Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI •••••••••••••••••••••••••••••••»»•»••••••••• 3 Kasım 1967 CUMHURÎYET Sergiler Tiirk işlemlerinden örnekler Gültekin ELİBAL apı Te Kredi Bankası, kfiltfir ve sanat görevleri çerçevesı içinde düzenlediği sergilerinin 33 üncüsünü Hüseyin Kocabaş Koleksiyonundan «Türk Işlemelennden Örnekler» t ayırmış bulunuyor. 32 ncisindeki Samsun Bölgesi Halk Elsanlan Motif Değerlendirme sergisinden sonra, bu sergi böylece tiaha anlamlı ve tamamlayıcı olmaktadır. Halk sanatlarının değişik galeri, müze ve benzeri yerlerdeki dağinık, donnk ve durgun durumu, on beş günü geçmiyen değişik ve birbirini izleyen bu sergilerle, bir bütüne ulaşma yoiunda görülüyor. Cumhuriyetten bu yana üzerine eğildiğimiz Türk sanatı Içindeki ycri inkâr edüemiyen nakıs ve işlemeciliğimzn seçkn ömekleri, bir zamanların yaygın giinlük ihtiyaçlan iken, bugün müzecilik ve koleksiyonculuk gibi bir çalışmayı da kazandırmıştır. Sabırü, özlü, gergefinin sihrine eğilen Türk kadın ve kızı, rengin ve çizginin tüm olanaklannı günümüze getirmiş isimsiz sanatçılanmızdır. Renk renk ipek, yün, pamuk iplikler, sırma ve gütnüş tellerle bilinçlerine süzülmüş çiçek, meyva, hayvaıı, ev, cami, mezar, türbe gibi soyut görünen somut konulann binbir görünümünü stilize etmiş, sade eşyanın niteliğini kalıcılığa itelemişlerdir. KuUanılan boyaların kökboya denilen bitkisel katkılarla yapımış oması da, yapıan işlerin ik tazeliklerini bizlere ulaştınnaktadır. Türk işleme ve nakış sanatının bu denli sergilerle yeni araştırmalara yol açacağı, yapılan araştırmaların bu gözle değerlendirilcceği gerçeği öniinde Bankanın faaliyeti olumludur. Ve halk sanatt olarak vüzyıllardır evlerimizin sandık ve sepeterindekl bu birikmelerin yeni yeni müzelere, koleksiyonlara birpr değer olarak katılmasının yolu da bu davramşların sürdürülmesiyle açümış oluyor. Değerlendirilen işleme ve nakısların gene bu yolun bulunmasiyle de yurt dışına taşınmasının önü atannuş olabilir bir bakıma. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Knruntu 1 G E N A R Tiyatrosu Slavvomir Mrozek Komedi 3 Perde Y Temel fen Bilimleri Teşvik Bursu Daha Snce süresi, miktan ve müracaat şartian ilân edileu karşılıksız teşvik burslannın 21 Ekira 1967 günü sona eren müracaat ve form gönderme süresi: Uygulayan : SERMET Pazartesi hariç her gun 21.15 de Cumartesi, Pazar matina 15.00 de Talebe Matinesi, Çarşamba 18.00 de Tel: 49 31 09 ÇAGAN 3 Kasım 1928 tarihli Cumhuriyet'ten I I Kasım 1967 Tarihine kadar uzatılmişbr. tlgilenenlerin doğrudan doğruya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araşt'rma Kurumu BiliiB Adamı Yetiştirme Grupu Sekreterhği Bayındır Sokak; No: 33/6 Yenişehir/ANKARA. adresine müracaatlan ilân oîunur. (Basın: 25253/13124) • • • •• • • • • • • • • • • • • • » • • » • • • • » • • • • • • • • • • • • • •• • •• , Öâncılık; 3259'13149$ T.B.M. Meclisi Saîın Alma Komisyon Başkanlığından: C İN S t Teyp Band> (1200 Fitlik) M İ K T A R I 300 Adet Sivastopolda bir Türk düşmanmın heykeli yıkıldı Dunkü ajans ve telgraflar Turkıyeye karsı bir dostluk gösterisı olarak Sovyetlenn Sıvastopoldakı Amıral Nahımof'un heykehnı yıktıklarım haber vercri. Hatırlatmak ısteriz kı, Amıral Nahimof, Türk donanmasını yaktıktan sonra Çarlık Rusyası tarafından takdır edılerek Sıvastopola bir heykeli dikılmıştı. Bu heykelın kaıdesınde amıralin bir Turk bayrağını ayaklan altında çığnemekte olduğunu gösteren bir levha vardı. Amıral Nahimof, 1854 te Rusya ile Türkiye ve müttefiklen tngıltere, Fransa ve Sarounya arasında vuku bulan ve Kınm Muharebesı denilen harbın ılânın» dan evvel Karadenızdekı Rus donanmasının Baskumandanı ıdi. Amıral Nahimof, Karademzdekl Turk aonanmasının Rus donanmasına ustunlüğunü düşunerek harb ilân etmeksizin bu donanmayı yakmıstır. Rus donanmasının bu harbsız tecavuzü dev» letler hukukuna avkın olduğundan, Turkıye, muttefıklerı ile bırhkte Rusyaya harb ilân etmiştı tste Kırım Muharebesı bu suretle baslamıştır. Afgan Kıralı Hazretlerını ıstıkbal ıçın Sıvastopola gıden Turk heyetl ve bayriyeblerımız bu âbideyı gordükleri zaman pek muteessır olmuslardı. ' İZOCAMCAMYUNÜA.Ş. MİMAR ARIYOR Isı ve sese karşı camyünü izolasyonunu tanitmak üzere askerliğını yapmış, tneslek hayatında asgarî 3 yıl çalışmıs, azamî 35 yaşında Almanca bilen bir mımar aranmaktadır. İlgüilerin, Bankalar Caddesi Türkelı Han Kat 3 e şaksen müracaatlan rica olunur. Manajans: 3629/13151 Yukanda yazılı 300 adet tevp bandı 2490 sayılı kanunun 51 ind maddesi gereğince müteahhıt naro ve hesabma açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır Evsai ve şartnamesı mesa! saatleri dahilinde Dairemiz Levaz'm Müdürlüeü ile tstanbul'da Millî Saraylar Müdiirlüğur.dc eorülebılir Muhammen bedeli (19 500 ) ve geçici temınatı (1 462 50) liradjr. İhale 6/11/1967 pazartesi günü *ast 15 de TB.M. Meclisi Levazım Müdürlüğünde vapılacaktır îsteklilerin 1967 vızeli Tîcaret Odası belgesi ile birlikte Satm Alma Komisyon Başkanlığm? müracaatlan ilân olunur. (Basm: 24695 A. 13328/13127) VARL1K YAY1NLAR1 BAŞKALD1KAN İ1SSAN Nobel Armağanını almış olan unlu Fransız yazan Albert Camus'nun en güclu, en başarılı eserı sayılan bu kıtap Tahsin Yücel'ın kalemiyle dılımıze kazandırılarak Varlık Yayınları arasında 8 lira fıyatla çıkmıştır. YAŞAYAN ALEVİLİK Yahya Benekay Alevilerin yaşayıs, gelenek ve inançlannı merak ederek uzun boylu aralarında kalmış ve yurdumuzda mılyonlarca ınsanın paylaştığı bu inancın çevresınde toplanan insanların hayatını çekıci bır üslupla bır roportaj serısı halınae kaleme almıştır. Varlık Yayınlan arasında çıkan bu kitabın fıvatı 5 lıradır. BİR AVCÇ BÖGÜRTLEN Buyuk Italyan romancısı lgnazio Silone'un en guzel romanlarından bıri olan bu eserı Sılone, savaş ertesınde surgunden donunce yazmıştır. Yurdunun çılekeş lnsanlarının hayatını basarı ile anlatan bu romanı Nihal önol doğrudan doğruya Italyancaaan dılımıze çevırmış ve Varlık Yayınevi yavınlamıştır. Fıatı 6 lıradır. RAMAZAN AKŞAMLARI "" " ».. yazan „ Şranislav . ^^ SSS ^S ~ ^ SS ^Z = SS = == = == = rz: == ^S == ==• = S5 = ~ = = == S5S = ce ÎRftnafffl^^c^^r^^^^^ie konsolosluk etmiş, o zamanın Turk havatından sahnelen kuvvetll kalemiyle tesbıt etmıştır. Hem edebî, hem de boylece bizım için tarıhi bır değer taşıyan «Ramazan Akşamları» adlı kıtabı Süreyya Yusuf'un kalemıyle dılımıze çevnlmış ve Varlık Yayınevince 2 lıra fıyatla yayınlanmıştır. VARLIK ATATÜRK KtTAPLARI Atatürk diyor ki 2 Li. Atatürk Şiirleri Antolojisi 2 Li. Atatürk'le Konuşmalar 2 Lı. Atatürk Devrimi Kronolojisi (Özerdım) 2 Li. Bayraklaşan Atatürk ... 4 Li. (Antolojı) Atatürk İçin Diyorlar ki 5 Li. Atatürk Yoln 5 Li. (Yaşar Nabı) Atatürkçü Olmak 5 Li. (C. A. Kansu) Atatürkçülugün tlkeleri 2 Li. (î. Akay) Atatürk 2 Li. (H. Şehsuvaroğlu) Atstürkçülük Nedir? ... 5 Li. KÜLTÜR KİTABEVİ SUNAR 10 KASIM ATATÜRK HAFTAS1 ve MtLLİ GÜNLER ıçın haıırlanan: • ATATÜRK StİRLERl ANTOLOJİSİ; ATATÜRK hak kında yazılrms en güzel sıır lerı kapsamaktadır. Ata'nın kendi yazdığı Iki süri bu Antolojiye alınmıstır. Okullarda tertıp edılecek torenler ıçın yararlıdır. Mılli Egıtım Bakanlığınca, ükullara tavsıye edılmıştır. Öğretmcnlerin, Okul Mudürlükleriniu, Kooperatiflerin toptan si parişleri tenzilâtlı olarak ifa edilir. Fıyatı 3.5U JTL. AklıyeAsabıye Mutehassısı Dr. KRITON DlNÇMEN'uı hazırladiğı. • PSlKtYATRİ EL KİTABI' nın ılâvelı yeni baskısı çıkmıştır Bu önemlı eser, Tıp stajyerlen. pratısyen hekım ve psıkıyatn asıstanlan ıçın çok faydalıdır PSİKOSOMATİR HEKİMLtK, PStKOFİZYOLOJİK REAKSİYONLAR adlı yeni enteresan bolurnu ihtiva etmektedir Fıyatı: 10. TL. dır. Kıtapçılardan arayınız • ^ • » 9 * * I » W ^ 5 0 S ! U " P 1 E R R E LO ÖĞRETİM YAYINEVİ Yayın Hayatı TÜRK DİL KURUMU Minnetoğlu Kitabevi SAYGILARİYLE SUNAR TEKNtK ÜNİVERSİTE'nin bütün fakültelerinin ders kitapları MİNNETOĞLU KİTABEVt'nde bnlunur. Ahmet ERDEM'ın : • MODERN GEOMETRİ, ELtPS, HİPERBOL, PARABOL • MODERN GEOMETRt VE ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER Seyfettm AYDIN'sn : • LOGARtTMA VE TRİGONOMETRİ CETVELLERİ • Prof. Nusret KÜRKÇÜOGLU'nnn kitaplan • Hıdır ÖZDAG'ın, Mehmet BERTAVın. Arif Hikmet PAR'ın TEST KtTAPLARlnın dağıtım yerı • MİNNETOĞLU KİTABEVİ Cağaloğla Mevdanı tstanbnl • AKCİGER VEREMt. Son tedavı şekli. Doktor Salahattın. Büyukada Sanatoryumu 7.5 Tl. ödemelı. MatematikYardımcılan • Ansiklopedik MATEMATİK SÖZLüGÜ (35 lıra) 375 kuruşluklar : • KAREKÖKALMA KÜPKÖKALMA TEKNİĞ1 • LOGARtTMA • ZİHİNHESAB1 TEKNİGtKLRALLAR1 • ZİHİNHESAB1 AL1ŞTIRMALARI • PROBLEMI.ERİ Kâmıl İŞCAN Öğretmen Okulu ögretmeni ORTAKÖY İSTANBUL YANKİ YAYINLARI NtETZSCHE ve tNSAN Dr. İOANNA KUÇURADİ Insanı araştıran bır ılmî çaıiçma «Sürii insanı, Hür insan, Trajik insan» uçlusu ve bu arada bızlerın yerı var. FARELER ve İNSANLAR CZERİNE JOHN STEİNBECK TürkçeM: Melih Cevdet Anday KEŞİŞ SOFRONİE PANAİT İSTRATÎ Turkçesı: Yamaç Mutluluğumuzun ozu olan, dostluk, sevgı, unıversıte ve sanat hayatının bizlere nereye kadar ne verebıleceğım kendını aldatmadan ıfaoe eden İSTRATl'den okuyoruz. KANAYAN İSPANYA SAİNTEXUPERY Turkçesı: Bnrhan Arpad EXUPERY'nın bu eserı as, lında mutluluk içinde yaşaması gereken insanların gunün bmnde bır ıç savaşla olume gıdışlerinın dramını anlatıyor. P A R K T A MARGUERİTE DURAS Turkçe=ı • Bertan Onaran Bır PARK'ta geçen olayda o\ırust yaşanmış sevgının ikı saati var. SİSTE BİR SES PETER JACOPSEN Turkçesi: Tahir Alangn îçınde beş guzel hıkâye var. Dağıtım : B A T E S NdRrfeÛçan p^'âfeın^n on romanı: • AZtYADE. Renkli bır kapak icmde, zârıf plâstık cıltli olarak çıktı. Eskı Istanbul yaşayışı ıçınde, bır Batılının Doğuyu tanunası ve ıçlı aşkı. Fıyatı 6. TL BAKİ KURTDLUS'un hazırladiğı her oğrencının, her ırîan ocagının ıhtıyacı olan muazzam Ansıklopedı: • UENÇLİK ANSİKLOPEUİSI: 1300 kusur sayfa, ıyı kâğıda nefıs baskı, guzel bez cıltli, naylon muhafaza ıçın de 75. TL 5 ncı S1N1F TARİH DERbLERİ İCİN KAYDAL1 BİR DERS ARAC1: • PAUİSAHLAR ALBGMÜ Kısa Osmanlı Tarihı 36 Osmanlı Padısahının resım ve hayatlarını muhtevi albüm. Avrupa luk» kuşe kartona. altı renk nefıs suretle Ofset usulu ile bastırılmıştır PADİŞAHLAR ALBUMÜ, HER TURK EVİNIN, HER OKULUN KIYMETL1 ZIYNETİDIR. Milli Eğitim Bakanlığınca. Beşincl Sınıf Tarih Dersleri için vardımcı ders kitabı seçilmiştir. Zârıf bir kutu muhafaza içınde fıyatı 25. Tl. EXERC1SES IN tNliLlSH FOR TURK1SH STUDENTS Hazırlıyan Yuksel Goknel ögrencılerle tngılwce ögrenenler IÇID ÇOK faydalı olan bu kıtabın venı baskısı çık mıştır Fıyatı 7.50 TL Kıtapçılardan arayınız. KİTAPCILARDA BULU NUR KtTAPEVt'VltZDEN TfcMlN tDlLEBİLİR (ŞLBEMİZ YOKTLR) ÖDEMELI «;ÖNDERtLİR Sıpdrış Merkezı KÜLTÜR KİTABEVİ Ankara Cad. No 62 Istanbnl YAYINLARI: • Türk Dilı Dergisinin kasım sayısı «Atatürk bzel sayısı» olarak çıkmıştır. Bu dolgun sayıda Enver Ziya Karal, Bahri Saycı, Ofher Âsım Aksoy, Melahat Ozgu. Ismaıl Hakkı Baltacıoğlu, Ceyhun Atuf Kansu, A. Dılâçar, Me'tm And, Rıdvan Çongur, Muzaffcr Uvguner, Kerım Yund, Samı N. Ozerdım'in yazüarı, Fazıl Husnü Dağlarca, Orhan Şaık Gokyay. Behçet Kemal Çağlar, Orhan Asena, Erdoğan Alkan, Mehmet Salihoğlu ve başka ozan ların en yeni Atatürk şurleri, Ayrıca yabancı yazarların Atatürk uzerıne yazdıklarından seçme çevirıler yer almıştır. Ataturkun kuşe kâğıda basılmış bir boy fotoğrafınm da verıldiği bu sayının fiyatı yine 100 kuruştur. dıU'nın yıllık abonesi 10. . Aralık sonuna değın 101 lira göndererek abone olacak okurlarımız Türk Dıh'nın yakında çıkacak olan «Sınema ozel sa yısını dergı fıyatına sağlamıs olurlar. • SÖYLEV: Olumsüz Ataturk'un buyuk «Nutuk» unun bi rıncı ve ikıncı cıltleri. Genç kuşaklarm anlamasını sağlamak ere ğıyle bugunkü dıle aktarılmıştır. Tanesi 10. ıki cıldi bırden 20 lira . • ATATÜRK VE TÜRK DILt: Çeşitli yazarlarm Atatürk ve dıl devrimiyle ilgili inceleme ve anı lan. 10 lira. • ATATÜRK ŞttRLERİ: Atatürk için yazılmış şıırlerın hemen hepsini bir arada sunan kıtap. 5 lıra. • ATATÜRKTEN 20 ANI: Dr. Mehmet Alı Agakay'ın anıları. Ikınci baskısı yeni çıktı. 1 lira. 9 Genel dağıtım yerı: Bateş îstanbul. 9 Bateş'e değıl, doğruca Türk Dıl Kurumu Ankara'ya başvuran oğretmen ve öğrencılere 0 o 50 indınm yapılır. Turk dih dergısmde indınm yoktur. HALK SAĞLIĞI YAYINLARI: • NO: 8 HALK IÇİN RLH VE SINİR HASTAHKLARININ SEBEPLERI VE ÇARESt. tkınci kıtap, 200 sayfa resımlı 10 lıra. Parası peşm gonderılmeyen sıparışler ödemelı gonderihr. Ödemeli sıparişlerde odeme ucreü olan 2 hralık posta pulu sıparış meklubu ile bırhkte gonderılmelıdır Dr. Emin Derman, Ruh t e Sinir Hastalıkları Mutehassısı P.K. ~t">\ İ7niit SUNAROkul Sözlükleri FRANS1ZCA • TELAFFUZLU FRANSIZ CA TÜRKÇE OKUL LÛGATI. (Dılman) ilâveli yeni baskı, plâ» tık cılt 10. Tl. • TELAFFUZLU FRANS1ZCA TÜRKÇE CEP LÛGATI. 6. Tl. • TELAFFUZLU FRANS1ZCA TÜRKÇE RESİMLİ LUGAT. 15. Tl. İNGİLÎZCE • TÜRKÇE • tNGİLİZCE OKUL LÛGATI (AkciO 8 Tl. • TÜRKÇE tNGİLİZCE TEMEL LÛGAT (Akçit) 1 2 Tl. • TELAFFUZLU İNGİLİZÇE TÜRKÇE RESİMLİ LÛGAT 20. Tl. ALMANCA • TELAFFUZLU ALMANCA TURKÇE OKUL LÛGATI. 8 Tl. • ALMANCA TÜRKÇE DEYIMLER SÖZLÜGÜ (M. Akdoğani 7,50 Tl. • TELAFFUZLU ALMANCA TÜRKÇE RESİMLİ LÛGAT 1 4 Tl KİTAPCILARDA BULUNUR. YAYINEVİMİZDEN TEMİN EDlLEBtLİR. 4 ÖDEMELt GÖNDERİLİR. Not: Okulların, kooperatıflenn, öğretmenlerin toptan sipanşlen tenzilâtlı olarak ıfa edılır. Sıparis Merkezi : ÖÛRETİM YAYINEVİ Ankar» Cad. No: 622, tstanbnl YAYINLARI MEVSlMlN İLK İKİ KİTAB1N1 SUNAR % MARKStZM VE MİLLİ V1ESELE : J. Stalm, 7,5 lıra. Kıtap, marksızm ve mılli mesele (1913). ekım ıhtılâli ve mıüî mesele (1918), mılli me. selede partının hemen onundekı gorevler (1921), Rus Komunıst Partısının Merkez Komıtesının IV. konferansında verilen sdylev (Sultan Galiyev meselesi) (1923) millî mesele (1924) milli mesele ve Leninizm. (1929) adlı metınleri ihtiva etmektedir. • MAO ÇETUNG : (Bır devrımcınm otobıografısı), Edgar Snow, 7,5 lıra. Amerikalı gazetecı Edgar Snow'un cÇın Üstunde Kızıl Yıldız» adlı kitabından alınan ve Mao ÇeTung'un bızzat anlattığı hayatının hıkâyesı, çocukluğu, idamdan kurtuluşu, kansının idamı, uzun yürüyüş'un ilginç hıkâyesi, w • KAPtTAL: Karl Manc, (Beş ayn kitap halınde, her kıtap onar lıra). • FELSEFENtN SEFALETİ: Karl Marx, 1» lira. • FRANSA'DA SINIF MtCADELELERt : Karl Manc, 8 hra. • ÜCRET, FİYAT VE Karl Mars, 4 lıra. • OCRETLt EMEK VE SERMAYE : Karl Mant, 3 lıra. • ANTİ DÜHRİNG : F. Engels, (bırıncı kltap). 10 lıra. « TEORt VE PRATİK: Mao ÇeTung, 5 lıra % FELSEFENtN BAŞLANGIÇ tLKELERİ : G. Polıtzer, 7,5 lıra • SOSYALİZMİN ALFABESİ : Leo Huberman, 4 lıra « SOSYALİZM VE BtREY: John Lewıs, 4 lıra • SOSYAL DEMOKRATLARIN ÇIKMAZ1 : Soder 4 lira. • PETROL EMPERYALtZMl : Münır Cerıd, 4 lira. • ATOM BOMBASI ÇOCUKLARI : Arata Osada, 4 lıra • VİETNAM'DA SAVAŞ VE ZULÛM : B Russell, 4 lıra. • BUZLARIN ÇÖZÜLÜŞÜ: llva Ehrenburg (Roman), 7,5 lıra. • Sol Yayınlan için.. yeni dağıtım b'ürosu, Sanayi Caddesi, Demir Işhanı, 51, Ankara adresine sipariş verilmesi. SOL = r ANlL YAYINEVİ ZEYYAT HATÎPOftLU'nnn ESERLERİNİ SUNAR : % Para Kredi ve Bankacılık : 3000 « Türkiyede Bankacılık: 2000 • K&r ve tktisadi Büyüme : 1000 % Maliyet Mnhasebtsi : 2000 % Mühendisler için maliyet hesap ve tahlillerl : 750 % Isletmelerde Yatınmların Plânlanması : 500 « tktisat tlminin Esaslan: 2000 • Isletme Finansmanı: 1500 % tsletmelerde Or^anizasyon : 1500 % Fabrika Orjaniıasyonu ve Personel tdaresi : 1000 • Malîyet ve Fiyat : 1000 0 Pazarlama : 1000 • Iktisadi Kalkınma : 1000 • tsletme Iktisadı : 2000 « Para Kredi ve Bankacılık : 3000 4 Memleketımızde çıkan çeşitli kıtaplar da ödemelı gonderıhr. Katalog ısteyınız. A N I L J İ I l N E V t Vılâyet karşısı İSTANBUL *** F R A N S I Z C A öğrenimi alanında bir rekor Fransanın en uzman altı profesörü tarafından müştereken kaleme alınan 480 sahıfelık GRAMMAIRE LAROUSSE D13 XX. SIECLE adlı meshur gramer FRANSIZCA DİLBİLGÎSİ adıyla Turkçeye çevnlmış olup sımdıye kadar memleketımizae Fransızca üzerine böyiesıne mukemmel ve komple bır kıtap yayınlanmamıçtır. tnkılâp Kitabevi'nde 15 lıra İSMAİL HAKKI ULUĞ • FUZULİNİN DÜNYAS1. lstanbul Eğitim Enstitüsiı Edebıyat Öğretmeni Cemil Yener'ın, Tdrk Dil Kurumu 1966 denetne ödülunü kazanan incelemesi: Lise ve dengi okulların öğretmen ve öğrencileriyle edebiyatla uğraşan her aydını ilgilendırir 5 . Tl. Minnetoğlu Kitabevi, Cağaloğlu Istanbul. Dağıtım için kitaplarını bize emanet bırakanların bir ay içinde belgeleriyle kitabevimize müracaat etmelerini rica ederiz. Min netoğlu kitabevi. *** DtKKAT YENİ İŞ KANUNU Emsallerinden üstün kitap Çünkü her maddesi BORÇLAR IS, DENİZ. BASIN tS KANUNLAR1 bakımmdan ilml ve kazai doktrinin görüşü de belirtilmek suretiyle serb edilerek yazılmış; yüzlerce yargıtay karan ile ayrıca 20 ilgili kanun ve diğer tüzükleri ihtiva etmektedir. 900 sahife 60 lira, plâstik cilt. Avukat Sabüı Selçuki; Türkiye Gıda, Ağaç, Cam Sanayi tşveren Sendikaları hukuk müsaviri. Tepebajı Tarhan Han Kat 4. tstanbuldân ödemeli ve kitapçüardan istenebillr. Tüıker A C A R O G L U «TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ» |§ =E = = = =5 = EEE AYDIN KİTABEVİ Kitap T a n ı t m a • Y a y m a B ü r o s u % DEVLETLER V E ÜLKELER A N S I K L O P E D I S İ . Yazan: Sam ı Öngbr. ÇeşıtU statulere bağlı b u t ü n d ü n y a ülkeleri hakkında bılınmesı bırınci d e r e c e d e g e r e k l ı b ü g ı l e r sag HUKUK • TÜRK CEZA KANUNU SERHİ. 2. Cılt (Cürümler, 25 lıra. 1 ve 2. cılt birlikte 40 lıra. • MÜCBtR SEBEPLER. 10 lıra. Abdullah Pulat Gozubuyuk, Yargıtav l. Ceza üyesi Ankara SS 55 = =5 5£ 5S == SS == S5 = layan bu eserın fıyatı 12,5 liradır « AÇIKLAMALI, NOTLU DtVAN ŞİtRt ANTOUMİSI. Hahl Erdoğaa Cengız. 20 Vra. • DIYARBAKIR AGZI. Şevket Beysanoğlu. 10 lıra AYDIN KITABEVt Kocabeyoğlu Pasajı Yenişehir Ankara SAHESER T C L S T O Y HAC1 MURM H. Trovat DRUHCEK Dickens BUYUK UHİTIER (•Dünya Edebiyatı Klâsikleri: Tel.loy Toltley HARP VE SULH (5 banı DİRİLİŞ ı3 bast>" = PRATİK ÖĞRETİM Y A Y I N L A R I Fevzi UÇAN'ın Yeni tlkokul Programı'mn uygulanmasıyle ılgılı e?erlerını sunar : 0 YENİ PROGRAM UYGLLAMA KILAVtZU : 7.5 Lıra. « YILLIK ÜNtTE PLÂNLARI (IIIni) : 10 Lıra. 0 YILLIKÜNtTE PLÂNLARI (IV) : 7,5 Lıra. 0 YILLIK t M T E PLÂNLARI (V) : 7.5 Lıra. • İS TAKVİMİ : 4 Lıra • BİRİNCİ SINIF ÖGRETİMl : 5 Lıra. P.K. 18 AFYON *** Günaydın Kitabevi ÇOCUKLARIN ATATÜRK'Ü Sayın oğretmenler ve velıler, şımolje kadar çocuklara boyle bır kıtap sunulmamıştır. ATATÜRK'u tanıtmanın ve sevdırmenın yolu bu kıtaptan baslar. HAYATI, SÖYLEVLERİ, VECİZELERI. çocuklarla i\gili ANILAR1, çeşitli RESIMLERİ, O'nun için SÖYLENENLER'le en guzel ATATÜRK ŞİİRLERİ kitabı suslemektedır. 10 liradır. Kıtapçılardan sorunuz. ÜZÜNTÜYE PAYDOS:.. KAHKAHALARLA GÜLELtM kitabı 437 GÜLDÜRÜCÜ fıkrasıyle uzuntulerınızi yokeder, yuvanızı kahkahalarla çmlatır 10 lıradır. ödemeli gönderılır Acele edınız GÜNAYDIN KtTABEVİ Ankara Caddesi 107 P.K. 663 • I s t a n b n l Tol.«Y K.AZAKLAR VuDen EMMA H. Murç.r LA BOHEM H Mann MAVİ MELEK • W Collın. BEYAZLI KADIN L«wrance OGULLAR VE SEVGILİLER Lawr.nc. GUNAHKAR RUHLAR A. Pr.»o»t NVANON LE5CAUT G Flaob«rt MADAME BOVARY V H»jo NOTRE DAME IN KAMBURU Nobel Kazanan Yazarlardan: H«mm9way SİLÂHLARA VEDA 14 bası> H,m,n9wıy IRMAKTAN OTEYE Hemın«way VARLIK YOKLUK Panarn.k DOKTOR JİVAGO StaınUck CENNET YOLU «2. bisıl " Sl.inb^ck AŞK OTOBUSU Sinclaır Lewıı 5ENI SEVMPK KADERİM Andr» Gıci* KALPAZAN a Ptarl Bu<k ANA Pt.rl Butk JAKAVIK Paarl Buck MUBAREK TOPRAK ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ TESTLERı îmtıhanlara hazırlar. 10 Liradır. »Çağımızın En Ünlü Romanlan K.r.yon.BtR GOLGENİN ARDINDAN K»nyonı JOSEPHINE 11 hası'" t*. Orum.» VALSE OAVET S Maugham OYUN N Shu» KUMSALDA 12. baçı D Du Maurı«r KADER YOLCULARI Yasar Kxnal YER DEMİR GÖK BAKIR Taytcr C»ldw.ll SABAH ŞARKISI Crenın SABAH YILDIZI 13. bac Cronın BİR AŞK UGRUNA (2. bası Cronın ERGUVAN AĞACI 12. bası Cromn BİR ACI SARKI x ^ Her kltap kabartıra beı cıltlı .T^1 5 Liradır Ikisi de ÖDEMELİ gönderilir ADRES: Hüseyin DündaT P.K. 1345 tSTANBfL KEKEMELİK Ve Tedavisi ŞltRİMtZDE ÖGRETMEN Antolojı. 500 krş. . SİİRİMİZDE ÖGRETMEN II bes renk ofset ceket kaplı Ç.\f\ F N ^125 U ' l O U ' M i I . YAYINtVj/ ŞİİRLERİNİZİ BEKLER. P.K. 8 U ı a k Wisconsüı (A.B.D.) Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olan Prof Dr Kemal H. Karpat'm (doğ. 1925) ilfcin tngilizce yazıp Amerikada vayınladıği eseri. şimdi kendisi ve bir kaç arkadaşı tarafından Türkçeye çevrilip İstanbulda basıldı (19«7, dağıtım: Bateş, VIII411 s., 50 lira). Orijinal başliğı: ; «Turkey's polıtıcs» (1959). O sırada gazetemizde kitap üzerine / olumlu bir yazı çıkmıştı. Sonradan Amerika, Fransa, tnpiltere, ' Almanya gibi ülkelerde kitap üstüne 40 dergi ve gazetede çok olumlu yazılar yayınlandı Demokrasi tarihimizin sosyal, ekonomik, kültürel temellerinj araştıran eser, Türkçe çeviriye bir önsöz, bir girişten sonra üç holümle bir bibliyoğrafya. bir indeksi içine alıyor Ilk hölümde kültürel siyasal, ekonomik toplumsal değişme \e gelişmenin genel bir tarihçesi verilmiş. Ama, yalnız 1945 ten sonraki olaylann anlaşılmasını kolaylaştıracak bilçileri vermeji amaç edinen bir bölüm, bu. tkinci bölüm, 19451950 dönemindeki sivasal eelişmelerin kronolnjik bir tarihçesindcn ibaret. Son bölüm, vönetimin idcolojisindeki değişmeler ve kültürel, siyasal, ekonomik, toplumsal sorunlarla şimdiki sivasal partiler sistemini ele almaktadır. Bunun sonunda bir özet ve geleceğe bakış var, ki Türkivede demokrasinin güçlenmesi konusunda bazı öğütler ileri sürmektedir. Yazann da kanısına katılarak, bu kitabın Türk politika hayatı üzerine herbangi bir dilde yayınlanmış ilk ayrıntılı inceleme olduğunu söyliyebüîriz. Çeşitli veriler olduğn gibi sunulmuş, çok az kişisel düşünce Ueri sürülmüs, sonuçlann çıkarılması çokluk okura bırakümış Ilk bölümde kullanılan materyal çeşitli Türk ve Batı kavnaklanndan derlenmiş. Bunlardan bazısı asıl kaynaklar olmakla birlikte, çoğu iküıci elden kaynaklardır. Ikinci ve son bölümlerin malzemesi de Türkçe asıl kaynaklardan alınmış, Batı dUlerinde çıkan kitap ve yazılardan edinilen bilgilerle tamamlanmıştır. Ilkin Princeton Üniversitesince yayınlanmış olan eser, RÖruldüğü üzere, Türk politikasını etkileyen bellibaşlı sosyal, ckonomik. kültürel güçlerl, genel bir sistemde incelemeye çalışmaktadır. İnceleme metodu, sosTal hilitnlerin objektif • analitık metoduna tıpatıp uygundur. Son sekiz yıl içinde kitap, Batıda büyük Ugi görerek, Türkiye incelemelcri ve yazılanna kaynak olmuştur. Kitabın eksenini, Türkiyede 194546 yıllarında çok partili sistcmin kuruluşunu gerektircn güçler, sistemin getirdiçi değişimler teşkil etmektedir. Yazann belirttiii gibi, C.H.P. nin, bir muhalcfetin kurulmasına izin vermesi, hattâ bunu ilk zamanda desteklemesi, dünya siyasal tarihinde gorülmemiş bir olaydır. Son 150 yılhk yenileşme kültürümüz, aslına bakılırsa, toplum gerçekleriyle pek ilgisi bulnnmıyan bir seçkinler kültiiründen başka bir şey sayılamaz. İşte yazar, çok partili sistemin kurulrnasivle bütün modernleşme sorunlanmmn yeni baştan ele alınabileceğini, bunlann ynrt gerçeklerine daha uypun bir biçimde tartışılabileceğini düşunerek bu eseri hazırlanuş. Kitaba bir modernleşme ya da değişme çabası olarak bakılabilir. Yazar, değişmeyi, çağdaşlaşmayı sürekli bir oluş «vetlresı» olarak görüyor. «Bır toplumun benliğmi tâyın eden kuvvetler dıl, tarüı, kültür kl buraya din de gırer, ortak değer y&rgıları olduğu feadar ekonomik ve sosyal yapıdır da» diyor. Türkiveyi şimdi tam anlamıyla ulusal bir devlet olma çabası içinde göstermektcdir yazar. Kitap, bir b&kıma, toplumumuzun siyasileşmesinl anlatmaktadır. 1945 • 1950 yıllan siyastl olaylarından baska 1807 • 1908, 1920 • 1945, 1950 1958 dönemleri de aynca, genel olarak, incelenmiştir. Ancak, 27 Mayıs devrimi ile ondan sonraki dönem araştırm» dışı kalmıştır. Kitabı ilkin yaymlayan Amerikan üniversitesiyle yazann yaptıği oldukça çarip karşılanacak bir anlaşmaya göre, kitabın devanu sayüabilecek herhangi bir ekin haşka bir yerde ve dilde yayınlanması yasakmış! Böylece. bu değerli eser Türkiyenin sncak 1958 den önceki dunımunu yansıtabümektedir. Yeni devrimin, yeni Anayasanın getirdiği bazı olaylarla sonınlar konu dışınds kalmıştır. Eserin Türkçe çevirisinde ban gramer ve sentaks yanlıslan, imlâ ve diıgi hatalan, noktalama ? eksikleri görüldüğü gibi, Türkçesi bulunan bazı esk) kelimeler i de kullanılmıştır. Bibliyoğrafya ve indekste b»n yazarlanmınn / soyadlan gösterümemiştir. PAYEL YAYINEVİ • SOVYET İHTILÂLtNtN 50. yıldonumünde okunacak tek KITAP• SOVYETLER BİRLÎGİNDE SOSYALİZMİN KURULUŞU • BILIMLER AKADEMtSİ üyeleri tarafından hazırlanmıştır • ÇARLIK devrinden XX. KONGRE'ye (1956) kadar yuz yıllık bır tanhl devreyi anlıvtan bu kıtapta, ıhtılâli nazırUjan şartlan, ıhtılâlın kendısıni, lç savaşı sosyalizmın kuruluş yılUurını, tkinci Dünya Savaşı vıllarını, vb. bulacaksınız. Butun kıtapçılarda 10 lira. PAYEL VAYINEVİ P.K. 889 İSTANBDL. BİLGI YAYINEVİ Kemal Tahir'in son romanı • DEVLET ANA. Osmanhların aşıretten devlet haline geçışını konu olarak alan: gerek bz, gerek bıçim bakımmdan Batı romanından ayn bir özellık taşıyan, bir solukta okuyacağınız bu dev eser. gerçek bir .Türk romam»dır. B23 sayfa, 20 lıra • FELSEFE TARİHİ. Prot Macıt Gokberk'in uzun zamandır aranan kıtabının genışletılmış yeni basımı. 590 sayfa. 40 lıra. • TÜRKİYEDE SOL AKO1LAR. Doçent Mete Tunçay'ın tıtız araştırmaları ve belgeleriyle meydana gelen kitap. bu alanda yazılmış ilk ve ciddi bir eserdn 230 sayfa, 15 lira • DON QUt JOTE. Cervantes'ın bu ünlü esen yayınlandığındar tam 362 yıl sonra, dort dil uzenr den çahşılarak ilk kez eksık=ı olarak Türkçemıze kazandırılrl 500 sayfa, 15 lira. • TOLSTOY'DAN ANDLAfc Bir büyük yazar Maksim Gork bir başka büyük yazar Tolstoy'u o devrin sanat dünyasını ve ola' larını yansıtıyor, 68 sayfa. 4 lirr • VİETNAM'DA SAVA? SUÇLARI. Ünlu filozof Bertranr Russell, çağımızın bu en büyul sorununu anlatıyor. 224 sayfa 7,5 lira. • EGLENTİLİ BİR GÖMMF TÖRENİ. Ünlü Macar yazarı Tı bor Dery'nin en güzel üç uzun hikâyesi Adalet Cımcoz'un özlenen Türkçesiyle. 120 sayfa, 5 lıra • KÜÇÜK BURJUVALAR • AHMET HASİM. • POSTAC1. • POTEMKİN ZtRHLISL HARB ESİRLERİ, CEHENNEMDEN DÖNÜŞ. Bilgi Yayu^H, Yenijehir Ankara. = AK YAYINLARI Falıh Rıfkı Atay'ın • ATATÜRKÇÜLÜK NEDİRÎ Abraham Tertz'ın • YARGILAMA BAŞLIYOR Tekın Erer'ın • K1ZIL TEHLİKE ü'îman Attılâ'nın • Tt'RK KAHRAMANLIK SttRLERt ANTOLOJtSt Prof Dr tsmet Gınth'nın • KOMÜNİZM, SOSYALİZM VE ANAYASAMIZ Cevat önder'ın • İKtNCt BEŞ YILLIK KAıy KINM A PLÂNININ GENEL YAPIS1 adlı kıtaplannı sunar. Kıtapçılardan arayınız. Bu kıtaplar Akbank Subelerınden de temın edıifbılır Resimli, Haritalı Mufassal OSMANLI TARİHİ tmparatorlugun. kuruluşundan yıkılışına kadar yeni veslkalara gore yazılmı; en mükemmel ve yegâne tarıhıdır. Altı klşilik bir heyetın eseridir Altı lüks ciltte 3,800 sayfa ve renkli renksız 2,600 resim vardır. Flatı 250 Uradır. Her ay blrer cllt alınabılir. 1 s V î t v« G D v e n Y»yın»vler| c Cağaloğlu Yokusu tıtanbul j ' miiil>lllilllllllllllllllllllllllll """i>""iııııııii"lHllllMlllllllllllllllllllllllllinilllllH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog