Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

ELHAMRA İSTANBUL TIYATROSU 6 O yu n I a rı YARIN 18.15 den itibaren (Şöraine) Komedi 3 Perde 1 Tablo Yazan: Louis Ve'Ile Yöneten: Ali Sururi Bu oyun 1956 Tristan Bernard ödülü kazanmıştır. NOT: Her gün 18.15 te, Cuma tenzilâtlıdır. Biletler satışa çıkmıştır. Reklâmcılık: 3914/13155 BAVULDAKİ ADAM Türkiye Cumhuriyeli Enerji velabiî Kaynaklar Bakanhğı Devlet Su İşleri Gens! Müdürlüğünden Ayvacık ve Balahor Barajları Projeleri Yantırılacaktır Türkiyenin kuzeydoSusunda Samsun şehrine takriben 50 km. tnesafede Yesilırmak Nehri üzerinde plânlaması bitirilmış olan Aşagı Yesilırmak projesinin kilit tesisleri olan Ayvacık ve Balahor Barajlarının avan ve kati projelerinin bu sahada tanınmış yerli ve yabancı Mühendislik fırmalarından teklif alma suretiyle yaptırılacağı hususu daha evvel ilân edilmiştir. Bu kerre Ayvacık ve Balahor Barajlarının fizibilite etüaierinin gerekli revizyonlannın vapılarak tamamlanması ve kati projelerin yaptırılmasının (Anlaşma Usulü) ile ihaleve çıkarılması icap ettiğınden yeniden ilân edilmesı gerekmistir Sözü edilen Ayvacık Barajı temelden takriben 180 m. yükseklığinde beton kemer veya kaya dolgu tipinde ve 400 M takatinde bir santrala haizo.'ir. W Balahor Barajı toprak dolgu tipinde temelden takriben 60 m. yüksekliğinde ve 40 M takatinde bir santralı ihtiW va edecektir. Bu barajların fizibilite etüdlerinin gereklı revizyonlannın yapılarak tamamlanması ve katî projelerınin yapılması işine talip olacak Mühendi?lik fırmalarının seçimine imkân vermek üzere 15 Aralık 1967 tarihine kaoar aşağıda yazılı adrese müracaatları ve müracaatlannda kendüerini tanıtmaya yarıyacak her türlü dökümanı ve bilhassa : 1 Firmanın bugüne kadar plânlama, proje ve miişavirliğini vaptığı işlere ait detavlı bilgiler, 2 Firmanın halen vapmakta olduğu işlerin listesi ve bu işlere ait detaylı bilçiler, 3 Firmanın belli başh elemanlarının biyografisini, 4 Firmanın teşkilâtına v e gücüne ait bilgileri eklemesi lâzımdır. önemli Not : Bu işe ait evvelki ilân gereğince yapılmış müracaatlar câri olup, bunların tekrar bu ilân gereEince müraraatlanna lüzum yoktur. MBracaat Adresi : DSİ. BAKAJLAR ve HtDROELEKTRtK SANTRALLAR DAtRESt BAŞKANLlGl Ulus Rüzgârlı Sokak, Çatal Han ANKARA (Basın: 25306 A. 13897,13129) DENİZ KUVVETLERİ K0MITANL1GI Seyir ve Hidroğrafi Dairesl Başkanlığından bildirilmistir: DENİZCİLERE VE HAVACILARA 128 SAYILI BİLDtRİ 16 ilâ 23 Kasım 1967 tarihlerlnde 09.45 lle 16.00 saatleri arasında aşağıdaki noktalan birleştiren saha lçlnde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanm 5000 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emnfyeti bakımından tehlikelidir. KARADENİZ RUlVIELt KARABURUN AÇIKLARI 1 nci nokta: E. 4954 No. lu Rumeli Karaburun Fenerinden 323 derece ve 4 rail mesatede enlemi 41 derece 24 dakika kuzey, boylamı 28 derece 38 dakika doğu olan nokta. 3 n d nokta: Enlemi 41 derece 29 dakika kuzey, boylamı 28 derece 41 dakika dogu. 3ncü nokta: Enlemi 41 derece 34 dakika Kuzey Boylamı 28 derece 28 dakika Doğu 4 ncü nokta: Enlemi 41 derece 29 dakika Kuzey boylamı 28 derece 25 dakika Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURCLUR. (Basın: 25428 13146) Üç gangster önceki gece Emirgân sırtlannda bindikleri taksinin şoförünü soyduktan sonra otomobilini de alıp kaçmışlardır. Olay sabaha karşı saat 00,3 de cereyan etmiştir. Taksimden 34 PC 735 plâkalı taksisine üç kişi alan şoför Ali Dâvacı, soyguuu şöyle anlatmıştır. «Taksiye binenler Boğaza gideceklerini söylediler. Emirgân sırtlarına geldiğimiz zaman arkada oturanlardan biri durmamı söyledi. Ben de arabayi durdurdum. Ölüm tehdidi ile otomobilden beni aşağı indirdüer. Üzerimi aradılar ve pararm aldıktan sonra da fsakın kimseye birşey söyleme yoksa öldürüleceksin) diye ihtarda bulundular. Ben sadece paramın gittiğine üzulürken gangster. ler otomobile atladıkları gibi kaçtılar.» Polis olaydan sonra soyguncuhvrın şoförünü de yol ortasında bırakıp kaçırdıklan arabayı aramağa başlamıştır. İlgililer araba bulunduğu an belki bir ip ucu ela geçirebileceklerini söylemişlerdir. Üç gangster bir şoförü soyup taksisi ile kaçtılar SEVGI TÜTKU AŞK ve BAĞLILIKLARIMIZ Dr Ihsan ÜNLÜER~|]i Dünyanın nüfusu ikiye bölünüyor Yansı sen oluyorsun, yansı ben Sonra ikimiz bir bütün oluyoruz Kimseye sezdirnıeden. Aşk... Aşk... sen her şeye kadirsin ler. şeklınde değıştırıvermış. Yanı sevışmek ya da geçmek aynı şey... Birden o alev gömleği giymiş gibi yandım caba bir yıldırım carpmasıvle ıkı ınsan) lodos vemıs uskumruya çevıren aşkın, vaptığı yetmıvormus gibi bir de onları son süratle hırleşmeye götüren kudreti nereden gelıyor.? Bunun •iyftü«ü.iü EFLÂTUN anlattı «tlU ınsan ne sadece erkek ne de sadece kadındı. Tıpkı taplnmumuzun ve caeımızın nıakbal kisilen eihı erkeklik ve disıltk özelliklerinı varlıtında bırlrsti ren bir varatıktı. İste bn varatık bilinmeven bir siinah <slevınce tanrılar otıu affetmedıler Ve onun ıkı kntnptan vapılmıs varlıeını erkek ve disi ınsan halinde il<ı\p böldüler. Hırhırınden kopan bu iki varlık • timden • beri korkunc bir razıbr ile tut kuvla önceki vaşanıının nzlemini duvmakta. Tıpkı tanrılann gazabına a£rayıp da ibiyr bolünen çen kalmıs Kıuev <<üney ülkeleri çibi... Işte hövlece tanımladıKımız iki ayrı cinsteki bireylerin eski dorumlannı arama ve birlesme tntkusana A?iK Ozderair ÂSAF Japon iyi niyet topluluğu geldi Bir Japon iyi niyet topluluğu, bugün saat 18.30'da uçakla İstanbul'a gelmiştir. Dışişleri Bakanlığının dâvetlisi olarak yurdumuza gelen 10 kişiden kurulu Japöh iyi niyet topluluğu. Yeşilköy hava alanında Japonya'nın tstanbul başkonsolosu ve Türkiye Milll Talebe Federasyonunun iki temsilcisi tarafmdan karşılanmıstır. Ankara 4 Numaralı İcra Hakimliğinden Dosya No.: 1967/548 Ankarada Anafartalar caddesi No. 64/2 de tsmet Gürhan tarafından teklii olunan konkordato talebi Ankara 4 Numaralı tcra Hâkimlifinin 20/10/1967 gün ve 1967/548 Esas. 487 karar sayılı llâmıyle kabul edilerek tcra ve tflsâ Kanununun 287 nci maddesi geregince iki ay mehil verilmiş olup Konkordato Komiserliğme Ankara tcra Tetkik Mercli Başkâtibi Ömer Tümer tâyin edilmiştir. Mühlete dair bu karara karşı tcra ve Iflâs Kanununun 288 inri maddesi gereğince ilândan itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebüecekleri ilân olunur. (Basın: 25409 A 13946 13144) 3 Kasım Recep 30 ITALYAN KÜLTÜR HEYETİ İtalya Başkonsolosluğu İstanbul Italyanca di] kurslan 6 Kasım pazarlesi günü açılacaktır. Kayıtlar Sekreterlikte kabul edilir (Beyoğlu, Meşrutiyet Cadd. No: 161 Tel: 44 98 48) Reklâmcıhk: 3933/13154 V. E. ı ! • * «3İI 11.57, 14.45 17.03:18.M| 4 53 1.26 «.531 9.40:12.00 j 1.33111.47 HIIilJ ocuktaki sevgi kavramının ilkin an ne baba, sonral kralbaba, daha sonra Allahbaba safhalarrna trans fer olduğunu sördük. Ve vatan sevgisi. başkan sevgisi. kardeşlik scvsisi çibi ara sevgfilerden de bahsettik. Böylece püberte ergenlik ca ğına varan çenç. bilincinin ya da çünliik vaşamanın olaylan sonııcu Tannnm yetisi, ya da iyilikseverliği fikrine karşı şüphe duymaya başlar. İnançlari ve sanılan ile gözlemlediği C MÛDERN Pı\lt I KAXIP Şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan Malas (Cumhuriyet 13152) Yetmışlik bir ıhtiyarm, yamndan geçeo minı etekli hir dilba re şovle kaçamak olaratt eoo«n ısteven bakışlarla oakmafina sebep hep bu blr olma ıutkusudur. tnsanlarda görduSümüz bu bırleşme tandansı doSadartavar. örnegın yer ile yağmur. akarsu ile denız. gece ile gündüz. E P ile MT.P hep birbıriyle biıleşme derdinde. Petöfi'nın dedıği gibi. Ağaç olnrnm eğer açacın ciçfŞi ısen Sen ç i | isen ben çlçek olurum Sırf birleselfm diye... Şımdı ılk bakışla nırulmuşı dönen âşıkların gele'eklerını, encamlarını ınceleyelim: tlk yörei tiriNigeh (Bv lâf ds bizden) vani bakıslarımn okunun vâresi alındıktan sonra »*kın o (kazıklı hnmma) basiline benzeyen mikroba kana karıstıktan sonra doooeru kafava ver lesir. Rakislar aptallasmıs nabız hafıflemış, kanda to!p*terin ve parafin aman Allah htrbirine karışmıstır. Mayilerdr KOLl ba silleri fırlamıs baldedir. Sevtıliyi bir defa çfirfip de avrıldıktan sonra kuruntnlar baslar adamda. Kafasindaki msk mikrobnnnn nyustnrucn ve votturucn etkltiyle tevditini bircok ü<tün lüklere sahip bnlanmak bir mah luk olarsk büyflltör. Sevsıhyi ilk defa gördükten nnta kuruntularla dolu olan bu aynlık dev resme Stendhal oillurlaşm» krt5talızasyon devresi dıyor. Proust »evgının bu "üriü »i'ibiek tifleşmesi vüzünden eerçek sev gılilere değil de kendi icimızde yarattıgımız sevgiliye asık ' Idu ğumuzu »öylüyor. "unun K'n dir ki kavufilmamış srvgüiler havat boyunca kalbimizde yasa makta ve asla unutulmamaktadır. İLÂN Ankara Deiterdarlığından Dfls. No. Cinsi Mevkil Parsel Gayrimenkul Açık Artırma Zaplı İsf. 10. İcra Memurluğundan: Muvakkat Teminat Lira K. 963/282 Beşiktaş. Sinanpaşa Mahallesinde Akmaz Çeşme Sokağında 39 kapı 289 ada. 5 parsel sayılı 108 m2 mesahalı bahçeli ahşap evin tamamı ipotek borcundan dolayı satılarak paraya çevrilmesine karar verilmişti İMAR DURUMU: Program dışı iskân sahasında, bitişik nizamda, 12.50 metre bina yüksektiğinde, krokide taranan kısımda inşaat.yapılacağı bildirilmiştir. G. SIENKULÜN EVSAFI: Beşiktaş, çarşı içindeki Akmazçeşme Sokağında 39 taj kapı No: lu 108 m2 mcsahah ve 84 m2. sinde bina inşa edilmiş, gerisi bahçe olan bahçeli kargir ev, bodrum, zemin. 1 ve 2 nci kat'ardan ibarettir. Çatısı kiremit örtülü, elektrik, su, havagazı ve kalorifer tesisatl mevcuttur. Bodrum kısmma 5 mozayık basamakla inilir, burada kapatılmış sokaktan tek kanatlı camekanlı demirkapı ile odays girilir. Bu kısımda kalorifer dairesi ve kömürlük mevcuttur. Zemin kat, sofada önde bir salon ve arkada ufak bir oda. sofadan camekânlı kapıdan geçilen zemini çini duvarları fayans döşeli lavabo, biı mutfak, bir helâ, arkada beton tretuvarlı bahçe ve içinde kömürlük, birinci kata önde 2, arkada bir olmak üzere 3 oda, zemini çini, duvarları renkli fayans. aydınlık pencereli ayaklı lavobalı alafranga küvet ve pidelli lüks gömme banyosu vardır. îkinci katta birinci kat sofnsından çıkılmakta, sabit dolaplı sofada önde bir salon, arkada zemini çir.i döşeli kargir duvar korkuluklu taıas bulunmaktadır. KIVMETİ: Bilirkişice bu gayrimenkulün tamamına 150.000 lira değer biçilmiştir. tlk açık artırması 6.12.1%7 çarşamba günü saat 1112 ye kadar tst. Sultanahmet Adliye Sarayı içinde 10. İcra Memurluğunda yapılacakur. Artırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 25J1.1967 gününden it:Daren dairede açıktır. llk açık artırmada teklif edilen bedel, mubanımen kıymetin °o 75 ini bulmadığı taktirde en çok artıranın taah, hüdü bâki kalmak üzere, artırma 10 gün daha uzaülarak 10 uncu 16.12.1967 cumartesi günü saat 11 den 12 ye kadar aynı yerde 10. İcra Memurluğunda yapılacak açık arürmada en çok artırana ihale edilecektir. İpotek sahibi alacakhlarla, diğer ilgililerin ve irtifak sahibi sahiplerinin haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgelerle 15 gün içinde tcra Dairesine bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından hâriç kalırlar, talep edildiği ve 100 krş. posta pulu gönderıld;ğinde şartnamenin bir örneği gönderilir. Fazla bilgi edinmek isleyenlerin 963/282 dosya numarası ile memuriyetimize müracaatları iiân olunur. (Basın: 25402) 13141 Ey sevgili sen tende değil bende güzelsin aykovskı'nın hıç den ömür boyunca sevıp ılhamiyle şahî»prlı>r varat tığı meçhul aşkı da hillt'ırlasma devrinde kalmıstı. PlStonik oedl ğimiz marazi aşk.ceşidi ıste bu türi* afkİM.^MJt^Mn • »* • la'ya* •! > kavu»une* o«ra "koralamıs «ben! ruhumda gerçek Leylâ'mı buldum sana ihtiyacım rok Yallah!.» demisti. Bu jillurlaşma devresinde aşk artık bedent bir kudret olmaktan çıksr. bir ruh haline eelir tnsan P.l'H'u PSYKE ile insan AŞKı EROS'nn mi tolojide hüzünlü bir öyküsü var dı. C Tüzölçümü • : m2. ! 1000.00 701.00 785.00 775.00 778.00 79U.00 829.00 828.00 825.00 826.00 Muhammen Bedel Lira K. 511 7727 511 7733 511 7737 511 7738 511 7741 Araa » » » Sarıkışla Danişmend » > 9 9494 9495 » • 17 5 9 10 13 16 49.000,00 36.452,00 43.175.00 40.300.00 40.456.00 41.080,00 45.595,00 45.540.OÜ 45.375.U0 45.4İİ0.0O 3675,00 2734,00 3239,00 3025,00 3035.U0 3082,00 3420.00 3416.00 341)4.00 3408,00 » > 511 7744 511 7749 5117751 511 7755 511 7761 » • » » » » » 9496 3 5 > » y 15 2 thalesı 1B/11/1967 tarihine raslayan Perşembe günü saat 15 te Defterdarlık müzayede salonunda teskıl olunacak komısyon huzurunda yap ılacaktır. 3 Bu taşınmaz mallara ait ıhale dosyalarını görmek ve fa/!a malumat almak isteyenler her gün mesaı saatleri aahılınde Defterdarlık Milli Emlâk Müdürlüğü Satış Servısine müracaat edebilırler. 4 Talıpler satın almak ıstediklerı parsel lere ait yatıracakları temınata karşıhk alacakları terainat makbuzları ile bırlıkle hazırlıyacakları teklif mektuplarını ıhale saatınden bir saat evvelıne kadar komısyona vermelerı (postada vakı gecikme kabul edilmez) ilân olunur. (Bssın: 25920 A. 12729,13125} 1 Yukarıda dosya numaraları, cins, m e v k ıi, i m a r ada v e parse! n u m a r a l a n i l e y ü z ö l ç ü m l e r i yazılı taşınmaz m a l l a r h u a l a r ı n o a g ö s t e r ı l e n m u h a m m e n b e d e l l e ı ü z e n n d e n 2490 s a y ı l ı K a n u n u n 31 jncı m a d d e s ı n e m ü s t e n ı d e n kapalı zarf u s u l ü ı i e ayrı ayrı satılacaktır. fİATU „ BAKAMLlĞlNCA 5ATI3A ÇIKARILAM Zİ6TUN \)Aö|FU MİLLİ + Arsa\ar Ankara n«n en mufcna ve merkez! ycrindc,Eİlik, Fatirı ve iJcîUer (KonjaSdmbua yolu)caddeler.n'.n çerçevelediâi Sariayi,, ^cşk'.l eimekVcdiriSar.kı^ls s a h a b i ) • İmar plânı mode rn ^ehircîtik normlsnna s'cc +anz./rn odılrni%tir. « Elekt riW, su, havagazı, ^elefon ana şebekelenne ba^lldır. • 6u parseller emââllcrine nazarân ciaha ucu£ vc o* W« ü&iun evsaftaovr. \mar durumund 3<>re tesçillıelir. Uyandığı zaman Marı havanın güzel olduğunu görünce yuksek sesle: ö y l e ya... diye mırıldanıyordu... Bütün köylülerın vagmura ibtiyaç duydukları bir anda Tanrı etratı jülük güliscaıılık vapıvor. Tanrı nakkınta duşundüklerını yeniden sözden geçırmek ıhtıyacını duyan çocuk için bir afallamadır 6a. Bunu çocuk yıne de gönül 'steğı He yapmıyor. Zıhnı tlgının uyanısı olarak gösterılen ou krızı çocuğun dinsel duygularında meydana gelen ıkıncı bir deSı.ıkutc olarak kabul edıyoruz. Çoruk «Tanrı seytanı acaba uıye öldür müyor?» diye en yasak konulaıa ıstemeyerek uzanır. Çok sevdığı yakınından bırının ölmesı de onun bu fikırlerine bir ısyan duy gusu katmakta. Derken bu krızın üzerıne çok acaıp bır krız gelıp tuz bıber eker. Ya fakulte kantınınde ya tıp kutüphdnesınde ya da dıskotek YE YE de karşı cınsten bır cınsı lâtıfle EOZ goz e gelmiştir. Aşk tanrısı KRÜS' un altı okundan bırı mıdır kı bu, sol yanına saplanır. Ne evını ne pederı ne valdeyl... Hepsını unutur. Hanı yurt parası, harçlık ve poker pişpırık parası derdı olmasa eve mektup bıle yazmayacak... Derken ışler gelişir ve hâtıra defterınin kbşesıne dalgın gözlerle bu işin sonu cunu şöylece yazar: AŞK AŞK... SEN HER ŞEYE KADİRSÎN!... Patlayıcı bır âşık olma devresi ile başlayan cinsel sevgi görüyoruz kı birbirlerını idnımayan başka başka Kişiler arasında, iki yabancı arasında meyda na gehvermekte... Yani ana. baba, kardeş sevgisi gibi yakınlara karşı değil de daha uzun menzilli bir sevgidir cinsel sevgiDefirmen misali döner başım Sevda değil bu bir iıışım... tnsanın aşkındakı ruucıze basit bır iç güdüden en ınce duygu binaları kurmasıdır. dıyor Andre Mauroıs. O n» ^ihirli bır kudrettır kı aşkın nırleştırdıği kişilenn gözlerınde pvrenın ka yıtsızlığı sosyal sınıfların ayrın tı ve düşmanlıkları, dın. milhyet farklan sıliniverivor. Şatonun asansörü boznk olduğn için sevçilisi Romto'vn ıp merdivenle balkondan ueri alan Veronalı Jülvet «yrı partilerden olan ailelerini düşünerek: En büyük askım en büyük kinimden doğuyor. c<ecnışti. Basit üreme içgüdülerinı ınsan ruhu asırlarca işlememış olsaydı aşklarımız n e kadar navvanca seyler olacaktı. Amma c^k ıçmde birleşme başka başka ınsanlar arasında olan özel oır tutku ve belkı de sevgilerın en aldatıcısı olduğu lçindir ki ne y»zık sonu daima hüsranla bitmekte. Ünlü LACGÖL şiirini «onlar »evijtiler» diye bitiren Lamartin Bu uın lonunu dütünmü; ol»cık ki bu Ufl «Onlır t«çtl olayların çatışması so nucu bir ikinci kriz meydana gelir onda. EVLBT"5EVC)5İ dendi.» Elmanın yarısı sen vansi ben Günümüz gecemız «rvımız bırkımız bır. Saadet bır çımendır ba'tığın verde bıter Ayrılık gıttığın voldan gelır. Oİctay Rifat'a karşı P. Shellev şoyle rievımhyor: Tek olalım sen ve ben Tek can iki bedene Çift olmak da ne? YARIN: Ey benim ruhumun ruhu, tanır tnısın Hazreti NUH'u? Atatörk Universltesi Rektörlöğünden 1 Üniversitenııa müstabdemleri için aşağıda yazılı giyim esyaları 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gerefince Kapah Zart Usulü ile diktirilecektir. C i n s i Miktarı Fiatı Mubammen bcdeli Elbıse dıkıml 190 takım 150, 28.500. TL. (Bütün ışçilık dahil) 2 Ihale 25 Kasım 1967 Cumartesi günü saat 11.00 de Atatürk Üniversitesi Satınalma Komisyon Baskanlığı odasıııda yapılacaktır. 3 Bu ışe ait şartname ve lüzumlu evrak her gün Ünıversıte Satınalma Burosunda görülebılır Toplam muhammen bedel 28.500, TL. olup muvakkat temmatı 2.137,50 TL. oır. 4 Taliplilerin geçici teminat mektnbu veya makbuzu ile câri yıla ait Ticaret Odası vesikası ve ikamet ilmühaberi ve indirim yapacakları Kapalı Zarflan ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabıli Komisyon Baskanlıjına vermeleri ilin olunur. Bu saatten sonraki müracaatlar ve postadaki vaki gecikmelerden tdare mes'ul degüdir. (Basın : 25379 Ş 616 '13138) PLÂNlNPAkl " " İMAR PURUMUNU Ğ«Ü5T€J?İR TG Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez AlımveSalım Komisyonu Reisliğînden: 1 adet ray catlağı kontrol dtezini 1 adet otomatik dresai makinası 1 adet balast regülâtörıi Hariçtcn teklif alma suretiyle satınsbnacss' HSn edilmiş bulunan yukarıdaki mahemeye ait teklif verme eünü görülen lüzum üzerine 30 Kasım 1*53 ptrsembe üünü saat 15.00 e kadar uzatılmıştır. (Basın: 25271 13123) BUGDAY SATILACAKTIR Gözlii Devlel Ürelme Çift. Müdürlüğünden: 1 Çiftliğimizde mevcut 175 ton Harman Dibi Buidayın asağıda belirtilen tarihte, açık arttırma suretiyle Çıftlık Merkezinde saat 14,30 da satışı yapılacaktır. 2 Satışlarımızın ° o 50 bi pesin, *b 50 si 3 ay vadeli. Milli / , Bankalardan ahnacak olan teminat mektubu karşılığı ıledir 3 Bu satışlara ait şartname Ankara'da Devlet Üretme Çiftliklerı Genel Müdürlüğü lle Konya Teknık Zıraat Mudür li'ğü ve Çiftlik Merk°zinde görülebılir. 4 Alıcıların bellı gün ve saatte Çiftlik Merkezmde bul m maları ilân olunur. Grup Muhammen bedeli 62,900 TL Geçiei teminatı 3.837,50 TL thalf taribi 21).11.1967 2M14/13H2) " • " • • « g , ^3,3^,31, 10 19*? ve 1 6 2ŞS2Û A, 1272i; 13136). Harman dibı Buday (Bıaın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog