Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT 3 Kasım 19fi7 CUMHURİYET Batı, Doğu'nun ayağına geliyor! ATATURK TÜRKİYESİ Ü Derleyen: MEHMET BARLAS armara kıyısındaki sıcak, tozlu ikinci sınıf liman Mudanya'da; Batı, Dofu ile karşılastı. Müttefik generallerini Mudanya'y» ismet Paşa ile görüsmeye getiren Ingiliı zırhlısı «The Iron Duke» ın gri silüetine rağıAen Batı. birtakım sartları dikte etmek için defil, barış istemek için burada «Bir albajın tutumu vüzünden, gazeteciler görüşmeleri izlejemjyor. Basın işleriyle görevli bu albaya göre, ordunun, dünyanın mukadderatına harar vermesi, dünyanın bu işle meşgul olmasını gerektirmiyor!.. Ancak müzakereleri kimse izlemese de, kimse Batı'nın Doğn'dan barış istemeye geldifini yazmasa bile, olayın mahiyeti, Avrupa'nın Asya üzerindeki hâkimiyetinin sona erişi apaçık meydanda.. fttjf emalist denilen Türk millivetçileri simdi Fransız etkisi altındalar. Bu, oldukca basit bir sekilde gerçekleşti: fki vıl kadar önce Kemal, Lord Balfour tarafından havdut olarak ilân edilmişti. Diğer bir söyleyişle Kemal, en yüksek fiyat verene salılırdı. Fransızlar O"no satın aldılar; silih, cephane ve para ile desteklediler. Söylentilere göre karsılık olarak, Küçük Asya'daki birtakım petrol imtiyazlannı almışlardı. 4 I | ngilizler de Küçük AsyaI vı kontrol etmek istiyor' lardı; ama Kemal, onların alacagı bir mala benzemiyor MI du. Bunun üzerin c Tunanlılan desteklediler. Fakat, Avam Kamarasında birkaç kisiııin işaret ettiği üzere, Lloyd Georçe yanlıs ata oynamıstı. Herkesin bildi|i gibi Kemal, Yunanlılan kırbaçladı. Fakat O'nun elindeki imkânlan, kazandığı zaferle mukayese edince, aslında olması gerekenden ne kadar azının elde edildiğini anlarsınız. YuııaııIılar dokuz yıldır sa\asıyorlardı. Üstelik Küçük Asya'nın fcthi Yunan askerlerinin içine isleyen bir ihtiras haline gelmemisti. Kemal'in askerlerinin tanatik vatanperverler oldugu \e düsmanı kendi yurtlarmdan atmak için savaştıkları duşünülürs>e, zaferin küçüklüğü iyice ortava çıkar. «tvi egitilmis, ys\ siiâhlanmıs, yüksek derecedeki vatanperver fanatizmine sahip Türkler kendi topraklarında, çonülsüz, kumandasız ve vatan hasreti çeken işgalcilere karsı, onda bir'e varan sa\ı üstünlügü ile çarpıstılar. Böylece, Ingiltere, Yunanlılan desteklerken, Kemalistlerin ulasacağı tesirliliğin derecesini kestirememisti. 1 imdi muzaffer Kemal birliklerinde Fransız etkisi en yüksek noktada. Fakat bencc bu etki. Kemal'in Ruslarla mevcut iliskileri ve Islâm Hıristiyan ayrılığı yüzünden düsmeye başlıyacaktır. Bu ayrılık dün^a barısı için de en büyük tehlikedir. Eğer Rusva Türkiye'de bundan c onra hâkim etken olacaksa, ki bütün alâmetler bunu sbsterivor, Karadeniz'ın etraiından dolasan ve Balkanlara dayanan bir Sovyet taraftarı çember ortaya çıkacaktır. «Bu sadece Ralkanların decîl Avrupa barısına da >önelen bir tehlikedir. Avrupa için bu, \ataeı ile soıma javları arasında dinamit buluııan bir adamın durumuna benzetilebüır. Bir siire patlamasa da emin degildir durum «İkinci tehlike de Boâazlardır. Ese \e Karadeniz arasındaki Boçazlar, Rusya'nın tabii çıkıs ıoludur. Hatırlayacağınız çibi, geçen savasta tstanbul Ruslara \aadedilmisti. Bir tnçiliz birligi ile bir tnjiliz hastabakıcısından haska hâtırası kalmayan di;er bir sa\asta da aynı konu üzerinde çarpısılmıstı. Ru^a'nın Boğazlar'a hükmetmesi ile, Boçazlara hukmeden Kemal'e Rua\a'ııın hükmetmesi arasında pek fazla fark joktur. S M U D A N Y A Mudanja'yı iımaldjdu luık. \ t lülif Devletleri temiilcileri (soldan sağa) Fransız Şarpi, In\iliz Harrington, İsmet Paşa, Italyan Monpelli... Adam» ında. karşılıklı gayeleri şovle 3zetler : «Onltr (Batılılar) bakımından konu, askeri harekâtın durdurulması ve bilhassa isgal kuvvrtleri ile Türk birlikleri arasındaki çatısmaların önlenmesiydi. Turk Baskumandanlığı için ise dâva, Yunanlıların en kısa zamanda Türk topraklarını bosaltarak, Türklerin Meriç Nehrine kadar vatan topraklarına yayılmasıvdı. Bu safhadan sonradır ki, sulh konferansına varacak yol açılabilecekti.» Sa\ın Aydemir'ın behrttığı ve Hemıngvvay'de de iyice ortava çıkan durum açıktır: litiklâl Savaşının çarpısmaları dışında, asıl hasımlar Türkiye ve Yunanistan defil... Türkije, bütün Batı dünyası ile dövüsmektedir.. Nıtekim, bır maşa olarak kullanılan Yunan ordusu venıldıkten sonra. ışe hemen arkada duran ağababaları, yanı Batılı buyukler karışmış ve «barış» ıstemışlerdir. Ama ne bartş?! . Bunu da ilerıde, Lozan'da gorecefiız 3 Ekim'de başlavıp 12 Ekım 1922 ae sona eren Mudanya Konferansında, Batıyı su generaller tem^ıl ediyordu: Ingiltere'yı General Harrington, Fransa'yı General Charpy, îtalya'yı General Monbellı... İsmet Paşa da, Ankara hukumetını temsılen gelmı«tı. Konferansı, çatısmalan ve Hemingway'in iddialarına eğilmeyi yarına bırakırken hatırlatalım: Yazar, Mudanva'yı takip ettiçi zaman sadece 23 yasındadır ve tahsil derecesi de varı orta'dır Bütün yanlıslıklara ra|men, buçün bile bu çesit haber yoruma raslasanız, takdırle okumaz mıydınız? K Yeniden, ( f n u sartlar altında Kemal, M Boğazların scrbestlui " prensibini tanıyacaçı üzerine ne kadar demeç \erirse \ersin, lııgiltere bunların kontrolünü almadığı takdirde, er veya çeç, bunların kendisine kapandığmı çörecektir. Böylece biz, Gelibolu'da jenıden çarpışacağız.» Hemınsvvav'ın 23 Ekım 1922 tarıhlı Toronto Daıly Star gazetesinde yaymlanan ıkıncı habcr yorum'u burada bıtıyor. Gorulduğu sıbı yazı, duyduğumuz ve duymadığımız pek çok \orumu içınde bırleştirmiş : «Fransız etkisi ve Kemalistler», «Yunan ordusunun Türk ordusuııdan zayıf olması». «Petrol imtivazı karsılı^ında Fransız desteğinin sai>lanması» v ^ , v s . Bu ıddıalara ve doğruluk rieıccoleııne çeşıtlı kaynaklar arac:lığı ile gozatmajı yarına bırakıvoruz... Yazının yayınlanması tarihi 23 Ekım'dır; halbukı M'Hanya «ılâh bırakı^ma konferansı 3 Ekınıde başlar. Yanı Hemmevvay' ın haberı, Toronto'ya 20 gunde ulaşıyor. Bugunun olçulerıyle, olaMkça buvak bir gecıkme. . YARIN : İŞİN İÇYÜZÜ MUUJ udan\a Konferansı, Izmır' ın ısgalı ile ıhtımal dahıhne gırecektir. Mustafa Kenıal'ı tzmır'de gdrmeye gelen Fransız Generalı Pelle ve Fransız Amiralı Dömesnıl, sonunda Mudanya'yı sağlamış olarak Izmır'den ayrıldılar. Sa>ın Ş. S. Aydemır, «İkinci M Konferans BULMACA 123456789 değerlerl bazan ?üç bllinlr. 6 TUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Birinin yüzüne gülüp onun YUZSUJS ve arsızlar böyle şey nedır lstediğini yapmamak. 2 Hıri.23456789 bümezler. 7 Havalanıp yüktıyanların en büyük dini bayramı, selmeme, duıısızın gıbı bızım gibi lnsan. 3 yanın ısı ve ışıK Bırleşık Amerikanın eski Cumhurıcaynağının iki başkanlarından birinin adı, eskl başı 8 Nota, Mısır Tannlarmdan. 4 «Sürubeygir çeşitlerınGH3 lerın çayır bulma ve yeme Imkan flen 9 Geztnraraao larını sağlıyacalc yeri ele geçıren» tı gemısi. dünkarşılığı iki soz 5 Güney Afri Dunkü hulmaınniD Vamn eskl dilkada bır bolge, böyle adamlann halledılmij jekli dekl adı. Dişi Bond MOOESTY BLAISE 1STANBÜL 06.30 acıklaması Kur'anı Kerım ve Turkçe BALTAMI, TAM ATMAYA Ş/MDİ. 06 45 Saz eserlerı 06^5 Dıni sohb*t 07 00 Kove haberler 07 05 Turkuler 07.10 Hnberler ve hava durumu 07 45 I«tanbulda bueıın 07 50 Hafif mıızık 08 00 Bu sabah sızinîp 03 20 O Av«ar orttestra»! 08 40 Sarkılardan bır demet 09 00 Cahsan cocuklar 01 10 Rıımba ve Ca Ca'lar 09 •") SOLDAN SAĞA: 1 Kleopatraya âşık olması sonucu hem kendinl hpro Mısır Kıralıçesını ölurne sürükleyen hem de Roma devletının güç bır duruma duşüren adam. 2 Bır çeşıt pasta, henuz ateşte pışırı!memiş durumda. 3 Tersı «uğurlu kol ucu» anlamına ıkı sdzdur. 4 Orta Asyada Türklerin kalabalık oldugu bir bolgedeki kentın adı i'karma söz). 5 «Beyaz tenli Tı'oet papazı» mânasına iki söz. 6 Saçma sapan sözlerde bulun mıyan, çevrılince Osmanlı devlefi zamanıada «Senato» ya verilen ad beiirir. 7 İsım, tersı bır A". nız olçüsüdür, «Dıl bilgisı» mânisına ge'en bır kelımenın iki başı. 8 Çok esmer tenlı insanlara boy.e derier (karma söz). 9 Tır "nak tuvaleti yapma ışi. 09 45 10 00 10 25 10 10 11 00 11 05 11 55 12 10 12 15 12 30 12 45 13 00 13 20 14 00 14 20 14 '5 14 50 n 30 Tifffany Jones TIFFANY JONES LUIPC^J OTBi MLOSI2LMUN 15 S5 ifiOO 17 00 17 15 17 20 17 =0 19 00 10 45 20 00 20 15 20 M Sonat saatı 20 45 C Cevhercıcekten tuıkuler 21 00 24 saatin olavları 21 05 Acık oturum 21 40 A Yavascadan sarkılar 22 00 Reklâm Droeramları 22 45 Hsberler \e hava durumu 2.Î00 Hafıf muzılc 23 10 Kor zaman istenen Dİâklar 24 00 16 55 ALIII= VP orocram 17 00 Sızın lcın 17 30 Kucuk konser % 18 00 1 ı aksamlar 18 30 Senfonik muzik 1100 Turkıveve hos eeldı.uz 19.30 Aksam konsen 20 15 Gencierle beraber 21 00 Lıedler ve ozanlar 21 15 Oda muzısı 21 45 Hafıf muzık 22 00 Gece konseri 23 00 Ca7 muzığı 23 30 Scvılen sesler 24 00 Gece yari'i ıçın 0100 Program ve kapanıs Turkuler encıdl Keman soloları Mi'/ık kııtıısu Y Erocludan sarkılar Aıkssı ".a'ın Ki'îa haberlrr Sabah konsen N Dıvıtcıoölu orkcstrası Kııcvık ılârlar S Gultekınden turkııler F Uvamkocludan sarkılar A Buvııkatamandan sarkıîar Habcrler R G. de bueun Hafıf mıiîik Reklâm nroaramları P Kovenc'len saıkı'.ar K Gnleşoğkı orkestrası ^T Kovancıdan sarkılar S^zlarının unluleri Ö7dal Kalrden sarkılnr Kı^a haborler Okııl rad\ nsu Cocuk bahcesi Kısa haberler Kadın'nr F tODİııiuiu Reklâm Drofframîarı Habevler \e hava durumu S?7 eserlen Suor sazetesi Kuci'k orkestr» Df^NKÜ BULMACANIN HALLEDILM1Ş ŞEKTJ NASÎl HALLEDtLECEK Tukarıdaki rtknmlı hulmacada «adece 4 taae anahtaı (ipucu) ve 8 taoe «nııut vardır Boş kalan 12 karenü) içıne 1 den S a kadar uyçiın birer rakam kovarak ve tnif laıııa. çarpma cıkartma. bölme isaretlenne dikkat ederck «oldan s»«a ve yuk»ndnn asağıya bulmacada göslerilen sonuçlan bulunuz. Biraz vaktinizi alır ama, bo} vaktinızi uoşça geçirmis nlnrsunuz. Çevıren: Vohdet GÜLTEKİN «Bu sozier şımdıye kadar Denım ağzımdan hiç çıkmamıştır.» «Bıraz pışman olmuş gıbısm.» «Bafcımsızlığımı kavbetmedım mı0» Caroline memnun memnıın bir lç çekti. «Butün istedıklenni elde etmış bulunuvorsun işte simdi.. Hem de bır rpk Kadmda: Zıhnınl de i«'eti/or. ısteğını de yenne t»etirıvor » Byron: «Belki» diye homurdandı ama, gülerelc. «Sonra, bir şey daha rar. Byron...» «Evel?» «Topallığmın lâfını oen hıç etmemışımrlir. Bundan sonra da hıç etmıyereğ'.m Yalnız, şunu unutma...» Caroline burada durup bır kıs kıs güldü «... asıl önemı olan şey de sen hıç de topal değilsin » XV Byron elıni öptükten sonra Ladv Melbournp; «Bizim için bu ne büyük şpref» dedı «Dünyaya dönmeye karar verdıkten sonra ilk defa bıze çe liyorsunuz.» Byron eğıldi. Boş bir saatimi birlıkte seçirmek isteyeceğim tek kadın sizsiniz veryüzünde.» Lady Melbourne gülumser «Oylevse yukanva gelınimı snrmeye çıkmak için acele etmiyorsunuz demektir » BjTon'un göz'enne örtülü bır bakış geldiğini gorunce ?ene gülümsedı «Carollne'i pek de&ı?mı$ oulacaksınız Ne zamandan bert ılk defa oueün Dek sâkm Gerçekten. dün öeleden sonra eeç vakıt ıısak kılıSında çıkügı bır gezintıden drindüŞti ı/atcn neK dp'ısm:? oldugu hemen gö?e çarpıvordu Kırmızı bir elbtse eiymıştı. Pek buruçuktu ama çok eozalıcı bir elbisevdi.» Byron kadını keskin bir oakışla şöy'e bir «;lzdü Demek ki bu zekı ihtıvar «adın olavlan btrbirine Pklemiş. durumu anlamıştı Byron birdenbire bir kaiıkaha attı Az daha «O buruşuk elbiseyi gi?lice bahçeye atladım da ben aldım getirdim» dıyecekti «Niye güldünüz, Byron? Sorabilır miyim?» «Dün ög'eden sonra kırmızılar gıvinmış bir uşak bana geldı Lady Caroline mıydi bu yani? öyleyse. tanıvamadım » «Ne haber eetırdı?» «Dünyaya dönmem için Oır ça*ın » «Yazık ki kendisine Karsılık verebilmek İçin çok düsünmüssünuz Zavallı uşak tki Uç saat bekleye beklevp bikmıs. vonılmtıştur» «Bir ıı«!>k narr'sınm rahat=i7 olıırj o'madıfinı riiîc,,nrnek Denım âdetım değıldır r^dv Melbourne.» (Arkası rar) ISTANBUL IL R.*DYOSU A N K A R A Hurda (DemirY.S. Putrel, Boş Fıcı, Daklilo Makinası) Salılacaktır İ.E.T.T. İŞLETMELERİNDEN: 1 Yukarıda yazılı hurda mlzeme. mektupla fiat ve tekli' isteme usulü ile satılaccktıı. 2 Teklîfler kanunî nispetteki temiıntla birlikte 9/11 '967 peışembe günü saat 16. ya kadar Metrohan 4. kaünda bulunan Levazım Mudurlüçüne verilecektir. 3 Şartnsmeler bedelsız olarak Metrohan kat 4 No. 4 den almabılir. 4 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir (Basın: 25273'13140) BAYINDIRHK BAK&NUGI Yopı ve imor isleri Reisliğinden Acılıs. Droeram Kur'anı Kerim ve Turkce acıklaması 06.45 Saz eserleri 07 00 Köve haberler 07.30 Haberler ve hava durumu 06 25 06 30 07 45 Sabah müzıei 08 00 Ankarada bueün 08 10 Her telden 08 40 Turkuler Becidi 09 00 Pratik bileıler 09 20 Sabah konseri 09 35 Kısa haberler 09 40 Arkası varın 10 00 Okul radvosu 11 00 Melodiden melodtve 11 15 Cocuk bahcesi 11 10 Konser saati 12 00 N Akoldan türküler 12 15 Kıbrıs saati 12 HO Beraber ve solo sarkılar 1110 Haherler. R.G. de bueun 13 20 Hafif müzik 1"! 10 Reklâm Droeramları 14 00 rnouk bahcesi 14 li S Süerden sarkılar 14 35 Bueun icin sectiklerimiz 1*55 Kısa haberler 15 nn Okul radvosu 16 00 Ba'lama T O havaları 1R 15 Guler Gok<=elden sarkılar 1 6 •'î / LA N Türkiye Radyo Televızyon Genel Müdürlüğünden: 1 Kurumumuz üıtiyacı için; Üç adet (Klima) Air Condadion cflıa» satın abnacaktır. 2 Teklif verme tarihi 20'11/1967 dir. 3 Bıına ait ?artname Malzeme Müdürlüğünden temin edılebılir. (Basın: 25119 A. 13682'13134) 1 Ankara Tıp Fakültesi Pisişiatri ve Fitizyoloji Klınıği ikinci kısım inşaatı işinin evvelce yapılmış olan eksiltmesındeki tenzılât haddi lâyık görülmediğinden iş yeniden 2490 sayıh kanun hukıimlerine gore kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur 2 Işın keşıf bedeli (13.867.226,16) liradır. 3 Eksıltme Ankara'da YAP1 VE İMAR İŞLER1 REtSLlGt Ihale Komısyonunda 8'11/1967 çarşamba gunu saat 16 da yapılacaktır 4 Eksıltme şartnamesi ve diğer evrak mezkur Reıslikte gorulebılır. 5 Eksiltmeye gırebiimek için ısteklilerin: A (429.767.) iiralık geçıci temmatını, B 1967 yılına ait Ticaret Odası belgesini, C Muracaat dılekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesınde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan 'plân ve teçhizat beyannamesı, sermaye ve kredı ımkânlarını bildiren malî durum bildirısinı, Teknik Personel beyannamesıni, taahhüt beyannamesını, Baymdırlık Bakanhğından aLTiış oldukları (B) grupundan keşü bedeli kadar işın eksiltmesine girebileceklerini gösterır miiteahhıtlik karnesıni ibraz suretıyle YAP1 VE İMAR İSLERİ RE1SLİGt Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini tekhf mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır 6 tsteklıler teklif mektuplarım 8/11/1967 çarşamba günü saat 15 e kadar makbuz karsıhğında thale Komısyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yetorlik belgesi ahnması için son muracaat tarihi 3A1/1967 cuma günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet üân olunur. (Basın: 24855 A. 13185/13126) 16 55 Kısa haberler 17 00 Yurttan sesîer 17 30 Kov odası 17 ^0 Reklâm Drosramları 19 00 Haberler ve hava durumu ıo d^ \ Vev^plrien tıirkuler 20 00 Ycli orkestralar 20 15 M Yıldızdoâandarı «ttrkılar ?o Î5 Radvo C M Orkestrası 20 55 Tjvkııdan önce 21 00 24 saatin olavlan 21 05 StüıHo konseri 22 05 TBMM saati 22 25 GTecerden sarkılar 22 45 Haberler ve hava durumu 2100 Haftanın bcsteclsi CTPCP v»rı«:ına do?ru 2T 55 Gnn'in önemli haberlerinde ozetler Kananıc n < " re^ıtli mıızık Sert bır tavırla: «E, peki, n'olacak şımdı?» dıye sordu. ğıda. evın ark' yanında, derll • toplu ulak bır bahCarohne pcncereye doğru gıtti. camı açtı. Aş3çe vardı Sâkın sâkin gülümseyerek, elbiselenni dışarı attı. pencereyı usulca kapadı, kollarını kavuştararak başı yukanda, döndü Şimdı at beni sokağa, Lord Byron.» Byron masanın üzerındekı fildişi saplı çıngtrağa doğru uzandı. «Ple',cher'ı çağırıyorum.» Carolıne seglrtip gitti, kapıyı açtı. «Benım buradan konağa kadar gidijim ahaIi arasında hayli ilgl uyandıracak» Byron: «Orası öyle» dedı ama, çıng^rağı çalmadan bıraktı. Carolin^ oturma odasına kaçtı. Byron ayağa lırlayıp telkşla arkasından koştu Söyledığini yapacak kadar çıldırmış mıydı bu kadın? Dış kapının .okmağıru çevirmek üzereyken Byron onu omudarından yakaladı, döndürüp kendine doğru çerirdl. «Carolme?» «Düsun, ne büyük rezalet! Byron'un evtnden çırılçıpîak sokağa atılmış! Wıllıe bıle. htçbir şey rahatım bozmazken, bunun üzerine rahaütu bozar, boşanmamız İçin Parlâmento'ya dilekçe verir. Sen de, ünvan bakımından olduğu kadar yaradıL:ş bakımından ^la kibar bir adam olduğun içın...n Sdzünün arkasını getırmedı, eene çok konuşmuş olr.ıaktan korkuyordu ama Byron pek lşıt merrjşti bıle Kadının çıplak omuzlarının değışi damarlannda kızgm kanı büsbütün kamçılamıştı Ne kadar oluyordu kadın görmeyell? Çok olmustu. tşte şimdı elinın altında bır kadın vardı, hem de bayağı oır kadın değü, bır hanımefendi. Carolme'in parmaklan usul usul onun yanaklanndan yukarı çıktı, çıldırtırcasma okşadı. By ron ona sarıldı ama, şimdilik gevşek tutuyordu. «Titriyorsun, Caroline.» Carollne: «Sen de» diye fısıldadı. «thtivacın çok büyük, görüyorum.» Byron. yeniden kabalaşmak kendini sorlaya rak: «O kadar büyük ki» dedi, «herhangl bır kadın bu işl görür.» Caroline, aldırmadı, bu hakaretl stneye çektl kendini onun kollanndan kurtararak, anahtan çevtrdı. Daha sonra, Byron'un kollan arasında serilln vatmış, uyandırdıgı lhtlrası baygın baygın düçdnürken onun en stddetli ânında sövlediklertni hatırladı. radmı bir daha duvdu «Ppnın âdettn mıriır Bvmn, herhangl bır ka<tna «Senı sevıyorum» demek?»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog