Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTT Yabancı gözüyle Türkiye 5 Kasım 1967 CUMHURİYET TÜRKLER ve TURİZM Amerikanın ünlü günlük «New York Herald Tribnne» gazeteainde C. Curtis imzasile yaymlanan yazıda; «Halen Türkiye turizmden yılda 18 ilâ 20 milyon dolarlık bir gelir gağlamaktadır, Tıırizm Bakanlığı bn gelirin ariması için her ay değişik bir Avrupa memleketinden seyahatle ilgili bir grupn Türkiyeye dâvet etmektedir» diyen yazar mevcut yatak konusuna eğilmekte. «Türkiyenin halen baiı standardlarına före 2500 yatağı vardır, bnnlar lüks Hiltondan, tuvaletleri zaman ıaman işlcyen otellere kadar değişmektedir. Hükâmet relecek tiç yıi zarfında 20.000 yatak teminine gayret etmektedir» dedıkten sonra yazısını soyle bitırmektedir: «Türkiyedc «evahatin Danimarkadaki gibi diiıgün işleyen bir iş olmamasına ragmen Türkler Amerikalılara her çesit tavizde bolunmaga ha rırlanmaktadırlar. Hattâ TUrk kahvesi yerine Tfirk kahvesini daha başka şekilde çekilmis olarak, Amerikan stilinde ikrama hazırlanmaktadırlar. Bu Türkler İçin şüphesiz elinden geleni yapmak demektir.» ''"••» |J[7 »»V%* s Haluk Durukat TUNA'DAN ILHAM Büyük Dosfa Derin Saygılarımla Haklısınız efendim Viyana kapılarına kadar Dayandı ecdadımız Ordnyn hümaynn'un Ieşkerl Tuna'da snladı atlsrını Nice kaleler lapteyledik N'ice ülkeler fetheyledik Nice zaferler kazandık Tekbir sesleri Çıtlattı göklerini dlyan küfrflı Eveet Kılıcımız ve de dnamız knvretiyk Küffarı imana getirdik Ve insanlığı, aygarhgı götflrdflk Barbar Avrupa'ya Karıstı toprağa mübarek kanımı* Sancağı Osmani çekildi Barçlarına kalelerin Tedi iklim dört bacafi Haraca baÇladı rcdadımıı 5 Kasım 1928 tarihll Cumhuriyet'ten Kı; sporlan pahalı ve çok güç olmasuıa rağmen gene de büyük llgi gö'rür tste Aosta bölgesinde skl yapan turistler Sorulara > S. Belkis (Antalya): Uluslararası insaat sergisi Kasım 1529 tarihleri arasında Londrada, Olympia Sergi Sarayında açılacaktır A. Demır CBursa): Pariste büyük mağacalarda ahşverişi kolaylaştırmak, her daltika müşteriyi para ödemeden kurtprmak için; «Carnet d'Achat» denilen kupon sistemi vardır. Mağazadan bu kameden isteyiniz, alış • verişinizi yaptıktan sonra hepsini ödiyebUirsiniz. İSTANBUL ASLİTE ONBİRİNCt HIIKUK HÂKtMLlGtNDEN 962/171 Sosyal Sigortalar Kurumu tarafmdan Fuat Hakverdı, Nihat Ural, Fatma Emıra Taneri aleyhlerine açılatı dâvanın yapılan duruşmasında: Dâvalılardan Fıruze Hakverdı duruşmaya gelmıs, <lığer dâvalılara teblıgat vapılamamış olduğundan dâva dılekçesinin ilânın teblığıne karar verilmıştir. Dâvahlaıa ait Tophane Lüleciler caddesındeki Rekor Empirme fabrıkasında işçi olarak çahb.an Hamiyet Gok'un geçırdıgı kaza sebebıyle Sigortaca kendısine yapılan masraf yekunu 3664.16 liranın tahsılı dâvalılardan talep cdılmektedır. Duruşma 7/2/968 ssat 10 na muallâk bulunduğuııdan mezkür gün ve saatte dâvalılann duruşmada hazır bulunmaları dâva dilekçesının tebhği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. (Basın : 6538/13235) KIS TVRİZMl : Bize armağan ettiği lstanbolda Hâlâ suvumnz kesik Hâlâ ışıgımız kısık Hâlâ yolumuz boznk Ve hâlâ kaç milyonumnz kara çarşaflı Kac milvonumuz kara cahil Asırlar önce at oynattıgımız topraklardan Şimdi kaç asır geride oldngumuzun Kimse farkında dejil Işte bendeniz nznn nznn baktım da Tnna'ya Bnnları diisündiim Ve oturdum bir giizel afladım hâlimize Diveceklerim bundan ibaret efendim Affınızı diler Ellerinizden öperim. 335 otelin bulunduğu AOSTA!.. S talyanın Kuzeybatı kesiImınde Aosta Vâdisi ve ci • varındaki dağlar bolgesi son senelerin en şohretli dağ ve kış sporlan merkezlerınden birıdır. Fjransa ve İsviçre hudut kesımlerine yakın tanınmış St. Bernard geçidıyle Moııt Blanc dağ ve tunelinın Guneyine düşen bu bölge yaz, kış trafik kesafetınin de en ağır merkezlerinden biridir. Mılano ve Torınodan çıkan bütun yollar bu bolgenin vahşi güzellikleri arasından geçip Fransaya, tsviçreye doğru uzar, gider! Kış sporlan yapmak istiyenler için aranılan her imkân Italyanın bu kumında fazlasiyle vardır. Bu kısımda bulunan «ıki merkezleri arasında en sohretlısi Aosta'ya 37 km. uzaklıkta Mont Blanc dagının eteğınde 1228 metre yuk sektekı «Courmaveur» kıs sporlan merkezıdır. Burada 70 tane otel ve pansiyon. dağ evi vardır. Merakımızı yenmek için buradakı lukç otel «Royal» ın fıatlarına bakahm 210 yataklı bu otelde butun konfor mevcut, hat tâ kapalı yuzme havuzu bile!... Amma fıatına gelince: Ikl kişi pansiyon komple 13 500 ilâveten yıızde 21.5 servis ve 200 liret ikâ met tax'i yekun 24 dolar yani 30 dolar iki kişi demektir. Tabıi buralara da Aristokratlar iltifat edebilır. Amma bize gore ctelfere~fcelince; gene avnı bölgede «EWnitage» veya «Ede!w?i?s» mukem mel oteller... Üçuncü Mtııf «Edel \veıll» 90 yataklı <;ıtt pansiyon 4600 taksları ile 5000 liret or»alama 8 8.5 dolar. «Miçnon» 34 odalı daha küçuk ve şirin, o da gen e aynı fiat seviye^ınde. Bura ya nasıl gidilir? Milano ve Tori nodan devamlı otobüs seferleri vardır. Ayrıca trenle gitmek i.«tenirse Pre St Didıer istdsyonunda inilir garın onünden de devamlı otobüs servioi v:»rdır. 300 liret yani 6 TL. verince bagajlarınızla beş kılometre uzak ta Courmayeur'e varırsınız. Burası buyuk bir merkezdir. bir kaç tane ski okulu vardır. Haf talık ucret bu okullarda 5 dolar dır. Eğer skilerıniz yoksa o tak dırde 8 dolar ödenir. Ayrıca ski lıft, teleferik, buyük kabinli dağ trenleri ışler. Civara 4810 metre yükseğe «Mont Bianc» ve 4081 metre yüksekteki «Dent du Gearıt» ve 3821 metredeki «Mont Dolent» dağlarına gunluk geziler tertıplenır, buralarda doya doya hocalar nezaretın de ski yapılır. Gene bu bolgede «Courmayeur» den bf^ka «Gressoney La Trınıte», «Gres soney Saint Jean». «Coğne», «Brevil Cervınıa» gibı dığer merkezler, ski pıstlcri ve oteller vardır. Butun bu merkezler bırbirlerine yakındırlar, zaten ulaşım imkânlan mevcut oldukça ve cepte de para balundukça bunlar hıçbir zaman problem değıldir. Kış merkezlerini seven ler veya düsunenler yol parası hariç adam başma gunde 10 dolar hesaplayarak ikâmet surelerıni düşunmelidirler. Rezervasyon için «Uffıcio Regionale pcr 11 Turismo, Vıa Gramsci NoıS Aosta Italy» adresıne mektup la muracaat edılmelıdır. lSTANBn, ASLtVE ONBIRİNCt HUKIK H.\KÎMLİGİNDEN 967/136 Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından Ertuğrul Barla aleyhine açılan dâvanın yapılan duruşması sırasında: Dâvalının (Eski Hatboyu No. 19 Feneryolu Dalyan, Kadıkoy adresine) tebligat yapılamamış ve dâvacı vekili dâvalıya ilânen teblıgat yapılmasmı talep etmış olauğundan dâva dılekçesinin ve dâvetiyenın ilânen tebliğine karar verilmiştir. Sosyal Sigortalar Kurumu Bakırköy şubesinin 21813,32 sayılı dosyasında işlem gören dâvalı işçilere ödediği ücretler uzerinden prim ödemesi ıktıza ederken bu lâzimeyi yerine getirmediğinden cem'an 2077^1 liranın tahsili talep edilmektedir. Duruşma 19/1/968 saat 11 • muallak olduğundan mezkur gün ve saatte duruşmada hazır bulunması için dâva dılekçesinin ve dâvetı>emn teblıgı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. (Basın 6539) 13233 Zonguldak kömür havzası kadar hapis cezasını âmir bulumaden umum müdürluğunun, nuyordu. Tahkıkatımıza gore, hukukiye vapurların biribirini gelâmla vılâyetımiz umuru mak ıçın düdük çalmaları lü mudürü Kenan bey de şımdi zumsuz yere buhar sarfını mu bbyle bir talımatname hazırlacip olduğundan bahsederek Ik mıştır. Bu talimatnamede d» tisat Vekâletınin bu usulu ya men'i israfat kanunundakı madsaklamasını ısteyen muracaatı deler aynen muhafaza edilmısbize Istiklâl Harbi sırasında bı tır. Şehremini Muhıttın bey bu rinci Buyuk Millet Meclisinin talimatnameyi tetkık etmektekabul ettığı «Men'i israfat» ka dir. nununu hatırlattı. 339 senesi Tuluatçılar hakkında teşrinisanisınin 25 inde kabul edilen bu kanun düğünlerde çeSanayii nefıse bırliği adma yiz teşhirini ve çeyizlerin açıktan naklini, erkek tarafından dun vılâyete bir dılekçe verilıkı kattan fazla elbise hedıye mıştir. Bu dılekçede tıyatronun edilmesini, düğün için bir gun terbiye ocağı oiduğundan bahseden fazla olmamak üzere çalgı dilerek, gorulen bazı kumpanmunasebetsizhklerıne çaldırmasını, nişan ve çevre me yaların rasimi ile ağırlık ve hedıye ve son verilmesi ıstenmektedır. Tusoylenen sozlerin rilmemesıni, koçek oynatılması luat olarak nı yasaklar, aksi hareket eden mustehçen olmamasına dıkkat lerin mahallî belediyelerine ait edılmesı ve temsıllerın gece yaolmak üzere 50 ile 100 liraya ka rısından sonraya kadar devamıdar para ve bir aydan altı aya na müsaarie edilmemesi de ıstekleri meyanındadır. Hedjye yosoğı Böyle Gelmiş Böyle Gider Rüs\etsiz i$ cnrmpz kimse Böyle gelmis, bövle pider. Herkes böyle bencil ise Böyle gelmiş, böyle trider. Gerçekleri gören var mı? Hakka değer veren var tnıT Tüceliğe eren var mı? Böyle gelmis. böyle gider. Hırsızıyla ngnrsuzn Sarmış ynrdn dizi dizi. Defer bulmuş defecrsizi Böyle gelmiş, böyle gider. llerliyor bütün dünyi Bizde ise hile, riyâ. Adam olacajız eiıvâ! Bövle gelmis. böyle pr'der. Süslpyip püsleyip bize satıyorlar Biz kefen bnlamazken ölülere Onlar Yıldızlara ve Aya roket atıyorlaı Onlar dev adımlarla ilerlcmi? Biz yaya kalmışız nygarlık yarışında Birbirimize düşmü«üı Nice serefli insanı Y'ıllarca süründürmüsüı Kimini mnhtaç etmişiı yek ekmef» Biz Kırsehirl llçe yapmışıı bir zaman Biz Karsa pataten fabrikam Konyaya Hntsu vâ(Jetmi|lı " Hevkelferini kirmiîiz Bize ruh veren, canlılık veren adamın Ecdadımızdan bize ne kalmtşsa Mahvetmisiz Ve onlartn toronları oldn|noıazo onotnp Bir tokat vnratnamtşız Kıbrısın kara sakallı papazın» Ye simdi Kasım ayında 1967 yılının Fatih Sultan Mehmedin be; asır önce lane. borç, hibe, yardım .. Bir detil, bin tane derdim. Sen ağlama güzel vurdum Böyle Eelmiş, böyle gider. Bir gün kırılır hevesin, Bajırsan da çıkmaz sesin. Hiç yırtınma Aziz Nesın; Böyle gelmis. böyle gider. ••• • ••••••••• •••••• Haklısınız efendim Gelgelelim Şimdi yıl 1967 Bütfin Avrups Fersah fersah geçmiş bizl Cennete çevirmişler vatanlannı Cehaleti, fakirliği yok etmisler Bizden aldıklannı ORALOĞLU İ TİYATRÖSU EZILENLER BUGUNDEN ITtBAREN Cumartesi 3 6 9,30 Perşembe Cuma 6 9,30 da KADINLAR IIH DERSE Pazar 3 6 9,30 Salı Çarşamba 6 ve 9,30 da BAŞAKIYLA DEVAM EDİ\OR • • • • • • • • • • •» • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • »• • • •• • • • • • • fiâncıhk: 3327/13241 Dostlara Taşlar TERCİH Kimi ömrü azizi tercih eder, Kimi ömrü lezizi; Doğan Nadi'yi sorarsanız : Tercib etmis Köprücfl Aziz'l. Doğan Nadi'ye P.67 BORUSUZ'PORTAIIF Skl SOBtSI j Bafra Devlet Haslanesi Ba?tabib!:j;.ı.den: 1 Bafra Devlet Hastanesi elektrlk tesisatı onarım işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göı3 açık ihale usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli 28.527.00 TL. dır. 3 Eksiltme Bafra'da Devlet Hastanesi binasinda İhale Komisyonunca 24/11/1967 cuma günü saat 10.30 da yap; lacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için; a) 2139.53 TL. lık mııvakkat teminat, t) 1967 yılına ait Ticaret OdaEi belgesi, c". İstekliler. müracaat dilekceleri ile verecekleri teknik personel beyannamesini ve bu için teknik öneminde ve keşif bedeli kadar bir işi taahhüt ederek ikmâl ettiğine ve geçic' kabulünü yaptırdıçına dair hclgeyi ibraz 5Uretivle Samsun Vilâyeti İştirak Belgesi Kcmisvonundan alacaklari yeterlik belgesini Komisyon Br.çkaniığına vereceklerdir 5 Yeterlik belgesi almak için is'.eklilerin dilekçelerini en geç 21/11/1967 tarihine kadaı Samsun Valiliği veya Bayındırhk Miidürlüğüne intikal ettirmiş olmaları yerektiği Uân olunur. (Basın: 25328/13216) GÜNEŞİN TATLI SICAKLIĞINI VERİR (Reklâmcılık: 3989/13210) çevrilen • •» • • • • • • • • • • • • • • • • • • » »»»• • • • • • • • • • »• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••»»» • • • • • • • • • İngiltere'de ve Türkiye'de tamamen renkli, sinerr.askop olarak ve memleketünizde büyük takdir toplayan Renkli İngilizce Sinemaskop KÎLLÎNG ISTANBUL'da | ••••••••••••••••••••»•••••••••••••»»••»•••»••o»»»»•••••••••••••••••• İlâncılık: /13237 GLEN SAXON HELGA LİNE MUVAFFAKİYETLE DEVAM E T M E K T E D İ R . t ÖZES FİLM J Muhîeüf Elektrik Kablosu Alınasak Son tekltf verme günü 17/11/1967 akşamına kadardır. Şartnamesi Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. DENİZCaİF BANKASI T.A.O. (Basın 25509/13228) ULVİ URAZ TİYATRÖSU AKSARAY [üçük Opera'd< Çok ve değışık oyun düzenini I GÜVENLE SUNAR N. ClîHALI istanbul sinemalar ALEMDAR: (22 36 83) Anadolu Kızı (T.Girik) AYSU: (Karagumruk) (21 19 17) Yıkılan Yuv« (C. Arkın F. Akın) BULVAR: (21 35 78) Hindıstan Cevlzl GÜNEŞ: (21 61 40) 1 Killing tstanbulda, 2 Intikam Kasırgası İPEK: (22 25 13» Tren (Jeanne Moreau) KL'LÜP: (22 72 77» Şaşkın Hafiye KUlinre Karjı MARMARA: (22 38 60) Enayl Casus (Renkli) MELEK: (Eyüp) (21 58 76) 1 Kırbaç Altında (T.F.. 2 Şaşkın Hafiye (N.San) RENK: (21 15 25) Mustesna Açk 5AFAK: (22 25 13) Erkekten Beter TINAZTEPE: (71 65 18) Tren (Burt Lancasier) YENİ: (Bakırkoy) (71 68 26) 1 Hindlstan Cevizl, 2 Kanlı Hayat tiyatrolar ARENA TtYATROSU: (49 49 84) ıSASAFRA DALLARINDAKI ROZGAJU Her geca 21.15. C r s , C.tesl, Pz. 18.00 de AZAK IIYATROSU: (22 62 46) GönOl OUtO Gazanteı Özcan toplulugu tAYRILMAKSA MAKSAD1N. Çrş.. C.tesl. Pz 16.15 te. Heı gün 21.15 te. P.tesı temsll yoktur. BAKIRKOY TİYATRÖSU: (71 59 49) .BAZILAJR1 KIZ SEVER» Her gun 21.15 Pz. 15.00 TKsragoz Hacivat Gizll AJaıu çocuk oyunları. C.tesi. Çrj. 15.00 de BÜYUK TİYATRO (Nejat Uygıır) (27 71 86) tAYYAR HAMZA» Salı harıç her gun 21.15 te. Çrs. C.tesi. Pz. 16.15 te LREDKİT» Çocuk Temsilleri. C.tesı, Pz. 14.00 te DORMEN TİYATRÖSU: «BIT YENİĞİ. P.tesi harı« beı gece 21.15. Crj 18.00. C tesı. Pz 15.0C de .FATIH TİVATROSU (22 01 ri) «DAYAM ÖAHRİYELİ» P.tesi hariç her gun 21.00, Pz. 15.30 da. IYAKUT BALIK» çocuk temsUleri. Çrs. 14.30. Pz. 11. de GEN AR rîYATROSU: (49 31 0») «POLİSLER» P. tesl harıc heı gece 21.15 C tesl. Pz. 15.00 de. GÜLRIZ SÜRURİ ENGfN CKZZAR FATİH TİYATRÖSU: .AYR1R1» Salı, Çrş. 18.00 ve 21.15 te, C.tesi. Pz. 18.00 de. .KELEPÇE» Prş. Cumı C.tesi. Pz. 21.15 te. Çrş., C.tesl, Pz. 15.00 te. KABAKE flYATROSU. «VATAN KUHIAKAH 5 A BAA, Heı gece 21.00 de KENT OYUNCULARI(44 36 63) «BİR GARİP ÇIFTt Prş., Cuma. P.tesi 18.00 tMİKADONUN ÇÖPLERİ» C.tesi, Paz., Salı 18.00. P.tesi 21.15 te KÜÇÜK SAHNE: (49 50 32) MUcap OfluoftJu liyatsu. cPEPSİı Het gtto 21,19 de Carşamba. Cumartesi Pazaı 17.00 de KÜÇÜK TİYATRO (27 98 72) «DELI DOLU. P.tesi hariç her gece 21.15 te. Çrş., C.tesi, Pz. 17.00 de ORALOĞLU rİYATROSU: (49 49 35) ıKADLNLAR 1EH DERSE» P.tesi hariç. beı gece 21.30. Çrs> C.tesl, Pz. saat 15.00 de TEPEBASI TİYATRÖSU: (44 79 58) «ÇARDAŞ FÜRSTINi Salı 18 00, Prş. C.tesi 21.00 de 0LVİ CJRAZ TtYATROSU (AKsara» KflcUk Operada> (21 57 22) eMASALAR» P.tesi. Salı hariç. her gece 21.15, Çr*, Prs.. Curoı 18.15 «MÜSTEREK EV» P.tesi. Salı. 18.15 ve J1.1S te. Paıaı 15.00 ve 18.15 te 1İSKÜDAR TİYATRÖSU: (36 55 11) 5 Kasım P a zar saat 15.30 da «OTHELLO». 5 Kasım Pazar ve diğer günler saat 21 de «.KOCADAĞLAR AĞASI» VAHİ ÖZ ITYATROSU! (21 4» « ) tÇANI AUA KEKLİK» P.tes) h«rlc oet gün 211.5 Cars C test Pz. 16.15 te. nöbetçi eczaneler BAKIRKOY: Yücel. Aytaç. Yıldız BESİKTAS: Nail Halit Tipi, Ortakoy, Parlak, Levent BEYOĞLU: Çiğdem, Şifa, Kutlay EMINÖNÜ: Mehmet Cemal. Hasan Naflz. Gedikpaşa, Sağlık, Anadolu, Birlik EYÜP: Güven. Merkez, Yeni (Rami), Silâhtar FATİH: Yenl Işık, Bal, Aksaray Merkez, Sağlık, Yenigun, Doğan GAZİOSMANPASA: Cumhuriyet, Sifa (Kuçukköy) KADIKÖY: Emniyet, Bahariye, Yeni Kadıkoy, Guner, Kazasker KARAKÖY: İtimat KASIMPAŞA: Yeni Turan, Haskoy SARrYER: Alâettin, Rumelihisar ŞİŞLİ: Sevım, HilUn. Ulukan, Gulgun, Yenl (Mecidiyeköy) ÜSKÜDAR: Tunusbağı, Ümit, Beylerbeyi ZEYTİNBURNU: Giineş MASALAR KOMEDt 3 PERDE Cuma : 18.15 ve 21.15 Cumartesi: 15 00 18,15 21.15 | ENDÜSTRİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ ISMAİL BAŞBAYRAK İHSAN BAŞAYDIN • SUAT ÖY DOBRİÇANİN MUHARREM ŞEN MÜŞTEREK EV HER NEVİ SAÇ SATICILARI SAÇLA İLGİÜ İMALÂTÇI VE SANAYİCİLERİN DİKKATİNE Dekape ve sıyah saç çekme fabrikamız faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 1 mm. den 5 mm. ye kadar hususi ebatlarda demir ve çelik saç cekmekte olduğumuzu sayın ihtiyaç saholerine duyururuz. KOMEDİ 3 PERDE Pazar : 15.00 18.15 21.15 Pazartesi: 18.15 21.15 15 KASIM'DAN İTİBAREN RÎFAT ILGAZın HAB&BAM SINIFI Salı Çarşamba Perşembe 18.15 ve 21.15 te N o t : HABABAM SINIFI bilet satışlan 8 Kasım Çarşamba sabahı başlıyacaktır PABUÇÇUAHMET ÇOCUKLAR ve BÜTÜKLEH tÇtN OTUN Her PAZAR saat: 10.00 da ögretmen, öfrenci, gnbay, memnr, emekli ve fendikalı emekçiye °/oS0 tenzilSt Arabalar için park yerleri vardır. GİŞELER SAAT 10.00 DA AÇILIR. Tel.: 21 57 «8 (Reklâmcılık: 4009/13211) AS: (47 63 15) Tren (Burt Lancaster) ATLAS: (44 08 35) Tren DÜNYA: (49 93 61) Mustesna Ask (R.Hudson) EMEK (44 84 39) Lola ERKOÇ: (47 07 82) Killing Casus FITAŞ: (49 01 66) ErkekteD Beter KERVAN: (48 04 23) Merhaba Çarli (Tony Curtis) KONAK: (43 26 06) Mustesna Aşk LALC: (44 35 95) Hindlstan Cevizl LEVENT: (63 55 39) MerhaBa Çarll (Tony Curtis) LÜKS: (44 03 80ı Saskın Hafiye Killing'e Karsı RÜYA: (44 90 07) Kırbac Altında (T.Özatay) SARAY: (44 16 56) Kırbaç Altında SITE: (47 69 47) Erkekten Beter ŞAN: (48 67 92) Hindistan Cevizl (TT.) YENİ MELEK: (44 43 89) Tren (Jeanne Moreau) gertalcli telefonlar İlkyardım Hastahanesi 49 30 00 Cerrahpaşa Hastahanesi 21 60 51 21 B 00 U Guraba Hastahanesi Haseki Hastanesi 21 26 80 • 21 42 91 36 59 00 Nümune Hastahanesi 22 90 32 Kuduz Has*flhanesl 36 30 50 Zeynep Kâmil SıhbJ İmdat: Beyoğlu 44 49 9? İstanbul 21 15 95 Ösküdar 36 15 36 STangın : İstanbul 21 42 22 Bevoğlu 44 46 44 Kadıkoy 36 08 72 Üsküdar 36 09 45 Ttirk Hava Yolları Bilet Satışı (44 47 00) Danışma (44 02 96) Hava Alanı (73 82 73 13 84 40> Devlet Demiryolları Havdarpasa (36 04 75) Sirkec! (27 00 50ı Denizyolları (49 18 96» tatil gunlert (44 02 07, Sehir Hatları (44 42 83) Telefonls Telgraf : 04 kadıköy ATLANTtK: (55 43 70) Hindlstan Cevlzl BELEDİYE: (53 33 14) Yıkılan Yuva CEP: (36 0e 82) Ringo Eller Yukarı ÇELİKTAS: (Maltepe) (53 35 07) Hindistan Cevlzl (Z.Muren) EFES: (36 35 84) Yedl SiIShşdrler KENT: (36 96 12) Cılgın K12 (R.Pavone) LALE: (36 51 86) Saskın Hafiye Klülng'e Karsı OPERA (36 06 21) Saskın Hafiye Killing'» Karjı ÖZEN: (36 99 94) Hindistan Cevlzl REKS: (36 01 12) Denizde Soygun SINEMA 63 (55 10 84) Kumarbaz ve Karın SÜKEYYA: (38 06 82) Serserl Turist YENt: (53 41 26) Sam Hırsızı (Renkli TUrkee) Çelik Saç Endüstri Koll. Şti. FABRİKA Yakaak Vo/u, Uğur Cad. No 32 Karfal BORO Yelkenciler Cad No. 46 Kat 2 Calaia Teleton Pabrika 53 35 68,Büro 44 90 89
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog