Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

pr umhuriyel KURUCUSU: YUNUS NADİ 4 7 3 7 O l veya Seyahat Acentenfc Ramazan Akşamiarı Yugosbv yazarı Brsafctav Ncşıç, £ kan savaşından once Manastır. ve Priştı ne'de konsoiosluk etmış, o zarnanın Türfc havatmdan sahrelen kuvvetli ka%mıyle| tesbıt etnııştır Renı edebî hem de bojl ce biziın için tarıhî bir değer taşiy «Ramazan Akşamlan» adlı kitabı Süreyya Yusufun kEİemiyle dılımize çevrilmış ve Varlık Yayınevince 2 lira byatla yaymlanm^tır İlâncüık: 3233/13179 44. yıl sayı T5542 Telgraf ve mektup adresi: Cumhurıyet Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumartesi 4 Kasım 1967 Bu dözenin değişmesine asla mösaade etmiyeceğiz,, B Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Batur konuştu GIRESUN Dun sona eren Karadenız Odalar ve Borsalar toplantısında bır kapanış konuşması japan Turkıye Odalar ve Borsalar Bırlığı Başkanı Sırrı Enver Batur, «Ozel sektörun, komunist kafalar tarafındaıı ahlâkı diışuk insanlar olarak tanıtılmağa çalışıldığını» ılerı surerek, «Duzenin değışmesine hiçbır zaman musaade etmijeceğiz» demıştır Batur, ozetle şunlan soylemıstır «Karsımızdakı faalperestler, ev\eli ozel mulknet muessesesını, hur tesebbus muessesesını ortadan kaldırmak çabasında \e havasındadırlar. Tamamen bır Karl Marks a£zıvla.. (Bu düzen, değıstmlmelıdir; değışecektir) dı\e seslerinı bövle kendilerini >ırtarcasına raemleket ufkunda. meraleket semalarında kamtı uyun onünde \a\maja çalısmaktadırlar. Bu düzen degisme\ecektir. Bu duzenin degismesıne hiçbir zaman musaade etmevece|iz. Türk bzel tesebbu«unün akhselımı, Turk Milletinın mıllivetperverliği. bu düzenın değişmesine hiçbir zaman musaade etmivecektir.» Rum Yönetimi, Türk Liderini Sorgu Yargıcı önüne çıkardı Denkfaş, isyan ile de suçlanıyor ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Bauf Denktaş dün Rum yönetimince Sorgu "Yargıcınm önüne çıkanlmış ve ifadesi alınmıştır. Ankara'ya gelen haberlere görp, Rum Yönetimi, Denktaş'ı 3 suçtan yargılamak istemektedir. Bunlardan birincisi, Kıbrıs'a kanun dısı yollardan ginne, ikincisi kanunsuz siiâh taşıma, ücüncüsü ise devlet emniyetine karsı kovma suclandır. Dun sabah Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Kuçuk ve avukat Ali Dâna ile gonişen Denktaş, Kıbrıslı Turklere hitaben bir mesaj yayınlamıştır. Denktaş, mesajinda, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmekte \e sükunetiıi korunması isteğınde bulunmaktadır. Sunap, dün 1/Vilson ile gotuştu Dış Haberler Servisi LONDRA Cumhurbaşkanı Sunay, dün ikametine a>rılan Buckingham Sarayında, İngiltere Başbakanı Wilson"u kabul ederek, bir süre görüşmuştür. Bu goruşmelerden sonra Cevdet Sunay ve eşı, Sarav'dan ayrılmıs, kendılerını, Kırahçe ve eşı uğurlamıştır Cumhurbaşkanı, sancaklı sarav muhafızlarının refakat ettığı «Kıraliyet Arabası»na bınmıs, Bajan Sunay'ın da emrıne. bır otomobıl verılmıştır YENI SINIF GECME VE SINA* YÖVETMELIĞI IÇIN MİLLÎ EĞÎTIM BAKANLIĞINDAN AÇIKL.4MA ISTEMEYE KARAR VEREN ISTANBUL ORT\ DERECELI OKULLARIN MUDURLERI TOPLANTIDA 1000 kişilik ziyafet Bozbeyli, Meclis Içtüzüğünün hazırlanmasını istedi ANKARA, (Cumhumet Burosn) Mıllet Mechsı Başkanı Ferruh Bozbevlı, «Meclis tçtüzugü'nün fciran once huırlanmasını» ısteırmtır Bo7be\lı bu ı^eğını, baskanlığında toplanan ve 20 dakıka suren Meclı^m dunku toplantısında belırtmıstır Ba=;kan Bozbeyli, yaz avlarında bırıkmıs Cumhurbaşkanlığı \e Başbakanlıktan gelen bazı tezkerelerı okutup, Meclısın onayına ve bılgısıne sunduktan sonra Iç Tuzuk konusunda şunları soylemıstır : (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Mesajın metni Denktaş'ın mesajı, şoyledır «Benim için endişe edilecek bir husus yoktur. Liıhhatim gavet m ve manevıvatım tamdır. Bana vapılan rauamele, iyidir. Taşkınlık ve heyecan varatacak herhanci bir harekete luzum voktur. Beni sevenler, hiçbir hâdise çıkarmasınlar ve durumu, sükunetle idare etsinler. Bütun Turk cemaatıne selâm ve sevgilerimi sunarım.» Alı Dana, Denktaş ile, Rum îçIşlerl Bakanı Yorgaeıs*ın refakatınde goruşmüştür. Dana, DenKtaş'ın tutukluluğunun 24 saatten. fazla uzaması halınde. hâkım kara rının gerektığını ılerı surunce, «Bu konuda, 8 günlük bir hâkim kararı vardır» cevabını almıştır. Goruşme sırasında Rum Savcısı ve Sorgu Yargıcı, Denktaş'ın o anda bulunduğu polıs komserlığlne gelmışlerdır Alı Dâna, Denktaş'ın doI Arkası Sa. 7. Su. 4 de) Başbakan, köy ve köyfü için pratik tedbirler alınmasını istiyor A\K\RA (Cumhuriyet Bürosu) Yuksek Plânlama Kurulu, dun de toplanmış, 1968 yılı proğramı çalışmalannın bırmcı saihasını bıtirmiştır, Bu arada konuşan Başbakan Demırel •Ko> \e ko>lu için pratik tedbirler alınmasını ıstemıştır Suleyman Demırel, konuşraasmda, topvekün kalkınmamız ıçın, koy ve koylü meselesıne onem verılmesının zorunlu olduğunu bildırmıs, ozetle şunlan soylemıştır: «Koy en\anter çalışmaları, koyun sonınlarını ortaya koymuştur. Bir süre once Türk koylüsunün ihtivacı 3 5 kalemden ibaretken, bugiın 100 150 kaleme >ukselraiştır. Artan ihtivaçlara ce\ap \ermek için gavretlerin düzene sokulması lâzımdır.» 1972 yılında butun koyleruı okula kavuşacağını belırten Demırel, eğıtımde okuma yazma dışında tarımsal, sağlık eğıtımı ile ev ekonomısmın de koylere gırmesının zorunlu olduğunu belırtmış, koy sorunlarının çozumlenmesı için pratik tedbirler alınmasını ıstemıştır. (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) Sunay ve eşı şerefıne dun akşam Londra Beledıye Başkanı Ferguson ve eşı tarafından Londra şehnnın .Guildhall» adını taşıyan Beledıye Sarayında bir zıjafet verılmıştır Prenses Alexsandra ile eşı dahıl olmak uzere 1000 kışının katıldığı yemekte Sunay, Istıklâl Marşı ile karşılanmış, Meclis uvelerı ile tanıştırılmıştır Daha sonra Sunay'ın balo salonuna gırışı, Hassa Suvarı Boluğu tarafından, borazan çalarak, dâvetlılere haber verılmıştır Sınıl Geçme ve Sınav Yönelmeliği, çeşilli şekilde yorumlandı Şükran SONER ^^ Türk yemekleri Cumhurbaşkanı Sunay da, Kralıçe Elızabeth ve Edınburg Duku şerefıne, Turk Elçıllğı salonlarında bır oğle zıyafetı vermıştır Mısafırlere, Türk yemek ve tatlıları sunulmuştur BUCKİNGHAM SARAYINDA VERİLEN ZİYAFETTE CUMHURBAŞKAM SUNAY, PRENSES MARGARET'LE BERABER (Telefoto THA) Aybar'agöre, "Sunay, yetki sınırlannı aşıyor..,, ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Londrada bır eazetecıye, «Sosyalizmin Anayasaya kapalı olduğu >olunda» verdığı demeç, TİP Genel Başkanı Mehmet Ah Ajbar tarafından cevaplandırılmış ve Sunay'a atfedılen bu sozler ıçın Genel Baskan, «Sayın Sunay'ın bu konudaki indi mülâhazalarına ıtibar ve iltifat edilemez» demıştır. Avbar, Sunay'a atfedılen bu sozlerın Turkıye'de demokratık anayaşa rejımının yerleşmesını ısteyenlerce hayret ve uzuntuyle karşılanacak mahıyette olduğunu, Sunay'ın «Bu demeci ile demokratık bir hukuk devletinde Cnmhorbaskanlıfı makamına tanınan jförev ve yetki sınırlannı da asmıs bulundngunn* one surmuş, Anayasanın «osyalızme açık olduğunu tekrar etmış ve ozetle şoyle demıştır (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) Mudurler muşterek toplantıya rağmen açıklığa kavuşmayan bazı maddelerı tesbıt ederek, Bakanlıktan sormaya karar vermışlerdır. Açıklığa kavuşmayan bazı maddeler ve yonetaıelığın uyguUnması nın çok gecıkmış olması yuzunden doğan bazı aksaklıklar, yazılı olarak Bakanlığa bıldırılecek ve aneak Bakanlığm gondereceği cevaptan sonra TSÎbik edılebüeCCÎtTtr Şehrimizdeki orta dereceli okullann müdürleri, Milli Eğitim Müdürü Kâmil Günel'in başkanlığında bir toplantı yaparak yeni sınıf geçme ve sınav yonetmeliğinin anlaşılamıyan bazı maddelerini yorumlamaya çalışmışlardır. «İmtihana mı derse mi?» •Yonetmeliğe gore son sınıflar 21 mayısta bitirme imtihanlarına gireceklerdir. Okullar ise bu yıl 25 mayısta tâtile girecektir. OgTet menler son sınıf imtihanlarına mı >oksa ara sınıfların derslerine mi gireceklerdir?» (Arkası Sa. 7, Su. 2 de) Kuşdili Çayırı, "Tramvay Muzesi: hâline getiriliyor Egeli: "Hiçbir ögrencı kendini labıta kuvveti yerine koyamaz,, Istanbul Unıversıtesı Rektorü Prof. Egelı, dun, Hukuk Fakultesınde devam eden boykotla ılgılı olarak, unıversıtemn her turlu fıkırlerın serbestçe konuşulup tartışıldığı bır muessese olduğunu, ancak zor kullanarak oğrencılerın ıçerı gırmelerını onlemenın doğru bır hareket olmadıfını soylemıştır Rektor avrıca, «Hiçbir oğrencinin kendini zabıta kuvveti >erine koymaya hakkı olmadığını» ıfade etmıştır (Arkası Sa 7, Su. 1 de) "Grev yüzünden ekmek sıkıntısı çekilmiyecek,, ANKAR4. (Cumhunyet Bürosu) Lıkatls Sendıkasının Toprak Mahsullerı Ofısı îşyerlerınde aîmış olduğu grev kararı ile ılgılı olarak dun bır basın toplantısı duzenleyen Ofıs Genel Muduru Kâmran Baydur, Sendiısanın Emekh Sandığına dahıl 2 200 kışıyı de toplu sozleşme kapsamına almak ıstedığım, bunun mevcut kanunlara gore ımkân'iz olduğunu ıfade ile «Sendıka. Turk halkının baslıca Sida kaynagı olan ekmek üzerınde spekulâsvon \apmak sure tıvle kamu ovunu telâsa düşurmek ıstemektcdir» demıştır (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) • fCore Savaşından beri S7ERLİN, en büyük d&şüşü PARÇALANIYORLAR Alıcısı çıkmayan tramvaylar parçalanmıya başlandı. Parçaların bir kısmı trolcybııslere takılacak, bir kısmı da hurdacı>a sablacak. Bo>lece idare açığını kapatacak. Tarıhe karışan üam\a>lar, tarıhın sayfalarından tekrar kurtuldu Yakmda Istanbulluların hızmetıne gırecek . Dan, dın, dan dan seslerı tekrar duyulacak Çalışacagı hat uzerınde eskı sıtıl duraklar. eskı yazı ile >azıîmış duıak tabelalan bulunacak Bazı seferlen, şırket zamanımn elbıselerım gıjecek vatmanlar yaptıracaklar. Bunun ıçın Kadıkoy Tramvay deposu •Tramvay Muzesi» halrne getırılmış Kuşdılı Çajırmm çevresıne raylar doşenmış Duraklar >apılmış. Tabelalar takılmış. Vatmanların elbıseleıı hazırlanraış. Bı letler bastınlmış . Tramvajı ozlıjenler, onumuzdekı ay sonunda Kadıkoye geçtıklerı takdırde, 3 kılometre tramvayla ge zı >apabılecekler Atlı>abılecekler, asılabılecekler Tabıı polıslere ya kalanmamak şartı>le'. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mıllı Eğıtım Bakanı tlhamı Ertem, TÖS Genel Başkanı Fakır Ba>kurt ile Turkıye Öğretmen Dernekleri Mılli Federasyonu Genel Başkanı Prof Bahrı Savcı'nın vayınladıklaıı ortak bıldırıje sert bır cevap vermış ve «Hiçbir tesekkul ve knrulusun metnleketsever Turk öferetmeninı emellcri oğrnna tedırgın etmesine musaade olunmavacaktır» demıştır. Ertem, demecınde, «Bildirilerde ilmın ve mesleki vekarın ağırbaslılıgi değil, polemifin kıskırtıcılıgi vardır» demekte ve soyle devam etmektedır«Bildiriler, asıl Türk öfretmeninı kutsi görevinden avırıp, kanunların dısına çıkararak, hem ögretmenı, hem de azız Türk mılletinı huzursuz kılmak gavesını çüdüyor. Türk ogTetmenı asla bır baskı altında degildır. Hiçbir tesekkul \c kuruluşun memleketsever Turk öğretmenını emelleri uferuna tedırgın etmesine musaade olunmayacaktır. (Arkası Sa. 7. Su. 3 de) Ertem, Ögretmen Dernekleri Federasyonunâ cevap verdi kaydetti LONDRA, (a.a.) Sterlın'ın dr> lara gore değerı, oncekı akşam 2,7825 ıken dun sabah 2,7822'ye duşmuştur Bu duşuşun, Kore Savaşı yıllarından berı en buyuk duşuş olduğu belırtılmektedu Duşuş, talep azlığından çok, arz fazlalığındadır Gerçekten de ış hayatı, son derece durgundur. Ingiltere Bankası; Sterlın'i, gerek peşın gerekse 3.6 ve 9 ay vâdelı ışlemlerde desteklemek ıçın mudahale etmıştır ALMANYA'DA BANKA SOYAN GANGSTER İSTANBULDA YAKALANDI Almanya'nın Nellıngen şehrınde bulunan «Bas Rhın» Halk Bankasını soyan gangsterlerden Josef Dıetrıch, oncekı gece Aksaray da mısafır kaldığı bır tuccarın evınde yakalanmıştır 14 Agustos 1967 gunu Cezajırll Ahmet Georges Labassı ile muşterek sılahlı soygun yapan \e 30 bın mark alan Jozef, olavdan sonra Fransav a geçmıstır. Ahmedın Fransada yakalan masından sonra sahle kımlıkle Turk>veve eelen gane^ter, Turkkıveden O;tadog'Jva geçmek uze re hazırlıklarmı tamamlamış ve Mne bır kaçakçı olan arkada^ı Peter Snınerle bırlıkte hareket (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Istanbul Valisi, ekmek için, "Te/âşa düşüfmestn,, diyor Valı Vefa Poyraz, dun un fabrıkaları sahıplerı\le yaptığı toplantıda «Gre\ın de\anıı sırasında Istanbulda ekmek sıkıntısı cekılraemesı için gereken tedbirler alınmıştır» demıştır Ikı saat suren toplantıdan sonra da Po>raz, şunlan so>lemıştır •Gre\e hurmetkar kalarak, gerekli her turlu kanunî tedbirler alınmaktadır. Halkımızın. ekmek konusunda telaşa duşmemesini nca ederım • Müşteri çıkmayınca İETT İdaresı, satışa çıkardığı 225 tramvaya muşterı bulamamıştır. Bunun uzerme tramva>lar, Gazhane deposuna çekılmış ve sokulmeye başlanmıştır Parçaların bır kısmı, trolejbuslere takılacak, gen kalanı da hurdacılara verılecektır. idare. parçaların buyuk kısmının çelık olması yuzunden, ydlarca kul landığı ve kâr ettığı tramvajlardan, bu halde bıle açığını kapatabılecek gehre sahıp olacaktır Sokulen raylar da, elektrık dıreğı hahne getırılmıştır. İKİ İSTANBULLU, YUGOSLAVYA'DA TUTUKLANDI IV4NGRAD (AP) Polıs, pasaport sahtekârlıgın dan sanık olarak, Istanbullu İ2 yaşındakı Mu mın Yener ile 23 yaşındakı Sadık Bayrak Buyuka yı tutuklamıstır Ola>la ılgılı bır Yugoslav da tevkıf edılmış bulunmaktadır Iddıaya gore sanıklar, Belgrat' takı Turk Elçılıgınm damgasını taklıd ederek, Turkıye'je gıtmeıc ısteyen Yugoslav uyruklulara, sante gırış vızelerını 160'ar dolara satrruşlardır Her 2 Turk sahte oto mobıl ehlıyetı satmaktan da sanıktırlar Trafık muhurunun ts tanbul'da yapıldığı ılen surulmektedjr. Bir imdat treni. 1967 Turkiye Guzellik Kıraliçesi seiilen Neşe Yazıcıgıl, Londra hava alauında foto muhabirlerine poz verijor. Ingiliz basını, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Ingiltere ziyareti munasebeti i'e guzelimize geniş olçude yer vermekte ve Londra gazetelerinde Yazıcıgil ile >apılan roportajlar yayınlanmaktadır. 17 Kasımda 1967 Dun\a Guzellik Yanşmasına katılacak olan guzeller İngilterenin başkentinde toplanmış \e yarişma hakkında tahminler yurutulmeye başlanılmıştır. Bunlar arasuıda Turk guzeli de sansll J goruhnektedır *| ımdadına fcoştuğu trene çarptı! MALATYA Fırat Bekırhuseyın ıstasyonları arasında, arıza sebebıyle meyıllı arazıde duran ve yardım ısteyen yolcu trenı ile Fırat ıstasyonundan gonderılen bır ımdat makuıası, çarpışmış, 3 yolcu yaralanmıştır. tlgılüer, çarpışma sonunda, bir romorkun raydan çıktığını ve ımdat makınasımn da hasara uğradığım soylemışlerdır. Eskileri ayrıldı İETT tdaresi ilk hizmete giren 25 tramvayı ayırmış ve bunları onarmıştır. Bu arada Kadıkoy Deposu, «Tramvay Muzesi» halıne getırılmıştir. Müzede, tramvaylar hallra gosterılecektır. lstıyen ucret karşı lıgında tramva\a bınecek Kujdıll Çajırını doiaşacaktır. FEN SET IŞLERt MÜDÜRLÜGÜ TARAFINDAN PİYER LOTİ KAHVESİNE GÎDEN ÎOL KENARINDAKİ tZERİNDE MENDERES, ZORLU VE POLATKAN ÎÇtN HAZIRLANAN MEZARLAR (Fotoğraf Selçuk AYBATAR) Mezorlar hazırlandı Menderes, Zorlu ve Polatkan aılelermce eskı Başbakan ve arkadaslarının gdmulmesı ıçın ısrar edılen, Eyupsultan Camıı yanındakı otopark yerine dun, cuma namazı saatlermde arabaların park edılmesı kâhyalar tarafından onlenmek ıstenmijUr, (Arkası Sa. 7, Su. 7 de>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog