 80 kişi desteklemiş falan filân... Bütün bu tartışmalar gösteriyor ki, 1961 Anayasasıyla ş e tirilen knral yerindedir. Zira partiler, hâlâ Meclis Başkanlığı konusunda eski anlayıştan kurtulamamışlardır, v e hâlâ Başkanlıkla iktidar olmayı birbirine karıstırmaktadırlar. Diyelim ki Bozbeyli, A.P. Grupunun oy çoğunluğunu alamadı. Alamıyabilir de.. Ne olacak? Bir bütünün seçtiği Başkan bu bütünden bir çrup, ya da grupun bir kısmı oy vermedi diye çekilecek mi? Şöyle de sorabiliriz: Farzedelim A.P. Grnpu Bozbeyli'ye ittifakla oy verdi de meselâ T.l.P. oynnn Aybar için kullandı. Boyle oldu diye Işçi Partisi Bozbeyli'nin baskanlıgını tanımıyacak mı? Eğer tanımıyacak mantıgıyla gidersek o zaman MecHste yapılan bütün seçimler için aynı sonnca varmak gerekmez mi? Kısacası bn, saçma v e çok partili parlâmanter düzen anlayışına, Anayasanın lâfzına da, rahnna da nvmayan bir mantıktır. Dolaytsiyle tntarsızdır. Şimdl meselenin bir başka yöniine değinelim : Bozbeyli'yi neden tntmaz iktidar partisinin bir kısım milletvekilleri? tddia edildigi %\bi Demirel'e rakip gördükleri için mi? kişisel çekememeılikten mi?. GEMK Doğrusu aranırsa bunların hepsi zahirî sebeplerdir. Asıl sebebi ise Bozbeyli'nin davranışlarındadır. Gerçekten Meclis Başkanı, seçildiginden bu yana tarafsızlıfını genellikle yürütmüstür. Bazılan davranışı yeterli görmeyebilirler; ne var ki, yetersizlik her halde Bozbeyli'nin tutumundan gelmemekte, daha çok, ölçülerdeki insan egosunun etkisi de ^ ğer yargılarını değiştirmekte ] dir. Milletvekilleri ve partiler isterler ki daima kendilerine hak verilsin, tç Tüzük kendile | rine göre yorumlanıp uygulansın, kimisi kürsüde, kimisi otnrduçu yerde aklına geleni i söylesin, hattâ keyiflerince dövüşsünler sövüşsünler. Oysa işte o zaman iş çığnndan çıkacak, v e sonunda, ister iktidar ister muhalefet olsun, hep beraber kaybedeceklerdir. Bosbeyli, bir kısım milletve ] killerinin göremedikleıi teh '• likeyi davranışlariyle önlüyor ve önleyîşi yüzünden de arka \ daşlarının gazabma uğrnyor. Meselenin aslı ve esası budur. OLAYLARIN ARDINDAKİ Halk oyu yoklamasına verilen cevaplardan, hayat pahalılığından yakınan İstanbulluların başında işçi ve serbest meslek sahiplerinin geldiği anlaşılmaktadır. Aksi görüşü savunarak hayat pıhalılığs olmadığını belirtenlerin çoğunluğunu da özel şirketlerde çahşanlar teşkil etmektedir. Hayat pahahlığı olup olmadığı konusunda meslek sahipleri arasmda da görüş ayrıhğı bulunmakta ancak Hayat pahalılığı var» diyen (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Gelin alayını götüren kamyon çarpıştı, 10 ö/ü 25 yaralı var ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara'dan Keskin'e gelin alayı götüren kamyonun aksi yönden gelen ceviz yüklü bir kamyonla çarpışması sonucunda, 10 ki şi ölmüş ve 25 kişi de muhtelif yerlerinden yaralanmışlardır. İbrahim Gülmez yönetiminde Ankara'dan Keskin'e bir gelin alayını götüren kamyon, Konya Bâlâ yolu kavşağında ve Ankara'ya 30 kilometre uzaklıkta kar şı istikametten gelen ceviz yüklü bir kamyonla çarpışmıştır. Çarpışmada, gelin alayuıdan 6 kişi, ceviz yüklü kamyondan 3 kişi derhâl, 1 kişi de hastanede ölmüştür. Yarablar olay yerhıden geçen diğer vasıtalarla Ankara'nın çeşitli hastanelerine kaldırılmışlardır. Gelin, kamyondan önce giden bir takside bulunduğu için birjey olmamı§Ur. ••• ı ürkiye Sakatlar Derneğinin sekizinci Genel Kongresinde dün, üyeler kendılerini sağlamların yönetmelerinden yakınmışlar, «Sağlamların başımızın üzerinde yeri var ama, adı üzerinde, bu sakatların derneğidir, sakatlar tarafından idare edilmesi gerekir» demışlerdir. Polısm emniyet tertibatı aldığı kongre oldukça heyecanlı geçmiş. özellikle Başkanhk seçimı sırasında, ayağa kalkamadıklan halde birçok üyeler bastonlarını veya sopalarını havaya kaldırarak tezahürat yapmıslar, «Yuh» çekmışlerdir. Bu arada, üyelerden çoğunun ayakları sakat olduğu için kongreye gelmeleri gecikmiş, baslama saati bir saat sonraya alınmıştır. Kendilerı i l e konuçtuğumuz sakat üyeler, Derneğin 3206 üyesi bulunduğunu, bunların hepsinin sakat olduğunu, fakat Dernek Başkan ve Yardımcılarının nedense hep sağlamlar arasından seçildiğini söyleyerek, «Sağlamlar bizi temstl edemez» demişlerdir. Gündem gereğince, bir yıl lçinde ölen üyeler için saygı duruşunda bulunulacağı sırada, Kongre Başkanı, «Ealkabilenler kalksın» demiş, saygı duruşuna birçok üye katılamamıştır. Koııgrenm d.evamı sırasında i i Sakatlar sağlam yöneticilere çattı üyelerin sık sık bastonlarını kaldırıp tıkır beyan ettikJeri veya ayağa kalkamayanların itirazlannı vüksek sesle duyurdukları görülmüştür. Yapılan seçimde 9 kişilik idare hey'etine sadece 3 sağlam girebUmiştir. Kennedy ote/î cinayetinin kaatilleri yakalanamadı Sıraselvüerdekl < Cennedy Otelinde» önceki eece tabancayla öldürülen milyoner Şevket Çil'4n kaatilleri, dün polisin bütün aramalarma rağmen bulunarriamıstır. Otelin lüks ialonunda müşterlle rin gözü önünde 35 yaşındakl mil yoneri öldüren Mehmet Ali ile ou cinayetin baş organizatörü oldvı&u öğrenilen Metin Kahraman'ın İstanbul dışına kaçtılclan sanümaktadır. Gene bu arada pollsc gelen haberlere göre, öldürüler Şevket ÇU'in akrabaları da, Ik kaatili yakalamak için dün hara kete geçmlştir. Athenagoras Cenevre'de CENEVRE, (a.a.) Rum Ortodoks kilisesinin ruhani lideri Patrik Athenagoras, Dünya Kiliseler Konseyinin yetkilileri ile temaslarda bulunmak üzere dün Cenevre'ye gelmiştir. Sağmalcılarda boynu kesik genç ve güzel bir kadın cesedi bulundu Sağmalcılarda genç ve güzel blı kadın, bogazından kesilmek suretiyle öldürüimuştür. Öldürülen kadınla, aaatilin kimliklerl İse henüz tesbit edilememiş ve bu nn denle olay e s n r perdesine bürün müştür. Üç gece evvel işlendig! tesbit edilen bu cinayet dün sabah bit balıkcmın ihbarı üzerine meydana çıkmstır. Ancak yapılan soruşturmaya g8 re öldürülen kadın, 15 gün önce, isminin «Kahraman» olduğu Böy lenen kısa boylu, açık alıniı, eözünden siyah şözlüğünU çıkarmıyan bir şahıs tarafından Sağmalcılar, Altıntepsi Mahallesi Kunilây Caddesi 23/1 numaralı eve rre tirilmiştir Ayda R S liraya oda kiralayan 25 vnşlarınrtakı mı sahıs, kendisıyle konuşao Dıı oaltkala, «Evli olduğunu ve Malatyadan geldiklerini> söylemiştir. Bitişik odadald komşulan U« dahi az görüşen ve ürkek hallyle dikkati çeken genç kacbnın tsminin de bu arada sadece «Ayse» olduğu öğrenilmiş, Kahramanla olan ilişkisl tse şimdililt kesin olarak tesbit edtlememiştir. tkl gündPiberi odasından dışan (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog