Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

KEMAl TAHiR >EVLET AN A romancımızın bir soluk okuyacağmız bu dev eseri rçek bir «Türk romanı» dır. 623 sayfa 20 lira ÎLGİ Î A I I N E 7 İ TENİŞEHİR ANKARA ^ Cumhuriyet 13222 44. yıl tayı 15543 umnuriYet KURUCÜSU: YTJNUS NADİ Telgrai v e mektup adresi: Cumhuriyet Teleionlar : 2 42 90 22 42 86 Istanbul Posta Kurusu: İstan'bul No. 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ftTATÜRK KtTfiPLa Atfctürk diyor kl " * ^ Vtaturk Şiırlerl Antolojlrt Maturkle konuynalaı Ataturk devrimi kronolojisi (O Bayraklaşan Atatürk (Antoloji) Uarurk için dıyorlar ki Ataturk Yolu (Yaşar Nabi) Ataturkçıi olmafc (C A K&nsu) tarurkçüluğun Ukeleri (İ.Akayı Atatürk (H.Şehsuvaroğlu) Atatürkçülük Nedir » KOSfm (ıbrıs'ta Türkler büyiik protesto mitintji yaptı ü Thant'tan, Türk Ceraaat Başkanı n bizzat teşebbüse geçmesini istedik auf Denktaş'ın ukatı Dânâ'nın Cumhurıyet,,e oze\ demeci.. Kıbns Türkleri, dün »üyiik bir miting ya)arak, Denktaş'uı tuuklanmasını protesto' :tmiş, Ankara da; Kıbıs Türk Cemaat Mecisi Baskanınm sert>est bırakılması için LJThant'tan bizzat teşebbüse geçmesini istetniştir. Bu arada, Ankara Büromuz'un telefonla görüştüğü Rauf Denktaş'ın avukatı Ali Dânâ, gazetemize bir demeç vermiş, Genel Kurmay Baskanı Orgeneral Tural da Erzurum'da bir soruyu, «Kırılan kılıç, lâfla yapışmaz> diyerek cevaplandırmıştır. CHP Genel Başkanı: « Başhca dâva sahibi olan Denktaş'ı asî gözüyle muhakeme etmeye kalkışmak, çok anlaşılmaz bir şeydir » DEMİREL, İNONU ILE BAŞBAKANLIKTA2SAAT GORUŞTU CHP Lideri, öğretmenler meselesini de Başbakanla konuştu ANKARA. ( Cumhuriyet Bürosu) Basbakan Sulevman Demirel'le dun saat 18'den 20'ye kadar bir sorüsme yapan CHP Genel Başkanı İsmet tnönu, Basbakanlıktan cıkarken gazetecilere, Demirel'le görusmesi sırasında; Denktaş'ın tutuklanması, öğretmen sorunu ve dış <?ezilerin ele almdı^mı soylemist'r Gelecek yıl alınacak dış yardımın %7T\ borca gidecek Bülend DİKMENER ANKARA \uksek Plânlama Kurulunda gorüşülmekte olan İSH» programınd* belirtildiğine göre, Türkiye 1M68 vıünda konsorsiyum çerçevesi içınde alacağı 214 muyon dolarlık proçram kredisinin 152 milyon dolanm (•• T ini) dış borç »e faız ödemeleıl suretiyle teri verecektlr. Bo>ielıkle furkıye 196B yüında saglanacak 214 milyon dolarlık program kredısuıın ancak, 62 mılvon dolathk kısmından yararlanacaktır Aynı yıl ıçınde Turkıye'nın dış tıcaret açığının 295 milyon dolara ulaşacağı ongorulmuştur. İMB \iltnda Turkıve'nın 540 milyon dularlık ıhracatı, 835 mılvon dolarlık ıse ıthalat yapacağı tah mın edılmıştır. 1HR8 programının »ödemeler dencesı» tablosunun ıncelenmesınden anlaşılriığına gore, Turkıye, 19b8 yılında alacağı 214 milyon dolarlık program kredısının 105 milyon dolanm dış borç odemelerı, 47 mılvon dolarlık kı>mını ı«e geçmı? yıllirdan bırıkmış borçların falî odemeleri şelclinrte gen verecektır. Tü«*r**Ttin avnı ytt ıçıtıae 100 mılyon dolarlık proje kredısıne ıhtıyjcı olduğu da ongorulmuştur. Boyletıkle 19«8 vılında dı? Vrfrdım ıhtıvacımızı 314 mılvon dolar olarak teshıt edılmıştır Öte vandan, Turkıye'nın 1968 yılmdakı dıs tıcaret gçığının 295 mılvon dolara ulasaca*ı tahmın edılmıştır 1968 yılında Turkıyenm ihracatının 540 mılvon dolar, ıthalâtının ıse 835 milyon dolar olacagı öngörülmüştür. Ertera, «Fakirin çocugu okumıyacak mı?» yaftası ile karşılandı İZMlR (Hıkmet ÇETİNKAYA Bıldırijorl Izmır Iküsadi ve TıGoruşme, ıkı tarafın ısteğıyl» carı thmler Akademisı 1967 68 ders yılına dun başiamış, bu muolmuştur. Geçen hafta Pakistan nasebetle torende bulunan Milli ECumhurbaşkanı Eyup Han'ı karğıtım Bakanını bazı oğrenciler yuşılamak uzere hava alanında buhalamışlar, Ilhamı Ertem'ın kolunan Basbakan, CHP Genel nusmasından sonra da bir oğrencı Başkanına «Yaptıfcı son dış ıreıi«23 >ıl önce de annem b*ni bbyl» ler hakkmda hilsri vermek istediAv. Ali Dânâ'nın u\uturdu> dı>e lâf atmıştır Rini» bıldırmış. CHP Genel Ba?azetemize demeci kam da Baçbakan içın müsaıt bir Ertem, ellerınde •Okumak istigunde bu goru^menın yapılması>orıız, Fakirin çocuğu ofcumaıNKARA, (Özgen ACAR LtKAT • tS Sendiknsının 4 eün önce Toprak Mahsulleri Otisinde nı temennı etrnıştı >acak mı?« yazıiı dovırler t»şıyan bildiriyor) basladıgı ırre\. devam etmektedir. Fotoğratta, Kuroçeşme'deki Otis'e oğrencı ler tarsfından k*rşılanmi5 ı Arkası Sa. 7. Su. 1 de) ait ambsr önânde jrevciler gornlüvor. (Fotcısrnt Selçuk AYBATAR) Jluslararası telefonla konuştuve kcndıs^ıden cevap altnmaja ç». j * . » muz. Ali Dftni, düa Lefkoşeden lı^rtarsk ifeademi Başfcanınn» otfa•e, Rauf Denktaş hakkında Rum sına gîrmesi, bir tıire engellenmışnptımınce «Kıbrıs Cumhuriyetitır karşı harb hazırhğında bulunBu arada Doğuya atanan ıki öğretmen de «Turkive huknk devleti ı ve isyana teşvik» suçu isnad midir?» yazıiı ellerınde taşıdıkları ıldığını soylemıştır. yaftalan Bakana gostcrerek cevap (Arka*ı Sa 7. Sü. 2 de) ıstemışler, Ertem ıse bu soruya da cevap vermemış, sadece gutumsemekle yetınmiştır Torende ılk konuşmavı Akademı Başkanı Prof. Saffet Irtcnk "stanbul Teknıs Ünıversıteyapmış, yeni oğretım yılının oğ(YUKT HABERLERI SERVISl) sı, Tekmk Okulu. Yıldu | Teknık Okulu ve Ortado rencılere başarılı olmasını dılermşLıkatts, Toprak Mahsulleri Ofısının dokuz ışyenndekı grevı tır Ardından Cemıyet Başkanı gu Teknık Tnıversıtesı Talebe yedı gun de\ am ettığı taKdırde tstanbul, Ankara, tzmır ve tskendeBırlıklen 3aşkanlan dun or Aydın Ertem konusarak, Mılli Eğırunda ekmek ve un sıkıntısının başgosterecegını tlerı surmUştu». tım orgutunde reformun şart oltak bir basın toplantısı duzenToprak Mahsulleri Ofısı Genel NKARA (Cumhuriyet Bürosn) duğunu belırtmı? ve ozetle 5Öyl« lıyerek ozel vuksek okullarıa Muduru Kâmran Bajdur ıse, tsttalyamn MiUno Cniversilunan ltal\an ılım adamları, Feııuh Bozbeyh'nın \emden demıştır: devletleştırümesım ıstemısler'anbul, Ankara, Izmır ve tskendetesıne mcnsup Prof. G. Bonbir madencilik sirketine ait leclıs Başkanı seçılroesı adetâ (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) dır run sehırierındekı ışyerlennde ,P Meclıs Grupunu ıkp e bolsıjuurr, Prof. t . Ragnı, \e alanlarda maden araması ya şrevın devam ettığını, ekmek ve Bırllk Başkanları, 'îzel yuksefc mştur. Çeşıtlı goruşlerın kulıs I)r. Asıstan C. P. Luigi'den pacak \e bu konuda bir raun sıkıntısının çekılmemesı ıçın okulîan protesto amacıyla onüaainetınde bulunan bazı AP U kurulu bir ilım heyetı önceki por düzenlitecektir. llk kez, şereklı tedbulerın alındığını bemüzdeki hafta ıçınde Unıversı'eıılletvekıllerı bu defa Bozbeygun K.skisehire jelmis ve yeryapilan bu ilmi çalışma ıle TÖS ve TODMFıün 'ırterek. «Hiçbir ılde ekmek ve de boylcota g:deceklerını ve A n ının seçım sonuçlarına bakarak altı fılmlerı almıslardır. madencilik araması yurduTaksım'deki turıstık «Kennedy an sikıntısı çekilmiyeeektir. Didünkü bildirisi karaya kadar surecek bir yürtisı, Bozbeyh'nın ıstıfa etmesı muzda raaceracılıktan kurEllerinde yeni kesfedılmiş Oteli»nde Gazıanteph bir otelcı, ger depolarımızdan, grev kararı vuş düzenlıveceklerını açıklamış;erekttğı ıddıasına kadar goturtarılacaktır. bir jeoelektrik makinesi bnkan dâvası yuzunden, kıralık bir bulnnan sehirlerin fırınlarına un, kaatıl tarafından tabancayla 3İlardır nektedırler. Bunlara gore, Bozdeğirtnenlerine de bngday eönjeylı, AP Grupunun çoğunluDort Bırlık Baskanınm Oasm durulmuştur. Dun saat 20'de ışlederecetiz. Halen tstanbul. Anka»unca desteklenmemıştır. Karşı toplantısında, özel yüksek okulANKARA, (Cumburoet Bu nen cinayet, otel personelıyle ra, tzmır \e Iskenderun ^ehirleîoruşte olanlar ıse Bozbeyh'nın lann Anayasanın 12, 21 50 ve 120. rosu) Kalkınma Plânının muştenler arasında büyuk bu \P Grupunun çoğunluğıınca ' Arkası Sa :. Su 2 de) maddelerıne avkırı olduğu belıru>gulanması hakkındakı kapanık uyandırmıştır. lesteklendığım one surmektetılmiş, bılgı bakımındaji yetersiz nunun (Vetkı Kanunu) ıptâh 64 Gazıanteplı Şevket Çü'ı, arkadırler. ı Arka^ı Sa. ~ı. Su. 5 del ıçın hazırlanan ve 5U Senator daşlarını zıyarete geldığı otelın saŞEHİR TİYATROSU (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) tarafından ımzalanan bir dılonunda 5 kurşunla blduren Me.iANKARA (Curahumet Bürosu) lekçe dun CHP benatu Grup mct Ah ısmındekı genç otetdetcıRektör Ferman, SANATKARLARI DA TOS ve Turkıje Öğretmen Baskan Vekılı fıkret Gundolere «Kımse kıpırdamasın, yakaKEMAL SATIR. DernPklen Mılli Federasjonu ğan tarafından Anayasa Mah rım:» dedikten sonıa. arkadaşı tekrar seçddi GREVE G/OIYOR dun bir bıldın yavınhyarak Mılkemesıne sunulmu*tuı ODALAR BİRLİĞt hapısane {jranü Metın KahraGLASGOW (a.a.AP) ANKARA Ankara Unıverli Eâıtım Bakanı Ertem'e cevap 15 savfalık dılek^ede Yetkı Turkı^e nyatrocular Sendıkası man'la beraber kaçmıştır. e\det Sunay dun Glasgo\v'a gelmeden once, bu Iskoçya şehıının lısıtesı Rektorluğu ıçın dun >a vermı^ler, Bakanın öğretmen meKanununun gerek usul, gerekse (TÎ SEN) grev kararı aldığı ıçra BAŞKANINA Oldurulen Şevket Çü'ın, Izmlr derletı halka çagnda bulunarak. Turkıye Cumhurbaşkanmın «Bir pılan seı,ım sonund ı Pi"l <un>selelerını bılmedıâmı one suresas bakımından Anayasaya ayonumuzdekı gunlerde Şehır TiFuarındakı bn pavyonda, Metıa Kosigin gibi» karşılanmasım ıstemışlerdır. Bir sure bnce Sovyet Baş hur Ferman, yenıden Rektorluğe mujlerdır kınlığı one surulmekte ve ıptâyatrolarının perdelen muhtemeCEVAP V£RDİ Kahraman'ın akrabası Ayvaz'ın bakonı Aleksı Kosıgın Glasgow halkı tarafından buyuk bir memnunıyet geıırılmıştıı (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) lı ıstenroektedır len kapanacaktır oldurulmesı olayına ısmının karışBOLU Ak^akoca CHP ılçe ve tezahuratla karşılanrruştı. Dılekçe, Tabıı Senatorler, KonSendıka tara.hndan dun yapılan tığı, dun gecekı cınayetın de ou konaresınde konuşan CHP Mec 156 METRELİK KULEDE tenjan Senatorlerının bazıları ve açıklamada toplu sozleşme müynzden ışlendığı sarulmaktadır. lıs Grup Ba^kan Vekıh Dr Ke bazı CHP'lı Senatorler taraiınGlasgow'da ılgıyle karşüanan ^ ^ ^ zakerelerıne Beledıyenın katılmatnal Satır Odalar BırlıSı BaşMaktul Sevket ın. onceden dan ımzaianmıştır Suna%, Beleaıye Baskanının şe ^as««K^İBWWNWSWBB>BBBBi dsğı ve bunun ıçın grev kararı karuna çatmış «Başkan. kendi kendısını telefonla arayan MeYetkı Kanununa esas bakımınrefme verdığı oğle yemeğıne kaalındığı büdınlmektedır u\elerinı so\gun du^enını hıma tın ıçın arkadaslarına, «O, bedan ıtıraz ıse kanunun yasams tıldıktan sonra, Edmburg çev300 ujıesı olan Sendıka grev gü jeve çağırıvor» demıştır. nim hasımlarımın >akınıdır. Beorganlarının bazı vetkılerını kıre^mdekı A\rupa'nın ıkınci bununu onumüzdefci gürüeTde lesbit ni oldurtmek ıçın Mralık kaatil Satır, O7etle şunları soylemı?sıtladıgı ıddıası etrafında topyuk koprusu olan «Fort yolo edecektır tutmuslar» cedıgı oğrenıltnıştır. tır lanmakta vasama organlarının Köprüsü»nun 156 metre vuksek«Odalar Bırlığı tarafsıs olmabazı kanun vapma vetkılerının lıpındekı kulelerındetı bırınden, sı eereken mıllı bir muessesedır, mech^ler elınden almarak vurut etrafı sevretmıstır. CumhurbaşOdalar BırlıâiniD basına, men kanı Turk, tngılız ve tskoç bayme gorevını vapan ıcrs orgaruTürkive 1M4 nlından bu yana rum Rau( Oenktaş'ın te\kıfıv sup oldu^u partı ıktıdarda ıken na bu kanur.la verıldıgı one su Londra ve Zurih anlaşmalariyle le biısbütun karıştı. Daha doğraklarının dalgalandığı koprurasında geleceğin tsviz pazartıklıderlerınin jozuıip jırıp menrülmekte bu hususun Anayasaçelişen, tek taraflı Makarios bürusu Denktaş'ın Adaya çirmfsi de Eainburg Beledıye Baskanı lan konusu olacaktır. Takın ufaat sağlaraak hevesinde olanya »ykırıhâı liade «dılmek'e kümetini kendine muhatap k i değil. fakat yakalanması Türve Kopru Muduru tarafından manlarda ikinci plâna doğru kalar gelmemelidır. Bir Uere dadıı bul etmemiştir. Bunda da hakkiyenin earabete ra|naen sur karşılanmıstır [1964 yılında hızyan Makarios bu fırsatla yenlda so\luclım. bıx ıktıdara selir lıdır. Zira radyolarımızda, ga/p dürdüğü tutum üzerınde etki (Arkası Sa. 7. Su. 1 6e\ den eski •verine jelecektiı. nitesek, Anayasanın sosval bedeftelerimizde biz istediğimiz kavaptı Onümüzdekı günlerde da7/P, iş Kanvnu'nvn ttirn çelrnektedir lerıne uygnn olmayan bn düzeni dar Dr. FazıJ Küçük'ten Cum "ıa da vapacak gibi görünüyor. mutlaka değıstirece|iı. Bu diihurbaşkam Yardımctsı Osman Rpsmen Kıbns hükümeti ne» önce (inemli noktavı hemen iptâlini istedi zEn değismeyecek te, silâhsız örek'ten Milli Savunma Baka belirtmek eerefeır ki. Denktaş' dinde olmasa da. Tnrkiyenin sovçun düzeni mı devam edeANKARA (Cumhurıytt Bürosu) nı diye söz edelim. Ne Küçiik Denktaş'ı kurtarmak amacıyta • tevkifi son zamanlarda pre«n cektir*! Bu düzeni ne bn iktidar, Turkıye tşçl Parttsı, 931 sayılı ne Örek ne de diğerlerinin as aracılar vasıtasiyle yapttjp tetiji hayli sarsılan Makarios için ADEN, (a.a.) Guney Arabısne de Odalar Birliği Baskanı lî kanununun iptali ıçın dün A lında Kıbrıs vönftiminde hıç rabana atılmıvacak bir koz ol şebbüsler dünya kamu oyuncs tan'ın kontrolünu ele geçırmeye gıbi taraftarları muhataza edenayasa Mahkemesine başvtırmuş bir fonksiyonian voktur. M* dolavlı olarak Rum vönetiminin muştur. Kıbrıs Cumhurbaşkam, çahşan rakıp Arap milliyetçıleri miyeceklerdir. Bn düzenin detur. karios bugün Kıbnsı, Rıımlar muhatap kabul edildigi anlamıriirkiyenin teşebbiisleri devarn arasında kanlı çarpıjmalar, Fedetifmesı ne kadar uzun sürerse T.Î.P., «Kanunu. sosyal devlet dan kurulu bir hükiimetle yönena gelecektir. Nitekim dış basınettiltçc ki etmesi gayet norral Ordu'nun bütün çabasına rağkomünistlerin ekme|ine o kadar Ukesiyle bağdaşmaz nitelifuıl *e tir. Dr. Küçük ve Türk Bakan iakl vorumlar bu merkezdedir. maldir bu koıu aracılara karmen, bir tç » T i f »eklinl almıs çok y a | sürülmü! olaeaktırj. eme|iyle geçinen «sçilerı, patrolar Ise ftdeta Türk kesimindp şı, dünya kamn oyuna karşı tnıltu. Dahası »ar: nun emrinde dilediği eibı knllanıp lcrayi hökümet ederler. lanacaktır. Akılsız olmadıği cüm Aden Radyoau, önceki v« dünDenktaş, Kıbns Itanunlann» diledigi zaman atabilecegl bh" » • lec« bilinen Makarios kozu kayGP, Iktidan Sol kü «kan banyosundan» »onra AKıbnsuı rürkiyedeki. Türkiyc göre muhakeme edfldifci, hele raç haline geturdifinU on« sürbetrnek bir yana, ono elinde oden'de bir gunlük ulusal yas ilân nin Kıbnstafcı temsilcüikleri germahkâm olduğu takdirde ki tnekte ve ıptalini tsternektedir. ile mücadelede zun süre rntmak Istiyecek »e edıldiğini ve Aden'de kana bulançi karşılıklı tammanın ifadesiolaylar öyle gelişiyor Rum T8» bundan elbette yararlanmaya mayan tek bir sokağın bile kaldir. Ancak bu temsilciliklerin netiminin H 3 durumo lnrr?et U yetersiz bufuyor madığım bildirmiştir. nil' durumla tam bir çeUşme i calısaeaktır. lenecek. buna karsılık ayrı T5Oangster İrtan Vural Çarpışmalarda ağır makıneli çlnde olduğu da şiipbe götür AîfKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Papazın Denktaş olayından elnetimlerin varlığı iddiası hayll tufekler, havan ve bazoka kulmeı. Türkiye ile Kıbrıs arasın Guven partısi Ortak Grupu bir de edeceği Taran btr kaç yötılü lavıflıvacaktır. 21 Y'1 hapis yedı* lanılmıçtır. daki ilişkiler ıvlesine fariptir toplantı yaparak yeni yasama doolarak düşfinebiliriz: Kısacası, hangi taralından baAzılı gangster ve polis kaatili ki, biz Kıhnsın eeleceği üzerınnerr.ı ıçıtıde izlıyeceğı polıükayı Birincisi şu: olav dotayısiyle karsak bakalım Denktaş olan trfan Vural, dun 4. Ağır Ceza de Amerika ıle, İngiltere ıle tesbıt etmış. bu arada «sol macedünya kamu oyunun dikkali Turkivenin ızlediği politika ba> Brezilya'da uçak Mahkemesı taralından 21 yıl 6 ay Vunanistanla oturur konuşur, racıiarla daha cıddı cesur ve yeKıbns üzerinde toplanmaktadır. kımından talihsiz bir macershapse mahkum edılmıştır hattâ pazarlık ederiz. Bırleşmış terlı tarzda mucadele yapılmasına kazası: 25 kişi öldü Denktaş'ın iadesı ıçın devam e nm sonucu ılınuştür. Bu talıhVural; savunmasında, «Cezamı kesm ıhtiyaç olduğu> one surulMilletlerde ise Makarios'un Div den teşebbüsler do'.ayısivle Pasizlik ancak çok enerjik. fakat Sunay «Ansvasa sosyallzme kapalıverebılırsmız» demı^, eskı ıddıalaSAO PAULO, (a.a.) Buramuştur. işleri Bakanı, Tnrkiyenin karşıpazın İngıltere ile, Amerika üe, çok hesaplı Javranışlarla değişdırt dedı Gazeteler rım tekrarlamıştır Önce muebbçt dan Kurıtıma'ya gıtmek uzere Bıldiride aynca, Amerika ile yasındadır. Birleşrniş MUIetlerle temaslarını tirUebilir. TİP ÇOK ÎYÎ, COK İYt... BİZ ÜE HEP ANAYASA hapsine karar vprılen »angsterın pılan 'Ikili Anlaşmalann» bir an havalanan bir uçak, dun bir a'asıklaştıracak % bu temaslar ne Şimdi bu eariplik ömegi du••• cezası daha sonra 21 yıl 6 aya çevİÇİNDE KAMRIZ... ğa çarparak parçalanmış, 25 kıoncp .duzelttlmesı» gerektıği one rılmıştır. $ı olmuştur. surulmektedu. Bozbey fi'nin Başkanhğı, AP Grupunu ikiye böidü özef Yüksek OkuUann devletfeştirıfmesj için Ankara'ya yürüyecekler Grevci işçilere göre ekmek ve un sikıntısı, bir hafta sonra başlayacak altının Filmi çelcildi Kirahk bir Glasgow'lulardan Sıınay'ı bir Kosigin gibi,, karşılamalan istendi «Eğitim meselesi Bakan olan herkesin bileceği bir iş değildir» Yetki Kanununun ıptâlı için dün Anayosa Mahkemesine başvurufdu kaatit, "Kenneây Oteli,,n de cinayet işledi C OLAYLARIN ARDINDAK) talihsizlilc Aden'de kanlı jç savaş başladı ANAYASA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog