Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

N.İİ.İMIT NADT 0 ueneı layın .vi1(ıj..IIU. u ^ . . ^. . BASTN AHLAK YASASTNA UYMAY1 TAAHHÜT EDER • 4 Sorumlu Yaıı 15leri Mudurü: KAXHAN JsAÖLAMER Basan ve Vajan CUMHURrYCT aiATBAACLLlK ve Gazetecilik T A Ş • Cagaloğlu Halkevi nlcaJt No SS41 ANKARA: Atatürg BUlvarı Yener Ap. • Yenlsehlr Telefon: 12 09 20 • 13 08 M • 12 95 44 17 57 SS • tZMİR: Fevzipsşa Bulvarı. Atjaroglu İshanı 104105. Tel: S1230 S«nellk « «yhk 3 «yhk 75.00 40.00 22.00 198.00 »9.00 «50 Nl$an NUtan cvıenm*. uoguıo ı w w ı Ölum MevUt reçekJrüı *• *»jıp •rvaa • SD 100 MevUt. refekktiı (2J eO) t em IM KITRDŞ (Bastarafı 1 inci sahifede) Avukat Alı Dânâ, bıze bu konuda şu demecı vermiştir : «Denktaş ile ilgili soruşturmay ı Rum makamlan devam etmektedir. Olay henüz ilk sorusturma safhasındadır. Savcılık sekiz günlük bir tutukluluk kararı almıştır. Bu süre azamidir. ANKARA (Cumnuriyet Bürosu) Daha önce serbest bırakılabile Başkent Ankara'da Maliye cegi gibi, Savcılık gerekirse ih• Bakanlıgı ılRilılerı Ue temaslar tiyati tedbir maksadiyle bir seyapan Türkıyeye yardım konkiz KÜn daha tutukluluk kararı sorsıyomu yürütme sekreteri alabilir. Tutukluluju bövlece seHackett, oncekı akşam üıyasal kizer lünle devam edebilir. Bılgıler Fakültesl Maliye EnstiKendisine isnad olunacak suçtusünde «Uış veya enternasyoların Kıbrıs Cumhuriyetine karnal yardımlar» konulu bır kon şı harb hazırlıgında hulunma, lerans vermış, yaptığı konuşmaisyana teşvik, Adaya eizli girme da az gelışmış ülkelerin dış yarve gizli silâh taşıma Eibi suçlar dım sorununa değınmış ve «Dış olacağını Rum makamlan söyleborçlanmalar bakımından Türmektedir. Ancak, Denktaş. hekiyenin durumunu çok köttt nüz hâkim huzuruna çıkmış degörmüvorum. I.âtin Amerika, ğildir ve Savcı da iddiasını okuEndonezya ve Hindistanın dumamıstır. rumu Türkıvenınkinden daha Kendisinin nerede tutuklu olkötüdür» demıştır. duğunu bilmiyorum. Ancak eâTürltıyenın yenı borçlanmalarügmelerimiz için kendisi Emnirının eskısınden daha elverışli yet Müdürlüjüne getirilmekteîartlarla vapılftıgını. borçlanmadir. Sıkı bir emniyet tedbiri lar ıçın 27 ytllık vade tanındvğımevcuttur. nı, bunun 7,5 yıllık kısmımn öTürk Cemaat Meclisi Başkanı demesı? devre oldugtınu. borçolmasından ötürü dokunulmazlanmava uyşuianan faiz oranılı£ı hulunduîu ve hu seheple tunın ıse vüzde 2.5 oldugunu Eöytuklanamıyacazını. yargılamasılemiştir nın da ancak yüksek mahkcmcde yapılabilecefcini. bütün haklarının saklı tutuldngunu SavcılıSa bildirdim. (Bastarafı 1 incl sabıfede) Türkiye Rüyükelçiligi Maslahatşüzarı ile gerekli işbirligini Denktas'ın durumu yapıvorum. Inönü, görüşmeden sonra gazeKendisinin ihtiyacı olan çiyetecilerin çcşitli soruların: cevapcek vc yivecek durumu saâlanlanchrmıs., Denktaş konusunda mıstır. Sağlık ve moral durumu «Denktas'ın içinde bulunduğu vaiyidir. Endişe edilebilecek bir ziyeti etrafiyle öğrendim. Sayın durumu yoktur. Scrbest bırakılBaşhakan. Drnktaş'ın durumu Ue ması icin eereken her türlü teyakından ilgilidir; ciddi olarak izşehbüsü yapıyornz. lemektedir. Denktaş mcselesinde Buradaki Rum çazeteleri menher ihtimal için milletçe İİRİH olfi propaganda yapıyorlar. Bu duğumuzu vp Başbakanı icraatınmenfi propagandalar buradaki da berabcr olarak izlediğimizi söyTunan faıele muhabirleri taraledim» demiştir. fından Atina'ya intikal ediyor. Bn bakımdan Atina mahreçli ha«İhtimal nedir?» berler tamamen asılsızdır. Kendisi, Rnm makamlarına hiçbir Inönü, gazetecilerin, «Söz konuzaman taksim ve federp.syon asu ihtimal nedir?» sorusuna da şu leyhinde söz söylemiş defcildir. karşılıftı vermiştir: Bugiin de kendisiyle çörüşece«Denktaş'ı muhakeme etmeye ğim.» kalkmışlar. Bizim kanaalimizce, 4 senedir siiren Kıbrıs mücadeleSessiz yürüyüş si uluslararasi büvük bir dâva olaLEFKOŞE Dün öğleden sonrak devam etmektedir. Şimdl, ra, Kıbns tarihindp görülmemiş baş'.ıca dâva sahibi olan Türk Cebüyüklük'e sessiz bir protesto yimaatj Başkanım asi gozüyle mıırü>"üşü yapıldı. 15 20 bin kişihakeme etmeye kalkışmak, çok nin katıldığı ve Denktaş ile ilgi'.l anlaşılmaz bir şeydir.» dövialerin taşmdığı miting, oldulsça agırbaşlı Eeçti. tîgiyle izlenen Oğretmenler sorunu sessiz protesto yürüytişü. Türkiye Inönü, öğretmenler konusunda Büyük Elciliginin önünde bitti lse. özetle şunları söylemiştir: [Ankara'ya gelen haberlere ÜO«Başhakan, öğretnıenlerm env re, Kıbrıstaki dünkü yürüyüşte, I niyet ve itibar içinde vazife förYürüyüş komitesi Türk Büyükel j mrleriyle yakındaıı i'.Rİli olmak duçilisine bir muhtıra vermiştir. Bu , rumundadır. Bu kon'i üzerinde muhîırada. Türk hükumetinin yap her görüşmemde ilsi ROstermlştir. tıiı teşebbüslere ciddiyetle devam Türklye öğretmen Dernekleri Mi!editmesi isteğinde bulunulmakta lî Foderasjonu veTOS'ün, şikîirih>m <ıılı»ıiı ı ı < ş bağ v ı yetlerini •ftoKrîîcnin 'itoi;ruyâ"tieııdilılığı belirtilmektedir.l î * sine söyleyebileeekleririî de bildirmistir.» Olumlu cevap ÖSretmenlerle ilgili diğer blr «Ankara Büromuzun bildirdisoruj'u da cevaplandıran İnönU, ftine çöre, Amerika hükümeşöyle konıtşmuştur: ti nezdınde önceki gün Baçbakan «Her Rörüşmede. jeçmişte. başDemirel'in, Amerikan Büyükclcika konulardan oahsetmiftim. Bu sinin aracılığı ile yaptığı teşebbü»efer, resmî öğretmen teşekkülle* se olumlu cevap almıştır. Buna rinin şikâyetlerini anlattım.» göre, Amerika Adadaki Büyükelçiliği kanalı ile Makarios'tan Dış geziler Denktas'ın serbest bırakılması teşebbüsünde bulunacaktır.. Ancak, Inönü, Başbakanla göruşmesi sıbu teşebbüsten ne gibi bir sonuç rasında, dış memleketlere seyahat alınacağı henüz bilinmemektedir. konusunun da ele almdığını belirtmiş, «Dış seyahatlerden cdindiDiğer yandan. B. M. Daimî Temği müspet intibaları dinlemekten silcimiz Orhan Eralpın Genel memnun oldum.» demiş ve sözleSekreter UThant nezdinde yaptırine, şöyle son vermiştir: ğı teşebbüsün niteliği öğrenilmiştir. Buna göre, Adadaki B. M. Ba«Cıörüşmemizin umumi hey'eti; rış gücünün çalışmalanna ek obenim günün meselclerini dUe gelarak. B. M. Genel Sekreterinin otirmemle, yakın seyahatlerin iıııilaya. kendisinin bizzat el koymabalarını tekrar etmek suretiyle »1 istenmiştir. geçmiştir.» Bu arada, Kıbrıstaki Maslahatgüzar Yavuzalp'm B. M. Banş gücü aracılığı ile yaptığı temaslara dün de devam edilmiştir. (Bastarafı 1 ıncl sahifede) Rum Radvosu mete açılan köpru 2,5 kilometre uzunluğundadır.] Rum radyosunun dün TürkiyeSunay, bunrian önce, inşası taden dinlenen bir <aymmda. hükümamlanmak iizere olan KraHçe met sözcüsüne atfen verilen b!r «Elizabeth II» transatlantiğini haberde. «Denktaş olayı Kıhrıs görmü tur. hükümetini ilgilendirmcktedir.» İSTANBUL İÇİN.. denilmektedir. Aynı haberde, «Bu işe Kıbrıs hükümetinden başk;» Sıınay ve berabenndekilrr, ™ j bundan sonra Glasgow'un Güneyındekı tskoçya Otelcılık Okulunu ziyaret etmiçtir. Buraoa, Izmir'li öğrenci Şııkrü Bahran (Bastarafı 1 inci sahifede) ] ile tanışan Sunay'a bir grup öğrinin 10 îiinliik ihtiyacını kartenci tarafından, Istanbul için sılıyacak un stoku vardır. Stokhayali olarak plânlanan bir «Hil lar artırılacaktır» demiştir. ton Oteli»nin makpti verilmistir. Likatİ = . grevın ba«arıva ulaBEKLEVMEDİK OLAY çabilmesi için diger illerden un Cumhurbaşkanının Glasgow'u ve buîday ?evkiv=ıtını durriurziyaıetının ılk gunünde beklcnmak istemektedır Bu maksatla medık bir olay olmuş ve Sunav. feno'ika temsilcilerı harekete geçsehrin geoekondu mahallesini mî'lprHir t gezmiştir. Devlet Bakanı. Victo«Türk halkı ekmeksiz j ria devrinrien kaina dormecatma evlerin yerini almak üzere kalaeaktır» olan ultramodern blok apartLikat tş Sendikası Genel ' manlan «nmfi = tür Kalp^n'ık Başkanı M. Ali Sarı, dün Anka f arasından Türkçe olarak, «tskoçra'da verdiği demeçte «Türk hal . va'ya hoş geldiniz» niyen hir !•! kı, ekmeksiz kalacaktır» demiîkoçyalj ile yakından ilgilenen tir. TMO Gen^l Müdürü KâmuSunay, bu arada, savaştan önce ran Baydur'u suçlayan San, özet Türkiyede bulunan 88 yaşındaki le şunları söylemiştiı\Villiam Page adiı İskoçya'lı ile «(Telâşa lüzum yok. ekmek sısamimi bir şekılde el sıkışmışkmtısı olmayac^k^ diyorsunuz.. hatırını sormustur. Siz ve etrafınız. ekmek sıkıntısı ''Tifrkıye'nfn durumunu çokkötö görmüyorum,, Kıbrıs'ta Türkler hiç bir milletin karışamıyacağı hu susunun Banş Gücüne bildirildiği» de ek olarak verilmektedir. Tural: «Kınlan kılıç lâfla yapışmaz..» Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Kıbns konusundaki bir soruyu dün Erzurum'da şöyle cevaplandırmıştır: «Kıhrı kırılanlar bunun lâfla yapışacağ:ını sanmamalıdırlar. Türk Silâhlı Kuvvetleri sulhün hekçisidir. Bu bakımdan da (Hazır ol ceııge e | e r istersen sulhü salâh.) düsturunu hiç bir zaman gözünden kaçırmaz.» Jumbo mamulleri Uluslararası Filibe Fuarında Altın Madalya kazandı... Jumbo çatal, kaşık, bıçak ve servis takımlan; Türkiye, Amerika, Avusturya, Batı Almanya, Belçika, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Finlandiya, Fraasa, Hollanda, Ingiltere, Italya, Küba, Polonya, Japonya, Yunanistan gibi bir çok devletin katıldığı uluslararası Filibe Fuarında altın madalya kazanarak Avrupa pazarlarının ilgisini toplamıştır. Fuar'da kalite, işçilik ve zarif modelleri itibarile fevkalâde takdir edilea Jumbo mamulleri, yerli pazarda kazandığı hakh şöhreti, yabancı pazarlara da yayma yolundadır. Memleketimizin ilk ciddi çatal, kaşık fabrikasımn bu başarısı sanayiimiz için övünülecek bir neticedir. T.C T1CAMT BAKANLIOI Misilleme M.T.T.B. Baskanı tsmail Kahraman, tstanbul'da dün basm toplantısı yapmış. Kıbrıs ve Türk Yunan ilişküerinde, hukuk kurallarma uygun olarak, Türkiyenin de misiHeme hareketine girişmesini istemiştir. Kıbnsı kaybetmek Uzere bldu feumuzu belirten Kahraman, «Yunan ajanlarının buradaki rahatlığına. Kıbrısımda bana sıkılan ktır şunu, Türkiyemde kazandıgını Yu nanistana kaçırarak almasına artık müsaade edilmemelidir» demiştir. Kahraman, ayrıca vurt dışmda bulunan Athenagoras'ın vaırda sokulmnmasını, Patrikhane dâvaSı ile Heybeiiada Rııhban Oku.u konusunun ele alınmasmui şa:t olduftiınu ileri sürmüştür. Şvkt V20715 Ank •r • 2 i HASiâ Jumbo mamSllerinin Fuarlar koraitesince çok beğenildiğini bildiren Ticaret Bakanlığı yazısı. Jumbo ««denî Bsva I t i . î t l . Ferhatoas» ÇiftHîl l i t r c s i'olu I I J*ıl tepe îstanaul Resimde, Filibe Fuarmda altın madalya kazanan Jumbo fabrikasının, bu mükâfatta büyük payları olan seçkin pereoneli, fabrika binast önünde toplu halde görülmektedir. Demirel Inönü Gazeteei Demir Karaca, dün toprağa verildi «Associated Press» Ajansı men suplarından gazctecı Demır Karacanın cenazesi, dün öğle üzeri N uruosmaniye camiinden kal 1 dırılmıştır. Cenaze törenine merhumun. ailesı efradı ile meslek arkadaşları katılmıstır. Bu araria, basta Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası olmak üzere, birkaç kuruluş tarafınrian gelenk gönderilmiş bulunuyoî'du. Merhunıun eller üzerine alı . nan tabutu. cenaze arabasına konulmuç ve buradan Zincirlikuyu Mezarlığındaki ebedi istirahat ! gâhma tevrti olunmuştur. 196: U l s l s r * i s ı a/ H j ç , bııi'. ve Kepı;edei r(.:t,eşeKHU »ofr» tiKır.ı ve kevglr ıteılnır »J»rîa te;hlr eitlr.tstir. Fuar Ho^İ3«r'.r.ii'i«r, mjlUrif:ızın Kallte, ljçlllk v» no4sl b^kır.ın^an BıiUırlstın rjjrljr i«r.»l Mudürlvlgü tarafmds" çok befenUİÎ}1 ve bu sajarınıı^n dolayı flrsi»nı»ın »lt»c ıciiılya İ l e t a l t i f etfllalgl oğrer.tlTİjtlr. Kaialvanız v« ieratı lllşikte > • rtrmar.M v« her. de r:ewlel(etlml z bakıırından çotı .« sayanı lftlhar olan b net1 ;eier doljyı Bakîrl ı | nızır. xe.u nuntvet ve tebr'.klerirl blldfrlrksn bundın sonra^l qalı$n«l a r ı n z ı n d« aym d«"*c«ie başarılı olr.asını, dt|er flnnal»" rxxız lçtn oes^ret vertd blr ornek teşkU eyleseslnl ve |el«rce| ruarlnr» 1? tlr»Kinl xln devacır.ı dllar ve gbjterdljlnl* alakftya te^ekkur ederlıı. ^ \ Satfik rektn HJftUof\u Tlcaret Bakacı' Fotoğrafımız, emeklerinin semeresini yabancı milletlerin de takdirini kazanarak elde eden Jumbo peraonelini, çoşkun bir halde fabrika sahibini omuzlarda taşırken göstermektedir. Bozbey/ı (Bastarafı 1 inci sahifede) Ferruh Bozbeyli'nın alevhınde faalıyete devam eden mılletvetway««*»«|H «OOTPIN ^»HAM» kıllerı, Baçkanhk seçımine Bozbeyli'nin karşısına çıkan Ismail Hakkı Tckıntl'ın aldığı oyların ; TPAMOTA hepsının AP Grupundan geldiRini ılcrı surmektedirler. Uun . lar, «Bu delaki Baskanlık secimi bir iuellik arzetmektedir. l!k dt'ia^^ifclis Raşkanı. nıuha^*fet HATPAHEM c crrm«wtö " tingilktnyla bu gorevt seçflmiştirÇ^Smektedırler. Bunlara fiS3HATEH MEHA7T re Ismaıl Hnkkı Tekınel'in aldıJ» ğı oylar (bırincı turda 144, ikinci turda 144 vc uçüncü turda 132) AP den gelmıştir. AP Grupu 243 kişı olduğuna göre. Tekinel, AP Grupunun çoŞunluğunca desteklenmış, buna rağJumbo Madeni Eşya Sanayii Ltd. Şti.nin men Bozbeyh seçılmıstir. Bu görüşte olanlar bu mantıkla ' Uluslararası Filibe Fuannda kazandığı altın l Itıslaıurıi'.ı Kilıbe tuanıuİH allın madalya luızaııan Jumbo Fahrikası kendi gruplannın rtcsteklemedimadalya ve madalya beratı (yanda) görülsahiplerindeıı Hazaros Çolakyan ve Nubar Çolakyan, Bolşe Ticaret ği Bozbeylı'nın ıstıfasını ıstemektedir. Müdürü Macit Celâ^un'dan madalya ve beratı alırken... mekteriirler KAKŞ1 GÖRÜŞ Bozbeyli'yı destekleyen AP !iler İse AP Grupu ıçinrie Tekinel'e ancak 80 milletvekıhnin oy îlâncılık 3108/13240 verdiginı. Kcl kalan oyları c!iğer paıtilerden sağiadıcını. ço J ğunluÇun Bozbeyli'yi destckleriiklerini öne sürmektedirler. (Hajtaratı 1 ıncı »bifede) Bu RÖrüste olanlar şunları söy1 Bastarafı 1 inci sahifedeı «Eğitimimizi yabancı prole Özel yüksek okullara ıhtiyaç lemcktedir t insanlara diploma vererek, llerida sörlere ikram eden, yeraltı ve olan dallarda değU, kâr getir^n «Bozbeyli, birinci turda 226, büyük problemlerin çıkmasına yol yerüstü kaynaklarımııı emperdallarda açılmakta ve eğitimimiikinci turda 216, son turda 244 açacağı işaret edilmiştir. yalist ülkelere terkeden dış poze zararü olmaktadır oy almıştır, Son tur'a 3 H milK litikamm vesika usolii ayarlaBasm toplantısında ozel yükMerkezi imtihanda Üniversitemiz Fakültelerini tercih eden lctvekili katılmıstır. Tekinel Hukuk boykotu yan bir Ulkenin çocukları olarak sek okullann kâr amacıyla kuruladay öğrencilerden 1.11.1967 Çarşamba g ü n ü n d e n 711.1967 S a h 132 oy almıs, 12 oy bos cıkmışÖte yandan Hukuk Fakültesl ÖJezilivor ve utanıyoruz. Bu zihnirouş tlcarethaneler olduğuna v« günü saat 17.00 e kadar. tır. Ru oylamalarda Ismail Hakrencüerinin, yönetmeliğin bazı zümre imtiyazı getlrdigine deSt1 Ziraat Fakültesine: F e n puvanı 307.06 294.66 olan 250 oğkı Tekinel, YTP 11in büyük lıir \ yete (Dur) demek Türk gençlimaddelerlnirı değiştirilmeslnl sag nilerek özellikle şu konulara işarenciden puvan sırasına göre 58, kısmından. Mület Partisi Gru Iğinin görevlerinden biridir.» lamak amacıyla düzenlediklerı ret edilmiştir. 2 Fen Edebiyat Fakültesi: Sînirlenen Ertem, «Türkiye pundan, bir milletvckili hariç • boykot dün de devam etmiş, sa Öze! yüksek okuUar, öğrenim tktisat ve İşletme Bölümüne: Toplam puvanı 282.15 257.53 haeımsızlardan, hattâ 10 kadar | hiçbir zaman aldatılmamış ve dece son smıf ögrencilerl derslede esitlik ilkesine aykırıdır. olan 150 öğrenciden puvan sırasma göre 30, C.HP liden ov almıştır. Bozbeyuyutulmamıştır. Bilimden uzak re girmiştir. Önceki gün detse Dünyanın niç bir yerinde k&r liyi ise AP, CHP ve Güven Par3 T ü r k Dili v e Edebiyatı Böltimüne: Sosyal puvanı 262.01 kalarak memleket meseleleri girmek istiyen ö*rencilere zorla Rayesiyle kurulmuş vtiksek öğtisi gruplannın ço^unlueu des246.34 olan 75 öğrenciden puvan sırasına göre 14, halledilemez. İşbaşına gelen simânl olunması ve üçtincü sınıfta teklemistir. Hattâ TtP Grupu 4 Ingiliz Dili v e Edebiyatı Bölümüne: Lisan puvanı 277.65 yasi partiler demokrasinin ica renim müessesesi yoktur. derse giren üç öğrencinin birirun bile son turda Bozbeyliye oy 254.92 olan 50 öğrenciden puvan sırasına göre 11, bı olarak program ve çalışmalaboykotçular tarafından kafasının vermiştir. 5 Fransız Dili v e Edebiyatı Bölümüne: Lisan puvanı 274.0Î rıyla milletin tasvibine başvnrnr. yarılması, Pakültede gergin b!r Tekinel. AP Grupundan ancak 262 50 olan 20 öğrenciden puvan sırasına göre 7, lar. Türkiyede iktidarlar muayhavanm dogmasma yol açmıştır. 80 oy alabilmistir. AP Grupü 6 Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne: Lisan puvanı 23358 yen silâhların gölgesinde kurulaBozbeyliyi desteklemektedir.» 218.81 olan 15 öğrenciden puvan sırasına göre 4 maz» demiştir. Atatürk Üniversitesi Merhum Dr. Edip ResuloğHer iki tarafın ria belırttiSİöğrenci alınacaktır. Bu arada Atatürk Üniversitest. lu'nun eşı, Rüknettin Resulne göre, Başbakan Demirel. Mec 7 Yukarıda belirtilen puvanı olan öğrenciler Sn k a y ı t l a n n ı 7 Kasım tarihine kadar şu puanoğlu ve Perihan Üstündağ'ın lis BaşkanhÇı konusundaki kuyaptırmak üzere Öğrenci Işleri Müdürlüğüne y u k s n d a göslarla öğrenci kaydı vapmaya desevgili annelen lislere katılmamış, tercihini be ] terilen tarihler arasında m ü r a c a a t l a n . vam edecektir: BELKIS RESULOĞLU (Bastarafı 1 inci sahifede) lirtmemiş, seçimde oy kullan8 7.11.1967 günü saat 17.00 d e kontenjan dolmadığı takdirde Ziraat Fakültesl: (Asgarl fen pumamıstır. Buna raâmen AP GruBıldınde, Sendıka ve Feoeras8.U.1967 günü yeni liste ilân edilecek v e kayıtlar 14.11.1967 vefat etmıştır. Cenazesi 5 Kaanı 294.66), Fen • Edebiyat Fakülpu it'.nde dahı Tekınel'e. Deyonca sunulan muhtıraların kışSalı günü saat 17.00 ye kadar devam edecektir. sım 1967 Pazar günü (bugün) tesi: tktisat ve tşletme Bölümü: rnirel'in adayı gözüyle bakılmışkırtıcı olmadıgı belırtilmekte, Tafsilâtlı m a l u m a t almak isteyenlerin Atatürk Üniversitesi öğle namazım müteakip Ka(Asgarî toplam puan 257.53), Tür's tır. «Bildirilerimiz. ? ayrime?rnln|a Öğrenci İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri d u y u r u l u r . dıköy Osmanağa camiinden Dill ve Edetılyatı; (Asgart sosyal • düşmüs bir Bakanm idaresine kaldırılarak, ebedî istirahatpuan 246^4), t n r ' t z Dili ve Edokarşı avdınlık kuvvetlerin mugahına tevdi edılecektir. biyatı: (Asgarl lisan puanı 234.92), Asal: « AP'n'm iç (Basın 25538 Ş 625) 13226 kavemetidir» denilmektedir. Mevlâ rahmet eyleye. Fransız Dili ve Edebiyatı: (AsBildirıde özetle şu lıususlara garl lisan puanı 262.50), Alman AtLESÎ mesefesi yoktur » değinilmektedir : Dill ve Edebiyaü: (Asgarl llsan ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) «Bakan. Türk kurallarına nypuanı 218.81). Cumhuriyet 13252 AP Genel Başkan Yarduncısı mayan tehditlerden vazçeçip meTalât Asal dün bir beyanat vereselenin esasına inmelidir. Millî rek. AP'nin bünyesi üzerinde tarefcitiro meselesi, Bakan olan hertışrr.a amacının beyhude olduğunu kesin bileceği bir iş deSildir. Niöne sürmüş. «AP'nin iç meselesi tekim yetkili organlara danışmayoktur ve olmamıstır.» demiştir. dan yaptıgı jeriletici oygnlaroalarla! müdürlere, cğrttmenlere 1 Aşağıda nevilert, keşlf bedelleri, temlnatları, ihale gün sormadan çıkardıŞçı yönetmelikve saatleri yazılı 2 kaiem işin arttırması kapalı zarl u. lerle bu durumunu belli etmişsulü Ue yapılacaktır. tir. Tıpkı bunun ribi. öğretmen 105.00 105.25 Cumhuriyet 2 Şartnameler Rektörlükte görülebilir. 177.00 178. Reşat meselelerini de bilmemektedir. 3 Talip olanlanıı 1967 yılmda ticaret odasına kayıtlı bulun130.00 131. Hamit Bn yüzden usulsiiz nakiller yap112.00 113 duguna, teminatlannı Oniversite Saymanlık Müdürıügtlne .\7.U 1 Aşağıda beş grup hallnds gösterllen gida, temlzlUt maç» devam etmektedir. Hatada 116.00 117. yatırdığına dair belgeleri, Yapı tşleri Başkanlığından yeNapolvon maddeleri hlzalarında tesbit olunan gün ve saatlerde ldarl ve inat erdem deîildir.» 15.60 15.85 24 âyat kulçe terlik belgesi alabilmek için (a) da vazılı iş için 40 000. evsaf şartnamesl hükümlerl gereğlnce kapalı zarl usulü ile tLKOKUL ÖGBETMENLERl (b) de yaztlı İş için 20.000 llralık benzen ışien müteahhit lhale edilecektir. FEDERASTONUNrN GÖRCŞC sıfatiyle yapmış. kati kabulünü yaptırdıkları hakkındakl Tarih Saat öte yandan dün bir bilolri yabelgelerl 6 Kasım 1967 gtinü saat 16 va kadar 15.11.1967 Çarşamba a Kuru gıda maddeleri (34 15. yınlayan Türkiye îlkokul öğret4 2490 sayılı kanuna göre her ikl iş için ayrı ayrı olarait Emine Pamirol'un eşi, Bedtcalem) men Sendikalan Federasyonu. hazırlıyacakları tekltf mekruplartnı ihale saatinden birer ri, Behiye, Çetin, Yurdagül, b Beyaz ve kaşer peynlri 17.11.1967 Cum» 15. nŞrptmprı kıvımı knnıısunHa hem saat evvel Rektörluğe vermeleri gerektir. Özcan Pamirol'un babaları, c Yufka, telkadayıl ve ben20.11.1967 Pazartesl 15. Bakanlığı, hem TÖS ve TÖDMF 5 Postada vâki gecikmeleT nazara ahnmaz. Melahat Pamirol'un kaymba«erleri gibi kuruluşlan suçiamışlardır. bası, Dilek ve Eülent'in büd Tavuk 22.11.1967 Çarşamba 15. Tahmlni îhale tünü TÖS CiESİ !Kİ ÖGRETMt.N yükbabaları, e Temizlik maddeleri 23.11.1967 Persembe 15. tşin Neri bedeli Teminatı ve saati BATRAM TÖRENİNE SAMİM PAMİROL 3 Buna alt tdarl ve evsaf şartnameleri mesal saatleri İçina Beyazıtta beton 36.000 10 Kasım 1967 15.00 2700 SOKI'LMAMIS de Hastanemiz Levazım Servlslnden bedelslz temln »diiebilir. Vefat eüniştir. Cenazesi 5. arme karkas 3 İSPARTA Yalvaç Kayma Kasım. 1967 (Bugün) ikindi 3 îsteklilertn ldart şartnameml2 esaslan gereğlnce hakatlı Dlna yıktıkamı Refet Küc'iktırvakı'nin '.'!' namazım müteakıp Beşiktaş zırhyacaklan kapalı «arflan lhaleden en geç bir saat evrellne rılması. Ekim Cumhuriyet Bayramı töre Sinanpaşa Camiinden kaldırıkadar Satmalma Komlsyonu Başkanlığına vermeleri şarttır. 1434 10 Kasım 1967 15.15 b Veznecilerde 3.5 19.110 nine, Atatürk'ün portreslnl taşılarak ebedi istirahatgahına Postada vâkl gecikrneler tabul edllmea. katlı ahşap blnayan TÖS Yalvaç Şubesi Başkanı tcvdi edilecektir. 4 Kurumumuz 2490 sayıh kanuna tâbl olmayıp lhaleyl nın yıjftınlması. Öğretmen Tayfur Karayakalı lle Mevlâ rahmet eyleye. yapıp yapmamakta veya dlledlgine yapmalrta geTbesttir. Yı'.maz isimli yine TÖS'lü blr ög AtLESİ (Bajın: 6516 1391) retmenl trtren a'arvndan uz&klaçCumhuriyet 13253 UrdJgı öğrenilnüştiı. (Baiin: 34885 13229) Ertem, Öze/ yüksek Okullann Sunay Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden llân Edilmiştir Grevcı işçiler \ AC1 BİR ÖLUM Egitim meselesi Sosyal Sigortalar Kurumu Nişantaşı Hastanesi Başhekimliğmden Istanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Göztepe [Baştaratı SPÜR sahifesinde] ruklıyabıldı Gerı gelen topa Dıranı sert bır vuruşla ikincı defa Göztepe fılelerine taktı. Fakat bu go!ü hakem her ne hikmetse vermedı Ve ılk yarı da Gençlerbırlıgının galıbiyetıyle sona erdı tkıncı yarıva Gençlerbırligi yalnız özkan'ı ileride bırakarak başladı Bu aurumdan ıstıfade e'den Göztepetüer, orta saha üstünlüîünü ellerine ceC' r " diler 72. dakıkada Göztepe'nin baskısı «em»rp^nı verdı. Halil'* in frikik atışınria top direkten ge ri dönünce Ertan güzel bır vole i!e beraberlik golünü attı: 11. 84. nakikada Halil saqdan güzei bir orta yaptı, topu iyi takip eden Fevzı ayak koyarak galibiyet solünü attı: 2 1 . Ve maç da hira7 <=nnra Göztepe'nin 21 galıbiyetıyle son bul çekmeyebilirsiniz. Ama. eser hak lı dâvamıza (Evet> diyecek bir makam çıkmazsa, başta AnUara. Tstanbul ve tzmir olmak üzere bütün Türkiye. ekmeksiz kalaraktır. Bütün vatandaşlarımın. bunu höv!ece bilmesini ve hunun tek sorumlusunun da kanunlan hiçe sayan Ofis olduğundan emin bulunmasını. hilha. ve önemle Türk kamu oyuna arzederim.» A L T IN «Kimse silonun yanına yaklaşama?;» İzmir'de Likat • İş Sendikası E ge Bölgesi Başkanı Ahmet Kurt, dün bir demeç vererek, özetle demiştir ki: «Memleketimizin günlük ihtiyacı o'an buğdayın •'. 80 85 I silolardadır ve Toprr.k Mahsulleri O fisinin 218 işyerinde de ırrev uygulaması devam edecektir. On giin »onra durumun ve tutumun ne olacajhm gSreceğiz. Hangi fah rikanın »toku vıllıktır? Biz buğ dayi cıkarmadıktap sonra sUonun yanına yamaşama.z.» YEFAT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog