Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

5O NCI Y I L D O N U M U N D E 1917 1HTILALIN1N HIKAYb.^1 Kollias Dışişleri lıkmazın nedeni I Bakanlığı rtadoğu bnhranı, blr vo I leybol topu gibi B. M. Güvenlik Konseyi Ue Genel Kurulu arasında glp geliyor. tki tarafın da kabul ebileceği bir bans tasansı ha I •lamayı başaramıyan, görevi 3 •(Dış Haberler Servisi) kine devrediyor. • TİNA Yunanistan Başbakanı Konstantin Kollias, per j Buhran halen Güvenlik Konse | şembe akşamı Dışişleri Baıde. Orada olması da isabetü. inkü Genel Kurul kararlan sa | kanı Pol EkonomuGurasın isti , ce tavsiye mabiyetindeyken, • fası üzerine, bu görevi de yük j ivenlik Konsevininki daha bağ •lenmiştir. ncıdır. I Yunan Başbakanı ve yeni Dışişleri Bakanı Konstantin KolliSon başarısızlıği tadan, GüvenKonseyinin 10 geçici öyesl ol I as, Dışişleri Bakanlığı görevini • jştur. İşin altından kalkamıys I de üzerine aldıktan sonra, dün Yunan dış politikası ile ilgili , klarını anlayınca çabalarından bir konuşma yaparak özetle «un . zgeçmişler ve görevi dün bir arları söylemiştir : ' . boyu ilerlemeden beş daimi «Tunanistanın dış politikası : eye devretmişlerdir. Çözüme değişmemiştir. Ve ihtilâlin ilk ılan kapının çifte kilidinin anah günlerinde tesbit edilen yol ü ! larını ceplerinde taşıyan Amezerinde yürümektedir. Tunan • [a ve Rusya da daimi üyeler adış politikası, bir banş, dostlnk ;ındadırlar. ve işbirliği politikasıdır. YunaMesele dönüp dolasıp, müzaks nistan, toplumsal ve siyasi sislere İsrailin işgali altındaki Ap topraklarından çekilmesinden I temleri ne olursa olsun, bütün ce jni, sonra r. ı başlanacağında . ülkelerle iyi ilişkilerini devam ettirmek arzusundadır ve mütkılıp kaimıştır. İsrail «önce», tefiklerine bağlıdır.» aplar . Sonrs demektedirler. Öte yandan Bakanlar Kurulu Aslında güçlüklerin kaynağı, tstoplantısında alınan bir karailin Arap topraklarını işgal alra göre, ağustos 1954 ten bu yaıda bulunduran devlet olarak na kurulmuş olan 71 yeni bucak lmasının, esnek bir tutum allagvedilmiştir. Kararın gerekçeısmı önlemesidir. Gerçekten de, sinde bu nahiyelerin önceki hüaplar hayalcilik ve katüıktan kumetlerce parti menfaatlerini aklaştıkça, İsrail yaklaşmaktagözetliyerek kurulduğu belirtilr. Yahudiler askeri zafer kazanmektedir. Içişleri Bakanı Pataş olmanın tatrasından kurtulkos bu konudaki beyanlarında, ıdıkça, yüksekten atıp tuttukç» taşra halkının hayat ve kültür k Arapların intikam duygulaseviyesini yükseltecek nitelikte ıı bilemekten başka bir hizmetmuhtar mahallî idareler kurulbulunamazlar. Ilımlılık karşıması gayesinin güdüldüğünü söylı olmadıkça, Ortadoğuya hulemiştir. Oysa lâğvedilen nahir getirecek kalıcı bir çözüm, B. yeler siyasi unsurların mübadeiçinde ya da dışında bulunalesi sonucunda kurulmuştu. 16/ ız. 8/1964 tarihinden bu yana açılSâsır'ın İsrail ile doğrudan göjmeye hazır olduğundan söz I m ı ş olan bu nahiyelerin, ancak, 37 si normal olarak görevini yeiliyor. Mısır Başkamnın borarine getirebilmekteydi. 11 Heykel bakın neler yazıyor: ıBugün söz konusu olan nokta, ndiki durumda düşmana kendl eklerimizi kabul ettirmek de, düşmanın kendi isteklerini ' MEXICO CITY, (AP) Dış •e kabul ettirmesine engel olllişkiler Bakanlığı, Ernesto Soıktır. Bundan başka, 5 Haziranto Reyes'in Meksika'nın yeni n önce olduğu gibi tam bir zaTürkiye Büyükelçisi olarak gö• kazanmak lstememiz de söz l revlendirildiğini açıklamıştır. nusu değildir. Bugün söz ko | Geçmişte milletvekili ve sesu olan, düşmanın kazandığı natör olan Soto Reyes, Büyükteri tamamlamasına engel ol I elçi olarak Paraguay, Venezueıktır.» I la, Uruguay, Dominik Cumhuri"Hf yanda İsrail Başbakanı Es • yeti, Panama ve Haiti'de vazife 1, tüm dünya kamu oyuna ka | görmüs bir diplomattır. tutarak Arapları Haziran saşında ele geçirdiği topraklara I rleşmekle tehdit etmektedir. ts | il aynı dili, Kudüsün Ürdüne İOWA CİTY (İowa) ( u . ) ; yarısını ilhak emrivâkisind>n I îowa Üniversitesinin yüze yakın ce de kullanmıştı. | öğrencisi, arkalarında ağlayıcılar İsrailin savaşta ele geçirdiği bulunan, siyah kumaşa sanlmış prakları işgal altında tutması, I bir tabut taşıyarak dün öğleden nriilik güven verici gibi görü | sonra Üniversite Rektörünün evi bilir. Ancak uzun vadeli düşüönüne gitmişlerdir. Kapının önün ılürse, İsrail askeri yönden her I de tabuttan asker elblsesi giymiş man Arap komşularından üstün I bir genç çıkarak, «Vietnarnda öımaz. İsrailin çıkarlan Araplarlen ben ve arkadaşlarım bu mâuzlaşmayı, OrUdoğuda banş t nasız cinayetler devam ettikçe rande beraber yasamayı gerektirhat yüzü görmiyeceğiz» diye baektedir. . ğırmıştır. Bundan sonra, bir kaç Kayhan SAĞLAMER | ögrenci kapının önündeki basamaklara, 50 ye yakın öğrenci ve görevini de yüklendi Vietkong 3 Amerikalı harb esirini serbesl bırakiı Tokyo (a.a. A.P.) ietnam Haber Ajansı, «Güney Vietnam halkına karsı isledikleri ciirümlerden biiyük pismanlık duyduklarını» ileri sürdüğü üç Amerikalı harb esirinin Vietkong garillalan tarafmdan serbest bırakıldığını açıklamıştır. NİSAN 1917 Z£V/W CLSKiNa PONÛHC* UALK. KİTL£LEBİNİH GE.ÇİCİ UÜ<ÜMB71 PEVIBMESİ DOS M£SW) AÇCA AhJAT Od LÜ, İ BOLŞEVİKLEE Ud (A Blf2 LIGİNDE İYİ MİŞ. Bif? PA&TI OLDU VE AÇiZÇA /'<TİDAJ2A KOVPU DA SLOCıANLARl MEŞUi ' B $ TOPOAK A V Vietkong'ların Gial Phong basın ajansına dayanarak verdiği haberinde Hanoi'nin resmi haber ajansı. üç Amerikalı askerin Ulusal Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi tarafından alınan bir karar üzerine serbest bırakıldığını bildirmiştir. Adı geçen teşkilât, Vietkong gerillalarınm siyasî kolunu teşkil etmektedir. Ajans, Amerikan halkınm banş ve adalet uğruna, Vietnam'daki Amerikan saldırısına karjı mücadele ettiğini» ileri sürmüj ve Vietkong'ların bu iyi niyet gösterisine mukabele için esirleri serbest bıraktıklarını bildirmiştir. Bu arada Washington'da Savunma Bakanlığı Komünistlerin yayınına göre, serbest bırakıldığı anlaşılan askerlerin üçünün de ça vus olduğunu. 1963, 1964 ve 1966 yıllarında esir düştüklerini ve adlarını Daniel L. Pitzer, Edward R. Johnson ve James E. Jackson olarak açıklamış. ancak Amerikan Ordusuna teslim edilmediklerini ve dolayısiyle serbest bırakıldıklan hususunun henüz doğrulıyamıyacağını bildirmiştir. Kuzey Vietnam ve Vietkonglar geçmiş senelerde de dört Amerikalı harb esirini serbest bırakmıs bulunmaktadırlar. &DI PAeTINİhl PljOATÖf3Ü PEĞİLÜI OHL6J2IN. DBSTB&İNİ K&ZAKDİ cfBJa d BOLSEVIKLEe iNANlMAZ &ÇİMPE KAPŞl KOYj1 OULAG BU ISVANA LBAJİM *VAKİTSİZ" PÛNDUGL+JUJXL ÇUNOYOR VFiUETİJ DGSTE.KLIV£C£<ŞJ*JDE£j UPUE „. KI7LELB.pi UOBBDeN VOKSUN " McNamara'nın iddiası Kongre çevrelerinde büyük heyecan yarattı VVASHÎNGTON (a.a.APRadyolar) ovyetler Birliğinin güçlü bir atom bombası gelistirmekte olduğuna dair Savunma Bakanı McNamara'nın açiklaması Kongre çevrelerinde büyük heyecan uyandınnıştar. Öte yandan silahlı hizmetler ve atom enerjisb ı komisyonlan üyelerinin silâhın Amerikayı tehdit eder nitelikte olduğu görüsünü paylaşmadıklan ifade edilmektedir. Bununla birlikte, Savunma Bakanının iddiasından sonra idarenin savnnma aistemi konosunda agır baskjya ağnyaeaği Sayın Ooktor ve Eczıcılarınıza SANDO S CalciumSandoz + Vitamin C 1OOO m g Efarvesanjıblıt $imdt modern olarak tek t«k ambalajlı »ekll ile piyasaya yeniden arzedilmiftir. I «Beatle» ların ses renkleri LONDRA (a^.) Beatlenardan John Lennon'un sesi yeşil, Paul Mccartney'ninki mavidir. Bu, yeni bir âletin içinden sesîerin geçirilmesi sonucu anlaşılmıştır. Işık ölçen bu yeni âlet Beatle'lann plâklarından birisine raptedilmiş ve p'.âk çalındıgında John'ın sesi yükseldikçe âletin şeffaf ytlzeyi tizerinde yeşil renklerin, Paul'unki ytikselince de mavi ren gin arttığı tesbit edilmiştir. Bu ftletten bundan sonraki kon serlerde faydalanılması düsünü!mektedir. j Meksikanm Ankara I yeni Büyükelçisi Dilekçeyi kanlarıyla imzaladılar profesör tarafından verilen kanlan dökmüşler ve kapıya, üzerinde «Orada kan akıtılmasına bir son vprilmelidir» yazıları okunan bir levha asmışlardır. Daha sonra, öğrenciler Üniversite Rektörüne kanları ile imzalanmış bir protesto notası vermişlerdir. Öğrenciler, aynca, Başkan Johnsonte gene kanları ile imzalanmış bir dilekçe göndermişlerdir. öğrenciler, Başkan Johnson'dan Vietnamdaki askeri harekâta derhal ve barışçı yollardan son verilmesini istemişlerdir. anlaşılmaktadır. McNamara önceki gece düzenlediği basın konferansında, Sovyetler Birliğinin güçlü bir uzay bombası geliştirmekte olduğunu fakat bunun çabucak farkedilip imha edilebileceğini söylemiştir. Ruslann denemekte oldukları bu silâhın çok alçakta bir yörüngeye oturtulabileceğıni ve bunun ihtimal ki Amerikanın •tratejik bombardıman gücünü tehdit amacını güttüğünü belirten McNamara sözlerine söyle devam etmiştir: «Burada yörüngede parçalı bombardıman sistemi (FOBS) olarak tanımlanan bn silâh, eski Sovyet Başbakanlarından Nikita Kruşçef'in birkaç yıl önce bahsettigi «korkunç» bomba değildir. Ve Kusların son denemeleri bizi endişeye düşürecek nitelik taşımamaktadır.* Birleşık Amerıka ıstihbarat kaynaklarının son haftalar ıçınde topladığı gizli bılgiler Ruslann seri halinde uzay uçuş denemeleri yaptıklarını göstermektedır. McNamara bu bılgilere dayanarak Ruslann atmosfere yeniden dönüş programı ile ilgili denemeler üzerinde durduklarını söylemiştir. kaç yıl önce Birleşik Amerikanın da bu sistem üzerinde durduğunu fakat bazı sivil ve aıker liderlerin Amerika için bu sistemi lüzumsuz bulduklarım söylemiştir. Papanın ameliyatı başarılı oldu VATÎKAN, (a4l. • AP) Papa Paul VI, cumartesi sabahı prostat ameliyatı olmuş ve doktorları, ameliyatın başarılı geçtiğini bildirmişlerdir. Katolik kilisesinin bir ruhani lideri modern çağlarda ilk defa böylesine mühim bir ameliyat geçirmiş bulunmaktadır. Açtklamayı yapan Vatikan Basın Hizmeti Başkanı Raimondi Manzini, doktorların kendisine Papanın ameliyatının 5ona erdiğini ve başarılı olduğunu bildirdiklerini söylemiştir. Reklâmcılık: 3835/13244 Bozüyük İcra Memurluğundan SATIŞ İLÂNI 10.000.00 Lira değerindeki yün ve çaput tarama makinesi motor aksamiyle çahşır durumda komple 22/11/1967 günü saat 10 da Çarsı Mh. Yeniyol 18 A da açık arttırma ile satılacaktır. ','t 75 kıymetini bulmadığı takdirde arttırma ertesi gün ayni yer ve saatte ençok fiat verene ihale edileceği ilân olunur. İcra M. Basın 25503/13224 İSTANBUL MÜHENDISLİK VE MİMARLIK ÖZEL YÜKSEK OKULU Okulumuz 9 Kasım 1967 perşembe günü saat 17.00 de jçılacaktır. Aday kaydını yaptırmıs sayın öğrencilerimizin noksan işlemlerini tamamlamak üzere, o tarihte sabah saat 9.00 dan itibaren okulda bulunmalarmı rica ederiz. ADRES : Çiftesaraylar Sokak No: 2155 CAĞALOĞLU • İSTANBUL tâncılık: 3355/132511 Taipeh yılda 10 santim batıyor TAtPEH, ( M . ) Milliyetçi Çin başkenti Taipeh her yıl on santim batmaktadır ve Vali Çien'in söylediğine göre, tedbir, alınmadığı takdirde birbuçuk milyon kişinin güvenliği tehlikeye girecektir. Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan vali, bu batmaya sebebin sanayi tesislerin yeraltındaki suyu büyük bir hızla pompalamalan clduğuna işaret etmiş, yeraltı sularının pompalanmasının kontrol altına alınmasını tavsiye et miştir. Alarm sistemi Savunma Bakanı kesin olmamakla birlikte Ruslann bir İ & 1 üç megaton arasında (3 milyon tnt'ye eş değerde) yükü taşıyabilecek bir yörünge silâhını gelışlırmekte olduğuna inandığını belirttıkten sonra sözlerine şöyle devam etmiştir: «Birleşik Amerika balistik füzelere karşı 15 dakikalık alarm sistemine mukabil bövle yeni bir silâhla saldırıya karşı üç dakikalık alarm sistemine kavuşacaktır. ö t e yandan bu silâh güvenilir olmaktan uzaktır ve radarla çok çabuk tespit edilecektir. Bir FOBS silâhı dünya üzerinde 160 kilometre uzaklıkta bir yörüngeye yerleştirilebilir. Ve istenen noktada roket ateşlenerek bombanın yöriingeden düşmesi sajlanabilir.» McNamara. «Ruslann bu silâhı geliştirmekte oldukları doğruysa gelecek yıldan itibaren hizmete sokabilirler» demiş, bir TEEPOL 9 En iyi karar, görerek verilen karardır REZAS ERDEM ile ENİS BÖLÜKBAŞI Nişanlandılar 3.11.1967 Kervansaray Radar Reklâm 74813250 BUDAP€STE'de 30/12/f967 VlYANA'da 7/1/1968 BAYRAM Bosfor TurizmMalev (Macar Hava Yolları) işbirliği sonucu hazırlanan bu tatil programı için lütfen BOSFOR TVRİZM Şirketi Merkezino müracaat ediniz, Taksim Mete Cad. No: 14 Tel: 48 51 51 47 96 85 Cumhuriyet 132C0 Çiftehavuzlardaki yeni ikramiye apartmanlarınnızı gezip görebilirsiniz BugUn dahll, Kasım ayı sUresince her pazar saat 1315 arası özel vasıtalarımızla blr gezl tortlplonmlştlr. Arzu edan müçtorllerlmlzln Kadıköy şubomize teşriflerl rlca olunur. Not: Apartmanlar salr günlsr da aynı »aatlerde zlyaretlnlze açıktır. (Reklâmcılık: 3770,13207) TEEPOL iğne ile iplik kuğır ile kalem SUİle TEEPOL (Reklâmcılık: 3770/13208) TEEPOL TEEPOL BÜYÜK BAKKALİYE VE SHELL İSTASYONLARINDAN ARAYINIZ ; $770/13200) AKBANK lemizliğin timsalidir KİMYEVI MADDELERI 3770/13243 Ilâncüik: 3207/13231
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog