Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

SEVGFTUTKÜ AŞK ve BAĞLILIKLARIMIZ •j Or İhsan ÜNLÜER J BÎRAZ GAYRET 'aklstan Devlet Reisi Eyüp n ın İstanbula gelmesi şerefiSale köjkünde bir resepsıyon ildı. Ankara protokolunun ya•gadığımız bir usulü var; dâıyeleri İstanbula en son daKida gönderiyorlar. Bu yuzden anbul protokoluyla ılsilı şahısÇütün bir günü dâvetiyeleri Sıtmakla geçiriyorlar. Tabıi bu ida yerlermde bulunamıyanla, ve unutulanların sitemlerini dın'emek onlara düşüyor. İsıbul Valısı Vefa PoyTaz ıse dâlılere teker teker ızahat ver•kten her halde çok yoruluyorr. Haibuki butun bunlara sep olmamak içtn ıki hafta öfıce itıbi dâvetiyelerin kım'er taradan hangi tarihte verıleceğı k3 •laştırılsa herkes daha rahat nez mi? jımdi gelelim Şalede verilen ı dâvete. O gece kandil gece^i luğu için Eyüp Han'ın istemi:eği düşünülerek içki yerine ;oz ve benzeri meşrubat da^ı3ı. Büfedekl yemeklerin ih'i•nma hiç uymıyan bu içki dahiç bır zaman içki Jcoymıyan Ka« m sGulek i!» Fahretün Kerım • Gökay'a yaradı. Şale koşküniin büyük bir odasm da özel surette hazırlanan yirmi beş kisilık masada her şey çok daha ıtına ile hazırlanmıştı. Saat sekizden ona kadar bu odada kalıp yemek yiyen «çok mümtaz» şa hıs ve misafirler dağılınca dâvet de bitti. Böylelıkle memleketimlze gelen «rr.ümtaz misafir» in sonu olan Eyüp Han'ın köşkten ayrılmasiyle uzun bır süre kapah duracak o'.an Şale köşkü o gece büsbütun tenhalaştı ve kapüar, pencereler sıkı sıkı kapandı. bu'.muş. Fabnkasındaki lşçiler« Cumhuriyet Bayramı jjününün ge cesi sabaha kadar Kervansaray salonlarında duzenlediği baloyu yukandaki dâvetiye üe duyurdu. 2mekçiler de bu balolu sosyal adaletten memnun kaldık'.annı Cansız Beyi omuzlannda taşıyarak bellı "ettiler. Tarihe karıştı eski sevdalar Ne şair yaş döker, ne âşık ağlar Jalc Yllıpabaşaı bebeğini dünyaya getirmed"n bi> gun oııce Kuğu'da berber Nuh Ahgün'iın eski patronu Bayram'a saçlarını yaptırırken ve «ne olur ne olmaz, şimdi be'nek acele eder dive doktoruma buranın adresini vlrdim...» derken görülüyor. tor gomleğini çıkarıp okul gomlegi giyiyor. Şırın oğlu Hayri'yi Maçka ilkokuluna alıştırmak için ılk gün sınıfa gırmeyi deneyen doktor hanım ondan sonr*ki (runlerde oğlunun elinden kurtulamayıp sınıfta muntazaman birinci sınıf derslerini takip etti. Uzun bır denemeyı birlikte feçiren anaoğul şimdi mektepten ayrıldılar: oğul mem nun. anne uzgun. Zira Hayri mektebe ahşamadı ama bu sefer »nnesi oradaki öğretmenleri öyle sevdı kı sık sık usrayıp onlan zıyaret edıvor. Doktor hanım devamlı sınıfta kaldığı ztmanlarda «ıgara tiryakıligıne son verdırdiğı için öğretmer.lere de minnet borcunu nasıl ödeyeceğıni bılemıvor. Zarif jest Tatbiki Yüksek Sanatlar okulunun içmde çeşitli değijiklikler oldu ge çcn hafta. Önce okuîun en neşeli doçentlerınden ve beynelmilel seramikçılerimizden Jâle Yılmab»^ar Ertugan'ın Sedef adını verdikleri bir kızı oldu. Güzel Bahçe Kli mğınin 82 numarah odasını çiçek bahçesine çeviren bu olaydan ön ce Jâîe Yılmabaşar Ertugan son gü ne kadar atölyeslne gıdip talebelerme ders verdi. Mimar Necdet Ertugan'ın ömrünün en güzel saatlerini bu odada gecırdıği halinden beiliydi. Nihayet bütün hastahan» personelinin merasimle uğuıiadığı üç kısılık aile yeni tuttukları Emirgân'daki apartmanlarına gittiler. Burada da kendısini ev sahıbıne sevdıren Jâle Ertugan Bütün ev kariınlarını en çok düşündüren ye mck pıoblemi kendiliğinden halloklu diyor, «Ev sahibım Hacı Sal:h Efendı LokanTasının sahıbi. Her aksam evine ge.irken benim de y« mcğimi getırmeyi ihmal etmiyor. Darısı her kıracınm başına.» Okulun içindeki diğer mühim de ğışıklığe geiınce: Yıllardanberi mü durluk yapan Avukat Prof. Sefa Erkün'ün yerıne oybirliğiyle okulun seramık atclyesi şefi Hakkı İa ıct seçıldi. Bırkaç ay 8nce tsviçre'deki blr »snat kongresine dâvet edılen müdurun bu dâveu mâkamını kaybet tikten sonra gıtmemesı icabederken yenı mudur zârif bir jest yaparak kendi yerine Sefa Erkun'u gondtr di. Ganlı bir gece.., «Var» sak varlığımızı, «îyl» isek iyıliğımizi borçlu olduğumuz emekçi arkadaşlarımıza bir zerre minnetimizi ödemek için hazırladığımız yillık balomuza şeref ver menizi bilhassa rica ederim. îmza: Hasan Cansız. îsminın tam tersi, müthlş canlı bır adam olan Hasan Bey sosyal adalet anla/ışının uygulanmasını emekçilerine balo vermek'e yatroya giden Turner'lerm geçen gece Genar Tıyatrosunun prdmiyerinde bir Polonyalı yazarın eserıni yanında Rus ve Polonya kolonisi ile seyretmesı ilgi çekiciydi. 5 Kasım Şaban 2 e U V. E. 1 | =3 r = =0 E *> > V) ımı olsa olsa ağızîarına zaten 6.C3 1157 14 43 17.01 18 34] 4 jj 131 6 55' 9 41 12 00 133 1152 1 s Atatürk Orman Çıfliği Müdürlüğünden Müdürlüğümüz Hayvanat Bahçesl damızhk fazlası hsyvânlardan aşağıda cras. mıktar ve bedellerı gosterılen hâyvanlar 10.11.1967 cuma günü teklıl almak suretiyle ihale yoluyla satılacaktır. Miktarı Muh. bedeli Muv. tem. K a t l tem. Cinsi 1 M. 4.000TL. 300TL. 600.TL Erkek aslan 1 » 3 000 Dişi aslan 3 000 » 225. » 450. » 37.*0 75. » » 500.500. » Erkek manşetll müflon 1 » 75 » 1 5 0 » ı 1000. » 1000. Erkek kurklü şebek 1 » 56 25 112.50 » 750. » > 750. Erkek geyık (her bıri) 2 » 375 » 750 » Lama (her biı çlftı) 2 Çtft 5 000 0 » 00 Alıcılar, hayvanların her blrine veya hepslne birden talıp olabılirler. Hâyvanlar Hayvanat Bahçesinde, buna ait şartname MUdurlügümuz Ticaret Servismde görülebıllr. Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tâbt olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya düedıgine yapmakta serbesttir. Basın: 25403 A. 13984/13214) Kayıp Otomobi! 34 EL 362 51 model Opel, açık mavı arabam çalınmıştır. Görenlerın 21 25 86 telefonla bıldırmelerıni rıca ederim. Fatib Ali Kuşçn tlk okulu Rasöğretmeni Nuri Aykut (Cumhur.>et : 13:4 Aferin! Amenkın Haberler Merk^zi Muduru Mr. Turner ve Fransız «sıllı eşi Caterına Turner, Bebek'tekı evlerınde her on beş gunde bir klâsıkleşmiş eski Amerıkan filmlennı gosterıyorlar. Bırkaç dostuna da bu fılmleri seyrettiren Turner'ler u/un yıllmr Yugoslavya'da kaldıkları için oranın dilinı de iyi biliyorl»r. Caterına Turner, sanat tarıhi tahsılı yapmış ve eserleri çok beğenılen bir ressam. Bırçok alıcısı olduğu halde resımlerıni «»tmaya yanaşmayan Catenna Turner, çimdi Istanbul'u çızmek ve dilimizi öğrenmekle v»kıt geçıriyor. Türkçeyi çabuk ilerletmek için hemen her ti öyle bahsedeceksiniz benden, dedi. Bir dev gibi seven zenci Otello: Bir adam ki... Belki insanca sevmedi.. .. Ama çok sevdi... Gördük ki aşkın temelinde üreme iç s,ü • düsü yatmakta. Esasen doğ;a'nın tüm canlıların üremesi için çösteıdiği korkunç ve sınırsız çaba da bu içgüdünün büyüklü^ünü ispatlıyor. Doğa'daki bn korkunç çoj>alma ve birbiriııi yeme LİBERALİST sisteminde aşkın rolü ne dir? Bir araya gelmesi gerekli dişi ve erkeğin yuvasını yapmak. B Occukluğa döniiş Dr. Sabahat Araboğlu, lstanbul'un en değışık ve bırbınnden çok uzak olan hemen butun hastahanelerınde amelıyatlarını yaparak saatlenni dolu geçıren doktor hanımlarımızdan bırıdır. Ama son gunlerde dok Memur Alınacaktır tstanbul Teknik Ziraat Müdürlüğünden Mudurluğumuz ile Büyukdere Bahçe Kultürlerı tstasyonunda munhal buiunan Memurluk ile kâtiphge ımtıhanla Ortaokul mezunu eleman alınacaktır. 788 sajyı Memurln Knnununun 4T~Cü madde'sindeki şartları haiz ve askerligını yapmış isteklılerın 15/11/1P67 tarıhınde açılacak imtıhana istırak etmek uzere dılekçe ve diğer belgelerıyle bırlikte Müdurlugumüze müracaatları ilân olunur. (Basın 23962ı 132:3 ÎSTANBIL ASLİYE ONBtRtN'Ct HVKIK HÂKİMLlGtNDK.N 96fi 268 Sosyal Sıgortalar Kurumu tarafmdan Retter Taahhut ve Tıcafet Ltd. ile Halıl Belgın aleyhlerine açılan dâvanın yapılan duruşmasmda : Dâvalı Halıl'ın Kurtuluş Derya han, kat 4, Retter Taahhut ve Ticaret Lımited Şırketi olarak çıkarılan sdresine teblıgat yapılamadı gıbi zabıtaca yaptırılan ;ahkikat ile de adresi tesbıt olunamadığından dâva dıl'?kçesınin ılânen tebliğine karar verılmıştir. Dâvalı Halil'in diğer dâvalı şırketten ayrıldığı halde işveren tarafından tafızim edılen vizıte kâğıdı ile çaiışan işçi imış gıbi sigortadan yardım görmüş olduğundan duruşma günü olan 7/2'968 günü paat 10 da duruşmada hazır bulunması lüzumu Jâva dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. (Basın : 6540/13234) Afk uğruna olan. yapılan edilen ve varsa hepsı tür ıradesının emrınde ve onun amacını gutmektedır. Turlu nüanslar gos terse de aşk tutkusunun bırtek amacı var. O da aşka tutulan kadınların sonuç olarak karnının şı^me'i. Hemen hemen butun romanlarda frlımlerde goruyoruz kı harp ta olsa, darp ta olsa şehırler yansa. dunva vıkılsa vıne de butun kavga ve çıngarların sonunda oglanla kıı kalıyorlar. Kovoovlar kovbovu sırtian CtNOTRÎ Kara suvarıvı ve Sarıbelâ'yı temızledıkten sonra mı$tır dıyerek Romeo'nun nefessız dııaaklarını optukten son ra sevgılısının traş makası ile hayatına son verıyor Don Karlns'ta da sevışen âşıkların serüvenı bovlece adres değışlırmek le sonlanmıstı Butun şahısların fılıt sıkılmış «ınekler gıbi olerek temnl sonunda sadece per decinin sağ kaldığı nıce opera eserierı var. Âşık bazen kendı İç âlemi ile bır çatışma halınde olabılıvor. Meselâ bır cadaloza, bır kahpe sevgıli'sıyle Adanadaki babasının çıftlıgıne yerleşıyor. Serüvenın sonucu yıne turun ıradesınden başka bir şey dejıl Ey kurtarıcı hançer mma velâkın aşkın başka turlü sonlanan çeşıtlerı de yok mu? O bildıfiimız umut suz apk konularını ele alan trajedılerde olduğu gıbi acı son'İa bıten aşklar da var dünvada. Buraria da türün ıradesı hakım, burada da doğa ıradesı bakıyor kı kotü talıh vada zalım kışıler yüzunden hedefe varamıyacak, beklenen mahsul. yenı bır bırey meydana gelmesi imkânsız... Artık dıyor.. bu amaca âlet olan âşıklara ne lüzum var? Ve Jülyet yaslı gözierle: A ye tutulmuştur herif Gozü Sşk tanrısı g:bı gormez olur Kaynana haklı olarak saçını başını yolar. Tskma dışlerını takırdatır. Oğiu Muammerı o mahalle şırfıntısı e£rı bacaklı Dürdane' den kurtarmak ıçın çırpınır durur zavallı Soğutmak ıçın Puskullu dedeve mumlar yakar amma vıne de bır türlü vazgeçıremez Herıf körkütük büyülenmı=tır >1AtS MOl CAKMEN JE T'AİMK KNCORE Bır kahpenın uğruna sefıl olup havdutluğa kadar düsen Don How Ah.. Karmen. dıye dort dortlük kıvranıyorken ateşli ve merhametsız çıngene güzell yal varan âsıâa: Aşk.. dıvordu güzel blr kuş tur Ne kanun dinler ne ANAYASA. !?ımdı gelelım aşkların en netamethsıne; O aşklaı ne bü\ük ve kutsaldır kı sevgılıye karşı duyulan en koyu nefret ve tntıkamia bıle baSdaşabilıvorlar Sevgılım bütün zehıri sonuna kadar içıp bıtırmış belki dudaklannda bir damlası kalma QİEN SE CASA PO AMORES HA OE VtRVtR CON DOLORES 'Sevışerek evleneneler bedbaht olurUr). Aşk bacayı sarmayagorsün bır. butun gözleı gormez oluyor. Kulaklar sovlentılerı ışıtmez oıuyor VP jorıul affednor her suçu. (On pardone tantqu'oa aıme) ve ınsan sevdıkçe affedlyor. Iste sevışerek evlenenlerın hali.. Amma sevışerek yapılan izdıvacın sonunda aşk denılea kuruntu bıtip dovgunluk ve hayâl kırıkhgı mevdana çıkınca rnutluiugun verındp yeller eser. YukaudaKi tspanvol ata sozü de bunu soylüyor. Gorücü gönderip te yapılan ssksız evlenmelerde ıse taraflar dakı Kururlar dsha lşın başında iken pazarlıkla mevdans riokuldufiü tçın sonundakl acı havâl kmklığına ufiranılmıyor Ev lı okurUnrtttn çck fj»^bılriıklı rı fakat itırsf etme^İerılann' dan Korktuklan gıbi aşk. gerçekte ın«anın alrianması, evlenme ıse, aşkın ölmesı ve gerıye 8cı Dir havâl kırıklıSı kalmasıdir. B J Anayasanın 141 incı mad desı Kadar belırlı ve katı bır sey amma ınsonojlu valan oldu ğunu bi;e bıle bu tatlı aldanıSin daima peşm.ie Acaba evlil ı k t e larkflar «rasındakı aşk ve mutiuluk ne kadar sürerV tşta butün bekârlan korkutan sorun bu. tşın gercek taıafı riüşünülur«e bütün hosanmjlhrriakı ana «e bep te Efkın havâl kırıklıfiı ile bıtmesı ve eşlerın havâl ettıklerı hTzzın çok kısa blr sure 1çinde kaybolmasıdır. Kasap Alı katısından ıvi vemek pışırme dığı ıcıii sıkâvetçı olup sızlanınca vada Bankacı Husnü karısı Sevıl I!P aşırı derecerle geçımsızlık yüzunden mahkemehkse bunl*n:ı hepsı numararian sebep ler. A&ıl febep taraflardan bırının dsjennden bıkmış olmasldır. En başarılı evlılıklerrie aşlc bireyleıin bırbırlerın) tamamlayan. bırbîrlerıvle uvusan fızık ve man<"\ı nıtelıklerı vüzünden ancak (müzmın) bır mutiuluk halınrte vHbavabılmekte. Amma hanı u ılk a$kın adamı rtelırten heveosnıT O artık Kalamış gazmosunda kaldı. Bakısıarının ba kısların» »akıldıŞı zamankı car pıntıyı K.ışlar aldı goturdü tlk şarkıiii dınledıgı vakıt eözlerın de beluen vaslari rüzeârlar kuruttu. Bnhribaba parkınriakı çınar g^vleMnın bır ınsan boyu yükseklı*ıne çakıvle kazıdıgınız kalb:cr şımdi 45 metre yükselmıs Saltana âsık vedi Senelsr Eeçti nrnüz dönmedıler Mehlik* Snltnna âsık verii genç Oradan dönmevpcekmıs derlıler. Gerıyç acı bır havâl kırıklıgı bırakan bır aldaıııs bıle olsa ınsano^'lu JiRın en ustununü para fın k.ıfj.ı/'amıs er safını ve en İstanbul Belediyesi Teımzlik İşSeri Müdürlüğünden: 1 love and hate her lesıye aşk ve öldüresıv e kıs Kançlık'la tutusan Otello Dezdemonanın yatagına va* laştıgında sanki kendisı degil rie kın ve sevgıyle dolu şuuraltı konuşuvordu: Sımdi bu gülü kopardığım an solup kuruyotak bilıyorum. Senı son defa dalmda kokluvorum ey tatlı nefes öldükten son ra da böyle kal. Senı öldüreeeğim, D?zdemona ölümünden sonra sevır.pk için . Bır opüeük . Son bır öpüeük oh! Hiç bır şev bu kadaı tatlı ve bu kadar meş' um do£il Gerçesten suçsuz olan Dezdemona öldü Amma ölmeyen Uez demonaların aşklan ile sürüp giden evlilıkler çok yeryüzünde. O sırılsıklam âşıklar değil midir ki vefasızlığını ve haınlığını bıle bı!e sevgilinın peşınden kosarlar Bunları kır.amamak gere kir. Zıra burada da egemen olan »ür iradesidıı Tür ıradesı aralarına ihanet giren sevgıleın b;rb:nnden avrılmalarını ön 'pmek ıcır onlan ho«söriirlıikle Süvülerken «bana ne âşıklarlan» der Ve ^evgılılerden 9 av «onra rtnîacak olan Erdogan'a "lakaı ü I IPRAGAZ İSTEDİĞİNİZ YERDE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İSTEDİĞİNİZ KADAR Sizin aleviniz,! Müdürlüğümüz motorlu çöp araçlnrırda istihdam olunmak üzere 20 lira yevmiyeli, 150 Krş. ücret zamlı, 75 lira yemek bedelli; 10 lira çocuk zamlı ve yılda iki maaş tutannda ikramiye ve fazla çalışmak istenüdiği takdirde fazla mesai, yazlık kışlık elbise, iskarpin ve meşin ceket verilmek suretiyle münhâl kadrolara şoför aJınacaktır. Bilumum şoför ehliyetini h&iz şoför adaylarmm Edirnekapı'da buiunan Müdürlüğümüze mürscaatlan ilân olunur. (Basın: 24923 13227) Ö ateşu'im aramakta.. İ L  N Sakarya Asliye BirincS Hukuk Hâkimliğinden: Dosya No: 1967 '911 Muhntap: Flkri Tüfekçloğlu Sakarya Defterdarlığında eski Muhasebe memuru iken hâlen adresi meçhul Dâvacı, Millî Eğitim Bakanlığı vekili Hazine avukatı tbrahim Mavioğlu tarafmdan verilen 15'6/1967 tarihü lâyiha ile Sakarya Erkek Sanat Enstitüsü ve Kız Sanat Enstitüsünde vazıfeli iken ek ders ücretinden çekip zimmeninize geçirdiğiniz (36 556,52) lira ile 1.160 liralık tasarruf bonosu tutarının faiz ve mahkeme masrafı üe birlikte dıger dâvalı Rasim Ezer ile müştereken sizden tahsil talep ve dâva edilmiş. yapılan tahkikatu adresiniz tesbit edilemediğinden hakkmızdaki muhakemenin ilânen tebliğine ve duruşmamn 5/12 '1967 salı saat 10 a talikine karar verilmistir. Mezkur gün ve «aatte mahkemede hazır bulunmanız hususu d⻫tiye ve dlvt irzuh«U yerin* kaijn olmik üıpre ılân»n tehlığ olunur n1» Daba sevgı^ı. t a n n «evCi«! ksrrieslık «evcı^ı vada cınsel sevgı Ne rurlüsu olurs* oNun ınceledıĞımı? bütun tu'îf'ıların 'rı^anlarria blr tek art dlnnda A*<K ııUıak var olduüıınn conıvı.njz Jııl\et ı!e ilk ni!hj«masmia. Rphhprım olan ass renı burava gelırriı demı<ı: Roıneo.. Ro''ieuyu u'iUete Yunu« Emreyı »iıirı vuslatına iıım ın^nnları biıbırıne Latılarırn rlısierlne tNknraR savasan e/ılen u U e halk'a»:rıı h u r n v e ' e vaklnstıran »e)' rehhpı a±k rlpaıl mı? Bız rle v^/imızı ORPHEUS şıirıvlp ask) «elâmlavarak bıtıre lim. Selîm selâm <>ana ev askın ilâllı Seiısir \auat3r ınsanı... Sonuç olarak A SON YARARLANDIOIM YAZARLAR Adasal Rasım. Aifred Adler, Anfl e Mburoıs E Hdmılton, E. Rcdıtı Eczacıtıaşi Sjakır S. Freurl Halıs ÖZEU. Erlch Froııım OaSvolu VelıoSlu Pierre Rnvet Sh»keı«ıjare • Armond Robin. Schopenhauer, 3adi Irmak, Uaaaaa M. Oımma, yfinacak 3837/I32U Aşk tanrısı EroF'un kanatları ^ardı Hemenceoık uçup kaçıverırdı Eros Bızım anlnacağıTIIZ vefa«.i7İıSın «emhnliıvdü onun kan^tlı oluşu Bu vefa.«ızlık fa âsıkt» vı«al» prılriıkten »nnra duviılan hiaıl v% hayâl kırıklı Basın 25535/1322*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog