Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHÎFE DÖRT 5 Kasım 1967 CUMTTTTRtYET HEMINGWAYın Mustafa Kemal Paşa bir Selâhattin Eyyubî gözfiyle bakılıyordu. tslâmlara önderlik ederek Hıristiyanlığa sa\as açacak ve Doğudaki kutsal bir çarpısmayı başlatacaktı. Ama şimdi. Doğu O'na gü\ enmemef e basladı. Konustugum Muhammed dinındekiler «Kemal bıze ıhanet ettı. di\orlar Artık kutsal çarpıstnanın sözü edilmiyor. «Bu değisimin sebebi ortada : Muzaffer General Kemal, kendisini is adamı Kemal olarak göstermiş . Simdi O, Arthur Griffith ve Michael Collins'in trlanda'da ölmezden evvel bulundukları durumda.. Tani, kendisine teklif edilen uvgunsuz karsılıklan kahul edhor. Pan Islâmcılara eöre bu karsılıklar, kucültücü uzlasmalardır. Sonra bu kazançlannı \e ^eniden sajladık'.arını, sajlama almak, «alamurasmı lapmak icin, venilerini elde etme\i plânlnor. «Ama Türkiye'nln De Valera" sı henuz orta\a çıkmamıs. Ne \ar ki, Kemal hu o\alama siıasetine devam ederse, er vt\a ?eç hir De Valera belirecektir. Ve Turk Ordusundaki bu parcalanma ihtımali de, Dogu'daki Batılı ku\\etlerin kurtulusu olabilir. «Güniin konusu olan difer bir sövlenti de, Kemalist Parti olarak hiliııen Türk milliyetçi hareketi liderlerinin, i\i Müslümanlar olmaktan çok, Tanrı tanımazlar ve Fransız farmasonları hulunduklarıdır. Iste, Muhammed'e inananljr si\aset konustuçu zaman, dedikodu olarak bunlan du\u\orsunu7. Ve bu, bir zamanlar Kemal'i t^lâmların kurtarıcı Mesih'i olarak cören insanlarda, O'na karsı başla>an çuvensizliği çösterıjor. TÜRKİYESİ Ü Derleyen: MEHMET BARLflS eming<* ay, Mudanya'yı izledıkten ve daha oncekı gelışmelerı de anîadığını sandıktan sonra, yazılarını gonderdıği «Toronto Star» ısımlı Kanada gazetesınde Mustafa Kemal'ı tanıtan bır portre çızmeyı gerekli gorujor Şımdı okuvacağınız bu >azı, gazetenm 24 Ekım 1922 tarıhlı sayı«ında «Türkler, Kemal Pasa'ya güvensizlik göstermeye başlıyor» manşetı ıle yayınlanmıştır. Başlığı okuyunca, Atatürk'e bağlı her Turk'ün irkilecegıni tahmın eaîyoruz. Hele yazının satırları arasında ilerledıkçe, bu ırkılme bir kızgınlıga dönuyor. Ne var kı, bu yazıda dikkat edılmesı gereken nokta, Atatark hakkındaki uygunsuz dusuncelerın Hemingway'den çıkmış olmadığıair. Hemıngvvay, îstanbul'da sava?a karşı olan çevrelerden edındığı ızlenımlerı, gavet doğru bır şekilde gazetesıne \azmı=tır. Üstelik bu kirli dedikoduların herhirini yazdıktan sonra, cümle cümle, bunların asıUız olduğunu eklemiştir yazısında.. Bu arada, Atatürk'e litanbul çevrelennın dıl uzattıklannı, Ataturk kendisi bile Bujuk Nutkunda soylemis değıl mıdır? Hangimi*. 25 Mayıs 1920 de Mustafa Kemal, 6 Haziran'da da tsmet Pasa icin Padisabın imzaladığı idam fermanım unuttuk . Ve yıne hatırlamıyor muyuz kı, lstanbul'un idam kararları ıçın cr.av veren Şevhuhslâm, «Bun ATATÜRK Hİ ları buldukları yerde öldürmek her Müslümanın üıerine farzdır» demıştı'.. Bekliyor ır Batılı olarak Hemmg\vay' m o gun beklealğı, Turk Ordusunda ikılık çıkmasıdır. Bo\ iece Istanbul Kemahst ıstılâsmdan kurtulacaktır. îkılık ı=e na^ıl olur'' «Kemal sö\lediğinin aksine, dine değil çıkarlarına hizmet edi\or» dıyerek «Kemal> in, Mustafa Kemal'ımızın çıkarları ıse ortada: Türk milletinin yeni bir havat düzenine kavusması, bu topraklarda milli bir devlet olması!.. Ama Istanbul'daki çevreler karsıdır bu ga\eie Yok «dine karsı», yok «Tanrı tanımaz» dıyorlar ve Mustafa Kemal ıçın idam kararı alıyorlar. Bu \atansızların kendilerini rahat hissettikleri verler ise malumdur: Ingiliz Muhipleri Cemiyeti \eva Amerikan mandaeıları lokali . 40 yıla'ır hep o şarkm çalanların var olduğunu, Hemıng\vay'ı okurken anlayacağız. Yazıya girmeden önce, adları geçen Collıns, Grıffıth ve De Valera'nın, bılinmemesi ıhtımah olan kımlıklerını verelım Bunlardan ılk ıkı^ı, yanı Collıns \e Grıffıth, Gur.ev îrlanda a\aklanmaMnı hazırlavan ve 1121 de Îrlanda yı de\ let (fakat Ineilterenin dominvonu bir deılet) hniıne getırecek anlasma\ı ınızala> an Irlanoalı mıllıvetçılerdır. De Valera. bu duruma karsı çıkarak sılâhlı mucadele açmts ve sonunda 1132 de ıktıdara eelmıstır. De Valera ıktıdara geldıkten sonra, Îrlanda domınyonluktan da çıkpcak. Ikıncı Dunva Savası bovur.ca aa, Ingıltere ıle ilışkılerını kesecektir. Hemineway, Atatürk'ü burada hatalı bir mukayese içine sokmustur. Artık vaıı.M okuyabiliriz : Irkaç ay öncesine kadar, tslâm dünyasında Muslafa Kemal Paşa'ya yeni B Ziiferden sonra Mustafa Kemal milü orduyu teltiş edıyor Kemal'e hıçbır zarar \ermivor \e inanılırlık derecelerı ku\\etsiz. Bilmeniz gerekir ki, Tanrı tammazlık, Islâm dun\asında bır insan için düşünulebilecek suçlarııı en ağırı.. «Kemalistler Bolşe\ık Rusva ile bir anlasma imzalamışlar u ittifak içindeler. Ayrıca, Fransa ile imzalanmıs bır anlasmalan \e buna benzer ittifakları \ar. Bu iki ittifaktan bir tanesi «ıtmcli. Ancak hanji ittifakı terk ederlerse etsmler, bü\uk gaveleri >uzüı>den ha\a hulanıklı^ını pek az ka\bedecektir. l laşılamadıjı için kendi (,e\ relerinde tenkidlere sebep olan ve hiçbir bildiri ^ahut ittifakta adı gfçme\en: ama ülkedeki herkesin anladıgı bu ça>e, Mezopotam\a* ya sahip olmaktır. Türkive, Mezopotam\a'vı sınırları içine almaıa mecbur hisiedi>or kendisıni Fransa, Ankara Mezopotamva'nın prsinde kosarkfn de Türki\e'nin muttefikiyse, >ahut Turkne Fransa'yla ha^ları kopardı*ı takdirde, ki Rnsva ile ittifakı vardır, durum her iki halde de tehlikeli . «Mezopotam\a'da Turkıve ile Bü\ük Britanıa arasında çarpısma olursa, bu, Pan tslâmcıların, Dogu'daki Batı hâkimiyetini tahrip etmesi için dua edip bekledıkleri kutsal saıası ale\lendirecektır. Ben, Mustafa Kemal'e bu çeşıt bir sa\ası tahrik etmezden önce, simdiki kazançlarını satlama alması için 20 av süre tanıvorum. Savas çıktıjı zaman Fransa hâli Kemal'in müttefiki ise, tarafsız kalacaktır. Rusva ise tarafsız kalamaz. «Kemal'in Mezopotamya'ya sahip olmak istemesinin, tngiltere' nin de Mezopotamva'>ı bırakmak istememesinin sebebi petroldür. Ve sımdi, Selâhaddin Eyyubi'lik konusunda Do|u, Kemal'de hüsrana uğramış. Çünkü O, bu çrsit fanatik bir kutsal sa%asa Eirmek e^iliminde değil. Girse bile, iş adamı kisvesinde girecek.» Bır Batılının, bazı tstanbul çevrelerınde 1922 de hâkım olan havayı dınledıkten sonra yazdığı >azıyı okudunuz... Soz konusu edilen Mezopotanv ya, sıvası soyle\ışle Musul'dur. Lozan'ı aksatan ıkı «ebepten birinı teşkıl eaen Musul !.. İddialar ahudilerin iddiasına «3re, Kemal onlardan Halbuki Onun sert, ince ve keskın \üzü. hu iddiaları hemcn valanlnor. Tstelik Tahudıler. D'Annunzio % Kristof Kolomb' e un da Yahudı nldueunu iddia edi\nrlar \e bırkaç >üzyıl sonra Henrv Ford'a da divebilirler. Her hal iı kârda bu so\lentiler YARIN : T R AK Y A Bu da padisah Vahdettiıı... Atatürk'ün \atanın ale\hinde taaliyette bulunduğunu ıddia tdrıı, idam fermanım ımzalavan adam. B MOOESTY BLAISE TSTANBUL 25 M Jfl !5 İO )0 15 15 İ0 Kİ 15 !0 Î5 K) )0 ?0 İD K) 13 10 10 İ0 !0 15 W )5 !0 >0 H) Î5 10 )fl M İ5 )0 15 10 )0 Açılış ve program Koye Haberler Haberler l.Manbul'da B u g ü n Hafıf muzık CKun Havaları Hafıf muzık Istekler Çocuk Saati A r a Haberleri Leyieğın ömrıi Bızı D m l e r mısınız? Şarkılar: G u n e r ı Tecer Konser n a k l ı Geçen hafta Aıa haberleri Yuıdıın Sesı H a b e r l e r v e Hava d u r u m u Reklâm programları Ara Haberleri Şarkılar T u l u n K o r m a n Maç naklı Hafıf muzık T u r k ü l e r : M. Akgün Ara Hrfberleri I Sııal Orkostrası Dunden Bugune Reklâm programları Haberler ve Hava duıumu Oyun Havaları Kentten Kente Hafta sonu 24 S a a t i n O l a y l a n Ş a r k ı l a r : A . Yavaşça Reklâm programları H a b e r l e r v e Hava d u r u m u Hafıf muzık Kapanıs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 len kumaş olur. 14 LStife, işine son \erme, bır baş gı>sısi. 15 Soru takısı, bıçımsız, bır renk, bır harfın okunus'i. 16 Arapça çok ı\l demektır, ram hamuruna çeşıtlı marien oksıtlerı katmakla eirie edılen bır madde, bır uzunluk olçufü Tl K,4İUOA?f A1JAG1YA Garth ACTIK BiU*\ O ZOLDAAL CAMA Tiffany Jones TIFFANY JONES ANKARA 6 25 Aclış prnRramı ve gıinun onemlı haberlerınden ozetler 6 30 Gunaydın 7 00 Koy'e haberler 7 05 Gunaydın 7 30 Haberler hava durumu, 7 45 Sabah muzığı 8 00 Ankarada bugün 8 05 Kuçuk ılânlar 8 10 O>un havaları 8.30 Haîk muzığı 9 00 Sevım Deran'dan çarkılar 9 20 tsteklerınız mıkrofonda İ U Ara haberler U 0 10 05 Maaazın 10 25 O. Turen'den türküler 10 45 Leyieğın omrü 11.10 Bızı dınler mısınızî 11.15 Dıleklenmız seçtıklerinız 12 00 Geçen hafta 12.20 Hafıf muzık 12.25 Kuçuk olanlar 12 30 Yurttan sesler 13.U0 Haberler hava durumu 13 15 Bır reklâm programı 13.30 Şarkılar ve oyun havaları 14 00 Ulkeler ve çocukları 14 15 Reklâm pıogramları 15 15 Ara haberler 15.20 Bağlama takımından türku ve oyun havaları 15 35 Emel Sayın'dan şarkılar 15 55 Çesıtli muzık 1626 Selâhattin Erorhan'dan turküler 16 40 Yeni plâklar 16 55 Ara haberler 17 00 İnce saz 17 30 Ücak başı 17.50 Reklâm programlan 19.00 Haberler ve hava durumu 19 30 Kuçuk ılânlar 19.35 Saıih Uygun'dan türküler 19.50 Uykudan once 19 55 Sevdığınız sesler 20.15 Husejın Gökmen'den »ar kılar 20 35 Fran&a'dan m ü z i k 21.00 24 saatın o l a y l a n 21.10 Nerıman Tüfekçı'den türküler 21.25 Spor dergısı 21.45 Ş a r k ı l a r ve oyun h a v a l a n 22.10 Muzık d u n y a s ı n d a n 22.30 Yerh o r k e s t r a l a r 22 45 Haberler ve hava d u r u m u 23.00 Gece konserl 23 45 G e c e y a r u ı n a doğru 23 55 Günün onemlı h a b e r l e r i r 24 nn K a p a n ı ş SOLDAN SAGA 1 Ekvator çevresındekı sıcak bolgelerde yetışen bır çeşıt palmıve ve onun meyvası. 2 Yunden dovulerek yapılan bır çesıt kalın kaba kumaş, yapılması uygun olan, bozukluk. 3 Ip veya at uzerınde tehlıkeli gösterılerde bulunan kışı, senenın mubarek ay'ı 4 Kocaman, petrol bolgemız. 5 Benekli kır, meşhur bır tarıhçımız, Yunan Mıtolojisınde babası tarafından oldurulmek ıstenmış sonradan Kral olmuş ve bilmeden annesı ıle evlenmıştır. 6 *adyumun sımgesı, lokantalarda bir cıns fıat uygulama seklı, bır harfın okunuşu. 7 Bır ışı bajarmak ıçın tutulan yol, yabancı, her şeyın fena tarafını düşünen. 8 tkincı Cıhan Sava 1 Utanılacak duruma duşme hali (üç kehme). 2 Bır ıfadeyı meydana getıren kehme ve cumlelerın topu, bunun fandovıçı bizde de moda oldu ramıde yapılan konuşma. 3 BAS parmagı burnun ucunda tutııp ortadakılerı kapadıktan sonra kuçuk parmağı uzatarak vapılan alajlı ışaret, ümıt eden. hır cıns pa'îta. 4 Askerlere aıt, gıveceklerın boyun kısmı. 5 Kıra, benekli kırll 6 Tatlı < u = balığı, Arabıstanda bır Ko^fez adı. 7 Bora7anla venlen ışaret, vazık ki. fıat artışı 8 Canlıların ruhlannı teslım aldıgına ınandığımız kışı, harıtasını çıkarmak ıçın bır alaru iıçgenlere bolme işı. 9 Hatırlasında Alman kuv\etlerl baçınmak, vahsı havvan vuvası. vç da çarpışan Alman Komutanı, taburdan meydana gelen asker genışlık, tenıs araçlarından 9 topluluğu. 10 Silıslı kumun Bıtkı ve hayvan dokularında potas veya soda ile karıştınlıp bulunan ve sıkılarak çıkarılan sıvıya benzeyen, barınılan yer, yüksek sıcakhkta erıtilmesi ile keskın bır seyle bol aulamına elde edilen sert ve saydam bir bır emır. 10 Çok kuçuk, sıvı madde, gelır getiren, yassı hahalıne getıren, soru zamırı. 11 le getır anlamında bır emır. bır harfın okunuşu 11 • Asker (Coğul Emsalının en ıvısı, bır harfın hali), mesafe bırakmak 1 2 okunuşu, fızık, kımya ve matematık bılımlerının genel adı, Hızla gıden bır şevın çıkarriıâı ses, bununla ekın bıçerler. soyenılık. 1 Bır nota, dılının 2 ru zamırı, pılâvın fazla suluve dudaklannın yardımı ıle ıçıne çek anlamında bır emır, su 13 Bır şe\ı oldugundan fazla gostermek (tkı kelime) bir buyüğumüz. 13 Guv?ıcınden 4 bıraz daha buyuk ve ona benzı nota. çoğul takısı 1 Sanma. stenografı daktılo makınd<:ı 15 yen bır kuş, dıvan edehıvatı nazım şekıllerınden en en çok Çekışme, bır uçtan otekı uca. kullanılanlardan bırı, sonu 16 Bır harfın okunuşu, cınlena bır harf gelırse bır kurdun rın pek guzel olarak tasarlanan çıkardığı usareden mevriana ge dışısı, tarladakı tahıl. F. W. KENYON Çevıren: l L A JS SANAYİ BAKANLIGINA MÜFETTİŞ MUAVİNİ ALINAGAK 1 Bakanhğımız Teftiş Hcyctine. H\ıkuk; tktisat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin İdarî İlimler Fakultesinden. İktisadî ve Ticari İlımler Akademilerinden veya bunlara muadil derecedeki yabancı mcmleket okullarından mezun bulunanlar, arasından, müsabaka sınavına tâbi tutulmak suretiyle, Müfettiş Muavini alınacaktır. 2 Müsabaka sınavına girebilmek için imtihanm ilân edildiği tarihinde 30 yaçını geçmemiş bulunmak, fiili askerlık gorevıni yapmış olmak ve ayrıca Teftis Heyeti Yönetmenhpinin 2 nci maddesindeki diğpr şartlan haiz bultınmak lâzımdır. 3 11 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da Bakanlıkta yapüacpk yazılı sınavda başan gösterenler sözlü sınava tâbi tutulacaklardır. 4 Sınav konuları ile sınavdan önce Bakanhğımiza tevdi edilmesi gereken belgeler hakkında bılgi almak isteyenlerm, Ankara'da Sanavi Bakanhğı Teftiş Heyeti Reisliğine baş vurmalan gerekir. 5 İfteklilerin lüzumlu belgelcrl en geç 30 Kasım 1967 giınü mesaî saati sonuna kadar fcir dilekçe ile Ankara'da Teftiş Heyeti Beislığine bızzat getirmeleri veya o gün bulunabilecek jekilde taflhhütlu olarak rostaya tevdl etmplen icap eder. 6 Beşinci maddede yanb müddet lçlnde gerekli betgelenn Bakanlıkta bulunmaması hslinde müracaatçı imtihana kabul edllemez. (Basm. 25067 A. 13640'13232) Profesör Dr. RAHMI GERGEL ÜroloğOperatör muayenehanesini Kızılay Sakarja Cad. 8/7 ye nakletmıştir. Telefon: 17 93 28 ANKARA (Heriş Rek: 3018/13217) Vohdet GÜLTEKİN 49 •William Lamb, uyuşuk bir tavırla: «Ötekilerin hepsmı bırakacak kadar bile sevsen beni, seni görecek gozüm yok benim.» Lady Bessborough: «Caroline'in bu utanç verici davranışlarında senin hiç mı kabahatin yok, Willie?» dıye bır çıkış yaptı. Wılliam yumuşak bir sesle: «Ne önemi var?» dedi. «AJchna geleni yapan bir anne vardı onun karsısında örnek olarak. Huy canm altmdadır, derler, ne demekse. Hemeyse, benim İÇİB önemi olan ju ki, kavga se\tnem ben. birtakım tehükeleri goze almaktan kaçınınm.» « Tehlike mi?» Bu sefer de annesi sormujtu. William karısm» gizlice bir göz attı. « Su Byron dedikodulanndan dolayı ben Caro line'e ne kafa tuttum, ne de payladım. Böylece, onun kaçmaya kalkışmak tehlikesini önledim.» Caroline kahkahayla güldü. « Sonra görüşürüz bunu!» diye haykırarak oda dan dışarı fırladı. Lady Melbourne dudaklannı sarkıttı. Aklına bir şey gelmişti; pek şeytanca bir düşuncey di bu ama. belki de pek o kadar tehlikeli değildi. Bjron'u çağırttı. Önce başka şeylerden soz açarak, asıl maksadına yavaş yavaş yaHastı. Lady Jersey'ın yakında vereceği baloyu, Naıp Prens'in Bn. Fitzherbert'le olan ilişkisini konuştular. « Canınızı sıkmıyorum ya?» « O kadar bezginim ki canımın nkılmasına im kân yok, Lady Melbourne.» Carolıne'den ne haber?» Dün gece gene çok kotü bir kavga ettik.» r Samdan falan'> < Maja da. Dayanacak halım kaimadi artık. Beni çağırttıfınızda kendisine bunu yazıyordum.» Lady Melbourne içınden: «Sırası geldı, artık açabilirim» dıyordu. « Başka türlü bir mektup yazmanızı ıstıyorum» dedı. «Kendisinı yabancı bir memlekete goturmeyi teklif edeceksiniz.» Bvron. şaşırarak: «Ne yapıyoısunuz, Lady Melbourne'cu|um!» dıye haykırdı. • Çok iyi hesapianmış tehlıkeli bır mun bu, Byron Caroline ba'ka bır erkekle kaçınca oğlum onu boşamak zoıunda kalır Bosanmca da. Caroline oğlundan uzak duşer. Eminim ki teklıfınıze yanaşmıyacaktır, çunku oğlunu çok sever. Boylece de sızul bu macera sona erer.» Byron başını iki yana salladı « Sizin kadar emin değılım ben • Bövle bir teklıfte bulunmayı da pek istemiyordu, çünku Caroline de gene de hoslanıyordu ondan uzak olunca. En sonunda, Ladv Melbourne .Seni bır daha bu evden içeri almam'» dıye korkuttu da Byron onun istediği mektubu kendısince elveda mektubunu yazmak zorunda kaldı: Ben Yunanistan'a gidiyorum. nrada ıssız bir adada yaşı.iacağım. Bö.vle bir \alnızliEa eelebilir nıisin? Gelemezsin, çıiııkü o varadılışta deâilsin. Orada > asnvabilsen bile. umdtıeunu hulnm;ımış. dıınva\a kıı^miiş. kadından ncfret cden bir adama davanahilir misin? DayanabiUen de benim seni alıp oraja şoturmeme Imkân vok. Mektubun venldığını haber alır almaz. Lady Melbourne yukarıya, Lamb'ların bolugune fırladı. Caroline'i odasında buldu Annesi de oıadavdı, ellerıni oğuşturarak. sovlenıp duruvordu Bır hızmetçi kız hsrıl haıı! entarılprı, eomlcklerı ka'lı\ o rdu. O «urmızı ujak elbısesı de bunlar aıasındavdı. Atatürk Universltesi Rektörlüğünden 1 Onlversitemıı müstahdemleri için asağıda jazılı gıyim eşysları 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gerefince Kapalı Zarf Usulü ile diktirilecektir. C 1n •i Miktarı Fiatı Muhammen bedeli Elbıse dıkimi 190 takım 150, 28.500, TL. (Bütün işçılık dahil) 2 thale 2S Kasım 1967 Cumartesı çünü saat 11.00 de Ata»ürk Üniversitesi Satınalma Komisyon Başkanlıgı odannda yapılacaktır. 3 Bu ıse aıt şartname ve lüzumlu evrak her gün Oniverlite Satınalma Burosunda gorulebılır Toplam muhammen bedel 28.500, TL. olup muvakkat teminatı 2.137,50 TL dlr. 4 Taliplilerin feçid teminat mektubn veya mskbnzn ile câri yıl» ait Ticaret Odası vesikası ve ikamet ilmühaberi ve Indirim yapacakları Kapalı Zarfları ile birlikte ibale «aatinden bir saat evvel makbuz mnkabiII Komiıyon Baskanlığına vermeleri ilân olnnur. Bn •aatten tonrakt mOracaatlar ve postadaki vaki gecikmelerden fdare mes'ul deSıidir. (Basın : 25379 9 • 618/13213)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog