Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

lumhuriyet ÎASIN AHLÂK UYMAY1 TAAHHÜT EDER Sahib): 1 NAZÎMI NADt • Genel Yeyin MflaOrtl ECVET Snrumlu Yazı Isleri Mııdurtl BROL OALU Basan ve Vayan CUMHUSrYEl MATBAACILIK ve Gazetecllik T. A S Caâaloglu Ualkevt sokak No 3941 Uejdanı Edırne nanı ADANA Telelon: «550 * ANKARA Ataturk Bulvarı cı Ap • YenıserıU Tcleton: U 09 M • 12 09 «• 12 05 «4 17 57 35 # İZMİR: Fevzlpaja Bulvarı. Afjaroilu İshanı 104105. Tel: 31230 BÜROLAR ABONb Senelik 6 «ylık 3 «<rUtt ve Türkiy» 75.00 40.00 22.00 Itnn Harlel 198.00 9900 49.50 • » i « $ Ineı «anttcMro* (aununıı w 1 od aablleıeı u * Nışan Nikân evienm* Uogum (MaJttu) u a Ölura MevUt roatkkUt v* fcajMc ımrt» » c 108 « n> 6lum MevUt TaaakJcuı ( W eO) t stD taa a 25 KURUŞ îumlar Denktaş'ı yargılıyacak (BaaUralı I tneı aahıtede) ıede zlyaret ettikleri bıldırilıtır. Aynı yayında Denktaşın rk avukatlanndan Alı Dânâ de goruşmesme ızin verüdıbelirtilmiştir. ,um radyosu, ayrıca, Denktaş ilgih olarak yapılan temas3a «Denktaşın hayat emniyeçin teminat» venldigi ve kenınin «Kıbrısa kanunsu» ve ısiz girmek» suçu ıle yargıla•ağını da ileri sürmüştür. )te yandan, Dışişleri Bakanyetkilileri bu konuda yaptıçeçıtlı diplomatık temasların lucuna ıntirar edıldiğmı beSAYAN DENKTAŞ tAHATSIZ Jayan Denktaş, bu olaydan c üzülmesi sonucunda rahatlanmış ve evınde bazı ziyareti kabul etrnıştir. Kendisi ile nujan bır muhabirımıze ban Denktaş, Kıbrıs BüyükelçıAhmet Zaimın kendısıne herngı bır zıyarette bulunmadııı, bır sorumuza cevap olarak flemıştır 3iğer yandan, Başkenttekı çeli kurumlann tepkılerı devam •nektedır. rEPKİUER Sıyasal Bılgiler Fakülteçi Kıbilı öğrencıler Derneğı Başkanı üeyman Demirele bir telgral kmiştır. Telgra/ta şöyle denilmektedır: «Rant Denktaşın sözde Rum ılisleri tarafından tevkifi Kıb• TUrklerinin «erefli mücadesine indirilen büyük bir darbe raıutur. Sayın Cemaat Meclisi ışkanımızın Kıbrıs Türkünün refine vakışır bir şekilde serest bırakılması için cerekenin »pılmasını bekliyoruı.» MTTB îkıncı Başkanlığı da ya ınladığı bir büdıride Denktan serbest bırakılması içın hüumetin yapacajı her teşebbüjn kendılerince destekleneceği çıklanmıjtır. Öte yandan Aydın Bağımsız lılletvekıh Reşat özarda, «Deıtirel bükümeti, mücataitlerin nukavemetini kırmak ve böyle ikle Tunanistanla milli tnenaalere aykırı bir anlaşma yap nak için Denktaşın Adava gitnesine mvhalefet etmi«tir» denı$tır. özarda ayrıca Denktaşın Macarıosun sarayında muhafaza al ında bulunduğunu da söylemış ıre «etaret nzarca Kıbrısta ve rürkiyede çok nabo» bâdiseler meydana gelmesini hiçbir kuvvet önleyemeyeceklir» demıştır. BOMBA PATLADI LEFKOŞE Dun Baf şehrinde patlıyan bır bomba bir fabrıkada yangın çımkasına ve önemlı hasara sebep olmuştur. Can kaybı olmadığı bildırılmektedır Hard'ı davet edereh olay hakkmda bilgi vermiş ve Amerikan hukumetinin de bu konuda yardım ve ilgi göstermesini istemiştir. Saat 18.30'da başlayan ve bir saat kadar devam eden bu göriışmeden sonra Büyükelçi ile gareteciler erasında şu konuşma geçmiştir: Sonı: «Eaşbakanla gorüşmeniz hakkmda bilgi verir rnisiniz?» Cevap: .Çok genel konular hakkmda konuştuk. Başbakanınızın daveti üzerine geldim. Bunun için, daha geniş bilgiyi kendilerinden aiabilirsiniz.» Soru: Denktaş olayı konuşmalarmızda yer aldı rnı?» Cevap: .Denktaş konusu da konuşmalarımıza dahıldı.> Soru: «Sizi davet eden Başbakan hükumetinize iletilmek üzere herhangi bir mektup verdi mi?» Cevap: .Hayır herhangi bir mektup almadım.» Parlamento'da ilk gün (Bastarafı I Inct sahifede) Gerek benatoda, gerekse Mıllet Meclısinde Başkanlar frak gı>erler... bir de her iki Meclis jalonundakı görevli personel, frakla, jaket atay arası, penguenlere benzeyen özel giysiler içındedır. İste onlardan bır tanesı de tasnıf heyetıne vaklaştı. Yırtılan zarfları toplamaya başlamıştı ki, TRT Kurumunun o gencecık filim operatörlen, kameralarını o personele yönelttıler ve parmaklarını düjmelere bastılar O personeli. anlaşılan. Senato Başkanının muavini falan sanmış olacaklar ki, epey filım boşalttılar... Reflektörler yenıaen yandı, bu defa Senato Başkanhk kürsüsünde oturan Başkanvekilı Fikret Turhangil ışıldadı.. Turhangil elinde olmayarak bir poz aldı ve tam devimivle fena halde «kasıldı» Kasılmalar saatlerce devam ettı parlâmentooa. Zira, TRT Kurumu, televizyon için ilk defa filira çekiyordu. Millet Meclisi Başkanhk kürsüsünde sayın Ahmet Bilgin vardı. Ne var ki görüp görülecek aevinç de bu kadar, Bilgin artık oturamıyacak Başkanhk kürsüsünde de ondan.. Millet Meclisi Baskanlık yarışım saym Ferruh Bozbeyli kazandı.. ta rafsızlığını göstermek için olacak Başbakan sayın Demirel, kimseye oy vermedi.. Biraz solgun gibi geldi Demirel'in yüzü... •Güven Parüsin'm gelismesi hız lanıyor... Trabzonun Yomra ilçesinde Belediye Baskanvekilliğini ve Daimi Encümen üyeliği seçimini Güven Partili adaylar kazandı... CHP den ayrılıp GP ye katılan Gaziantep tl Genel Meclisi üye si GP. Erciş ve Ürgup îlçe Tes kilâtîarı Vakfıkebir Gençlik Kolu kuruldu CHP den kitle haHnde aynlan yurttaşlar GP ye ka tıhyor Vanda CHP çözülme si devam ediyor.» Parlâmentoya giderken. GP nin basın bülteni gözüme ilişti.. Başlıklar aynen yukarıdakiler... bu aylardır böyle. Demokrasi tehlikede, bizden haber vermesi.... Bunca yıl. didin, uğ raş. çalış, çabala sonra bir GP çık sın CHP den, ve de gün gün dev gibi gelişsin. iyi ama, bu gidiş iyi değil. GP bültenlerine bakıhrsa, tek parti dönernine girdik girac» ğiz.,.. Senatonun mikrofonu ilk günden bozuldu, bu bozulmaya da tskender Cenap Ege <AP^ bozuldu.. .İlk günden de olur mu yahu?> dedi.. Yerden gö|e haklı.. Ege'ye gel de «deve» öyküsünü anlatma.. Bir kere yazıldı, Parlâmento )okantasmda yemekler ucuıdu, en haliıinden bir kase çorba 25 kuruştur, evet «adece 25 kurua.. Bak mifllar, en berbadmdan bir kase çot bayı vatandaş 150 kuru;a i;iyor, »yıp olmasm diye Parlâmento çor basına ° « 100 zam yapıvermi'ler ve / çorbanın fiyatı 50 kuruşa fırlamı;Bu kadar hayat pahahhğına can mı dayanır kardaşlar, can mı dayanır? TÜRKİYEDE BIRİNCİ ÇAUŞMA YIUN1 DOLDURAN PIA, 3ÖRDÜĞÜ BÜYÜK İLGİ İÇİN DOST TURK HALKINA CANDAN TEŞEKKÜRLERİNİ SUNAR DEMiR KARACA'YI KA YBETTIK Babıaü'de çah«kanlık ve dürustlüğü Ue tanmmış olan «Associated Press» mensuplarından gazetecı Demır Karaca. tedavı görmekte olduğu klinıkte dun vefat etmiştir. 1917 yılında Istanbul'da doğan ve 1946 yılınaa gazeteciH£e «AP» ajansında baslamış bulunan ve 21 yıldır bu ajans ta çahşan Türkıye Gazetecıler SendıkaM üvesi merhum Demir Karaca; İngtlizce, Fransi7Ca ve Rumca dıllerı bılmekte idı. Merhum Demir Karaca'nın cenazesı 4 Kasım Cumartesi günu Nuriosmanıye camıinden kaldırılacaktır. Cumhuriyet Gazetesi. mer huma Tanrıdan rahmet ve roağfiret ile kederli aılesine, AP mensubu arkanaşlarına başsafclığı dıler. Rauf Denktaş ıle ilgıli olarak Amerika hukümeti nezdinde de diin ak?am bir teşebbüs yapılmıştır. B»?bakan Süleyman Demirel, Amerikan BüyukelçUi Parker Başbakan, Amerikan Elçisi ile goruşiu (Bastarafı l ıneı sahifede) Turhangıl yenıden seçılen Atasagun'un aynı zamanda Cumhurbaşkanına vekâiet etmekte olduğunu, bu sebepten Senato'vu yönetmesinde bır mahzur olm<fdığını söylemiştır. Turhangil kendi görüşünü oya koymuş ve kabul edümiştır. Baskanvekillıkleri oylamasına geçılmıs ve Başkanvekılliklrrıne Fıkret Turhangıl (AP), Macit Zeren (AP) ve Strrı Atalay (CHP) seçilmişlerdir. Idare âmirhklerine Akif Tekin (AP), Necıp Seyhan (GP) ve Selahattin özgür (MBK). Katıphklenne Nahıt Altan (AP), Mehmet Çamlıca (AP), Sadık Artukmaç (CHP), Enver Bahadırlı (GP), Adil Ünlü (Kontenjan) seçılmışlerdir. CHP grubunun diğer katip adayı Hüseyın Atmaca. yeteıi kadar oy alamamıştır. Bu katiplik içın yeniden oylama yapılacaktır. Bundan sonra verılen bir onerge ıle Senato çalışmalanna komisyon üyeliklerine aday tesbiti için bir hafta ara verilmiştır. Senato 9 Kasım 1967 günü toplanacaktır. Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli Q ı parti gruplan temsilXn cileri ile bir toplantı yaparak Başkanhk Divanının parti grup» ları arasında taksimi meselesini gorüşmustür. Toplantıdaki TİP, VTP v e MP temsilcileri bütün partilerin Başkanhk Divanında temsil edilmesıni ıstemişlerdır. Buna karşı AP temsilcisi, partllerm kuvvet oranlarına göre Baskanlık Divanında temsil edilmelerinın gerektifiini, gruplsrı çok küçük olan TtP ve MP'nin Baskanlık Divanına gırmesinın e^reksiz olduğunu Sne sümnüstür. Gdrüsmelerden bir sonuc alınamsdlgr'içjn • buçiinkü Meclıs toplantisiriaâ 6a«teâfıHV Divanı «eçimi yapılamıyacaktır. Grup temsilcileri pazartesi eünü yenid<"n toplanacaklardır. Senoto Dilligil (Bastarafı ı ıncı sahitede) muz, bujünkü toplantısında Parti Yasaklamaları tnceleme Kurulunnn kararını kanun hukümleri geregince ytrine getinnistir. Siyasi Partilcr Kanununun aksayan. hür ve demokratik rejimin icabı olan partilerin çalışmalanna müdahale vasfını Ufiyan hükümlerinin üzerinde durnlmtsv, tatbikatın neticesi olarak eörülmektedir. Bn itibarlaraeydanagelen aksakhkların düaeUilmefi için eerekli çalısmalar yapılacaktır.» , AP Genel Idare Kurulunda ayrıca Başbakan Demirel genel konulara değinen bir konuşma , yapmış, naaşlar meselesinde ön ceki gün verdigı demeeı tekrar , lamış. Irak gezısi ıntibalarını ', anlatmıstır 1 TUIKSINDE KrNILIK 0 Daha erken hareket saatlçri (2) Pazar uçuşları (1 K ı ı ı m ' d l D ilibaren) ANKARA, (a.a.) Milli Eğıtim Bakanı llhamı Ertem, yeni tefti<; sıstemı ile ılgıh olarak vahhklere bır genelge «onder(Bajlarafı 1 inci sahifede) mış, bu genelgenın bütun ılk isleri Bakanı Georgf l"ro\vn. In oğretım mufettışlenne venlmesını ıstıyerek, ozellıkle ılkögregiliz tluslar toplu!ui;una dahil tımdekı teftış aksakhklannı gıiilkelerın vüksek komiserleri ile derıcı hükümlerı anlatmıytır. birlikte 170 seçUın dâvetlinın Ayrıca, «Memurların pnlitika hazır bulunduju vemekte kraile mesgtı1 olmaları kanunen liçe Elizabeth tngilirce. Cumhur suç sayı]dı|ından politik öavrabaşkanı Snnav ise Tiirkve birer nışlardan kaçınılmasını» ı<tekonusma vapmışlardır miştır Şimdi dostuz Bakan, «llkö|retim mütcttişleŞımdı dost ve müttefık olan rinin öğretmenlerle olan mesleikı ülkenın Bırıncı L)ün\a Savski münasebetlerinin dikkntı çeşında bırbırlennın dusmarıı olkecek derecede bir huzorsuıluduğunu hatırlaımakla «ore başsa yolaçtıfeı, bunun sonucu olaıBaştarafı 1 inci sahifede) J layan Kralıçe Klızaoeth «Simrak saygı ve sevginin azalıp di ülkelerimiz NATO ve CEN eüvenin sar«ıldıgı, ynrd içi feiçinde grev giınune karar verecekTO içinde aynı «ftnislrnn savuzilerinde ö|retmenlerce de ifatir. nucusudur» demi:? \> •ovle rie de olnndu» demiştir. " Diğer taraftan LikatIş Genel vam etmıştır: «Hür Oünyanın sa Başkanı M. AH Sarı dün Ankarada Bakan, ılkoğretım müfettişlevunmasında ittitaklar d» Şerleribir basın toplantısı düzenleyerek, rınden bır kısmının da aktıf poni ispat etmiştir. Ve defciscn Sendikanın Toprak Mahsuİleri Olitikaya temayül göşterdiklerını ?art ve ihtivaçlara mtibak ettıfisi işyerlerinde grev kararı aldıve öğretmenler arasında mense rilebilmekte oldnkları görülğını ve bazı yerlerde grev kararıfarklan gözeterek farklı muamektedir.» nın uygulanmasına geçildiğini bilmele yaptıklarını özellıkle bedirmis ve «gTev hareketi halkımılirtmektedir. Cumhurbaşkanı Csvıje* Sur.ay. zm ekmek sıkıntısı çekmesi, vüzIngılterenın kbklü cloraokratik lerce işyerinin muattal kalması geleneklerıne TürKiys.ıın befleyüzünden köylümuzün tohumluk diğı havranlığı belırtukten sonbuğday alamaması gibi büyük kara demiştir kı: yıplara ve sıkmtılara jol açacak«Türkive ile tlgiltere arassnda Cumhurijet 103.25 105.30 tır demiştir. siyasî alanda var otan ku\\etReşat 177.00 178.00 Grev, hâlen, Trabzon. Samsun li baglara ilâveten. ticaret. Hamit 130.00 131.00 ve Havzada uygulanmaktadır. kültür, tnrizm, teknik ve biiim Aziz ııı.o» ın.eo alanlarında da işbirlij,i icin geBaşta Ankara ve lstanbul olmak Napol>on 116.00 117.00 niş nfuklann açık bulnndu^una üzere dokuz ilde de grev kararı aeminiı.» 21 ayar kulçc hnmıştır. 15.70 1S.7S ANKARA (Cumhurivet Bürosu) lstanbul Senatorü Mebıvıre Aksoley, Türkiye'de bulunmayan ilâçların, yabancı memipket lerden getirtilmesi, öncelik \e iv«dilikle gümrüklerdeB verîi«iz geçirilmesi yolunda bir lanun teklifi hazırlamıştır. Mebrure Aksoley, «tlâçlar 15 saat içinde yurdumuza getirilebilmekte. ancak bu ilâclar pümrüklerde 15 %ün çibi uzun bir süre beklemektedir» demektedır. Aksoley. «Şahsi ihtiyaza yetecek miktarda otmak ve memlekptirni7r1p hulunmadıîı SaSlık Müdürlüklerince onaylanmak suretiyle, yurt dısmdan «etirtilecek ilâç ve emsali çrrekli maddflerin, islemlerinin öncelik ve ivedilikli' <am»n>!anara'ı, eümrük versisinden muaf olarak ihtiyac sahiolprine ulaştırılmasını» istemektedir Aksoley, dışarıdan getirtilecjek zaruri ilâçların gümriik vergİ8İnden muaf olmasını istedi CHP. Meclis Grupu dün toplanarak Gruo Yönetirn Kurulu üyelerini seçmlşitir Yeni Grup Yönetim Kurulu »u Uyelerden teşekktll etmiştir. Ahmet Şener Kemal Yılmaz, Kudret Bosuter. K&mil Kınkogla Nuri Kodarnanoğlu, Mesut Ozansu, Murat Cmer. Seyfi Sadı Petv cap, Nermm Neftçi. DtiZELTME önceki eünkü sayımızda A.P. Senato Grupu Yönetim Kurulu U yelıjine seçilen Osman SalıhoJİu'nun adı yanlışhltla Mehmet Selihoğlu diye yazılmıştır. Düzeltır, özur dıleriz. CHP Meclis Grupu Yönetim Kurulu seçildi (Baştatafı 1 inci sahifede) Partinin Genel Başkanlarına ve rilen muhtırada Parlâmentodan ve siyasl partılerden de ısteklerde bulunulmakta. öğretmenlere karsı gınşılen haksız ıslemlerın araştırma konusu vapılması ıstenmektedır. Muhtıranın «Sıyasi Partı ve Parlâmentodan ıstekler» kıstnın da da söyle denılmektedir: «Türk Milli Eçitimi, bir yandan, bövle bir baskı vc >,indirme islemlerine ugratılmakta. bir vandan da milletin gerçek ibtiyaçları olan teknik ve mo dern kültür ıstikametindcn saptırılarak dnraklatıcı, geriletici. Milli bedeflere zıt düsücü karanlık bir vone eotürülmtkte dir. Teknik, öğrctim. tarım eğitimi alabildiiine ıhmal edilirken, din e|itimine ve din adamı >etiıjtirme itiııe hn verilmektcdr. özellikle iktidar kavvetlerl, öğretmenleri bnlncü gayretler göstermekte, taraftarlanna fârklı davranmak ve çıkar sa^lamak suretiyle kendisine katılmayan öğretmeDİere acı çektirmekte ve bunları (ırsat buldukça cezalandırmaktadır. BUtün bu noktaların aydınlanması ve gerçek yönün unsarlarının meydana çıkarılmaai için, vüksek meclislerin gereklı araştırmaları yaparak efcitirn sorunlarını açıklığa çıkarmasını istiyoruz.» Muhtırada ayrıca, eğılım aılesı mensuplarına saglam ve adil bır maas sıstemımn uvşulanması, sosyal guvenlik tedbirlerinin ahnması, sendıka hurrıveiı lıaklarının tatbik edılmesı de istenmektedır öğretmenler Adalar lcra Memurluğundan Gayri menkul satış ilânı 966/14 T. Büyükada Maden mevkiinde Ciovani Duka namma tuyıtlı 3a pafta, 180 ada, 19 24 parsel sayıls gayrimenkuUerla aynı mevkide 37 palta. 178 ada, 48 • 49 parsel sayılı gayrimenkuller bir borçtan dolayı lcra ve tflâs Kanunu gerejtince Adalar îçra Memurluğynda açık arttırma suretiyle satılacaktır. 1R0 ada, 19 • 24 parsel sayılı gayrimenkuller: Kadastro paftasında 180 ada dahilindeki (20, 22. 24) paneller yol olarak gösterilmis bulundugundan diger parseller geçittir DeğerlendirUmemiştir 19, 21, 23 parseller arsadır. Bu itibarla, 19 parsel Mjılı ara*: Büyükada Maden mahallesi YılmaztUrtı caddes) üzerınde kâin arsa olup cemini cadde seviyesinden atagı olup meyillidir. Cadde yüzü iatinst duvan, zerıne demir kazıklarıı merbut dikenli telle kapatılmıstır Sağ yan cephestndeki 24 parsel geçit zemin üzerine açılmıstır. 21 parselin sol yan tarafından 20 parsel sayılı geçitten deniıe trtib»tı olup içerismde seyrek çam ağaçlan mevcuttur. Kadastro tegbltine göre 807.50 M2 kare olup Marmara deniz) ve Sedef adasma manzaralı olduŞu. gibi bulundugu yerin mevkii, manzarası ve vapur iskelesine olan mesafesüıe nazaran bilirkiçi tarafından 160 bin lira kıymet takdir edilmlstir. 23 parsel sayılı arsa: Mad?n mahallesi Yılmaztürk caddesi Uzerinde kâin olup zemini csdde seviyesinden asagı olup meyillldiT Cadde yüzü istinat duvan üzerine demir kazıklara merbut dikenli telle kaplıdır. Sol yan cephesindeki 24 parsel sayılı geçit zemın Uzerinde açılmamıştır. 21. parselin sag yan tarafından (22 parsel* geçit) den denize lrtibatı vardır. Marmara denizine ve havalisine manzaralı ve içinde seyrek çam ve bir kaç meyva ağacı fidanı mevcut olup kadastro tesbitinde 689 M2. karedtr Bilirkişi tarafından 140 bin lira kıymet takdir edllmişttr. 21 parsel sayılı arM: Maden mahallesi YılmaztUrlc caddesınd* methalı bulunan lebi derya uzerinde kâin arsa olup zemini sahıl kısmı düz olup iki tarafından diğer parsellenn geçit yolu vardır. Asfalt caddeye bağlanan 24 pa'sel sayılı geçit yol henüz açılmıw miştır. tçerisinde bir kaç meyvı» fidanı olup denize, Sedet adasına ve karşı sahillere hallsiz manzaralıdır. Kadastro tesbitinde 94730 metrekare olup bilirkişi t&rafından 190 bin lira kıymet takdir edilmlstir. 178 ada 49 parsel sayılı kârfir apartıman: Büyükada Maden mahallesi Yılmaztürk caddesinde methali bulunan parsel üzerine kâin kârgir apartıman olup parsel zemini meyüli arka cephesi Marmara denizidir. Parselin düzlük teşkll eden üst kısmı uzerinde bodrum, zemin, birincl kattan ibaret üçfctatlıve ilcişerden altı daireli kirgir apartımandır. Bodrum katın etratı açılmış, bu kattaki daireler de havadar ve ışıklı olup apartırnenın yüzü sıvalı, pencere kenarlan tle balkon motifleri B.T.B teryinatlıdır. Merdlven basamaklan mozayik, üstü birlncl kattan mozayik merdlvenle çıkılan terasür. Elektrik, su tesisatı vardır. B»hçedeki kuyudan motörle lsale o > lunan su depx>sundan katlara tevzi edilmektedir. Daireler birer antre • hol, Ijoridor üzerine beşer oda, komple birer mutfak, birer hamam, WC. plânlıdır. Daırelerden Marmara denizine Sedef adasına ve çevresine manzaralıdır. Sahilsiz kısmı beton nhtınjlı olup ayrıca Iskelesl vardır. Bina normal malzeme ve isçilikle yapılmıştır. tçerisl mamur ve meskundur Yüz ölçüsü kadastro tesbitinde 802 M2., arsa, 200 M2. karesj büıadır. Gayrimenkulün bulunduğu yerin mevkii ve manzarası, binanın malzeme ve işçiüği ve kalitesine ve çevresinin imar edilmiş bulunmasma, vapur Iskeiesine olan mesafesine, tamamına bilirkişi tarafından 540 bin lira kıymet takdir edilmiştir. Gayrimenkullere ait ve tmar MüdürlUğünden celbedilip dosyada mevcut imar durumuna gbre 650 irtifa ve ayrık nizamda inşaat vapılabılir. SATIŞ: 4/12/1967 pazartesi günü 180 ada, 19 parsel sayılı gayrtmenkul 10 dan 10.30 arası, 21 parsel 10.30 dan 11 ve 23 parsel 11 den 12 ye kadar ve 178 ada 49 parselin de 14 den 15 e kadar Adalar tcra Memurluğunda açık arttırma suretiyle satılacaktır. Arttırma. tahmin edilen kıymetin "•'« 75 tne alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle tklnd arttırma 14/12/1967 perşerabe günü aynı saatler arasında arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada en çok arttırana ihalesl vapılacaktır. thaleye tştirak edenlerln tahmin edilen Kıymetin •• 10 nlsb«/ tinde pey akçesi veya mill! bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış ueşin para ile olup alıcıva tstediğlnde 20 günü geçmemek suretiyle mehil verilebilir. Deliâliye ve Uıale pulu ve tapu harçlan alıcıva aittiT. tpoteVc sahibi ve diğer alacaklılarla irtifak hakk' sahiplerinin bu gayrimenkuller üzenndekl haklariyle hususiyle fai ve masrafa dair olan iddialarının dayandığı belgeler İle 15 gün tçinde Memuriyetimize bildirmelerl lâzımdır. Aksi halde haklan tapu sicıliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç bırakılır. Satış bedeli hemen veya verilecek mehil içinde ödenmezse tcra ve îflas K. nun 132 nci maddesi ger» ğinoe ihale teshedilip ve iki ihale arasındaki farkın ° o 10 faizden / alıcı mesul tutulacak ve hiç blr hükme hacet kalmaksızın kencUsinden tahsil edilecektir. Şartname ilân tarüıinden itlbaren herkesin görebilmesl İçin datrede açık olup masrafı verildiğinde istiyene bir suret gönderilir. Satısa istirak edenlerln sartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ve baçkaca malumat istiyenlerirı 966/14 T sayılı dosys numarasiyle Memuriyetimize başvurmalan ilan olunur (Basın: 6477 131«i LONDRAYA HAFTADA DORT UÇUŞ 12.30 ÇARSAMBA PERŞEMBE PAZAR v".f 16 00 13.50 17 15 CENEVREYE HAFTADA İKİ DİREKT UÇUŞ ÇARSAMBA PAZAR 13.50 «r., 16.00 PARİSE HER SAU ÖREKT UÇUŞ İlkÖğretimde teftişle ilgili genelge gönderildi Sunay FRANKFURTA HER PERŞEMBE DİREKT UÇUŞ PERSEMBE 13.50 »"t 16.10 Cenevrt ve Frankfurt'tan Paris v« Brüktcl'* uygun »Wl»rm»l»f vtrdır, PIA size zaman kazandırır... saatlerinia ö^le üzeri olması, sizlere yerım gün kszsndırdığı gibi varış yerinize karanlık basmadan ulaşrnamzı sağier. UKAT /Ş © Cenevrş ve Londre'ys olan Pazar uçuîlan siz^re tam bir iş günü kazandırır. © PIA'nın Uondra seferleri arada yalnız bir jçhre maktadır. uğramekla yapıU ALTIN KARAŞİ'ye tıaftaüa 4 Her Pazartesi 19.55, Salı ve Çerşamba 19.35 ve Pazar 05.00 Bangkok va diğer önemli Uzsk Ooğu şehirlerine aktarma imkSnlarıyla Bağdat, Kuveyt, Dahran üzerinden Karaşi'ye. Her Salı ve Cumartesi 19.35 te Beyrut ve Tahran'a Fazla bilgi için »eyahat acentıniH müracaat edin'n Hamit Kaplan rBastarafı SPOR sahifesinde] Güreşin geleceği için ne düşünüyorsun Ha> mit? Eskisine nisbeten alâka iaha az. Grekoromenüı taalinı görüyorsunuz. Serbestte ise şiradilik iyi bir takım var. Pakat sonra... Sonra da Hamit'in hâtıralarına geçiyoruz: «En önemlisı Teştede» diyor Hamit, sonra da anlatıyor: « 1955 yılında ıdi. tsveçli Antonson İle beraber mindere çıktık. Salon çınlıyor alkıştan. Bütün Macar seyircisi Antonson'u tutuyor. O hırsla güreşe başladım. 52 kilo güreşi gibi gtireş yaptık, sonunda Antonson bayıldı ve ben galip ilân edil lim. O sırada 25 30 bm Macarın benı alkışlamasını hiç unutrnıyacağım. Sporun ne kadar güzel bir şey olduğunu anladım ama aynı zamanda sporun lankör olduguna da Inandım.» Hamitin Düzcedeki lokantastndan ayrılırken o »srarla şunları sövlüvordu: « Cektnmeden yazın. Hamit Kaplan vıne mınrtpre çıkacak ve Tiirk mıl'.etıne yine şampıjonJuklar hedıye edecek.» Mersinli Ahmet [Bastarafı SPOR sabifesinde] « Olimpıyatlarda Holândalı ıle güreştım. Tuş yaptım, hakemler benı galip ılân ettiler, fakat Holândalı ıtıraz ettı. O ıtıraz edınce ben de itiraz ettim. Yenıden tutuştuk, yenıden tuş yaptım; yıne ıtıraz ettı, bır defa daha tuş yaptım, artık itiraz edecek hali kalmaa'ı, sedye ile götürdüler Holândalıyı..» Mersinli daha sonra da sunları söylüyordu: « Yenmedığım adam kalmadı pıyasada. Bugün bile bıleğime güvenıyorum Celâl Atık bir takım elbise koycnı ortaya, şu Gıyaseddın'i yenersen, diye. Bir takım elbıseyı hakettım..» Mersinli'nin söylediklerini daha sonra Gıvaüeddin'e sordum. Pek do$mlamadı ama, «Bır daha karşıma çıkar^a kansmaml» deınesi, iddialı giires için bana hiç olmazsa bir fikir vermişti. Mersinli Ahmet bugün Mersindeki «Olimpivat Kıraatrıanesi» nde duvarları süsleyen güres tarihimiıin unutnlmaz fotoârafları ile basbasa yasamakta *e Türk güreşinin oltnezligi ijin crua etınektedir. ¥ PAKİSTAN HAVAYOLLARI Utanbul Bürotu: Cumhuriyet C*d. 25, Taktim Te!. 47 79 04 . 47 95 82 . 47 99 10 . 47 T8 47 Ankara Bürosu: Atatürk Bulvarı 77/2, Yeni>ehir T»l. 17 0616 (Bâsıa Organizasyon: 67.503/13121
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog